TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDATNOST ŽÁKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDATNOST ŽÁKŮ"

Transkript

1 TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDATNOST ŽÁKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Co znamená individualizovat trénink? [What is individualization of training?] / Jana Šafaříková. -- cze cvičitele. -- [CZ] -- Roč. 73, č. 4 (2007), s Důvody pro individualizaci tréninku. Individuální tolerance k tréninkovému zatížení. Genetické faktory a individuální profily tělesné zdatnosti. Biologický a kalendářní věk. Doba potřebná k zotavení po tréninku a po soutěži. Tolerance k prostředí. Mentální a fyzická hygiena tréninku. individuální přístup ; cvičení ; zátěž ; věk ; organizace času ; mentální hygiena ; tělesná zdatnost ; 2. Dodržujeme zásady pohybu dětí? [Do we comply with principles of children's movement activities?] / Vlasta Syslová. -- cze In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 3 (2006), s. 15. Zásady pohybových aktivit v předškolním věku. Působení pohybu na dětský organismus - pohyb jako předpoklad harmonického procesu růstu a vývoje. Účinky pohybu na metabolismus. Charakteristika pohybové schopnosti jako souboru vnitřních předpokladů ovlivnitelných tréninkem. Dělení pohybových schopností podle charakteru. Pohybové dovednosti jako komplex pohybových projevů, učením získaný předpoklad. Důsledky nedodržování zásad pro provádění pohybových aktivit předškolních dětí. předškolní dítě ; předškolní věk ; pohyb ; pohybový rozvoj ; motorika ; vývoj dítěte ; tělesná zdatnost ; zdraví ;

2 3. Dva důležité dokumenty ke srovnání a zamyšlení [Two important documents for comparison and thinking] / Lubomír Dobrý. -- cze cvičitele. -- ISSN [CZ] -- Roč. 72, č. 4 (2006), s Souvislosti rozvoje civilizace se špatným životním stylem a nedostatkem pohybové aktivity. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století vycházející z deklarace, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v masovém měřítku na 51. Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu Zodpovědnost vlády ČR za tento program. Údaje o současném stavu pohybových, sportovních a tělovýchovných aktivit dětí a mládeže v ČR a návrhy na jeho zlepšení, obzvláště v hodinách tělesné výchovy. životní styl ; pohybová výchova ; výchovný program ; zlepšení ; zdraví ; tělesná výchova ; zdravotní výchova ; Zdraví pro všechny v 21. století ; Česká republika 4. Gesundheit und Bewegung : was kann die Schule dazu beitragen? [Zdraví a pohyb : jak může škola k tomu přispět?] / Karina Ebel. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Grundschulunterricht -- [DE] -- Roč. 54, č. 6 (2007), s fot. Pohybová a zdravotní výchova je úkolem školy. Nedostatek pohybových aktivit i u dětí na venkově (časté vysedávání u televize a počítače). Negativní účinky nedostatku pohybu na organismus dětí (stejně jako jednostranná zátěž při některých sportech). Nedostatečná intenzita pohybu v celé současné přetechnizované společnosti. Pozitivní vliv tělesných aktivit na učení a schopnost výkonu mozku. pohyb ; nedostatek ; zdraví ; aktivita ; dítě ; mládež ; základní škola ; tělesná výchova 5. Kalokagathia [Kalokagathia] / Pavla Koucká. -- cze In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 6 (2006), s obr. Kalokagathia - harmonie tělesné a duševní stránky člověka. Současný kult těla, zdraví a štíhlosti má málo co společného s kulturou a harmonií. Harmonie pramení z poznání a dynamické rovnováhy, kultivace tělesné schránky má pozitivní vliv na celou osobnost.

3 tělesná výchova ; tělesná zdatnost ; psychika ; duševní zdraví ; kulturní vzorec ; subjektivní pohoda ; body image ; osobnost ; 6. Koncepce a realizace tělesné výchovy na české základní škole [Concept and realization of physical education in Czech primary school] / Vladislav Mužík, Marek Trávníček. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 28 In: Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie. -- ISSN [SK] -- Roč. 58, č. 4 (2006), s tab., 4 graf. Pohyb jako nezbytná potřeba člověka a investice do jeho budoucnosti. Koncepce TV požaduje, aby základní vzdělávání respektovalo přirozené potřeby žáků a individuální úroveň jejich zrání. RVP pro základní školství zavádí vzdělávací oblast Člověk a zdraví, která tělesnou výchovu zahrnuje. Výsledky šetření z r o pojetí vyučování tělesné výchově ze strany učitele. Ukázky hodnocení žáků v tělesné výchově, tj. vědomosti o tělesné výchově i péči o zdraví. tělesná výchova ; základní škola ; pohyb ; zdraví ; potřeba ; učitel ; hodnocení žáka ; rámcový vzdělávací program ; výzkum ; 7. Metodická příprava hodiny rytmické a pohybové výchovy dětí mladšího školního věku [Methodological preparation for eurythmic lesson for junior school aged children] / Magdaléna Rellichová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Talent : měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol. -- ISSN [CZ] -- Roč. 8, č. 6 (2005/2006), s Autorka představuje metodiku přípravy hodiny rytmické a pohybové výchovy u předškolních dětí. Rozvržení hodiny: rozcvička - rozehřátí, uvolnění organismu, rytmická část, pohybová část, improvizace. Motivace dětí prostřednictvím říkadel. Ukázky doporučených cvičení. předškolní dítě ; předškolní výchova ; předškolní věk ; pohybová výchova ; rytmika ; pohyb ; improvizace ; říkanka ; tělesná výchova ; metodika ; cvičení ; ukázka ;

4 8. Může ovlivnit vnitřní motivace dětí a dospívajících jejich vztah k pohybovým aktivitám? [Can internal motivation of children and adults influence their relation to motion activities?] / Lubomír Dobrý. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 cvičitele. -- ISSN [CZ] -- Roč. 72, č. 2 (2006), s Jak motivovat žáky a svěřence k tělesnému výkonu? - poznatky z výzkumu pro učitele TV a trenéry. Pojem motivace. Úloha úspěchu při motivaci. Rušivé momenty motivace. Rozdíl mezi motivací vnitřní a vnější. Náměty k podpoře vnitřní motivace. Individuální přístup v menších družstvech. Způsoby podpory zlepšování osobních výkonů dětí. motivace výkonu ; tělesná výchova ; výkon ; učitel ; trenér ; individuální přístup ; zlepšení ; 9. Neutěšený stav zdravotní tělesné výchovy na základních a středních školách v České republice [Gloomy state of health physical education in primary and secondary schools in the Czech Republic : inquiry research report] / Pavel Strnad, Jan Hendl. -- cze cvičitele. -- [CZ] -- Roč. 73, č. 5 (2007), s tab. Stav vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova v českém školství; podnět k zamyšlení nad zdravotním stavem českých dětí a mládeže; výsledky výzkumu Katedry zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Výzkumná metoda: dotazování. Chybějící individuální přístup ke zdravotně oslabeným žákům. Školská a zdravotnická legislativa k tomuto problému. Postoj rodičů a lékařů vůči učitelům TV. výzkumný projekt ; výsledek výzkumu ; metoda výzkumu ; dotazování ; individuální přístup ; školská legislativa ; vztah rodiče-učitel ; tělesná výchova ; základní škola ; střední škola ; Česká republika ; zdravotní tělesná výchova 10. Nové argumenty pro obhajobu denní kvalitní tělesné výchovy [New arguments for defence of daily quality physical education] / Lubomír Dobrý. -- cze cvičitele. -- [CZ] -- Roč. 73, č. 3 (2007), s

5 Ukázky z knihy J. Bladese Advocacy: A case for daily quality Physical Education. Osobní angažovanost učitele TV ve výchovném procesu. Odpovědnost zákonodárců a vyšších úředníků v USA za kvalitu tělesné výchovy ve školách. Katastrofální situace v programu školní tělesné výchovy v USA. Obezita a nevýkonnost žáků, kteří nemají přirozený pohyb. Pravidelná tělesná aktivita podporuje chuť k učení. Vliv pohybové aktivity na tělesné a duševní zdraví (redukce stresu), poznávání sebe sama a učení. Působení kyslíku na činnost mozku při pohybu. Souvislost pocitu radosti a pohybových aktivit. tělesná výchova ; role učitele ; výchova ; kvalita ; školská legislativa ; otylost ; výkon ; pohybová výchova ; duševní zdraví ; stres ; poznání ; učení ; působení ; radost ; tělesné zdraví 11. O vzdělávacím oboru tělesná výchova v základním vzdělávání a nejen o něm [To educational branch physical education in primary and lower secondary education] / Jan Tupý. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2005/2006), s. 2-4 přílohy Ratolesti podpory zdraví ve školách ČR. Text má být inspirací pro tvorbu učebních osnov tělesné výchovy ve školních vzdělávacích programech. Východiska pro koncepci tělesné výchovy v RVP. Zaměření na podporu zdraví. Vztah mezi výchovou ke zdraví a tělesnou výchovou. Týdenní časové dotace. Členění vzdělávacího oboru tělesná výchova. tělesná výchova ; zdravotní výchova ; zdraví ; mezipředmětové vztahy ; učební osnovy ; školní vzdělávací program ; rámcový vzdělávací program ; základní škola ; 12. Problémové situace ve vyučování tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ a jejich řešení [Problem situations in elementary school physical education and their solution] / Kateřina Šrámková. -- cze cvičitele. -- ISSN [CZ] -- Roč. 72, č. 3 (2006), s Bližší okolnosti vzniku problémových situací ve vyučování. Prevence problémového chování žáků. Ukázky možných reakcí učitele na nevhodné chování žáka. Doporučení pro vedení žáků ke slušnému chování v hodinách tělesné výchovy. výuka ; prevence ; chování žáka ; nesprávné chování ; výchovné působení ; tělesná výchova ; řešení konfliktů ; řešení problémů

6 13. Přínosy psychomotorických činností ke kultivaci pohybu, psychiky a sociálních vztahů dětí [Contributions of psychomotoric activities to cultivation of motion, psyche and social relations of children] / Hana Dvořáková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 cvičitele. -- ISSN [CZ] -- Roč. 72, č. 2 (2006), s Psychomotorický přístup ve výuce v porovnání s příkazovým a tvrdě individuálně soutěživým řízením v hodinách tělesné výchovy na základní škole. Vysvětlení termínu psychomotorika. Léčení poruch chování a komunikace psychomotorikou. Využití psychomotoriky k rozvoji osobnosti dítěte na prvním stupni ZŠ i v předškolním věku. Důraz na individuální přístup, uvolnění, tvořivost a fantazii při organizaci psychomotorické jednotky. psychomotorika ; forma výuky ; pojem ; porucha chování ; rozvoj osobnosti ; dítě ; první stupeň ; základní škola ; individuální přístup ; tvořivost ; představivost ; vyučovací hodina ; tělesná výchova ; pohybová výchova ; 14. Směrnice rezistenčního tréninku pro jednotlivé věkové kategorie mládeže [Instructions of resistence training for individual age categories] -- cze cvičitele. -- [CZ] -- Roč. 73, č. 5 (2007), s Příprava rezistenčních cviků pro jednotlivé věkové kategorie. Zdůrazněny přechody z věkových kategorií. Rezistenční trénink jako součást celkového programu zvyšování tělesné zdatnosti. Individuální přístup při tréninku. věk ; přechod ; tělesná zdatnost ; individuální přístup ; cvičení ; rezistenční trénink 15. Školní tělesná výchova : soudobé výzvy a návrh východisek jejich řešení [School physical education : contemporary challenges and proposals to make them work] / Bohdan Semiginovský. -- cze cvičitele. -- [CZ] -- Roč. 73, č. 1 (2007), s Současné trendy změnit formulování cílů, obsahu a forem školní tělesné výchovy vzhledem k nepříznivým ukazatelům tělesného vývoje a přibývajícím civilizačním chorobám dětí a mládeže. Potřeba změny sociální role učitele školní tělesné výchovy,

7 obzvláště v 1. a 2. ročníku základní školy; ve spolupráci s rodiči a lékařem by se měl seznámit se zdravotním stavem žáka, jeho výkonovými možnostmi a dosavadními sportovními aktivitami. Pojem zdraví, zdatnosti, výkonnosti a nemoci. Vštěpování zásad zdravého životního stylu dětem mladšího a staršího školního věku. Vzdělávací standardy ve školní tělesné výchově pro 1. a 2. ročník. směr ; obsah výuky ; cíl výuky ; tělesná výchova ; tělesný vývoj ; role učitele ; zdraví ; výkonnost ; nemoc ; životní styl ; mladší školní věk ; starší školní věk ; vzdělávací standard ; tělesná zdatnost ; ročník 1 ; ročník Tělesná výchova a výuka Ochrany člověka za mimořádných událostí na základních školách [Physical training and instruction of Protection of persons under extraordinary situations in primary schools] / Daniela Chlíbková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - [CZ] -- Roč. 13, č. 2 (2007), s fot. Spojitost výuky Ochrany člověka za mimořádných událostí a tělesné výchovy, význam obou vyučovacích předmětů. Obsahové zaměření předmětu Ochrana člověka za mimořádných situací, vhodné aktivity, využívání branných prvků. Spojení s turistikou ve formě orientačního závodu (s nejrůznějšími modifikacemi) - nejvhodnější pro žáky ve věku let - motivace, zájem, uplatnění dovedností apod. tělesná výchova ; branná výchova ; bezpečnost ; civilní obrana ; obsah výchovy ; obsah výuky ; cíl výuky ; forma výuky ; turistika ; základní škola ; 17. Tvorba kurikul, hodnocení žáka a psychosociální konsekvence [Creation of curriculums, pupil evaluation and psychosocial consequences] / Milada Krejčí. -- cze cvičitele. -- [CZ] -- Roč. 73, č. 1 (2007), s Klasická orientace obsahu tělesné výchovy k podpoře zdraví, prevenci civilizačních chorob a budování vlastní tělesné identity vychází v ČR ze vzdělávacího cíle tělesného a duševního rozvoje člověka jako osobnosti (na rozdíl od současných trendů zdůrazňujících pouze kondiční parametry a měřitelný výkon). Multičinnostní design kurikulí v rámci probíhající tvorby školních vzdělávacích programů s ohledem na konkrétní podmínky škol. Návrhy hodnotících kritérií pro učitele při vytváření a posuzování kurikula tělesné výchovy ve škole.

8 obsah výuky ; tělesná výchova ; zdraví ; prevence ; rozvoj osobnosti ; směr ; kurikulum ; školní vzdělávací program ; hodnocení ; hodnotící kritérium ; cíl výchovy ; 18. Učil jsem tělesnou výchovu ve Velké Británii [I taught physical education in Great Britain] / Michal Urban. -- cze cvičitele. -- ISSN [CZ] -- Roč. 72, č. 2 (2006), s fot. Zkušenosti českého učitele tělesné výchovy ze stáže na prestižní soukromé škole ve východní Anglii. Podmínky pro rozvoj tělesné výchovy: organizace výuky, vybavení škol budovami, učebními pomůckami a didaktickou elektronikou. Postavení sportu na anglických školách. Druhy provozovaného sportu. Postavení anglického učitele TV, jeho pracovní podmínky. Způsob a formy hodnocení žáků. Výuka teorie tělesné výchovy jako součást tělesných cvičení. pedagogická zkušenost ; pobyt v cizině ; učitel ; tělesná výchova ; střední škola ; soukromá škola ; organizace výuky ; vybavení ; školní budova ; učební pomůcka ; učitelský status ; sport ; pracovní podmínky učitelů ; hodnocení žáka ; Velká Británie 19. V zdravém těle zdravý duch [Healthy spirit in healthy body] / Šárka Kubcová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 8 (2006), s fot. Zakladatelský význam Miroslava Tyrše - jako první český tělovýchovný teoretik zformuloval cíle a úkoly tělesné výchovy, svými teoretickými pracemi a praktickou činností vymezil i organizační formy tělesné výchovy (cvičební hodiny, veřejná tělovýchovná vystoupení, výlety, závodní činnost atd.) a zasloužil se o proniknutí tělesné výchovy do všech vrstev národa (včetně tělesné výchovy žen). Sokol pod Tyršovým vedením - významná národní organizace spojující péči o fyzické i duševní zdraví.tyrš vycházel z antické kalokagathie jako souhrnu vlastností a činností, jimiž se člověk stává dobrým a zdatným. České názvosloví tělesných cvičení vytvořené Tyršem. Přístupnost tělesných cvičení všem - bez rozdílu věku a zdatnosti. Struktura veřejných tělocvičných vystoupení podle Tyrše. tělesná výchova ; tělesná zdatnost ; pohybový rozvoj ; dějiny školství ; cíl výchovy ; terminologie ; Tyrš, Miroslav ; Sokol

9 20. Vliv správné výživy a pohybové aktivnosti na studijní prospěch [The impact of proper nourishment and physical activity on study achievement] / Lubomír Dobrý. -- cze cvičitele. -- ISSN [CZ] -- Roč. 72, č. 8 (2006), s Podle empirických výzkumů v USA má nedostatečná výživa a nízká pohybová aktivita prokazatelně špatný vliv na učení žáků a jejich celkový nezdravý tělesný a duševní vývoj. Zlepšení prospěchu a psychosociálních dysfunkcí po zavedení snídaní do škol. Navýšení počtu hodin tělesné výchovy o čtyři týdně vedlo k lepším výsledkům v matematice. výzkum ; tělesná výchova ; výživa ; nemoc ; zdraví ; zlepšení ; prospěch ; pohyb ; stravovací zvyklosti ; působení ; výkon ; USA Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE Porovnání výchovy ke zdravému životnímu stylu na základní škole zapojené do programu Škola podporující zdraví

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY

ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY ADAPTACE ŽÁKA NA ŠKOLU PŘECHOD NA VYŠŠÍ STUPEŇ ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa : LETNÍ PRÁZDNINY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 3/2009 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná Část... 3 1.1. NÁZORY UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA SVOJI

Více

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová Program Zdravá škola Jana Brázdilová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Hlavním tématem mé diplomové práce je program Zdravá škola na Základní škole Mysločovice a jeho hodnocení pedagogy, kteří na této

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: učitelství pro ZŠ Studijní obor (kombinace) učitelství pro stupeň ZŠ Rozcvičky.

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více