KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová Vzdělávací cíle předmětu KLÍČOVÉ KOMPE TENCE k učení Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: porozumění skutečnosti vyjádřené verbálními prostředky chápání jazyka jako důležitého nástroje celoživotního učení a vzdělávání vnímání a postupnému osvojování jazyka jako mnohotvárného prostředku dovednosti práce s jednotlivými pojmy, sděleními a ucelenými texty získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny kultivaci myšlení přesnému, logickému a věcnému vyjádření skutečnosti schopnosti chápat a interpretovat text pohotovému a srozumitelnému vyjadřování svých zkušeností i prožitků, potřeb a zájmů v dané komunikační situaci zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře a k vlastní tvůrčí produkci vztahu k jazyku a literatuře jako složce národní kultury získávání konkrétních informací potřebných pro vstup na pracovní trh a pro aktivní zapojení do života Žák: pracuje s chybou, zjistí příčiny a výsledky užívá k dalšímu studiu vytváří optimální podmínky pro své učení vyvozuje na základě osobní zkušenosti nové poznatky učí se užívat pojmů a vztahů v různých oblastech vzdělání

2 k řešení problému komunikativní sociální a personální pracovní občanské Žák: rozpozná problém provádí rozbory problému plánuje řešení odhaduje výsledky, volí vhodné postupy vyhodnocuje správnost řešení formuluje podmínky řešení problému aplikuje výsledky v konkrétních situacích zdůvodňuje zvolený postup posoudí, zda výsledek dává smysl Žák: zařazuje informace do systému věcně a srozumitelně argumentuje v ústním i písemném projevu obhajuje zvolené postupy řešení používá jednoznačná grafická znázornění a symboly Žák: spolupracuje ve skupině je zodpovědný za splnění části společného úkolu radí, pomáhá podílí se na utváření pravidel práce v týmu přijímá návrhy ostatních Žák: správně využívá vybavení, pomůcky, techniku plní úkoly ve stanoveném termínu plánuje práci do jednotlivých kroků Žák: respektuje názory ostatních při hodnocení práce druhých je taktní a ohleduplný uvědomuje si svoje práva a povinnosti ve výuce

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská práva (LP) základní lidská práva dětská práva a práva seniorů diskriminace a xenofobie demokracie a dobré vládnutí rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy podvýživa a hlad nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost rozvojové cíle tisíciletí historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Ich und meine Daten 1.1 Pozdravy 1.2 Představování 1.1 Žák se seznámí s pozdravy různých zemí (procvičí si audiální paměť, opakuje pozdravy po učiteli) 1.2 Žák představí sám sebe, pak lidi různých národností, věku, pohlaví atd. 1.1 Tabulka s pozdravy v různých jazycích, žák je čte a porovnává výslovnost v různých jazycích (zároveň může odhadovat, o který jazyk se jedná) 1.2 Fotografie lidí různých národností, věku, pohlaví atd. žáci si vylosují jednu a člověka představí (údaje si mohou vymyslet dle vzhledu člověka) 1.1 GVZS - kulturní, sociální a 1.2 GVZS - kulturní, sociální a LP rovnost mužů a žen 2. Ich und meine Familie 2.1 Seznámení 2.2 Členové rodiny 2.1 Žák vytvoří plakát o žákovi stejného věku v jiném státě (někdo může třídu seznámit také s adoptovaným dítětem, má-li ho škola) 2.2 Žák představí nejdříve svou rodinu, pak tu, kterou si stvořil (dramatické ztvárnění či nákres) rodina se proměňuje dle kontinentů, žák porovnává se svou rodinou 2.1 Žáci si vylosují stát, vytvoří plakát o žákovi stejného věku v daném státě (údaje přizpůsobí tamějšímu prostředí, na internet může také najít tamější pozdrav apod.), pak třídu seznámí se svým žákem 2.2 Diskuze s dětmi o tom, jak si představují typickou rodinu na různých kontinentech (početná rodina v Africe, regulace porodnosti v Číně, netypické rodiny v Evropě rozvedená matka a děti, homosexuální 2.1 LP dětská práva a práva seniorů GVZS - kulturní, sociální a 2.2 LP dětská práva a práva seniorů; GP chudoba a nerovnost, populační růst; GVZS migrace ve světě

5 pár a děti, rodiče, prarodiče a děti v Asii apod.) 3. Mein Haus, das Wohnen 3.1 Místo, kde bydlím 3.2 Náš byt/dům 3.3 Můj pokoj 4. Unsere Welt Farben und Nummern 4.1 Barvy 4.2 Číslovky do Žáci pracují se slovníkem, překládají text a odhadují, o jakém místě (geograficky) se v něm mluví 3.2 Žák porovnává své bydlení s bydlením dětí v Africe, Asii, Americe, Antarktidě (Eskymácké dítě) žák popisuje nábytek, přiřazuje k němu materiál, ze kterého je vyroben 3.3 Žáci tvoří plakát o pokoji zvířete, které si vylosují (pokoj nakreslí a popíšou nábytek; např. ptáci mají pokoj ve tvaru hnízda, ryby budou mít síť místo postele atd.) 4.1 Žáci využívají znalosti slovní zásoby z oblasti barev a popisují státní vlajky 4.2 Žáci získávají informace z atlasu, vylosují si stát a měsíc v roce pomocí atlasu seznámí třídu s hodnotou 3.1 Texty s jednoduchým popisem geografického místa (vesnice, město, iglú, jurta, mrakodrap atd.) žáci text pomocí slovníku přeloží a následně vysvětlí, kdo tam asi bydlí a kde na Zemi se místo nachází 3.2 Pracovní list s nabídkou kusů nábytku a materiálu, ze kterého může být vyroben - objevuje se také netradiční materiál tráva, kůže, led, sláma apod. (žák kombinuje a přiřazuje ke geografické oblasti, kde se takový nábytek může objevit) 3.3 Žáci si vylosují zvíře a vytvoří podle své fantazie pokoj, v němž by se takové zvíře cítilo dobře pokoj nakreslí a popíšou nábytek 4.1 Karty se státními vlajkami, žáci je popisují (ostatní mohou také hádat, o jaký stát jde) 4.2 Atlas světa, kartičky s názvy měsíců (v němčině) a názvy států (žáci si zopakují 3.1 GZVS kulturní, sociální a politické globalizace, chudoba a nerovnost LP demokracie a dobré vládnutí 3.2 GVZS - kulturní, sociální a GP chudoba a nerovnost, životní prostředí GVZS - kulturní, sociální a 4.2 GVZS - kulturní, sociální a

6 5. Die Natur 5.1 Roční období, měsíce 5.2 Domácí zvířata 5.3 Zvířata v ZOO průměrné teploty, srážek atd. = využívají znalosti číslovek 5.1 Žáci vyhledávají informace na internetu, tvoří plakáty, pracují ve skupinách 5.2 Žáci diskutují o domácích zvířatech (u nás x ve světě), opakují a rozšiřují si slovní 5.3 Žáci přiřazují zvířata k jednotlivým zemím, pro něž jsou typická; zároveň si procvičují výslovnost neznámých slov (státy) názvy jednotlivých měsíců v němčině a číslovky v atlase vyhledávají hodnoty zadané vyučujícím) 5.1 Každá skupina vytvoří plakát o jednom ročním období v každém měsíci vyznačí den, kdy se slaví svátek v libovolné zemi (ty se nesmějí opakovat); žáci pracují také se slovníkem 5.2 Diskuze o domácích zvířatech u nás a na jiných kontinentech (jaká zvířata asi chovají Asiaté, Afričané, Jihoameričané, Australané ), jak jim tato zvířata pomáhají, co může být překážkou jejich chovu 5.3 Karty se zvířaty a názvy zemí (např. klokan Austrálie, kůň převalského - Mongolsko, velbloud Egypt atd.) 5.1 GVZS - kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost 5.2, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody GVZS kulturní, sociální a 5.3

7 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Das Wohnen 1.1 Náš byt/dům 1.2 Můj pokoj 1.1 Žáci se seznamují s bydlením v různých částech světa, se sociálními rozdíly mezi lidmi komunikují, procvičují slovní 1.2 Žáci vybírají dle svého uvážení a na základě svých znalostí materiál pro výrobu nábytku (vylosují si typ nábytku a zemi) - procvičují a rozšiřují slovní Popis bydlení v různých regionech celého světa dle obrázků (dřevěnice, hotel, iglú, chýše, jurta, mrakodrap atd.) Popis nábytku vyrobeného pouze z přírodního materiálu ve vylosované zemi (Brazílie, Grónsko, Libye, Kambodža atd.) 1.1 GVZS kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost GP chudoba a nerovnost, životní prostředí 1.2 GVZS kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost GP životní prostředí 2. In der Stadt/ im Dorf 2.1 Orientace v místě 2.2 Získávání informací 2.3 Doprava 2.1 Žáci se seznamují s historií sousedního státu, diskutují o demokracii, získávají informace z textu; procvičují slovní 2.2 Žáci získávají informace o neobvyklé situaci ve městě, využívají text z předchozí aktivity; tvoří otázky 2.3 Žáci využívají zadané informace a popisují dopravu mezi dvěma body ve městě; procvičují slovní Žáci čtou text o rozdělení Berlína, diskutují o problémech rozdělení města z hlediska orientace v něm Žáci se vžívají do situace v rozděleném městě a tvoří otázky Popis dopravy na určené místo (např. moje cesta do školy) nejdříve reálná cesta, pak na motorce, na oslu, na velbloudovi, pěšky apod. 2.1 LP demokracie a dobré vládnutí GP konflikty a násilí 2.2 LP demokracie a dobré vládnutí 2.3 LP dětská práva GP chudoba a nerovnost

8 3. Mein Tag 3.1 Průběh dne 3.2 Povinnosti ve škole 3.3 Koníčky, volný čas 4. Die Gesundheit 4.1 Nemoc a bolest 4.2 U lékaře Žáci se seznamují s průběhem všedního dne člověka z jiného kulturního a sociálního prostředí; procvičují si slovní Žáci sestavují rozvrh hodin pro konkrétního člověka, využívají své znalosti, procvičují slovní, vyhledávají ve slovníku Žáci popisují koníčky a trávení volného času u neznámých lidí na obrázku, procvičují si slovní 4.1 Seznamují se s tropickými nemocemi a vyhledávají na internetu jejich příznaky; procvičují slovní z oblasti zdraví 4.2 Žáci diskutují o příznacích nemocí a popisují možné úrazy jako neobvyklí Karta s údaji o konkrétním člověku a jeho běžném denním režimu (v bodech, v kolik co dělá) žáci si kartu vylosují, představí se a popíšou svůj den, nakonec se najdou vždy dvojice, které patří k sobě (např. karta otce a dítěte z Egypta) Rozvrh hodin pro konkrétního člověka z odlišného kulturního prostředí (např. pro mongolského pastevce koní, pro pěstitelku rýže z Číny apod.) žáci musejí daným lidem přizpůsobit školní předměty Obrázky lidí různého věku, pohlaví, sociálního postavení, národností žáci dle obrázku zkusí popsat, co asi daný člověk dělá ve svém volném čase Kartičky s vybranými tropickými chorobami, žáci pracují ve skupinách, vyhledávají informace, skládají věty a popisují příznaky nemoci Žák si vylosuje, jakého pacienta bude představovat, GVZS kulturní, sociální a politická globalizace LP - dětská práva a práva seniorů GP nízká míra vzdělanosti, životní prostředí 3.3 GVZS kulturní, sociální a 4.1 GVZS migrace ve světě LP základní lidská práva GP zdravotní problémy, nedostatek nezávadné vody HPRS aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

9 5. Das Wetter 5.1 Roční období 5.2 Stav počasí 6. Glückwünsche 6.1 Blahopřání ke svátkům, narozeninám pacienti procvičují slovní Tvoří plakáty o ročních obdobích v návaznosti na tradice jednotlivých zemí Popisují počasí v různých částech světa, srovnávají přírodní podmínky Žáci se seznamují s neobvyklými svátky, tvoří blahopřání; procvičují slovní sehraje rozhovor mezi pacientem a lékařem (mezi pacienty se objevují např. zraněná velryba, pokácený strom, ohořelý keř, pták špinavý od ropy) Práce ve skupinách, tvorba plakátů, vyhledávání informací v atlase, na internetu, v encyklopedii (např. Vánoce na Novém Zélandě a v Německu z pohledu ročního období) Obrázky z různých koutů světa, žáci popisují stav počasí na obrázku (např. prales v období dešťů, rozbouřené moře, letní bouřka v Berlíně, sněhová kalamita v Alpách) Text o neobvyklém svátku, hlasité čtení a následné psaní blahopřání (např. šabat, pesach, svátek sakur atd.) 4.2 GP zdravotní problémy, životní prostředí 5.1 GVZS kulturní, sociální a GVZS kulturní, sociální a

10 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Die Schule 1.1 Popis školy, třídy 1.2 Rozvrh hodin 1.3 Školní pomůcky 2. Die Tiere 2.1 Domácí zvířata 2.2 V ZOO 2.3 Části těla zvířat Popisují školy a třídy v jednotlivých zemích, srovnávají skutečnosti, procvičují slovní Sestavují rozvrh hodin pro zvířata, procvičují slovní Vyhledávají předměty vhodné k učení, popisují je a seznamují ostatní s jejich funkcí Srovnávají domácí zvířata, rozšiřují slovní Vyhledávají informace z různých zdrojů, vyprávějí o ZOO ve světě, srovnávají je Popisují části těla zvířat Obrázky škol a tříd z různých zemí světa, žáci popisují, jak školy a třídy vypadají, hledají odlišnosti a podobnosti (např. náboženské symboly ve třídách, vzhled školní budovy, vybavení třídy) Žáci pracují ve dvojicích, sestavují rozvrh hodin pro vybrané zvíře (vycházejí z toho, co musejí zvířata umět možno žáky navést na umění bránit se lidem) Outdoorová výuka žáci na procházce v přírodě mají za úkol najít věci, které mohou sloužit jako učební pomůcky (např. bobule plodů barvy, větev pravítko, brk pero atd.) Tvorba plakátů (obrázek a text) o domácích zvířatech, práce ve skupinách žáci popisují domácí zvíře a jeho užitek pro domácnost, pak to samé dělají také u vylosovaného 1.1 GVZS kulturní, sociální a GP nízká míra vzdělanosti HPRS aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce , nízká míra vzdělanosti 2.1, GVZS ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.2, GVZS ekonomická

11 3. Die Freizeit 3.1 Popis volného času 3.2 Koníčky 3.3 Narozeninová oslava a jejich funkce, rozšiřují slovní Popisují hru, seznamují ostatní s jejími pravidly, procvičují a rozšiřují slovní Využívají své znalosti o životě obyvatel z jiných zemí, rozšiřují slovní, popisují jednotlivé koníčky a hledají podobnosti mezi lidmi z různých kultur Tvoří dopis pro zvířete (např. pavouk může tkát silonky, zebra dává kůži na koberce, veverka louská ořechy) Karty se jmény ZOO z celého světa, žáci vyhledávají na internetu (příp. v textech, encyklopediích), čím je daná ZOO zajímavá, raritní (zaměřeno na chov zvířat panda, kůň převalského, bílý tygr ) Obrázky zvířat postižených jakoukoli katastrofou (velryby na souši, slon s uřezanými kly, ptáci obalení ropou atd.) žáci v roli zvířete popisují, které části těla mají nějak postiženy, zasaženy, co je bolí Každý žák si přinese oblíbenou hru (možno i PC hru), seznamuje ostatní s jejími pravidly (ti představují cizince, dávají doplňující otázky) Žáci si prohlédnou fotky několika dětí z různých zemí, pak si vyberou 2-3 a představí koníčky, které by mohly mít všechny děti globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.3 GVZS ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 3.1 GVZS kulturní, sociální a LP dětská práva 3.2 GVZS - kulturní, sociální a LP dětská práva 3.3 GVZS - kulturní, sociální a

12 4. Das Wohnen 4.1 Popis místa, kde bydlím 4.2 Kde bych chtěl bydlet (město x vesnice) kamaráda z ciziny o své narozeninové oslavě Kreslí a popisují místo, kde by chtěli bydlet, rozšiřují slovní Seznamují se s různými místy na světě, diskutují nad možnými problémy při žití v daném místě 5. Die Zahlen 5.1 Číslovky do Vyjadřují čísly údaje o zemích světa, srovnávají údaje, procvičují číslovky stejné 3.3 Žáci dostanou adresu fiktivního dítěte z jakékoli cizí země, tomu napíšou dopis, ve kterém popisují svou narozeninovou oslavu (mohou vysvětlit, co je to dort, co chlebíček atd.) Žáci nejdříve nakreslí místo, kde by chtěli bydlet (zcela podle svých představ), pak místo popisují ostatním Žáci si vyberou jeden z obrázků a diskutují o úrovni života v daném místě (snaží se najít pozitiva i negativa) mezi obrázky se objevují např. domorodé chatrče, slum, betonová zástavba města, chudá městská čtvrť, bohatá městská čtvrť apod Kartičky s názvy států, žáci si vylosují dva státy a srovnávají jeho údaje (např. rozlohu, počet obyvatel, počet gramotných, nemocných, pracujících v zemědělství apod.) práce s atlasem 4.1 GVZS - kulturní, sociální a 4.2 GVZS - kulturní, sociální a 5.1 GP nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, populační růst

13 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Gerichte und Getränke 1.1 Základní potraviny 1.2 V restauraci 1.3 V obchodě 2. Die Freunde 2.1 Kontakty s přáteli (dopisování, telefonování) 2.2 Popis přítele 3. Die Zeit 3.1 Kolik je hodin 3.2 Dny, týdny, měsíce, roční období Seznamuje se s různými světovými pokrmy, rozšiřuje svou slovní Seznamují se s mezinárodní kuchyní, rozpoznávají jídla, rozšiřují slovní Seznamují se s původem výrobků, se světovým obchodem a trhem, procvičují slovní Popisují svou vlast, vyhledávají města, procvičují větnou stavbu, slovní Popisují osobu dle obrázku, procvičují slovní Vyjadřují čas, pracují s atlasem, procvičují slovní Tvoří kalendář, Žáci si vylosují recept cizokrajného pokrmu a pokusí se jej přeložit do němčiny (využívají cizojazyčný slovník) Žáci sehrají scénku, hosté a číšník v restauraci, podávají se národní pokrmy, ostatní hádají, o jakou zemi se jedná Žáci si doma opíšou poslední nákup a zjistí, odkud dané výrobky pocházejí, následně sestaví nákupní lístek, na němž budou uvedeny i země původu (je možné doplnit o text o fair trade) Žáci si vyberou libovolné město v libovolné zemi, napíšou dopis na tamní školu adresovaný dítěti ve stejném věku, jako je pisatel, v závěru dopisy skutečně odešleme (třeba nám někdo odpoví) Žáci si vyberou obrázek toho, s kým by se rádi skamarádili, pak svého kamaráda popíšou (obrázky dětí různých národností, různého věku) aktivita vede také k toleranci Žáci pracují s atlasem a vyjadřují současný čas ve světových metropolích (pracují s časovými pásmy) Skupinová práce (žáci se rozdělí 1.1 GVZS - kulturní, sociální a GP podvýživa a hlad 1.2 GVZS - kulturní, sociální a 1.3 GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.1 GVZS - kulturní, sociální a 2.2 GVZS - kulturní, sociální a LP xenofobie a diskriminace, rovnost mužů a žen 3.1 GVZS - kulturní, sociální a 3.2 GVZS - kulturní, sociální a

14 4. Die Kleidung 4.1 Jednotlivé části oblečení 4.2 Doplňky 4.3 Nákupy oblečení vyhledávají informace z různých zdrojů, opakují a rozšiřují slovní Tvoří tričko s tématikou globálního rozvoje, pracují s informacemi z různých zdrojů, procvičují slovní Outdoorová výuka, využití přírodních materiálů, popis výrobku, rozšiřování slovní zásoby Diskutují o fair trade, využívají své znalosti, odpovídají na testové otázky, konverzují v německém jazyce do 12 skupin), každá skupina si vylosuje měsíc a stát pak zpracuje plakát o počasí a tradicích v daném měsíci v daném státě (vše v němčině, žáci pracují s encyklopedií, atlasem, internetem) výsledkem je mezinárodní kalendář (např. leden na Novém Zélandě, červenec v USA atd.) Žáci ve skupinách tvoří tričko s globální tématikou (obrázky a nápisy v němčině), mohou pracovat s různými zdroji informací (letáky, internet, tištěné obrázky, atlas, encyklopedie) Outdoorová výuka, možná práce ve skupinách, žáci z přírodních materiálů vytvoří jakýkoli doplněk oblečení (náramek, náušnice, brož ), následně popíšou, z čeho je výrobek a k čemu slouží Žáci si nejdříve čtou a překládají text o fair trade (zaměřený na výrobu oblečení), diskutují o něm, následně odpovídají na otázky v testu (možno využít hlasovacího zařízení activeboard) 4.1 jakákoli oblast GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství, mezinárodní instituce HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení ETWINNING Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od 1.9. 2008 Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 20. - NĚMECKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor 2. cizí jazyk (od 2011/2012 povinný

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Další cizí jazyk Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6.27 Úvod do německého jazyka

6.27 Úvod do německého jazyka VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.27 Úvod do německého jazyka CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Úvod do německého jazyka je předmět, který jeho postupným

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Afrika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, vytváří

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH k ověřování sady DUM

ZÁZNAMOVÝ ARCH k ověřování sady DUM Název školy Číslo projektu Název projektu Název šablony klíčové aktivity Zpracovatel sady DUM Název sady DUM Kód sady DUM ZÁZNAMOVÝ ARCH k ověřování sady DUM Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

Více

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah 3 NĚMECKÝ JAZYK 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více