Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk"

Transkript

1 Vzdlávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyuovací pedmt: Anglický jazyk Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Anglický jazyk je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Cizí jazyk pro 2. stupe. asová dotace: 6. roník 3 hodin 7. roník 4 hodiny 8. roník 3 hodiny 9. roník 3 hodiny Organizace výuky: Vyuovací pedmt má asovou dotaci ti hodiny týdn, v sedmém roníku tyi hodiny týdn. Výuka probíhá ve tídách dlených na dv skupiny. Nejvyšší poet žák ve skupin nepesahuje 24 žák.výuka probíhá v jazykové uebn, nebo v kmenové tíd skupiny, piemž se skupiny stídají v uebn podle poteby nebo podle pedem dohodnutého harmonogramu. Druhý stupe navazuje na první. V prvním období je pozornost vnována spíše gramatické struktue jazyka piemž s pibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost penáší na jeho komunikaní funkci. Tématické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálov. Cílem výuky: je dosažení komunikaní schopnosti dorozumt se v bžných každodenních situacích. Draz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumt tenému textu pimené délky, týkající se probíraným tématickým okruhm a autentickým textm s použitím dvojjazyného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních materiál.výuka je založena na modelu britské anglitiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem anglitiny americké. Bhem výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. ZŠ Pardubice Studánka 389

2 Každý žák dostává ke každému tématu sadu materiál (aktivit, cviení, úkol), které si sám zpracovává podle poteby. as pro vypracovávání tchto aktivit uruje uitel, ale je jen na žákovi jakou si kdy zvolí a vypracuje aktivitu. Na seznamu aktivit (kde je i doporuené, nikoliv však povinné poadí vypracovávání aktivit), si odškrtává již vypracované aktivity a na konci tématického celku si zkontroluje svj pokrok a odevzdá vypracované aktivity uiteli, který je dále ohodnotí. Žák tak získá uritou svobodu ve výuce a sám si plánuje, co práv podle svého uvážení potebuje procviit, uí se tak samostatnosti, zodpovdnosti a sebehodnocení. Žáci se speciálními poruchami uení pak dostávají pracovní listy upravené tak, aby splovaly jejich poteby. Ve výuce je používáno velké množství rzných vyuovacích technik, metod a vizuálních uebních pomcek tak, aby se zapojily všechny stránky uení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyk na poítaích zvaná CALL (Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žákm v rozvoji klíových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je zaazeno také velké množství projekt, mezi-pedmtových vztah a prezových témat tak, aby smovali k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák. Žáci pracují bu samostatn, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k uení. Výchovné a vzdlávací strategie smující k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák (všichni vyuující pi své práci využívají spolené strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spolené strategie dále konkrétn rozvíjejí pro pedmt Anglický jazyk): Práce s uebnicí Uitel používá pi výuce jazykové uebnice britských autor, ve kterých je instruktáž k cviením psaná anglicky. Zadání k úkolm nepekládá, žáci si musí sami poradit, pochopit význam sdleného a pijít na to, co mají dlat. V pípad nejasností uitel formuluje instruktáž k úkolm jinými slovy opt v anglitin. Vede tak žáky k uplatování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah pi odvozování neznámých výraz z kontextu (kompetence k ešení problém). Pi ešení úloh, cviení a úkol z uebnice i pracovního sešitu nechává uitel žákm prostor pro vlastní postup práce, k hledání správné formulace, k diskusi mezi sebou i s ním, k nalezení nejvhodnjšího postupu k osvojení si nové látky pro sebe a rzné formy uení se anglickému jazyku (kompetence k uení). Uebnice obsahuje množství cviení pro ústní komunikaci, které uitel obmuje tak, aby si žáci procviili rzné zpsoby komunikace v anglickém jazyce. Jsou to pedevším píklady dialog, které žáci iniciativn obmují ve dvojicích, skupin nebo pedvedou jakou scénku. Stimulují tak možné situace praktického života, piemž využívají nejen své zkušenosti, ale i fantazii (kompetence komunikativní). Cviení pro písemnou komunikaci uitel využívá s obmnami k zadávání úkol, ve kterých žáci pracují bu samostatn a mohou tak uplatnit své individuální schopnosti, nebo pracují ve dvojici i menší skupince, kde si ZŠ Pardubice Studánka 390

3 pomáhají navzájem, doplují se, podílejí se na spolené práci, projevují a uplatují se dle svých dovedností, odhadují a hodnotí svj pínos pro skupinu a zodpovídají za svoji práci celému kolektivu (kompetence sociální a personální). Uitel hodnotí pi tchto komunikaních úkolech nejen výsledek, ale i cestu k jeho získání. Vybízí žáky k otevenosti, k upímnosti, aby se nebáli zeptat a nestydli se za své pípadné chyby, ale tolerovali postupy jiných a získali tak k sob vzájemnou úctu a respekt k individualit každého z nich (kompetence obanské). Uitel na podklad probrané látky z uebnice zadává témata pro delší písemné práce, ve kterých žáci vyjadují svj názor a zaujímají stanovisko k problémm spoleenským, sociálním, kulturním i ekologickým (kompetence obanské). Uitel používá pi výuce pracovních sešit k individuálnímu procviování látky. Zaazuje do hodin k tmto cviením motivaní úkoly, pi kterých žáci mohou projevit své nabité znalosti a individuáln se projevit (kompetence k ešení problém). Využití tisku a literatury Uitel zadává žákm úkoly, ke kterým potebují informace z tisku a z nauné literatury, a také využít dosud nabyté jazykové znalosti a odborné vdomosti z jiných pedmt. Texty analyzují, hodnotí a výsledky pak zpracovávají do podoby referát, esejí, úvah, zpráv nebo jiných písemných prací a prezentují je ped spolu Tím jsou vedeni k efektivnímu získávání poznatk z nejrznjších zdroj tištných materiál, k propojování získaných vdomostí a znalostí (kompetence k uení), k hledání možných ešení situací i problém a k interpretaci jejich ešení i svého stanoviska využitím znalostí odborné anglitiny (kompetence k ešení problém) a také k efektivnímu využívání písemného zpsobu komunikace (kompetence komunikativní). Uitel pi tom dbá, aby si žáci stanovili takový rozsah své práce a jeho prezentace, na které jim staí jejich znalosti a schopnosti (kompetence sociální a personální). Uitel zadává žákm kratší i delší testy, ve kterých prokáží svoje schopnosti spojovat a kombinovat nabyté vdomosti v anglickém jazyce s využitím poznatk i znalostí z jiných pedmt (kompetence k uení). Využití ICT Uitel vede hodinu pravideln v uebn výpoetní techniky, kde je možné pracovat s poítaem a na Internetu. Žáci dostávají pravideln ) úkoly, které vyžadují práci na poítai a Internetu. Jednak jsou to krátká cviení na procviení lexikální a gramatické stránky jazyka, piemž žáci mají možnost okamžité kontroly svých odpovdí a jejich následné analýzy. Dále uitel zadává úkoly vyžadující delší as na vypracování. ástené nebo neúplné informace i poznatky, které žáci obdrží, si musí doplnit a ujasnit v odborné literatue nebo na Internetu a výsledky hledání porovnat se svými spolužáky (kompetence k uení). Mají zárove píležitost hledat informace v cizím jazyce pro úkoly v jiných pedmtech za pomoci nebo bez svého uitele i spolužák (kompetence k uení). ZŠ Pardubice Studánka 391

4 Uitel žákm zadává i složitjší a asov náronjší úkoly, pi kterých žáci využívají vdomostí z jiných pedmt a znalostí práce s poítaem. Výsledky své práce pedvádjí a obhajují v prezentaci vytvoené na poítai využitím text a obrázk stažených z Internetu (kompetence k ešení problém). Uitel dává žákm prostor pro komunikativní využití Internetu, kdy si žáci pravideln mohou dopisovat em nebo chatovat se studenty z družební školy nebo jinými páteli z anglicky mluvících zemí. Pi takovýchto hodinách uitel psobí jako odborný poradce ve vcech lexikálních a gramatických (kompetence komunikativní) a žáci zárove vnímají jiné kulturní a etické pozadí života lovka (kompetence obanské). Do hodin pi kterých je možnost využít internet uitel zaazuje úkoly, pi kterých žáci sledují na anglicky psaných stránkách aktuální dní v Evrop a ve svt. Mají tak možnost pochopit nutnost pizpsobování se mnícím se životním a pracovním podmínkám kolem nich (kompetence sociální a personální), sledovat aktuální poptávku po profesích na trhu práce a konfrontovat je se svými schopnostmi (kompetence obanské). Na základ informací nalezených na webových stránkách dostávají žáci píležitost vyjádit se také k aktuálním problémm sociálním, spoleenským, kulturním i ekologickým (kompetence obanské). Reálná komunikace v anglickém jazyce Uitel poukazuje na význam uení se cizím jazykm a motivuje žáky pro další uení poádáním besed s rodilými mluvími na aktuální a zajímavé téma. Žáci pi besedách uplatní a zárove vnímají a hodnotí svou dosaženou úrove schopnosti komunikace v cizím jazyce (kompetence k uení). Úast na pravidelných exkurzích, poznávacích zájezdech, soutžích konaných v cizím jazyce a film v pvodním znní, dává žákm možnost nejen prakticky uplatnit své jazykové znalosti, motivovat se pro jeho zdokonalování (kompetence k uení), ale také využívat svých individuálních schopností a znalostí, intuice, fantazie, umní improvizovat, schopnosti adekvátn reagovat v neoekávané situaci, dotazovat se, ovovat informace, hájit své stanovisko a vyjádit svj názor (kompetence k ešení problém). Pi takovýchto píležitostech uitel žáky pouze usmruje a vybízí je k aktivní komunikaci s rodilými mluvími, nebo sleduje, zda rozumí sdlenému a vybízí je k srozumitelné interpretaci pochopeného (film apod.) (kompetence komunikativní). Žáci dostávají píležitost vystupovat s prezentací svých prací a názor ped svými spolužáky a svoje stanoviska hájit. Uitel podporuje u žák sebevdomé vystupování a opírání se o ovená fakta. Vybízí žáky k aktivní diskusi, konstruktivní kritice práce druhých a k hájení si svého stanoviska adekvátní argumentací na dotazy a kritiku výsledk své práce (kompetence sociální a personální). Pi poznávacích zájezdech, besedách s cizinci, sledování zahraniních film, tení literatury a asopis uitel vybízí žáky k zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, etických a duševních hodnot lidí žijících v odlišném jazykovém prostedí (kompetence obanské). ZŠ Pardubice Studánka 392

5 Uitel zaazuje do výuky podle možností besedu v anglickém jazyce se studenty, uiteli, nebo jinými lidmi, kteí strávili delší dobu v zahranií. Vybízí žáky k aktivnímu zapojení se do rozhovoru s besedujícími. Diskusi smujeme k tomu, aby si žáci dokázali pedstavit modelovou situaci v jaké by se mohli v budoucnu také ocitnout, jak by v ní reagovali a dokázali se zapojit do spoleenského života daného cizojazyného prostedí a aby také zaujali své stanovisko k problémm sociálním, spoleenským, kulturním i ekologickým svého bezprostedního okolí (kompetence obanské). Uitel zadává žákm úkoly, ve kterých jednotliv, ve dvojici nebo ve skupince simulují anglicky mluvící prostedí a rzné životní situace (ptaní se na cestu, nakupování, pedstavování se a seznamovací rozhovory, diskuse na odbornjší téma apod.), pi kterých žáci projevují nejen svoje schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, ale také spolupracovat s, najít si své místo ve skupin, pijímat a sdlovat informace, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanovisko (kompetence sociální a personální). Uitel zámrn zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílí údaje, na základ kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu i scénce (kompetence k ešení problém). Dále zaazuje do hodin simulace situací, ve kterých žáci vyhodnocují krizový stav a adekvátn na nj reagují, poskytují první pomoc nebo pivolají lékaskou pomoc, zastávají se sebe nebo jiných pi hájení obanských práv a získávají vdomí sebe sama jako obana a jako lena spolenosti (kompetence obanské). Doplující aktivity Uitel dbá na to, aby žáci vidli konkrétní využití znalostí cizího jazyka i v jiných, než v bžných situacích. Do hodin pravideln zaazuje úkoly, pi kterých žáci pracují s odbornou literaturou podle svých zájm a v krátkých referátech sdlují ped celou tídou své poznatky. Dále zadává úkoly, pi kterých je dležité správné porozumní textu pro další innost, jako nap. návod na obsluhu pístroje, inzerát v novinách, nápisy a upozornní na veejných prostranstvích, reklamy a další (kompetence k uení). Uitel pedestírá problém týkající se rzných spoleenských situací, který žáci eší na základ svých komunikativních a odborných znalostí anglického jazyka nejdíve formou brainstormingu jednotliv, ve skupin i ve dvojicích, kdy nashromáždí myšlenky a nápady. Poté oví své hypotézy v odborném textu, przkumem nebo statistickým vyhodnocením získaných údaj. Vybízí žáky k ovení fakt a informací ve vícero zdrojích. Na závr žáci zpracují svoje návrhy do podoby referát, plakát i prezentací pomocí ICT (kompetence k ešení problém). Uitel vybírá takové úkoly, pi kterých jsou žáci nuceni odhadnout své schopnosti a asové možnosti a adekvátn pistoupit k jeho ešení. Vede žáky k tomu, aby si rovnomrn a odpovdn rozdlily dílí úkoly celé úlohy a vzali svj díl odpovdnosti vi celému kolektivu pi jeho ešení a vyhodnocení (kompetence sociální a personální). Uitel simuluje situace, ve kterých si žáci stanoví své vlastní cíle, které vycházejí z jejich zájm a životních priorit. Vybízí žáky k vlastní tvoivosti a nápadm, pi kterých se projeví jejich schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, jejich fantazie a jejich ZŠ Pardubice Studánka 393

6 poteby, žáci popisují pracovní postup, referují o událostech, petených knížkách, o své umlecké tvorb, sportovních výkonech a jiné (kompetence obanské). Prezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita ro. : používání slovníku, internetu, atlasu, asopisu ro. : každodenní povinnosti, charakteristika životního stylu, rodiny, touha po zvíeti. Kdo jsem? Pro studuji anglitinu? Rodokmen, umt se pedstavit ro. : Domácí píprava na hodinu, dobrovolná úast v soutžích, aktivní innost ve skupinách a pi samostatné práci ro. : Stídání forem práce v hodin ro. : Referáty, projekty volba tématu a vypracování, dramatická tvorba, sestavení itineráe. Sociální rozvoj Poznávání lidí ro. : Možnost komunikace s dtmi po celém svt prostednictvím internetu a dopisováním. Mezilidské vztahy 6.ro. : Tradiní svátky v angl. mluvících zemích rodina, škola. 7. ro. : Lidské smysly, funknost, soužití s tlesn postiženými lidmi jejich integrace do každodenního života. 8. ro. : Boj proti lidské agresivit, nesnášenlivosti, pedsudkm, rasismu. 9. ro. : Konfliktní situace dospívajících, vhodné a nevhodné reakce osob. ZŠ Pardubice Studánka 394

7 Komunikace Kooperace a kompetice 6. 9.ro. : Zpsoby zdravení, situaní rozhovory, spoleenské a zdvoilostní fráze ro. : Vypracování projekt a sestavování kvíz a kížovek. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje praktická etika: 7. ro. : Popis dopravních nehod, žádost o radu a vyjádení vlastních potíží. 8. ro. : Komunikativní schopnosti vyjádit žádost, povinnost, možnost, nezbytnost, zákaz. 9. ro. : Pozitivní a negativní chování dospívajících, ešení konfliktních situací. 6. a 8. ro. : Pátek tináctého, názor na souasnou módu mládeže (tetování, piercing), bžná mluva mládeže, hovorový jazyk, vyjádení rzných pocit ( obdiv, úžas, znechucení, odmítnutí) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBANA Obanská spolenost a škola Oban, obanská spolenost a stát Formy participace oban v politickém život Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování 6.ro.: At school - prbh a závr vyuování. 6.ro.: The Czech Republic - struná charakteristika území, msta, zákl. zempisné údaje, eské tradice jmenin - oslavy svátk. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svt nás zajímá 6 9.ro. : Internet a znalost jazyk v EU. Dopis kamarádovi, dtské knihy - seznámení s autorkou Enid Blyton. Zážitky a dojmy z prázdnin, popis pírodních krás a historických památek. Objevujeme Evropu a svt 6.ro.: Tradiní výzdoba a zvyky Halloween, Christmas v kontrastu s USA a Británii, St.Valentine s Day, Easter,náboženské svátky v USA a Británii.Rozdílnost pozdrav lidí ve ZŠ Pardubice Studánka 395

8 Jsme Evropané spolenosti. 6.ro.:Internet a komunikace po celém svt, práce dtí na Internetu, nakupování. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah lovka k prostedí 6. 9.ro. : Zdravá výživa, pohyb, škodlivost rychlého oberstvení. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy 6. ro.: ivotní styly u jednotlivých národ, Den Díkuvzdání, Svátek svtel, indiánské zvyky. 6. ro. : Získávání nových pátel. ZŠ Pardubice Studánka 396

9 Anglický jazyk 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy podle RVP: RECEPTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - te nahlas plynule a foneticky správn texty pimeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých text v uebnicích a obsahu autentických materiál s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovdi na otázky - rozumí jednoduché a zeteln vyslovované promluv a konverzaci - odvodí pravdpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdlení týkající se situací souvisejících s životem v rodin, škole a probíranými tematickými okruhy - písemn, gramaticky správn tvoí a obmuje jednoduché vty a krátké texty - strun reprodukuje obsah pimen obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - jednoduchým zpsobem se domluví v bžných každodenních situacích Použité zkratky: VDO - výchova demokratického obana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova ZŠ Pardubice Studánka 397

10 Školní výstupy Téma Mezipedmtové vztahy a prezová témata Žák zná vtšinu rzných pozdrav, vhodn na n reaguje a vhodn je používá v rzných situacích umí se slušne pedstavit ostatním zná názvy vybraných mst a stát je schopen plnit úkoly samostatn podle zadání ale take ve skupince nebo ve dvojici te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu dokáže se zeptat na telefonní íslo a také na stejnou otázku odpovdt zná abecedu a íslo od umí hláskovat své jméno a adresu a take hláskované jméno (nebo slovo, adresu) správn zapsat Seznamov ání a pozdravy setkání s cizincem (Greetings and introducti ons Meeting foreigners) Zempis (názvy stát, jejich hl. Msta a vlajky) Obanská výchova (zásady slušného pedstavování) EGS státní symboly (vlajky) OSV pedstavování, vzájemné poznávání ve tíd Klíové kompetence Sociální, personální a komunikativní - zásady pedstavování a seznamování Uivo Pipomenutí uiva pedchozích roník tení- Dialog - seznamování s cizincem eové dovednosti seznamování, pedstavování, pozdravy Psaní pozdrav z prázdnin (pozhled) Poslech pozdravy Mluvnice sloveso být (otázka, zápor, oznamovací), pedložky, neuritý len a/an, Slovní zásoba pozdravy, názvy nkterých stát, národností a hl. mst, pozdravy a pedstavování, Pravopis jméno a adresa, abeceda Nkteré doporuené metody a formy práce scénka roztíhané vty (sea správn slovosled) piazování vlajek k státm písnika ABC as. rozvržení Evaluace Testování sebehdnocení a kontrola uitelem: Ústní zkoušení písemné testování - písmený projev Žák zná nazvy pedmt ve tíd a dokáže tídu plynule popsat (používá jednoduché vty) umí se omluvit (když Ve tíd (Classroom instructions classroom Obanská výchova práva a povinnosti žáka a uitele Sociální a Personální a k uení - spolupráce ve tíd, pomoc, samostatnost, tení popis tídy, Hláskování jména, Telefonní ísla eové dovednosti popis tídy, - ptaní se na telefonní íslo a ZŠ Pardubice Studánka 398 sebehodnoce ní a kontrola

11 zapomnl d.ú., pomcky, pi pozdním píchodu) dokáže se slušn zeptat pokud nemu nerozuml reaguje správn na uitelovi instrukce popíše jednotlivé ásti svého tla te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu objects,clas sroom behaviour) OSV - (pantomimické hry) neverbální komunikace, kreativita, rozvoj myšlení, VDO - pravidla ve tíd ohleduplnost, sebehodnocení a hodnocení ostatních, kontrola svého pokroku Komunikativní pantomimické hry, dialogy, samostatné eové projevy - telefonní íslo Obanské kompetence - respektuje pravidla ve tíd a je si vdom svých práv odpov Psaní -popis tídy Poslech - instrukce ve tíd, písnika, instrukce ve tíd, slovíka Mluvnice pravidelné a nepravidelné tvary množných ísel, pivlastovací s pedložky: in, on, under vazba there is/are oznamovací vta Slovíka object in the classrom, parts of body, instrukce ve tíd Výslovnost správná výslovnost s a z v množném ísle podst. jm. Pravopis hláskování jména a adresy, slovíek Zaškrtni co slyšíš Oísluj obrázky tak jak je slyšíš za sebou - kížovky - pantomima - pira slova k obrázku - nakreslit plánek tídy a popsat -diktát - šibenice uitelem: Žák Moje Obanská Sociální a tení - komiks Kontrola rodina výchova personální Moje rodina porozumní umí popsat sebe i leny moje - funkce rodiny - pomáhání dialog Telefon do - zodpovzte své rodiny oblíbená VV (plakát - ostatním rádia otázky dokáže odpovdt na vc rodinný strom) sebe eové dovednosti Scénka otázku týkající se rodinných i ostatních - Telefon do radia (roleplay) píslušník OSV - O mé rodin Ukaž fotky a hovoí o svých rozvoj identity Komunikativní vyprávní vyprávj oblíbených vcech osobnosti (dialogy, Psaní pohled rozumí jednoduché a kreativity samostatné Poslech Písnika Pro zeteln vyslovované poznávání ve eové projevy) Sandy promluv a konverzaci tíd - telefonní dialog Telefon do rádia ZŠ Pardubice Studánka 399 sebehodnoce ní a kontrola uitelem:

12 te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu EGS - rodinný život ve VB rozhovor Obanské - respektuje pravidla ve tíd a je si vdom svých práv Mluvnice sloveso být (zkrácené formy) - pivlastovací zájmena (pipomenutí a zdokonalení), tázací zájm. Jak, kde, kdo, jaký, co Slovíka - rodina, rodinní píslušníci, oblíbené vci Výslovnost /ð/ and // Intonace- oznam. vta Pravopis slovíka Kulturní souvislosti Rodinný život ve VB (nebo USA) Projekt: Rodinný strom (plakát) Ukaž a vyprávj (show and tell) jazykolam napodobování modelu vyber správn vyhlávkované PROJEKT: Moje rodina plakát rodinného stromu (5 hodin AJ -2h, VV 2h, Ob.V- 1h) Cílem projektu je procviení slovní zásoby, rozvoj kreativity, poznání své rodiny a svých pedk, vyhledávání informací, samostatná prác atd. Žák se jednoduchým V obchod EGS mny Sociální a Personální tení: Dopis kamarádovi na dopisování 6 lessons zpsobem domluví v bžné - sebehodnocení, Dilaog V obchod, situaci v obchod (pozdraví, (In the spolupráce, komiks požádá, zeptá se na cenu, shop) pomoc eové dovednosti: scénka zaplatí, podkuje, rozlouí V obchod (roleplay) se) Komunikativní Osobní vlastnictví zná mny v anglicky - osobní dopis (I have/haven t got ) dialog mluvících zemích a EU - diskuze, Co je na tvém obrázku? ve dvojicích, rozumí jednoduchému - komunikace ptát se a dialogu v obchod odpovídat, napíše jednoduchý nalézt rozdíly ZŠ Pardubice Studánka 400

13 osobní dopis kamarádovy hovoí o svém školním rozvrhu používá have got pi vyprávní o svém vlastnictví spolupracuje aktivn s ve tíd aktivn se zapojuje do diskuzí te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu Kompetence k uení - doplnní informací do pedištného dopisu Psaní: osobní dopis Popis dn ve škole Poslech: Písnika- My favourite day Mluvnice: sloveso být - ukazovací zájmena this these - nepravidelné tvary nkterých podst. jm. v množném ísle - how much is. have got (zkrácené formy) mezi obrázky doplnní informací do pedtištného formát vyprávní Slovíka: nakupování, mna, obchody, ásti dopisu Výslovnost: // and /æ/ / Intonace yes/no otázky Pravopis: slovíka mna v anglicky mluvících zemích a v zemích EU rozvrh v AJ brainstorming a mindmaping jazykolamy oprav chyby Žák se zeptá na rozvrh Ve škole EGS - rozdíl ve Sociální a Personální tení: Naše škola kontrola porozumní ZŠ Pardubice Studánka 401

14 kamaráda a adekvátn a správn odpoví na stejnou otázku popíše svj obvyklý den ve škole si je vdom rozdílu ve školství v rzných zemích a nkteré dokáže jmenovat z textu vydedukuje správnou odpov na otázku te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu (At school) školství ve VB a R - sebehodnocení, spolupráce, pomoc Komunikativní - nalézt odpov v textu Psaní: popis dn ve škole Poslech: písnika My favourite day moje škola eové dovednosti: Moje škola a mj rozvrh Mluvnice: - pítomný as prostý (oznamovací vta) + sloveso mít ve 3. os..j. (has got) pedložka at ve smyslu (at school, at home, at work) Slovíka: rozvrh, pedmty ve škole, dny v týdnu, školní innosti, školní budovy, vyuování, jídelna Výslovnost: /d/and /t/, /t/ and /d/ Ve škole ve VB otázky k textu - poslech ( pro specifickou informaci) vyprávní rozvrh v AJ plánek školy - popsat Žák Denní EGS otevirácí Sociální a tení: Mj den v týdnu jednoduše ale plynule innosti a dobo Personální hovoí o svých bžných volný as v obchodech - sebehodnocení, eové dovednosti: týdenních innostech a spolupráce, Mj den. aktivitách ve volném ase (Daily OSV pomoc Co dláš v pondlí? dialog dokáže se zeptat a routines uvdomování si - Co dláš ve volném ase? dialog ZŠ Pardubice Studánka 402

15 reagovat na otázku co obvykle dláš v pondlí, veer, odpoledne, o víkendu a piadit i konkrétní asový údaj dokáže se zeptat i odpovdt na as je schopen poslouchat text a vylenit specifickou informaci z textu vydedukuje správnou odpov na otázku te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu porozumí obsahu autentických materiál na internet s využitím vizuální opory a internetového dvojjazyného slovníku Žák umí popsat plynule, nkolika vtami místo kde žije (dm, msto, pokoj) dokáže mluvit o svých schopnostech zeptat se na n i svých spolužák. and my free time activities) Místo kde žiju (Place where I live) svých denních návyk, porovnání s návyky ostatních EGS domy ve VB MV- používání internetového slovníku Komunikativní - vyprávní, dalog, umní naslouchat (poslech pro specifickou informaci) Sociální a Personální - sebehodnocení, spolupráce, pomoc Komunikativní používání i-net Psaní: den v týdnu Poslech: as - Dopl informace, které uslyšíš. Mluvnice: píslovce frekvence a jejich umístní ve vt pítomný as prostý (otázka a zápor) asové a prostorové vztahy (when+where), as Slovíka: aktivity ve volném ase a s nimi související slovesa, píslovce frekvence (usually, often, always ) Výslovnost: //,/u/ /u:/ weak forms Wh-otázky - intonace Hláskování: slovíka Otevírací doba v obchodech ve VB tení: Naše msto Náš dm eové dovednosti: Popis domu, pokoje, msta napiš as který slyšiš poslech specifická informace interaktivní internetové aktivity procviující gramatický jev písnika free time ZŠ Pardubice Studánka 403 jazykolamy doplte chybjící písmeno Kontrola porozumní- ozna domy podle popisu odpovz na otázky

16 zeptá se kde je urité místo ve mst a dokáže na otázku odpovdt umí pozvat kamaráda k sob, na pizzu nebo na fotbal a i vhodn na pozvání reagovat z textu vydedukuje správnou odpov na otázku te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu porozumí obsahu autentických materiál na internet s využitím vizuální opory a internetového dvojjazyného slovníku OSV sebepoznání, sebehodnocení, spolupráce atd. slovníku Obanské - místo kde žiji Pozvání Co umíš? Je tady blízko? Psaní: Mj pokoj Naše msto Poslech: Náš dm telefonní rozhovor písnika Our town Mluvnice: vazba there is/are v souvislosti s popisem místa (otázka, zápor), some a any, pedložky (opposite, next to, behind, in fornt of, between), modální slovesa must a can, pedložka to vs. at, vazba Let s Slovíka: typy dom, místnosti, nábytek, obchody a místa ve mst, pedložky, slovesa používaná v každodenních aktivitách Výslovnsot: /t/ and // Hláskování: slovíka Domy ve VB vyprávní scénka dialog scénka internetové interaktivní hry a cviení písnika Our town popsat plánek msta, domu, pokoje používání i- netového slovníku pantomima diktát Žák Lidé a SVO Sociální a tení: komiks Kontrola ZŠ Pardubice Studánka 404

17 Dokáže popsat vzhled kamaráda popisuje svoje bžné každodenní innosti a celý svj týden dokáže gramaticky odlišit rozdíl v použití pítomného asu (innost kterou dlá nyní od innosti kterou dlá opakovan) zvládne jednoduchou konverzaci v obchod s obleením, zeptá se na velikost, na cenu, jejich vzhled (people and their appereance ) sebepoznávání (popis tla) - rozhovor v obchod Personální - sebehodnocení, spolupráce, pomoc Komunikativní - komunikace v obchod nakupování popis píšer eové dovednosti: V obchod s obleením Popis kamaráda Co dláš obvykle a co dláš práv te Psaní: Popis vzhledu kamaráda Poslech: komiks nakupování Mluvnice: pítomný as prbhový použitý pro aktivity nyní použití slovesa have got pi popisování osob pítomný as prostý vs. pítomný as prbhový (rozdíly v použití) nkterá pomnožná podstatná jména a shoda písudku s podmtem how much is/are Slovíka: obleení, ásti tla, domácí práce porozumní - seate vty, tak jak jdou po poádku - pia popis ke správné píšee scénka popis dialog sea vty do správného poadí módní pehlídka ZŠ Pardubice Studánka 405

18 Anglický jazyk 7. roník Oekávané výstupy podle RVP: RECEPTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - te nahlas plynule a foneticky správn texty pimeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých text v uebnicích a obsahu autentických materiál s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovdi na otázky - rozumí jednoduché a zeteln vyslovované promluv a konverzaci - odvodí pravdpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdlení týkající se situací souvisejících s životem v rodin, škole a probíranými tematickými okruhy - písemn, gramaticky správn tvoí a obmuje jednoduché vty a krátké texty - strun reprodukuje obsah pimen obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - jednoduchým zpsobem se domluví v bžných každodenních situacích Použité zkratky: VDO - výchova demokratického obana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova ZŠ Pardubice Studánka 406

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Anglický jazyk je vzd lávací obsah vzd

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk Španlský jazyk 177 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Španlský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky

5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky 5.3 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou matematiky eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis Zem pis

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Hlavním cílem Anglického jazyka je vést

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čj.186/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, OKRES BRNO-VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ Nová

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více