ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 29. ledna 2009 s platností od

2 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, Adresa: Rudolfovská 92, České Budějovice IZO - ředitelství: IZO - školy: IČ: DIČ: CZ Typ školy: státní škola škola je právnickou osobou, právní subjektivita příspěvková organizace Zřizovatel: Jihočeský kraj - vyšší územní samosprávní celek Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: 4 roky denní studium Platnost ŠVP: od Jméno, příjmení a titul ředitele: Břetislav Kábele Ing. 2

3 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Profil absolventa... str Uplatnění absolventa v praxi str Výsledky vzdělávání str.4 2. Charakteristika ŠVP str Podmínky pro přijetí ke studiu. str Celkové pojetí vzdělávání str Organizace výuky str Hodnocení žáků a diagnostika.. str Způsob ukončení vzdělávání str Učební plán str Rozvržení vyučovacích předmětů str Poznámky k učebnímu plánu str Přehled využití týdnů ve školním roce.. str Transformace RVP na ŠVP str Učební osnovy.. str Rozvoj klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat. str Materiální a personální zabezpečení vzdělávání str Spolupráce se sociálními partnery str Úřad práce. str Vysoké školy a další profesní instituce. str Výrobní a zpracovatelské podniky a další sociální partneři..str Rodiče a žáci. str Autorský kolektiv.. str.203 3

4 1. PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní v komplexu veterinárních činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i v samostatné podnikatelské činnosti. Veterinární asistenti mohou pomáhat veterinárním lékařům zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění diagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění veterinární kontroly. Absolvent se může uplatnit jako odborný pracovník v chovech hospodářských a laboratorních zvířat. Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v zoobuticích, v zoologických zahradách, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu veterinárních potřeb, jako samostatný podnikatel apod. Možnost uplatnění má absolvent v organizacích a institucích zajišťující veterinární dozor ve zpracovatelských podnicích a v oblastech ochrany životního prostředí. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven i ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B. Během studia může absolvovat kurz kosmetiky zvířat, inseminační kurz, myslivecké zkoušky a kurz úpravy paznehtů a získat příslušná osvědčení, jež ho opravňují k výkonu těchto činností. 1.2 Výsledky vzdělávání Absolvent je vzděláván tak, aby: Získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní uplatnit se na trhu práce a které mu usnadní rozhodování o další profesní cestě Porozuměl významu vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápal nutnost celoživotního vzdělávání Aplikoval získané vědomosti a dovednosti, jednal cílevědomě a rozvážně Byl schopen pohotově se rozhodovat a pracovat samostatně i v týmu 4

5 Předpokládané klíčové kompetence absolventa Disponuje dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, má utvořeno adekvátní sebevědomí, má pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci Má reálnou představu o fungování demokracie, disponuje vědomostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu, je připraven plnit své občanské povinnosti, respektuje zákony a etické normy demokratické společnosti Uvědomuje si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektuje práva ostatních lidí, je připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhá xenofobii, rasismu a intoleranci Využívá znalostí českého jazyka ke kultivovanému projevu v oblasti společenského i pracovního uplatnění a dokáže jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích Využívá prostředky informačních a komunikačních technologií pro osobní, studijní i pracovní úkoly, podávat potřebné informace, vyjadřuje se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky Uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím Cítí spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a je ochoten je ochraňovat Využívá cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, k poznání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání Komunikuje v cizím jazyce v běžných společenských i pracovních situacích, s pomocí slovníku rozumí odbornému textu, pracuje s odpovídajícími informačními zdroji, je motivován k dalšímu studiu cizích jazyků Používá správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie, provádí reálný odhad výsledků Aktivně využívá matematických znalostí k řešení příkladů z matematiky, chemie a dalších přírodních věd, zpracovává získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., volí správné postupy a vlastní řešení obhájí Dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládá základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiluje o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomuje si její význam Projevuje smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, je ohleduplný k ostatním Odborné vzdělávání je vedeno tak, aby bylo v souladu s požadavky trhu práce a aby absolvent získal následující odborné kompetence: Používá správnou odbornou terminologii studijního oboru Vysvětlí biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů 5

6 Posoudí běžnými metodami stav prostředí pro rostliny a zvířata Je oprávněn k řízení motorových vozidel skupiny B Kontroluje dodržování zoohygienických podmínek v chovech zvířat Při práci se zvířaty uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečuje pohodu zvířat Navrhuje vhodné technologické postupy pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat Provádí a organizuje odchov a chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat včetně zvířat laboratorních a pokusných Zajišťuje plemenářskou práci v chovech zvířat Připravuje, ošetřuje a hodnotí pastevní porosty, organizuje pastvu Organizuje reprodukční proces v zemědělském závodě, zjišťuje graviditu, vede normální porody a ošetřuje matku a mláďata po porodu Posuzuje, hodnotí a zabezpečuje hygienické požadavky pro získávání hlavních produktů chovu hospodářských zvířat Zná zásady správné výživy jednotlivých druhů a kategorií zvířat, sestaví a optimalizuje krmné dávky Kastruje samce hospodářských zvířat, odborně upravuje kopyta a paznehty Ošetřuje a obvazuje rány Je schopen asistovat veterinárnímu lékaři při chirurgických a léčebných zákrocích, Odebírá, laboratorně vyšetřuje a připravuje sperma zvířat k inseminaci, je schopen inseminovat zvířata. Provádí základní laboratorní vyšetření klinických materiálů. Je připraven ke kvalifikovanému vykonávání základních odborných prací v daném oboru, rozumí teoretickým principům těchto činností a ovládá jejich praktické provedení Je schopen cílevědomě uplatňovat své odborné vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací má základní vědomosti o lécích a materiálech používaných při výkonu profese veterinárního technika, a to i z hlediska negativního dopadu na životní prostředí Je schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupech zdravotnických materiálů Vysvětlí základní ekonomické pojmy a orientuje se v tržní ekonomice 6

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Podmínky pro přijetí ke studiu ŠVP Veterinářství je určeno pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří ve všech rozhodných klasifikačních obdobích (I. a II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy ZŠ) dosáhli vynikajících studijních výsledků a jsou zdravotně způsobilí. Škola nabízí možnost studia i žákům se specifickými vývojovými poruchami učení lehčího stupně (dyslexie, dysgrafie, apod.). V těchto případech je nezbytné doložit i lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. 2.2 Celkové pojetí vzdělávání Záměrem vzdělání v oboru Veterinářství je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělání směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, případně posílili občanské, klíčové a odborné kompetence. Vychází z celoživotního konceptu vzdělávání. Připravuje žáky k dobrému uplatnění na trhu práce v ČR i v EU a ke studiu na vyšších a vysokých školách. Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány především v oblasti občanskoprávní nauky, jejich utváření však významně napomáhá působení třídního učitele i ostatních pedagogických pracovníků, a také demokratické klima školy. K záměru školy připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa slouží cíle: a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován. c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. d) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. 7

8 Klíčové kompetence zahrnují vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Vedle vědomostí a dovedností zahrnuje komplex klíčových, tedy obecně použitelných a přenosných kompetencí také postoje, návyky a způsoby jednání. Ve výuce se neváží na konkrétní vyučovací předměty, lze je rozvíjet prostřednictvím všeobecného i odborného vzdělávání, v teoretickém i praktickém vyučování, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku, kterých se žáci sami aktivně účastní. Jejich rozvíjení je záležitostí celého pedagogického kolektivu. Klíčové kompetence odborného vzdělávání se odvíjejí od Evropského referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání. a) Kompetence k učení, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání b) Kompetence k řešení problémů, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy c) Komunikativní kompetence, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se vyjadřovat v písemné i ústní formě v různých životních i pracovních situacích d) Personální a sociální kompetence, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů e) Občanské kompetence a kulturní povědomí, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení g) Matematické kompetence, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s informacemi, tj. vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi Odborné kompetence se odvíjejí od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa ŠVP Veterinářství. Tyto kompetence jsou posilovány především v teoretické i praktické výuce odborných předmětů a v průběhu odborné praxe tak, že absolvent je schopen: a) Vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat, tzn. aby absolventi: kontrolovali dodržování zoohygienických podmínek v chovech zvířat; 8

9 při práci se zvířaty uplatňovali kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečovali pohodu zvířat (welfare); navrhovali vhodné technologické postupy pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat; prováděli a organizovali odchov a chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat včetně zvířat laboratorních a pokusných; zajišťovali plemenářskou práci v chovech zvířat; připravovali, ošetřovali a hodnotili pastevní porosty, organizovali pastvu; prováděli údržbu motorových vozidel skupiny B; odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B. b) Vykonávat a organizovat veterinární činnosti, tzn. aby absolventi: asistovali při veterinárních zákrocích v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních; asistovali při aplikaci léčiv a veterinárních přípravků; léčili nemocná a zraněná zvířata pod vedením veterinárního lékaře; odebírali biologické vzorky a prováděli dílčí vyšetření; zabezpečovali inseminaci, odebírali a vhodnými metodami vyšetřovali sperma; ovládali metody zjišťování březosti, vedli porod a ošetřovali zvířata po porodu; zajišťovali desinfekci, dezinsekci a deratizaci. c) Vykonávat veterinární dozor a zabezpečovat hygienické požadavky při zpracování produktů živočišného původu, tzn. aby absolventi: zabezpečovali veterinární prohlídku jatečných zvířat a vyšetřování masa na jatkách a při domácích porážkách; hodnotili hygienické podmínky a zabezpečovali hygienické požadavky při získávání a zpracování surovin živočišného původu; zabezpečovali veterinární péči a ochranu zdraví lidí a zvířat před nemocemi způsobovanými závadnými potravinami, krmivy a surovinami živočišného původu; vykonávali posuzovatelskou a hodnotitelskou činnost při nákupu jatečných zvířat; odebírali vzorky a prováděli základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu; zajišťovali hygienu a sanitaci potravinářských provozů. d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik; 9

10 znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařili se svými finančními prostředky; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Zařazení průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat (Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie) je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Metodické přístupy při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Metodické přístupy, které škola uplatňuje, se týkají individuálního pracovního tempa žáků, předem domluvených konzultací i termínů zkoušení, formy zkoušení dle poruchy nebo postižení se preferuje buď zkoušení ústní nebo naopak písemné, sluchově postiženým jsou poskytovány přípravy učitelů a ostatní učební texty. Jsou také zadávána témata k samostatným pracím a přesné vyznačení úkolů ke zkoušení. Žáci se specifickými poruchami jsou ve škole evidováni a zohledňováni již při přijímacím řízení na střední školu a v průběhu studia jsou pak speciální vzdělávací potřeby žáka zajišťovány formou individuální integrace dle směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j / ze dne Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia dle zákona č. 561/2004 sb. (školský zákon). Vzdělávací program trvá 4 roky. Celková délka vyučování pro ročník je 40 týdnů, pro 4. ročník 37 týdnů. Vyučování podle rozpisu učiva v jednotlivých ročnících je 33 týdny, ve 4. ročníku 29 týdnů. Součástí jsou kurzy (úvodní 10

11 motivační, lyžařský, sportovně turistický), kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy. Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, se realizuje ve speciálně vybavených učebnách při dělení třídy na skupiny. Výuka odborných předmětů, která je zpravidla spojena s praktickou částí, je závislá na charakteru vyučovaného předmětu. Výuka cvičení se realizuje ve speciálních odborných učebnách, v laboratořích, ve cvičných stájích, případně v konkrétních zemědělských a potravinářských provozech. Na cvičení jsou žáci děleni do skupin, zejména podle hlediska dodržení zásad hygieny a bezpečnosti práce, například při cvičení se zvířaty. Kromě cvičení se praktická část výuky zajišťuje v rámci předmětu praxe, a to formou praxe učební nebo odborné a probíhá v reálných pracovních podmínkách v minimálním rozsahu 600 hodin, a to tímto způsobem: V 1. a 2. ročníku 5 týdnů (celkem 300 hodin) Ve 3. ročníku 7 týdnů (210 hodin) Ve 4. ročníku 3,6 týdnů (90 hodin) Učební praxe probíhá ve skupinách žáků pod přímým vedením učitele. Učební praxe může být soustřeďována do bloků (zpravidla týdenních) a do grafikonu výuky zařazována v období, kdy jsou pro její průběh optimální podmínky. Ve vyšších ročnících je možné tvořit skupiny žáků menšího počtu (4 6) s přihlédnutím ke složce výběrových odborných předmětů. Odborná praxe probíhá ve veterinárních, zemědělských, potravinářských případně jiných provozech (podle charakteru činnosti daném učebními osnovami) pod přímým vedením pověřeného pracovníka. Učitel praxe ji organizačně zajišťuje a kontroluje. Jednou z forem odborné praxe je individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou. Další možnou formou je individuální praxe v zemědělských podnicích a veterinárních zařízeních v délce 2 3 týdnů v ročníku, a to zpravidla v místě bydliště žáka. V každém ročníku studia je zařazena odborná exkurze v délce až 5 dnů. Další podrobnosti organizace praktické výuky uvádí osnova předmětu praxe a tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku. Získané kompetence žák uplatní při tvorbě a obhajobě praktické maturitní zkoušky. 2.4 Hodnocení žáků a diagnostika žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561 (školský zákon), jeho konkretizace je ve školním klasifikačním řádu a je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující během celého klasifikačního období ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí a dovedností a sledováním práce žáků v jednotlivých cvičeních a na praxi. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace prospěchu žáků a po dobu každého klasifikačního období uschovat všechny písemné práce, testy a kontrolní prověrky. Formy hodnocení jsou pro každého žáka ve třídě jednotné. Výjimkou jsou žáci, kteří trpí některou z vývojových vad typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd., kde je hodnocení řešeno podle metodického pokynu MŠMT. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Učitel oznamuje žákovi výsledek klasifikace, zdůvodňuje a poukazuje na klady, nedostatky hodnoceného projevu, výkonu nebo výtvoru. Po ústním, pohybovém a praktickém ověření schopností a dovedností oznámí učitel 11

12 žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací, grafických prací a projektů oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, v tomto termínu je opravené žákům také předloží. Výjimku tvoří maturitní písemné práce a klasifikační slohy. Praktické vyučování je hodnoceno známkou, která se skládá z hodnocení postupu činnosti a manuálních dovedností, vedení písemné dokumentace a prokázání potřebných znalostí a schopností jak při individuální, tak i týmové práci. Hodnocení ročníkových projektů se řídí organizační směrnicí. Pozornost je věnována uplatňování klíčových kompetencí a průřezových témat při výuce v jednotlivých předmětech. Důležitou součástí hodnocení je účelná forma prezentace výsledků vzdělávání žáků na veřejnosti prokazující jejich schopnosti a dovednosti (např. SOČ, ročníkové projekty, olympiády, soutěže, atd) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není - li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, může požádat ředitele školy o opravnou zkoušku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky. Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména: nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden je si plně vědom toho, že účelem zkoušení není jen nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale především zhodnotit získané a prokázané dovednosti v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení chování žáka 2.5 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Absolvent je připraven prohlubovat si své znalosti v rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích. 12

13 3. UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělání: M/01 Veterinářství Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Datum platnosti ŠVP: od Rozvržení vyučovacích předmětů Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem a) Povinné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanskoprávní nauka Dějepis 1 1 Fyzika 2 2 Chemie 3/1 3/1 8 Biologie 3/1 2/1 1 8 Biochemie 1 1 Matematika Tělesná výchova Inf. a kom. technologie 0/2 0/2 4 Ekonomika 1/1 2/1 5 Mikrobiologie a parazitologie 2/1 3 Motorová vozidla Anatomie a fyziologie zvířat 2/1 2/1 6 Latinský jazyk 1 1 Výživa a chov zvířat 1 1,5 3/1 2/1 9,5 Zájmové chovy zvířat 1 1/0,5 2,5 Veterinární legislativa

14 Patologie 2/1 3 Laboratorní technika 0/1 1/1 3 Farmakologie 1,5 1,5 Nemoci zvířat 2/1 2/1 6 Chirurgie a ortopedie 2/1 3 Reprodukce a inseminace zvířat Hygiena a technologie potravin 2 2/2 6 2,5/2 2/1 7,5 Celkem b) Nepovinné předměty Myslivost 2 2 Matematický seminář Fyzikální seminář Biologický seminář Chemický seminář Poznámky k učebnímu plánu Názvy předmětů jsou pracovní, mohou doznat změny. Předměty jazyk český a estetické vzdělávání lze sloučit v jeden předmět při zachování obsahu a proporce hodin. Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na základní škole Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách. Dělení třídy při praktickém vyučování se řídí platnými předpisy BOZP. Předmět Motorová vozidla se vyučuje ve 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku, z tohoto důvodu je počítáno 2x 33 týdnů. Učební osnovy schvaluje ředitel školy. 3.3 Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Učební praxe ,6 Odborná praxe prázdninová Odborná praxe individuální

15 Maturitní zkouška 2 Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně vzdělávací a sportovní akce, apod.) ,4 Celkem týdnů TRANSFORMACE RVP NA ŠVP Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky M/01 Veterinářství Minimální počet vyuč. hodin za studium Veterinářství 15 ŠVP Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání: Český jazyk Český jazyk Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanskoprávní nauka Dějepis 1 33 Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2 66 Chemie Biologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk Vzdělávání pro disponibilní hodiny

16 zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v ICT Ekonomické vzdělávání Aplikovaná biologie Informační a komunikační technologie Ekonomika Biologie Biochemie 1 29 Doprava v zemědělství Mikrobiologie a parazitologie Motorová vozidla 2 66 Chov zvířat Anatomie a fyziologie zvířat Latinský jazyk 1 33 Výživa a chov a zvířat 9,5 301,5 Zájmové chovy zvířat 2,5 82,5 Veterinární legislativa 1 29 Veterinární prevence ,5 706,5 4,5 Patologie 3 99 Laboratorní technika 3 91 Farmakologie 1,5 49,5 Nemoci zvířat Chirurgie a ortopedie 3 99 Hygiena a základy technologie zprac. živočišných produktů Disponibilní hodiny Reprodukce a inseminace zvířat ,5 235,5 0,5 Hygiena a technologie potravin 7,5 235,

17 Celkem Učební a odborná praxe Kurzy Nepovinné semináře 18 týdnů 20,6 Praxe bloková 7,6 Praxe individuální 6 Praxe prázdninová 7 Letní výcvikový kurz 1 Sportovní výcvikový kurz 1 Matematický seminář Fyzikální seminář Chemický seminář Biologický seminář 0-2 hodin 0-1 hodin 0-2 hodin 0-1 hodin 17

18 5. UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk.. str.19 Anglický jazyk. str.26 Německý jazyk.str.47 Občanskoprávní nauka. str.58 Dějepis..str.64 Fyzika...str.69 Chemie..str.73 Biochemie.str.81 Biologie str.85 Matematika...str.93 Tělesná výchova str.97 Informační a komunikační technologie str.103 Ekonomika str.112 Mikrobiologie a parazitologie.. str.117 Motorová vozidla..str.122 Anatomie a fyziologie zvířat str.125 Latinský jazyk.. str.130 Výživa a chov zvířat.str.133 Zájmové chovy zvířat str.145 Veterinární legislativa.. str.153 Patologie.. str.157 Laboratorní technika str.162 Farmakologie str.168 Nemoci zvířat.. str.171 Chirurgie a ortopedie str.175 Reprodukce a inseminace zvířat.. str.180 Hygiena a technologie potravin str.184 Praxe str.187 Myslivost. str

19 UČEBNÍ OSNOVA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro obor vzdělání M/01 Veterinářství Celkový počet vyučovacích hodin na studenta: 384 Platnost od Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Jazykové a estetické vzdělávání vytváří podklad pro všestranné vzdělávání. Vychovává žáky ke srozumitelnému, kultivovanému a jazykově správnému projevu. Rozvíjí komunikační a sociální kompetence žáků. Podílí se na rozvoji jejich estetického cítění. Vytváří systém kulturních a mravních hodnot, které pomáhají formovat postoje žáků. Utváří kladný vztah k duchovním a materiálním hodnotám. Charakteristika učiva Obsah učiva je čerpán z podkladů RVP pro obor vzdělání M/01 Veterinářství, které vydalo MŠMT dne , č. j / , konkrétně z kapitoly Vzdělávání a komunikace v českém jazyce a kapitoly Estetické vzdělávání. Vyučovací předmět český jazyk a literatura navazuje na poznatky a dovednosti získané v základním vzdělávání, dále je rozvíjí a prohlubuje. Předmět se vyučuje v prvém až čtvrtém ročníku s hodinovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Předmět se skládá ze dvou částí, které se vzájemně doplňují a podporují. Jednu oblast představuje jazykové vzdělávání, které rozvíjí především komunikační kompetence žáků. Některé oblasti jazykového vzdělávání, jako např. učivo morfologie, syntaxe je aplikováno v průběhu celého čtyřletého studia. Obsah učiva kultivuje vlastní jazykové projevy studentů, učí je pracovat s textem a využívat různé zdroje informací. Druhou oblastí je literární výchova. V průběhu literárního vzdělávání se žáci seznamují s významnými kulturními epochami v souvislosti s historickým vývojem lidstva. Důležitou součástí literárního vzdělávání je práce s uměleckým textem, který pomáhá utvářet estetické a sociální cítění žáka a pomáhá formovat jeho životní postoje. 19

20 Strategie výuky V každém ročníku je zastoupeno jazykové vzdělávání, slohový výcvik a literární výchova. Výuku českého jazyka a literatury je třeba doprovázet názornými ukázkami a prací s texty. Do klasických metod (slovní, názorně demonstrační, praktické) je vhodné začleňovat práci s moderními učebními pomůckami a didaktickou technikou. Jazykové znalosti a dovednosti žáků se budou v průběhu studia upevňovat a prohlubovat prostřednictvím cvičení zaměřených na stylistiku a pravopis. Literární vzdělávání zahrne kromě četby, analýzy a interpretace uměleckých textů také přehled hlavních etap české a světové literární historie s ohledem na klíčové dějinné události. Výuka předmětu český jazyk a literatura má mít integrující charakter, proto je třeba respektovat mezipředmětové vztahy a je třeba poskytnout žákům prostor pro využívání znalostí a dovedností získaných v jiných předmětech. Základními metodami je práce žáků se psaným, verbálním a ikonickým textem a komunikace včetně diskusních metod. Je vhodné používat další aktivizující formy výuky, např. práci s projekty, besedy, skupinovou práci apod. Hodnocení výsledků žáků Výsledky učení se ověřují průběžně, hodnotí se komplexní dovednosti žáků. Uplatňuje se individuální přístup k žákům se specifickými potřebami učení. Ke kontrole získaných vědomostí a dovedností slouží písemné a ústní zkoušení. Dále se hodnotí, zda žák v písemném projevu uplatňuje zásady českého pravopisu, zda je schopen řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy. V části literární se hodnotí, zda žák získal přehled o kulturním dění na pozadí významných dějinných událostí, zda umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a historických období, zda je schopen zhodnotit význam uměleckých děl a formulovat a vyjádřit své názory na ně. Stěžejním způsobem hodnocení je známkování. Doporučuje se, aby zvlášť zdařilé práce byly zveřejněny, např. otištěním v tisku, vyvěšením na nástěnce apod. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat Klíčové kompetence Základní kompetence, na které je výuka zaměřena, jsou kompetence k učení, komunikativní kompetence a kompetence k utváření kulturního povědomí. Důraz je kladen také 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Zahradník RVP 41-52-H/01 Zahradník Zahradník Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel Řezníček

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Š V P obor 16-41-M/01

Š V P obor 16-41-M/01 Česká lesnická akademie Trutnov Š V P obor 16-1-M/01 Ekologie a životní prostředí Česká lesnická akademie v Trutnově - střední odborná škola a vyšší odborná škola Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně 569

Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně 569 Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o., Mariánské Lázně 569 Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/8/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ OBOR VZDĚLÁNÍ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41-55-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno 1 Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43 41 M /01 Veterinářství Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa...4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 4. Celkové pojetí vzdělávání... 9 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...11

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o., Brno. Dukelská 65, 614 00 Brno. Mgr. Eliška Hávová

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o., Brno. Dukelská 65, 614 00 Brno. Mgr. Eliška Hávová 1 Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o., Brno Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43-41-M/01 Veterinářství Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání 2 z 183 Obsah strana (denní forma) strana (dálková forma) Identifikační údaje 3 3 Profil absolventa 3 3 Uplatnění absolventa 3 3 Očekávané kompetence 4 4 Způsob ukončení

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Dopravní prostředky Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/05 Grafický design 82-41-M/05 Grafický design MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více