Anglický jazyk 1. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk 1. ročník"

Transkript

1 Anglický jazyk 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura zaří - leden Učí se anglicky pozravit, představit se. OSV - Sociální rozvoj - poznávání lidí, Welcome to Happy House! (Hello, I m, mezilidské vztahy - vytváření vztahu k novému What s your name? Goodbye! Who s this?, It s prostředí a kolektivu, pravidla společného ) soužití, ročníkový projekt " Rodina" Učebnice pro nejmenší dětí, omalovánky, pexesa, časopisy Sunny English, sady demonstračních obrázků, nahrávky říkadel, písní a dialogů v AJ Seznámit se s některými anglickými názvy školních předmětů, učí se pojmenovat čísla 1-10 Seznámit se s anglickým pojmenováním některých hraček a barev Seznámit se s vánočními zvyky Seznámit se s některými anglickámi názvy pro oblečení Seznámit se s anglickými názvy pro narozeninové atributy, učí se porozumět únor - červen některým anglickým pokynům Seznámit se s některými anglickými názvy pro předměty ke koupání Učí se anglicky pojmenovat zvířata. Pens and pencils (What s in my bag?, There s What s this?, It s a.. Yes. No., Numbers 1-10, How-many? Come and play! ( hračky a barvy) Merry Christmas! Song We wish you a Merry Christmas. Dressing up (My favourite.is green. Put on/ take off your... Happy Birthday ( I ve got How old are you? I m seven. Jump!, Dance!, Shake!, Clap!, Stamp your feet! Bathtime! ( Can you (see me)? Yes, I can., No, I can t. I wash my. I brush my.. Animals friends ( Do you like.? Where s.? On, in OSC - Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností, poznávání Matematika - číselná řada, vztah číslo a počet MKV - Multikulturalita - seznámení s jiným jazykem prostřednictvím nahrávky a učitele MKV - Kulturní diference - tradice jiných národů OSV - Sociální rozvoj - poznávání lidí - rozvoj schopnosti poznávání, zapamatování OSV - Sociální rozvoj - vzájemné poznávání ve skupině, mezilidské vztahy, výtvarná výchova - obrázek k narozeninám Prvouka - čistota Prvouka - domácí a volně žijící zvířata obrázky, číslice,aktovka se školními předměty obrázky, hračky, barevné karty vánoční atributy obrázky oblečení obrázky, předměty obrázky, předměty obrázky zvířat

2 Anglický jazyk 2. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září-červen Rozumí některým jednoduchým pokynům, snaží se adekvátně na ně reagovat. Snaží se o foneticky správnou výslovnost probíraných slov. Snaží se o pochopení jednoduché, pomalé konverzace. Seznamuje se s grafickou a mluvenou podobou slov. Vhodné výukové materiály,učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, soubory demonstračních obrázků, časopisy Sunny English, pexesa, domina atd. Zvukové nahrávky říkadel, písní, konverzace rodilých mluvčích září - leden Umět pozdravit kamaráda, představit se, seznámit se s výslovností anglických hlásek Seznámit se s anglickými názvy některých volně žijících zvířat Seznámit se s anglickým pojmenováním předmětů ve třídě, pojmenovat barvu Seznámit se s anglickými vánočními zvyky Seznámit se s anglickým pojmenováním některých potravin Hello again! Hello, I m. The Alphabet Playroom safari ( can/ can t see a..) School time (This is my / your.) Happy Christmas (A Christmas play, the Christmas song), (Where s? It s Is it? I m hungry (Do you like? Yes / No, I like/ I don t like... OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - rozvoj komunikačních dovedností, jazyk jako prostředek dorozumění EV - Ekosystémy - zvířata a prostředí, Výtvarná výchova - malujeme zvířata OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - učit se komunikovat ve dvojici, ve skupině MKV - Kulturní diferenciace - tradice jiných národů, Hudební výchova - anglická vánoční píseň Prvouka - výživa obrazový materiál obrázky zvířat školní předměty, obrázky vánoční atributy obrazový materiál

3 únor - červen Seznámit se s anglickým pojmenováním obličejových částí Seznámit se s anglickým pojmenováním jednotlivých místností v domě/ bytě Happy faces (I ve got ) My house (is it? It s a Is it in? I don t know. Where s my / your? Seznámit se s velikonočními zvyky Happy Easter (Is this? This is ) Seznámit se s anglickým pojmenováním některých částí oblečení Summer time ( I m wearing What are you wearing? Take off Where s my? Stop! Let s go!) Prvouka - lidské tělo,mkv - Etnický původ - vytváření pozitivního vztahu k jiným etnickým skupinám OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - vytváření vztahu k rodině, nejbližším, učíme se pomáhat druhým, spolu komunikovat MKV - Kulturní diference - tradice jiných národů, Hudební výchova - píseň, Výtvarná výchova a pracovní činnosti - výrobky s velikonoční tématikou, ročníkový projekt : "Máme rádi zvířata" OSV - Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí - můj vztah k sobě samému, můj vztah k druhým, sebehodnocení karty s obrázky plakát domu velikonoční výstava, prezentace výrobků obrazový materiál, časopisy

4 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně. Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Anglický jazyk 3. ročník Období Ročníkový výstup Učivo září-červen Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. Postupně, viz níže v jednotlivých tématech a gramatických strukturách Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Učebnice a pracovní sešity k jednotlivým tématům a gramatickým strukturám, demonstrační obrázky, časopisy Sunny English a Ufin, křížovky, doplňovačky, pexesa, domina atd. Zvukové nahrávky písní, konverzace rodilých mluvčích. září - listopad Učí se používat abecední slovník učebnice. Pozdravy, yes, no, barvy, čísla 1-12, pokyny učitele k výuce - např. Close your book. Get into pairs. Is that right? Atd. (asi 30 až 40 pokynů během šk. roku, žáci rozumí a reagují na ně) EGS - Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy a zážitky z Evropy, Matematika -sčítání a odčítání do 20 Obrazový materiál - čísla

5 září - listopad listopad - leden únor - duben Zeptá se na předměty kolem sebe, odpovídá, žádá a odpovídá na žádost. Ptá se na barvy a odpovídá.ptá se na věk a odpovídá. Určí a pojmenuje domácí zvířátka, odhadne a zeptá se na správnost, určuje zvířata podle velikosti a barvy. Seznámení se s Halloweenem, seznámí se s vánočními zvyky. Vyjádří pocity a nálady, mluví i o pocitech jiných lidí. Popíše vzhled člověka. Mluví o členech své rodiny. Popíše lidské tělo. Mluví o oblečení. Zeptá se, zda-li někomu nějaká věc patří. Dává příkazy a rozumí jim. Objedná jídlo. Mluví o tom, co má a nemá rád. Určí, co je na obrázku, třídí informace. Školní potřeby What s this? A (red) pen.please, thank you, here you are. Zařízení třídy, čísla How old are you? What colour is the? You are Zvířata It s Is it a? Yes, it is. No, it isn t. Big, little. It s number Halloween, Christmas I m, she s, he s + přídavné jméno, Are you + příd.jméno, několik přídavných jmen, How are you? I m fine, thank you. Části lidkého těla, barvy vlasů I ve got, he/she s got Členové rodiny. My, old, and Who? This is How many (brothers)? Části lidského těla. Has it got? Yes, it has No, it hasn t. I haven t got Oblečení. Have you got? Yes, I have/ No, I haven t. Whose? Názvy zaměstnání. Slovesa pohybu. Názvy jídel, názvy denních jídel. What do you like for? Do you like? Yes, I do / No, I don t. Další zvířata, některé světadíly. Části těla zvířat, zvířecí potrava. MKV - multikulturalita - význam angličtiny jako prostředku mezinárodní komunikace Hudební výchova - písně, OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - vedení dialogu Dramatická výchova - písničky, básničky a hry EV - Ekosystémy - podmínky života zvířat Přírodověda - zeměpisná orientace, zvířata a jejich prostředí MKV - Multikulturalita - tradice jiných národů, Pracovní činnosti - halloweeny, vánoční přání OSV - Sociální rozvoj - Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve skupině, OSV - Osobnostní rozvoj - Psychohygiena - dobrý vztah k sobě samému MKV - Etnický původ - respektování kulturních, etnických a jiných odlišností, Pracovní činnosti - vlastní výrobky dětí OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - utváření dobrých mezilidských vztahů v rodině, Výtvarná výchova: Family tree Prvouka - lidské tělo OSV - Sociální rozvoj - Poznávání lidí - podobnost a odlišnost lidí, vzájemné poznávání ve skupině EGS - Objevujeme Evropu a svět - tradice a zvyky jiných národů, život dětí v jiných zemích MKV - Multikulturalita - užívání jazyka jako prostředku dorozumění, EV -Ekosystémy - některé potravní řetězce Školní potřeby, obrázky Obrazový materiál - zařízení třídy, čísla Plakát, obrázky zvířat Atributy a obrázky k Halloween, Christmas Obrazový materiál, pracovní listy Obrazová mapa rodiny, fotografie Obrazový a dopňovací materiál Sady demonstračních obrázků Sady demonstračních obrázků Obrázky zvířat

6 duben - červen Mluví o tom, kde různé předměty jsou. Používá krátké odpovědi. Formuluje otázky na správný spelling slov. Pojmenuje dny a měsíce. Seznámí se a představí. Hračky a přístroje. Is there a? Yes, there is / no, there isn t. Are there any? Yes, there are / No, there aren t. Abeceda. How do you spell? Názvy dnů a měsíců. Where are you from? I m from Několik cizích zemí. OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - dovednosti pro verbální sdělování, MKV - Multikulturalita - AJ jako nástroj dorozumění Demonstrační materiál Obrazový materiál

7 Období Ročníkový výstup Učivo Anglický jazyk 4. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září-červen Poslech Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se oslovovaných témat, zejména pokud má vizuální oporu. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Mluvení Zapojuje se do jednoduchých rozhovorů. Učí se formulovat základní informace o sobě, rodině,. Učí se odpovídat na otázky týkající se jeho samotného, rodiny,. Učí se pokládat otázky druhým. Zvuková a grafická podoba jazyka, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba - žáci si osvojují a učí se používat základní slovní zásobu probíraných témat: jídlo oblékání bydliště dopravní prostředky příroda počasí. Učí se pracvovat se slovníkem. Poznávájí základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení). Učební materiály k jednotlivým tématům a gramatickým strukturám, demonstrační obrázky, plakáty, časopisy Sunny English, Ufin, křížovky, doplňovačky, pexesa, domina, poslechové materiály, PC programy, DVD nahrávky.

8 září-červen Čtení s porozuměním Učí se vyhledávat potřebné informace v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Snaží se porozumět krátkým textům z běžného života s potřebnou vizuální oporou. Psaní Vyplní některé osobní údaje do formuláře. Napíše přiměřeně krátký text o sobě, rodině,. Zvuková a grafická podoba jazyka, základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba - žáci si osvojují a učí se používat základní slovní zásobu probíraných témat: jídlo oblékání bydliště dopravní prostředky příroda počasí. Učí se pracvovat se slovníkem. Poznávájí základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení). Učební materiály k jednotlivým tématům a gramatickým strukturám, demonstrační obrázky, plakáty, časopisy Sunny English, Ufin, křížovky, doplňovačky, pexesa, domina, poslechové materiály, PC programy, DVD nahrávky. Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Pojmenuje předměty. What s your name? How are you? I am fine, thank you. What s your favourite? Do you like? Yes, I do. What s this? It s a Is it a? Yes, is it. No. It isn t. He/she can play the hudební nástroje (50-60 pokynů během školního roku, žáci rozumí a reagují na ně) EGS - Evropa a svět nás zajímá - pozitivní vztah k jinakosti, srovnání zvyků a tradic. MKV - Multikulturalita -význam angličtiny jako prostředku nadnárodní komunikace a studia. Obrazový materiál používaný ve 3. ročníku září - listopad Mluví o svých sportovních schopnostech. Can you? Yes, I can. No, I can t. I can/ can t + činnost - sporty, metres, kilometres, Olympic, do a triathlon, children Tělesná výchova - význam sportu pro zdravý tělesný rozvoj Obrazový materiál ze sportovního prostředí Pojmenuje místa a místnosti v domě, mluví o tom, kde věci jsou, popíše dům/ byt. Místnosti v domě, další zařízení bytu/ domu Where s the? + behind, under Vlastivěda - kultura bydlení, životní styl, OSV - Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení dovednosti zapamatování Plakát - řez domu Mluví o nemocech, dává příkazy (i záporné), dává rady o zdraví. What s the matter? I have got a Eat/ don t eat některé nemoci, další činnosti Přírodověda - zdravý životní styl, OSV - Sociální rozvoj - Mezilidské vztahy - vytváření dobrého vztahu k sobě samému i druhým lidem

9 listopad - únor únor - duben Mluví o městě,kde se co nachází, místa pojmenuje, žádá a udává směry. Mluví o tom, co lidé právě dělají. Mluví o prázdninových činnostech. Mluví o počasí. Mluví o svátcích (Halloween, Vánoce, Nový rok). Vyjádří čas, zeptá se na čas, mluví o škole a rozvrhu. Mluví o televizních programech, zda je má/ nemá rád. It s next to opposite the místa ve městě, village, town, city. Turn left/ right at Go straight past Excuse me. Přítomný čas průběhový He/ she is drinking, reading, Is he/ she? Yes, he/ she is. No, he/ she isn t. What are you doing? I m.., Dear. Love from fantastic, holiday, sitting, beach, palm tree Druhy počasí. Is it? Yes, it is. No, it isn t. We can/ can t go to, kite, boots, blowing, wind, weather, wet, here, there, London, Dublin, Edinburgh, Liverpool, Oxford, Cardiff Halloween, Christmas, New Year What time is it? It s o clock. It s half past We ve got + předmět Have we got? Yes, we have./ No, we haven t. When have we got? On + den, at + hodina, školní potřeby class, lesson, break It s eight twenty- five, etc. What TV programmes do you like? Druhy televizních programů boring, scary What channel is it on? What time? What do you do on (Mondays)? in your free time?i read books + další činnosti. I go skating Mluví o koníčcích, co dělá ve volném čase. + další. I m from. penfriend, hobbies, Best wishes Vlastivěda - města známá i neznámá EGS - Objevujeme Evropu a svět - seznamovat se s tradičními evropskými hodnotami, získávat znalosti o Evropě, místo Evropy ve světě, OSV - Sociální rozvoj - rozvoj komunikativnosti Přírodověda - počasí v závislosti na zemské poloze EGS - Objevujeme Evropu a svět - tradice jiných národů, OSV - Osobnostní rozvoj - Kreativita Přírodověda - denní režim MV - Kritické vnímání mediálních sdělení - učit se zpracovávat a vyhodnocovat informace, výběr TV pořadů OSV - Sociální rozvoj - Komunikace - vytváření vztahů Plánek města Obrazový materiál Filmové materály Materiál pro výrobu přání Manipulační tabule s rozvrhem hodin Vlastní volnočasové fotografie

10 Mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí. Ptá se a odpovídá na otázky o zvířatech. Přítomný čas prostý What does the eat? It eats/ doesn t eat. Does it? Yes, it does./no, it doesn t. Where does the live? It lives/ doesn t live místa, kde zvířata žijí, další zvířata a čím se živí EV - Ekosystémy - zvířata a jejich podmínky pro život, ochrana zvířat, potravinové řetězce, vlastivěda -zeměpisné reálie, zvířata a jejich prostředí. Obrazový materiál zvířat duben - červen Mluví o minulosti, popíše zvířata. Minulý čas prostý: It was/ wasn t They were It/ They had. They had no. Vyhynulá zvířata meat eater apod. části zvířecích těl, další přídavná jména Přírodověda - prehistorická zvířata Obrázky a modely prehistorických zvířat Zazpívá písničky, říká básničky, účinkuje ve hře. Materiály z učebnice, dodatečné materiály z učebnice. OSV - Osobnostní rozvoj - Kreativita Rekvizity Seznámení s některými tradicemi svátků a britskými reáliemi. High numbers, Dates,Christmas, New Year,Valentine s Day, Pancake Tuesday, Saint George and the Dragon, The UK and Ireland EGS - Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích, zvyky Evropy Obrazový materiál k daným reáliím

11 Období Ročníkový výstup Učivo září - červen Poslech s porozuměním Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Mluvení Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. Čtení s porozuměním Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k ovojovaným tématům. Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Anglický jazyk - 5.ročník Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem. Tematické okruhy: domov rodina škola volný čas povolání lidské tělo nákupy kalendářní rok svátky roční období měsíce dny v týdnu hodiny zvířata Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Český jazyk (gramatika,přednes básniček,kultivovaný mluvený i psaný projev) Matematika (čísla,početní operace) Hudební výchova (zpěv anglických písní) Pracovní činnosti (vytváření koláží z časopisů) Výtvarná výchova (kreslení,dokreslování,vybarvování ) Vlastivěda - Evropa Pomůcky, literatura Učebnice a pracovní sešit, audio-video technika,počítače mapy,kartičky, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky různé učebnice vztahující se k tématům,pexesa, domina,hrací kostky

12 Zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukou a grafickou podobou slov. září - červen Produktivní řečové dovednosti Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Psaní Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. Vyplní osobní údaje do formuláře. Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem. Tematické okruhy: domov rodina škola volný čas povolání lidské tělo nákupy kalendářní rok svátky roční období měsíce dny v týdnu hodiny zvířata Český jazyk (gramatika,přednes básniček,kultivovaný mluvený i psaný projev) Matematika (čísla,početní operace) Hudební výchova (zpěv anglických písní) Pracovní činnosti (vytváření koláží z časopisů) Výtvarná výchova (kreslení,dokreslování,vybarvování ) Vlastivěda - Evropa Učebnice a pracovní sešit, audio-video technika,počítače mapy,kartičky, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky různé učebnice vztahující se k tématům,pexesa, domina,hrací kostky Mluvnice - základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).

13 září - prosinec Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Pozdrav,oslovení,jméno - Hello, Names (I m Katy), Countries (Where are you from? ). Vlastivěda - Evropa EGS-Evropa a svět nás zajímá-zážitky a zkušenosti z Evropy a světa OSV-Sociální rozvoj-komunikace v různých situacích Umí počítat do 100,vyjádřit telefonní čísla. Číslovky (0-100). Matematika - čísla,početní operace Umí se zeptat na věci,pojmenuje je. Rozumí základním pokynům. Umí vyjmenovat anglickou abecedu, hláskuje slova. Zeptá se,kde něco je a umí na tyto otázky odpovědět. Umí popsat obrázek. Dokáže mluvit o sobě a jiných lidech. Sestaví jednoduché písemné sdělení o sobě. a/an, What s this? It s ) Barvy. Adjectives. In the classroom - slovesa,zápor (Listen!-Don t listen!) Abeceda. Spelling. Části těla. Whose is this? Genitives. Předložky - Prepositions - in,on,under. Množné číslo - plurals COMMUNICATION Předložky - prepositions - in,on at sloveso "to be" - short/long forms, otázky a odpovědi Dopis, pohlednice Výtvarná výchova - volba správné barvy při vybarvování Český jazyk - rozdílná výslovnost písmen MKV-Etnický původ-odlišnost lidí OSV-Sociální rozvoj-poznávání lidí-vzájemné poznávání OSV-Sociální rozvoj-komunikacekomunikace v různých situacích Přivl.zájmena - possessive adjectives -his/her, their, your Vyžádá jednoduchou informaci. Dotazník MV-Tvorba mediálního sdělení-dotazník Sloveso "to be" - negativ - I m not, you re not, he isn t, we aren t. Mapy,vlajky Song:The Alphabet Song: Head and shoulders Song: Song for Sandy.

14 Umí napsat krátký dopis o své rodině. Zeptá se na cenu zboží,dokáže ji vyjádřit. Umí mluvit o své škole. Umí vyjmenovat dny v týdnu. MY WORLD My favourite pop group. How many/ how much, č.j./č.mn. Rodina - A letter to a penfriend. This/these. Nakupování, peníze. Sloveso "to have got"/ "to has got" - short forms (I v got, she s got),otázky (Has Mandy got..?), zápor (I havn t got, he hasn t got) Penfriend. Škola - My school. Dny v týdnu -The days of the week. leden - květen Umí vyjmenovat předměty v rozvrhu hodin. Rozvrh hodin - My timetable. Umí se zeptat,kolik je hodin a umí odpovídat na otázky o čase. Umí mluvit o tom, co dělá každý den. Umí mluvit o tom, co dělá ve svém volném čase. PROJECT: The letter about me TIME Čas,hodiny - Clock - What s the time? Činnosti během dne, části dne.my day - přítomný čas-present simple,otázky (When do you wake up?) In the kitchen. Volný čas,zájmové aktivity - do/ does, otázky - Do you like football?/ Does she like football? Přítomný čas - zápor: don t/ doesn t PROJECT: Free time OSV-Sociální rozvoj -Mezilidské vztahyvytváření dobrých vztahů OSV-Osobnostní rozvoj-psychohygienarůzné činnosti během dne Tělesná výchova(význam sportu pro zdravý tělesný vývoj) Song: My favourite day. papírové hodiny Song: Free time

15 Umí popsat místa (svůj dům,byt,pokoj, město,budovy) Umí si objednat jídlo v restauraci. leden - květen červen Umí popsat lidské tělo. Umí vyjádřit, co lidé právě dělají. Umí vyjmenovat části dne (ráno,poledne,večer, ) Umí pojmenovat části oblečení a zeptá se na cenu. Seznámí se s životem ve Velké Británii. PLACES I can/ I can t Náš dům, náš byt there is/there are, Where do you do? Předložky - in,on under Naše město, budovy Předložky - between, behind, opposite, in front of, next to Let s - výzva, must, to/at,the forest game. V restauraci. PROJECT about PLACES. PEOPLE Popis člověka - Whose is it? Přítomný čas průběhový-present continousotázka,odpověď,zápor. Family life. How often? - Housework. Oblečení - Clothes. How much is this...? PROJECT about PEOPLE. OPAKOVÁNÍ CULTURE PAGE about the Britain EGS - Objevujeme Evropu a svět - styl života v evropských rodinách EV-Ekosystémy-lidské sídlo-město-vesnice, EV-Vztah člověka k prostředí-naše obec EGS-Evropa a svět nás zajímá-život v jiných zemích OSV-Osobnostní rozvoj-sebepoznání a sebepojetí - moje tělo OSV-Sociální rozvoj - Komunikace - dovednost verbálního sdělování EGS-Objevujeme Evropu a svět-peníze v jiných zemích EGS-Objevujeme Evropu a svět-život Evropanů-Velká Británie Song: Our town.

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK 5.1.2 Anglický jazyk ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK I. Obsahové vymezení Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice,

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka.

Cílem učiva Aj na 1. stupni ZŠ je získat zájem žáků o daný předmět, aby se dle svých možností a schopností snažili zvládnout základy tohoto jazyka. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více