Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň)"

Transkript

1 Čeština pro stomatology (e-learningový kurz) Mgr. Dita Macháčková (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň) Abstrakt: Zahraniční studenti studující v anglickém programu na LF UK v Plzni mají češtinu jako cizí jazyk v prvních dvou letech studia, při časové dotaci čtyři hodiny týdně. V prvním ročníku se studenti učí základy češtiny přibližně na úrovni A1 a A2. Ve druhém roce se jejich komunikační schopnosti prohlubují a klade se důraz na komunikaci s pacientem. Studenti stomatologie jsou proto seznamováni s terminologií a frázemi, které je třeba si osvojit pro úspěšné zvládnutí preklinického zubního lékařství ve třetím ročníku a pro kontakt s pacientem a lékařským personálem vůbec. Jelikož neexistuje učebnice, která by se zaměřovala na stomatologickou problematiku češtiny pro cizince, byla připravena e-learningová podpora, která supluje chybějící učebnici. ÚVOD Na LF UK v Plzni se studenti zubního lékařství v anglickém programu učí českému jazyku v prvních dvou letech studia. Při časové dotaci čtyři vyučovací hodiny týdně a s ohledem na fakt, že čeština je jakožto flektivní jazyk náročná, je tato doba nedostatečná k tomu, aby na konci druhého ročníku byli studenti s to komunikovat s pacientem a zdravotnickým personálem v českém jazyce. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že pro výuku stomatologů neexistuje speciální učebnice. Byl proto vytvořen e-learningový kurz Čeština pro stomatology, který funguje formou blended-learningu (je tedy doplňkovou formou prezenční výuky) a probíhá ve 4. semestru studia. 1. CHARAKTERISTIKA VÝUKY ČEŠTINY PRO STOMATOLOGY Během prvních dvou semestrů se studenti seznamují s nejfrekventovanějšími pády základních deklinačních paradigmat substantiv a adjektiv, částečně i pronomin, a s prézentem českých verb (včetně nepravidelných sloves). Obsahem třetího semestru je problematika préterita a futura, modálních sloves, konjunkcí a gradace adjektiv a adverbií. Čtvrtý semestr má simulovat komunikaci lékaře s pacientem a lékaře se sestrou. Tento bez nadsázky předimenzovaný program má samozřejmě za následek značné redukování ostatních gramatických jevů a také lexikálních jednotek, a to ve prospěch specifických potřeb našich studentů. Další problém je u některých obtížnějších slov či jevů (především u odborných termínů) zde nestačí pouhý překlad do angličtiny, ale velmi vhodná je nějaká forma zobrazení.

2 2. DŮVODY VZNIKU A VÝHODY E-LEARNINGOVÉHO KURZU Kromě nezbytně nutných kopií vlastních materiálů se z výše uvedených důvodů začalo ve výuce využívat také multimediálních prvků obrázků, fotografií, videí, on-line dokumentů atd. Studenty tento typ výuky natolik zaujal, že přirozeným vyústěním naší snahy byl pokus o vytvoření e-learningového kurzu, jehož obsah by měl logický sled a řád. E-learningová forma multimediální podpory výuky má na rozdíl od multimediální prezenční výuky tyto výhody: 1. Katedra šetří náklady na kopírování materiálů; učitelé a studenti jsou ušetřeni starostem o zajištění materiálů (např. v případě absence studenta na konkrétní hodině). 2. Barevné materiály jsou daleko zapamatovatelnější, atraktivnější a také čitelnější než černobílé kopie. 3. E-learningová forma respektuje časové možnosti studentů. (Ve druhém ročníku se procento absence studentů ve výuce výrazně zvyšuje, a to především kvůli náročnému plánu 4. semestru.) Student si může zvolit, zda a kolikrát se k látce vrátí, volí si tempo výuky, a pokud chybí na semináři, je schopen si látku dostudovat ví co, proč a z čeho studovat. 4. Kontrola znalostí. Student má možnost si sám ověřit, zda a nakolik si látku osvojil. Možnost kontroly studenta má samozřejmě i učitel, ať už ve formě testů zařazených na konci každé kapitoly, nebo formou konzultace (chat, diskuzní fórum), pokud je o to studentem požádán. 5. Studenti mají možnost mezi sebou spolupracovat i mimo univerzitní časoprostor. 6. Aktivizuje potřebu studentů orientovat se v českém prostředí. V základních komunikačních situacích se zahraniční studenti často obejdou bez znalostí češtiny buď se domluví v angličtině, nebo neverbálně (placení zboží a služeb). Jejich přirozená motivace v cizojazyčném prostředí je proto značně nízká, navyšuje se až ve třetím ročníku, kdy studenti v rámci klinického zubního lékařství začínají pracovat s pacienty a kolegy. V tomto roce už je ale studium češtiny ukončeno, takže motivace přichází pozdě. V multimediální sféře se profese mediků supluje samozřejmě mnohem lépe než v běžných hodinách s učebnicí a tabulí. 7. Efektivněji poskytuje zpětnou vazbu učiteli. Vyučující má tak možnost pružněji reagovat na studijní a profesní potřeby studentů. 8. Možnost neustálé inovace materiálů. Na rozdíl od skript lze e-learningový kurz aktuálně měnit podle potřeb a invence studentů i učitelů.

3 3. OBSAH A CHARAKTERISTIKA E-LEARNINGOVÉHO KURZU Samotný kurz je vytvořen v prostředí Moodle a je strukturován standardním způsobem, tzn. je rozdělen do kapitol (příp. podkapitol), které obsahují kromě studijního textu také úkoly, cvičení, autotesty, slovníky a zařazeno je také diskuzní fórum. Kurz je moderován. Jelikož struktura kurzu odpovídá obvyklé podobě v Moodlu, nebudeme se jí zde dále zabývat, raději zmíníme určitá specifika kurzu. Obr. 1 Struktura kapitoly Chrup Obsah kapitol odráží speciální komunikační potřeby studentů, je tedy zaměřen na jazyk lékařského (stomatologického) prostředí. Studenti se seznamují s důležitými pojmy své budoucí profese (zubní kaz, zubařské křeslo, plomba, korunka, bitewing atd.), se základními frázemi používanými v kontaktu s pacientem (anamnéza), s některými formuláři (zdravotní karta pacienta) a osvojují si dovednost komunikace s pacientem či kolegy. Během kurzu studenti procházejí těmito tématy: lidský chrup, dentální hygiena, nemoci zubů a dutiny ústní, dentální nástroje, vyšetření pacienta, lékařská dokumentace a farmakologie. Studijní text je kvalitativně i kvantitativně redukován tak, aby studenty zbytečně nezatěžoval, ale zároveň aby poskytl nezbytně nutné informace odborné a jazykové. Nedílnou součástí jsou obrázky a fotografie, které mají nejen ilustrativní charakter, ale především pomáhají

4 porozumět složitějším slovům a jevům (např. ošetření zubního kanálku, stomatologické nástroje) a samozřejmě také zlepšují fixaci učiva v paměti. Obr. 2 Fotografie kleští ve slovníkové části Úkoly jsou zadávány tak, aby byli studenti nuceni pohybovat se v českém jazykovém prostředí i bez znalosti všech gramatických a lexikálních jednotek daného textu. Jde proto především o vyhledávání základních informací či obrazového materiálu k odborným jevům (vyhledejte informaci, jak je definován zubní kaz; najděte video zobrazující správné čištění zubů; doplňte tabulku). Dalším typem úkolu je kolaborativní vytváření obsahu výukového tématu podle odborných znalostí studentů. Tento obsah je pak přeložen do českého jazyka a je dále didakticky zpracováván.

5 Obr. 3 Úkol z kapitoly Chrup Průběžné testování (na konci každé kapitoly) umožňuje studentům i učiteli posoudit, zda a jak dobře je učivo osvojeno, zároveň se studenti seznamují s typem otázek, na které se budou připravovat ke zkoušce na konci 4. semestru. Obr. 4 Vyhodnocený autotest v kapitole Chrup Kurz je moderován v angličtině a češtině. Jazykově složitější instrukce jsou uvedeny v angličtině, ale jednoduché a opakující se pokyny jsou v češtině (hledejte na internetu video, přeložte, pošlete obrázek) je to přehledné a jazykově žádoucí, i když kvalita moderování je tím samozřejmě značně snížena. Kurz má blended-learningový charakter: probíhá ve 4. (pro češtinu posledním) semestru a je sestaven tak, aby dvě hodiny týdně probíhala prezenční výuka a další dvě hodiny týdně byly rezervovány kurzu, tedy kromě posledního (zápočtového) týdne, kdy je výuka pouze prezenční, a prvního týdne, kdy jsou studenti seznámeni s e-learningovým programem a způsobem práce s ním. Výhodou je, že zahraniční studenti mají oproti českým větší zkušenosti s používáním techniky a moderních informačních technologií, a proto nemusejí překonávat bariéru osvojování základních dovedností práce s nimi.

6 Obr. 5 Studijní materiál v kapitole Chrup ZÁVĚR E-learningový kurz Čeština pro stomatology absolvovaly dva ročníky studentů a zatím jsou ohlasy na něj velmi kladné. Studenti ho oceňují jako důležitý, zajímavý, přínosný a zábavný. Kurz je k nahlédnutí na stránkách LF UK v Plzni (http://ovavt.lfp.cuni.cz/), ale je nutné si u autorky vyžádat přístupové heslo pro hosta. LITERATURA KILIAN, Jan. Stomatologie pro studující všeobecného lékařství. Praha : Karolinum, ISBN KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc : Hanex, ISBN DOSTÁLOVÁ, Tatjana, SEYDLOVÁ Michaela. Stomatologie. Praha : Grada, ISBN VEJVODOVÁ, Jana. Metodická příručka pro autory on-line kurzů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni : Centrum počítačové podpory vzdělávání, 2004.

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Výuka práce s elektronickými informačními zdroji pro medicínu v e-learningovém kurzu Jitka Feberová 1),2),Pavel Kasal 1), Jan Polášek 2), Martin Feber 2) 1) Ústav lékařské informatiky UK 2) Ústav výpočetní

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK

DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK DISTANČNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA FIM UHK IVANA ŠIMONOVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: Článek popisuje distanční kurz odborné angličtiny pro studenty kombinované

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE

TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE JIŘÍ PAVLÍK, JITKA FEBEROVÁ Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Od roku 2004 vznikají na Univerzitě Karlově v Praze v rámci Rozvojového projektu

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

VÝUKA CHEMIE VÝUKA CHEMIE PRO NECHEMICKÉ OBORY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝUKA CHEMIE VÝUKA CHEMIE PRO NECHEMICKÉ OBORY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝUKA CHEMIE VÝUKA CHEMIE PRO NECHEMICKÉ OBORY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH JANA JAKLOVÁ DYTRTOVÁ a,b, RADMILA DYTRTOVÁ c, MICHAL JAKL d, TOMÁŠ NAVRÁTIL e,f, MIROSLAV PETR b a MICHAL ŠTEFFL b a Ústav organické

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Vyučovací metody v předmětu fiktivní firma Bakalářská práce Velké Meziříčí 2012 Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Autorka

Více

Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci

Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci Diskusia Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci Yuliya Morozova, Miloš Špidlen, Ľuboš Harvan Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc, Česká republika Anotácia:

Více

CZ.1.07/3.2.04/04.0051

CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Financováno z projektu č.: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 GG OP VK Jihomoravského kraje METODIKA PRO STUDENTY: "PROGRESIVNÍ PLASTOVÉ KONSTRUKCE V EKOLOGICKÝCH A JINÝCH STAVBÁCH", MODUL: IZOLACE HORNÍCH A SPODNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Výuka anglického jazyka u sluchově postižených studentů Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Lenka Doležalová

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kateřina Jeřábková, Jana Hatašová Anotace: V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se

Více