1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru cizí jazyk. Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Smyslem a cílem výuky jazyka je diferencovat žáky podle talentu a nadání a připravit rozšířenou výuku jazyků. Pro běžné třídy pak zachovat předepsanou minimální časovou dotaci tří hodin týdně. Žáci v ročníku jsou děleni do skupin. Výuka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně, v počítačové učeně nebo v učebně s interaktivní tabulí. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech, rozumět čtenému textu na příslušné jazykové úrovni, poslechovým cvičením. Důraz je též kladen na poznávání reálií, možnost zúčastnit se kontaktů s partnerskými školami a poznávacích zájezdů, například do Anglie a jiných zemí. U žáků se SPU je kladen důraz především na mluvený projev a dovednost dorozumět se. Vzdělání v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání; rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství; vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů;

2 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace; samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama; individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem, cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, dále všechny konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tématickou výuku, vyučování ve stanicích zpracování referátů, motivační hry, písně, využívá modelu evokace, učení a reflexe, dává prostor pro sledování vlastního pokrokupoužíváním jazykového portfolia, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě např. rodiny slov, skládání slov, využití protikladů, umožňuje setkání s rodilými mluvčími ( exkurze, poznávací zájezdy), zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů. Kompetence k řešení problémů: je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. hledáním souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů, předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými materiály prospekty atd., při výměnných pobytech řešení soužití v cizí rodině a prostředí. Kompetence komunikativní: je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k četbě, k poslechu a hlavně k mluvenému projevu prací ve dvojicích, skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením, průvodcováním při exkurzích, návštěvách partnerských škol, zahraničních rodin, prezentací výstupů projektu, využíváním informačních a komunikačních prostředků a technologie pro komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální: při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému společenství tím, že seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU besedami a setkáními s rodilými mluvčími, účastí na poznávacích zájezdech, účastí na různých mezinárodních projektech apod., pozitivně rozvíjí sebedůvěru a vědomí vlastních schopností tím, že vede žáky k reálnému sebehodnocení, sebereflexi prostřednictvím diskusí o jednotlivých krocích svého pokroku a vytváření jazykového portfolia.

3 Kompetence občanské: je rozvíjena tím, že poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér při tématické výuce, tlumočení, kontaktech s partnerskými školami, zpracování autentických materiálů o městě, naší republice pro setkání s partnerskými školami, při besedách s významnými osobnostmi o jejich pobytu v zahraničí,využívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích. Kompetence pracovní: vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému ovládání jazyka tím, že vytváří prostor pro tlumočení, kontakty s partnerskými školami výměnné zahraniční pobyty vytváření pracovních listů, příprava diskusních setkání s rodiči a spolužáky, zpracování referátů, výstupů ze společných mezinárodních projektů, zpracování výstupních a absolventských prací 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Anglický jazyk OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana MkV Mezilidské a kulturní vztahy (Multikulturní výchova) VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EV Environmentální výchova MV Mediální výchova OVS 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti soustředění - cvičení dovedností zapamatování OVS 2 Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) - moje vztahy k druhým lidem OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - organizace vlastního času - plánování učení a studia - stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení OSV 4 Psychohygiena - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích - dobrá organizace času pro předcházení stresům OSV 5 Kreativita - rozvoj základních rysů kreativity OSV 6 Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve skupině/třídě OSV 7 Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, respektování, podpora pomoc OSV 8 Komunikace - dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči) - řeč těla, neverbální sdělování - dialog ( vedení dialogu, jeho pravidla a řízení) - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, žádost, prosba, přesvědčování)

4 - cvičení aktivního naslouchání OSV 9 Kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci ((vedení a organizování práce skupiny, podřízení se) - rozvoj dovedností pro zvládání situací soutěže, konkurence - dovednost seberegulace, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, rozvíjet myšlenky druhých VDO 1 Občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole VDO4 Principy demokracie - základní kategorie pro fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma zákon, právo, morálka) VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa - život dětí v jiných zemích - naši sousedé - zvyky a tradice národů Evropy VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět - státní a evropské symboly - životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - mezinárodní setkávání - Evropa a svět, evropské krajiny VMEGS 3 Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie MkV 1 Kulturní diference - respektování zvláštností různých etnik - člověk jako součást etnika, poznávání vlastního kulturního zakotvení - člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky MkV 3 Etnický původ - základní informace o různých etnických a kulturních skupinách MkV 4 Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání - jako prostředek vzájemného obohacování EV 1 Ekosystémy - změny okolní krajiny vlivem člověka (způsob hospodaření na polích a kolem nich) - město a vesnice ( umělý ekosystém, vztahy k okolí) EV 2 Základní podmínky života - ochrana biologických druhů - voda a vzduch (ochrana jejich čistoty) EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava ( její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž) - ochrana přírody a kulturních památek EV 4 Vztah člověka k prostředí - naše obec (příroda a kultura obce a její ochrana, odpadové hospodářství) - prostředí a zdraví (vliv prostředí na zdraví) MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě - rozlišování zábavních (bulvárních ) prvků ve sdělení MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život - vliv médií na uspořádání dne

5 - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě lidí MV6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení 3. Učební plán předmětu Anglický jazyk v souladu s učebním plánem školy Ročník celkem Běžné třídy Třídy RVJ Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku - třídy s RVJ Vyučovací předmět : Období ročník : Anglický jazyk 3. období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu na konci 2. stupně RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

6 - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OVO1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu -čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice i jiné beletrie RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Výslovnost, intonace, přízvuk: Texty v učebnici Komiksy Reportáže Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí i ČR. Články v časopisech (anglické časopisy pro školy) Texty na výukových počítačových programech Upravená beletrie Texty o sociokulturním prostředí jiných zemí (cestopisné brožury, texty historii) OSV3 Seberegulace a sebeorganizace organizace vlastního času MkV1 Kulturní diference Člověk jako součást etnika, poznávání vlastního kulturního zakotvení

7 Anekdoty Bajky Texty písní Jídelní lístek OSV5 Kreativita Rozvoj základních rysů kreativity Kuchařské recepty Pohádky Příběhy ze života lidí Předpověď počasí OSV8 Komunikace- cvičení aktivního naslouchání Kvízy OVO2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky OVO3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a -vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech - rozumí známým výrazům -vyhledá odpovědi na otázky, - posoudí pravdivost výroků, seřadí a přiřadí obrázky podle obsahu textu - rozumí smyslu jasných jednoduchých zpráv -rozumí frázím a slovní zásobě Čtení s porozuměním: Texty v učebnici Komiksy Reportáže Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí i ČR. Články v časopisech (anglické časopisy pro školy) Texty na výukových počítačových programech Upravená beletrie Texty o sociokulturním prostředí jiných zemí (cestopisné brožury, texty historii) Anekdoty Bajky Texty písní Jídelní lístek Kuchařské recepty Pohádky Příběhy ze života lidí Předpověď počasí Kvízy Jednoduchá sdělení: Osobní informace z minulosti Žádost o službu v obchodě, MkV1 Kulturní diference Člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Tradice a zvyky národů Evropy MkV4 Multikulturalita Jako prostředek vzájemného obohacování MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti Vliv médií na každodenní život MkV4 Multikulturalita význam užívání cizího jazyka jako

8 konverzaci z různých oblastí -rozumí hlavním myšlenkám v promluvě a konverzaci OVO4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - rozumí hlavní myšlence jednoduchého textu s neznámými slovy jejichž význam odvozuje na základě vizuální podpory či předem známé skutečnosti restauraci, doma Žádost o pomoc (u lékaře) Omluva, reakce na omluvu Kvízy a dotazníky Informace - o chovu a ošetřování zvířat - o tradicích, kultuře a zvycích Žádost o popis choroby Recepty a rady k léčení Příběhy ze života lidí a zvířat Plány lidí Stravování v restauraci Recepty Počasí a oblečení Nákupy Porovnávání zeměpisné, kulturní Svátky zvyky, tradice Sport návrhy a rozhodování Kulturní vyžití nabídka, reakce na nabídku (souhlas, odmítnutí) Hodnocení Čtení pro hlavní myšlenku: Autentické texty- časopisy : Příběhy lidí Svátky historie, tradice, jídlo anglicky mluvících zemí Rozvoj vědy a techniky Srovnání minulosti a současnosti Recenze filmů a TV pořadů Cestopisné brožury, prospekty Zeměpisné informace o zemích Autentické texty - beletrie: Příběhy nástroje dorozumění EV2 Základní podmínky života Ochrana biologických druhů VMEGS1 Objevujeme Evropu a svět Rodinné příběhy Život dětí v jiných zemích MV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování zákl. orientačních prvků v textu - rozlišování bulvárních prvků ve sdělení MkV1 poznávání vlastního kulturního zakotvení

9 Pohádky Recepty OVO5: používá dvojjazyčný slovník,, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku OVO6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy -běžně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách a symbolech -pracuje s vhodným výkladovým slovníkem s vizuální oporou ( nákresy, obrázky ) Slovní zásoba a tvoření slov: Překlady tematicky zaměřených textů Výpisky z textu Zápis slovíček s kontextem, výkladovou formou Frázová slovesa a idiomy Rčení, přísloví, anekdoty PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -do svých sdělení zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtiny - - běžně používá ustálené věty a fráze typické pro dané sdělení Tematické okruhy: Lidé v mém životě Společenský program (organizace, sporty, chovatelství, soutěže) Rok v životě člověka Anglické svátky Lidé a zvířata Domácí mazlíčci Zvířata v Británii Filmová / knižní postava Systém anglického zdravotnictví Jídlo-recepty,objednávka, nákup Stravování v restauraci Tradiční jídla národů Svátky tradice a jídlo Popis země zeměpisné a klimatické údaje Informace o počasí Oblečení, nákupy Zábava film, televize, časopisy, divadlo OVO7: -sestaví gramaticky a formálně Gramatické struktury a typy vět, MkV4 Multikulturalita Jako prostředek vzájemného obohacování VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět Mezinárodní setkávání OSV8 Komunikace Řeč těla, neverbální sdělování

10 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty OVO8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, správně věty,zprávy, jednoduchý text - používá správné tvary probíraných gramatických jevů -při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení, jednotlivé fráze spojuje, lexikální princip pravopisu slov: Přítomný čas prostý a průběhový použití Letopočty a data Řadové číslovky a číselné výrazy Minulý čas + časové výrazy Nepravidelná sloves Zájmena - opakování Člen určitý a zeměpisné názvy Nepravidelné množné číslo rozšíření učiva Budoucnost going to Počitatelná/nepočitatelná podst. jména + členy Kvantita vyjádření množného čísla u nepočitatelných pod.jmen Kvantita - some, any, no Stupňování přídavných jmen Idiomy (ustálená rčení) Muset have to Frekvenční příslovce Tvoření příslovcí pomocí ly Návrhy Why don t we go..? Základní vztahy: Existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní (otázky s tázacími zájmeny Kdo? Kde/kam? Jaký/který/jak?Kolik? ) s danými gramatickými jevy Otázky na podmět Tematické okruhy: Lidé v mém životě Společenský program (organizace, VMEGS3 Jsme Evropané Klíčové mezníky Evropské historie OSV1 Rozvoj schopností poznávání Cvičení dovedností zapamatování OSV3 Seberegulace a sebeorganizace Plánování učení a studia Stanovéní osobních cílů a kroků k jejich dosažení VDO4 Principy demokracie Základní kategorie pro fungování demokracie (řád, norma,morálka...) OSV4 Psychohygiena Efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích OSV2 Sebepoznání a sebepojetí Moje vztahy k druhým lidem

11 -vyjadřuje se i vlastními slovy. -klade otázky a na podobné otázky odpovídá(-nerozumí-li, znovu si vyžádá sdělení informace. promluvy i konverzace OVO9: vyžádá jednoduchou informaci OVO10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích sporty, chovatelství, soutěže) Rok v životě člověka Anglické svátky Lidé a zvířata Domácí mazlíčci Zvířata v Británii Filmová / knižní postava Systém anglického zdravotnictví Jídlo-recepty,objednávka, nákup Stravování v restauraci Tradiční jídla národů Svátky tradice a jídlo Popis země zeměpisné a klimatické údaje Informace o počasí Oblečení, nákupy Zábava film, televize, časopisy, divadlo INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -zvládá společenskou konverzaci - udrží průběh konverzace v modelové situaci, komunikuje v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Situační rozhovory: Život ve městě a na farmě Rodinné album Chov mazlíčků nákup krmení O životě zvířat U lékaře, omluva Plány lidí Stravování v restauraci Recepty Počasí a oblečení Nákupy, žádost o pomoc, službu Porovnávání zeměpisné, kulturní Svátky zvyky, tradice Sport a jiná zájmová činnost VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá Zvyky a tradice národů Evropy EV4 Vztah člověka k prostředí Vliv prostředí na zdraví EV1 Ekosystémy Změny okolní krajiny vlivem člověka (způsob hospodaření na polích a kolem nich)

12 Kulturní vyžití Hodnocení Návrhy a rozhodování OSV6 Poznávání lidí Vzájemné poznávání ve třídě Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku - třídy s RVJ Vyučovací předmět : Období ročník : Anglický jazyk 3. období 7. ročník Očekávané výstupy předmětu na konci 2. stupně RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma

13 OVO1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OVO2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory -čte delší texty, které obsahují slovní zásobu používanou v každodenním životě - jednoduchou cizojazyčnou beletrii Receptivní řečové dovednosti -rozumí popisům událostí, pocitům a přáním v čtených textech - rozumí frázím, vyhledá v textu odpovědi na otázky Výslovnost, intonace, přízvuk: Komiksy z časopisů pro mládež Texty o sociokulturním prostředí anglicky mluvících zemí a ČR Prospekty cestovních agentur Texty písní Anglické časopisy pro školy Reportáže Příběhy ze života lidí Historie rodin, měst, států Anekdoty Vědecko-technické prognózy Dotazníky a kvízy Různá interview Policejní zprávy Whodunnit Zprávy ze světa Komiksy, texty o reáliích anglicky mluvících zemí, příběhy, historie města, recenze filmů Čtení s porozuměním: Příběhy ze života (cestování, první setkání, stěhování) Rodina historie, současnost a plány Dotazníky a kvízy Sociokulturní prostředí - svátky VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá -zážitky a zkušenosti z Evropy a světa VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích VMEGS 3 Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - rozlišování bulvárních prvků ve sdělení MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě lidí) EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava (její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž) VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět - vzdělávání mladých Evropanů OVO3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě -rozumí hlavním myšlenkám v promluvě a konverzaci - rozumí smyslu rozhlasových a Jednoduchá sdělení: Počasí, roční období Volný čas, zájmová činnost OSV 8 Komunikace - cvičení aktivního naslouchání OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace

14 a konverzaci televizních programů s běžnou tématikou při zřetelné výslovnosti OVO4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO5: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku OVO6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty -rozumí hlavní myšlence přiměřeně obtížného textu s neznámými slovy jejichž význam odvozuje z kontextu -pracuje s vhodným výkladovým slovníkem při rozšiřování slovní zásoby probírané tématiky - vytváří si vlastní výkladový slovníček Příroda, cestování, počasí, zvyky, tradice Město, orientace ve městě Svět a země Čtení pro hlavní myšlenku: Autentické materiály (např. reálie, časopisy, beletrie) Recenze filmů, knih Texty o počasí, vynálezech, celebritách Slovní zásoba a tvoření slov: Důležitá frázová slovesa, idiomy, fráze v souvislostech Vlastní výkladový slovníček PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - do svých sdělení zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtině běžně používá ustálené věty a fráze typické pro dané sdělení - sestaví gramaticky a formálně správně věty, zprávy, přiměřeně dlouhý text - používá správné tvary probíraných gramatických jevů - přesně a gramaticky správně Tematické okruhy: Volný čas, zájmová činnost oblékání Příroda, cestování, počasí Město, popis směru, orientace na mapě a v plánu města Plánování budoucnosti Životní zkušenost, osudy lidí Lidské aj. rekordy Životy slavných Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Minulý čas prostý a průběhový Užití předpřítomného času Since/for,ever/never/already,yet Will kontra plánovaná budoucnost - organizace vlastníhočasu OSV 4 Psychohygiena - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích MkV 4 Multikulturalita - význam využívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - plánování učení a volného času VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět - mezinárodní setkávání OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovení osobních cílů a kroků pro jejich dosažení MV6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a k komunikačně vhodných sdělení

15 formuluje své otázky Užití členů(a/an, the nebo žádný) VDO 1 Modální slovesa must, musn t, Občanská společnost a škola don t have to, be able to, have/had - demokratická atmosféra to, should/shouldn t demokratické vztahy ve škole Stupňování př. jmen a příslovcí OSV 9 Čtení číselných výrazů Kooperace a kompetice Složeniny se some-, any-, no- - rozvoj dovedností pro zvládání Základní vztahy: situací soutěže, konkurence Existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní (otázky s tázacími zájmeny Kdo? Kde/kam? Jaký/který/jak?Kolik? ) s danými gramatickými jevy Otázky na podmět - při písemné i ústní reprodukci Tematické okruhy: různých textů používá různé fráze Volný čas, zájmová činnost a spojení, jednotlivé fráze spojuje, oblékání EV 1 vyjadřuje se vlastními slovy, Příroda, cestování, počasí Ekosystémy používá synonyma, zaujme Město, popis směru, orientace na - změny okolní krajiny vlivem stanovisko, uvede výhody a mapě a v plánu města člověka nevýhody řešení Plánování budoucnosti MV1 - přesně a gramaticky správně Životní zkušenost, osudy lidí Kritické čtení a vnímání formuluje své otázky Lidské aj. rekordy mediálních sdělení Životy slavných - identifikování základních orientačních prvků v textu OVO8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace OVO9: vyžádá jednoduchou informaci OVO10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích -nerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace, ověří si správnost porozumění. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -zvládá společenskou konverzaci, rozvíjí ji -bez problémů udrží průběh konverzace v modelové situaci, -bez přípravy komunikuje Situační rozhovory: Události v životě lidí Osobní zkušenosti První setkání Interview s osobnostmi OSV 8 Komunikace - dialog (vedení dialogu,jeho pravidla a řízení, typy dialogů) - komunikace v různých situacích

16 v běžných situacích Vyjádření názoru, postoje Návrhy, žádosti,doporučení Zákazy, povolení, pravidla chování Žádost/podání informace o místě Orientace ve městě / kraji Hodnocení (film, kniha, představení, koncert) (informování, odmítání, omluva, přesvědčování, řešení konfliktů, vysvětlování, žádost )

17 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk v 8. ročníku třídy s RVJ Vyučovací předmět : Období ročník : Anglický jazyk 3. období 8. ročník Očekávané výstupy předmětu na konci 2. stupně RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Receptivní řečové dovednosti OVO1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu -čte souvislé texty, které obsahují slovní zásobu používanou v každodenním životě, cizojazyčnou beletrii Výslovnost, intonace, přízvuk: Příběhy, reportáže Souvislé texty s reáliemi anglicky mluvících zemí Autentické texty (o historii, jídle, dietách,státech, slavných lidech, literárních postavách, o lidech kolem OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti zapamatování VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši

18 OVO2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky -rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, textům jednoduché prózy - rozumí stanoviskům autorů - rozumí i používaným nespisovným frázím filmu, o hudební branži) Texty písní Inzerce Sci-fi příběhy Texty o sociokulturním prostředí různých zemí Bajky Čtení s porozuměním: Příběhy, reportáže Souvislé texty s reáliemi anglicky mluvících zemí Autentické texty (o historii, jídle, dietách,státech, slavných lidech, literárních postavách, o lidech kolem filmu, o hudební branži) Texty písní Inzerce Sci-fi příběhy Texty o sociokulturním prostředí různých zemí Bajky sousedé MV 6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět - Evropa a svět, evropské krajiny VMEGS 3 Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu OVO3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - rozumí delším promluvám, - rozumí smyslu rozhlasových. a televizních programů s běžnou tématikou při zřetelné výslovnosti Jednoduchá sdělení: Žádost praxe a brigády Informace -náplň pracovního dne Blahopřání -ideální povolání Cestování, doprava, kultura Činnosti ve volném čase Žádost o místo, pohovory Prosba, žádost (stravování diety) Setkání - popis osob Žádost o informaci - popis věcí -předpověď počasí Žádost o pomoc (problémy a jejich řešení, léčba) Souhlas/nesouhlas - životní prostředí OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení OSV6 Poznávání lidí - chyby při poznávání lidí OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků

19 k jejich dosažení OVO4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO5: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku OVO6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy -rozumí textu s neznámými slovy,jejichž význam odvozuje z kontextu - využívá výkladového slovníku k překladům různých textů -do svých sdělení běžně zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtiny Čtení pro hlavní myšlenku: Příběhy, reportáže Souvislé texty s reáliemi anglicky mluvících zemí Autentické texty (o historii, jídle, dietách,státech, slavných lidech, literárních postavách, o lidech kolem filmu, o hudební branži) Texty písní Inzerce Sci-fi příběhy Texty o sociokulturním prostředí různých zemí Bajky Slovní zásoba a tvoření slov: Fráze pro formální dopis Tvoření slov ze slovního základu Jazyk inzerátů Složená slova Každodenní výrazy Technické výrazy Frázová slovesa Výkladové definice Produktivní řečové dovednosti -běžně a pohotově používá ustálené věty a fráze typická pro dané sdělení - dodržuje formální písemnou úpravu daných sdělení Tematické okruhy: Formální dopis, žádost, poděkování, blahopřání, nabídka Odpověď na formální dopis Životopis, formulář, dotazník Člověk a společnost - popis -charakteristika Povolání, pracovní místa Oblékání, móda, image, nákupy OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování MV6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků

20 OVO7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - sestaví gramaticky a formálně správně věty, zprávy,přiměřeně dlouhý text, používá správné tvary probíraných gramatických jevů Volný čas mládeže a zájmová činnost (brigády a koníčky) Stravování - jídelníček, diety Péče o zdraví - fyzická kondice - zranění, nemoci, léčba Cestování v čase (vynálezy, nálezy) - Moře a dopravm Sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí Příběhy lidí z filmové a hudební branže Příroda - životní prostředí Sci-fi, paranormální jevy, předpovědi Počasí - předpovědi Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Přítomné časy slovesa stavu Předpřítomný čas s for a since Předpř.čas - gone versus been Příliš, dosti (too/enough) Také ano, také ne (too/either) Použití to infinitivu Minulé časy prostý, průběhový Minulý čas modálních sloves (musel, mohl) Budoucí čas s will Bud.čas modálních sloves (opisné infinitivy) Použití gerundia (there s sb. ing) Podmínkové věty prvního typu základy ( if+přít.č./hl.v.+bud.č) Podmiňovací způsob (could, would, should, might) Rod trpný přítomný Základní vztahy: Existenciální, prostorové, časové, k jejich dosažení EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava a její vlivy na prostředí EV2 Základní podmínky života - ochrana biologických druhů

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přispívá k chápání

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk. 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk. 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Anglický jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 3 Povinnost (skupina) volitelný (Cizí jazyk) Dotace skupiny 3 8. ročník - dotace: 3, volitelný (Cizí jazyk): 3 Zaměstnání

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 453 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Výměnný pobyt studentů Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně texty libovolného rozsahu rozumí

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více