Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu Před Tv nejí těžko stravitelná jídla, vnímá důležitost doplňování tekutin, dle pokynů učitele vhodně odpočívá Nosí si do hodin Tv čisté oblečení a vhodnou obuv Sleduje učitele při zajišťování první, seznamuje se s jednotlivými úkony Šetrně připravuje a uklízí nářadí, uplatňuje vhodné a bezpečné chování v méně známém prostředí sportovišť Provádí rozcvičení dle učitele Pod dohledem učitele přizpůsobuje cvičení svému plicnímu objemu Vnímá obtížnost cviků Porovnává svou fyzickou zdatnost se spolužáky Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti Komunikace při pohybových činnostech Význam pojmů: pohybový a klidový režim, povelová technika, signály Pořadová cvičení Nástupové a pochodové tvary, obraty Hygiena a bezpečnost v tělesné výchově Zdravotně vhodné návyky (stravování, pitný režim, způsoby odpočinku) Zdravotně vhodné vybavení (oblečení pro Tv) Zásady první při drobných a závažnějších poraněních Příprava úklid nářadí Průpravná cvičení Příprava organismu před pohybovou činností, zahřátí, protažení, správné držení těla Cvičení pro správné zapojení dechu Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti Kondiční cvičení Rychlostní, vytrvalostní a silová cvičení OSV 2, OSV 1, OSV 2, OSV 3 EV 4 VkZ I.A: zdravý způsob života a péče o zdraví Bi III.A: Nemoci úrazy, prevence OSV 1, Bi III.A: Opěrná a pohybová soustava OSV 1,

2 Vnímá změny v rychlosti, ve výskocích, při otáčení Provádí speciální cviky pod vedením učitele, správné držení těla, správné cvičební polohy Vyhýbá se činnostem, která jsou kontraindikací zdravotního oslabení Protahuje pod dohledem svalové skupiny Provádí opakovaně dané cviky Zvládne s dopomocí a záchranou Provádí v souladu s individuálními předpoklady Provádí se záchranou učitele Provádí se záchranou a dopomocí učitele Získává odvahu provádět cviky ve vyšších polohách za do a záchrany Orientuje se po odrazu v prostoru Osvojuje si techniku šplhu na tyči Koordinační cvičení Základní cviky pro prostorovou orientací Zvláštní tělesná výchova Relaxační cvičení Protažení svalových skupin po zátěži (streč.) Základy sportovní gymnastiky Akrobacie Kotouly vpřed, vzad, stoj na lopatkách, Stoj na rukou Rovnovážné polohy ve stojích Skoky na místě a z místa (především D) Přeskoky Roznožka přes kozu nadél a našíř Skrčka přes kozu našíř Hrazda Náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin Výmyk ze svisu stojmo odrazem jednonož Kruhy (po hlavu, dosažné) Houpání odrazem střídnonož při záhupu seskok, svis stojmo vzadu a zpět Skoky na trampolínce Skok prostý, se skrčením přednožmo, s půlobratem Šplh na tyči Šplh s přírazem OSV 1, OSV 1 Platí pro celou SG: OSV 1, OSV 3

3 Provádí cvičení ve skupinách, synchronně, podle hudby Provádí cviky dle učitele, rozumí terminologii Rozvrhuje si síly, trať uběhne tempem dle individuálních předpokladů Chápe techniku nízkého startu Chápe rozdíly mezi technikou sprintu a vytrvalostního běhu Vyměří si rozběh Provádí průpravné cviky, skáče přes gumu Správné držení míčku, hází z klidového postoje Pracuje s míčem, odhaduje vzdálenost koše pro vhození, vnímá spoluhráče, začíná chápat pravidla hry Zvládá v souladu s ind. předpoklady osvojované pohyb. dovednosti uplatňuje herní činnosti jednotlivce při hře, soutěži Vede míček, přihrává spoluhráčům, chápe pravidla Rytmická gymnastika (D) Chůze, klus, skoky, obraty Cvičení s některým z náčiní (švihadlo, šátek, míč) Atletika běhy Atletická abeceda (liftink, skipping, zakopávání, předkopávání, odpichy, oštěpařský krok, cval stranou) Vytrvalostní běh: do 1500 m (D a H) Sprint 50 m, technika nízkého startu Atletika skoky Skok do dálky Skok do výšky flop Atletika hody Hod kriketovým míčkem Sportovní hry basketbal Herní činnosti jednotlivce: přihrávka jednoruč, obouruč driblink nácvik dvojtaktu střelba jednoruč i obouruč - rozskok Herní kombinace: útočná kombinace založená na početní převaze útočníků, akce hoď a běž Florbal (rozšiřující učivo) Evh I.-IV.A Hudebně pohybové skladby Platí pro celou atletiku: OSV 1 Platí pro všechny SH: OSV 1, OSV 2, OSV 3 MuV 2

4 Dokáže připravit síť Přehazováním si zvyká na herní taktiku, která vede k úspěchu družstva Provádí opakovaně dané činnosti, získává jistotu Vnímá hru jako kolektivní sport spolupracuje, komunikuje se spoluhráči, vnímá roli rozhodčího Čestně soupeří Osvojuje si techniku plaveckých způsobů Provádí záchranu tonoucího Bruslí plynule vpřed, bezpečně zastaví Zkouší a zdokonaluje se v ostatních technikách Rozlišuje značení cest Rozpoznává důležitá dopravní značení Chápe důležitost vhodného vybavení na turistiku Při vycházce chodí po vyznačených trasách Vyzkouší si poskytnutí první v přírodě Porovnává a vnímá svou fyzickou zdatnost Volejbal odbíjená Přehazovaná, odbíjení vrchní spodní, podání Sportovní hry fotbal (hlavně H) Herní činnosti jednotlivce zpracování a vedení míče, činnost brankáře chytání, vyrážení střel, výkop ze země,přihrávka rukou Herní kombinace přihrávání, útočná kombinace přihraj a běž, osobní obrana Plavání Splývání, dýchání, nácvik techniky plaveckých způsobů (kraul, znak, prsa), jednoduchá obrátka, rychlost, vytrvalost, záchrana tonoucího Bruslení (rozšiřující učivo) Jízda vpřed, vzad, přešlapování vpřed,zastavení, hry Turistika a pobyt v přírodě Pěší turistika, orientace v terénu, bezpečnost při přesunech, turistické a dopravní značení, zásady přípravy turistické akce, ochrana porostů zdrojů pitné vody, poznatky spojené s tábořením, první pomoc v improvizovaných podmínkách přírody Testování OSV 1,OSV 3 OSV 1, OSV 3 OSV 3 EV 2, EV 3, EV 4 Bi III.A: Nemoci, úrazy, prevence Z I.A: Turistická mapa Z III.A: Turistická místa v regionu 1 hodina týdně, intenzivní plavecký výcvik

5

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. pro čtyřletá gymnázia a SOŠ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro čtyřletá gymnázia a SOŠ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 17 668/91-20

Více

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova 6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova Obecné cíle výuky TV : Předmět TV a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k zodpovědnosti za své a seznámila je se všemi základy běžných sportovních

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více