Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení,"

Transkript

1

2 SLOVO ÚVODEM Vážení a milí příznivci občanského sdružení, právě jste otevřeli již 6. Výroční zprávu občanského sdružení Fokus Písek za rok Pevně věřím, že na následujících stránkách naleznete veškeré informace o činnosti, službách i hospodaření našeho sdružení za uplynulé období a plánech do budoucna. Než se spolu ohlédneme za uplynulým rokem, ráda bych poděkovala všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich vlídný, vstřícný, tolerantní přístup ke klientům a za jejich nadšení i pracovní nasazení. Velké díky patří všem klientům za projevenou důvěru, otevřenost, za odvahu o svých nelehkých životních příbězích hovořit. Dále mnohokrát děkuji organizacím a lidem, bez jejichž pomoci by naše sdružení nemohlo existovat. Myslím tím jak finanční příspěvky, materiální pomoc, ale také dobrovolnou práci. Velice si vážím Vaší pomoci a podpory. Uplynulý rok byl velmi pestrý, dovolte mi, malé ohlédnutí co s sebou přinesl rok Podařilo se nám rozšířit nabídku v Centru denních aktivit o Arteterapii, Duchovní setkávání, Jazykové kurzy, zavést evidenční systém Highlander, připravit změny v rozdělení typů nabízených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Velkým přínosem bylo získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Podpora nám pomohla k rozvoji uvnitř organizace, umožnila rozšířit pracovní tým, nabídku 4

3 služeb o Case management, nabídku aktivit o každodenní využívání PC a Internetu pro klienty, umožnila další vzdělávání pracovníků. Jako každý rok, tak i ten letošní jsme se zúčastnili akcí pořádaných městem Písek a os Inkano. Zapojili jsme se do celostátní kulturně osvětové akce Týdny pro duševní zdraví. Více se již dozvíte na následujících stránkách, přeji Vám příjemné čtení. Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat za Vaší podporu a popřála FOKUSu do příštího roku mnoho úspěchů, nových projektů, finančních prostředků alespoň tak jako v roce S úctou Martina Pajmová Ředitelka sdružení 5

4 VZNIK OS FOKUS PÍSEK V průběhu roku 2001 se zrodila myšlenka založit občanské sdružení, které by pomáhalo lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti. Sdružení, které by navazovalo na ústavní a ambulantní péči o duševně nemocné. Občanské sdružení Fokus Písek vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR na základě chybějící služby. POSLÁNÍ FOKUSU Posláním OS Fokus Písek je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. Pomáhat v překonávání problémů spojených s nemocí a s integrací do běžného života společnosti. CÍLE FOKUSU poskytnutí zázemí pro duševně nemocné sociálně právní poradenství integrace duševně nemocných do běžného života společnosti podpora členů rodiny informování veřejnosti o problematice duševně nemocných SLUŽBY POSKYTOVANÉ SDRUŽENÍM Centrum denních aktivit POHODA (aktivity, poradenství, doprovod) 6

5 Case management/terénní služba Tréninkové bydlení Služby poskytované sdružením jsou bezplatné a jejich užívání je dobrovolné. 7

6 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006 V průběhu roku se nám podařilo získat finanční podporu v rámci Operačního Programu Rozvoje Lidských Zdrojů na realizaci projektu FO- KUS nejen sobě budování kapacity a rozvoj nových služeb. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Našimi partnery jsou MESADA, Město Písek, FOKUS Tábor a OS INKANO. Cílem projektu je posílení kapacity Fokusu, rozvoj a zkvalitnění služeb, které poskytuje svým klientům a rozvoj partnerských vazeb. Projekt je rozvržen na 16měsíců, zahájen byl , jeho ukončení je plánováno na listopad Finanční podpora je velkým přínosem pro vnitřní a vnější rozvoj organizace, především ve vytváření i zavádění standardů kvality sociálních služeb, přípravě organizace na akreditaci. Podpora umožnila další vzdělávání pracovníků celé organizace, pomohla zakoupit materiálně technické vybavení. Rozšířili jsme nabídku aktivit o PC a Internet pro klienty na každý den v odpoledních hodinách, zahájili plánování a přípravu pro novou službu Case management neboli Terénní službu (viz níže). Nová služba CASE MANAGEMENT/terénní služba V září jsme vyhlásili výběrové řízení a od října jsme přijali sociální pracovnici pro terénní službu na částečný úvazek. Říjen listopad byl v přípravné fázi, pracovnice se zúčastnila školení Case managementu v Praze, stáže ve FOKUSECH Mladá Boleslav a Praha. Pokračovali jsme ve vytváření propagačních materiálů, v hlubším mapování služeb v Písku a okolí. S novou službou jsme seznámili lékaře v psychiatrické léčebně, v psychiatrických ambulancích a praktické lékaře. Poté ná- 8

7 sledovalo oslovování klientů hlavně v psychiatrické léčebně a samotné poskytování služby. Výhodou této služby je, že je poskytována především individuálně v přirozeném prostředí a podle potřeb a přání klientů. Case Management je v Písku ojedinělý a velmi vítaný odborníky v psychiatrii. Cílem služby je posílit samostatnost klienta, jeho schopnost zvládat nároky každodenního života a řešit své problémy. Služba je poskytována individuálně podle požadavků klienta plán pomoci a podpory (zvládnutí projevů nemoci, bydlení, hospodaření s penězi, pracovní uplatnění, vztahy s lidmi). Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu. Možnosti pomoci: Doprovod klientů při jednání na úřadech, k lékaři, při vycházkách, nákupech apod.. Návštěvy v domácnosti (předem domluvené, pomoc s údržbou domácnosti, nákupy, hospodaření s penězi, pomoc při řešení případných konfliktů s členy domácnosti či sousedy, apod.). Nácvik dovedností (individuálně nebo v malé skupině, vaření, úklid, vedení účtu, telefonování, doprava apod.). Poradenství (v oblasti soc. dávek, invalidních důchodů, pracovní problematika). Pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině či v jiných složitých živ. situacích). Aktivizační činnosti (návštěvy kulturních a sportovních akcí, výchovné a vzdělávací akce ve Fokusu). Zprostředkovávání služeb (v případě klientova zájmu zajišťovat další potřebné sociální či komerční služby). Centrum denních aktivit POHODA otevřeno bylo každý všední den převážně v odpoledních hodinách. Klienti zde mohli využít nabídku aktivit, kreativně tvořit, utvářet si nová přátelství 9

8 a učit se základním sociálním dovednostem. V uplynulém roce se nám podařilo zavést nové aktivity Arteterapie, Duchovní setkávání, Jazykové kurzy, PC a Internet. Arteterapie v rámci volnočasových aktivit proběhlo 20 setkání vždy 2 měsíčně. Jednalo se o různé techniky pro sebepoznání, rozvoj tvořivosti, práci se stresem formou výtvarné činnosti, hudby, tance. Lektorka: Helena Kolářová. Kulturní aktivity Společně s klienty jsme navštívili divadelní představení OS Prácheňské scény, dále koncert písecké kapely a promítání filmu ŠTĚSTÍ při akci Týdny pro duševní zdraví. Pravidelně jsme navštěvovali výstavy v galerii Portyč. Také jsme se zúčastnili Městských slavností Dotkni se Písku. 10

9 Sportovní aktivity dvakrát měsíčně probíhala sportovní aktivita dle výběru klientů pěší túry, cyklistika, bowling, petanque. Klub POHODA 2 týdně umožnil klientům společné setkávání při různých příležitostech (oslavy narozenin, velikonoční i vánoční posezení apod.), společenské hry, výlety do přírody, besedy, přednášky (Komunikace, Jak žít s duševní nemocí). Klub Tvořivá ruka nabízel např. vyšívání, háčkování, pletení, šití na šicím stroji. I nadále jsme byli zapojeni do projektu UNICEF Adoptuj panenku. Klub Vařečka se konal 1 za 14 dní v pondělí (společné přípravy a vaření oběda za účelem naučení se samostatnosti pod vedením terapeuta příprava jídelníčku, rozpočet, nákup, vaření a společné stolování). Otevřená skupina z finančních důvodů byla tato aktivita v dubnu uzavřena. Artedílna probíhala 2 týdně ve výtvarném klubu (batikování, malba na sklo, na hedvábí, ubrousková technika, drátkování, kresba a další různé výtvarné techniky). Individuální konzultace s psycholožkou vedla Mgr. Kateřina Peclová, každou středu dopoledne. Ze zdravotních důvodů (těhotenství) Mgr. Kateřiny Peclové jsme byli nuceni konzultace ukončit. Kurzy PC a Internet kurzy probíhaly individuálně 2 týdně, klienti se zde učili základní ovládání PC a Internetu, od září byl PC a internet pro klienty k dispozici denně v odpoledních hodinách zdarma. Duchovní setkávání probíhalo jednou za 14 dní s Th. B. Rostislavem Homolou povídání nejen o Bibli, nový pohled na život a na sebe samé. Jazykové kurzy 1 týdně probíhala výuka anglického a francouzského jazyka pod vedením klientky. 11

10 Poradenství a doprovod probíhali v dopoledních hodinách vždy v úterý, čtvrtek a pátek nebo podle potřeby klientů. Poradenství klienti nejčastěji využívali poradnu zaměřenou na sociálně právní poradenství (sociální dávky, státní sociální podpora, invalidní důchody) a poradenství ohledně kontaktů na odborná zařízení (Psychiatrické léčebny, ústavy, domovy důchodců, apod.), odborníky a organizace působící v oblasti péče o psychicky nemocné, ale také v oblastech bydlení, zaměstnání). Zvýšil se počet rodinných příslušníků, kteří se na nás obraceli v otázkách nedobrovolných hospitalizacích, jak jednat v krizi apod. Doprovod klienti především využívali pomoc při nákupech (oblečení, potraviny), pomoc při vyplňování a psaní žádostí, pomoc s hospodařením s penězi, doprovod klientů při jednání na úřadech, návštěvy klientů při hospitalizaci v Psychiatrické léčebně, doprovod k lékaři (praktickému, psychiatrovi). Doprovod klientů na nejrůznější akce s cílem, aby klient znovu získal kontakt se společenským prostředím a také nácvik praktických dovedností spojených s chodem domácnosti přímo v klientově bytě pod vedením asistenta. Tréninkové bydlení Město Písek oslovilo Fokus Písek s myšlenkou chráněného bydlení a možností zapojit se do výběrového řízení, ve kterém jsme získali jeden byt. V současné době je byt obsazen. Klient má podnájemní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na 2,5 roku. Klient si za pomoci terapeuta osvojuje své dovednosti spojené s chodem domácnosti, volným časem, udržuje kontakty s okolím, učí se odpovědně rozhodovat sám o sobě a řešit životní situace vlastními silami a tím se stát v co nejvyšší možné míře nezávislý na pomoci druhých. 12

11 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V uplynulém roce se nám podařilo rozšířit pracovní tým o jednoho sociálního pracovníka na částečný úvazek. Fokus umožnil stáže a praxe frekventantům vyšších odborných a vysokých škol. Pracovníci: Eva Vodičková, DiS. sociální pracovnice Eržika Zaciosová sociální pracovnice Mgr. Jana Putnová sociální pracovnice Martina Pajmová ředitelka Ing. Miluše Balková projektový manažer Helena Herzogová dobrovolník Jana Dudová dobrovolník 13

12 Vzdělávání a supervize pracovníků Organizace usiluje o profesionální a kvalifikované pracovníky, proto jsou jim umožněny pravidelné supervize a školení. Supervize probíhala pravidelně 1 3 měsíce nebo dle potřeby pod vedením Mgr. Kateřiny Peclové a PhDr. Adély Doležalové. Semináře, kterými prošli pracovníci: Case management, Komunikace, dále (semináře byly dvou až třídenní) Motivace, Druzí (prevence syndromu vyhoření). Víceletý výcvik Umění pomáhat. Stáže: FOKUS Mladá Boleslav, FOKUS Praha. Další vzdělávání: odborná literatura a časopisy, konzultace s psychiatry. SPOLUPRÁCE Spolupracujeme s odborníky, s úřady a s poskytovali sociálních služeb vzájemným informováním o poskytujících službách, výměna informačních materiálů a zkušeností, kulturní aktivity pro veřejnost. na místní úrovni Město Písek Úřad práce v Písku PL Dobřany pobočka Písek U Honzíčka Psychiatrická ambulance MUDr. František Žahourek Psychiatrická ambulance AILIA MESADA agentura podporovaného zaměstnávání OS INKANO občanská poradna a informační kancelář neziskových organizací OS Prácheň podpora celoživotního vzdělávání, OS POHIP Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje Písek, MC Kvítek Divadlo Pod čarou 14

13 Divadlo Fráni Šrámka Písek, Kino Portyč Písecké postřehy, Písecký servis a. s. na krajské úrovni JUDZ Jihočeská Unie pro Duševní Zdraví je neformální uskupení poskytovatelů komunitní péče určené lidem s duševním onemocněním (FOKUS Písek, FOKUS Tábor, FOKUS České Budějovice, CDS Domino České Budějovice, OS Polidon, Oblastní Charita Strakonice) na celostátní úrovni FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné AKCE PRO VEŘEJNOST Jihočeské vítání léta a Evropský den bez aut Společně s ostatními neziskovými organizacemi jsme se zapojili do akcí pořádaných městem Písek a OS INKANO jednalo se o organizování a zajištění zábavných a tvůrčích aktivit pro širokou veřejnost, která byla spojena s prezentací jednotlivých neziskových organizací. Jihočeské vítání léta proběhlo ve dnech Život je hra, pojďte si zahrát v Palackého sadech v Písku. Evropský den bez aut proběhl dne na Velkém náměstí v Písku. Týdny pro duševní zdraví (dále jen TDZ) Jako každý rok i ten uplynulý jsme se zapojili do celostátní akce Týdny pro duševní zdraví. Nabídka programu byla velmi pestrá a rozvržená 15

14 na celé 4 týdny trvání celostátní akce, tj. od Akce se uskutečnily především za finanční podpory Města Písek. TDZ jsme zahájili již v měsíci květnu, kdy jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro žáky základních škol na téma Jak si představuješ pohodový den. Z došlých obrázků byly vybrány ty nejlepší, které byly vystaveny během měsíce září v Divadle pod čarou spolu s ukázkami arteterapeutických maleb klientů Fokusu Písek. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií (1. a 2. stupně), dne proběhlo vyhlášení výsledků a výherci se mohli těšit z hodnotných cen. Speciální cena byla udělena dětem z občanského sdružení Naděje, které namalovaly společný výtvor s názvem Zážitek z dětského tábora. Po vyhlášení výsledků následovalo promítání klasického českého filmu Páni kluci na motivy románu Marka Twaina, Dobrodružství Toma Sawyera se v prostorách Fokusu uskutečnila přednáška na téma Komunikace Ing. Dany Tutkové. Přednáška byla zaměřená převážně na mezilidskou komunikaci, na duševní rozvoj každého jedince a na duševní hygienu. V rámci této přednášky proběhla praktická ukázka relaxace, která se zúčastněným velice líbila v Divadle Pod čarou proběhlo promítání filmu Bohdana Slámy Štěstí o zázracích obyčejných lásek, ve kterém mimo dalších hereckých hvězd zazářili Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová. Film, který se zabývá mezilidskými vztahy, v němž se podařilo Anně Geislerové perfektně vystihnout hranici mezi neurózou z neuspořádaného života a projevy už vážného psychického onemocnění jsme uspořádali spolu s OS Prácheň Cestu Píseckými horami, která byla spojena se zajímavou sportovní akcí Písek Petanque cup proběhla U Vodnářů přednáška na téma Povídání nejen o těle a duši, pořádali Jaroslava a Tomáš Olžbutovi, 16

15 v Divadle Pod čarou nastal večer plný příjemné hudby, jedinečné kostýmové taneční show spojené s videoprojekcí ukázek z českého seriálu Návštěvníci, který rozzářil koncert písecké kapely Závodníci. Den pro Psychiatrickou léčebnu proběhl s ukázkami canisterapie a arteterapie. Pod vedením Mgr. Zuzky Stafové a vyškolených dobrovolníků byla předvedena canisterapie s odborně vycvičenými psy. Arteterpie pod vedením paní Heleny Kolářové seznámila pacienty se zajímavými technikami, které napovídaly o charakteru osobnosti. Této ukázky se se zájmem zúčastnili klienti psych. léčebny i návštěvníci z řad veřejnosti. Přednáška od 10 hodin na SZŠ v Písku a 14 hodin v prostorách FOKUSu Písek. Beseda pro žáky středních škol a veřejnost. Besedu zajišťovalo občanské sdružení Vida. Členové skupiny jsou lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí v Bio artu v Lipové aleji jsme společně s VOŠ filmovou a akademií Miroslava Ondříčka promítli Pásmo nejúspěšnějších filmů žákům druhého stupně ZŠ Svobodné v Písku. Úspěšný průběh Týdnů pro duševní zdraví byl zakončen ve Sportovním centru bowlingem pro pracovníky v sociální oblasti, se kterými naše organizace úzce spolupracuje. Tato sportovní akce byla proložena příjemným občerstvením. Složení družstev z pracovníků různých organizací přispěla ke vzájemnému poznání a seznámení. Potěšila nás velká účast a spokojenost pracovníků. Nedílnou součástí TDZ 2006 byla realizace Dnů otevřených dveří. 17

16 PLÁNY na rok 2007 registrovat poskytované sociální služby zajistit a přestěhovat se do vyhovujících prostor rozšířit službu Case management terénní práce zapojit se do kulturních akcí pro veřejnost Týdny pro duševní zdraví, Evropský den bez aut DLOUHODOBÉ CÍLE posílit kapacitu FOKUSu rozvíjet a zkvalitňovat poskytované služby rozvíjet lidské zdroje organizace strategické plánování rozvíjení partnerských vazeb 18

17 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OS Fokus Písek Registrováno Ministerstvem vnitra ČR: VS/1-1/47722/01-R, Statut. zástupce Martina Pajmová Budova Úřadu práce, 5. patro Nábřeží 1. máje 2259, Písek Tel./fax.: Web: IČO: Číslo účtu: /0100 (KB Písek) Orgány SDRUŽENÍ Valná hromada nejvyšší orgán Členové: MUDr. Jolana Hejlová, Mgr. Miroslava Šímová, Mgr. Kateřina Peclová, Monika Nováková, DiS., Mgr. Danka Trojáčková Výbor sdružení statutární orgán Členové: Martina Pajmová ředitelka, Eva Vodičková, DiS., Ing. Miluše Balková Revizní komise kontrolní orgán Členové: Romana Kotrbatá 19

18 PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ NÁSLEDUJÍCÍM: MZ ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje Evropský sociální fond, Nadace Rozvoje Občanské Společnosti MK ČR Úřad práce v Písku Město Písek Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné ELI LILLY ČR s. r. o. OPAVIA LU, a. s. Jednota SD Milevsko Psychiatrická léčebna U Honzíčka Grafické studio MiradiX Sklenářství v Tyršově ulici Prodejna Chalupář OS MESADA OS INKANO OS Prácheň MC Kvítek OS POHIP Krteček OS Naděje Centrum pro zdravotně postižené JK pracoviště Písek Divadlo Pod čarou OS VIDA Sportovní centrum 20

19 Dále OS Fokus děkuje Th.B. Rostislavu Homolovi, Alexandře Zajíčkové, Mgr. Kateřině Procházkové, Františkovi Junovi, Antonínu Pajmovi, Píseckým postřehům, Listům Písecka, Píseckému servisu, Infocentru Písek, Mgr. Mirce Šímové, MUDr. Jolaně Hejlové, Martině Pajmové, Mgr. Dance Trojáčkové, Ing. Miluši Balkové, Monice Novákové DiS., Evě Vodičkové DiS., Mgr. Kateřině Peclové, Eržice Zaciosové, Mgr. Janě Putnové, Heleně Herzogové, Janě Dudové, Pavle Krahulcové, Tereze Noskové DiS., MUDr. Jaroslavu Pachtovi, MUDr. Marii Pachtové, MUDr. Františku Žahourkovi, MUDr. Evě Kadlecové, MUDr. Martinu Čechovi, Ing. Daně Tutkové, Ing. Radce Velkové, Pavlu Burešovi, a všem kolegům, přátelům, příznivcům nejen z neziskového sektoru v regionu a okolí FINANČNÍ ZPRÁVA Výnosy Jihočeský krajský úřad , Ministerstvo zdravotnictví ČR , Ministerstvo kultury ČR , Město Písek , Úřad práce v Písku , Sponzorské dary , Vlastní příjmy , Nadace zahraniční i tuzemské 5 000, Prostředky ze strukturálních fondů EU , Fokus 7 500, CELKEM , 21

20 Náklady PROVOZNÍ NÁKLADY celkem , Materiálové náklady celkem , vybavení (DHIM) 7 360, kancelářské potřeby 4 730, ostatní materiálové náklady , Nemateriálové náklady celkem , Cestovné 1 837, cestovné zaměstnanců (c. příkazy) 1 837, Ostatní služby , telefony 9 311, poštovné 1 150, ostatní spoje 8 556, nájemné , právní a ekonomické služby 0, školení a kurzy , jiné ostatní služby , Jiné provozní náklady 8 812, občerstvení 1 193, poplatky, penále 7 619, OSOBNÍ NÁKLADY celkem , MZDOVÉ NÁKLADY celkem , Mzdi zaměstnanci , Odvody na sociální a zdravotní pojištění , Celkové náklady na realizaci projektu , Hospodářský výsledek (převedeno do dalšího období) , 22

21 Občanské sdružení FOKUS Písek Nábřeží 1. máje 2259, Písek Tel./Fax: Web: Č. ú.: /0100 IČO: Výroční zpráva za rok 2006 Text a fotografie: pracovníci OS FOKUS Písek Vydalo: Občanské sdružení FOKUS Písek Grafická úprava, sazba: Grafické studio MiradiX, Písek Písek 2007 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. 23

22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1 FOKUS PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 FOKUS PÍSEK 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Když člověk vždycky dělá jen to, co již dělal, tak může vždy dosáhnout jen toho, čeho již dosáhl. G. B.Shaw V roce 2009

Více

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11

VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 VÝ RO ČN Í ZP RÁ VA 20 11 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 1 26.6.2012 12:37:30 FOKUS Pisek VZ 2011_1.indd 2 26.6.2012 12:37:30 ÚVODNÍ SLOVO Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Václav Havel

Více

Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing

Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing 3 ANIMA VIVA o.s. děkuje: Všem, kteří v roce 2009 přispěli k zachování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. 2007 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje o MENS SANA o.s.... 4 Projekty v roce 2007... 6 Poskytované služby... 7 Další zajímavé akce... 13 Školení, semináře, služební

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice Výroční zpráva za rok 2005 1 Obsah : 1. Úvod popis organizace Základní charakteristika Poslání činnosti Historie Struktura občanského sdružení Struktura

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab

Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab Baobab tě podrží! Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, naše sdružení v roce 2012 oslavilo již 15 let úspěšného fungování na poli organizací poskytujících

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 MENS SANA ZDRAVÁ MYSL ZDRAVĚ MYSLET ZDRAVÍ S MYSLÍ ZDRAVÝ SMYSL ZDRAVÍ MYSLÍ ZDRAVĚ SMÝŠLET 2 VIZE Chceme být silnou organizací, která bude vnímána

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY... Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...7 Podpora samostatného bydlení...7 Služby následné péče...8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 Obsah Základní identifikační údaje........3 Úvod do historie a činnosti.. 4 Činnost sdružení v roce 2006.. 5 17 Vzdělávání a rozvoj organizace..18-21 Propagace.22 Základní ekonomické údaje.23-24 Poděkování....25

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více