Moderní webové stránky s využitím redakčního systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní webové stránky s využitím redakčního systému"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Moderní webové stránky s využitím redakčního systému Bakalářská práce Autor: Jan Sluka Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Lukáš Herout Praha Duben, 2011

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze Jan Sluka

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Lukáši Heroutovi za cenné připomínky, odborné rady a vedení v průběhu vypracovávání bakalářské práce.

4 ANOTACE Tato bakalářská práce popisuje standardy a trendy moderní webové prezentace. Dává přehled o moţnostech a vyuţití redakčních systémů a internetových obchodů. V praktické části je srovnání a výběr implementace. Poté popisuje hlavní prvky při realizaci internetového obchodu. KLÍČOVÁ SLOVA Moderní webové stránky, Standardy, Trendy, Redakční systém, Internetový obchod, Framework, Layout, SEO, Validní kód ANNOTATION This bechelor thesis describes the standards and trends of modern web sites. It gives an overview of the possibilities and use of content management systems and e-commerce solution. In the practical part is the compare and select of implementation. Then describing the main elements in the implementation of e-commerce solution. KEY WORDS Modern Web sites, Standards, Trends, CMS, E-commerce, Framework, Layout, SEO, Valid code

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Cíl práce Literární rešerše Standardy moderní webové prezentace Oddělení obsahu a formátování Validní kód Layout Sémantika Pouţitelnost SEO Trendy Javascript frameworky Css frameworky HTML 5 / CSS Redakční systémy Moţnosti Redakčního systému Moţnosti Internetového obchodu Analýza potřeb Specifikace obchodu Výběr a Implementace vhodného řešení Výběr konkrétního řešení RS Klady a zápory Redakčních systémů Klady a zápory internetových obchodů Implementace Instalace Administrační rozhraní Joomly Úprava modulů VirtueMart a K Tvorba šablony Konverze Nákup zboţí Závěr Pouţitá literatura Seznam obrázků

6 Úvod V současné době se na trhu s webovými stránkami rozrůstají redakční systémy. Jejich vyuţití pro menší a středně velké projekty je plně dostačující a vyuţívají je i některé profesionální firmy. Výhodou redakčních systémů je, ţe není nutné znát programovací jazyky, aby uţivatel byl schopný takový to systém zprovoznit, zde poté záleţí na míře nutnosti přizpůsobení. Pro větší úpravy je zásah do kódů nevyhnutelný. Jelikoţ jsou tyto systémy velice přizpůsobivé, je moţné vytvořit různé typy webových stránek, od blogu přes komunitní server aţ po internetový obchod. Tím uţivatel do rukou dostává opravdu silný nástroj, poté záleţí uţ pouze na něm, jak s ním naloţí. Dohromady s aktuálními moţnostmi značkovacích jazyků a kaskádových stylů, které prochází podstatnými změnami, dávají webovým stránkám moţnost být velice zábavné a graficky atraktivní pro uţivatele. 6

7 1 Cíl práce Cílem této bakalářské práce je seznámit s moderní tvorbou webových stránek, poukázat na trendy a vytvořit přehled moţností realizace internetového obchodu za pouţití open source redakčního systému. Seznámit s moţnostmi nasazení a dát obecný přehled tvorby stránek. Na základě teoretické části, vybrat vhodný Redakční systém umoţňující prodej produktů, majitelům obchodů bez znalosti kódovacích jazyků, kde prodejce bude schopný spravovat produkty, objednávky, novinky a popřípadě články pro rozšíření informativní části internetového obchodu. Praktická část se bude zabývat výběrem, implementací a nasazení redakčního systému na reálný projekt a bude popsán postup realizace. 7

8 2 Literární rešerše 2.1 Standardy moderní webové prezentace Oddělení obsahu a formátování Základním prvkem při tvorbě moderní webové prezentace je oddělení HTML kódu, od vizuálního formátování a ponechat tak kód sémantický správný. O vizuální formátování se starají Kaskádové styly, které jsou právě pro tuto činnost navrhnuty, ovšem ne vţdy tomu bylo tak. Jazyk HTML byl vytvořen pro zápis obsahu informací. Časem přišla potřeba "hezkého" zobrazení, tak byly přidány značky pro formátování výstupu. Ovšem zápis obsahu i formátování do jednoho souboru má mnoho nevýhod. Je nejednotný, když chceme změnit zobrazení např. všech nadpisů, musíme měnit kód u každého nadpisu. Pro automatické nástroje, které zjišťují význam dokumentu (např. čtečky pro nevidomé), je nepřehledný (formátování přináší zmatek). Jsou problémy s výstupem na rozdílná zobrazovací zařízení, např. obrazovka a tiskárna. Proto byly tyto formátovací značky z HTML ve verzi 4 odstraněny a formátování, jak již bylo řečeno, by se mělo provádět pomocí CSS Cascade Style Sheet, nejlépe v samostatném souboru. Správné použití CSS odstraňuje všechny popsané nevýhody. (Bouška, 2006) Výhody oddělení obsahu od formátování: Rychlá úprava zobrazení částí prezentace (Např.: Pokud chceme upravit velikost, barvu a font nadpisu, postačí nám upravit pouze jeden kaskádový styl, který se pak aplikuje na všechny nadpisy daného typu). Prezentace je přístupná více druhům výstupních zařízení (Tisk, mobil, čtečky pro nevidomé). Menší velikost kódu (nedefinujeme kaţdý prvek, ale všechny prvky stejného typu). Lepší čitelnost a přehlednost kódu pro pozdější úpravy. 8

9 Obrázek 1:Možnosti formátování Validní kód Validní kód označuje platný kód, který odpovídá dané syntaxi. Validace je způsob, jakým můžeme ověřit, zda náš kód odpovídá specifikaci a tudíž je správný. Validaci webové stránky můžeme provést pomocí různých validátorů na webu. Existují validátory pro HTML a CSS. Jako základ můžeme využít validátory organizace W3C, např. validator.w3.org. (Bouška, 2006) Specifikace Na začátku kaţdého dokumentu je potřeba definovat Doctype, který říká, podle jaké specifikace se daná stránka bude zobrazovat a jaké značky můţeme pouţít. Příklad definice Doctypu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " Nejvíce pouţívané specifikace jsou HTML 4.01 Strict a XHTML 1.0 Strict, kde XHTML se více podobá XML specifikaci. Na výběr máme ještě ze dvou moţností Strict a Transitional. První zmíněný se pouţívá pro vytváření nových prezentací a Transitional při úpravě starších prezentací, jelikoţ podporuje staré značky, které jiţ byly zrušeny. Typy pro validní webové prezentace Na začátku kaţdého dokumentu je nutné uvést Doctype a jazykové kódování. Všechny značky musí být uzavřeny a nesmějí se kříţit. 9

10 Ke kaţdému obrázku musí být vyplněný atribut Alt. Průběţně při vytváření nechávat zkontrolovat pomocí Validátorů Layout Layout neboli rozvrţení stránky je základním a velice důleţitým krokem, který následně ovlivní dojem stránky jako takové. Uţ z prvních pár vteřin po vstupu na stánku, je celkem jasný obraz, zda je stránka realizována kvalitně, podle určitých pravidel a standardů. Kvalitní layout by měl být přehledný a přístupný. Layout můţe být chápán dvěma úhly pohledu, první řeší chování prvků a textu při změně zobrazení a vlastností prohlíţeče v závislosti na metrice prvku (např.: roztahovací layout, fluidní layout, fixní layout) a druhý určuje logickou hranici pro uţivatele, ale o tom později. Z nostalgického hlediska je třeba si ještě připomenout rámcový a tabulkový layout. Tyto layouty se ještě na webu objevují, a bohuţel v hojném počtu. Pokud je základem prvkem web přístupný a sémanticky správný je nutné pouţít web na bázi CSS/DIV struktury, pod které spadají jiţ zmiňované roztahovací, fluidní a fixní layouty Rámcový layout Tento layout se jiţ víceméně nepouţívá, pouze v ojedinělých případech. Pouţívá se zde rámcová struktura tzv. Frames, kdy kaţdá část stránky (menu, obsah) jsou umístěny ve svém rámci. Pomocí odkazů a jeho parametru target, kde je uveden cílový rámec se na něj lze odkázat. Výhody Kód kaţdého framu je umístěn zvlášť, ke změně stačí změnit jeden soubor a změní se v kaţdém zobrazení na stránce, například menu. Stejně se chovají dynamicky generované weby. Navigační menu se dá ukotvit, takţe při rolování zůstává menu na stejném místě.(dá se nahradit pomocí CSS a fixního pozicování prvků) Nevýhody Problémy s tiskem. Nutnost výběru konkrétního rámce. 10

11 Nelze vytvořit odkaz na konkrétní stránku. Pouze na rámec, s tím spojené problémy při vyhledávání, kde jste odkázán na konkrétní rámec a ne na celou stránku. Někteří vyhledávací roboti neindexují stránky s rámcemi. Mobilní zařízení nepodporují zobrazení rámců Tabulkový layout Starým způsobem, jak pozicovat prvky v dokumentu bylo tzv. zneuţití tabulek, kde se místo tabulkových dat vkládali do buněk celky kódu (menu, logo, atd.) nebo další tabulka. Před příchodem CSS to byla víceméně jediná moţnost jak umístit nějaký obsah v dokumentu vedle sebe. Díky tomu se stal tabulkový layout velice oblíbeným a dodnes bohuţel vyuţívaným. Výhody Stejné zobrazení na všech prohlíţečích Nevýhody Kód spjatý s formátováním dokumentu, kde tabulka jednoznačně definuje pozici. Robustnost a nepřehlednost kódu. Pomalost načítání. Prohlíţeče zobrazují tabulku aţ po načtení celého kódu. Tabulkový layout se v praxi osvědčil nevalným stylem, kdy jsou v buňkách tabulek vloţeny další tabulky, v nich někdy další. Grafická úprava prvků je psána přímo pro kaţdou buňku a zde vzniká velice významná duplicita a moţnost ukázky svěţí lehkosti kódování dle CSS standardů, která nám dokáţe ušetřit aţ 50 %, jelikoţ nám pro grafickou úpravu všech stejných buněk stačí napsat vlastnosti pouze jednou a ty navíc aplikují pro všechny stránky DIV/CSS layout V dnešní době hojně vyuţívaný a podporovaný všemi standardy, zaloţený na oddělené obsahové a formátovací části, kde se značky DIV pouţívají jako stavební bloky a CSS styly jim dávají formátovací vlastnosti a určují pozice. I zde se ovšem pouţívají tabulky, ale pouze pro zobrazení tabulkových dat, ke kterým je tabulka původně určena. Výhody 11

12 Oddělená obsahová a formátovací část (viz.: Kapitola 4.1.1) Přehlednost a lehkost kódu z čehoţ vyplívá i rychlejší načítání. Postupné načítání dokumentu. Nejdříve se zobrazují textové části, poté se postupně načítají grafické prvky. Variabilita výstupních zařízení. CSS nám dovoluje zaujmout uţivatele pomocí interaktivních prvků. Nevýhody Zobrazení v různých prohlíţečích nemusí být vţdy stejné. Platí to především pro prohlíţeč Internet Explorer. Tato situace se ale stále zlepšuje a rozdíly u nových verzí prohlíţečů jsou minimální. Řešení pro tuto situaci je vytvoření speciálního CSS souboru pro konkrétní prohlíţeč Typy DIV/CSS layoutu Jelikoţ je tento typ layoutu nejpouţívanější a nabízí velké mnoţství konstrukcí dokumentu, dělí se ještě na několik druhů. Roztahovací layout Vhodný pro menší rozlišení a layouty s pouţitím pouze jednoho sloupce např.: mobilní zařízení, PDA atd. Zobrazovaná prezentace se vţdy přizpůsobí šířce zobrazovací zařízení. Sloţitost po grafické stránce prezentace musí být minimální, jelikoţ nikdy nevíme, jakým rozlišením bude zobrazovací zařízení disponovat. Fixní layout Nejpouţívanější typ layoutu, díky své jednoduchosti a moţnostem vyuţití grafických prvkům stává velice oblíbeným. Tento layout je fixní, tudíţ napevno daný, nepřizpůsobuje se rozlišení prohlíţeče. Fluidní layout Pouţívá prvky fixního a roztahovacího layoutu, kde se šířka prezentace přizpůsobuje určitému rozmezí, definované v kaskádových stylech. Náročné na tvorbu i testování. 12

13 Adaptabilní layout Tento layout poţívá k rozpoznání šířky prohlíţeče javascriptový kód, který si na základě rozpoznané šířky zavolá určitý kaskádový styl. Náročné na zpracování. Hybridní layout Vyuţívá kombinace výše zmíněných layoutů. Obrázek 2: Rozložení prvků webové stránky Druhý úhel pohledu určuje logickou organizaci nejen pro počítač, ale hlavně pro uţivatele, který vnímá jednotlivé části stránky jako logické celky (například logo, navigační menu, vlastní obsah, zápatí a další). Kaţdý tento celek by měl mít svou stálou pozici, aby jej mohl uţivatel rychle a bez problémů najít očima, kdykoli to potřebuje. Úkolem webdesignéra je co nejlépe prvky na stránce rozmístit. 13

14 2.1.4 Sémantika Sémantická správnost znamená především uţívání značek na správném místě ( h1, h2, p, code, abbr ), dalším základním prvkem je uvádět k obrázkům alternativní text (obrázky, které nemají obsahovou hodnotu, vkládat pomocí CSS). Pokud je prezentace napsána sémanticky správně, je schopna pojmout širokou oblast zobrazovacích zařízení např.: čtečky pro nevidomé, prohlíţeče bez podpory CSS, textové prohlíţeče, mobilní zařízení atd. Pojem sémantika znamená "nauka o významu jazykových jednotek". A vyjadřuje "co to znamená", tedy popisuje, jaký význam mají jednotlivé příkazy. (Bouška, 2006) Správná sémantika je vedle dobré syntaxe asi druhá nejdůležitější věc na webu. Jde o to, abychom používali tagy pro správný účel. Takže například když píšu nadpis, tak jej uzavřu do tagu h1, h2... (podle úrovně). Nebo v globálnějším pohledu, pro rozmístění stránky vytvoření layoutu, nepoužiji tabulky (jak se v dřívějších dobách, a bohužel někde i dodnes, používalo), ale sémanticky neutrální elementy div a pro vytvoření menu použiji netříděný seznam. (Bouška, 2006) Příklad sémantického kódu <h1>hlavní nadpis</h1> <h2>podnadpis</h2> <p>odstavec, který obsahuje <strong>důležité informace</strong>. <abbr title="by The Way - mimochodem">btw</abbr>, také tu máme nějakou zkratku. </p> <p>můžeme popsat <code>příkaz</code>, třeba tímto obrázkem: <img alt="zobrazení příkazu" src="obr.gif"></p> Použitelnost Pouţitelnost je definována jako míra a efektivita úsilí nutného k nalezení a získání informace. Je zde kladen důraz především na orientaci zákazníka a jeho porozumění v navigaci prezentace. Přístupná prezentace by měla být intuitivní, přehledná a jednoduchá na ovládání. Základní prvky použitelnosti: 14

15 Přehlednost a jednoduchost na ovládání Základní prvky prezentace by měli být vţdy na stejném místě (Logo vlevo nahoře, Menu vodorovně nebo vlevo pod logem, atd) Rychlé dosaţení cílů uţivatele Dobře zapamatovatelná URL adresa Působení na uţivatele důvěryhodně (např.: přidání kontaktů do prezentace) Celkové kladné vnímání prezentace (důraz na grafiku) On the Web, usability is a necessary condition for survival. If a website is difficult to use, people leave. If the homepage fails to clearly state what a company offers and what users can do on the site, people leave. If users get lost on a website, they leave. If a website's information is hard to read or doesn't answer users' key questions, they leave.... There are plenty of other websites available; leaving is the first line of defense when users encounter a difficulty. 1 (Nieslen) SEO SEO je zkratka Search Engine Optimalization (Optimalizace pro vyhledávače). Tento moderní pojem se dostal do popředí hlavně kvůli oblíbenosti vyhledávačů, které uţivatele rádi pouţívají. SEO je disciplína, která se rozděluje do mnoha aspektů, pokud se při tvorbě stránek řídíme pravidly SEO, je zde velká pravděpodobnost umístění na předních pozicích ve vyhledávání Klíčová slova Základním prvkem SEO jsou správně vybraná klíčová slova, o kterých si myslíme, ţe uţivatel pokud hledá naši stránku nebo výrobek, zadá. Výborným nástroje pro zjištění co uţivatelé hledají je Google Keywords 2. Zde napíšeme slovo námi vybrané a po zadání se zobrazí tabulka s výpisem toho a podobných slov a počet vyhledávání. Lze také vybrat lokaci a další jiné parametry. Takto zvolená klíčová slova, se pouţívají pro vytváření obsahu, nadpisů a informací o stránce. 1 Stránky uznávaného odborníka na přístupnost Jacoba Nieslena ( ) 2 u= & c= &idearequesttype= KEYWORD_IDEAS#search.none 15

16 Sémantický web Důleţitým prvkem je pouţití správných značek. Pokud například hlavní nadpis bude v značce DIV a né H1, prohlíţeč tomuto textu dá pouze malou váhu. Dále prohlíţeče silně vnímají značku STRONG, které vypichují z odstavce důleţitá slova. Alternativní popis obrázku má také velkou váhu Meta-tagy Značka TITLE je jedním z nejdůleţitějších faktorů. Říká vyhledávačům, co se na dané stránce nachází a zároveň se po vyhledání na stránce vyhledávače zobrazuje jako modrý nadpis. Značka DESCRIPTION nemá moc velkou váhu pro vyhledávače, ale pro uţivatele, jelikoţ se po vyhledání na stránce vyhledávače zobrazuje jako popis stránky. Dalším důleţitou značkou je ROBOTS, ta říká robotům vyhledávačů, jestli mají danou stránku zohlednit při vyhledávání Další aspekty SEO je velice rozsáhlá oblast a existuje mnoho firem ţivících se pouze touto činností. Tudíţ popsat zde vše, by bylo na celou bakalářskou práci. Zmínil bych se ještě o pár důleţitých, které ovlivňují vyhledávače jako je validita kódu, interní i externí odkazy, URL adresa, mapa stránek nebo soubor.htaccess. 16

17 Obrázek 3: Procesy SEO 2.2 Trendy Javascript frameworky S rozšířením pouţívání Javascriptu webovými vývojáři vzniká potřeba nalézt nějaké postupy usnadňující programování v Javascriptu. Programátoři tak proto vymýšlejí nové usnadňující nástroje nazvané cizím slovem framework. Existuje celá řada javascriptových frameworků s různými přístupy programování. Ty nám umoţňují soustředit se na to, co chceme dělat, a ne nato, proč se v tomto prohlíţeči zobrazuje jinak nebo proč to nefunguje. Navíc nám dobrý framework velmi rozšíří základní schopnosti JavaScriptu, ať uţ nabídkou různých efektů nebo třeba zjednodušením práce s AJAXem. V zásadě můžeme říct, že existují dva druhy javascriptových frameworků. Jedny si zvolily cestu zapouzdření (pracují na svém namespace - např. jquery, YUI) a další naopak působí na poli rozšířování(prototype,mootools). Tato politika může způsobit jisté kolizní problémy s ostatními knihovnami či javascriptovým kódem, tudíž není vhodné tyto dva způsoby kombinovat, i když dají se najít způsoby, kdy tyto dva typy fungují bez kolizí dohromady. (Hrebenar, 2010) 17

18 Mootools Filosofie frameworku Mootools je jasná, setkáte se zde s objekty a zase objekty. Skutečně práce s tímto frameworkem je velkou školou OOP (objektově-orientovaného programování). Framework Mootools patří k novějším typům frameworků, jeho zrod je datován rokem Tvůrcem tohoto nástroje je Valerio Proietti. Valeriova prvotní inspirace pocházela z javascriptového frameworku Prototype. Jeho syntaxe se podobá jazyku Ruby, takže pokud s ním máte zkušenosti tak vám používání Mootools nebude dělat větší potíže. (Hrebenar, 2010) Funkce MooTools výborná práce se CSS selektory a pseudoselektory AJAX, JSON a další příbuzné techniky práce s událostmi, velmi efektivní je například ošetření událostí klávesnice a myši efekty - spoustu efektů má Mootools spouzstu efektů oobsažených již ve svém jádře Mootools obsahuje také radu pluginů umožňujících například nasazení Slideshow,Lightbox a další (Hrebenar, 2010) Ukázka práce s MooTools DIV Po kliknutí na tag DIV se zobrazí alert s napisem Zobrazuji se po kliknutí na tag window.addevent( domready,function(){ $$( div ).addevent( click,function(){ alert( Zobrazuji se po kliknutí na tag DIV ); }); }); Jquery Jquery je lehká, malá javascriptová knihovna, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. (jquery) 18

19 Stejně jako CSS oddělují zobrazovací charakteristiky od struktury HMTL, jquery odděluje chování od struktury HTML. Například místo přímé specifikace on-click události přímo v HTML kódu tlačítka by stránka řízená jquery napřed našla vhodný element tlačítka a potom změnila jeho manipulátor události. Takovéto oddělení chování od struktury se také často nazývá jako princip nevtíravého JavaScriptu. (jquery) Funkce jquery Výběr DOM elementů pomocí otevřeného cross-browser selektorového enginu Sizzle, odnoţe projektu jquery. Funkce pro procházení a změnu DOM (včetně podpory pro 1 3 a základní XPath). Události. Manipulace s CSS. Efekty a animace. AJAX. Rozšiřitelnost. Utility např. informace o prohlíţeči nebo funkce each. Javascriptové pluginy. Ukázka práce s jquery Po najetí myši na odstavec se tloušťka textu změní na bold. $(document).ready(function(){ $("#muj_odstavec").mouseover(function(){ $(this).css('font-weight','bold'); }); $("#muj_odstavec").mouseout(function(){ $(this).css('font-weight','normal'); }); }); 19

20 Prototype Tento framework má jednu nevalnou vlastnost a proto je nutné být obezřetný před pouţitím. Upravuje totiţ základní objekty JS jako je String, Array, atd. Tím narušuje běh většiny skriptů, které nejsou postavené na Prototype a spoléhají na základní funkčnost JS. Je tedy dost pravděpodobné, ţe kdyţ přidáte do seznamu javaskriptů u většího projektu také Prototype, je moţné, ţe vám přestanou původní skripty fungovat Nasazení frameworku Jquery i Mootools většinou existují jako jeden javascriptový soubor, obsahujícího všechny funkce pro DOM, Ajax, události a efekty. Do webové stránky můţe byt vloţen následovně: <script type="application/javascript" src="/cesta/k/jquery.js" ></script> Pokud je soubor umístěn na vlastním serveru. Jestliţe je potřeba mít soubor vţdy aktuální můţe být také načten pomocí Google AJAX Libraries API. Tento způsob získávání knihovny má mnoho výhod včetně unifikováného cachování a sníţení odezvy. To můţe být provedeno následovně: jquery <script type="application/javascript" src=" <script type="application/javascript">google.load("jquery", "1.3.2"); </script> MooTools <script type="application/javascript"src=" <script type="application/javascript"> google.load("mootools", "1.3.1"); </script> Další populární způsob načítání jquery je načtení přímo ze serverů Google: jquery 20

21 <script type="application/javascript" src=" cript> MooTools <script type="application/javascript" src=" script> Nebo také z domovské stránky projektu, kde se v kódu změní pouze odkazující adresa. Příklad jiţ nebudu uvádět Css frameworky S příchodem CSS frameworků, přichází také velké ulehčení práce pro webdesignery. Bylo zvykem Co jste si nenapsali, to jste neměli. CSS frameworky definují jak základní vlastnosti a chování webové prezentace, tak například doplňující ornamenty před kaţdým nadpisem. Kaţdá tato vrstva je většinou definována jako jeden css soubor. Nějaké je opravdu nutné pouţít (např. reset), jiné jsou naopak spíše doplňující (ornamenty). Další sluţbou, kterou přináší CSS frameworky jsou šablony zaloţené na gridu (tzv. mříţce). Příklad použití mřížky: <div class="container"> <div class="span-16"> <!-- Obsahový sloupec o šířce 16 sloupců --> </div> <div class="span-8 last"> <!-- Pravý postranní sloupec o šířce 8 sloupců --> </div> </div> 3 Odkaz na webovou stránku, kde lze změřit rychlost odezvy jednotlivých javascript frameworků. 21

22 Detailní pohled na jednotlivé vrstvy: Obrázek 4: Komponenty CSS frameworků Ornamenty sady ikonek, vzhled tlačítek a další sady CSS pravidel, sloužící dekorativním nebo vysoce specializovaným účelům. Knihovna Tripoli nabízí plugin Negative pro bílý text na černém pozadí. Blueprint CSS obsahuje plugin s ikonkami pro označování odkazů. Ornamenty naleznou své využití jen ve zcela konkrétních případech a preference jejich vzhledu budou velmi individuální. Vzhled prvků typickým příkladem je systém pro definici vzhledu formulářů. Takový obsahuje například Blueprint CSS nebo specializovaný formulářový framework Formy. Mezi pluginy frameworku YAML najdete pravidla vzhledu pro mikroformáty. Layout webu systém pro definici rozvržení stránky. U frameworků jde většinou o fixní nebo elastický layout postavený na gridu. Tato část je ze všech současných CSS frameworků nejpopulárnější, ale také nejvíce přeceňovaná. 22

23 Alternativní média některé frameworky integrují obecně platná pravidla pro vzhled tiskových sestav. Zajímavý je v tomto ryze tiskový CSS framework Hartija. Podobně jako pro tisk bychom mohli definovat obecná pravidla například pro mobilní zařízení. Typografie pravidla, jež přiřazují zresetovaným prvkům nový vzhled. Tato část určí jak dobře se nám bude výsledný text číst. Jakkoliv je vertikální rytmus důležitý, ne všechny frameworky na něj kladou patřičný důraz, o čemž si více řekneme v pokračování článku. Reset výchozích nastavení prohlížečů. První a zásadní úkon pro úspěšné vykročení při stavbě webu. Frameworky většinou využívají modifikovaný reset Erica Meyera. (Michálek, 2009) Blueprint CSS První známý framework tohoto typu napsal Olav Bjorkoy a s pomocí Khnoie Vinha se stal známý široké veřejnosti. Dnes patří mezi nejrozšířenější a nejpropracovanější, i kdyţ se vývoj víceméně zastavil, pouţívá ho velká část vývojářské komunity. Má velice kvalitně propracovaný resetovací a typografický systém Yahoo UI CSS Foundation Jak je z názvu patrné tento framework se vyvíjí po zášťitou Yahoo, tudíţ má velké ambice a podporu, díky tomu má také kvalitní dokumentaci. Navíc se dají CSS soubory náčítat přímo ze serveru Yahoo grid systém Další velice rozšířený framework od Nathana Smithe. Velice podobný Blueprintu, ovšem přináší rozšíření v podobě šablon pro Photoshop, Fireworks, Visio atd., který vyuţijí především grafici a HTML kodéři při komunikaci na větších projektech HTML 5 / CSS HTML - Základní struktura První výraznou změnou oproti HTML 4 je zavedení nových značek určujících rozloţení stránky. Ty byly doposud řešeny pomocí značek DIV a jejich atributu id a class. Nyní má hlavička, patička, menu, postranní lišta a obsah svoji vlastní značku. Tyto 23

24 vlastnosti dávají velký důraz na přístupnost a sémantiku webu nejen pro uţivatele ale také pro vyhledávače a screen- readery. Obrázek 5: HTML 5 Kód vypadá takto: <html> <head> </head> <body> </body> </html> <title>page title</title> <header> <h1>page title</h1> </header> <nav> <!-- Navigation --> </nav> <section id="intro"> <!-- Introduction --> </section> <section> <!-- Main content area --> </section> <aside> <!-- Sidebar --> </aside> <footer> <!-- Footer --> </footer> 24

25 Příklad - Značkování menu Struktura menu zůstává stejná jako u HTML 4. Pouze je obalena v značce NAV určující ţe nejde o běţný seznam, ale o menu stránky. <nav> </nav> CSS3 <ul> </ul> <li><a href="#">blog</a></li> <li><a href="#">about</a></li> <li><a href="#">archives</a></li> <li><a href="#">contact</a></li> Nové kaskádové styly dávají vývoji webu nový směr. To co dříve musel grafik sloţitě vytvářet (např.: Zaoblené rohy, efekt stínu objektů) nebo efekty, které byli kvůli sloţitosti nereálné na zpracování (efekt stínu klasického textu), dokáţe nové CSS vytvořit jednoduše na několika řádcích. CSS 3 je stále ve vývoji, ale jiţ dnes, poslední verze moderních prohlíţečů podporují některé vlastnosti nových kaskádových stylů. Na stránce si tyto vlastnosti i s verzemi prohlíţečů, které tyto vlastnosti podporují, můţete vyzkoušet. Box shadow Jednou z mnoha vylepšení CSS 3 je přidání efektů stínu objektu. img { } margin: 22px 0; box-shadow: 3px 3px 7px #777; 25

26 Obrázek 6: Box Shadow Definování počtu sloupců Další uţitečnou vlastnosti je rozdělení textu do více sloupců. div { } column-count: 2; column-gap: 22px; 2.3 Redakční systémy Redakční systém (v angličtině content management system (CMS)) někdy také známý jako DMS (document management system) je počítačová aplikace umožňující vytváření, indexaci, úpravu, vyhledávání a archivaci digitálních médií nebo elektronického textu. Většinou jsou používány pro publikování článků, manuálů, brožur a dalších typů textů. V poslední době se slovo redakční systémy skloňuje s pojmem tvorby webových stránek, ale není to podmínkou. Redakční systémy mohou pracovat jak offline tak online. Pomocí redakčního systému můžeme publikovat texty, obrázky, videa, audio a v neposlední řadě webové stránky. (redakcni-systemy.com) Toto je obecná definice Redakčního systému. Mým úkolem je vytvoření Moderní webové prezentace na Redakčním systému, tudíţ by se rád soustředil na systémy online (umístěné na server, s přístupem přes webový prohlíţeč), které spravují internetové stránky. Důvodem je aktualita problému a většinové vyuţití právě této skupiny. Kaţdý redakční systém slouţící ke správě stránek, by měl disponovat určitými vlastnostmi, které ulehčují práci majitelům prezentací ale i uţivatelům s určitým 26

27 oprávněním a dovolí jim více se soustředit na vytváření obsahu. Tím je například u kaţdého článku textový editor disponující stejnými hlavními funkcemi jak MS Word, který se stará o jednoduché vkládaní a stylizaci textů do prezentace. Zmínil jsem oprávnění, kvalitní zpracování logiky oprávnění dělá z RS velice silný nástroj. Kvalitní RS dokáţe uţivatelům přiřadit určité role (host, registrovaný, redaktor (těch bývá většinou více druhů)a administrátor). U redaktora je to více komplikované, zde záleţí, jestli můţe publikovat neomezeně, nebo se článek musí nejdříve nechat schválit administrátorem. K rolím a práv k nim existuje mnoho přístupů, zde záleţí na konkrétním RS. Další důleţitou vlastností je kategorizace a třídění článků, produktů a víceméně jakéhokoli obsahu. Prezentační vrstva zobrazí obsah návštěvníkovi stránek nejčastěji ve formě šablon. Šablony jsou někdy XSLT soubory, někdy smarty a někdy php s vlastními značkami pro vkládání obsahu (např. Joomla). Většina systémů také používá formu ukládání do paměti cache na straně serveru, která umožňuje zvýšit výkon. To je nejlepší, když CMS není třeba často měnit. Na rozdíl od programů pro webové stránky jako Microsoft FrontPage nebo Adobe Dreamweaver, CMS umožňuje uživatelům provádět změny na webových stránkách s malou nebo žádnou přípravu. CMS obvykle v první fázi instalace vyžaduje zásah kvalifikovaného pracovník, pro správné nastavení parametrů systému, instalaci komponent a další přípravné práce. (redakcni-systemy.com) Možnosti Redakčního systému Redakčních systémů v poslední době velice přibývá, obzvlášť jednoduchých systémů pro uţivatele bez zkušeností s tvorbou webových prezentací. Tyto systémy většinou fungují na doménách třetího řádu (např.: které jsou stejně jako hostnigy domén třetího řádu poskytovány zdarma. Princip těchto aplikací je, ţe po zaregistrování aplikace vytvoří webovou stránku se správou obsahu (Redakční systém), kde si můţete přidávat stránky, vytvářet galerie nebo vkládat obsah, a za tyto sluţby si autoři umístí na webovou stránku reklamu, za kterou jim platí např.: Google, Seznam nebo E-Target, kteří nabízí PPC nebo PPV kampaně. Díky tomu se tento druh aplikací stal mezi vývojáři velice oblíbený. Přístup je zde omezen pouze prostřednictvím internetového 27

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1

Drupal. Svobodný redakční systém. duben 2007 Jakub Suchý 1 Drupal Svobodný redakční systém duben 2007 Jakub Suchý 1 Co je redakční systém? Uživatel: laik Způsob práce: používá MS Frontpage duben 2007 Jakub Suchý 2 Co je redakční systém? Uživatel: pokročilý Způsob

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O.

BRIEF & KONCEPCE / ETAPA O. ÚVOD Každá prezentace je aktuální v momentě svého spuštění. Po nějaké době začne, alespoň v nějakém ohledu, stárnout. Obsahově, vizuálně či technologicky. Vždy se až nějakou dobu po svém spuštění ukáže,

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva:

Kromě dodávek celých webů nabízíme také zakázkové programátorské práce formou subdodávek. GlobalDAT a.s. Předseda představenstva: rozsáhlé webdesign / eshop projekty Ceník a technické požadavky Společnost GlobalDAT a.s. se specializuje na rozsáhlé internetové prezentace a e- shopy, které zajišťuje náš moderní redakční systém. Naprogramujeme

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout stránky = strukturní i vizuální rozvržení webové stránky Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Kritéria pro výběr uživatelského prostředí Joomla

Kritéria pro výběr uživatelského prostředí Joomla Autorské systémy Mgr.Jiří Straka, Mgr. Jaroslav Koreš Redakční systém (RS) je vhodný pro všechny správce a majitele webů, na kterých je nutné často aktualizovat obsah. Dnes se požívají téměř ve všech webových

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML a CSS. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML a CSS Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová STRUKTURA WEBU Webová prezentace (anglicky website) je několik webových stránek provázaných hypertextovými odkazy. Tomu, které stránky web obsahuje

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL

OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL OFPMAFIA.EU - WORDPRESS MANUÁL Co to je WordPress? WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GNU GPL a je silně podporován společnostíautomattic,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele

Redakční systém WordPress MU Manuál pro uživatele WordPress je pokročilý redakční systém určený především pro tvorbu osobních stránek, blogů apod. Předností programu je snadné a přehledné ovládání, možnost rozšiřitelnosti a WordPress klade také důraz

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek

Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Název modulu: XHTML a CSS pokročilé techniky tvorby webových stránek Označení: C8 Stručná charakteristika modulu Modul si klade za cíl seznámit detailněji s tvorbou webových stránek pomocí kódovacího jazyka

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více