soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II"

Transkript

1 Realizační tým projektu Otevřená věda II vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh studentského trička Otevřená věda II

2 Identifikační údaje zadavatele: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Národní 1009/ Praha 1 IČO: DIČ: CZ Zastoupeno ředitelem JUDr. Jiřím Malým (dále jen zadavatel) Kontaktní osoby ve věcech soutěže: Mgr. Michaela Žaludová tel.: ) Mgr. Petr Borovský tel.: ) Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor projektů a grantů Wiehlův dům, Vodičkova 40, Praha 1 1. Zadávací podmínky-textová výzva a základní informace k soutěži Zadavatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (SSČ AV ČR) je veřejnou výzkumnou institucí, která zajišťuje především infrastrukturní činnosti a služby pro AV ČR a její pracoviště. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. SSČ se soustředí především na aktivity v těchto oblastech: informační technologie, elektronické komunikace, správa sítí, databank a informačních systémů; vydávání vědeckých a odborných publikací, vědecky zaměřených periodik pod značkou Academia, provozování knihkupectví, internetového knihkupectví, antikvariátu a literárních kaváren; vydávání Akademického bulletinu oficiálního měsíčníku AV ČR; pořádání konferencí, školení a odborných seminářů, kulturněvzdělávacích aktivit a výstav; poskytování právního poradenství, patentových a licenčních služeb; správa nemovitostí, provoz vlastních ubytovacích a stravovacích zařízení, bytového hospodářství, investorsko-inženýrská činnost; mediální, marketingová a propagační podpora AV ČR a jednotlivých divizí atd. Webová stránka: Vyhlašovatel: Odbor projektů a grantů SSČ AV ČR realizační tým projektu Otevřená věda II. Projekt Otevřená věda II systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti byl schválen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.3, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/ Cílem projektu je zlepšení a vzrůst lidského potenciálu v dlouhodobě oslabených vědeckých oborech. Projekt je realizován prostřednictvím organizace a zajištění 150 studentských vědeckých stážích na vědecko-výzkumných pracovištích AV ČR a univerzit po celé České republice. Projekt započal 1. září 2009 a potrvá do 31. srpna 2012.

3 2. Předmět soutěže Předmětem je příprava a realizace soutěže, jejíž cílem bude navrhnout tričko pro studenty, kteří se účastní stáží v rámci projektu Otevřená věda II. Soutěžní návrhy by se měly obsahovat: 1. grafické ztvárnění trička (návrh podoby trička, vč. barvy) 2. výtvarné ztvárnění obsahu text, př. obrázek, foto Rozsah a forma návrhu je plně na zvážení účastníka soutěže, vítány jsou jak textové dokumenty (rtf, doc, pdf), vč. obrázků ve formátech (ai, eps, cdr, jpg, bmp). Účastník soutěže je povinen zaslat elektronicky: 1. Přihlášku účastníka soutěže - základní identifikační údaje zhotovitele. 2. Soutěžní návrh návrh by měl obsahovat také písemný popis (specifikaci užitých barev, může obsahovat navrhovaný materiál apod.). Účastník soutěže nalezne formulář Příhláška účastníka soutěže ke stažení na webové stránce projektu Otevřená věda II Přihlášku i soutěžní návrh je nutné však dodat v elektronické podobě na nejpozději do Účastníci soutěže Účastník/účastníci soutěže musí splňovat tyto podmínky: - věk min. 15 let (k ) Soutěž je určena těm účastníkům soutěže, kteří zašlou řádně vyplněnou přihlášku a soutěžní návrh trička dle specifických požadavků stanovených touto výzvou a dodrží všechny podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, členové hodnotící komise a osoby, které jsou s nimi v příbuzenském poměru. Soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci z řad studentů, tak studentské týmy. Soutěž je určena široké veřejnosti. 4. Podmínky soutěže Termín vyhlášení soutěže je , od této chvíle je možné přijímat soutěžní návrhy. Veškeré podklady k soutěži budou od tohoto data umístěny na webových stránkách Účastník soutěže předloží vyhlašovateli soutěžní návrh a řádně vyplněnou písemnou Přihlášku účastníka soutěže nejpozději do do 16 hodin. Přihláška účastníka soutěže spolu se soutěžním návrhem musí být do uvedené doby doručena na ovou adresu: Každé převzetí soutěžního návrhu potvrdí vyhlašovatel em. Soutěžní návrh bude zpracován v českém jazyce a podán v jednom vyhotovení. V případě předložení více návrhů (max. 3) bude vyplněna pro každý návrh zvlášť jedna Přihláška účastníka soutěže. Přihlášky účastníka soutěže a soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny v rozporu s těmito požadavky, vyhlašovatel do soutěže nezařadí. Soutěžící zasláním Přihlášky účastníka soutěže dávají najevo souhlas s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních prací na webových stránkách projektu Otevřená věda II (www.otevrena-veda.cz). Po vyhodnocení nejlepších návrhů odbornou porotou budou nejlepší návrhy

4 zveřejněny na webové stránce. O vítězi místa rozhodnou ve třetím kole soutěže návštěvníci webu. Zasláním elektronické přihlášky soutěžící rovněž udělují vyhlašovateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním svých osobních údajů (jména, příjmení, data narození, místa studia školy a kontaktní adresy) za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). Vyhlašovatel si vyhrazuje přednostní právo použít i dílčí prvky z nevítězných návrhů. 5. Odborná porota a postup hodnocení Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí odborná porota realizačního týmu projektu Otevřená věda II. Odborná porota rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Odborná porota bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií: 1. splnění požadavků dle zadání 2. možnost praktického využití 3. celková koncepce vizuálního stylu 4. originalita, celková výtvarná úroveň řešení 5. jednoduchost a srozumitelnost Hodnocení předložených návrhů bude probíhat ve třech kolech. První kolo bude zaměřeno na formální administrativní hodnocení (chybějící údaje v Přihlášce účastníka soutěže, neodpovídající návrhy původnímu zadání). V druhém kole dojde k hodnocení odbornou porotou, která vybere maximálně 5 nejzajímavějších návrhů. Ve třetím kole dojde ke zveřejnění 5 nejzajímavějších návrhů na webové stránce projektu Otevřená věda II (www.otevrena-veda.cz). 3 návrhy které získají nejvíce hlasů od veřejnosti budou oceněny věcnými cenami. Vítězný návrh bude dále komunikován s vítězem a navržen ke zpracování na základě výběrového řízení v souladu s pravidly Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 6. Ocenění Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. 3 vítězné návrhy, které získají nejvíce hlasů ve veřejném hodnocení na webové stránce projektu (www.otevrena-veda.cz) budou oceněny knihami, jenž do soutěže věnovalo Nakladatelství Academia. Všechny ceny budou předány až po definitivním ukončení soutěže, tj. do 30 dnů po vyhodnocení a zveřejnění vítězného návrhu na webové stránce projektu. Vyhlášení výsledků je plánováno ke dni Vítězné návrhy, který budou odměněny, přechází dnem předání výherní ceny do vlastnictví vyhlašovatele.

5 Ceny Nakladatelství Academia věnované do soutěže si můžete prohlédnout zde: Výherce obdrží knihu Tajemství rostlin (Viktor Sýkora; Věra Hroudová) 2. místo obdrží knihu Kouzlo čísel - Od velkých objevů k aplikacím (Michal Křížek; Lawrence Sommer; Alena Šolcová) 3. místo obdrží knihu Zasažen bleskem - Podivuhodný svět pravděpodobností (Jeffrey S. Rosenthal)

6 7. Vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění Vítězné návrhy, které budou vybrány v třetím kole, budou známy dne a zveřejněny na webových stránkách Všichni účastníci soutěže budou vyrozuměni také prostřednictvím u. Předání cen vítězům bude uskutečněno v kanceláři realizačního týmu projektu Otevřená věda II, na adrese: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Odbor projektů a grantů, Wiehlův dům, Vodičkova 40, Praha 1. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu. Hodnotící porota/vyhlašovatel nemá povinnost zdůvodňovat své rozhodnutí o pořadí v soutěži a rozhodnutí je definitivní a neměnné. 8. Vzájemný styk mezi vyhlašovatelem a účastníkem soutěže Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v odůvodněných případech soutěž pozastavit či zrušit. Účastník soutěže odeslání Přihlášky účastníka soutěže souhlasí s podmínkami soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních návrhů na webové stránce projektu Otevřená věda II. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou vítěz soutěže postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití. Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace budou stanoveny ve smlouvě po vzájemné dohodě. Navrácení soutěžních návrhů: po termínu oznámeném spolu s výsledky soutěže může soutěžící písemně požádat vyhlašovatele o vrácení všech jím předložených soutěžních návrhů. Vyhlašovatel se zavazuje vrátit soutěžícímu všechny jím předložené soutěžní návrhy nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná žádost soutěžícího. Navrácení soutěžního návrhu bude uskutečněno na základě písemného vyžádání účastníka soutěže. Zrušení veřejné soutěže: vyhlašovatel je oprávněn odvolat veřejnou soutěž, pokud se v jejím průběhu vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na vyhlašovateli požadovat, aby ve veřejné soutěži pokračoval. Pokud soutěžící v soutěžních podmínkách narazí na případné nejasnosti, může si vyjasnit veškerá sporná místa v průběhu stanovené lhůty, a to formou písemného dotazu adresovaného kontaktní osobě vyhlašovatele. Dotazy zasílejte na adresu: Tento dotaz musí být doručen nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů. Vyhlašovatel tazateli odpoví na dotaz písemně ( em) a všechny položené dotazy zpřístupní spolu s odpověďmi na svých internetových stránkách. Na dotazy učiněné po stanovené lhůtě vyhlašovatel není povinen odpovědět. Praha Mgr. Michaela Žaludová

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA Vyhlašovatel Město Červený Kostelec náměstí T. G. Masaryka 120 549 41 Červený Kostelec IČ 00272566

Více

INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL.

INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL. INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vyhlašovatel: Institut umění

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ!

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ! SPOLEČNOST YIT STAVO PRODLUŽUJE A ROZŠIŘUJE SOUTĚŽ O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY PRO SVŮJ NOVÝ REZIDENČNÍ PROJEKT KOTI HYACINT (dále jen soutěž ) Soutěž je určena pro studenty uměleckých škol ve školním roce

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015

PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015 PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2015 Vyhlášení: 21. 4. 2015 Ukončení příjmu přihlášek: 18. 9. 2015 Vyhlášení výsledků: 11. 11. 2015 1 1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE Moravskoslezský kraj, se

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 IČO: 48136450

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: SPRÁVA, ÚDRŽBA SERVERŮ A DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více