Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Anglický jazyk"

Transkript

1 Vzdlávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyuovací pedmt: Anglický jazyk Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Anglický jazyk je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Cizí jazyk pro 2. stupe. asová dotace: 6. roník 3 hodin 7. roník 4 hodiny 8. roník 3 hodiny 9. roník 3 hodiny Organizace výuky: Vyuovací pedmt má asovou dotaci ti hodiny týdn, v sedmém roníku tyi hodiny týdn. Výuka probíhá ve tídách dlených na dv skupiny. Nejvyšší poet žák ve skupin nepesahuje 24 žák.výuka probíhá v jazykové uebn, nebo v kmenové tíd skupiny, piemž se skupiny stídají v uebn podle poteby nebo podle pedem dohodnutého harmonogramu. Druhý stupe navazuje na první. V prvním období je pozornost vnována spíše gramatické struktue jazyka piemž s pibývajícími znalostmi struktury jazyka se pozornost penáší na jeho komunikaní funkci. Tématické moduly na sebe navazují a jsou organizovány spirálov. Cílem výuky: je dosažení komunikaní schopnosti dorozumt se v bžných každodenních situacích. Draz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumt tenému textu pimené délky, týkající se probíraným tématickým okruhm a autentickým textm s použitím dvojjazyného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních materiál.výuka je založena na modelu britské anglitiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem anglitiny americké. Bhem výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. ZŠ Pardubice Studánka 389

2 Každý žák dostává ke každému tématu sadu materiál (aktivit, cviení, úkol), které si sám zpracovává podle poteby. as pro vypracovávání tchto aktivit uruje uitel, ale je jen na žákovi jakou si kdy zvolí a vypracuje aktivitu. Na seznamu aktivit (kde je i doporuené, nikoliv však povinné poadí vypracovávání aktivit), si odškrtává již vypracované aktivity a na konci tématického celku si zkontroluje svj pokrok a odevzdá vypracované aktivity uiteli, který je dále ohodnotí. Žák tak získá uritou svobodu ve výuce a sám si plánuje, co práv podle svého uvážení potebuje procviit, uí se tak samostatnosti, zodpovdnosti a sebehodnocení. Žáci se speciálními poruchami uení pak dostávají pracovní listy upravené tak, aby splovaly jejich poteby. Ve výuce je používáno velké množství rzných vyuovacích technik, metod a vizuálních uebních pomcek tak, aby se zapojily všechny stránky uení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyk na poítaích zvaná CALL (Computer Assisted Language Learning), která napomáhá žákm v rozvoji klíových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je zaazeno také velké množství projekt, mezi-pedmtových vztah a prezových témat tak, aby smovali k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák. Žáci pracují bu samostatn, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k uení. Výchovné a vzdlávací strategie smující k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák (všichni vyuující pi své práci využívají spolené strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spolené strategie dále konkrétn rozvíjejí pro pedmt Anglický jazyk): Práce s uebnicí Uitel používá pi výuce jazykové uebnice britských autor, ve kterých je instruktáž k cviením psaná anglicky. Zadání k úkolm nepekládá, žáci si musí sami poradit, pochopit význam sdleného a pijít na to, co mají dlat. V pípad nejasností uitel formuluje instruktáž k úkolm jinými slovy opt v anglitin. Vede tak žáky k uplatování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah pi odvozování neznámých výraz z kontextu (kompetence k ešení problém). Pi ešení úloh, cviení a úkol z uebnice i pracovního sešitu nechává uitel žákm prostor pro vlastní postup práce, k hledání správné formulace, k diskusi mezi sebou i s ním, k nalezení nejvhodnjšího postupu k osvojení si nové látky pro sebe a rzné formy uení se anglickému jazyku (kompetence k uení). Uebnice obsahuje množství cviení pro ústní komunikaci, které uitel obmuje tak, aby si žáci procviili rzné zpsoby komunikace v anglickém jazyce. Jsou to pedevším píklady dialog, které žáci iniciativn obmují ve dvojicích, skupin nebo pedvedou jakou scénku. Stimulují tak možné situace praktického života, piemž využívají nejen své zkušenosti, ale i fantazii (kompetence komunikativní). Cviení pro písemnou komunikaci uitel využívá s obmnami k zadávání úkol, ve kterých žáci pracují bu samostatn a mohou tak uplatnit své individuální schopnosti, nebo pracují ve dvojici i menší skupince, kde si ZŠ Pardubice Studánka 390

3 pomáhají navzájem, doplují se, podílejí se na spolené práci, projevují a uplatují se dle svých dovedností, odhadují a hodnotí svj pínos pro skupinu a zodpovídají za svoji práci celému kolektivu (kompetence sociální a personální). Uitel hodnotí pi tchto komunikaních úkolech nejen výsledek, ale i cestu k jeho získání. Vybízí žáky k otevenosti, k upímnosti, aby se nebáli zeptat a nestydli se za své pípadné chyby, ale tolerovali postupy jiných a získali tak k sob vzájemnou úctu a respekt k individualit každého z nich (kompetence obanské). Uitel na podklad probrané látky z uebnice zadává témata pro delší písemné práce, ve kterých žáci vyjadují svj názor a zaujímají stanovisko k problémm spoleenským, sociálním, kulturním i ekologickým (kompetence obanské). Uitel používá pi výuce pracovních sešit k individuálnímu procviování látky. Zaazuje do hodin k tmto cviením motivaní úkoly, pi kterých žáci mohou projevit své nabité znalosti a individuáln se projevit (kompetence k ešení problém). Využití tisku a literatury Uitel zadává žákm úkoly, ke kterým potebují informace z tisku a z nauné literatury, a také využít dosud nabyté jazykové znalosti a odborné vdomosti z jiných pedmt. Texty analyzují, hodnotí a výsledky pak zpracovávají do podoby referát, esejí, úvah, zpráv nebo jiných písemných prací a prezentují je ped spolu Tím jsou vedeni k efektivnímu získávání poznatk z nejrznjších zdroj tištných materiál, k propojování získaných vdomostí a znalostí (kompetence k uení), k hledání možných ešení situací i problém a k interpretaci jejich ešení i svého stanoviska využitím znalostí odborné anglitiny (kompetence k ešení problém) a také k efektivnímu využívání písemného zpsobu komunikace (kompetence komunikativní). Uitel pi tom dbá, aby si žáci stanovili takový rozsah své práce a jeho prezentace, na které jim staí jejich znalosti a schopnosti (kompetence sociální a personální). Uitel zadává žákm kratší i delší testy, ve kterých prokáží svoje schopnosti spojovat a kombinovat nabyté vdomosti v anglickém jazyce s využitím poznatk i znalostí z jiných pedmt (kompetence k uení). Využití ICT Uitel vede hodinu pravideln v uebn výpoetní techniky, kde je možné pracovat s poítaem a na Internetu. Žáci dostávají pravideln ) úkoly, které vyžadují práci na poítai a Internetu. Jednak jsou to krátká cviení na procviení lexikální a gramatické stránky jazyka, piemž žáci mají možnost okamžité kontroly svých odpovdí a jejich následné analýzy. Dále uitel zadává úkoly vyžadující delší as na vypracování. ástené nebo neúplné informace i poznatky, které žáci obdrží, si musí doplnit a ujasnit v odborné literatue nebo na Internetu a výsledky hledání porovnat se svými spolužáky (kompetence k uení). Mají zárove píležitost hledat informace v cizím jazyce pro úkoly v jiných pedmtech za pomoci nebo bez svého uitele i spolužák (kompetence k uení). ZŠ Pardubice Studánka 391

4 Uitel žákm zadává i složitjší a asov náronjší úkoly, pi kterých žáci využívají vdomostí z jiných pedmt a znalostí práce s poítaem. Výsledky své práce pedvádjí a obhajují v prezentaci vytvoené na poítai využitím text a obrázk stažených z Internetu (kompetence k ešení problém). Uitel dává žákm prostor pro komunikativní využití Internetu, kdy si žáci pravideln mohou dopisovat em nebo chatovat se studenty z družební školy nebo jinými páteli z anglicky mluvících zemí. Pi takovýchto hodinách uitel psobí jako odborný poradce ve vcech lexikálních a gramatických (kompetence komunikativní) a žáci zárove vnímají jiné kulturní a etické pozadí života lovka (kompetence obanské). Do hodin pi kterých je možnost využít internet uitel zaazuje úkoly, pi kterých žáci sledují na anglicky psaných stránkách aktuální dní v Evrop a ve svt. Mají tak možnost pochopit nutnost pizpsobování se mnícím se životním a pracovním podmínkám kolem nich (kompetence sociální a personální), sledovat aktuální poptávku po profesích na trhu práce a konfrontovat je se svými schopnostmi (kompetence obanské). Na základ informací nalezených na webových stránkách dostávají žáci píležitost vyjádit se také k aktuálním problémm sociálním, spoleenským, kulturním i ekologickým (kompetence obanské). Reálná komunikace v anglickém jazyce Uitel poukazuje na význam uení se cizím jazykm a motivuje žáky pro další uení poádáním besed s rodilými mluvími na aktuální a zajímavé téma. Žáci pi besedách uplatní a zárove vnímají a hodnotí svou dosaženou úrove schopnosti komunikace v cizím jazyce (kompetence k uení). Úast na pravidelných exkurzích, poznávacích zájezdech, soutžích konaných v cizím jazyce a film v pvodním znní, dává žákm možnost nejen prakticky uplatnit své jazykové znalosti, motivovat se pro jeho zdokonalování (kompetence k uení), ale také využívat svých individuálních schopností a znalostí, intuice, fantazie, umní improvizovat, schopnosti adekvátn reagovat v neoekávané situaci, dotazovat se, ovovat informace, hájit své stanovisko a vyjádit svj názor (kompetence k ešení problém). Pi takovýchto píležitostech uitel žáky pouze usmruje a vybízí je k aktivní komunikaci s rodilými mluvími, nebo sleduje, zda rozumí sdlenému a vybízí je k srozumitelné interpretaci pochopeného (film apod.) (kompetence komunikativní). Žáci dostávají píležitost vystupovat s prezentací svých prací a názor ped svými spolužáky a svoje stanoviska hájit. Uitel podporuje u žák sebevdomé vystupování a opírání se o ovená fakta. Vybízí žáky k aktivní diskusi, konstruktivní kritice práce druhých a k hájení si svého stanoviska adekvátní argumentací na dotazy a kritiku výsledk své práce (kompetence sociální a personální). Pi poznávacích zájezdech, besedách s cizinci, sledování zahraniních film, tení literatury a asopis uitel vybízí žáky k zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných kulturních, etických a duševních hodnot lidí žijících v odlišném jazykovém prostedí (kompetence obanské). ZŠ Pardubice Studánka 392

5 Uitel zaazuje do výuky podle možností besedu v anglickém jazyce se studenty, uiteli, nebo jinými lidmi, kteí strávili delší dobu v zahranií. Vybízí žáky k aktivnímu zapojení se do rozhovoru s besedujícími. Diskusi smujeme k tomu, aby si žáci dokázali pedstavit modelovou situaci v jaké by se mohli v budoucnu také ocitnout, jak by v ní reagovali a dokázali se zapojit do spoleenského života daného cizojazyného prostedí a aby také zaujali své stanovisko k problémm sociálním, spoleenským, kulturním i ekologickým svého bezprostedního okolí (kompetence obanské). Uitel zadává žákm úkoly, ve kterých jednotliv, ve dvojici nebo ve skupince simulují anglicky mluvící prostedí a rzné životní situace (ptaní se na cestu, nakupování, pedstavování se a seznamovací rozhovory, diskuse na odbornjší téma apod.), pi kterých žáci projevují nejen svoje schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, ale také spolupracovat s, najít si své místo ve skupin, pijímat a sdlovat informace, akceptovat názor jiných a obhajovat svoje stanovisko (kompetence sociální a personální). Uitel zámrn zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílí údaje, na základ kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu i scénce (kompetence k ešení problém). Dále zaazuje do hodin simulace situací, ve kterých žáci vyhodnocují krizový stav a adekvátn na nj reagují, poskytují první pomoc nebo pivolají lékaskou pomoc, zastávají se sebe nebo jiných pi hájení obanských práv a získávají vdomí sebe sama jako obana a jako lena spolenosti (kompetence obanské). Doplující aktivity Uitel dbá na to, aby žáci vidli konkrétní využití znalostí cizího jazyka i v jiných, než v bžných situacích. Do hodin pravideln zaazuje úkoly, pi kterých žáci pracují s odbornou literaturou podle svých zájm a v krátkých referátech sdlují ped celou tídou své poznatky. Dále zadává úkoly, pi kterých je dležité správné porozumní textu pro další innost, jako nap. návod na obsluhu pístroje, inzerát v novinách, nápisy a upozornní na veejných prostranstvích, reklamy a další (kompetence k uení). Uitel pedestírá problém týkající se rzných spoleenských situací, který žáci eší na základ svých komunikativních a odborných znalostí anglického jazyka nejdíve formou brainstormingu jednotliv, ve skupin i ve dvojicích, kdy nashromáždí myšlenky a nápady. Poté oví své hypotézy v odborném textu, przkumem nebo statistickým vyhodnocením získaných údaj. Vybízí žáky k ovení fakt a informací ve vícero zdrojích. Na závr žáci zpracují svoje návrhy do podoby referát, plakát i prezentací pomocí ICT (kompetence k ešení problém). Uitel vybírá takové úkoly, pi kterých jsou žáci nuceni odhadnout své schopnosti a asové možnosti a adekvátn pistoupit k jeho ešení. Vede žáky k tomu, aby si rovnomrn a odpovdn rozdlily dílí úkoly celé úlohy a vzali svj díl odpovdnosti vi celému kolektivu pi jeho ešení a vyhodnocení (kompetence sociální a personální). Uitel simuluje situace, ve kterých si žáci stanoví své vlastní cíle, které vycházejí z jejich zájm a životních priorit. Vybízí žáky k vlastní tvoivosti a nápadm, pi kterých se projeví jejich schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, jejich fantazie a jejich ZŠ Pardubice Studánka 393

6 poteby, žáci popisují pracovní postup, referují o událostech, petených knížkách, o své umlecké tvorb, sportovních výkonech a jiné (kompetence obanské). Prezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita ro. : používání slovníku, internetu, atlasu, asopisu ro. : každodenní povinnosti, charakteristika životního stylu, rodiny, touha po zvíeti. Kdo jsem? Pro studuji anglitinu? Rodokmen, umt se pedstavit ro. : Domácí píprava na hodinu, dobrovolná úast v soutžích, aktivní innost ve skupinách a pi samostatné práci ro. : Stídání forem práce v hodin ro. : Referáty, projekty volba tématu a vypracování, dramatická tvorba, sestavení itineráe. Sociální rozvoj Poznávání lidí ro. : Možnost komunikace s dtmi po celém svt prostednictvím internetu a dopisováním. Mezilidské vztahy 6.ro. : Tradiní svátky v angl. mluvících zemích rodina, škola. 7. ro. : Lidské smysly, funknost, soužití s tlesn postiženými lidmi jejich integrace do každodenního života. 8. ro. : Boj proti lidské agresivit, nesnášenlivosti, pedsudkm, rasismu. 9. ro. : Konfliktní situace dospívajících, vhodné a nevhodné reakce osob. ZŠ Pardubice Studánka 394

7 Komunikace Kooperace a kompetice 6. 9.ro. : Zpsoby zdravení, situaní rozhovory, spoleenské a zdvoilostní fráze ro. : Vypracování projekt a sestavování kvíz a kížovek. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje praktická etika: 7. ro. : Popis dopravních nehod, žádost o radu a vyjádení vlastních potíží. 8. ro. : Komunikativní schopnosti vyjádit žádost, povinnost, možnost, nezbytnost, zákaz. 9. ro. : Pozitivní a negativní chování dospívajících, ešení konfliktních situací. 6. a 8. ro. : Pátek tináctého, názor na souasnou módu mládeže (tetování, piercing), bžná mluva mládeže, hovorový jazyk, vyjádení rzných pocit ( obdiv, úžas, znechucení, odmítnutí) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBANA Obanská spolenost a škola Oban, obanská spolenost a stát Formy participace oban v politickém život Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování 6.ro.: At school - prbh a závr vyuování. 6.ro.: The Czech Republic - struná charakteristika území, msta, zákl. zempisné údaje, eské tradice jmenin - oslavy svátk. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svt nás zajímá 6 9.ro. : Internet a znalost jazyk v EU. Dopis kamarádovi, dtské knihy - seznámení s autorkou Enid Blyton. Zážitky a dojmy z prázdnin, popis pírodních krás a historických památek. Objevujeme Evropu a svt 6.ro.: Tradiní výzdoba a zvyky Halloween, Christmas v kontrastu s USA a Británii, St.Valentine s Day, Easter,náboženské svátky v USA a Británii.Rozdílnost pozdrav lidí ve ZŠ Pardubice Studánka 395

8 Jsme Evropané spolenosti. 6.ro.:Internet a komunikace po celém svt, práce dtí na Internetu, nakupování. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Vztah lovka k prostedí 6. 9.ro. : Zdravá výživa, pohyb, škodlivost rychlého oberstvení. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy 6. ro.: ivotní styly u jednotlivých národ, Den Díkuvzdání, Svátek svtel, indiánské zvyky. 6. ro. : Získávání nových pátel. ZŠ Pardubice Studánka 396

9 Anglický jazyk 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu Oekávané výstupy podle RVP: RECEPTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - te nahlas plynule a foneticky správn texty pimeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých text v uebnicích a obsahu autentických materiál s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovdi na otázky - rozumí jednoduché a zeteln vyslovované promluv a konverzaci - odvodí pravdpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdlení týkající se situací souvisejících s životem v rodin, škole a probíranými tematickými okruhy - písemn, gramaticky správn tvoí a obmuje jednoduché vty a krátké texty - strun reprodukuje obsah pimen obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - jednoduchým zpsobem se domluví v bžných každodenních situacích Použité zkratky: VDO - výchova demokratického obana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova ZŠ Pardubice Studánka 397

10 Školní výstupy Téma Mezipedmtové vztahy a prezová témata Žák zná vtšinu rzných pozdrav, vhodn na n reaguje a vhodn je používá v rzných situacích umí se slušne pedstavit ostatním zná názvy vybraných mst a stát je schopen plnit úkoly samostatn podle zadání ale take ve skupince nebo ve dvojici te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu dokáže se zeptat na telefonní íslo a také na stejnou otázku odpovdt zná abecedu a íslo od umí hláskovat své jméno a adresu a take hláskované jméno (nebo slovo, adresu) správn zapsat Seznamov ání a pozdravy setkání s cizincem (Greetings and introducti ons Meeting foreigners) Zempis (názvy stát, jejich hl. Msta a vlajky) Obanská výchova (zásady slušného pedstavování) EGS státní symboly (vlajky) OSV pedstavování, vzájemné poznávání ve tíd Klíové kompetence Sociální, personální a komunikativní - zásady pedstavování a seznamování Uivo Pipomenutí uiva pedchozích roník tení- Dialog - seznamování s cizincem eové dovednosti seznamování, pedstavování, pozdravy Psaní pozdrav z prázdnin (pozhled) Poslech pozdravy Mluvnice sloveso být (otázka, zápor, oznamovací), pedložky, neuritý len a/an, Slovní zásoba pozdravy, názvy nkterých stát, národností a hl. mst, pozdravy a pedstavování, Pravopis jméno a adresa, abeceda Nkteré doporuené metody a formy práce scénka roztíhané vty (sea správn slovosled) piazování vlajek k státm písnika ABC as. rozvržení Evaluace Testování sebehdnocení a kontrola uitelem: Ústní zkoušení písemné testování - písmený projev Žák zná nazvy pedmt ve tíd a dokáže tídu plynule popsat (používá jednoduché vty) umí se omluvit (když Ve tíd (Classroom instructions classroom Obanská výchova práva a povinnosti žáka a uitele Sociální a Personální a k uení - spolupráce ve tíd, pomoc, samostatnost, tení popis tídy, Hláskování jména, Telefonní ísla eové dovednosti popis tídy, - ptaní se na telefonní íslo a ZŠ Pardubice Studánka 398 sebehodnoce ní a kontrola

11 zapomnl d.ú., pomcky, pi pozdním píchodu) dokáže se slušn zeptat pokud nemu nerozuml reaguje správn na uitelovi instrukce popíše jednotlivé ásti svého tla te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu objects,clas sroom behaviour) OSV - (pantomimické hry) neverbální komunikace, kreativita, rozvoj myšlení, VDO - pravidla ve tíd ohleduplnost, sebehodnocení a hodnocení ostatních, kontrola svého pokroku Komunikativní pantomimické hry, dialogy, samostatné eové projevy - telefonní íslo Obanské kompetence - respektuje pravidla ve tíd a je si vdom svých práv odpov Psaní -popis tídy Poslech - instrukce ve tíd, písnika, instrukce ve tíd, slovíka Mluvnice pravidelné a nepravidelné tvary množných ísel, pivlastovací s pedložky: in, on, under vazba there is/are oznamovací vta Slovíka object in the classrom, parts of body, instrukce ve tíd Výslovnost správná výslovnost s a z v množném ísle podst. jm. Pravopis hláskování jména a adresy, slovíek Zaškrtni co slyšíš Oísluj obrázky tak jak je slyšíš za sebou - kížovky - pantomima - pira slova k obrázku - nakreslit plánek tídy a popsat -diktát - šibenice uitelem: Žák Moje Obanská Sociální a tení - komiks Kontrola rodina výchova personální Moje rodina porozumní umí popsat sebe i leny moje - funkce rodiny - pomáhání dialog Telefon do - zodpovzte své rodiny oblíbená VV (plakát - ostatním rádia otázky dokáže odpovdt na vc rodinný strom) sebe eové dovednosti Scénka otázku týkající se rodinných i ostatních - Telefon do radia (roleplay) píslušník OSV - O mé rodin Ukaž fotky a hovoí o svých rozvoj identity Komunikativní vyprávní vyprávj oblíbených vcech osobnosti (dialogy, Psaní pohled rozumí jednoduché a kreativity samostatné Poslech Písnika Pro zeteln vyslovované poznávání ve eové projevy) Sandy promluv a konverzaci tíd - telefonní dialog Telefon do rádia ZŠ Pardubice Studánka 399 sebehodnoce ní a kontrola uitelem:

12 te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu EGS - rodinný život ve VB rozhovor Obanské - respektuje pravidla ve tíd a je si vdom svých práv Mluvnice sloveso být (zkrácené formy) - pivlastovací zájmena (pipomenutí a zdokonalení), tázací zájm. Jak, kde, kdo, jaký, co Slovíka - rodina, rodinní píslušníci, oblíbené vci Výslovnost /ð/ and // Intonace- oznam. vta Pravopis slovíka Kulturní souvislosti Rodinný život ve VB (nebo USA) Projekt: Rodinný strom (plakát) Ukaž a vyprávj (show and tell) jazykolam napodobování modelu vyber správn vyhlávkované PROJEKT: Moje rodina plakát rodinného stromu (5 hodin AJ -2h, VV 2h, Ob.V- 1h) Cílem projektu je procviení slovní zásoby, rozvoj kreativity, poznání své rodiny a svých pedk, vyhledávání informací, samostatná prác atd. Žák se jednoduchým V obchod EGS mny Sociální a Personální tení: Dopis kamarádovi na dopisování 6 lessons zpsobem domluví v bžné - sebehodnocení, Dilaog V obchod, situaci v obchod (pozdraví, (In the spolupráce, komiks požádá, zeptá se na cenu, shop) pomoc eové dovednosti: scénka zaplatí, podkuje, rozlouí V obchod (roleplay) se) Komunikativní Osobní vlastnictví zná mny v anglicky - osobní dopis (I have/haven t got ) dialog mluvících zemích a EU - diskuze, Co je na tvém obrázku? ve dvojicích, rozumí jednoduchému - komunikace ptát se a dialogu v obchod odpovídat, napíše jednoduchý nalézt rozdíly ZŠ Pardubice Studánka 400

13 osobní dopis kamarádovy hovoí o svém školním rozvrhu používá have got pi vyprávní o svém vlastnictví spolupracuje aktivn s ve tíd aktivn se zapojuje do diskuzí te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu Kompetence k uení - doplnní informací do pedištného dopisu Psaní: osobní dopis Popis dn ve škole Poslech: Písnika- My favourite day Mluvnice: sloveso být - ukazovací zájmena this these - nepravidelné tvary nkterých podst. jm. v množném ísle - how much is. have got (zkrácené formy) mezi obrázky doplnní informací do pedtištného formát vyprávní Slovíka: nakupování, mna, obchody, ásti dopisu Výslovnost: // and /æ/ / Intonace yes/no otázky Pravopis: slovíka mna v anglicky mluvících zemích a v zemích EU rozvrh v AJ brainstorming a mindmaping jazykolamy oprav chyby Žák se zeptá na rozvrh Ve škole EGS - rozdíl ve Sociální a Personální tení: Naše škola kontrola porozumní ZŠ Pardubice Studánka 401

14 kamaráda a adekvátn a správn odpoví na stejnou otázku popíše svj obvyklý den ve škole si je vdom rozdílu ve školství v rzných zemích a nkteré dokáže jmenovat z textu vydedukuje správnou odpov na otázku te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu (At school) školství ve VB a R - sebehodnocení, spolupráce, pomoc Komunikativní - nalézt odpov v textu Psaní: popis dn ve škole Poslech: písnika My favourite day moje škola eové dovednosti: Moje škola a mj rozvrh Mluvnice: - pítomný as prostý (oznamovací vta) + sloveso mít ve 3. os..j. (has got) pedložka at ve smyslu (at school, at home, at work) Slovíka: rozvrh, pedmty ve škole, dny v týdnu, školní innosti, školní budovy, vyuování, jídelna Výslovnost: /d/and /t/, /t/ and /d/ Ve škole ve VB otázky k textu - poslech ( pro specifickou informaci) vyprávní rozvrh v AJ plánek školy - popsat Žák Denní EGS otevirácí Sociální a tení: Mj den v týdnu jednoduše ale plynule innosti a dobo Personální hovoí o svých bžných volný as v obchodech - sebehodnocení, eové dovednosti: týdenních innostech a spolupráce, Mj den. aktivitách ve volném ase (Daily OSV pomoc Co dláš v pondlí? dialog dokáže se zeptat a routines uvdomování si - Co dláš ve volném ase? dialog ZŠ Pardubice Studánka 402

15 reagovat na otázku co obvykle dláš v pondlí, veer, odpoledne, o víkendu a piadit i konkrétní asový údaj dokáže se zeptat i odpovdt na as je schopen poslouchat text a vylenit specifickou informaci z textu vydedukuje správnou odpov na otázku te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu porozumí obsahu autentických materiál na internet s využitím vizuální opory a internetového dvojjazyného slovníku Žák umí popsat plynule, nkolika vtami místo kde žije (dm, msto, pokoj) dokáže mluvit o svých schopnostech zeptat se na n i svých spolužák. and my free time activities) Místo kde žiju (Place where I live) svých denních návyk, porovnání s návyky ostatních EGS domy ve VB MV- používání internetového slovníku Komunikativní - vyprávní, dalog, umní naslouchat (poslech pro specifickou informaci) Sociální a Personální - sebehodnocení, spolupráce, pomoc Komunikativní používání i-net Psaní: den v týdnu Poslech: as - Dopl informace, které uslyšíš. Mluvnice: píslovce frekvence a jejich umístní ve vt pítomný as prostý (otázka a zápor) asové a prostorové vztahy (when+where), as Slovíka: aktivity ve volném ase a s nimi související slovesa, píslovce frekvence (usually, often, always ) Výslovnost: //,/u/ /u:/ weak forms Wh-otázky - intonace Hláskování: slovíka Otevírací doba v obchodech ve VB tení: Naše msto Náš dm eové dovednosti: Popis domu, pokoje, msta napiš as který slyšiš poslech specifická informace interaktivní internetové aktivity procviující gramatický jev písnika free time ZŠ Pardubice Studánka 403 jazykolamy doplte chybjící písmeno Kontrola porozumní- ozna domy podle popisu odpovz na otázky

16 zeptá se kde je urité místo ve mst a dokáže na otázku odpovdt umí pozvat kamaráda k sob, na pizzu nebo na fotbal a i vhodn na pozvání reagovat z textu vydedukuje správnou odpov na otázku te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu porozumí obsahu autentických materiál na internet s využitím vizuální opory a internetového dvojjazyného slovníku OSV sebepoznání, sebehodnocení, spolupráce atd. slovníku Obanské - místo kde žiji Pozvání Co umíš? Je tady blízko? Psaní: Mj pokoj Naše msto Poslech: Náš dm telefonní rozhovor písnika Our town Mluvnice: vazba there is/are v souvislosti s popisem místa (otázka, zápor), some a any, pedložky (opposite, next to, behind, in fornt of, between), modální slovesa must a can, pedložka to vs. at, vazba Let s Slovíka: typy dom, místnosti, nábytek, obchody a místa ve mst, pedložky, slovesa používaná v každodenních aktivitách Výslovnsot: /t/ and // Hláskování: slovíka Domy ve VB vyprávní scénka dialog scénka internetové interaktivní hry a cviení písnika Our town popsat plánek msta, domu, pokoje používání i- netového slovníku pantomima diktát Žák Lidé a SVO Sociální a tení: komiks Kontrola ZŠ Pardubice Studánka 404

17 Dokáže popsat vzhled kamaráda popisuje svoje bžné každodenní innosti a celý svj týden dokáže gramaticky odlišit rozdíl v použití pítomného asu (innost kterou dlá nyní od innosti kterou dlá opakovan) zvládne jednoduchou konverzaci v obchod s obleením, zeptá se na velikost, na cenu, jejich vzhled (people and their appereance ) sebepoznávání (popis tla) - rozhovor v obchod Personální - sebehodnocení, spolupráce, pomoc Komunikativní - komunikace v obchod nakupování popis píšer eové dovednosti: V obchod s obleením Popis kamaráda Co dláš obvykle a co dláš práv te Psaní: Popis vzhledu kamaráda Poslech: komiks nakupování Mluvnice: pítomný as prbhový použitý pro aktivity nyní použití slovesa have got pi popisování osob pítomný as prostý vs. pítomný as prbhový (rozdíly v použití) nkterá pomnožná podstatná jména a shoda písudku s podmtem how much is/are Slovíka: obleení, ásti tla, domácí práce porozumní - seate vty, tak jak jdou po poádku - pia popis ke správné píšee scénka popis dialog sea vty do správného poadí módní pehlídka ZŠ Pardubice Studánka 405

18 Anglický jazyk 7. roník Oekávané výstupy podle RVP: RECEPTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - te nahlas plynule a foneticky správn texty pimeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých text v uebnicích a obsahu autentických materiál s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovdi na otázky - rozumí jednoduché a zeteln vyslovované promluv a konverzaci - odvodí pravdpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdlení týkající se situací souvisejících s životem v rodin, škole a probíranými tematickými okruhy - písemn, gramaticky správn tvoí a obmuje jednoduché vty a krátké texty - strun reprodukuje obsah pimen obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ EOVÉ DOVEDNOSTI žák - jednoduchým zpsobem se domluví v bžných každodenních situacích Použité zkratky: VDO - výchova demokratického obana EGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech OSV Osobní a socilání výchova MEV Mediální výchova EVO Enviromentální výchova ZŠ Pardubice Studánka 406

19 Školní výstupy Téma Mezipedmtové vztahy a prezová témata Žák umí blahopát k narozeninám a výroím a napsat blahopání i dkovnou pohlednici pozdraví a pedstaví se vyplní jednouché informace do identifikaní karty porozumí jednoduchému tenému textu obmuje jednoduché vty a krátké texty se zachováním jejich významu strun reprodukuje obsah pimen obtížného textu, promluvy i konverzace te nahlas, plynule a foneticky správn texty pimeného obsahu dokáže se zeptat na datum a místo narození a také na tuto otázku odpovdt dokáže krátce ale souvisle hovoit (i psát) o innostech v jednotlivých roních obdobích v roce Rok v život (A year in life - birthday celebratio n, months in year and seasons) SVO - sebepoznávání (rok v mém život) EGS - poznávání kulturních odlišností (rok v Británii, oslavy a svátky) Klíové kompetence Komunikativní - narozeninové blahopání - vyplnní identifikaní karty K uení - vyhledávání otázek z textu - reprodukce text Sociální a presonální - blahopání k narozeninám - dkovná ohlednice Uivo tení: Rok v mém život Typický rok v Británii eové dovednosti: blahopání k narozeninám Rok v mém život What s the weather like today? Psaní: vyplnní identifikaní karty narozeninové blahopání dkovná pohlednice Poslech: Rok v mém život Interview s Davidem Mluvnice:íslovky adové, použití len, pítomný as prostý vs. pítomný as prbhový, tázací zájmena (what, when, where, who, why, which, how) a tvorba otázek s použitím tchto tázacích zájmen - sloveso být v minulém ase (oznamovací vta) - být narozen ( be born ) Slovíka:oslavy, msíce, Nkteré doporuené metody a formy práce Kontrola porozumní - pira obrázky k textu - vyhledání odpovdi na otázku - pravdivé a nepravdivé vty autentický novinový lánek (poasí) scénka vyprávní scénka vyber správný obrázek ke každé otázce as. rozvržení Evaluace Testování sebeohdnoce ní a kontrola uitelem: Intro test (seznámení se žákovou souasnou úrovní anglitiny hodnocen slovn, procenty) ZŠ Pardubice Studánka 407

20 odvodí pravdpodobný význam nových slov z kontextu dokáže vézt krátký dialog o poasí Žák popíše svého domácího mazlíka dokáže popsat rozdíl mezi zvíaty a lidmi odvodí pravdpodobný význam slov z kontextu rozumí obsahu autentických materiál s využitím vizuální opory vyhledá v textech odpovdi na otázky strun reprodukuje obsah teného textu dokáže popsat rozdíl mezi domácími mazlíky a zvíaty žijícími v pírod seadí útržky textu do správného poadí tak aby utvoily píbh Zvíata v pírod a domácí mazlíci (Animals in the nature and pets) Pírodopis EV tématicky (lovk, zvíe a píroda) K uení - azení útržk text do správného poadí - reprodukce textu - vyhledání otázek k textu Obanské - tématicky (píroda a ekologie) poasí, roní období,innosti v uritém roním období, Typický rok v Británii (svátky, narozeniny, roní období, poasí) tení: Mj domácí mazlíek Rozdíl mezi lidmi a zvíaty Popis zvíat O netopýru Komiks v ZOO eové dovednosti: my pet, interviewing animals, Psaní: Mj domácí mazlíek Poslech: písnika In the jungle (by Tokens) Mluvnice: nepravidelný tvar množného ísla vybraných podstatných jmen, pedmtná zájmena, ukazovací zájmena ((this, that, these, those) semimodální sloveso need a needn t vs. mustn t - stupování pídavných jmen jednoslabiných Kontrola porozumní: ZŠ Pardubice Studánka 408 piazení popisu k obrázku sebeohdnoce ní a kontrola uitelem:

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy 5.2.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupe: 1. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (pr. témata, meziped. vztahy apod.) Jazyková výchova správn vyslovuje

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk Ruský jazyk 223 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Ruský jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit

CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit CHALLENGES 1 Peklad pokyn ke cviením v pracovním sešit GET READY strana 3 Slovní zásoba: zem/národnosti 1)Doplte jména zemí, použijte a, e, i, o nebo u. 2) Doplte tabulku s použitím pídavných jmen vytvoených

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více