1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí"

Transkript

1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru cizí jazyk. Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Smyslem a cílem výuky jazyka je diferencovat žáky podle talentu a nadání a připravit rozšířenou výuku jazyků. Pro běžné třídy pak zachovat předepsanou minimální časovou dotaci tří hodin týdně. Žáci v ročníku jsou děleni do skupin. Výuka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně, v počítačové učeně nebo v učebně s interaktivní tabulí. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech, rozumět čtenému textu na příslušné jazykové úrovni, poslechovým cvičením. Důraz je též kladen na poznávání reálií, možnost zúčastnit se kontaktů s partnerskými školami a poznávacích zájezdů, například do Anglie a jiných zemí. U žáků se SPU je kladen důraz především na mluvený projev a dovednost dorozumět se. Vzdělání v cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání; rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství; vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů;

2 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace; samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama; individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem, cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, poslech autentického textu, dále všechny konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tématickou výuku, vyučování ve stanicích zpracování referátů, motivační hry, písně, využívá modelu evokace, učení a reflexe, dává prostor pro sledování vlastního pokrokupoužíváním jazykového portfolia, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě např. rodiny slov, skládání slov, využití protikladů, umožňuje setkání s rodilými mluvčími ( exkurze, poznávací zájezdy), zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů. Kompetence k řešení problémů: je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. hledáním souvislostí, společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů, předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými materiály prospekty atd., při výměnných pobytech řešení soužití v cizí rodině a prostředí. Kompetence komunikativní: je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k četbě, k poslechu a hlavně k mluvenému projevu prací ve dvojicích, skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením, průvodcováním při exkurzích, návštěvách partnerských škol, zahraničních rodin, prezentací výstupů projektu, využíváním informačních a komunikačních prostředků a technologie pro komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální: při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému společenství tím, že seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU besedami a setkáními s rodilými mluvčími, účastí na poznávacích zájezdech, účastí na různých mezinárodních projektech apod., pozitivně rozvíjí sebedůvěru a vědomí vlastních schopností tím, že vede žáky k reálnému sebehodnocení, sebereflexi prostřednictvím diskusí o jednotlivých krocích svého pokroku a vytváření jazykového portfolia.

3 Kompetence občanské: je rozvíjena tím, že poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér při tématické výuce, tlumočení, kontaktech s partnerskými školami, zpracování autentických materiálů o městě, naší republice pro setkání s partnerskými školami, při besedách s významnými osobnostmi o jejich pobytu v zahraničí,využívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích. Kompetence pracovní: vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému ovládání jazyka tím, že vytváří prostor pro tlumočení, kontakty s partnerskými školami výměnné zahraniční pobyty vytváření pracovních listů, příprava diskusních setkání s rodiči a spolužáky, zpracování referátů, výstupů ze společných mezinárodních projektů, zpracování výstupních a absolventských prací 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Anglický jazyk OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana MkV Mezilidské a kulturní vztahy (Multikulturní výchova) VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EV Environmentální výchova MV Mediální výchova OVS 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti soustředění - cvičení dovedností zapamatování OVS 2 Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) - moje vztahy k druhým lidem OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - organizace vlastního času - plánování učení a studia - stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení OSV 4 Psychohygiena - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích - dobrá organizace času pro předcházení stresům OSV 5 Kreativita - rozvoj základních rysů kreativity OSV 6 Poznávání lidí - vzájemné poznávání ve skupině/třídě OSV 7 Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, respektování, podpora pomoc OSV 8 Komunikace - dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči) - řeč těla, neverbální sdělování - dialog ( vedení dialogu, jeho pravidla a řízení) - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, žádost, prosba, přesvědčování)

4 - cvičení aktivního naslouchání OSV 9 Kooperace a kompetice - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci ((vedení a organizování práce skupiny, podřízení se) - rozvoj dovedností pro zvládání situací soutěže, konkurence - dovednost seberegulace, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, rozvíjet myšlenky druhých VDO 1 Občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole VDO4 Principy demokracie - základní kategorie pro fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma zákon, právo, morálka) VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa - život dětí v jiných zemích - naši sousedé - zvyky a tradice národů Evropy VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět - státní a evropské symboly - životní styl a vzdělávání mladých Evropanů - mezinárodní setkávání - Evropa a svět, evropské krajiny VMEGS 3 Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie MkV 1 Kulturní diference - respektování zvláštností různých etnik - člověk jako součást etnika, poznávání vlastního kulturního zakotvení - člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky MkV 3 Etnický původ - základní informace o různých etnických a kulturních skupinách MkV 4 Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání - jako prostředek vzájemného obohacování EV 1 Ekosystémy - změny okolní krajiny vlivem člověka (způsob hospodaření na polích a kolem nich) - město a vesnice ( umělý ekosystém, vztahy k okolí) EV 2 Základní podmínky života - ochrana biologických druhů - voda a vzduch (ochrana jejich čistoty) EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava ( její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž) - ochrana přírody a kulturních památek EV 4 Vztah člověka k prostředí - naše obec (příroda a kultura obce a její ochrana, odpadové hospodářství) - prostředí a zdraví (vliv prostředí na zdraví) MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě - rozlišování zábavních (bulvárních ) prvků ve sdělení MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život - vliv médií na uspořádání dne

5 - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě lidí MV6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení 3. Učební plán předmětu Anglický jazyk v souladu s učebním plánem školy Ročník celkem Běžné třídy Třídy RVJ Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku - třídy s RVJ Vyučovací předmět : Období ročník : Anglický jazyk 3. období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu na konci 2. stupně RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

6 - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma OVO1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu -čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice i jiné beletrie RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Výslovnost, intonace, přízvuk: Texty v učebnici Komiksy Reportáže Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí i ČR. Články v časopisech (anglické časopisy pro školy) Texty na výukových počítačových programech Upravená beletrie Texty o sociokulturním prostředí jiných zemí (cestopisné brožury, texty historii) OSV3 Seberegulace a sebeorganizace organizace vlastního času MkV1 Kulturní diference Člověk jako součást etnika, poznávání vlastního kulturního zakotvení

7 Anekdoty Bajky Texty písní Jídelní lístek OSV5 Kreativita Rozvoj základních rysů kreativity Kuchařské recepty Pohádky Příběhy ze života lidí Předpověď počasí OSV8 Komunikace- cvičení aktivního naslouchání Kvízy OVO2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky OVO3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a -vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech - rozumí známým výrazům -vyhledá odpovědi na otázky, - posoudí pravdivost výroků, seřadí a přiřadí obrázky podle obsahu textu - rozumí smyslu jasných jednoduchých zpráv -rozumí frázím a slovní zásobě Čtení s porozuměním: Texty v učebnici Komiksy Reportáže Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí i ČR. Články v časopisech (anglické časopisy pro školy) Texty na výukových počítačových programech Upravená beletrie Texty o sociokulturním prostředí jiných zemí (cestopisné brožury, texty historii) Anekdoty Bajky Texty písní Jídelní lístek Kuchařské recepty Pohádky Příběhy ze života lidí Předpověď počasí Kvízy Jednoduchá sdělení: Osobní informace z minulosti Žádost o službu v obchodě, MkV1 Kulturní diference Člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Tradice a zvyky národů Evropy MkV4 Multikulturalita Jako prostředek vzájemného obohacování MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti Vliv médií na každodenní život MkV4 Multikulturalita význam užívání cizího jazyka jako

8 konverzaci z různých oblastí -rozumí hlavním myšlenkám v promluvě a konverzaci OVO4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - rozumí hlavní myšlence jednoduchého textu s neznámými slovy jejichž význam odvozuje na základě vizuální podpory či předem známé skutečnosti restauraci, doma Žádost o pomoc (u lékaře) Omluva, reakce na omluvu Kvízy a dotazníky Informace - o chovu a ošetřování zvířat - o tradicích, kultuře a zvycích Žádost o popis choroby Recepty a rady k léčení Příběhy ze života lidí a zvířat Plány lidí Stravování v restauraci Recepty Počasí a oblečení Nákupy Porovnávání zeměpisné, kulturní Svátky zvyky, tradice Sport návrhy a rozhodování Kulturní vyžití nabídka, reakce na nabídku (souhlas, odmítnutí) Hodnocení Čtení pro hlavní myšlenku: Autentické texty- časopisy : Příběhy lidí Svátky historie, tradice, jídlo anglicky mluvících zemí Rozvoj vědy a techniky Srovnání minulosti a současnosti Recenze filmů a TV pořadů Cestopisné brožury, prospekty Zeměpisné informace o zemích Autentické texty - beletrie: Příběhy nástroje dorozumění EV2 Základní podmínky života Ochrana biologických druhů VMEGS1 Objevujeme Evropu a svět Rodinné příběhy Život dětí v jiných zemích MV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování zákl. orientačních prvků v textu - rozlišování bulvárních prvků ve sdělení MkV1 poznávání vlastního kulturního zakotvení

9 Pohádky Recepty OVO5: používá dvojjazyčný slovník,, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku OVO6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy -běžně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách a symbolech -pracuje s vhodným výkladovým slovníkem s vizuální oporou ( nákresy, obrázky ) Slovní zásoba a tvoření slov: Překlady tematicky zaměřených textů Výpisky z textu Zápis slovíček s kontextem, výkladovou formou Frázová slovesa a idiomy Rčení, přísloví, anekdoty PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -do svých sdělení zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtiny - - běžně používá ustálené věty a fráze typické pro dané sdělení Tematické okruhy: Lidé v mém životě Společenský program (organizace, sporty, chovatelství, soutěže) Rok v životě člověka Anglické svátky Lidé a zvířata Domácí mazlíčci Zvířata v Británii Filmová / knižní postava Systém anglického zdravotnictví Jídlo-recepty,objednávka, nákup Stravování v restauraci Tradiční jídla národů Svátky tradice a jídlo Popis země zeměpisné a klimatické údaje Informace o počasí Oblečení, nákupy Zábava film, televize, časopisy, divadlo OVO7: -sestaví gramaticky a formálně Gramatické struktury a typy vět, MkV4 Multikulturalita Jako prostředek vzájemného obohacování VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět Mezinárodní setkávání OSV8 Komunikace Řeč těla, neverbální sdělování

10 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty OVO8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, správně věty,zprávy, jednoduchý text - používá správné tvary probíraných gramatických jevů -při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení, jednotlivé fráze spojuje, lexikální princip pravopisu slov: Přítomný čas prostý a průběhový použití Letopočty a data Řadové číslovky a číselné výrazy Minulý čas + časové výrazy Nepravidelná sloves Zájmena - opakování Člen určitý a zeměpisné názvy Nepravidelné množné číslo rozšíření učiva Budoucnost going to Počitatelná/nepočitatelná podst. jména + členy Kvantita vyjádření množného čísla u nepočitatelných pod.jmen Kvantita - some, any, no Stupňování přídavných jmen Idiomy (ustálená rčení) Muset have to Frekvenční příslovce Tvoření příslovcí pomocí ly Návrhy Why don t we go..? Základní vztahy: Existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní (otázky s tázacími zájmeny Kdo? Kde/kam? Jaký/který/jak?Kolik? ) s danými gramatickými jevy Otázky na podmět Tematické okruhy: Lidé v mém životě Společenský program (organizace, VMEGS3 Jsme Evropané Klíčové mezníky Evropské historie OSV1 Rozvoj schopností poznávání Cvičení dovedností zapamatování OSV3 Seberegulace a sebeorganizace Plánování učení a studia Stanovéní osobních cílů a kroků k jejich dosažení VDO4 Principy demokracie Základní kategorie pro fungování demokracie (řád, norma,morálka...) OSV4 Psychohygiena Efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích OSV2 Sebepoznání a sebepojetí Moje vztahy k druhým lidem

11 -vyjadřuje se i vlastními slovy. -klade otázky a na podobné otázky odpovídá(-nerozumí-li, znovu si vyžádá sdělení informace. promluvy i konverzace OVO9: vyžádá jednoduchou informaci OVO10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích sporty, chovatelství, soutěže) Rok v životě člověka Anglické svátky Lidé a zvířata Domácí mazlíčci Zvířata v Británii Filmová / knižní postava Systém anglického zdravotnictví Jídlo-recepty,objednávka, nákup Stravování v restauraci Tradiční jídla národů Svátky tradice a jídlo Popis země zeměpisné a klimatické údaje Informace o počasí Oblečení, nákupy Zábava film, televize, časopisy, divadlo INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -zvládá společenskou konverzaci - udrží průběh konverzace v modelové situaci, komunikuje v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Situační rozhovory: Život ve městě a na farmě Rodinné album Chov mazlíčků nákup krmení O životě zvířat U lékaře, omluva Plány lidí Stravování v restauraci Recepty Počasí a oblečení Nákupy, žádost o pomoc, službu Porovnávání zeměpisné, kulturní Svátky zvyky, tradice Sport a jiná zájmová činnost VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá Zvyky a tradice národů Evropy EV4 Vztah člověka k prostředí Vliv prostředí na zdraví EV1 Ekosystémy Změny okolní krajiny vlivem člověka (způsob hospodaření na polích a kolem nich)

12 Kulturní vyžití Hodnocení Návrhy a rozhodování OSV6 Poznávání lidí Vzájemné poznávání ve třídě Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku - třídy s RVJ Vyučovací předmět : Období ročník : Anglický jazyk 3. období 7. ročník Očekávané výstupy předmětu na konci 2. stupně RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma

13 OVO1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OVO2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory -čte delší texty, které obsahují slovní zásobu používanou v každodenním životě - jednoduchou cizojazyčnou beletrii Receptivní řečové dovednosti -rozumí popisům událostí, pocitům a přáním v čtených textech - rozumí frázím, vyhledá v textu odpovědi na otázky Výslovnost, intonace, přízvuk: Komiksy z časopisů pro mládež Texty o sociokulturním prostředí anglicky mluvících zemí a ČR Prospekty cestovních agentur Texty písní Anglické časopisy pro školy Reportáže Příběhy ze života lidí Historie rodin, měst, států Anekdoty Vědecko-technické prognózy Dotazníky a kvízy Různá interview Policejní zprávy Whodunnit Zprávy ze světa Komiksy, texty o reáliích anglicky mluvících zemí, příběhy, historie města, recenze filmů Čtení s porozuměním: Příběhy ze života (cestování, první setkání, stěhování) Rodina historie, současnost a plány Dotazníky a kvízy Sociokulturní prostředí - svátky VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá -zážitky a zkušenosti z Evropy a světa VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích VMEGS 3 Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení - rozlišování bulvárních prvků ve sdělení MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě lidí) EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava (její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž) VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět - vzdělávání mladých Evropanů OVO3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě -rozumí hlavním myšlenkám v promluvě a konverzaci - rozumí smyslu rozhlasových a Jednoduchá sdělení: Počasí, roční období Volný čas, zájmová činnost OSV 8 Komunikace - cvičení aktivního naslouchání OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace

14 a konverzaci televizních programů s běžnou tématikou při zřetelné výslovnosti OVO4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO5: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku OVO6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty -rozumí hlavní myšlence přiměřeně obtížného textu s neznámými slovy jejichž význam odvozuje z kontextu -pracuje s vhodným výkladovým slovníkem při rozšiřování slovní zásoby probírané tématiky - vytváří si vlastní výkladový slovníček Příroda, cestování, počasí, zvyky, tradice Město, orientace ve městě Svět a země Čtení pro hlavní myšlenku: Autentické materiály (např. reálie, časopisy, beletrie) Recenze filmů, knih Texty o počasí, vynálezech, celebritách Slovní zásoba a tvoření slov: Důležitá frázová slovesa, idiomy, fráze v souvislostech Vlastní výkladový slovníček PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - do svých sdělení zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtině běžně používá ustálené věty a fráze typické pro dané sdělení - sestaví gramaticky a formálně správně věty, zprávy, přiměřeně dlouhý text - používá správné tvary probíraných gramatických jevů - přesně a gramaticky správně Tematické okruhy: Volný čas, zájmová činnost oblékání Příroda, cestování, počasí Město, popis směru, orientace na mapě a v plánu města Plánování budoucnosti Životní zkušenost, osudy lidí Lidské aj. rekordy Životy slavných Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Minulý čas prostý a průběhový Užití předpřítomného času Since/for,ever/never/already,yet Will kontra plánovaná budoucnost - organizace vlastníhočasu OSV 4 Psychohygiena - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích MkV 4 Multikulturalita - význam využívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - plánování učení a volného času VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět - mezinárodní setkávání OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovení osobních cílů a kroků pro jejich dosažení MV6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a k komunikačně vhodných sdělení

15 formuluje své otázky Užití členů(a/an, the nebo žádný) VDO 1 Modální slovesa must, musn t, Občanská společnost a škola don t have to, be able to, have/had - demokratická atmosféra to, should/shouldn t demokratické vztahy ve škole Stupňování př. jmen a příslovcí OSV 9 Čtení číselných výrazů Kooperace a kompetice Složeniny se some-, any-, no- - rozvoj dovedností pro zvládání Základní vztahy: situací soutěže, konkurence Existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní (otázky s tázacími zájmeny Kdo? Kde/kam? Jaký/který/jak?Kolik? ) s danými gramatickými jevy Otázky na podmět - při písemné i ústní reprodukci Tematické okruhy: různých textů používá různé fráze Volný čas, zájmová činnost a spojení, jednotlivé fráze spojuje, oblékání EV 1 vyjadřuje se vlastními slovy, Příroda, cestování, počasí Ekosystémy používá synonyma, zaujme Město, popis směru, orientace na - změny okolní krajiny vlivem stanovisko, uvede výhody a mapě a v plánu města člověka nevýhody řešení Plánování budoucnosti MV1 - přesně a gramaticky správně Životní zkušenost, osudy lidí Kritické čtení a vnímání formuluje své otázky Lidské aj. rekordy mediálních sdělení Životy slavných - identifikování základních orientačních prvků v textu OVO8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace OVO9: vyžádá jednoduchou informaci OVO10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích -nerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace, ověří si správnost porozumění. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -zvládá společenskou konverzaci, rozvíjí ji -bez problémů udrží průběh konverzace v modelové situaci, -bez přípravy komunikuje Situační rozhovory: Události v životě lidí Osobní zkušenosti První setkání Interview s osobnostmi OSV 8 Komunikace - dialog (vedení dialogu,jeho pravidla a řízení, typy dialogů) - komunikace v různých situacích

16 v běžných situacích Vyjádření názoru, postoje Návrhy, žádosti,doporučení Zákazy, povolení, pravidla chování Žádost/podání informace o místě Orientace ve městě / kraji Hodnocení (film, kniha, představení, koncert) (informování, odmítání, omluva, přesvědčování, řešení konfliktů, vysvětlování, žádost )

17 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk v 8. ročníku třídy s RVJ Vyučovací předmět : Období ročník : Anglický jazyk 3. období 8. ročník Očekávané výstupy předmětu na konci 2. stupně RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Receptivní řečové dovednosti OVO1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu -čte souvislé texty, které obsahují slovní zásobu používanou v každodenním životě, cizojazyčnou beletrii Výslovnost, intonace, přízvuk: Příběhy, reportáže Souvislé texty s reáliemi anglicky mluvících zemí Autentické texty (o historii, jídle, dietách,státech, slavných lidech, literárních postavách, o lidech kolem OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovednosti zapamatování VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá - zvyky a tradice národů Evropy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši

18 OVO2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky -rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, textům jednoduché prózy - rozumí stanoviskům autorů - rozumí i používaným nespisovným frázím filmu, o hudební branži) Texty písní Inzerce Sci-fi příběhy Texty o sociokulturním prostředí různých zemí Bajky Čtení s porozuměním: Příběhy, reportáže Souvislé texty s reáliemi anglicky mluvících zemí Autentické texty (o historii, jídle, dietách,státech, slavných lidech, literárních postavách, o lidech kolem filmu, o hudební branži) Texty písní Inzerce Sci-fi příběhy Texty o sociokulturním prostředí různých zemí Bajky sousedé MV 6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět - Evropa a svět, evropské krajiny VMEGS 3 Jsme Evropané - klíčové mezníky evropské historie MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu OVO3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - rozumí delším promluvám, - rozumí smyslu rozhlasových. a televizních programů s běžnou tématikou při zřetelné výslovnosti Jednoduchá sdělení: Žádost praxe a brigády Informace -náplň pracovního dne Blahopřání -ideální povolání Cestování, doprava, kultura Činnosti ve volném čase Žádost o místo, pohovory Prosba, žádost (stravování diety) Setkání - popis osob Žádost o informaci - popis věcí -předpověď počasí Žádost o pomoc (problémy a jejich řešení, léčba) Souhlas/nesouhlas - životní prostředí OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení OSV6 Poznávání lidí - chyby při poznávání lidí OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků

19 k jejich dosažení OVO4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO5: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku OVO6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy -rozumí textu s neznámými slovy,jejichž význam odvozuje z kontextu - využívá výkladového slovníku k překladům různých textů -do svých sdělení běžně zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtiny Čtení pro hlavní myšlenku: Příběhy, reportáže Souvislé texty s reáliemi anglicky mluvících zemí Autentické texty (o historii, jídle, dietách,státech, slavných lidech, literárních postavách, o lidech kolem filmu, o hudební branži) Texty písní Inzerce Sci-fi příběhy Texty o sociokulturním prostředí různých zemí Bajky Slovní zásoba a tvoření slov: Fráze pro formální dopis Tvoření slov ze slovního základu Jazyk inzerátů Složená slova Každodenní výrazy Technické výrazy Frázová slovesa Výkladové definice Produktivní řečové dovednosti -běžně a pohotově používá ustálené věty a fráze typická pro dané sdělení - dodržuje formální písemnou úpravu daných sdělení Tematické okruhy: Formální dopis, žádost, poděkování, blahopřání, nabídka Odpověď na formální dopis Životopis, formulář, dotazník Člověk a společnost - popis -charakteristika Povolání, pracovní místa Oblékání, móda, image, nákupy OSV 1 Rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování MV6 Tvorba mediálního sdělení - výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení OSV3 Seberegulace a sebeorganizace - stanovování osobních cílů a kroků

20 OVO7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty - sestaví gramaticky a formálně správně věty, zprávy,přiměřeně dlouhý text, používá správné tvary probíraných gramatických jevů Volný čas mládeže a zájmová činnost (brigády a koníčky) Stravování - jídelníček, diety Péče o zdraví - fyzická kondice - zranění, nemoci, léčba Cestování v čase (vynálezy, nálezy) - Moře a dopravm Sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí Příběhy lidí z filmové a hudební branže Příroda - životní prostředí Sci-fi, paranormální jevy, předpovědi Počasí - předpovědi Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Přítomné časy slovesa stavu Předpřítomný čas s for a since Předpř.čas - gone versus been Příliš, dosti (too/enough) Také ano, také ne (too/either) Použití to infinitivu Minulé časy prostý, průběhový Minulý čas modálních sloves (musel, mohl) Budoucí čas s will Bud.čas modálních sloves (opisné infinitivy) Použití gerundia (there s sb. ing) Podmínkové věty prvního typu základy ( if+přít.č./hl.v.+bud.č) Podmiňovací způsob (could, would, should, might) Rod trpný přítomný Základní vztahy: Existenciální, prostorové, časové, k jejich dosažení EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - doprava a její vlivy na prostředí EV2 Základní podmínky života - ochrana biologických druhů

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního až do devátého ročníku. Jeho

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk na I. stupni Charakteristika vyučovacího

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více