Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2006 SLOVO ÚVODEM. Vážení a milí příznivci občanského sdružení,"

Transkript

1

2 SLOVO ÚVODEM Vážení a milí příznivci občanského sdružení, právě jste otevřeli již 6. Výroční zprávu občanského sdružení Fokus Písek za rok Pevně věřím, že na následujících stránkách naleznete veškeré informace o činnosti, službách i hospodaření našeho sdružení za uplynulé období a plánech do budoucna. Než se spolu ohlédneme za uplynulým rokem, ráda bych poděkovala všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich vlídný, vstřícný, tolerantní přístup ke klientům a za jejich nadšení i pracovní nasazení. Velké díky patří všem klientům za projevenou důvěru, otevřenost, za odvahu o svých nelehkých životních příbězích hovořit. Dále mnohokrát děkuji organizacím a lidem, bez jejichž pomoci by naše sdružení nemohlo existovat. Myslím tím jak finanční příspěvky, materiální pomoc, ale také dobrovolnou práci. Velice si vážím Vaší pomoci a podpory. Uplynulý rok byl velmi pestrý, dovolte mi, malé ohlédnutí co s sebou přinesl rok Podařilo se nám rozšířit nabídku v Centru denních aktivit o Arteterapii, Duchovní setkávání, Jazykové kurzy, zavést evidenční systém Highlander, připravit změny v rozdělení typů nabízených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Velkým přínosem bylo získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Podpora nám pomohla k rozvoji uvnitř organizace, umožnila rozšířit pracovní tým, nabídku 4

3 služeb o Case management, nabídku aktivit o každodenní využívání PC a Internetu pro klienty, umožnila další vzdělávání pracovníků. Jako každý rok, tak i ten letošní jsme se zúčastnili akcí pořádaných městem Písek a os Inkano. Zapojili jsme se do celostátní kulturně osvětové akce Týdny pro duševní zdraví. Více se již dozvíte na následujících stránkách, přeji Vám příjemné čtení. Na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat za Vaší podporu a popřála FOKUSu do příštího roku mnoho úspěchů, nových projektů, finančních prostředků alespoň tak jako v roce S úctou Martina Pajmová Ředitelka sdružení 5

4 VZNIK OS FOKUS PÍSEK V průběhu roku 2001 se zrodila myšlenka založit občanské sdružení, které by pomáhalo lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti. Sdružení, které by navazovalo na ústavní a ambulantní péči o duševně nemocné. Občanské sdružení Fokus Písek vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR na základě chybějící služby. POSLÁNÍ FOKUSU Posláním OS Fokus Písek je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. Pomáhat v překonávání problémů spojených s nemocí a s integrací do běžného života společnosti. CÍLE FOKUSU poskytnutí zázemí pro duševně nemocné sociálně právní poradenství integrace duševně nemocných do běžného života společnosti podpora členů rodiny informování veřejnosti o problematice duševně nemocných SLUŽBY POSKYTOVANÉ SDRUŽENÍM Centrum denních aktivit POHODA (aktivity, poradenství, doprovod) 6

5 Case management/terénní služba Tréninkové bydlení Služby poskytované sdružením jsou bezplatné a jejich užívání je dobrovolné. 7

6 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2006 V průběhu roku se nám podařilo získat finanční podporu v rámci Operačního Programu Rozvoje Lidských Zdrojů na realizaci projektu FO- KUS nejen sobě budování kapacity a rozvoj nových služeb. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Našimi partnery jsou MESADA, Město Písek, FOKUS Tábor a OS INKANO. Cílem projektu je posílení kapacity Fokusu, rozvoj a zkvalitnění služeb, které poskytuje svým klientům a rozvoj partnerských vazeb. Projekt je rozvržen na 16měsíců, zahájen byl , jeho ukončení je plánováno na listopad Finanční podpora je velkým přínosem pro vnitřní a vnější rozvoj organizace, především ve vytváření i zavádění standardů kvality sociálních služeb, přípravě organizace na akreditaci. Podpora umožnila další vzdělávání pracovníků celé organizace, pomohla zakoupit materiálně technické vybavení. Rozšířili jsme nabídku aktivit o PC a Internet pro klienty na každý den v odpoledních hodinách, zahájili plánování a přípravu pro novou službu Case management neboli Terénní službu (viz níže). Nová služba CASE MANAGEMENT/terénní služba V září jsme vyhlásili výběrové řízení a od října jsme přijali sociální pracovnici pro terénní službu na částečný úvazek. Říjen listopad byl v přípravné fázi, pracovnice se zúčastnila školení Case managementu v Praze, stáže ve FOKUSECH Mladá Boleslav a Praha. Pokračovali jsme ve vytváření propagačních materiálů, v hlubším mapování služeb v Písku a okolí. S novou službou jsme seznámili lékaře v psychiatrické léčebně, v psychiatrických ambulancích a praktické lékaře. Poté ná- 8

7 sledovalo oslovování klientů hlavně v psychiatrické léčebně a samotné poskytování služby. Výhodou této služby je, že je poskytována především individuálně v přirozeném prostředí a podle potřeb a přání klientů. Case Management je v Písku ojedinělý a velmi vítaný odborníky v psychiatrii. Cílem služby je posílit samostatnost klienta, jeho schopnost zvládat nároky každodenního života a řešit své problémy. Služba je poskytována individuálně podle požadavků klienta plán pomoci a podpory (zvládnutí projevů nemoci, bydlení, hospodaření s penězi, pracovní uplatnění, vztahy s lidmi). Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu. Možnosti pomoci: Doprovod klientů při jednání na úřadech, k lékaři, při vycházkách, nákupech apod.. Návštěvy v domácnosti (předem domluvené, pomoc s údržbou domácnosti, nákupy, hospodaření s penězi, pomoc při řešení případných konfliktů s členy domácnosti či sousedy, apod.). Nácvik dovedností (individuálně nebo v malé skupině, vaření, úklid, vedení účtu, telefonování, doprava apod.). Poradenství (v oblasti soc. dávek, invalidních důchodů, pracovní problematika). Pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině či v jiných složitých živ. situacích). Aktivizační činnosti (návštěvy kulturních a sportovních akcí, výchovné a vzdělávací akce ve Fokusu). Zprostředkovávání služeb (v případě klientova zájmu zajišťovat další potřebné sociální či komerční služby). Centrum denních aktivit POHODA otevřeno bylo každý všední den převážně v odpoledních hodinách. Klienti zde mohli využít nabídku aktivit, kreativně tvořit, utvářet si nová přátelství 9

8 a učit se základním sociálním dovednostem. V uplynulém roce se nám podařilo zavést nové aktivity Arteterapie, Duchovní setkávání, Jazykové kurzy, PC a Internet. Arteterapie v rámci volnočasových aktivit proběhlo 20 setkání vždy 2 měsíčně. Jednalo se o různé techniky pro sebepoznání, rozvoj tvořivosti, práci se stresem formou výtvarné činnosti, hudby, tance. Lektorka: Helena Kolářová. Kulturní aktivity Společně s klienty jsme navštívili divadelní představení OS Prácheňské scény, dále koncert písecké kapely a promítání filmu ŠTĚSTÍ při akci Týdny pro duševní zdraví. Pravidelně jsme navštěvovali výstavy v galerii Portyč. Také jsme se zúčastnili Městských slavností Dotkni se Písku. 10

9 Sportovní aktivity dvakrát měsíčně probíhala sportovní aktivita dle výběru klientů pěší túry, cyklistika, bowling, petanque. Klub POHODA 2 týdně umožnil klientům společné setkávání při různých příležitostech (oslavy narozenin, velikonoční i vánoční posezení apod.), společenské hry, výlety do přírody, besedy, přednášky (Komunikace, Jak žít s duševní nemocí). Klub Tvořivá ruka nabízel např. vyšívání, háčkování, pletení, šití na šicím stroji. I nadále jsme byli zapojeni do projektu UNICEF Adoptuj panenku. Klub Vařečka se konal 1 za 14 dní v pondělí (společné přípravy a vaření oběda za účelem naučení se samostatnosti pod vedením terapeuta příprava jídelníčku, rozpočet, nákup, vaření a společné stolování). Otevřená skupina z finančních důvodů byla tato aktivita v dubnu uzavřena. Artedílna probíhala 2 týdně ve výtvarném klubu (batikování, malba na sklo, na hedvábí, ubrousková technika, drátkování, kresba a další různé výtvarné techniky). Individuální konzultace s psycholožkou vedla Mgr. Kateřina Peclová, každou středu dopoledne. Ze zdravotních důvodů (těhotenství) Mgr. Kateřiny Peclové jsme byli nuceni konzultace ukončit. Kurzy PC a Internet kurzy probíhaly individuálně 2 týdně, klienti se zde učili základní ovládání PC a Internetu, od září byl PC a internet pro klienty k dispozici denně v odpoledních hodinách zdarma. Duchovní setkávání probíhalo jednou za 14 dní s Th. B. Rostislavem Homolou povídání nejen o Bibli, nový pohled na život a na sebe samé. Jazykové kurzy 1 týdně probíhala výuka anglického a francouzského jazyka pod vedením klientky. 11

10 Poradenství a doprovod probíhali v dopoledních hodinách vždy v úterý, čtvrtek a pátek nebo podle potřeby klientů. Poradenství klienti nejčastěji využívali poradnu zaměřenou na sociálně právní poradenství (sociální dávky, státní sociální podpora, invalidní důchody) a poradenství ohledně kontaktů na odborná zařízení (Psychiatrické léčebny, ústavy, domovy důchodců, apod.), odborníky a organizace působící v oblasti péče o psychicky nemocné, ale také v oblastech bydlení, zaměstnání). Zvýšil se počet rodinných příslušníků, kteří se na nás obraceli v otázkách nedobrovolných hospitalizacích, jak jednat v krizi apod. Doprovod klienti především využívali pomoc při nákupech (oblečení, potraviny), pomoc při vyplňování a psaní žádostí, pomoc s hospodařením s penězi, doprovod klientů při jednání na úřadech, návštěvy klientů při hospitalizaci v Psychiatrické léčebně, doprovod k lékaři (praktickému, psychiatrovi). Doprovod klientů na nejrůznější akce s cílem, aby klient znovu získal kontakt se společenským prostředím a také nácvik praktických dovedností spojených s chodem domácnosti přímo v klientově bytě pod vedením asistenta. Tréninkové bydlení Město Písek oslovilo Fokus Písek s myšlenkou chráněného bydlení a možností zapojit se do výběrového řízení, ve kterém jsme získali jeden byt. V současné době je byt obsazen. Klient má podnájemní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení na 2,5 roku. Klient si za pomoci terapeuta osvojuje své dovednosti spojené s chodem domácnosti, volným časem, udržuje kontakty s okolím, učí se odpovědně rozhodovat sám o sobě a řešit životní situace vlastními silami a tím se stát v co nejvyšší možné míře nezávislý na pomoci druhých. 12

11 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V uplynulém roce se nám podařilo rozšířit pracovní tým o jednoho sociálního pracovníka na částečný úvazek. Fokus umožnil stáže a praxe frekventantům vyšších odborných a vysokých škol. Pracovníci: Eva Vodičková, DiS. sociální pracovnice Eržika Zaciosová sociální pracovnice Mgr. Jana Putnová sociální pracovnice Martina Pajmová ředitelka Ing. Miluše Balková projektový manažer Helena Herzogová dobrovolník Jana Dudová dobrovolník 13

12 Vzdělávání a supervize pracovníků Organizace usiluje o profesionální a kvalifikované pracovníky, proto jsou jim umožněny pravidelné supervize a školení. Supervize probíhala pravidelně 1 3 měsíce nebo dle potřeby pod vedením Mgr. Kateřiny Peclové a PhDr. Adély Doležalové. Semináře, kterými prošli pracovníci: Case management, Komunikace, dále (semináře byly dvou až třídenní) Motivace, Druzí (prevence syndromu vyhoření). Víceletý výcvik Umění pomáhat. Stáže: FOKUS Mladá Boleslav, FOKUS Praha. Další vzdělávání: odborná literatura a časopisy, konzultace s psychiatry. SPOLUPRÁCE Spolupracujeme s odborníky, s úřady a s poskytovali sociálních služeb vzájemným informováním o poskytujících službách, výměna informačních materiálů a zkušeností, kulturní aktivity pro veřejnost. na místní úrovni Město Písek Úřad práce v Písku PL Dobřany pobočka Písek U Honzíčka Psychiatrická ambulance MUDr. František Žahourek Psychiatrická ambulance AILIA MESADA agentura podporovaného zaměstnávání OS INKANO občanská poradna a informační kancelář neziskových organizací OS Prácheň podpora celoživotního vzdělávání, OS POHIP Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje Písek, MC Kvítek Divadlo Pod čarou 14

13 Divadlo Fráni Šrámka Písek, Kino Portyč Písecké postřehy, Písecký servis a. s. na krajské úrovni JUDZ Jihočeská Unie pro Duševní Zdraví je neformální uskupení poskytovatelů komunitní péče určené lidem s duševním onemocněním (FOKUS Písek, FOKUS Tábor, FOKUS České Budějovice, CDS Domino České Budějovice, OS Polidon, Oblastní Charita Strakonice) na celostátní úrovni FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné AKCE PRO VEŘEJNOST Jihočeské vítání léta a Evropský den bez aut Společně s ostatními neziskovými organizacemi jsme se zapojili do akcí pořádaných městem Písek a OS INKANO jednalo se o organizování a zajištění zábavných a tvůrčích aktivit pro širokou veřejnost, která byla spojena s prezentací jednotlivých neziskových organizací. Jihočeské vítání léta proběhlo ve dnech Život je hra, pojďte si zahrát v Palackého sadech v Písku. Evropský den bez aut proběhl dne na Velkém náměstí v Písku. Týdny pro duševní zdraví (dále jen TDZ) Jako každý rok i ten uplynulý jsme se zapojili do celostátní akce Týdny pro duševní zdraví. Nabídka programu byla velmi pestrá a rozvržená 15

14 na celé 4 týdny trvání celostátní akce, tj. od Akce se uskutečnily především za finanční podpory Města Písek. TDZ jsme zahájili již v měsíci květnu, kdy jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro žáky základních škol na téma Jak si představuješ pohodový den. Z došlých obrázků byly vybrány ty nejlepší, které byly vystaveny během měsíce září v Divadle pod čarou spolu s ukázkami arteterapeutických maleb klientů Fokusu Písek. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií (1. a 2. stupně), dne proběhlo vyhlášení výsledků a výherci se mohli těšit z hodnotných cen. Speciální cena byla udělena dětem z občanského sdružení Naděje, které namalovaly společný výtvor s názvem Zážitek z dětského tábora. Po vyhlášení výsledků následovalo promítání klasického českého filmu Páni kluci na motivy románu Marka Twaina, Dobrodružství Toma Sawyera se v prostorách Fokusu uskutečnila přednáška na téma Komunikace Ing. Dany Tutkové. Přednáška byla zaměřená převážně na mezilidskou komunikaci, na duševní rozvoj každého jedince a na duševní hygienu. V rámci této přednášky proběhla praktická ukázka relaxace, která se zúčastněným velice líbila v Divadle Pod čarou proběhlo promítání filmu Bohdana Slámy Štěstí o zázracích obyčejných lásek, ve kterém mimo dalších hereckých hvězd zazářili Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová. Film, který se zabývá mezilidskými vztahy, v němž se podařilo Anně Geislerové perfektně vystihnout hranici mezi neurózou z neuspořádaného života a projevy už vážného psychického onemocnění jsme uspořádali spolu s OS Prácheň Cestu Píseckými horami, která byla spojena se zajímavou sportovní akcí Písek Petanque cup proběhla U Vodnářů přednáška na téma Povídání nejen o těle a duši, pořádali Jaroslava a Tomáš Olžbutovi, 16

15 v Divadle Pod čarou nastal večer plný příjemné hudby, jedinečné kostýmové taneční show spojené s videoprojekcí ukázek z českého seriálu Návštěvníci, který rozzářil koncert písecké kapely Závodníci. Den pro Psychiatrickou léčebnu proběhl s ukázkami canisterapie a arteterapie. Pod vedením Mgr. Zuzky Stafové a vyškolených dobrovolníků byla předvedena canisterapie s odborně vycvičenými psy. Arteterpie pod vedením paní Heleny Kolářové seznámila pacienty se zajímavými technikami, které napovídaly o charakteru osobnosti. Této ukázky se se zájmem zúčastnili klienti psych. léčebny i návštěvníci z řad veřejnosti. Přednáška od 10 hodin na SZŠ v Písku a 14 hodin v prostorách FOKUSu Písek. Beseda pro žáky středních škol a veřejnost. Besedu zajišťovalo občanské sdružení Vida. Členové skupiny jsou lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí v Bio artu v Lipové aleji jsme společně s VOŠ filmovou a akademií Miroslava Ondříčka promítli Pásmo nejúspěšnějších filmů žákům druhého stupně ZŠ Svobodné v Písku. Úspěšný průběh Týdnů pro duševní zdraví byl zakončen ve Sportovním centru bowlingem pro pracovníky v sociální oblasti, se kterými naše organizace úzce spolupracuje. Tato sportovní akce byla proložena příjemným občerstvením. Složení družstev z pracovníků různých organizací přispěla ke vzájemnému poznání a seznámení. Potěšila nás velká účast a spokojenost pracovníků. Nedílnou součástí TDZ 2006 byla realizace Dnů otevřených dveří. 17

16 PLÁNY na rok 2007 registrovat poskytované sociální služby zajistit a přestěhovat se do vyhovujících prostor rozšířit službu Case management terénní práce zapojit se do kulturních akcí pro veřejnost Týdny pro duševní zdraví, Evropský den bez aut DLOUHODOBÉ CÍLE posílit kapacitu FOKUSu rozvíjet a zkvalitňovat poskytované služby rozvíjet lidské zdroje organizace strategické plánování rozvíjení partnerských vazeb 18

17 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OS Fokus Písek Registrováno Ministerstvem vnitra ČR: VS/1-1/47722/01-R, Statut. zástupce Martina Pajmová Budova Úřadu práce, 5. patro Nábřeží 1. máje 2259, Písek Tel./fax.: Web: IČO: Číslo účtu: /0100 (KB Písek) Orgány SDRUŽENÍ Valná hromada nejvyšší orgán Členové: MUDr. Jolana Hejlová, Mgr. Miroslava Šímová, Mgr. Kateřina Peclová, Monika Nováková, DiS., Mgr. Danka Trojáčková Výbor sdružení statutární orgán Členové: Martina Pajmová ředitelka, Eva Vodičková, DiS., Ing. Miluše Balková Revizní komise kontrolní orgán Členové: Romana Kotrbatá 19

18 PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ NÁSLEDUJÍCÍM: MZ ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje Evropský sociální fond, Nadace Rozvoje Občanské Společnosti MK ČR Úřad práce v Písku Město Písek Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné ELI LILLY ČR s. r. o. OPAVIA LU, a. s. Jednota SD Milevsko Psychiatrická léčebna U Honzíčka Grafické studio MiradiX Sklenářství v Tyršově ulici Prodejna Chalupář OS MESADA OS INKANO OS Prácheň MC Kvítek OS POHIP Krteček OS Naděje Centrum pro zdravotně postižené JK pracoviště Písek Divadlo Pod čarou OS VIDA Sportovní centrum 20

19 Dále OS Fokus děkuje Th.B. Rostislavu Homolovi, Alexandře Zajíčkové, Mgr. Kateřině Procházkové, Františkovi Junovi, Antonínu Pajmovi, Píseckým postřehům, Listům Písecka, Píseckému servisu, Infocentru Písek, Mgr. Mirce Šímové, MUDr. Jolaně Hejlové, Martině Pajmové, Mgr. Dance Trojáčkové, Ing. Miluši Balkové, Monice Novákové DiS., Evě Vodičkové DiS., Mgr. Kateřině Peclové, Eržice Zaciosové, Mgr. Janě Putnové, Heleně Herzogové, Janě Dudové, Pavle Krahulcové, Tereze Noskové DiS., MUDr. Jaroslavu Pachtovi, MUDr. Marii Pachtové, MUDr. Františku Žahourkovi, MUDr. Evě Kadlecové, MUDr. Martinu Čechovi, Ing. Daně Tutkové, Ing. Radce Velkové, Pavlu Burešovi, a všem kolegům, přátelům, příznivcům nejen z neziskového sektoru v regionu a okolí FINANČNÍ ZPRÁVA Výnosy Jihočeský krajský úřad , Ministerstvo zdravotnictví ČR , Ministerstvo kultury ČR , Město Písek , Úřad práce v Písku , Sponzorské dary , Vlastní příjmy , Nadace zahraniční i tuzemské 5 000, Prostředky ze strukturálních fondů EU , Fokus 7 500, CELKEM , 21

20 Náklady PROVOZNÍ NÁKLADY celkem , Materiálové náklady celkem , vybavení (DHIM) 7 360, kancelářské potřeby 4 730, ostatní materiálové náklady , Nemateriálové náklady celkem , Cestovné 1 837, cestovné zaměstnanců (c. příkazy) 1 837, Ostatní služby , telefony 9 311, poštovné 1 150, ostatní spoje 8 556, nájemné , právní a ekonomické služby 0, školení a kurzy , jiné ostatní služby , Jiné provozní náklady 8 812, občerstvení 1 193, poplatky, penále 7 619, OSOBNÍ NÁKLADY celkem , MZDOVÉ NÁKLADY celkem , Mzdi zaměstnanci , Odvody na sociální a zdravotní pojištění , Celkové náklady na realizaci projektu , Hospodářský výsledek (převedeno do dalšího období) , 22

21 Občanské sdružení FOKUS Písek Nábřeží 1. máje 2259, Písek Tel./Fax: Web: Č. ú.: /0100 IČO: Výroční zpráva za rok 2006 Text a fotografie: pracovníci OS FOKUS Písek Vydalo: Občanské sdružení FOKUS Písek Grafická úprava, sazba: Grafické studio MiradiX, Písek Písek 2007 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. 23

22

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 FOKUS PÍSEK. Občanské sdružení pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 FOKUS PÍSEK. Občanské sdružení pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 FOKUS PÍSEK Občanské sdružení pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním OBSAH: Editorial. 3 Historie OS Fokus Písek 4 Poslání Fokusu.. 4 Cíle Fokusu 4 Služby poskytované sdružením

Více

Úvodní slovo. Vznik OS FOKUS Písek

Úvodní slovo. Vznik OS FOKUS Písek 1 Úvodní slovo V průběhu roku 2001 se zrodila myšlenka založit občanské sdružení, které by pomáhalo lidem s duševním onemocněním začlenit se zpět do běžného života společnosti. Sdružení, které by navazovalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Sekce vedoucích terénních pracovníků

Sekce vedoucích terénních pracovníků Sekce vedoucích terénních pracovníků Zápis ze setkání Dne: 20. 2. 2014 Představení skupiny Jurečková - Centrum služeb postižených Zlín, o.p.s. - poskytovaná služba: sociální rehabilitace, terénní i ambulantní

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek

DIACEL. sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek Občanské sdružení DIACEL sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DIACEL, SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ S DIABETEM A CELIAKIÍ, PÍSEK ZA ROK 2014 PÍSEK, LEDEN 2015 Zpráva

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více