Voda a její využití Wasser und seine Nutzung. Obsah projektového dne. Cíl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Voda a její využití Wasser und seine Nutzung. Obsah projektového dne. Cíl"

Transkript

1 U M Ě L E C K Ý A S P O L E Č E N S K O V Ě D N Í P R O J E K T O V Ý D E N Obsah projektového dne Cíl Projektový den má především přispět k odstranění vzájemných obav a předsudků mezi německými a českými žáky a pomoci navzdory jazykové bariéře objevit společné zájmy a navázat přeshraniční přátelství. Záměrem je, aby žáci ke konci projektového dne byli schopni pronést základní fráze každodenního jazyka jako 'dobrý den', 'děkuji', atd. v češtině, resp. v němčině a prokázali tak, že si váží sousedů a respektují je. Anglický jazyk, který je v obou zemích povinným předmětem, má být podle úrovně znalostí žáků zapojen jako spojující prvek. Poznatky, které žáci v rámci umělecké části projektového dne získají, mají vést především k odbourání strachu z experimentování, navodit radost z tvorby a povzbuzení do další činnosti. Umělecký a společenskovědní projektový den se skládá ze tří modulů, která se zabývají vodou a jejím podobám ve výtvarném umění, v hudbě a ve společenských vědách. Úvod, seznámení, vzájemné poznávání Teambuildingové aktivity jsou v ranním bloku rozděleny do tří částí v závislosti na míře vzájemného poznávání a tužení obou cizojazyčných skupin. Jsou věnovány vzájemnému poznávání a utužení obou smíšených dvojjazyčných skupin. Cílem první fáze je především prolomit počáteční ostych a získat v rámci aktivit pocit vzájemné důvěry mezi účastníky a koordinátorem. Velmi důležitým faktorem je role koordinátora, který je v této fázi zapojen a zaujímá ústřední pozici. Jde příkladem pro všechny žáky, kteří ho sledují, a tím zároveň zabraňuje potencionálnímu neúspěchu v této fázi poznávání Ve druhé fázi se koordinátor snaží přimět účastníky ke vzájemné kooperaci a interakci. Koordinátor se snaží co nejméně se zapojovat, jeho role je úmyslně upozaděna. V této fázi jsou účastníci rozděleni do smíšených skupin menšího počtu (4-6) studentů. Je vhodné zkombinovat přibližně stejný počet chlapců a dívek. Aktivity jsou dynamické, zaměřené především na spolupráci všech členů skupiny. V rámci jednotlivých skupin se vykrystalizují vedoucí skupin. Koordinátor dává dostatek času a prostoru při plnění činností, jeho funkce by měla být v ideálním případě jen doprovodná. Ve třetí fázi ranního bloku se utužuje vzájemná důvěra a zároveň je dán prostor pro sebeprezentaci a pozitivní soutěživost. Účastníci spolupracují ve stejných skupinách, lépe se znají a komunikují. Koordinátor přihlíží a pokouší se do práce skupin co nejméně zasahovat. Důležité je při plnění těchto úkolů dbát na časové a prostorové rámcové podmínky. Na konci třetí fáze koordinátor hodnotí celý ranní blok a zároveň je dán prostor pro zpětnou vazbu žáků (feedback). Strana 1 ze 4

2 Hudební modul V tomto modulu mají studenti získat přehled o vybraných dílech převážně evropské hudby, které mají spojitost s vodou. V programu se objevují vokální, instrumentální, poslechové i pohybové činnosti. Na úvod poslouží jako motivace animovaný obrázek deště podložený úvodem písně Riders On the Storm (The Doors). Studenti si zazpívají slovenskou lidovou píseň Prší, prší ve slovenštině a německém překladu. Následně doprovodí píseň na hudební nástroje dle svých možností podle not (melodické, harmonické a bicí nástroje) či podle citu (bicí nástroje). Následuje poslech čtyř ukázek různých žánrů. Studenti hodnotí, která se jim líbí více a méně. Abychom studenty zaujali, volíme ukázky s výtvarným doprovodem. - Vivaldi: Čtvero ročních dob, 3. věta - Beethoven: 6. symfonie, 4. věta - Perpetum jazzile: Afrika (úvod, kde sbor luská a dupe) - The Doors: Riders On the Storm První blok věnovaný bouřce a dešti zakončí studenti hrou na nástroje, kde mají průběh bouřky znázornit. Mohou hrát i na nástroje, na které hrát neumějí např. na housle na prázdné struny, obdobně na kytaru. Učitel řídí průběh bouřky, aby vznikly plochy (pianissimo crescendo fortissimo decrescendo pianissimo) např. ukazováním na obrázky, popř. rukama. Studenti mají tendenci rychle přecházet mezi jednotlivými etapami. Druhá část projektu hudebního stanoviště se věnuje známým skladbám z oblasti klasické hudby. Doplňovačku na téma Dvořák Rusalka (s ukázkou Měsíčku na nebi hlubokém) vystřídají informace o Labutím jezeru. Po seznámení se s obsahem díla a zhlédnutím ukázek zkouší studenti nejprve napodobit základní baletní pozice (učitel upozorní studenty, aby ti, kdo mají problémy s koleny, tento úkol nedělali) a následně mají za úkol zkusit odtancovat balet Labutí jezero. Dle svých pohybových schopností napodobují některé baletní pohyby. Drží se osnovy děje baletu v bodech. Učitel rozdá role: Odetta, Princ, Rudovous, Odilie. Ostatní představují labutě a hosty na oslavě princových narozenin. Pod učitelovým vedením procházejí studenti jednotlivé body, vymýšlejí, jak pohybově děj ztvárnit. Úloha učitele je v dohledu nad tím, aby se studenti drželi děje, přinášení nápadů, pokud studenti nemají vlastní, a zejména rozšiřování činností v jednotlivých bodech, tedy rozehrání děje. I zde mají studenti tendenci splnit bod v minimálním či malém rozsahu. V neposlední řadě je úkolem učitele dohlédnout, aby se zapojili také studenti obsazení do malých rolí hosté na oslavě a labutě. Po vymyšlení jednotlivých bodů si všichni přehrají své představení ještě jednou v kuse a následně již bez komentáře učitele jen na hudbu z Labutího jezera. Změnu nálady přináší Vltava českého skladatele Bedřicha Smetany. Videoukázka je z povodní v roce Na závěr si všichni zazpívají známou píseň My Bonnie Lies Over the Ocean. Dle možností se studenti doprovázejí na hudební nástroje. Melodii je možné hrát na housle, pokud to někdo umí. Na kytary a klavír akordy (studenti mají k dispozici grafy, jak se akordy hrají) a případně bicí nástroje (dle citu). Učitel může vybrat sólisty či skupinky, které budou zpívat sloky. Refrén zpívají všichni. Strana 2 ze 6

3 Výtvarný modul V tomto modulu se studenti mají primárně naučit, že voda je nejdůležitější komoditou, kterou plýtváme a znečišťujeme ji, protože ji považujeme za samozřejmost, na kterou máme nárok. Nejprve si podle pracovního listu studenti zkusí napsat několik pojmů, kterými označujeme vodní díla vytvořená člověkem, vedle pak pojmy označující formy vody vytvořené přírodou. O tom, kolik vodních děl člověk vytváří, svědčí o tom, jak moc člověku jako takovému na vodě záleží. Dále se přes dataprojektor podíváme na krátký klip společnosti Amnesty International ze stránek ukazující, že přístup k vodě nemají všichni lidé na světě tak samozřejmý, jako u nás (viz klip č. 4 z Keni). Největším nepřítelem vody je člověk, který je na ní existenčně závislý. Člověk je tedy zlem, které ničí samo sebe. A protože zlo je odjakživa v umění symbolizováno démony, uměleckým úkolem studentů je vytvořit jakýmikoli výtvarnými prostředky vizuální podobu takového vodního démona postrach pitné vody. Veškeré použitelné prostředky mají studenti k dispozici před sebou a mohou je volně použít. Společenskovědní modul Hlavním výstupem tohoto modulu je orientace v obecném smyslu lázeňství a významu lázní pro naše předky. Dále se aktivita zaměřuje na souvislost objevení termálních pramenů a rozvoje města Teplice, a také na vliv vody na cestovní ruch či prestiž města. Žáci projdou celkem 8 aktivitami, ve kterých si na názorných příkladech uvědomí význam vody pro teplický region. Nejprve místnost rozdělíme do 8 sektorů prostory pro dílčí aktivity. V sektorech rozložíme doprovodné obrázkové materiály potřebné ke splnění dílčích úkolů v pracovních sešitech. Po příchodu do místnosti žáky rozdělíme do 8 skupin, tak aby byly utvořeny z poloviny českých a z poloviny německých studentů. Na úvod žáci shlédnou video o teplických lázních (dostupné z: v češtině a následně i v němčině. Každá skupina bude mít pak za úkol namalovat, co si představují pod pojmem lázně/lázně v Teplicích. Po 20 minutách musí každá skupina odprezentovat to, co nakreslila, a vysvětlit, proč to nakreslila. Prezentaci lze provést opět v obou jazycích. Po úvodní části studenti začnou plnit dílčí úkoly a postupně procházet jednotlivými stanovišti. Úkol č. 1 Voda a lázně: Žáci mají před sebou na stole obrázky související s kulturním životem ve městě. Mají rozpoznat, o jaké situace jde, a správné odpovědi zapsat do pracovního listu. Dále vymyslí, jaký vliv má voda na život ve městě. Budou vycházet z obrázků, které jsou k dispozici. Úkol č. 2 Historie lázeňství: Podle dobového obrázku na stole, který znázorňuje dobu největšího rozmachu lázeňství ve městě, žáci poznají, o jaké šlo století. Možnosti odpovědi mají rovněž na stole. Dále do pracovního listu zapíší, podle čeho příslušné století poznali. Pak vyberou mezi kartičkami události, které se odehrály ve stejném století. Strana 3 ze 6

4 Úkol č. 3 Objevení termálních pramenů v Teplicích: Obrázky na stole souvisí s objevením termálních pramenů v Teplicích. Čeští studenti vysvětlí německým, jak se to stalo převypráví jim známou místní legendu. Následně všichni odpoví na otázky v pracovním listě. Úkol č. 4 Teplice a symboly vody: Žáci vyberou mezi symboly/logy souvisejícími s Teplicemi správný symbol/logo, v němž je zahrnut symbol vody. Průvodce stanovištěm vysvětlí účastníkům význam institucí. Úkol č. 5 Lázeňské budovy: Mezi obrázky na stole žáci najdou budovy, které ve městě slouží pro lázeňské účely. Napíší do pracovního listu také, podle jakých znaků budovy poznali. K vybraným budovám přiřadí z možností na kartičkách architektonický sloh, v němž byly postaveny. Úkol č. 6 Léčba pomocí vody: Žáci podle obrázků na stole vyberou mezi kartičkami nemoci, které se v teplických lázních léčí. Budou vycházet z informací z úvodního videa. Úkol č. 7 Za vodou do Teplic (slavní návštěvníci města): Žáci vyplní tabulku v pracovním listě. Do každého řádku dají dohromady správnou variantu osobnosti, která navštívila v minulosti Teplice, dále obor, v němž vynikala, její dílo a příslušné století, ve kterém do Teplic zavítala. Úkol č. 8 Návštěvníci z ciziny: Žáci odpovědí na otázky směřované k návštěvníkům z Ruska a různých arabských zemí. Uvědomí si, kde nejčastěji tyto hosty potkávají, lokalizují jejich země na slepé mapě, rozliší od sebe symboly jejich kultur. Do tabulky v pracovním listě zapíší, jaký symbol vidí na obrázcích na stole, pojmenují ho a přiřadí k ruské nebo arabské kultuře. Cílem aktivity je ukázat Teplice jako multikulturní město. Prohlídka historické části města Projektový den je zakončen prohlídkou centra města se zaměřením na lázeňství. U nejvyšší kategorie se koordinátor snaží co nejvíce zapojovat studenty do programu. Na určených stanovištích (Zámecké náměstí, Pravřídlo, Lázeňská ulička, prostor kolem lázeňských domů) jsou studenti rozděleni do dvoujazyčných skupin. Čeští studenti jsou schopní poskytnout základní informace o daných lokalitách svým německým kolegům. Výklad je pak doplněn o postřehy koordinátora. Důraz je kladen na samostatnost a kooperaci. Program dne Projektový den obsahuje seznámení a úvod do tématu Voda a její využití, plnění úkolů ve třech modulech a zakončení dne. Seznámení a úvod do tématu Voda a její využití absolvuje celá česko-německá skupina. K tomu budou vytvořeny menší mezinárodní skupinky. Tyto skupinky budou nadále spolupracovat na jednotlivých stanovištích (hudební, výtvarné, společenskovědní). Závěr proběhne opět společně. Strana 4 ze 6

5 Plánovaná doba trvání modulů Příjezd, snídaně, jmenovky Seznámení se a úvod do tématu Bloky 1 až 2 Oběd, čas pro individuální kontakty Závěr: : Prohlídka historické části města, prezentace výsledků modulu, předání certifikátů, evaluace, svačina 25 min 55 min 90 min 40 min 90 min Personál České a německé skupiny žáků má doprovázet nejméně jeden učitel/učitelka. Pro ranní blok apod. s představením tématu bude potřeba jeden projektový učitel, na každý další modul vždy po jednom odborném učiteli a překladateli. Výhodou jsou další jazykoví asistenti. Prostory Pro účely provedení je třeba jedna velká místnost pro zahájení, závěr a stravování. Pro jednotlivá stanoviště jsou třeba tři oddělené místnosti. Pracovní materiály Hudební část Pracovní listy Přílohy k pracovním listům noty, grafy akordů Obrázky postav z Labutího jezera, spínací špendlíky Hudební nástroje: - housle - klavír - bicí nástroje - kytary Prezentace s pokyny a videi Strana 5 ze 6

6 Výtvarná část Pracovní listy Akvarelové pastelky Voda Vodou ředitelné barvy (tempery) Vodové barvy Palety Štětce Podložky na malování Sklenice na vodu Čtvrtky formátu A3 Tužky Guma Ořezávátka Krepový papír Lepidla Lepicí pásky Nůžky Společenskovědní část Pracovní listy Papíry formátu A4 Pastelky Doprovodné obrázkové materiály k jednotlivým aktivitám Videoukázka z webu 22.html Strana 6 ze 6

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2012 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Brno, Hroznová 1 Učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv se k nim dostanou. (T. G. Masaryk)

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od 1.

Více

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Krajského kruhu mládeže Horní Franky Obsah PŘEDMLUVA...

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MARIE LATKOVÁ PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA TÉMA LES Olomouc 2012 Vedoucí práce: PhDr. Hrdličková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2 vyšší stupeň kvinta oktáva Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dítě je tvůrcem sebe sama č.j. ZŠU5/0315/2014 program Montessori realizovaný při ZŠ Liberec, ulice 5. května 64/49 Dokument vstupuje v platnost dnem 30.

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách. www.escuelasinracismo.org. www.esuelasinracismo.org

Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách. www.escuelasinracismo.org. www.esuelasinracismo.org Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách www.escuelasinracismo.org 1 Příručka dobré praxe pro integraci dětí z imigrantských rodin ve školách Úvod Příručka Úvod OBSAH Evropská

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi,

Více

TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY

TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY Metodická příručka TÉMATICKÉ VZDĚLÁVACÍ BLOKY Informace o činnosti organizace pro děti Metodika vznikla během realizace projektu: Firemní miniškolka Člověk v tísni o.p.s. aneb Mámy v Tísni mohou pracovat!

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program...- 1-1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název vzdělávacího programu... 1 1.2. Údaje o škole... 1 1.3. Zřizovatel školy...

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda Úvod Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a příroda Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Úvod Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání Lenka Kaňová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zabývá důležitostí rozvoje předmatematických představ. Cílem

Více

1 Charakteristiky plánování

1 Charakteristiky plánování 1 Charakteristiky plánování Plán šesti vyučovacích jednotek je konstruován pro předmět německý jazyk. Tématický celek tvoří oblasti komunikace, média a reklama. Vyučování je zaměřeno na zisk nových dovedností

Více