Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast."

Transkript

1 Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení do skupin chlapci a dívky vést žáky k posílení fyzické zdatnosti a k vytvoření návyku ke správnému životnímu stylu lyžařský kurz 4. a 7. ročník plavání - 3. a 4. ročník Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Psychohygiena Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Kreativita Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Komunikace Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Kooperace a kompetice Osobnostní a sociální Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - 1 -

2 Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní poznávání vlastních schopností a jejich individuální rozvoj prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění hledání vhodné taktiky v individuálních a kolektivních sportech vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva otevírání prostoru k diskuzi o taktice družstva dodržování pravidel fair play prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva podpora aktivního sportování objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách první pomoc při úrazech lehčího charakteru emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu i v celém životě vyhledávání možných rizik při a hledání cest jejich minimalizace zpracovávání a prezentace naměřených výkonů - 2 -

3 Období: 1. ročník v souladu s individuálními předpoklady jednoduché jednotlivce nebo prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení základy akrobacie cvičí na nářadí základní techniku atletických průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená a jejich praktické využití gymnastiky průpravná akrobacie s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy pro děti kondiční s hudbou nebo rytmickým doprovodem estetického pohybu vyjádření melodie a rytmu pohybem jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky atletiky rychlý běh motivovaný vytrvalý běh skok do dálky hod míčkem Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí - 3 -

4 Období: 1. ročník spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti reaguje na základní pokyny a povely k osvojované a její organizaci zná základní zdraví prospěšná zná vhodné pro pohybovou činnost reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou uklidnění po zátěži napínací a protahovací zdravotně zaměřené správné držení těla správné zvedání zátěže komunikace v tělesné výchově základní tělocvičné názvosloví osvojovaných smluvené povely signály Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Psychohygiena - 4 -

5 Období: 1. ročník uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při ve známých prostorách školy ovládá základní hygienu při tělesné výchově a při jiných aktivitách hygiena při tělesné výchově hygiena a cvičebního vhodné oblečení a obutí pro aktivity bezpečnost při organizace a bezpečnost cvičebního prostoru bezpečnost v šatnách a umývárnách organizace při tělesné výchově základní organizace prostoru a ve známém (běžném) - 5 -

6 Období: 1. ročník spolupracuje při jednoduchých týmových a soutěžích uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních ; zaujímá správné základní cvičební polohy seznamuje se s různými pohybovými a sportovními hrami osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních a relaxačních ch sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti herní jednotlivce spolupráce ve hře průpravné hry utkání podle zjednodušených pravidel minisportů pravidla zjednodušených osvojovaných her, závodů, soutěží zdravotní konkrétní zdravotní žáka prevence, pohybový režim vhodné oblečení a obutí pro zdravotní tělesnou výchovu zásady správného držení těla Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Kooperace a kompetice - 6 -

7 Období: 1. ročník uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních ; zaujímá správné základní cvičební polohy jednoduchá speciální související s vlastním m osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních a relaxačních ch osvojuje si dovednosti v kompenzačních a vyrovnávacích ch dechová vnímání pocitů při ch nevhodná a (kontraindikace zdravotních ) speciálních základní cvičební polohy základní technika soubor speciálních pro samostatné v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni - 7 -

8 Období: 2. ročník v souladu s individuálními předpoklady jednoduché jednotlivce nebo prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení základy akrobacie cvičí na nářadí základní techniku atletických průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená a jejich praktické využití gymnastiky průpravná akrobacie s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy pro děti kondiční s hudbou nebo rytmickým doprovodem estetického pohybu vyjádření melodie a rytmu pohybem jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky atletiky rychlý běh motivovaný vytrvalý běh skok do dálky hod míčkem Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí - 8 -

9 Období: 2. ročník spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti reaguje na základní pokyny a povely k osvojované a její organizaci zná základní zdraví prospěšná zná vhodné pro pohybovou činnost reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou uklidnění po zátěži napínací a protahovací zdravotně zaměřené správné držení těla správné zvedání zátěže komunikace v tělesné výchově základní tělocvičné názvosloví osvojovaných smluvené povely signály Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Psychohygiena - 9 -

10 Období: 2. ročník uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při ve známých prostorách školy ovládá základní hygienu při tělesné výchově a při jiných aktivitách hygiena při tělesné výchově hygiena a cvičebního vhodné oblečení a obutí pro aktivity bezpečnost při organizace a bezpečnost cvičebního prostoru bezpečnost v šatnách a umývárnách organizace při tělesné výchově základní organizace prostoru a ve známém (běžném)

11 Období: 2. ročník spolupracuje při jednoduchých týmových a soutěžích uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních ; zaujímá správné základní cvičební polohy seznamuje se s různými pohybovými a sportovními hrami osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních a relaxačních ch sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti herní jednotlivce spolupráce ve hře průpravné hry utkání podle zjednodušených pravidel minisportů pravidla zjednodušených osvojovaných her, závodů, soutěží zdravotní konkrétní zdravotní žáka prevence, pohybový režim vhodné oblečení a obutí pro zdravotní tělesnou výchovu zásady správného držení těla Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Kooperace a kompetice

12 Období: 2. ročník uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních ; zaujímá správné základní cvičební polohy jednoduchá speciální související s vlastním m osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních a relaxačních ch osvojuje si dovednosti v kompenzačních a vyrovnávacích ch dechová vnímání pocitů při ch nevhodná a (kontraindikace zdravotních ) speciálních základní cvičební polohy základní technika soubor speciálních pro samostatné v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni

13 Období: 3. ročník v souladu s individuálními předpoklady jednoduché jednotlivce nebo prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení základy akrobacie cvičí na nářadí základní techniku atletických uvědomuje si zdravotní a rozvojový význam plavání průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená a jejich praktické využití gymnastiky průpravná akrobacie s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy pro děti kondiční s hudbou nebo rytmickým doprovodem estetického pohybu vyjádření melodie a rytmu pohybem jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky atletiky rychlý běh motivovaný vytrvalý běh skok do dálky hod míčkem

14 Období: 3. ročník v souladu s individuálními předpoklady jednoduché jednotlivce nebo prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti základy akrobacie cvičí na nářadí základní techniku atletických uvědomuje si zdravotní a rozvojový význam plavání zná základní zdraví prospěšná zná vhodné pro pohybovou činnost plavání hygiena plavání adaptace na vodní základní plavecké dovednosti jeden plavecký způsob (plavecká technika) prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou uklidnění po zátěži napínací a protahovací zdravotně zaměřené správné držení těla správné zvedání zátěže Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Psychohygiena

15 Období: 3. ročník uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při ve známých prostorách školy reaguje na základní pokyny a povely k osvojované a její organizaci ovládá základní hygienu při tělesné výchově a při jiných aktivitách reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele hygiena při tělesné výchově hygiena a cvičebního vhodné oblečení a obutí pro aktivity bezpečnost při organizace a bezpečnost cvičebního prostoru bezpečnost v šatnách a umývárnách organizace při tělesné výchově základní organizace prostoru a ve známém (běžném) první pomoc v podmínkách tělesné výchovy komunikace v tělesné výchově smluvené povely signály

16 Období: 3. ročník spolupracuje při jednoduchých týmových a soutěžích uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních ; zaujímá správné základní cvičební polohy seznamuje se s různými pohybovými a sportovními hrami osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních a relaxačních ch sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti herní jednotlivce spolupráce ve hře průpravné hry utkání podle zjednodušených pravidel minisportů pravidla zjednodušených osvojovaných her, závodů, soutěží zdravotní konkrétní zdravotní žáka prevence, pohybový režim vhodné oblečení a obutí pro zdravotní tělesnou výchovu zásady správného držení těla Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Kooperace a kompetice

17 Období: 3. ročník uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních ; zaujímá správné základní cvičební polohy jednoduchá speciální související s vlastním m osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních a relaxačních ch osvojuje si dovednosti v kompenzačních a vyrovnávacích ch dechová vnímání pocitů při ch nevhodná a (kontraindikace zdravotních ) speciálních základní cvičební polohy základní technika soubor speciálních pro samostatné v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni

18 Období: 4. ročník podílí se na realizaci pravidelného ho režimu; uplatňuje kondičně zaměřené ; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do ho režimu korektivní, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým m ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu a vývoji osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních, relaxačních kompenzačních a vyrovnávacích ch upozorní samostatně na činnost, která je v rozporu s jeho m význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou uklidnění po zátěži napínací a protahovací zdravotně zaměřené správné držení těla správné zvedání zátěže průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřené a jejich praktické využití Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Psychohygiena

19 Období: 4. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti; vytváří varianty osvojovaných her zná základní pojmy osvojovaných konkrétní hry se zjednodušenými pravidly sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti herní jednotlivce spolupráce ve hře průpravné hry utkání podle zjednodušených pravidel minisportů pravidla zjednodušených osvojovaných her, závodů, soutěží gymnastiky průpravná akrobacie s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy pro děti Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Kreativita

20 Období: 4. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti; vytváří varianty osvojovaných her zná základní pojmy osvojovaných konkrétní hry se zjednodušenými pravidly kondiční s hudbou nebo rytmickým doprovodem estetického pohybu vyjádření melodie a rytmu pohybem jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky atletiky rychlý běh motivovaný vytrvalý běh skok do dálky nebo do výšky hod míčkem turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu chování v dopravních prostředcích při přesunu chůze v terénu táboření ochrana přírody plavání hygiena plavání adaptace na vodní

21 Období: 4. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti; vytváří varianty osvojovaných her jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při opačné pohlaví zná základní pojmy osvojovaných konkrétní hry se zjednodušenými pravidly dodržuje pravidla her dokáže rozlišit sportovní a nesportovní chování základní plavecké dovednosti jeden plavecký způsob (plavecká technika) prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu lyžování bruslení hry na sněhu a na ledě základní techniky pohybu na lyžích a bruslích další sportovních her utkání podle zjednodušených pravidel minisportů pravidla zjednodušených osvojovaných her, závodů, soutěží zásady jednání a chování fair play olympijské ideály a symboly Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Kooperace a kompetice

22 Období: 4. ročník uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování při běžném sportovním ; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka zná pravidla hygieny a bezpečnosti při tělesné výchově umí ošetřit i větší poranění a přivolat lékaře hygiena při tělesné výchově hygiena a cvičebního vhodné oblečení a obutí pro aktivity bezpečnost při organizace a bezpečnost cvičebního prostoru bezpečnost v šatnách a umývárnách bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek první pomoc v podmínkách tělesné výchovy organizace při tělesné výchově základní organizace prostoru a ve známém (běžném)

23 Období: 4. ročník jednoduše zhodnotí kvalitu spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení užívá při základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu zorganizuje nenáročné a soutěže na úrovni třídy dokáže zhodnotit kvalitu spolužáka chápe pokyny k vlastnímu provedení dokáže prakticky provést a předvést cviky podle jednoduchého nákresu, popisu zná minimálně 10 různých her a ví, jaké je jejich zaměření dovede samostatně vytvářet hry hledá varianty známých her rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu komunikace v tělesné výchově základní tělocvičné názvosloví osvojovaných smluvené povely signály hry s různým zaměřením netradiční hry a aktivity využití netradičního náčiní při pohybová tvořivost

24 Období: 4. ročník orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace zařazuje pravidelně do svého ho režimu speciální vyrovnávací související s vlastním m v optimálním počtu opakování sleduje sportovní dění ve škole i mimo školu zařazuje pravidelně do svého ho režimu speciální zdroje informací o zdravotní konkrétní zdravotní žáka prevence, pohybový režim vhodné oblečení a obutí pro zdravotní tělesnou výchovu zásady správného držení těla dechová vnímání pocitů při nevhodná a (kontraindikace zdravotních ) Mediální Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

25 Období: 4. ročník základní techniku speciálních ; koriguje techniku podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele upozorní samostatně na (), které jsou v rozporu s jeho m základních techniku speciálních upozorní samostatně na (), které jsou v rozporu s jeho m speciálních základní cvičební polohy základní technika soubor speciálních pro samostatné v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni zdravotní

26 Období: 5. ročník podílí se na realizaci pravidelného ho režimu; uplatňuje kondičně zaměřené ; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti zařazuje do ho režimu korektivní, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým m změří základní výkony a porovná je s předchozími výsledky ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu a vývoji osvojuje si dovednosti v průpravných, kondičních, koordinačních, relaxačních kompenzačních a vyrovnávacích ch upozorní samostatně na činnost, která je v rozporu s jeho m měří základní výkony porovnává je s předchozími výsledky význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu příprava před pohybovou uklidnění po zátěži napínací a protahovací zdravotně zaměřené správné držení těla správné zvedání zátěže průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřené a jejich praktické využití měření a posuzování dovedností měření výkonů základní testy Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Psychohygiena

27 Období: 5. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti; vytváří varianty osvojovaných her zná základní pojmy osvojovaných konkrétní hry se zjednodušenými pravidly sportovních her manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti herní jednotlivce spolupráce ve hře průpravné hry utkání podle zjednodušených pravidel minisportů pravidla zjednodušených osvojovaných her, závodů, soutěží gymnastiky průpravná akrobacie s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti rytmické a kondiční formy pro děti Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Kreativita

28 Období: 5. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti; vytváří varianty osvojovaných her zná základní pojmy osvojovaných konkrétní hry se zjednodušenými pravidly kondiční s hudbou nebo rytmickým doprovodem estetického pohybu vyjádření melodie a rytmu pohybem jednoduché tance průpravné úpoly přetahy a přetlaky atletiky rychlý běh motivovaný vytrvalý běh skok do dálky nebo do výšky hod míčkem turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu chování v dopravních prostředcích při přesunu chůze v terénu táboření ochrana přírody

29 Období: 5. ročník jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při opačné pohlaví jednoduše zhodnotí kvalitu spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení užívá při základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu dodržuje pravidla her dokáže rozlišit sportovní a nesportovní chování dokáže zhodnotit kvalitu spolužáka chápe pokyny k vlastnímu provedení dokáže prakticky provést a předvést cviky podle jednoduchého nákresu, popisu sportovních her utkání podle zjednodušených pravidel minisportů pravidla zjednodušených osvojovaných her, závodů, soutěží zásady jednání a chování fair play olympijské ideály a symboly rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu komunikace v tělesné výchově základní tělocvičné názvosloví osvojovaných smluvené povely signály Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Kooperace a kompetice

30 Období: 5. ročník uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování při běžném sportovním ; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka zná pravidla hygieny a bezpečnosti při tělesné výchově umí ošetřit i větší poranění a přivolat lékaře hygiena při tělesné výchově hygiena a cvičebního vhodné oblečení a obutí pro aktivity bezpečnost při organizace a bezpečnost cvičebního prostoru bezpečnost v šatnách a umývárnách bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek první pomoc v podmínkách tělesné výchovy organizace při tělesné výchově základní organizace prostoru a ve známém (běžném)

31 Období: 5. ročník orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace zařazuje pravidelně do svého ho režimu speciální vyrovnávací související s vlastním m v optimálním počtu opakování sleduje sportovní dění ve škole i mimo školu zařazuje pravidelně do svého ho režimu speciální zdroje informací o zdravotní konkrétní zdravotní žáka prevence, pohybový režim vhodné oblečení a obutí pro zdravotní tělesnou výchovu zásady správného držení těla dechová vnímání pocitů při nevhodná a (kontraindikace zdravotních ) Mediální Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

32 Období: 5. ročník základní techniku speciálních ; koriguje techniku podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele upozorní samostatně na (), které jsou v rozporu s jeho m zorganizuje nenáročné a soutěže na úrovni třídy základních techniku speciálních upozorní samostatně na (), které jsou v rozporu s jeho m zná minimálně 10 různých her a ví, jaké je jejich zaměření dovede samostatně vytvářet hry hledá varianty známých her speciálních základní cvičební polohy základní technika soubor speciálních pro samostatné v návaznosti na obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni zdravotní hry s různým zaměřením netradiční hry a aktivity využití netradičního náčiní při pohybová tvořivost

33 Období: 6. ročník aktivně vstupuje do organizace svého ho režimu, některé zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou a ukončí ji ve shodě s hlavní zatěžovanými svaly uspořádá si svůj pohybový režim zná základní cviky a sestavy pro různé účely vytváří si vhodné pro nebo relaxaci využívá hudební nebo rytmický doprovod zná bezpečně základní způsoby rozvoje předpokladů i korekce svalových měří srdeční frekvenci a ví, jak využít údaj pro úpravu zátěže samostatně se připravuje pro různou pohybovou činnost význam pohybu pro zdraví rekreační a výkonnostní sport sport dívek a chlapců prevence a korekce jednostranného zatížení svalových dysbalancí průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená zdravotně orientovaná zdatnost rozvoj ZOZ kondiční programy manipulace se zatížením Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí

34 Období: 6. ročník odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva dodržuje ji ví o škodlivých účincích návykových látek na zdraví praktické jednání a rozhodování i ve vypjatých situacích (úraz, nevhodné klimatické a ekologické podmínky) praktické jednání, rozhodování a chování v různých ch umí ošetřit poranění a přivolat lékaře dodržuje platná a dohodnutá pravidla při týmové hře význam pohybu pro zdraví rekreační a výkonnostní sport hygiena a bezpečnost při v nestandardním první pomoc při tělesné výchově a sportu v různém a klimatických podmínkách improvizované ošetření poranění a odsun raněného pravidla osvojovaných her, závodů, soutěží Osobnostní a sociální Osobnostní rozvoj Psychohygiena

35 Období: 6. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních dodržuje pravidla her chápe význam her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů umí několik her základní prvky gymnastiky, akrobacie, rytmické gymnastiky, tance cvičí s náčiním a na nářadí chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty základní prvky atletiky zná základní cviky a sestavy pro různé účely a využívá je v denním režimu hry s různým zaměřením netradiční hry a aktivity sportovní hry herní jednotlivce herní kombinace herní systémy utkání podle pravidel žákovské kategorie gymnastika akrobacie přeskoky s náčiním a na nářadí estetické a kondiční formy s hudbou a rytmickým doprovodem rytmické gymnastiky s náčiním kondiční formy pro daný věk žáků tance skok do dálky nebo do výšky hod míčkem nebo granátem Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Kooperace a kompetice

36 Období: 6. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních uvědomuje si význam sebeobranných a své možnosti při střetu s protivníkem uvědomuje si následky zneužití bojových a chová se v duchu fair play základní postoje, úchopy a vyproštění z držení uvědomuje si, že turistika je vhodná celoroční a celoživotní pohybová činnost přesun a pohyb i v náročnějším terénu umí postavit a likvidovat tábořiště podle všech zásad hygieny a ochrany přírody vrh koulí úpoly sebeobrany aikidó, judó, karatedó atletika rychlý běh vytrvalý běh na dráze a v terénu překážkového běhu turistika a pobyt v přírodě příprava turistické akce přesun v terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty chůze se zátěží i v mírně náročném terénu táboření ochrana přírody orientačního běhu dokumentace z turistické akce

37 Období: 6. ročník v souladu s individuálními předpoklady osvojované dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních posoudí provedení osvojované, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny uvědomuje si zdravotní a rozvojový význam plavání další plavecký způsob ví, jak postupovat při záchraně tonoucího umí několik her a využívá pro ně přírodní zná základní zásady bezpečnosti při posuzuje provedení osvojované odstraňuje nedostatky při plavání další plavecké dovednosti další plavecký způsob (plavecká technika) dovednosti záchranného a branného plavání prvky zdravotního plavání a plaveckých sportů rozvoj plavecké vytrvalosti další (i netradiční) hry gymnastika estetické a kondiční formy s hudbou a rytmickým doprovodem úpoly atletika sportovní hry turistika a pobyt v přírodě další Osobnostní a sociální Sociální rozvoj Komunikace

38 Období: 6. ročník užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu umí reagovat na základní pokyny, gesta a signály dokáže prakticky provést a předvést cviky podle jednoduchého nákresu, popisu dodržuje pravidla při snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne z prohry jiného komunikace v tělesné výchově tělocvičné názvosloví osvojovaných smluvené povely signály gesta značky grafického zápisu pohybu vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných historie a současnost sportu významné soutěže a sportovci olympiády olympijská charta Osobnostní a sociální Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

39 Období: 6. ročník rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora sleduje určené prvky a výkony, eviduje je a vyhodnotí zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže zpracuje naměřená data a informace o aktivitách a podílí se na jejich prezentaci organizuje, řídí a přebírá roli rozhodčího provádí statistická zjištění, odhady, přesná měření (stopky, pásmo) eviduje a vyhodnocuje zjištěná data postupně přebírá některé organizační a hodnotící úkoly od učitele pracuje s tabulkou (výsledkovou listinou) graficky zpracovává naměřená data a prezentuje je pravidla osvojovaných zásady jednání a chování v různém a při různých měření výkonů a posuzování dovedností měření evidence vyhodnocování organizace prostoru a v nestandardních podmínkách sportovní výstroj a výzbroj výběr, ošetřování měření výkonů a posuzování dovedností měření evidence vyhodnocování

40 Období: 6. ročník uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního základní druhy, jejich příčiny a možné důsledky základní pojmy osvojovaných prevence a korekce denní režim z pohledu zdravotního soustředění na vědomá kontrola nevhodná a (kontraindikace zdravotních ) v návaznosti na vzdělávací obsah tělesné výchovy s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni základní druhy, jejich příčiny a možné důsledky

41 Období: 6. ročník zařazuje pravidelně a samostatně do svého ho režimu speciální vyrovnávací související s vlastním m, usiluje o jejich optimální provedení zařazuje pravidelně a samostatně do svého ho režimu speciální vyrovnávací podpůrně ho systému (A) poruchy funkce svalových skupin (A1) poruchy páteře odchylky předozadního zakřivení (A2) a vybočení páteře do stran (A3) poruchy stavby dolních končetin (A4) lokální a celková relaxace správné držení hlavy, pletence ramenního, pánve, kolen protažení prsních a bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, vzpřimovačů trupu

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova 2. stupeň Obsahové vymezení Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více