Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí"

Transkript

1 Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1

2 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE ÚRAZ Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

3 PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. ÚRAZ NENÍ NÁHODA 5. PREVENCE ÚRAZ 6. ÚRAZY DTÍ 3

4 ÚVOD Projekt Dtství bez úrazu je nestátní neziskový projekt funguje od roku 1997 realizuje ho Podaná Ruka, o.p.s. ve spolupráci s dalšími organizacemi jeho cílem je snížit poet a závažnost úraz dtí v R realizuje aktivity: videopoady pro dti i dosplé pomcky pro mateské a základní školy a pro volný as dtí preventivní, informaní a osvtové akce (Mise Dtství bez úraz, Dtské dny bez úraz) funguje díky finanní a materiální podpoe partner 4

5 ÚVOD Cíle semináe - rádi bychom, abyste pijali tyto hlavní myšlenky:! Úrazy dtí jsou vážný zdravotní a spoleenský problém.! Prevence dtských úraz je dležitá, úinná a snadná.! Zdraví dtí mají ve svých rukou pedevším dosplí. Chránit se ale mohou i dti. 5

6 PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. ÚRAZ NENÍ NÁHODA 5. PREVENCE ÚRAZ 6. ÚRAZY DTÍ 6

7 CO JE TO ÚRAZ Úraz je vážná událost, která hrozí všem dtem. Dvouletá holika našla babiiny léky - silná otrava. Roní holika se pi nejisté chzi chytila šry od varné konvice. Opaení mlo osudové následky. Šestileté dít si hrálo s elektrickou zásuvkou a popálilo se elektrickým proudem. tyletý chlapec se utopil v bazénu na zahrad rodinného domu. Málé dít vypadlo z okna. Pežilo, ale s doživotními následky. Skupina dtí si hrála na staveništi, jedno z nich zavalila betonová skruž. Nepežilo. Pi autonehod dít proletlo pedním sklem. Tináctiletý chlapec spadl z kola. Na tžké poranní hlavy zemel. 7

8 CO JE TO ÚRAZ Zdravým dtem nehrozí jen nemoci, ale pedevším úrazy. píiny úmrtí dtí v R nemoci 42% úrazy 48% útoky a sebevraždy 10% 8

9 PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY N ÚRAZ 4. ÚRAZ NENÍ NÁHODA 5. PREVENCE ÚRAZ 6. ÚRAZY DTÍ 9

10 NÁSLEDKY ÚRAZ Každý úraz dítte s sebou nese nedozírné následky pro jednotlivce i pro spolenost. Bžné úrazy: zlomeniny, vykloubeniny, odeniny, zhmoždniny, drobnéíznutí,... Závažné úrazy: Tyto úrazy všichni známe, ale asto se stávají i... popálení, opaení, poranní hlavy, otrava, tonutí, pády, polytraumata,......následky pro dít a jeho okolí bolest, utrpení dítte trvalé následky, sociální exkluze smrt trauma rodi, náklady pro rodinu zapojení policist, záchraná, hasi, léka,......i pro spolenost Každý rok v R 300 mrtvých trvale postižených hospitalizovaných Ekonomické ztráty a náklady zpsobené dtskými úrazy dosahují 10 až 15 mld K ron. (2 mil K stojí léení jedné stedn tžké popáleniny.) 10

11 PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. ÚRAZ NENÍ NÁHODA 5. PREVENCE ÚRAZ 6. ÚRAZY DTÍ 11

12 ÚRAZ NENÍ NÁHODA Úrazy jsou zbytené. Úrazm lze pedejít. PÍINA ÚRAZ NÁSLEDKY minuty 1 vteina týdny, msíce, roky Dvouletá holika našla babiiny léky - silná otrava. Malé dít vypadlo z okna. Pežilo, ale s doživotními následky. Dosplí nevytvoili pro dít bezpené prostedí Skupina dtí si hraje na staveništi. Jedno z nich zavalí betonová skruž. Poranní hlavy pi pádu z kola mlo pro tináctiletého chlapce osudné následky. Dít nevdlo, jak se chovat bezpen, nebo se zámrn chovalo nebezpen. 12

13 ÚRAZ NENÍ NÁHODA Úrazy jsou zbytené. Úrazm lze pedejít. PÍINA ÚRAZ NÁSLEDKY minuty 1 vteina týdny, msíce, roky Dvouletá holika našla babiiny léky - silná otrava. Stailo léky zamknout do lékárniky. Malé dít vypadlo z okna. Pežilo, ale s doživotními následky. Okno mlo být zajištno etízkem, úraz se stát nemusel. Dosplí nevytvoili pro dít bezpené prostedí Skupina dtí si hraje na staveništi. Jedno z nich zavalí betonová skruž. Znaly dti nebezpeí, které jim hrozilo? Poranní hlavy pi pádu z kola mlo pro tináctiletého chlapce osudné následky. Život mu mohla zachránit pilba. Dít nevdlo, jak se chovat bezpen, nebo se zámrn chovalo nebezpen. 13

14 PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. ÚRAZ NENÍ NÁHODA 5. PREVENCE ÚRAZ 6. ÚRAZY DTÍ 14

15 PREVENCE ÚRAZ Úrazm mžeme pedejít úpravou prostedí, pouením a motivací k zodpovdnému chování. Aktivní prevence Pasivní prevence Dít se chová bezpen Rodie, uitelé, samospráva, zákonodárci pipraví pro dít bezpené prostedí 1-6 let 6-11 let let Dít ví, co nesmí dlat a co je nebezpené. Dít ví jaké nebezpeí mu hrozí a jak se ped ním má chránit. Dít si uvdomuje následky svého jednání, chce se chovat zodpovdn a váží si svého zdraví. léky a chemikálie jsou uklizeny mimo dosah dítte... nábytek doma i ve škole nemá ostré hrany... studny a bazény jsou bezpen zakryty... v aut je pro dít pichystaná autosedaka... ped školou je bezpený pechod... 15

16 PREVENCE ÚRAZ Zkušenosti ze svta i z R ukazují, že prevence se vyplácí. Ve Švédsku poet úmrtí dtí na úrazy poklesl za 40 let o 90%. USA: Každý dolar vnovaný na prevenci úraz dtí pináší 3 dolary na úsporách náklad. V eské republice poklesl poet úmrtí dtí na úrazy od roku 1997 o 41%

17 PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. ÚRAZ NENÍ NÁHODA 5. PREVENCE ÚRAZ 6. ÚRAZY DTÍD 17

18 ÚRAZY DTÍ Typy dtských úraz se liší podle prostedí a vku. Vk Prostedí Úrazové situace + typy úraz Prevence Dít zavadí o šru od varné konvice, frit. hrnce, žehliky a strhne je na sebe...tžké opaení, popálení. Pedškolní vk Domov, slinice, ulice Dít na sebe strhne ubrus s horkým ajem, polévkou, spálí se o zahradní gril. Dít strká vodivé pedmty do el. zásuvky, kouše el. šru...poraní si ústa, rty, jazyk. Prostedí by mlo být bezpené, dít by mlo být pod dohledem. Dít spadne z nezabezpeeného schodišt, terasy...poranní hlavy. Dít spadne do zahradního bazénu, jezírka, sudu na dešovou vodu...tonutí. Dít si splete neuklizené léky s bonbóny...otrava. 18

19 ÚRAZY DTÍ Typy dtských úraz se liší podle prostedí a vku. Vk Prostedí Úrazové situace + typy úraz Prevence Dti se houpou na židli, spadnou na hlavu... poranní hlavy, krvácení do mozku. Dti se honí, spadnou na roh nábytku, ze schod... pohmoždní, zlomeniny. Školní vk Škola, domov, silnice, ulice Dti se pedvádjí pi tlocviku, pecení své síly...vykloubeniny, zlomeniny, poranní pátee. Dti bojují...zraní si oko pravítkem, kulikovkou. Dti se v jídeln opaí, zaskoí jim sousto apod...opaeniny, dušení. Dít ví, co je úraz, zná rizika a možné následky, používá ochranné pomcky. Šikana Napodobování akních hrdin z film nebo poítaových her. 19

20 ÚRAZY DTÍ Typy dtských úraz se liší podle prostedí a vku. Vk Prostedí Úrazové situace + typy úraz Prevence Stední škola Škola, hišt, silnice, ulice Chlapci šplhají na sloupy vysokého naptí...el. proud je mže na míst zabít. Jízda mezi vagóny vlak - mže je to rozmáknout, zásah obloukem el. proudu z trolejí. Skok do neznámé vody v zatopeném lomu...poranní míchy, celoživotní upoutání na vozík. Experimenty s narkotiky a psychotropními látkami...otrava alkoholem, smrt z pedávkování. První zkušenosti s ízením dopravních prostedk...dopravní úrazy, polytraumata. Extrémní sporty a adrenalinová zábava. Šikana Dít zná hodnotu svého zdraví, váží si svého života, zná rizika a pebírá za své zdraví a budoucí život odpovdnost. 20

21 ZÁVRENÉ SHRNUTÍ Úrazy jsou nejvtším nepítelem dtí! Každý úraz je zbytený, má své píiny a lze mu pedejít! Staí tak málo: vytvoit pro dít bezpené prostedí a nauit dít chovat se bezpen! Dkujeme všem, kteí pomáháte chránit dti ped úrazy! 21

22 Prevence úraz v mateské škole Prostednictvím dtí mžeme psobit na rodie. Dti by mly vdt, že úraz BOLÍ! POZOR, nco (vc, situace, chování) je NEBEZPENÉ! tohle NESMÍŠ! Rodie mžeme do prevence nenásiln zapojit: ukázat výsledky práce dtí (namalované obrázky, domeek, výstavka) zadat domácí úkoly pro dti i rodie (omalovánky, pracovní listy, przkum bytu) použít materiály k výzdob školky (plakáty, lamina) ukázat rodim dokument (pjit kazetu, pustit na schzce)

23 Prevence na 1.stupni základní školy Dti se uí znát rizika a dsledky. Dti by mly znát: rizikové situace, pedmty, místa pro jsou nebezpené a jaký úraz by se jim mohl stát zásady bezpeného chování a používat ochranné pomcky Námty a pomcky: videopoady lamina pracovní listy aplikace na konkrétní prostedí a situace, kde se dti pohybují dtem známé konkrétní píbhy 23

24 Prevence na 2. stupni základní školy Klíem k prevenci je vlastní rozvíjení hodnot a odpovdnosti. Dti by si mly uvdomit, že: úraz se mže stát i jim následky úrazu mohou mít vliv na jejich další život nkteré vci a innosti jsou cennjší než chvíle vzrušení nebo nepozornosti Námty a aktivity dokumenty o úrazech reálné zkušenosti dtí, skutené pípady pracovní listy (životní hodnoty, vlastní pedstavy o budoucnosti) exkurze, besedy, reklamní kampa, dramatizace

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin

Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Prevence školní neúspšnosti s využitím programu edukativn stimulaních skupin Kolektiv autor pedagogové ZŠ Letovice, ZŠ a MŠ Ketín Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice, píspvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Beznice skola@zsbreznice.cz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová

Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová Mgr. Petr Hanuš Bc. Monika Lainová Co je norma? Hranice mezi normalitou a abnormalitou, patologií je velmi kehká a pohyblivá - mní se v ase, v závislosti na sociokulturním kontextu. Za normu bývá ve spolenosti

Více

METODIKA K PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ

METODIKA K PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ METODIKA K PREVENCI DĚTSKÝCH ÚRAZŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO II. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ Vytvořme pro dítě bezpečné prostředí. Naučme dítě, jak se chovat, aby

Více

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú.

Výro ní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: www.freeteens.cz.ú. Výroní zpráva 2002 Free Teens, o.s. Lohniského 843 152 00 Praha 5 Barrandov tel.: 604 888 141 e-mail.: rozehnalova@freeteens.cz www.freeteens.cz.ú.: 129621369/0800 OBSAH: I. Charakteristika problematiky...

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum

Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum Scénotest možnosti analýzy pro praxi i výzkum webové pílohy k lánku Pavel Humpolíek (hump@phil.muni.cz) Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Obsah dokumentu: Píloha 1: Analýza

Více