Anglický jazyk 1. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk 1. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura zaří - leden Učí se anglicky pozravit, představit se. OSV - Sociální rozvoj - poznávání lidí, Welcome to Happy House! (Hello, I m, mezilidské vztahy - vytváření vztahu k novému What s your name? Goodbye! Who s this?, It s prostředí a kolektivu, pravidla společného ) soužití, ročníkový projekt " Rodina" Učebnice pro nejmenší dětí, omalovánky, pexesa, časopisy Sunny English, sady demonstračních obrázků, nahrávky říkadel, písní a dialogů v AJ Seznámit se s některými anglickými názvy školních předmětů, učí se pojmenovat čísla 1-10 Seznámit se s anglickým pojmenováním některých hraček a barev Seznámit se s vánočními zvyky Seznámit se s některými anglickámi názvy pro oblečení Seznámit se s anglickými názvy pro narozeninové atributy, učí se porozumět únor - červen některým anglickým pokynům Seznámit se s některými anglickými názvy pro předměty ke koupání Učí se anglicky pojmenovat zvířata. Pens and pencils (What s in my bag?, There s What s this?, It s a.. Yes. No., Numbers 1-10, How-many? Come and play! ( hračky a barvy) Merry Christmas! Song We wish you a Merry Christmas. Dressing up (My favourite.is green. Put on/ take off your... Happy Birthday ( I ve got How old are you? I m seven. Jump!, Dance!, Shake!, Clap!, Stamp your feet! Bathtime! ( Can you (see me)? Yes, I can., No, I can t. I wash my. I brush my.. Animals friends ( Do you like.? Where s.? On, in OSC - Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností, poznávání Matematika - číselná řada, vztah číslo a počet MKV - Multikulturalita - seznámení s jiným jazykem prostřednictvím nahrávky a učitele MKV - Kulturní diference - tradice jiných národů OSV - Sociální rozvoj - poznávání lidí - rozvoj schopnosti poznávání, zapamatování OSV - Sociální rozvoj - vzájemné poznávání ve skupině, mezilidské vztahy, výtvarná výchova - obrázek k narozeninám Prvouka - čistota Prvouka - domácí a volně žijící zvířata obrázky, číslice,aktovka se školními předměty obrázky, hračky, barevné karty vánoční atributy obrázky oblečení obrázky, předměty obrázky, předměty obrázky zvířat

2 Anglický jazyk 2. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září-červen Rozumí některým jednoduchým pokynům, snaží se adekvátně na ně reagovat. Snaží se o foneticky správnou výslovnost probíraných slov. Snaží se o pochopení jednoduché, pomalé konverzace. Seznamuje se s grafickou a mluvenou podobou slov. Vhodné výukové materiály,učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, soubory demonstračních obrázků, časopisy Sunny English, pexesa, domina atd. Zvukové nahrávky říkadel, písní, konverzace rodilých mluvčích září - leden Umět pozdravit kamaráda, představit se, seznámit se s výslovností anglických hlásek Seznámit se s anglickými názvy některých volně žijících zvířat Seznámit se s anglickým pojmenováním předmětů ve třídě, pojmenovat barvu Seznámit se s anglickými vánočními zvyky Seznámit se s anglickým pojmenováním některých potravin Hello again! Hello, I m. The Alphabet Playroom safari ( can/ can t see a..) School time (This is my / your.) Happy Christmas (A Christmas play, the Christmas song), (Where s? It s Is it? I m hungry (Do you like? Yes / No, I like/ I don t like... OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - rozvoj komunikačních dovedností, jazyk jako prostředek dorozumění EV - Ekosystémy - zvířata a prostředí, Výtvarná výchova - malujeme zvířata OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - učit se komunikovat ve dvojici, ve skupině MKV - Kulturní diferenciace - tradice jiných národů, Hudební výchova - anglická vánoční píseň Prvouka - výživa obrazový materiál obrázky zvířat školní předměty, obrázky vánoční atributy obrazový materiál

3 únor - červen Seznámit se s anglickým pojmenováním obličejových částí Seznámit se s anglickým pojmenováním jednotlivých místností v domě/ bytě Happy faces (I ve got ) My house (is it? It s a Is it in? I don t know. Where s my / your? Seznámit se s velikonočními zvyky Happy Easter (Is this? This is ) Seznámit se s anglickým pojmenováním některých částí oblečení Summer time ( I m wearing What are you wearing? Take off Where s my? Stop! Let s go!) Prvouka - lidské tělo,mkv - Etnický původ - vytváření pozitivního vztahu k jiným etnickým skupinám OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - vytváření vztahu k rodině, nejbližším, učíme se pomáhat druhým, spolu komunikovat MKV - Kulturní diference - tradice jiných národů, Hudební výchova - píseň, Výtvarná výchova a pracovní činnosti - výrobky s velikonoční tématikou, ročníkový projekt : "Máme rádi zvířata" OSV - Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí - můj vztah k sobě samému, můj vztah k druhým, sebehodnocení karty s obrázky plakát domu velikonoční výstava, prezentace výrobků obrazový materiál, časopisy

4 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Anglický jazyk 3. ročník Období Ročníkový výstup Učivo září-červen Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Postupně, viz níže v jednotlivých tématech a gramatických strukturách Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Učebnice a pracovní sešity k jednotlivým tématům a gramatickým strukturám, demonstrační obrázky, časopisy Sunny English a Ufin, křížovky, doplňovačky, pexesa, domina atd. Zvukové nahrávky písní, konverzace rodilých mluvčích. září - listopad Učí se používat abecední slovník učebnice. Pozdravy, yes, no, barvy, čísla 1-12, pokyny učitele k výuce - např. Close your book. Get into pairs. Is that right? Atd. (asi 30 až 40 pokynů během šk. roku, žáci rozumí a reagují na ně) EGS - Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy a zážitky z Evropy, Matematika -sčítání a odčítání do 20 Obrazový materiál - čísla

5 září - listopad listopad - leden únor - duben Zeptá se na předměty kolem sebe, odpovídá, žádá a odpovídá na žádost. Ptá se na barvy a odpovídá.ptá se na věk a odpovídá. Určí a pojmenuje domácí zvířátka, odhadne a zeptá se na správnost, určuje zvířata podle velikosti a barvy. Seznámení se s Halloweenem, seznámí se s vánočními zvyky. Vyjádří pocity a nálady, mluví i o pocitech jiných lidí. Popíše vzhled člověka. Mluví o členech své rodiny. Popíše lidské tělo. Mluví o oblečení. Zeptá se, zda-li někomu nějaká věc patří. Dává příkazy a rozumí jim. Objedná jídlo. Mluví o tom, co má a nemá rád. Určí, co je na obrázku, třídí informace. Školní potřeby What s this? A (red) pen.please, thank you, here you are. Zařízení třídy, čísla How old are you? What colour is the? You are Zvířata It s Is it a? Yes, it is. No, it isn t. Big, little. It s number Halloween, Christmas I m, she s, he s + přídavné jméno, Are you + příd.jméno, několik přídavných jmen, How are you? I m fine, thank you. Části lidkého těla, barvy vlasů I ve got, he/she s got Členové rodiny. My, old, and Who? This is How many (brothers)? Části lidského těla. Has it got? Yes, it has No, it hasn t. I haven t got Oblečení. Have you got? Yes, I have/ No, I haven t. Whose? Názvy zaměstnání. Slovesa pohybu. Názvy jídel, názvy denních jídel. What do you like for? Do you like? Yes, I do / No, I don t. Další zvířata, některé světadíly. Části těla zvířat, zvířecí potrava. MKV - multikulturalita - význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace Hudební výchova - písně, OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - vedení dialogu Dramatická výchova - písničky, básničky a hry EV - Ekosystémy - podmínky života zvířat Přírodověda - zeměpisná orientace, zvířata a jejich prostředí MKV - Multikulturalita - tradice jiných národů, Pracovní činnosti - halloweeny, vánoční přání OSV - Sociální rozvoj - Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve skupině, OSV - Osobnostní rozvoj - Psychohygiena - dobrý vztah k sobě samému MKV - Etnický původ - respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, Pracovní činnosti - vlastní výrobky dětí OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - utváření dobrých mezilidských vztahů v rodině, Výtvarná výchova: Family tree Prvouka - lidské tělo OSV - Sociální rozvoj - Poznávání lidí - podobnost a odlišnost lidí, vzájemné poznávání ve skupině EGS - Objevujeme Evropu a svět - tradice a zvyky jiných národů, život dětí v jiných zemích MKV - Multikulturalita - užívání jazyka jako prostředku dorozumění, EV -Ekosystémy - některé potravní řetězce Školní potřeby, obrázky Obrazový materiál - zařízení třídy, čísla Plakát, obrázky zvířat Atributy a obrázky k Halloween, Christmas Obrazový materiál, pracovní listy Obrazová mapa rodiny, fotografie Obrazový a dopňovací materiál Sady demonstračních obrázků Sady demonstračních obrázků Obrázky zvířat

6 duben - červen Mluví o tom, kde různé předměty jsou. Používá krátké odpovědi. Formuluje otázky na správný spelling slov. Pojmenuje dny a měsíce. Seznámí se a představí. Hračky a přístroje. Is there a? Yes, there is / no, there isn t. Are there any? Yes, there are / No, there aren t. Abeceda. How do you spell? Názvy dnů a měsíců. Where are you from? I m from Několik cizích zemí. OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - dovednosti pro verbální sdělování, MKV - Multikulturalita - AJ jako nástroj dorozumění Demonstrační materiál Obrazový materiál

7 Období Ročníkový výstup Učivo Anglický jazyk 4. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září-červen Poslech Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se oslovovaných témat, zejména pokud má vizuální oporu. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Mluvení Zapojuje se do jednoduchých rozhovorů. Učí se formulovat základní informace o sobě, rodině,. Učí se odpovídat na otázky týkající se jeho samotného, rodiny,. Učí se pokládat otázky druhým. Zvuková a grafická podoba jazyka, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba - žáci si osvojují a učí se používat základní slovní zásobu probíraných témat: jídlo oblékání bydliště dopravní prostředky příroda počasí. Učí se pracvovat se slovníkem. Poznávájí základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení). Učební materiály k jednotlivým tématům a gramatickým strukturám, demonstrační obrázky, plakáty, časopisy Sunny English, Ufin, křížovky, doplňovačky, pexesa, domina, poslechové materiály, PC programy, DVD nahrávky.

8 září-červen Čtení s porozuměním Učí se vyhledávat potřebné informace v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Snaží se porozumět krátkým textům z běžného života s potřebnou vizuální oporou. Psaní Vyplní některé osobní údaje do formuláře. Napíše přiměřeně krátký text o sobě, rodině,. Zvuková a grafická podoba jazyka, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba - žáci si osvojují a učí se používat základní slovní zásobu probíraných témat: jídlo oblékání bydliště dopravní prostředky příroda počasí. Učí se pracvovat se slovníkem. Poznávájí základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení). Učební materiály k jednotlivým tématům a gramatickým strukturám, demonstrační obrázky, plakáty, časopisy Sunny English, Ufin, křížovky, doplňovačky, pexesa, domina, poslechové materiály, PC programy, DVD nahrávky. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Pojmenuje předměty. What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite? Do you like? Yes, I do. What s this? It s a Is it a? Yes, is it. No. It isn t. He/she can play the hudební nástroje (50-60 pokynů během školního roku, žáci rozumí a reagují na ně) EGS - Evropa a svět nás zajímá - pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic. MKV - Multikulturalita -význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia. Obrazový materiál používaný ve 3. ročníku září - listopad Mluví o svých sportovních schopnostech. Can you? Yes, I can. No, I can t. I can/ can t + činnost - sporty, metres, kilometres, Olympic, do a triathlon, children Tělesná výchova - význam sportu pro zdravý tělesný rozvoj Obrazový materiál ze sportovního prostředí Pojmenuje místa a místnosti v domě, mluví o tom, kde věci jsou, popíše dům/ byt. Místnosti v domě, další zařízení bytu/ domu Where s the? + behind, under Vlastivěda - kultura bydlení, životní styl, OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení dovednosti zapamatování Plakát - řez domu Mluví o nemocech, dává příkazy (i záporné), dává rady o zdraví. What s the matter? I have got a Eat/ don t eat některé nemoci, další činnosti Přírodověda - zdravý životní styl, OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - vytváření dobrého vztahu k sobě samému i druhým lidem

9 listopad - únor únor - duben Mluví o městě,kde se co nachází, místa pojmenuje, žádá a udává směry. Mluví o tom, co lidé právě dělají. Mluví o prázdninových činnostech. Mluví o počasí. Mluví o svátcích (Halloween, Vánoce, Nový rok). Vyjádří čas, zeptá se na čas, mluví o škole a rozvrhu. Mluví o televizních programech, zda je má/ nemá rád. It s next to opposite the místa ve městě, village, town, city. Turn left/ right at Go straight past Excuse me. Přítomný čas průběhový He/ she is drinking, reading, Is he/ she? Yes, he/ she is. No, he/ she isn t. What are you doing? I m.., Dear. Love from fantastic, holiday, sitting, beach, palm tree Druhy počasí. Is it? Yes, it is. No, it isn t. We can/ can t go to, kite, boots, blowing, wind, weather, wet, here, there, London, Dublin, Edinburgh, Liverpool, Oxford, Cardiff Halloween, Christmas, New Year What time is it? It s o clock. It s half past We ve got + předmět Have we got? Yes, we have./ No, we haven t. When have we got? On + den, at + hodina, školní potřeby class, lesson, break It s eight twenty- five, etc. What TV programmes do you like? Druhy televizních programů boring, scary What channel is it on? What time? What do you do on (Mondays)? in your free time?i read books + další činnosti. I go skating Mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase. + další. I m from. penfriend, hobbies, Best wishes Vlastivěda - města známá i neznámá EGS - Objevujeme Evropu a svět - seznamovat se s tradičními evropskými hodnotami, získávat znalosti o Evropě, místo Evropy ve světě, OSV - Sociální rozvoj - rozvoj komunikativnosti Přírodověda - počasí v závislosti na zemské poloze EGS - Objevujeme Evropu a svět - tradice jiných národů, OSV - Osobnostní rozvoj - Kreativita Přírodověda - denní režim MV - Kritické vnímání mediálních sdělení - učit se zpracovávat a vyhodnocovat informace, výběr TV pořadů OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - vytváření vztahů Plánek města Obrazový materiál Filmové materály Materiál pro výrobu přání Manipulační tabule s rozvrhem hodin Vlastní volnočasové fotografie

10 Mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí. Ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech. Přítomný čas prostý What does the eat? It eats/ doesn t eat. Does it? Yes, it does./no, it doesn t. Where does the live? It lives/ doesn t live místa, kde zvířata žijí, další zvířata a čím se živí EV - Ekosystémy - zvířata a jejich podmínky pro život, ochrana zvířat, potravinové řetězce, vlastivěda -zeměpisné reálie, zvířata a jejich prostředí. Obrazový materiál zvířat duben - červen Mluví o minulosti, popíše zvířata. Minulý čas prostý: It was/ wasn t They were It/ They had. They had no. Vyhynulá zvířata meat eater apod. části zvířecích těl, další přídavná jména Přírodověda - prehistorická zvířata Obrázky a modely prehistorických zvířat Zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře. Materiály z učebnice, dodatečné materiály z učebnice. OSV - Osobnostní rozvoj - Kreativita Rekvizity Seznámení s některými tradicemi svátků a britskými reáliemi. High numbers, Dates,Christmas, New Year,Valentine s Day, Pancake Tuesday, Saint George and the Dragon, The UK and Ireland EGS - Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích, zvyky Evropy Obrazový materiál k daným reáliím

11 Období Ročníkový výstup Učivo září - červen Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Mluvení Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k ovojovaným tématům. Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Anglický jazyk - 5.ročník Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem. Tematické okruhy: domov rodina škola volný čas povolání lidské tělo nákupy kalendářní rok svátky roční období měsíce dny v týdnu hodiny zvířata Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Český jazyk (gramatika,přednes básniček,kultivovaný mluvený i psaný projev) Matematika (čísla,početní operace) Hudební výchova (zpěv anglických písní) Pracovní činnosti (vytváření koláží z časopisů) Výtvarná výchova (kreslení,dokreslování,vybarvování ) Vlastivěda - Evropa Pomůcky, literatura Učebnice a pracovní sešit, audio-video technika,počítače mapy,kartičky, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky různé učebnice vztahující se k tématům,pexesa, domina,hrací kostky

12 Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukou a grafickou podobou slov. září - červen Produktivní řečové dovednosti Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Psaní Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. Vyplní osobní údaje do formuláře. Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem. Tematické okruhy: domov rodina škola volný čas povolání lidské tělo nákupy kalendářní rok svátky roční období měsíce dny v týdnu hodiny zvířata Český jazyk (gramatika,přednes básniček,kultivovaný mluvený i psaný projev) Matematika (čísla,početní operace) Hudební výchova (zpěv anglických písní) Pracovní činnosti (vytváření koláží z časopisů) Výtvarná výchova (kreslení,dokreslování,vybarvování ) Vlastivěda - Evropa Učebnice a pracovní sešit, audio-video technika,počítače mapy,kartičky, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky různé učebnice vztahující se k tématům,pexesa, domina,hrací kostky Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

13 září - prosinec Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Pozdrav,oslovení,jméno - Hello, Names (I m Katy), Countries (Where are you from? ). Vlastivěda - Evropa EGS-Evropa a svět nás zajímá-zážitky a zkušenosti z Evropy a světa OSV-Sociální rozvoj-komunikace v různých situacích Umí počítat do 100,vyjádřit telefonní čísla. Číslovky (0-100). Matematika - čísla,početní operace Umí se zeptat na věci,pojmenuje je. Rozumí základním pokynům. Umí vyjmenovat anglickou abecedu, hláskuje slova. Zeptá se,kde něco je a umí na tyto otázky odpovědět. Umí popsat obrázek. Dokáže mluvit o sobě a jiných lidech. Sestaví jednoduché písemné sdělení o sobě. a/an, What s this? It s ) Barvy. Adjectives. In the classroom - slovesa,zápor (Listen!-Don t listen!) Abeceda. Spelling. Části těla. Whose is this? Genitives. Předložky - Prepositions - in,on,under. Množné číslo - plurals COMMUNICATION Předložky - prepositions - in,on at sloveso "to be" - short/long forms, otázky a odpovědi Dopis, pohlednice Výtvarná výchova - volba správné barvy při vybarvování Český jazyk - rozdílná výslovnost písmen MKV-Etnický původ-odlišnost lidí OSV-Sociální rozvoj-poznávání lidí-vzájemné poznávání OSV-Sociální rozvoj-komunikacekomunikace v různých situacích Přivl.zájmena - possessive adjectives -his/her, their, your Vyžádá jednoduchou informaci. Dotazník MV-Tvorba mediálního sdělení-dotazník Sloveso "to be" - negativ - I m not, you re not, he isn t, we aren t. Mapy,vlajky Song:The Alphabet Song: Head and shoulders Song: Song for Sandy.

14 Umí napsat krátký dopis o své rodině. Zeptá se na cenu zboží,dokáže ji vyjádřit. Umí mluvit o své škole. Umí vyjmenovat dny v týdnu. MY WORLD My favourite pop group. How many/ how much, č.j./č.mn. Rodina - A letter to a penfriend. This/these. Nakupování, peníze. Sloveso "to have got"/ "to has got" - short forms (I v got, she s got),otázky (Has Mandy got..?), zápor (I havn t got, he hasn t got) Penfriend. Škola - My school. Dny v týdnu -The days of the week. leden - květen Umí vyjmenovat předměty v rozvrhu hodin. Rozvrh hodin - My timetable. Umí se zeptat,kolik je hodin a umí odpovídat na otázky o čase. Umí mluvit o tom, co dělá každý den. Umí mluvit o tom, co dělá ve svém volném čase. PROJECT: The letter about me TIME Čas,hodiny - Clock - What s the time? Činnosti během dne, části dne.my day - přítomný čas-present simple,otázky (When do you wake up?) In the kitchen. Volný čas,zájmové aktivity - do/ does, otázky - Do you like football?/ Does she like football? Přítomný čas - zápor: don t/ doesn t PROJECT: Free time OSV-Sociální rozvoj -Mezilidské vztahyvytváření dobrých vztahů OSV-Osobnostní rozvoj-psychohygienarůzné činnosti během dne Tělesná výchova(význam sportu pro zdravý tělesný vývoj) Song: My favourite day. papírové hodiny Song: Free time

15 Umí popsat místa (svůj dům,byt,pokoj, město,budovy) Umí si objednat jídlo v restauraci. leden - květen červen Umí popsat lidské tělo. Umí vyjádřit, co lidé právě dělají. Umí vyjmenovat části dne (ráno,poledne,večer, ) Umí pojmenovat části oblečení a zeptá se na cenu. Seznámí se s životem ve Velké Británii. PLACES I can/ I can t Náš dům, náš byt there is/there are, Where do you do? Předložky - in,on under Naše město, budovy Předložky - between, behind, opposite, in front of, next to Let s - výzva, must, to/at,the forest game. V restauraci. PROJECT about PLACES. PEOPLE Popis člověka - Whose is it? Přítomný čas průběhový-present continousotázka,odpověď,zápor. Family life. How often? - Housework. Oblečení - Clothes. How much is this...? PROJECT about PEOPLE. OPAKOVÁNÍ CULTURE PAGE about the Britain EGS - Objevujeme Evropu a svět - styl života v evropských rodinách EV-Ekosystémy-lidské sídlo-město-vesnice, EV-Vztah člověka k prostředí-naše obec EGS-Evropa a svět nás zajímá-život v jiných zemích OSV-Osobnostní rozvoj-sebepoznání a sebepojetí - moje tělo OSV-Sociální rozvoj - Komunikace - dovednost verbálního sdělování EGS-Objevujeme Evropu a svět-peníze v jiných zemích EGS-Objevujeme Evropu a svět-život Evropanů-Velká Británie Song: Our town.

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět:: Anglický jazyk

Předmět:: Anglický jazyk 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 10 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 7 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Pozdravy, oslovení, části Umí se představit, dne,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.1.1.2. Anglický jazyk

5.1.1.2. Anglický jazyk 5.1.1.2. Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahem výuky jsou především komunikativní schopnosti žáků budované na základní slovní zásobě. Teprve po jejím zvládnutí přechází

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 1. období - 3. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozezná základní fonetické znaky známá slova

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 3 Anglický jazyk Časová dotace 3. ročník 3 hodiny 4. ročník 3 hodiny 5. ročník 3 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 9 hodin. 6. ročník 4 hodiny 7. ročník

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1.-2. ročník 1 hodina týdně 3.-5. ročník 3 hodiny týdně Anglický jazyk, jako jeden

Více

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání Malá škola Základní škola Jabloňany 1 1 Identifikační údaje 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy: Základní škola Jabloňany,

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

5.1.2 Anglický jazyk povinný předmět

5.1.2 Anglický jazyk povinný předmět 5.1.2 Anglický jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0+1 0+1 3 3 3 3 3 3+1 3+1 Vyučovací předmět má časovou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah

Vzdělávací obor Anglický jazyk - obsah 1.ročník Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní ŘEČOVÉ Žák Jazykové struktury a gramatika: DOVEDNOSTI rozumí základním pokynům při výuce, osobní jména, jednoduchá otázka a odpověď s

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ)

5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ) 5.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk (AJ) 5.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více