Střední škola EDUCHEM, a. s Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, Litvínov)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, 436 01 Litvínov)"

Transkript

1 Střední škola EDUCHEM, a. s Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, K Loučkám 1423, Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Elektromechanik Kód a název oboru: Zaměření: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Střední vzdělání s výučním listem 3 roky, studium denní Ředitel školy: PhDr. Vlastimil Doležal Kontakty: tel.fax: www: Platnost ŠVP: od Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné školy razítko školy: podpis ředitele:... 1

2 1. ZMĚNY V ŠVP 2

3 2. OBSAH ŠVP Elektromechanik: 1. ZMĚNY V ŠVP OBSAH ŠVP Mechanik elektrotechnik: PROFIL ABSOLVENTA Uplatnění absolventa Výsledky vzdělávání KLÍČOVÉ (PŘENOSITELNÉ) KOMPETENCE ABSOLVENTA ODBORNÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA Další výsledky vzdělávání Specifické výsledky vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání 6 4. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Učební plán ŠVP Učební plán denní forma vzdělávání Učební osnovy Český jazyk a literatura CIZÍ JAZYK 1 ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK 2 NĚMECKÝ JAZYK OBČANSKÁ NAUKA FYZIKA ZÁKLADY EKOLOGIE MATEMATIKA EKONOMIKA TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECKÁ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ ELEKTRONIKA AUTOMATIZACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Autorský kolektiv

4 3. PROFIL ABSOLVENTA Identifikační údaje Kód a název oboru vzdělání: H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje Název ŠVP: Elektromechanik Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od do Uplatnění absolventa Absolvent učebního oboru Elektromechanik se uplatní: V pracovních pozicích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Uplatnění nachází především v oblastech servisní péče v technických službách a provozní technické údržbě v oborech průmyslové automatizace, na automatických výrobních linkách, na robotizovaných pracovištích s elektrotechnickými a strojními částmi, v měřicí a regulační technice, procesorové technice, ve sdělovací a zabezpečovací technice, v servisní činnosti kancelářské techniky, zdravotnické přístrojové technice, ve spotřební elektronice, chladírenském a klimatizačním zařízení. Absolvent je připraven: Instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávají signály či informace, elektrické pohony a napájecí zdroje apod Výsledky vzdělávání Klíčové (přenositelné) kompetence absolventa Kompetence k učení Uvědomuje si, že vzdělávání je základním předpokladem k osobnímu i odbornému růstu. Ovládá různé techniky učení a vytváří si a volí si vhodný studijní režim a podmínky pro jeho využití. Využívá ke svému učení různé informační zdroje v mluvené, tištěné a elektronické formě a pracuje s nimi. Kompetence k řešení problémů Rozumí zadání úkolu a vyhledává informace potřebné k jeho řešení. Vyhodnocuje způsoby řešení a zdůvodňuje výběr konkrétní varianty včetně ověření zvoleného postupu a dosažených výsledků. Využívá nabytých vědomostí a zkušeností. Pracuje v týmu a spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi. Komunikativní kompetence Formuluje své myšlenky srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně v projevech mluvených i psaných. Vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování, v diskusi aktivně obhajuje své názory a postoje. Dosahuje jazykové způsobilosti pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí alespoň v jednom cizím jazyce. Výstupní úroveň u prvního cizího jazyka odpovídá minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Personální a sociální kompetence Posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti a podle nich si stanovuje cíle a zájmové i pracovní priority, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích. Je odpovědný ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický a duševní rozvoj prostřednictvím aktivního životního stylu. Přispívá k vytváření tolerantních mezilidských vztahů, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Adaptuje se na měnící životní a pracovní podmínky, je připraven řešit své sociální a ekonomické záležitosti. 4

5 Občanské kompetence a kulturní povědomí Dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí a jejich kulturní specifika, nepodléhá nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci. Jedná v souladu s morálními zásadami a zásadami společenského chování, uplatňuje hodnoty demokracie. Uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluzodpovědnost při ochraně života a zdraví ostatních. Rozumí, že pro trvale udržitelný rozvoj člověka i společnosti je důležitá péče o životní prostředí. Uznává tradice a hodnoty svého národa v evropském a světovém kontextu. Matematické kompetence Aplikuje matematické postupy, logické a matematické myšlení při řešení praktických úkolů v rozvoji odborných kompetencí. Rozumí informacím se standardními matematickými pojmy. Kompetence k využívání informačních technologií Ovládá práci s osobním počítačem a využívá základní programové vybavení v textové i tabulkové aplikaci, internet a elektronickou poštu. Vyhledává a zpracovává informace z různých médií (elektronické, tištěné, audiovizuální) a posuzuje rozdílnou věrohodnost informačních zdrojů Odborné kompetence absolventa Provádí elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické a elektronické obvody, navrhuje a zhotovuje plošné spoje o Navrhuje a zhotovuje plošné spoje, osazuje součástky, oživuje desky o Zapojuje vodiče, elektrické rozvody, zásuvky o Projektuje, sestavuje a zapojuje funkční celky složené z elektronických obvodů Provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbové práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích o Řeší elektrické obvody, navrhuje a realizuje náhradní zapojení těchto obvodů, volí vhodné součástky o Demontuje, opravuje a zpětně funkčně sestavuje mechanismy nebo části elektrických zařízení a elektromechanických přístrojů včetně částí pro ovládání a řízení o Osvojuje si na pracovišti místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí Provádí elektrotechnická měření a vyhodnocuje naměřené hodnoty o Měří elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech o Analyzuje a vyhodnocuje výsledky uskutečněných měření účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad, pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení o Volí nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních Čte a tvoří technickou dokumentaci, uplatňuje zásady normalizace, umí graficky komunikovat o Čte a tvoří elektrotechnickou dokumentaci, elektrotechnická schémata a grafickou dokumentaci desek plošných spojů. o Umí zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými obvody, přičemž veškeré úkony jsou prováděny v souladu s platnými ČSN o Schematicky zobrazuje prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci o Zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence o Umí poskytnout první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu o Rozlišuje při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb o Dodržuje stanovené předpisy a normy související s jeho prací Jedná ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje o Při provozních a podnikatelských činnostech aplikuje ekonomické znalosti, efektivně hospodaří s finančními prostředky o Nakládá ekonomicky s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí 5

6 3.3. Další výsledky vzdělávání Absolvent: minulé a současné události porovnává s jevy a procesy v evropském i celosvětovém měřítku; respektuje principy demokracie; orientuje se v systému českého právního státu; dokáže zvyšovat vlastní kondici na základě získaných gymnastických, atletických a jiných sportovních dovedností; v herních činnostech aplikuje pravidla sportovních her; má přehled o tom, jak má vypadat zdravý životní styl; chápe smysl ochrany životního prostředí a chování se s ohledem na všechny živočišné druhy na Zemi; 3.4. Specifické výsledky vzdělávání Na konci druhého ročníku si žáci volí jedno ze dvou zaměření (průmyslovou automatizaci a měřicí a regulační techniku). Pokud škola nemůže vyhovět z provozních důvodů všem žákům např. z důvodu velkého množství žáků v jednom zaměření a naopak, tak rozdělení provede vedoucí oboru podle prospěchu v profilových předmětech a celkového studijního průměru ve druhém ročníku. Zaměření průmyslová automatizace Absolvent oboru má specifické vědomosti a dovednosti z oblasti průmyslové automatizace,. V automatizaci uplatní zejména znalosti moderních technologií oboru s teoretickou i praktickou zkušeností s distribuovanými systémy řízení. Má vědomosti a dovednosti nezbytné k obsluze a opravám jednoduchých automatizovaných systémů. Dokáže vyhledat a odstranit poruchu v řízení technologického procesu. Dokáže a je schopen podílet se na správě a servisu automatizační techniky. Umí vyhodnocovat výsledky testování na automatizačních prostředcích. Umí a dokáže vizualizovat technologický proces. Zaměření měřící a regulační technika Absolvent oboru zaměření má specifické vědomosti a dovednosti z oblasti měření a regulace. Umí vyhodnocovat výsledky měření základních parametrů elektrotechnického zařízení Dokáže a je schopen podílet se na správě a servisu meření a regulace přístrojů a zařízení. Umí diagnostikovat chybu a poruchu na měření a regulaci. Má vědomosti a dovednosti nezbytné k obsluze a opravám jednoduchých elektrotechnických zařízení Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání 1 1,5 roku v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou v souladu s platnou současnou legislativou a doloženo vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem. Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem 6

7 4. Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Kód a název oboru vzdělání: H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje Název ŠVP: Elektromechanik Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od do Popis celkového pojetí vzdělávání v oboru Mechanik elektrotechnik Nezbytné podmínky přijetí ke studiu ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky se nekonají. Škola nabízí možnost studia i žákům se specifickými vývojovými poruchami učení lehčího stupně (dyslexie apod.). V případě, že žák (zákonný zástupce žáka) požaduje individuální zohlednění (individuální přístup, kompenzační pomůcky, navýšení pracovního času apod.), musí doložit vyjádření školského poradenského zařízení (např. pedagogicko psychologické poradny). Vyjádření školského poradenského zařízení je nutné i pro uzpůsobení specifických podmínek pro konání maturitní zkoušky v závěru studia. Zdravotní způsobilost Na přihlášce ke studiu obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání ( 3 odst.5 zákona č.561/2004 Sb.). Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem v platném znění č. 561/2004 Sb. 59, 60, 84 (2), dále 63, 16, 20, 70, Dle Přílohy č.2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. jsou překážkou pro studium oboru prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak. V případě potřeby se postupuje podle 67 odst.2 věta druhá školského zákona. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Záměrem vzdělání v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje je připravit žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělání směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili, případně posílili občanské, klíčové a odborné kompetence. Občanské kompetence vyjadřují kvality občana demokratické společnosti. Jsou posilovány především v oblasti společenskovědního vzdělávání, jejich utváření však významně napomáhá působení třídního učitele, výchovného poradce, poradce pro patologické jevy a také demokratické klima školy otevřené rodičům žáků, odborné praxi i širší občanské komunitě v místě bydliště. Metody a formy výuky Vzdělávací formy pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje zahrnují frontální, individuální, skupinové, týmové a projektová vyučování. Mezi stěžejní metody školní výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování na naší škole patří metody slovní, názorné, a praktické a dle samostatné struktury vyučovacího procesu metody motivační, expoziční, fixační a diagnostické. Využíváme také metody autodidaktické, tzn. učíme žáky technikám samostatného učení a práce. Ve výuce společenskovědních předmětů kladou naši vyučující důraz převážně na řízené rozhovory, diskuze a besedy s žáky. V oblasti projektového vyučování se na naší škole uplatňují zejména problémové metody. Důležité je optimální zapojení a využití všech žáků včetně těch se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU). Projektová výuka dále umožní našim žákům induktivními, deduktivními a analogickými postupy hledat fakta, odhalovat vztahy mezi poznatky různých vyučovacích předmětů a získávat nové poznatky v rámci průřezových témat. Charakteristika obsahových složek Jazykové vzdělávání Jazykové vzdělávání je zaměřeno především na rozvoj komunikativních dovedností žáků, učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako formativním prostředkem. 7

8 Vzdělání v cizím jazyce umožňuje žákům řešit běžné každodenní životní situace v cizojazyčném prostředí. Dává jim možnost komunikovat v cizím jazyce i v odborné oblasti jejich zaměření. Dobrá znalost cizího jazyka umožňuje absolventům studium na vysokých školách v České republice i v zahraničí a zároveň napomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce. Vzdělávání se realizuje především v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk a německý jazyk. Společenskovědní a ekonomické vzdělávání Tato oblast je zaměřena na kladné ovlivňování hodnotové orientace žáků a usiluje o to, aby byli žáci připraveni na aktivní občanský život i na řešení různých životních situací v osobním životě. Obsahem je učivo vycházející z těchto disciplín: historie, právo a ekonomie. Vzdělávání se realizuje především v předmětech dějepis, ekonomika. Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání vede k osvojení důležitých pojmů, veličin a zákonitostí z přírodních věd. Tyto znalosti jsou nutné k pochopení dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě, a žáci si na jejich základě formují žádoucí vztah k přírodě a životnímu prostředí. Cílem přírodovědného vzdělávání je naučit žáky využívat poznatky přírodních věd v profesním i každodenním životě tak, aby vnímali okolní svět, kladli si otázky, které se ho aktuálně týkají, a hledali na ně na důkazech založené odpovědi, na jejichž základě si vytvoří svůj vlastní názor. Přírodovědné vzdělávání zahrnuje učivo z předmětů fyzika, ekologie a chemie. Matematické vzdělávání Cílem matematického vzdělávání je podpora všeobecného i odborného vzdělávání, které žáci využijí v různých životních situacích (v osobním životě, v dalším vzdělávání, v zaměstnání, ve volném čase). Vzdělávání povede ke zvýšenému zájmu o matematiku a její aplikace tak, aby žáci uměli používat získané vědomosti a dovednosti při řešení běžných situací a k tomuto řešení využívat odbornou literaturu, počítač a internet. Cíle vzdělávání jsou směřovány do předmětu matematika, získané poznatky a jejich aplikace žáci využijí i v dalších předmětech (chemie, fyzika, elektrotechnika,). Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví je zaměřeno na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a rozvoj fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vlastní tělesný rozvoj, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a sportovním aktivitám a aby chápali jejich význam pro zdraví. Tato oblast se realizuje v předmětu tělesná výchova, formou sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných školou. Vzdělávání pro zdraví zahrnuje také učivo týkající se péče o zdraví. Žáci se učí rozumět tomu, jak na jejich zdraví působí výživa, životospráva, stres a další faktory prostředí. Důraz se klade na výchovu proti závislostem, zejména na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Tato oblast se realizuje v předmětech ekologie a občanská nauka. Začlenění průřezových témat Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým vzdělávacím programem a ve které se odráží i celkové klima školy. V ŠVP Mechanik elektrotechnik jsou zařazena čtyři průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým ŠVP i děním ve škole, protože jejím základním cílem je pozitivně působit na postoje a hodnotovou orientaci mládeže. Předpokladem úspěšnosti je jednotné působení všech pracovníků školy na žáky, protože každý pracovník školy se svým osobním postojem či reakcí na konkrétní problémy a situace podílí na výsledku procesu a spoluvytváří celkové klima školy. Za priority při naplňování průřezového tématu Občan v demokratické společnosti považujeme : informovanost a kritické myšlení aktivní toleranci slušnost, zdvořilost sledovat nejen osobní, ale i veřejné zájmy účast na životě společnosti ochranu hodnot. Jsou zařazeny do vhodných tematických celků všech předmětů ve všech ročnících včetně praxe, součástí akcí organizovaných metodikem prevence sociálně-patologických jevů, výchovným poradcem i akcí mimo školu. Člověk a svět práce Základním cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. 8

9 Žáky vedeme k zodpovědnosti za vlastní život, motivujeme je k aktivnímu pracovnímu životu s důrazem na význam vzdělání. Orientujeme je ve světě práce jako celku a seznamujeme je s alternativami možností uplatnění po absolvování studovaného oboru. Přínosem jsou besedy se zástupci z praxe, jako například majiteli, ekonomy nebo finančními poradci firem. Žáci navštěvují nejen pracoviště sociálních partnerů školy, ale i výzkumné ústavy,vysoké školy, banky a další. Žáky učíme vyhledávat informace o vzdělávání, nabídce a profesních příležitostech, písemně i verbálně formulovat svá očekávání a své priority. průřezového tématu Člověk a svět práce je začleněno v těchto předmětech : ekonomika, český jazyk a literatura, ekologie. Nedílnou součástí je i spolupráce žáků, učitelů a výchovného poradce. Ten zejména pomáhá vyhodnotit získané informace a na jejich základě se odpovědně rozhodnout. Pro tuto oblast vzdělávání mají významnou roli projektové úkoly, které žáci řeší v pracovních týmech. Odborná praxe žáků v reálných podmínkách. exkurze v zaměstnavatelských organizacích, které jsou typické pro příslušnou oblast uplatnění absolventů, kariérové poradenství výchovného poradce a spolupráce s Úřadem práce pomohou při vstupu na trh práce a při uplatnění pracovních práv. Člověk a životní prostředí Průřezové téma Člověk a životní prostředí přispívá k tomu, aby naši absolventi uměli poznávat svět a lépe mu rozuměli (rozuměli přírodním zákonům, přírodním jevům a procesům, uvědomovali si odpovědnost člověka za uchování přírodního prostředí, orientovali se v globálních problémech lidstva, chápali zásady trvale udržitelného rozvoje a aktivně přispívali k jejich uplatňování, kladli si otázky týkající se existence a života člověka a organismů žijících na naší planetě, diskutovali o nich a zaujímali k nim vlastní postoj, hodnotili sociální chování své i druhých lidí, osvojovali si technologické metody a pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí), zapojovali se do ochrany a zlepšování životního prostředí, uměli pracovat s informacemi, jednali hospodárně a dbali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné v různých předmětech. Jedná se především předmětem ekologie. Mimo to se o enviromentálních problémech diskutuje i v ostatních předmětech v návaznosti na probírané učivo. Enviromentální výchova je rovněž aplikovaná dalšími aktivitami, jako je separace odpadů, účast v různých ekologicky zaměřených projektech, ekologicky zaměřené exkurze a soutěže. Podrobnější informace o ekologických aktivitách a činnostech vedoucích k enviromentální výchově jsou popsány v dlouhodobém a ročním plánu EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Informační a komunikační technologie Průřezové téma informační a komunikační technologie (IKT) ve vzdělávacím procesu prostupuje všemi vzdělávacími předměty, které využívají prostředků IKT pro svoji činnost. Využívání nových technologií podmiňuje budoucí úspěšnou integraci žáků do společnosti a jejich uplatnění na trhu práce. Základním cílem vzdělávání je praktické a efektivní využívání prostředků IKT v běžném životě a ve studiu. Prioritami ve vzdělávacím procesu IKT jsou: schopnost pracovat s počítačem, schopnost používat běžné aplikace (kancelářské balíčky), schopnost učit se poznávat nové aplikace, komunikace ovou poštou, schopnost získávat informace na internetu, schopnost pracovat s informacemi, schopnost prezentování a publikování svých názorů a výsledků na internetu. Výše uvedené kompetence žáci získávají výukou samostatného předmětu informační a komunikační technologie. Jednotlivé složky IKT rozvíjejí znalosti v oblasti hardwarového a softwarového vybavení moderních počítačů. Po absolvování tohoto předmětu jsou žáci schopni využívat textové editory pro písemný styk s okolním světem, vytvářet tabulky a grafy v tabulkových procesorech, vytvářet obrázky, pracovat s fotografiemi a videem, tvořit prezentace a publikovat na webových stránkách. Žáci zvládají internetovou komunikaci, umějí se orientovat na webových stránkách, využívají komunikační programy a ovládají práci s poštou. Všechny výše uvedené kompetence umožňují integrální začlenění do společnosti, poskytují nezbytná východiska pro práci v ostatních předmětech zpracování dat, vyhodnocení výsledků, vyhledávání informací na internetu, zjišťování alternativních forem řešení určitých problémů. Výuka IKT orientuje žáky na samostatnou práci, rozvíjí jejich logické myšlení, orientuje je na práci s novými technologiemi a vytváří u nich pozitivní vztah k učení. Ve výuce IKT využijeme také aktivizujících metod výuky (problémová metoda, vypracovávání projektů, využití didaktických her). Schopnost využívat IKT představuje důležitou součást dnes již základních kompetencí všech pracovníků bez ohledu na obor činnosti, kterou daný jedinec vykonává. Z tohoto důvodu je výuka IKT interdisciplinární záležitost prostupující všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech výuka IKT vhodně doplňuje klasickou formu výuky o nadstavbovou část (vyhledávání informací o spisovatelích, o událostech ve světě, 9

10 zpracování poznatků, využívání multimediálních výukových programů pro výuku cizích jazyků, komunikace s partnerskými školami v zahraničí apod.) Organizace výuky Výuka probíhá jednak v kmenových učebnách (běžné, frontální vyučování), jednak v učebnách odborných (jazykové učebny, učebna matematiky a elektrotechniky, učebna IKT, tělocvična a laboratoře). Pro výuku jazyků, IKT, tělesné výchovy a praktických cvičení se žáci dělí do skupin. Klasická výuka je doplněna projektovou výukou, odborným výcvikem a dalšími vzdělávacími aktivitami Projektová výuka Projektová výuka je postavena na tvorbě žákovských projektů. Tyto projekty vychází z teoretických a praktických znalostí žáků s cílem dále je rozvíjet a umět je uplatnit při samostatné a kolektivní práci. Projekty jsou koncipovány tak, aby byly přínosné pro budoucí občanský život (učí žáky komunikovat, spolupracovat, vyjádřit své poznatky a myšlenky) a pracovní uplatnění žáků (žáci mimo jiné zpracovávají i odborná témata související s jejich oborem). Projekty rovněž prohlubují znalosti práce žáků s informačními a komunikačními technologiemi. Odborná praxe Pro žáky druhých ročníků oboru organizuje škola povinnou dvoutýdenní odbornou praxi. Obsah odborné praxe je orientován tak, aby žáci poznali organizaci výroby, řízení výrobního procesu, poznali strukturu výrobní organizace a hlavní úkoly daného pracoviště. Spektrum pracovišť, na kterých žáci praxi absolvují, je široké. Jedná se o menší i větší podniky a firmy v regionu. Vztahy mezi školou a organizací, v níž se odborná praxe uskutečňuje, je zajištěna Smlouvou o spolupráci při zabezpečení provozní praxe. Smlouvu předloží škola a poskytuje ji organizaci k odsouhlasení a podpisu. O průběhu odborné praxe si žáci vedou podrobné záznamy. Zde dokumentují průběh odborné praxe, výčet vlastních činností, zápisy z měření (výpočty, náčrtky atd.). Na základě těchto záznamů žáci vypracují podrobnou zprávu a odevzdají v elektronické podobě po ukončení odborné praxe. Výsledky odborné praxe jsou hodnoceny v rámci odborného výcviku. Odborný výcvik je realizován v prvních dvou ročnících ve školních dílnách, ve třetím ročníku na externích pracovištích pod vedením instruktorů.. Další vzdělávací aktivity Soutěže v cizích jazycích : sestávají z písemné a ústní části Kariérové poradenství : Úřad práce a zástupci podniků Kulturní akce : filmová a divadelní představení probíhají jednak v rámci výuky, jednak jsou nabízena i vybraná divadelní představení ve večerních ách. Žákům je umožněna i návštěva výstav a vzdělávacích programů zaměřených na umění. Prezentační akce: žáci prezentují školu na veletrzích vzdělávání, na Dnech otevřených dveří naší školy a na základních školách. V rámci těchto akcí žáci popularizují elektrotechniku jako studijní obor především praktickými ukázkami mechanických robotů. Na tyto prezentace se žáci připravují ve svém volném čase pod vedením vyučujících odborných předmětů. Prevence sociálních a patologických jevů: návštěva K-centra, účast na besedách a přednáškách (témata přednášek se přizpůsobují požadavkům školy, případně samotných studentů). Sportovní aktivity: v rámci ŠVP mají žáci možnost zúčastnit se v prvním ročníku lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu (LVVZ), ve druhém ročníku sportovně outdoorového turistického pobytu v přírodě, ve třetím ročníku jsou sportovní aktivity zaměřeny na vodácký výcvik Způsob hodnocení žáků V oblasti hodnocení a diagnostiky jsou dodržovány tyto zásady: Motivační charakter hodnocení (nikoli demotivační) Hodnocení by mělo být motivační, v přímém vztahu k výkonu. Důležité je, aby bylo hodnocení chápáno nejen jako hodnocení předvedeného výkonu, ale i v kontextu hodnocení celé třídy či skupiny. Tím vstupuje do popředí faktor motivace pro ostatní žáky např. srovnání s dobrým výkonem, který všichni vidí a účastní se ho v případě prezentace v rámci projektu na určité téma. Zpětná vazba 10

11 Zpětná vazba při hodnocení hraje velkou roli a je nezastupitelná. Zde je také nutné stanovit určitá pravidla hodnocení, se kterými jsou všichni rámcově seznámeni předem, především u projektů nebo samostatných prací, platí to ovšem i obecně. Hodnocení by mělo být podkladem k návodu, jak se učit efektivněji, jaké volit učební metody, čeho se případně vyvarovat. Efektivita výuky je jeden ze stěžejních faktorů moderní výuky, odráží se přímo ve volbě učebních metod. Vhodná diagnostika může pomoci i k poznání, čeho je třeba a čeho je vhodné se vyvarovat. K tomu je třeba vytvořit si hodnotící prvky či metody, které efektivitu dokážou patřičným způsobem zhodnotit nebo tomu napomoci. Práce s chybou Také oblast chyb vyžaduje poměrně velkou pozornost, zde je nutná určitá kategorizace s ohledem na závažnost chyby, na chyby je třeba upozornit, ale nedělat z nich tragédii, jde spíše o to, poučit se z chyb a dosáhnout co nejmenší míry opakovatelnosti těchto chyb. Zde je nutné odlišit, která chyba zásadně negativně ovlivňuje výsledek a která má pouze doprovodný charakter. Předem stanovit pravidla hodnocení Pravidla hodnocení je dobré předem ujednotit, slouží to k přehledu a celkové orientaci i ze strany studentů. Určitě to může výrazným způsobem přispět k předcházení zbytečných nedorozumění či jiných excesů. Pro tento účel je na škole vypracován způsob hodnocení. Důležitou roli by mělo hrát i slovní ohodnocení Vedle klasické klasifikace formou známek hraje poměrně významnou roli také slovní ohodnocení, které může mít přinejmenším doprovodný charakter nebo dokreslovat celkové hodnocení v širším kontextu. Zde je určitě efektivnější pochvala za dobře odvedenou práci než např. veřejné pokárání za nesplněný či špatně provedený výkon. Pochvala zvyšuje většinou motivační složku práce člověka, nejinak je tomu zcela jistě i u žáků. Pro studenty se SVPU (specifické vývojové poruchy učení) stanovit větší časový prostor pro vypracování zadaných úkolů Zde jde o citlivé posouzení celkového zatížení a vynaloženého úsilí těchto žáků, je však nutné tuto disproporci v časovém limitu plnění úkolů otevřeně konzultovat s ostatními žáky ve třídě či pracovní skupině. Společné zásady při hodnocení Hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická Nehodnotí jen učitel, jsou využívány formy sebehodnocení žáka a kolektivního hodnocení Hodnocení musí dát perspektivu všem žákům, zvláště žákům slabším a žákům s SPU Základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům Při hodnocení je respektováno právo žáka na individuální rozvoj Chyba není považována za nežádoucí jev, ale za přirozený, původní znak poznávání Základní kritéria hodnocení Dosažená úroveň ústního projevu Dosažená úroveň písemného projevu Dosažená úroveň práce s textem a s grafickými informacemi Znalost základních pojmů Aplikace probraného učiva Schopnost řešit problémy Dodržování předepsaných termínů Hodnocení laboratorních cvičení Zahrnuje přípravu na cvičení (znalosti teorie, principu a cíle úlohy, potřebné výpočty), vlastní měření (dodržování zásad bezpečnosti, přesnost, zručnost, vedení záznamů) a protokol v elektronické podobě (forma zpracování, přesnost výpočtů, grafy, tabulky, formulace závěrů). Odborná praxe Je hodnocena v rámci odborného výcviku na základě písemné zprávy o průběhu souvislé odborné praxe a na základě posudku z pracoviště. 11

12 4.4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Dle Přílohy č.2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb. jsou překážkou pro studium oboru prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů, přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak. V oboru se mohou vzdělávat žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a žáci, jejichž zdravotní způsobilost vyhovuje podmínkám uvedeným v předchozím odstavci. O individuálních potřebách každého konkrétního žáka jsou učitelé dobře informováni. Spolupráci mezi žákem, rodiči, učiteli a školským poradenským zařízením zajišťuje výchovný poradce společně s metodikem prevence sociálně patologických jevů. U žáků s poruchami sluchu jsou při výuce dodržována pravidla komunikace s žáky se sluchovým vadami (mluvení směrem ke třídě, používání nákresů, grafů, ověřování pochopení nových pojmů, atd.). U žáků se specifickými vývojovými poruchami učení je respektováno individuální tempo práce, omezuje se psaní dlouhých textů, v některých případech se používají kompenzační pomůcky (většinou počítače). U žáků se sociálním znevýhodněním se vždy vychází z konkrétní situace a vzdělávacích schopností a potřeb žáka. Soustavná a cílená pozornost je věnována prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. V prvním ročníku jsou zařazeny adaptační dny nebo adaptační kurz. Všichni žáci mají možnost vzájemně se seznámit, poznat se v nezvyklých situacích a uvědomit si omezené hranice, které klade žákům jejich zdravotní postižení nebo sociální znevýhodnění. Mimořádně nadaní žáci řeší úlohy s vyšším stupněm obtížnosti, nežli jsou úlohy základní, a jsou vedeni k samostatnému řešení pracovních úloh. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se řídí platnými předpisy a vyhláškami dle Školského zákona č. 561 /2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.. 5. Učební plán ŠVP Identifikační údaje Identifikační údaje Kód a název oboru vzdělání: H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje Název ŠVP: Elektromechanik Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od do Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 12

13 Činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník Vyučování dle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Závěrečná zkouška 2 Časová rezerva ( opakování učiva, výchovně vzdělávací akce, exkurze, apod.) Celkem týdnů

14 5.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání Český jazyk Jazykové vzdělávání Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání Střední škola EDUCHEM, a.s H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE RVP ŠVP Minimál ní počet týdenní ch Vyučovací předmět vyučov acích Přírodovědné vzdělávání 4 týdenní ch vyučov acích celkem 3 Český jazyk a literatura 3 6 Cizí jazyk 6 3 Občanská nauka 3 Fyzika 3 Základy ekologie a chemie 1 Využití disponi bilních Matematické vzdělávání 5 Matematika 5 Estetické vzdělávání 2 Obsah je odučen v rámci předmětu český jazyk (2 hod) Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova 3 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání 2 Ekonomika 2 Elektrotechnika 4 Elektrotechnický základ 5 Elektrotechnika - cvičení 1 Elektrická měření 5 Elektrotechnická měření 5 Elektronika 18 Elektrotechnická zařízení 18 Elektronika 4 Odborný výcvik 14 Elektrotechnická zařízení 4 Automatizace 4 Technická dokumentace 2 Materiály a technologie 1 Technologie oprav 2 Odborný výcvik Disponibilní y 19 CELKEM

15 Učební plán denní forma vzdělávání H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE ročník předmět za studium celkem I. II. III. Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Fyzika Základy ekologie a chemie 1 1 Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika 2 2 Elektrotechnika 4 4 Elektrotechnika - cvičení 1 1 Elektrotechnická měření Elektronika Elektrotechnická zařízení Automatizace, regulace a měření Technická dokumentace 2 2 Materiály a technologie 1 1 Technologie oprav 2 Odborný výcvik CELKEM Poznámky k učebnímu plánu Žáci jsou rozděleni na zaměření Automatizace a Výpočetní technika na začátku třetího ročníku. Dělení žáků do skupin je prováděno na začátku každého školního roku s ohledem na kapacitu učeben a bezpečnost práce (maximální počet žáků pro elektrotechnická měření je 10). Odborný výcvik 3. ročníku je realizován na pracovištích sociálních partnerů školy. Sportovní kurzy jsou v průběhu studia zaměřeny na cyklistiku, lyžování, turismus, vodáctví. Obsahový okruh Estetické vzdělávání je začleněn do výuky předmětů Český jazyk a literatura a Dějepis. Povinně se vyučuje jeden cizí jazyk. Výběr je ze dvou jazyků Německý a Anglický jazyk. Žáci si mohou volit, v případě problémů se zabezpečením výuky (ekonomičnost výuky) určuje žákovi cizí jazyk ředitel školy 15

16 5.2. Učební osnovy Identifikační údaje Kód a název oboru vzdělání: H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje Název ŠVP: Elektromechanik Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od do Český jazyk Obor vzdělání: H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích za studium: 164 (5 za studium týdně) Platnost: od Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání, které je součástí předmětu. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák: uplatňoval mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využíval jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřoval se srozumitelně a souvisle, formuloval a obhajoval své názory; chápal význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získával a kriticky hodnotil informace z různých zdrojů a předával je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. Charakteristika učiva: je strukturováno do tradičních celků: - zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - komunikační a slohová výchova - práce s textem a získávání informací - literatura a ostatní druhy umění - práce s literárním textem - kultura Jednotlivé celky vzájemně prostupují celým učivem. Pojetí výuky: Při výuce jsou využívány klasické i moderní metody a formy práce: - výklad učitele a řízený dialog - samostatná práce individuální a skupinová - samostatná domácí práce - rozbor a interpretace literárních textů - esteticky tvořivé aktivity (samostatné literární pokusy) - multimediální metody (využití počítače, CD ROM, videa, DVD, dataprojektoru) - gramatická a stylistická cvičení, diktáty, doplňovací cvičení - řečnická cvičení - souvislá slohová práce 16

17 Hodnocení výsledků: V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostředků, tj. v projevu písemném, ústním. Hodnocení žáků se provádí na základě kombinace ústního a písemného testování. V rámci výuky je uplatněno sebehodnocení žáků, hodnocení ze strany spolužáků, konečnou klasifikaci určí pedagog. Kritéria hodnocení: - individuální i frontální zkoušení - písemné testování - slohová cvičení a slohové práce - prezentace individuálních prací - aktivní zapojení do výuky a vztah k předmětu - podíl na práci ve skupině - vyhotovení domácích úkolů a domácí příprava Kritéria hodnocení jsou dána školním řádem. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Z hlediska klíčových kompetencí v předmětu český jazyk a literatura žák: Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve Komunikativní kompetence dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně 17

18 pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty Personální a sociální kompetence mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek Občanské kompetence a kulturní povědomí dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 18

19 V rámci průřezových témat žák: Průřezová témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie se prolínají celým vzdělávacím programem. Jsou rozpracována v jednotlivých vyučovacích předmětech a využívána při udržování atmosféry ve škole. Téma Občan v demokratické společnosti vede k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, založeném na vzájemném respektování, spolupráci a spoluúčasti. Opírá se o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů a prostředí. Pozornost je věnována mediální gramotnosti, multikulturní výchově a eliminaci negativních vlivů působících na skupiny žáků. Téma Člověk a životní prostředí připravuje žáky k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. V odborných předmětech vedeme žáky k tomu, aby uměli správně nakládat s odpady, využívali úsporné spotřebiče a postupy, dodržovali požadavky na bezpečnost a hygienu práce. Téma Člověk a svět práce připravuje žáky k osvojení znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému uplatnění na trhu práce. Žáci jsou vedeni k tomu, aby přijali vlastní odpovědnost za svůj život, profesní kariéru a měli motivaci k dalšímu sebevzdělávání. Téma Informační a komunikační technologie vede žáky k tomu, aby byli schopni je efektivně využívat v průběhu vzdělávání, při řešení pracovních úkolů v rámci své profese i v běžném životě. ROZPIS VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČIVA denní forma vzdělávání I. ročník II. ročník III. ročník celkem počet týdně ročník Hodinová dotace: 2 y týdně Úvod do studia slohu Žák/žákyně : přednese krátký projev rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar Dialog a monolog Žák/žákyně : vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní - postihnout podstatu slohu - slohotvorní činitelé - funkční styly a rozvrstvení jazykových prostředků - slohové projevy psané a mluvené (charakteristické znaky, grafická a formální stránka, příprava písemného projevu) - práce s jazykovými příručkami - kultura řeči a její význam pro člověka - dialog a jeho principy, uplatnění neverbálních komunikativních prvků, nácvik dialogu

20 (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) přednese krátký projev Vyprávění Žák/žákyně : posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu Referát Žák/žákyně : vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně Obecné poznatky o jazyce Žák/žákyně : rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci řídí se zásadami správné výslovnosti Slovo a slovní zásoba Žák/žákyně : používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového Úvod do studia literatury Žák/žákyně : samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí Principy českého pravopisu Žák/žákyně : v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu - monolog a jeho principy, mluvní cvičení ve formě referátu na aktuální témata - charakteristika vyprávění - ústní, písemná podoba vyprávění - cvičná písemná slohová práce - charakteristika referátu - použití odborné terminologie z hlediska daného oboru - cvičná písemná slohová práce - prezentace prostřednictvím PowerPointu - národní jazyk, český jazyk mezi evropskými jazyky - spisovné útvary jazyka - nespisovné útvary jazyka - rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností - rozvrstvení slovní zásoby - používání slov mnohoznačných, synonym, antonym v běžné komunikaci, v odborné terminologii, profesní mluvě - literatura jako pojem - význam literatury - charakteristika poezie a prózy - literární druhy a žánry specifické pro vybraná literární témata - četba a interpretace textu - principy psaní vyjmenovaných slov - psaní zdvojených souhlásek - psaní velkých písmen - psaní bje- bě, vje-vě,mně-mě - psaní předpon vz-, s-,z- a předložek s,z

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Mechanik elektrotechnik Kód a název oboru:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací

ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací školní vzdělávací program 047/2012 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika Sdělovací a ŠVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje - sdělovací a zabezpečovací technika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ILUSTRACE Kód a název oboru:

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠVP Truhlář. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

ŠVP Truhlář. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 055/2012 Truhlář ŠVP Truhlář Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název ŠVP 055/2012 Truhlář

Více

Malíř 2012. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Malíř 2012. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 050/2012 Malíř a lakýrník Malíř 2012 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název ŠVP 050/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SKLÁŘ VÝROBCE A ZUŠLECHŤOVATEL SKLA Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary ( zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Zahradník RVP 41-52-H/01 Zahradník Zahradník Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel Řezníček

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více