KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÉ KOMPE. TENCE k učení ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová"

Transkript

1 ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Německý jazyk zpracoval/a: Mgr. Renata Pospiechová Vzdělávací cíle předmětu KLÍČOVÉ KOMPE TENCE k učení Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: porozumění skutečnosti vyjádřené verbálními prostředky chápání jazyka jako důležitého nástroje celoživotního učení a vzdělávání vnímání a postupnému osvojování jazyka jako mnohotvárného prostředku dovednosti práce s jednotlivými pojmy, sděleními a ucelenými texty získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny kultivaci myšlení přesnému, logickému a věcnému vyjádření skutečnosti schopnosti chápat a interpretovat text pohotovému a srozumitelnému vyjadřování svých zkušeností i prožitků, potřeb a zájmů v dané komunikační situaci zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře a k vlastní tvůrčí produkci vztahu k jazyku a literatuře jako složce národní kultury získávání konkrétních informací potřebných pro vstup na pracovní trh a pro aktivní zapojení do života Žák: pracuje s chybou, zjistí příčiny a výsledky užívá k dalšímu studiu vytváří optimální podmínky pro své učení vyvozuje na základě osobní zkušenosti nové poznatky učí se užívat pojmů a vztahů v různých oblastech vzdělání

2 k řešení problému komunikativní sociální a personální pracovní občanské Žák: rozpozná problém provádí rozbory problému plánuje řešení odhaduje výsledky, volí vhodné postupy vyhodnocuje správnost řešení formuluje podmínky řešení problému aplikuje výsledky v konkrétních situacích zdůvodňuje zvolený postup posoudí, zda výsledek dává smysl Žák: zařazuje informace do systému věcně a srozumitelně argumentuje v ústním i písemném projevu obhajuje zvolené postupy řešení používá jednoznačná grafická znázornění a symboly Žák: spolupracuje ve skupině je zodpovědný za splnění části společného úkolu radí, pomáhá podílí se na utváření pravidel práce v týmu přijímá návrhy ostatních Žák: správně využívá vybavení, pomůcky, techniku plní úkoly ve stanoveném termínu plánuje práci do jednotlivých kroků Žák: respektuje názory ostatních při hodnocení práce druhých je taktní a ohleduplný uvědomuje si svoje práva a povinnosti ve výuce

3 Globalizace a vzájemná závislost jednotlivých částí světa (GVZS) ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství kulturní, sociální a migrace ve světě mezinárodní instituce Lidská práva (LP) základní lidská práva dětská práva a práva seniorů diskriminace a xenofobie demokracie a dobré vládnutí rovnost mužů a žen Témata NS GRV Globální problémy (GP) chudoba a nerovnost nízká míra vzdělanosti zdravotní problémy podvýživa a hlad nedostatek nezávadné vody životní prostředí populační růst konflikty a násilí Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce (HPRS) rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost rozvojové cíle tisíciletí historie, motivy, principy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce aktivity České republiky a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

4 6. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Ich und meine Daten 1.1 Pozdravy 1.2 Představování 1.1 Žák se seznámí s pozdravy různých zemí (procvičí si audiální paměť, opakuje pozdravy po učiteli) 1.2 Žák představí sám sebe, pak lidi různých národností, věku, pohlaví atd. 1.1 Tabulka s pozdravy v různých jazycích, žák je čte a porovnává výslovnost v různých jazycích (zároveň může odhadovat, o který jazyk se jedná) 1.2 Fotografie lidí různých národností, věku, pohlaví atd. žáci si vylosují jednu a člověka představí (údaje si mohou vymyslet dle vzhledu člověka) 1.1 GVZS - kulturní, sociální a 1.2 GVZS - kulturní, sociální a LP rovnost mužů a žen 2. Ich und meine Familie 2.1 Seznámení 2.2 Členové rodiny 2.1 Žák vytvoří plakát o žákovi stejného věku v jiném státě (někdo může třídu seznámit také s adoptovaným dítětem, má-li ho škola) 2.2 Žák představí nejdříve svou rodinu, pak tu, kterou si stvořil (dramatické ztvárnění či nákres) rodina se proměňuje dle kontinentů, žák porovnává se svou rodinou 2.1 Žáci si vylosují stát, vytvoří plakát o žákovi stejného věku v daném státě (údaje přizpůsobí tamějšímu prostředí, na internet může také najít tamější pozdrav apod.), pak třídu seznámí se svým žákem 2.2 Diskuze s dětmi o tom, jak si představují typickou rodinu na různých kontinentech (početná rodina v Africe, regulace porodnosti v Číně, netypické rodiny v Evropě rozvedená matka a děti, homosexuální 2.1 LP dětská práva a práva seniorů GVZS - kulturní, sociální a 2.2 LP dětská práva a práva seniorů; GP chudoba a nerovnost, populační růst; GVZS migrace ve světě

5 pár a děti, rodiče, prarodiče a děti v Asii apod.) 3. Mein Haus, das Wohnen 3.1 Místo, kde bydlím 3.2 Náš byt/dům 3.3 Můj pokoj 4. Unsere Welt Farben und Nummern 4.1 Barvy 4.2 Číslovky do Žáci pracují se slovníkem, překládají text a odhadují, o jakém místě (geograficky) se v něm mluví 3.2 Žák porovnává své bydlení s bydlením dětí v Africe, Asii, Americe, Antarktidě (Eskymácké dítě) žák popisuje nábytek, přiřazuje k němu materiál, ze kterého je vyroben 3.3 Žáci tvoří plakát o pokoji zvířete, které si vylosují (pokoj nakreslí a popíšou nábytek; např. ptáci mají pokoj ve tvaru hnízda, ryby budou mít síť místo postele atd.) 4.1 Žáci využívají znalosti slovní zásoby z oblasti barev a popisují státní vlajky 4.2 Žáci získávají informace z atlasu, vylosují si stát a měsíc v roce pomocí atlasu seznámí třídu s hodnotou 3.1 Texty s jednoduchým popisem geografického místa (vesnice, město, iglú, jurta, mrakodrap atd.) žáci text pomocí slovníku přeloží a následně vysvětlí, kdo tam asi bydlí a kde na Zemi se místo nachází 3.2 Pracovní list s nabídkou kusů nábytku a materiálu, ze kterého může být vyroben - objevuje se také netradiční materiál tráva, kůže, led, sláma apod. (žák kombinuje a přiřazuje ke geografické oblasti, kde se takový nábytek může objevit) 3.3 Žáci si vylosují zvíře a vytvoří podle své fantazie pokoj, v němž by se takové zvíře cítilo dobře pokoj nakreslí a popíšou nábytek 4.1 Karty se státními vlajkami, žáci je popisují (ostatní mohou také hádat, o jaký stát jde) 4.2 Atlas světa, kartičky s názvy měsíců (v němčině) a názvy států (žáci si zopakují 3.1 GZVS kulturní, sociální a politické globalizace, chudoba a nerovnost LP demokracie a dobré vládnutí 3.2 GVZS - kulturní, sociální a GP chudoba a nerovnost, životní prostředí GVZS - kulturní, sociální a 4.2 GVZS - kulturní, sociální a

6 5. Die Natur 5.1 Roční období, měsíce 5.2 Domácí zvířata 5.3 Zvířata v ZOO průměrné teploty, srážek atd. = využívají znalosti číslovek 5.1 Žáci vyhledávají informace na internetu, tvoří plakáty, pracují ve skupinách 5.2 Žáci diskutují o domácích zvířatech (u nás x ve světě), opakují a rozšiřují si slovní 5.3 Žáci přiřazují zvířata k jednotlivým zemím, pro něž jsou typická; zároveň si procvičují výslovnost neznámých slov (státy) názvy jednotlivých měsíců v němčině a číslovky v atlase vyhledávají hodnoty zadané vyučujícím) 5.1 Každá skupina vytvoří plakát o jednom ročním období v každém měsíci vyznačí den, kdy se slaví svátek v libovolné zemi (ty se nesmějí opakovat); žáci pracují také se slovníkem 5.2 Diskuze o domácích zvířatech u nás a na jiných kontinentech (jaká zvířata asi chovají Asiaté, Afričané, Jihoameričané, Australané ), jak jim tato zvířata pomáhají, co může být překážkou jejich chovu 5.3 Karty se zvířaty a názvy zemí (např. klokan Austrálie, kůň převalského - Mongolsko, velbloud Egypt atd.) 5.1 GVZS - kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost 5.2, zdravotní problémy, podvýživa a hlad, nedostatek nezávadné vody GVZS kulturní, sociální a 5.3

7 7. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Das Wohnen 1.1 Náš byt/dům 1.2 Můj pokoj 1.1 Žáci se seznamují s bydlením v různých částech světa, se sociálními rozdíly mezi lidmi komunikují, procvičují slovní 1.2 Žáci vybírají dle svého uvážení a na základě svých znalostí materiál pro výrobu nábytku (vylosují si typ nábytku a zemi) - procvičují a rozšiřují slovní Popis bydlení v různých regionech celého světa dle obrázků (dřevěnice, hotel, iglú, chýše, jurta, mrakodrap atd.) Popis nábytku vyrobeného pouze z přírodního materiálu ve vylosované zemi (Brazílie, Grónsko, Libye, Kambodža atd.) 1.1 GVZS kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost GP chudoba a nerovnost, životní prostředí 1.2 GVZS kulturní, sociální a HPRS - rozvoj, jeho pojetí a kulturní podmíněnost GP životní prostředí 2. In der Stadt/ im Dorf 2.1 Orientace v místě 2.2 Získávání informací 2.3 Doprava 2.1 Žáci se seznamují s historií sousedního státu, diskutují o demokracii, získávají informace z textu; procvičují slovní 2.2 Žáci získávají informace o neobvyklé situaci ve městě, využívají text z předchozí aktivity; tvoří otázky 2.3 Žáci využívají zadané informace a popisují dopravu mezi dvěma body ve městě; procvičují slovní Žáci čtou text o rozdělení Berlína, diskutují o problémech rozdělení města z hlediska orientace v něm Žáci se vžívají do situace v rozděleném městě a tvoří otázky Popis dopravy na určené místo (např. moje cesta do školy) nejdříve reálná cesta, pak na motorce, na oslu, na velbloudovi, pěšky apod. 2.1 LP demokracie a dobré vládnutí GP konflikty a násilí 2.2 LP demokracie a dobré vládnutí 2.3 LP dětská práva GP chudoba a nerovnost

8 3. Mein Tag 3.1 Průběh dne 3.2 Povinnosti ve škole 3.3 Koníčky, volný čas 4. Die Gesundheit 4.1 Nemoc a bolest 4.2 U lékaře Žáci se seznamují s průběhem všedního dne člověka z jiného kulturního a sociálního prostředí; procvičují si slovní Žáci sestavují rozvrh hodin pro konkrétního člověka, využívají své znalosti, procvičují slovní, vyhledávají ve slovníku Žáci popisují koníčky a trávení volného času u neznámých lidí na obrázku, procvičují si slovní 4.1 Seznamují se s tropickými nemocemi a vyhledávají na internetu jejich příznaky; procvičují slovní z oblasti zdraví 4.2 Žáci diskutují o příznacích nemocí a popisují možné úrazy jako neobvyklí Karta s údaji o konkrétním člověku a jeho běžném denním režimu (v bodech, v kolik co dělá) žáci si kartu vylosují, představí se a popíšou svůj den, nakonec se najdou vždy dvojice, které patří k sobě (např. karta otce a dítěte z Egypta) Rozvrh hodin pro konkrétního člověka z odlišného kulturního prostředí (např. pro mongolského pastevce koní, pro pěstitelku rýže z Číny apod.) žáci musejí daným lidem přizpůsobit školní předměty Obrázky lidí různého věku, pohlaví, sociálního postavení, národností žáci dle obrázku zkusí popsat, co asi daný člověk dělá ve svém volném čase Kartičky s vybranými tropickými chorobami, žáci pracují ve skupinách, vyhledávají informace, skládají věty a popisují příznaky nemoci Žák si vylosuje, jakého pacienta bude představovat, GVZS kulturní, sociální a politická globalizace LP - dětská práva a práva seniorů GP nízká míra vzdělanosti, životní prostředí 3.3 GVZS kulturní, sociální a 4.1 GVZS migrace ve světě LP základní lidská práva GP zdravotní problémy, nedostatek nezávadné vody HPRS aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

9 5. Das Wetter 5.1 Roční období 5.2 Stav počasí 6. Glückwünsche 6.1 Blahopřání ke svátkům, narozeninám pacienti procvičují slovní Tvoří plakáty o ročních obdobích v návaznosti na tradice jednotlivých zemí Popisují počasí v různých částech světa, srovnávají přírodní podmínky Žáci se seznamují s neobvyklými svátky, tvoří blahopřání; procvičují slovní sehraje rozhovor mezi pacientem a lékařem (mezi pacienty se objevují např. zraněná velryba, pokácený strom, ohořelý keř, pták špinavý od ropy) Práce ve skupinách, tvorba plakátů, vyhledávání informací v atlase, na internetu, v encyklopedii (např. Vánoce na Novém Zélandě a v Německu z pohledu ročního období) Obrázky z různých koutů světa, žáci popisují stav počasí na obrázku (např. prales v období dešťů, rozbouřené moře, letní bouřka v Berlíně, sněhová kalamita v Alpách) Text o neobvyklém svátku, hlasité čtení a následné psaní blahopřání (např. šabat, pesach, svátek sakur atd.) 4.2 GP zdravotní problémy, životní prostředí 5.1 GVZS kulturní, sociální a GVZS kulturní, sociální a

10 8. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Die Schule 1.1 Popis školy, třídy 1.2 Rozvrh hodin 1.3 Školní pomůcky 2. Die Tiere 2.1 Domácí zvířata 2.2 V ZOO 2.3 Části těla zvířat Popisují školy a třídy v jednotlivých zemích, srovnávají skutečnosti, procvičují slovní Sestavují rozvrh hodin pro zvířata, procvičují slovní Vyhledávají předměty vhodné k učení, popisují je a seznamují ostatní s jejich funkcí Srovnávají domácí zvířata, rozšiřují slovní Vyhledávají informace z různých zdrojů, vyprávějí o ZOO ve světě, srovnávají je Popisují části těla zvířat Obrázky škol a tříd z různých zemí světa, žáci popisují, jak školy a třídy vypadají, hledají odlišnosti a podobnosti (např. náboženské symboly ve třídách, vzhled školní budovy, vybavení třídy) Žáci pracují ve dvojicích, sestavují rozvrh hodin pro vybrané zvíře (vycházejí z toho, co musejí zvířata umět možno žáky navést na umění bránit se lidem) Outdoorová výuka žáci na procházce v přírodě mají za úkol najít věci, které mohou sloužit jako učební pomůcky (např. bobule plodů barvy, větev pravítko, brk pero atd.) Tvorba plakátů (obrázek a text) o domácích zvířatech, práce ve skupinách žáci popisují domácí zvíře a jeho užitek pro domácnost, pak to samé dělají také u vylosovaného 1.1 GVZS kulturní, sociální a GP nízká míra vzdělanosti HPRS aktivity ČR a EU v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce , nízká míra vzdělanosti 2.1, GVZS ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.2, GVZS ekonomická

11 3. Die Freizeit 3.1 Popis volného času 3.2 Koníčky 3.3 Narozeninová oslava a jejich funkce, rozšiřují slovní Popisují hru, seznamují ostatní s jejími pravidly, procvičují a rozšiřují slovní Využívají své znalosti o životě obyvatel z jiných zemí, rozšiřují slovní, popisují jednotlivé koníčky a hledají podobnosti mezi lidmi z různých kultur Tvoří dopis pro zvířete (např. pavouk může tkát silonky, zebra dává kůži na koberce, veverka louská ořechy) Karty se jmény ZOO z celého světa, žáci vyhledávají na internetu (příp. v textech, encyklopediích), čím je daná ZOO zajímavá, raritní (zaměřeno na chov zvířat panda, kůň převalského, bílý tygr ) Obrázky zvířat postižených jakoukoli katastrofou (velryby na souši, slon s uřezanými kly, ptáci obalení ropou atd.) žáci v roli zvířete popisují, které části těla mají nějak postiženy, zasaženy, co je bolí Každý žák si přinese oblíbenou hru (možno i PC hru), seznamuje ostatní s jejími pravidly (ti představují cizince, dávají doplňující otázky) Žáci si prohlédnou fotky několika dětí z různých zemí, pak si vyberou 2-3 a představí koníčky, které by mohly mít všechny děti globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.3 GVZS ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 3.1 GVZS kulturní, sociální a LP dětská práva 3.2 GVZS - kulturní, sociální a LP dětská práva 3.3 GVZS - kulturní, sociální a

12 4. Das Wohnen 4.1 Popis místa, kde bydlím 4.2 Kde bych chtěl bydlet (město x vesnice) kamaráda z ciziny o své narozeninové oslavě Kreslí a popisují místo, kde by chtěli bydlet, rozšiřují slovní Seznamují se s různými místy na světě, diskutují nad možnými problémy při žití v daném místě 5. Die Zahlen 5.1 Číslovky do Vyjadřují čísly údaje o zemích světa, srovnávají údaje, procvičují číslovky stejné 3.3 Žáci dostanou adresu fiktivního dítěte z jakékoli cizí země, tomu napíšou dopis, ve kterém popisují svou narozeninovou oslavu (mohou vysvětlit, co je to dort, co chlebíček atd.) Žáci nejdříve nakreslí místo, kde by chtěli bydlet (zcela podle svých představ), pak místo popisují ostatním Žáci si vyberou jeden z obrázků a diskutují o úrovni života v daném místě (snaží se najít pozitiva i negativa) mezi obrázky se objevují např. domorodé chatrče, slum, betonová zástavba města, chudá městská čtvrť, bohatá městská čtvrť apod Kartičky s názvy států, žáci si vylosují dva státy a srovnávají jeho údaje (např. rozlohu, počet obyvatel, počet gramotných, nemocných, pracujících v zemědělství apod.) práce s atlasem 4.1 GVZS - kulturní, sociální a 4.2 GVZS - kulturní, sociální a 5.1 GP nízká míra vzdělanosti, zdravotní problémy, populační růst

13 9. ročník Tematický celek Učivo Cíle GRV Aktivita GRV Zařazení v rámci NS GRV 1. Gerichte und Getränke 1.1 Základní potraviny 1.2 V restauraci 1.3 V obchodě 2. Die Freunde 2.1 Kontakty s přáteli (dopisování, telefonování) 2.2 Popis přítele 3. Die Zeit 3.1 Kolik je hodin 3.2 Dny, týdny, měsíce, roční období Seznamuje se s různými světovými pokrmy, rozšiřuje svou slovní Seznamují se s mezinárodní kuchyní, rozpoznávají jídla, rozšiřují slovní Seznamují se s původem výrobků, se světovým obchodem a trhem, procvičují slovní Popisují svou vlast, vyhledávají města, procvičují větnou stavbu, slovní Popisují osobu dle obrázku, procvičují slovní Vyjadřují čas, pracují s atlasem, procvičují slovní Tvoří kalendář, Žáci si vylosují recept cizokrajného pokrmu a pokusí se jej přeložit do němčiny (využívají cizojazyčný slovník) Žáci sehrají scénku, hosté a číšník v restauraci, podávají se národní pokrmy, ostatní hádají, o jakou zemi se jedná Žáci si doma opíšou poslední nákup a zjistí, odkud dané výrobky pocházejí, následně sestaví nákupní lístek, na němž budou uvedeny i země původu (je možné doplnit o text o fair trade) Žáci si vyberou libovolné město v libovolné zemi, napíšou dopis na tamní školu adresovaný dítěti ve stejném věku, jako je pisatel, v závěru dopisy skutečně odešleme (třeba nám někdo odpoví) Žáci si vyberou obrázek toho, s kým by se rádi skamarádili, pak svého kamaráda popíšou (obrázky dětí různých národností, různého věku) aktivita vede také k toleranci Žáci pracují s atlasem a vyjadřují současný čas ve světových metropolích (pracují s časovými pásmy) Skupinová práce (žáci se rozdělí 1.1 GVZS - kulturní, sociální a GP podvýživa a hlad 1.2 GVZS - kulturní, sociální a 1.3 GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství 2.1 GVZS - kulturní, sociální a 2.2 GVZS - kulturní, sociální a LP xenofobie a diskriminace, rovnost mužů a žen 3.1 GVZS - kulturní, sociální a 3.2 GVZS - kulturní, sociální a

14 4. Die Kleidung 4.1 Jednotlivé části oblečení 4.2 Doplňky 4.3 Nákupy oblečení vyhledávají informace z různých zdrojů, opakují a rozšiřují slovní Tvoří tričko s tématikou globálního rozvoje, pracují s informacemi z různých zdrojů, procvičují slovní Outdoorová výuka, využití přírodních materiálů, popis výrobku, rozšiřování slovní zásoby Diskutují o fair trade, využívají své znalosti, odpovídají na testové otázky, konverzují v německém jazyce do 12 skupin), každá skupina si vylosuje měsíc a stát pak zpracuje plakát o počasí a tradicích v daném měsíci v daném státě (vše v němčině, žáci pracují s encyklopedií, atlasem, internetem) výsledkem je mezinárodní kalendář (např. leden na Novém Zélandě, červenec v USA atd.) Žáci ve skupinách tvoří tričko s globální tématikou (obrázky a nápisy v němčině), mohou pracovat s různými zdroji informací (letáky, internet, tištěné obrázky, atlas, encyklopedie) Outdoorová výuka, možná práce ve skupinách, žáci z přírodních materiálů vytvoří jakýkoli doplněk oblečení (náramek, náušnice, brož ), následně popíšou, z čeho je výrobek a k čemu slouží Žáci si nejdříve čtou a překládají text o fair trade (zaměřený na výrobu oblečení), diskutují o něm, následně odpovídají na otázky v testu (možno využít hlasovacího zařízení activeboard) 4.1 jakákoli oblast GVZS - ekonomická globalizace včetně světového obchodu a etického spotřebitelství, mezinárodní instituce HPRS - aktéři mezinárodní humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: zpracoval/a: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Mgr. Jiří Vymětal Vzdělávací cíle předmětu vést k chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický

Více

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí

Učitel motivuje ke schopnosti kriticky myslet, rozpoznat a pochopit problém, činit a obhájit názor a uvážlivá rozhodnutí ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Anglický jazyk zpracoval/a: Mgr. Eva Tomanová Vzdělávací cíle předmětu k učení k řešení problému chápat jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s jinými národnostmi

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL. předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: Zeměpis zpracoval/a: Mgr. Eva Horáková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

1 Konverzace v anglickém jazyce

1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Konverzace v anglickém jazyce 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je zařazen jako dvouletý volitelný předmět v 7.-8. ročníku

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Německý jazyk Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ 2 2 2 Ruský jazyk 10 RJ 2 2 2 Cvičení z matematiky 13 CM 1

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH KURIKUL předmět: MATEMATIKA zpracoval/a: Mgr. Veronika Ješátková Vzdělávací cíle předmětu zkoumat přírodní fakta a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod poznávání

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. J. A. Komenský Sviadnov 2013 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...

Více

Název RVP. Platnost. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Název RVP. Platnost. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými Vzděláním k budoucnosti Datum 2.1.2007 Název RVP Platnost od 1. 9. 2007 Platnost od 1.9.2010 1.1 Volitelné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Laurinova 1049, Mladá Boleslav Rámcový vzdělávací program: 23-43-L/51 Provozní technika Školní vzdělávací program: Provozní technika OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ

Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice Školní vzdělávací program oboru ZAHRADNICTVÍ Platný od 1.

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01 6. Učební osnova Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čalouník Kód a název oboru vzdělávání: 33 59

Více