KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová Vzdělávací cíle předmětu KLÍČOVÉ KOMPE TENCE k učení Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: porozumění skutečnosti vyjádřené verbálními prostředky chápání jazyka jako důležitého nástroje celoživotního učení a vzdělávání vnímání a postupnému osvojování jazyka jako mnohotvárného prostředku dovednosti práce s jednotlivými pojmy, sděleními a ucelenými texty získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny kultivaci myšlení přesnému, logickému a věcnému vyjádření skutečnosti schopnosti chápat a interpretovat text pohotovému a srozumitelnému vyjadřování svých zkušeností i prožitků, potřeb a zájmů v dané komunikační situaci zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře a k vlastní tvůrčí produkci vztahu k jazyku a literatuře jako složce národní kultury získávání konkrétních informací potřebných pro vstup na pracovní trh a pro aktivní zapojení do života Žák: pracuje s chybou, zjistí příčiny a výsledky užívá k dalšímu studiu vytváří optimální podmínky pro své učení vyvozuje na základě osobní zkušenosti nové poznatky učí se užívat pojmů a vztahů v různých oblastech vzdělání

2 k řešení problému komunikativní sociální a personální pracovní občanské Žák: rozpozná problém provádí rozbory problému plánuje řešení odhaduje výsledky, volí vhodné postupy vyhodnocuje správnost řešení formuluje podmínky řešení problému aplikuje výsledky v konkrétních situacích zdůvodňuje zvolený postup posoudí, zda výsledek dává smysl Žák: zařazuje informace do systému věcně a srozumitelně argumentuje v ústním i písemném projevu obhajuje zvolené postupy řešení používá jednoznačná grafická znázornění a symboly Žák: spolupracuje ve skupině je zodpovědný za splnění části společného úkolu radí, pomáhá podílí se na utváření pravidel práce v týmu přijímá návrhy ostatních Žák: správně využívá vybavení, pomůcky, techniku plní úkoly ve stanoveném termínu plánuje práci do jednotlivých kroků Žák: respektuje názory ostatních při hodnocení práce druhých je taktní a ohleduplný uvědomuje si svoje práva a povinnosti ve výuce

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská práva (LP) základní lidská práva dětská práva a práva seniorů diskriminace a xenofobie demokracie a dobré vládnutí rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy podvýživa a hlad nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost rozvojové cíle tisíciletí historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Ich und meine Daten 1.1 Pozdravy 1.2 Představování 1.1 Žák se seznámí s pozdravy různých zemí (procvičí si audiální paměť, opakuje pozdravy po učiteli) 1.2 Žák představí sám sebe, pak lidi různých národností, věku, pohlaví atd. 1.1 Tabulka s pozdravy v různých jazycích, žák je čte a porovnává výslovnost v různých jazycích (zároveň může odhadovat, o který jazyk se jedná) 1.2 Fotografie lidí různých národností, věku, pohlaví atd. žáci si vylosují jednu a člověka představí (údaje si mohou vymyslet dle vzhledu člověka) 1.1 GVZS - kulturní, sociální a 1.2 GVZS - kulturní, sociální a LP rovnost mužů a žen 2. Ich und meine Familie 2.1 Seznámení 2.2 Členové rodiny 2.1 Žák vytvoří plakát o žákovi stejného věku v jiném státě (někdo může třídu seznámit také s adoptovaným dítětem, má-li ho škola) 2.2 Žák představí nejdříve svou rodinu, pak tu, kterou si stvořil (dramatické ztvárnění či nákres) rodina se proměňuje dle kontinentů, žák porovnává se svou rodinou 2.1 Žáci si vylosují stát, vytvoří plakát o žákovi stejného věku v daném státě (údaje přizpůsobí tamějšímu prostředí, na internet může také najít tamější pozdrav apod.), pak třídu seznámí se svým žákem 2.2 Diskuze s dětmi o tom, jak si představují typickou rodinu na různých kontinentech (početná rodina v Africe, regulace porodnosti v Číně, netypické rodiny v Evropě rozvedená matka a děti, homosexuální 2.1 LP dětská práva a práva seniorů GVZS - kulturní, sociální a 2.2 LP dětská práva a práva seniorů; GP chudoba a nerovnost, populační růst; GVZS migrace ve světě

5 pár a děti, rodiče, prarodiče a děti v Asii apod.) 3. Mein Haus, das Wohnen 3.1 Místo, kde bydlím 3.2 Náš byt/dům 3.3 Můj pokoj 4. Unsere Welt Farben und Nummern 4.1 Barvy 4.2 Číslovky do Žáci pracují se slovníkem, překládají text a odhadují, o jakém místě (geograficky) se v něm mluví 3.2 Žák porovnává své bydlení s bydlením dětí v Africe, Asii, Americe, Antarktidě (Eskymácké dítě) žák popisuje nábytek, přiřazuje k němu materiál, ze kterého je vyroben 3.3 Žáci tvoří plakát o pokoji zvířete, které si vylosují (pokoj nakreslí a popíšou nábytek; např. ptáci mají pokoj ve tvaru hnízda, ryby budou mít síť místo postele atd.) 4.1 Žáci využívají znalosti slovní zásoby z oblasti barev a popisují státní vlajky 4.2 Žáci získávají informace z atlasu, vylosují si stát a měsíc v roce pomocí atlasu seznámí třídu s hodnotou 3.1 Texty s jednoduchým popisem geografického místa (vesnice, město, iglú, jurta, mrakodrap atd.) žáci text pomocí slovníku přeloží a následně vysvětlí, kdo tam asi bydlí a kde na Zemi se místo nachází 3.2 Pracovní list s nabídkou kusů nábytku a materiálu, ze kterého může být vyroben - objevuje se také netradiční materiál tráva, kůže, led, sláma apod. (žák kombinuje a přiřazuje ke geografické oblasti, kde se takový nábytek může objevit) 3.3 Žáci si vylosují zvíře a vytvoří podle své fantazie pokoj, v němž by se takové zvíře cítilo dobře pokoj nakreslí a popíšou nábytek 4.1 Karty se státními vlajkami, žáci je popisují (ostatní mohou také hádat, o jaký stát jde) 4.2 Atlas světa, kartičky s názvy měsíců (v němčině) a názvy států (žáci si zopakují 3.1 GZVS kulturní, sociální a politické globalizace, chudoba a nerovnost LP demokracie a dobré vládnutí 3.2 GVZS - kulturní, sociální a GP chudoba a nerovnost, životní prostředí GVZS - kulturní, sociální a 4.2 GVZS - kulturní, sociální a

6 5. Die Natur 5.1 Roční období, měsíce 5.2 Domácí zvířata 5.3 Zvířata v ZOO průměrné teploty, srážek atd. = využívají znalosti číslovek 5.1 Žáci vyhledávají informace na internetu, tvoří plakáty, pracují ve skupinách 5.2 Žáci diskutují o domácích zvířatech (u nás x ve světě), opakují a rozšiřují si slovní 5.3 Žáci přiřazují zvířata k jednotlivým zemím, pro něž jsou typická; zároveň si procvičují výslovnost neznámých slov (státy) názvy jednotlivých měsíců v němčině a číslovky v atlase vyhledávají hodnoty zadané vyučujícím) 5.1 Každá skupina vytvoří plakát o jednom ročním období v každém měsíci vyznačí den, kdy se slaví svátek v libovolné zemi (ty se nesmějí opakovat); žáci pracují také se slovníkem 5.2 Diskuze o domácích zvířatech u nás a na jiných kontinentech (jaká zvířata asi chovají Asiaté, Afričané, Jihoameričané, Australané ), jak jim tato zvířata pomáhají, co může být překážkou jejich chovu 5.3 Karty se zvířaty a názvy zemí (např. klokan Austrálie, kůň převalského - Mongolsko, velbloud Egypt atd.) 5.1 GVZS - kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost 5.2, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody GVZS kulturní, sociální a 5.3

7 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Das Wohnen 1.1 Náš byt/dům 1.2 Můj pokoj 1.1 Žáci se seznamují s bydlením v různých částech světa, se sociálními rozdíly mezi lidmi komunikují, procvičují slovní 1.2 Žáci vybírají dle svého uvážení a na základě svých znalostí materiál pro výrobu nábytku (vylosují si typ nábytku a zemi) - procvičují a rozšiřují slovní Popis bydlení v různých regionech celého světa dle obrázků (dřevěnice, hotel, iglú, chýše, jurta, mrakodrap atd.) Popis nábytku vyrobeného pouze z přírodního materiálu ve vylosované zemi (Brazílie, Grónsko, Libye, Kambodža atd.) 1.1 GVZS kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost GP chudoba a nerovnost, životní prostředí 1.2 GVZS kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost GP životní prostředí 2. In der Stadt/ im Dorf 2.1 Orientace v místě 2.2 Získávání informací 2.3 Doprava 2.1 Žáci se seznamují s historií sousedního státu, diskutují o demokracii, získávají informace z textu; procvičují slovní 2.2 Žáci získávají informace o neobvyklé situaci ve městě, využívají text z předchozí aktivity; tvoří otázky 2.3 Žáci využívají zadané informace a popisují dopravu mezi dvěma body ve městě; procvičují slovní Žáci čtou text o rozdělení Berlína, diskutují o problémech rozdělení města z hlediska orientace v něm Žáci se vžívají do situace v rozděleném městě a tvoří otázky Popis dopravy na určené místo (např. moje cesta do školy) nejdříve reálná cesta, pak na motorce, na oslu, na velbloudovi, pěšky apod. 2.1 LP demokracie a dobré vládnutí GP konflikty a násilí 2.2 LP demokracie a dobré vládnutí 2.3 LP dětská práva GP chudoba a nerovnost

8 3. Mein Tag 3.1 Průběh dne 3.2 Povinnosti ve škole 3.3 Koníčky, volný čas 4. Die Gesundheit 4.1 Nemoc a bolest 4.2 U lékaře Žáci se seznamují s průběhem všedního dne člověka z jiného kulturního a sociálního prostředí; procvičují si slovní Žáci sestavují rozvrh hodin pro konkrétního člověka, využívají své znalosti, procvičují slovní, vyhledávají ve slovníku Žáci popisují koníčky a trávení volného času u neznámých lidí na obrázku, procvičují si slovní 4.1 Seznamují se s tropickými nemocemi a vyhledávají na internetu jejich příznaky; procvičují slovní z oblasti zdraví 4.2 Žáci diskutují o příznacích nemocí a popisují možné úrazy jako neobvyklí Karta s údaji o konkrétním člověku a jeho běžném denním režimu (v bodech, v kolik co dělá) žáci si kartu vylosují, představí se a popíšou svůj den, nakonec se najdou vždy dvojice, které patří k sobě (např. karta otce a dítěte z Egypta) Rozvrh hodin pro konkrétního člověka z odlišného kulturního prostředí (např. pro mongolského pastevce koní, pro pěstitelku rýže z Číny apod.) žáci musejí daným lidem přizpůsobit školní předměty Obrázky lidí různého věku, pohlaví, sociálního postavení, národností žáci dle obrázku zkusí popsat, co asi daný člověk dělá ve svém volném čase Kartičky s vybranými tropickými chorobami, žáci pracují ve skupinách, vyhledávají informace, skládají věty a popisují příznaky nemoci Žák si vylosuje, jakého pacienta bude představovat, GVZS kulturní, sociální a politická globalizace LP - dětská práva a práva seniorů GP nízká míra vzdělanosti, životní prostředí 3.3 GVZS kulturní, sociální a 4.1 GVZS migrace ve světě LP základní lidská práva GP zdravotní problémy, nedostatek nezávadné vody HPRS aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

9 5. Das Wetter 5.1 Roční období 5.2 Stav počasí 6. Glückwünsche 6.1 Blahopřání ke svátkům, narozeninám pacienti procvičují slovní Tvoří plakáty o ročních obdobích v návaznosti na tradice jednotlivých zemí Popisují počasí v různých částech světa, srovnávají přírodní podmínky Žáci se seznamují s neobvyklými svátky, tvoří blahopřání; procvičují slovní sehraje rozhovor mezi pacientem a lékařem (mezi pacienty se objevují např. zraněná velryba, pokácený strom, ohořelý keř, pták špinavý od ropy) Práce ve skupinách, tvorba plakátů, vyhledávání informací v atlase, na internetu, v encyklopedii (např. Vánoce na Novém Zélandě a v Německu z pohledu ročního období) Obrázky z různých koutů světa, žáci popisují stav počasí na obrázku (např. prales v období dešťů, rozbouřené moře, letní bouřka v Berlíně, sněhová kalamita v Alpách) Text o neobvyklém svátku, hlasité čtení a následné psaní blahopřání (např. šabat, pesach, svátek sakur atd.) 4.2 GP zdravotní problémy, životní prostředí 5.1 GVZS kulturní, sociální a GVZS kulturní, sociální a

10 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Die Schule 1.1 Popis školy, třídy 1.2 Rozvrh hodin 1.3 Školní pomůcky 2. Die Tiere 2.1 Domácí zvířata 2.2 V ZOO 2.3 Části těla zvířat Popisují školy a třídy v jednotlivých zemích, srovnávají skutečnosti, procvičují slovní Sestavují rozvrh hodin pro zvířata, procvičují slovní Vyhledávají předměty vhodné k učení, popisují je a seznamují ostatní s jejich funkcí Srovnávají domácí zvířata, rozšiřují slovní Vyhledávají informace z různých zdrojů, vyprávějí o ZOO ve světě, srovnávají je Popisují části těla zvířat Obrázky škol a tříd z různých zemí světa, žáci popisují, jak školy a třídy vypadají, hledají odlišnosti a podobnosti (např. náboženské symboly ve třídách, vzhled školní budovy, vybavení třídy) Žáci pracují ve dvojicích, sestavují rozvrh hodin pro vybrané zvíře (vycházejí z toho, co musejí zvířata umět možno žáky navést na umění bránit se lidem) Outdoorová výuka žáci na procházce v přírodě mají za úkol najít věci, které mohou sloužit jako učební pomůcky (např. bobule plodů barvy, větev pravítko, brk pero atd.) Tvorba plakátů (obrázek a text) o domácích zvířatech, práce ve skupinách žáci popisují domácí zvíře a jeho užitek pro domácnost, pak to samé dělají také u vylosovaného 1.1 GVZS kulturní, sociální a GP nízká míra vzdělanosti HPRS aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce , nízká míra vzdělanosti 2.1, GVZS ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.2, GVZS ekonomická

11 3. Die Freizeit 3.1 Popis volného času 3.2 Koníčky 3.3 Narozeninová oslava a jejich funkce, rozšiřují slovní Popisují hru, seznamují ostatní s jejími pravidly, procvičují a rozšiřují slovní Využívají své znalosti o životě obyvatel z jiných zemí, rozšiřují slovní, popisují jednotlivé koníčky a hledají podobnosti mezi lidmi z různých kultur Tvoří dopis pro zvířete (např. pavouk může tkát silonky, zebra dává kůži na koberce, veverka louská ořechy) Karty se jmény ZOO z celého světa, žáci vyhledávají na internetu (příp. v textech, encyklopediích), čím je daná ZOO zajímavá, raritní (zaměřeno na chov zvířat panda, kůň převalského, bílý tygr ) Obrázky zvířat postižených jakoukoli katastrofou (velryby na souši, slon s uřezanými kly, ptáci obalení ropou atd.) žáci v roli zvířete popisují, které části těla mají nějak postiženy, zasaženy, co je bolí Každý žák si přinese oblíbenou hru (možno i PC hru), seznamuje ostatní s jejími pravidly (ti představují cizince, dávají doplňující otázky) Žáci si prohlédnou fotky několika dětí z různých zemí, pak si vyberou 2-3 a představí koníčky, které by mohly mít všechny děti globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.3 GVZS ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 3.1 GVZS kulturní, sociální a LP dětská práva 3.2 GVZS - kulturní, sociální a LP dětská práva 3.3 GVZS - kulturní, sociální a

12 4. Das Wohnen 4.1 Popis místa, kde bydlím 4.2 Kde bych chtěl bydlet (město x vesnice) kamaráda z ciziny o své narozeninové oslavě Kreslí a popisují místo, kde by chtěli bydlet, rozšiřují slovní Seznamují se s různými místy na světě, diskutují nad možnými problémy při žití v daném místě 5. Die Zahlen 5.1 Číslovky do Vyjadřují čísly údaje o zemích světa, srovnávají údaje, procvičují číslovky stejné 3.3 Žáci dostanou adresu fiktivního dítěte z jakékoli cizí země, tomu napíšou dopis, ve kterém popisují svou narozeninovou oslavu (mohou vysvětlit, co je to dort, co chlebíček atd.) Žáci nejdříve nakreslí místo, kde by chtěli bydlet (zcela podle svých představ), pak místo popisují ostatním Žáci si vyberou jeden z obrázků a diskutují o úrovni života v daném místě (snaží se najít pozitiva i negativa) mezi obrázky se objevují např. domorodé chatrče, slum, betonová zástavba města, chudá městská čtvrť, bohatá městská čtvrť apod Kartičky s názvy států, žáci si vylosují dva státy a srovnávají jeho údaje (např. rozlohu, počet obyvatel, počet gramotných, nemocných, pracujících v zemědělství apod.) práce s atlasem 4.1 GVZS - kulturní, sociální a 4.2 GVZS - kulturní, sociální a 5.1 GP nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, populační růst

13 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Gerichte und Getränke 1.1 Základní potraviny 1.2 V restauraci 1.3 V obchodě 2. Die Freunde 2.1 Kontakty s přáteli (dopisování, telefonování) 2.2 Popis přítele 3. Die Zeit 3.1 Kolik je hodin 3.2 Dny, týdny, měsíce, roční období Seznamuje se s různými světovými pokrmy, rozšiřuje svou slovní Seznamují se s mezinárodní kuchyní, rozpoznávají jídla, rozšiřují slovní Seznamují se s původem výrobků, se světovým obchodem a trhem, procvičují slovní Popisují svou vlast, vyhledávají města, procvičují větnou stavbu, slovní Popisují osobu dle obrázku, procvičují slovní Vyjadřují čas, pracují s atlasem, procvičují slovní Tvoří kalendář, Žáci si vylosují recept cizokrajného pokrmu a pokusí se jej přeložit do němčiny (využívají cizojazyčný slovník) Žáci sehrají scénku, hosté a číšník v restauraci, podávají se národní pokrmy, ostatní hádají, o jakou zemi se jedná Žáci si doma opíšou poslední nákup a zjistí, odkud dané výrobky pocházejí, následně sestaví nákupní lístek, na němž budou uvedeny i země původu (je možné doplnit o text o fair trade) Žáci si vyberou libovolné město v libovolné zemi, napíšou dopis na tamní školu adresovaný dítěti ve stejném věku, jako je pisatel, v závěru dopisy skutečně odešleme (třeba nám někdo odpoví) Žáci si vyberou obrázek toho, s kým by se rádi skamarádili, pak svého kamaráda popíšou (obrázky dětí různých národností, různého věku) aktivita vede také k toleranci Žáci pracují s atlasem a vyjadřují současný čas ve světových metropolích (pracují s časovými pásmy) Skupinová práce (žáci se rozdělí 1.1 GVZS - kulturní, sociální a GP podvýživa a hlad 1.2 GVZS - kulturní, sociální a 1.3 GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.1 GVZS - kulturní, sociální a 2.2 GVZS - kulturní, sociální a LP xenofobie a diskriminace, rovnost mužů a žen 3.1 GVZS - kulturní, sociální a 3.2 GVZS - kulturní, sociální a

14 4. Die Kleidung 4.1 Jednotlivé části oblečení 4.2 Doplňky 4.3 Nákupy oblečení vyhledávají informace z různých zdrojů, opakují a rozšiřují slovní Tvoří tričko s tématikou globálního rozvoje, pracují s informacemi z různých zdrojů, procvičují slovní Outdoorová výuka, využití přírodních materiálů, popis výrobku, rozšiřování slovní zásoby Diskutují o fair trade, využívají své znalosti, odpovídají na testové otázky, konverzují v německém jazyce do 12 skupin), každá skupina si vylosuje měsíc a stát pak zpracuje plakát o počasí a tradicích v daném měsíci v daném státě (vše v němčině, žáci pracují s encyklopedií, atlasem, internetem) výsledkem je mezinárodní kalendář (např. leden na Novém Zélandě, červenec v USA atd.) Žáci ve skupinách tvoří tričko s globální tématikou (obrázky a nápisy v němčině), mohou pracovat s různými zdroji informací (letáky, internet, tištěné obrázky, atlas, encyklopedie) Outdoorová výuka, možná práce ve skupinách, žáci z přírodních materiálů vytvoří jakýkoli doplněk oblečení (náramek, náušnice, brož ), následně popíšou, z čeho je výrobek a k čemu slouží Žáci si nejdříve čtou a překládají text o fair trade (zaměřený na výrobu oblečení), diskutují o něm, následně odpovídají na otázky v testu (možno využít hlasovacího zařízení activeboard) 4.1 jakákoli oblast GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství, mezinárodní instituce HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: MATEMATIKA zpracoval/a: Mgr. Veronika Ješátková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Výchova k občanství zpracoval/a: Mgr. Lucie Hedrichová Vzdělávací cíle předmětu rozvíjet zájem o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více