Moderní webové stránky s využitím redakčního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní webové stránky s využitím redakčního systému"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Moderní webové stránky s využitím redakčního systému Bakalářská práce Autor: Jan Sluka Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Lukáš Herout Praha Duben, 2011

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen/a se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze Jan Sluka

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Lukáši Heroutovi za cenné připomínky, odborné rady a vedení v průběhu vypracovávání bakalářské práce.

4 ANOTACE Tato bakalářská práce popisuje standardy a trendy moderní webové prezentace. Dává přehled o moţnostech a vyuţití redakčních systémů a internetových obchodů. V praktické části je srovnání a výběr implementace. Poté popisuje hlavní prvky při realizaci internetového obchodu. KLÍČOVÁ SLOVA Moderní webové stránky, Standardy, Trendy, Redakční systém, Internetový obchod, Framework, Layout, SEO, Validní kód ANNOTATION This bechelor thesis describes the standards and trends of modern web sites. It gives an overview of the possibilities and use of content management systems and e-commerce solution. In the practical part is the compare and select of implementation. Then describing the main elements in the implementation of e-commerce solution. KEY WORDS Modern Web sites, Standards, Trends, CMS, E-commerce, Framework, Layout, SEO, Valid code

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Cíl práce Literární rešerše Standardy moderní webové prezentace Oddělení obsahu a formátování Validní kód Layout Sémantika Pouţitelnost SEO Trendy Javascript frameworky Css frameworky HTML 5 / CSS Redakční systémy Moţnosti Redakčního systému Moţnosti Internetového obchodu Analýza potřeb Specifikace obchodu Výběr a Implementace vhodného řešení Výběr konkrétního řešení RS Klady a zápory Redakčních systémů Klady a zápory internetových obchodů Implementace Instalace Administrační rozhraní Joomly Úprava modulů VirtueMart a K Tvorba šablony Konverze Nákup zboţí Závěr Pouţitá literatura Seznam obrázků

6 Úvod V současné době se na trhu s webovými stránkami rozrůstají redakční systémy. Jejich vyuţití pro menší a středně velké projekty je plně dostačující a vyuţívají je i některé profesionální firmy. Výhodou redakčních systémů je, ţe není nutné znát programovací jazyky, aby uţivatel byl schopný takový to systém zprovoznit, zde poté záleţí na míře nutnosti přizpůsobení. Pro větší úpravy je zásah do kódů nevyhnutelný. Jelikoţ jsou tyto systémy velice přizpůsobivé, je moţné vytvořit různé typy webových stránek, od blogu přes komunitní server aţ po internetový obchod. Tím uţivatel do rukou dostává opravdu silný nástroj, poté záleţí uţ pouze na něm, jak s ním naloţí. Dohromady s aktuálními moţnostmi značkovacích jazyků a kaskádových stylů, které prochází podstatnými změnami, dávají webovým stránkám moţnost být velice zábavné a graficky atraktivní pro uţivatele. 6

7 1 Cíl práce Cílem této bakalářské práce je seznámit s moderní tvorbou webových stránek, poukázat na trendy a vytvořit přehled moţností realizace internetového obchodu za pouţití open source redakčního systému. Seznámit s moţnostmi nasazení a dát obecný přehled tvorby stránek. Na základě teoretické části, vybrat vhodný Redakční systém umoţňující prodej produktů, majitelům obchodů bez znalosti kódovacích jazyků, kde prodejce bude schopný spravovat produkty, objednávky, novinky a popřípadě články pro rozšíření informativní části internetového obchodu. Praktická část se bude zabývat výběrem, implementací a nasazení redakčního systému na reálný projekt a bude popsán postup realizace. 7

8 2 Literární rešerše 2.1 Standardy moderní webové prezentace Oddělení obsahu a formátování Základním prvkem při tvorbě moderní webové prezentace je oddělení HTML kódu, od vizuálního formátování a ponechat tak kód sémantický správný. O vizuální formátování se starají Kaskádové styly, které jsou právě pro tuto činnost navrhnuty, ovšem ne vţdy tomu bylo tak. Jazyk HTML byl vytvořen pro zápis obsahu informací. Časem přišla potřeba "hezkého" zobrazení, tak byly přidány značky pro formátování výstupu. Ovšem zápis obsahu i formátování do jednoho souboru má mnoho nevýhod. Je nejednotný, když chceme změnit zobrazení např. všech nadpisů, musíme měnit kód u každého nadpisu. Pro automatické nástroje, které zjišťují význam dokumentu (např. čtečky pro nevidomé), je nepřehledný (formátování přináší zmatek). Jsou problémy s výstupem na rozdílná zobrazovací zařízení, např. obrazovka a tiskárna. Proto byly tyto formátovací značky z HTML ve verzi 4 odstraněny a formátování, jak již bylo řečeno, by se mělo provádět pomocí CSS Cascade Style Sheet, nejlépe v samostatném souboru. Správné použití CSS odstraňuje všechny popsané nevýhody. (Bouška, 2006) Výhody oddělení obsahu od formátování: Rychlá úprava zobrazení částí prezentace (Např.: Pokud chceme upravit velikost, barvu a font nadpisu, postačí nám upravit pouze jeden kaskádový styl, který se pak aplikuje na všechny nadpisy daného typu). Prezentace je přístupná více druhům výstupních zařízení (Tisk, mobil, čtečky pro nevidomé). Menší velikost kódu (nedefinujeme kaţdý prvek, ale všechny prvky stejného typu). Lepší čitelnost a přehlednost kódu pro pozdější úpravy. 8

9 Obrázek 1:Možnosti formátování Validní kód Validní kód označuje platný kód, který odpovídá dané syntaxi. Validace je způsob, jakým můžeme ověřit, zda náš kód odpovídá specifikaci a tudíž je správný. Validaci webové stránky můžeme provést pomocí různých validátorů na webu. Existují validátory pro HTML a CSS. Jako základ můžeme využít validátory organizace W3C, např. validator.w3.org. (Bouška, 2006) Specifikace Na začátku kaţdého dokumentu je potřeba definovat Doctype, který říká, podle jaké specifikace se daná stránka bude zobrazovat a jaké značky můţeme pouţít. Příklad definice Doctypu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/strict.dtd"> Nejvíce pouţívané specifikace jsou HTML 4.01 Strict a XHTML 1.0 Strict, kde XHTML se více podobá XML specifikaci. Na výběr máme ještě ze dvou moţností Strict a Transitional. První zmíněný se pouţívá pro vytváření nových prezentací a Transitional při úpravě starších prezentací, jelikoţ podporuje staré značky, které jiţ byly zrušeny. Typy pro validní webové prezentace Na začátku kaţdého dokumentu je nutné uvést Doctype a jazykové kódování. Všechny značky musí být uzavřeny a nesmějí se kříţit. 9

10 Ke kaţdému obrázku musí být vyplněný atribut Alt. Průběţně při vytváření nechávat zkontrolovat pomocí Validátorů Layout Layout neboli rozvrţení stránky je základním a velice důleţitým krokem, který následně ovlivní dojem stránky jako takové. Uţ z prvních pár vteřin po vstupu na stánku, je celkem jasný obraz, zda je stránka realizována kvalitně, podle určitých pravidel a standardů. Kvalitní layout by měl být přehledný a přístupný. Layout můţe být chápán dvěma úhly pohledu, první řeší chování prvků a textu při změně zobrazení a vlastností prohlíţeče v závislosti na metrice prvku (např.: roztahovací layout, fluidní layout, fixní layout) a druhý určuje logickou hranici pro uţivatele, ale o tom později. Z nostalgického hlediska je třeba si ještě připomenout rámcový a tabulkový layout. Tyto layouty se ještě na webu objevují, a bohuţel v hojném počtu. Pokud je základem prvkem web přístupný a sémanticky správný je nutné pouţít web na bázi CSS/DIV struktury, pod které spadají jiţ zmiňované roztahovací, fluidní a fixní layouty Rámcový layout Tento layout se jiţ víceméně nepouţívá, pouze v ojedinělých případech. Pouţívá se zde rámcová struktura tzv. Frames, kdy kaţdá část stránky (menu, obsah) jsou umístěny ve svém rámci. Pomocí odkazů a jeho parametru target, kde je uveden cílový rámec se na něj lze odkázat. Výhody Kód kaţdého framu je umístěn zvlášť, ke změně stačí změnit jeden soubor a změní se v kaţdém zobrazení na stránce, například menu. Stejně se chovají dynamicky generované weby. Navigační menu se dá ukotvit, takţe při rolování zůstává menu na stejném místě.(dá se nahradit pomocí CSS a fixního pozicování prvků) Nevýhody Problémy s tiskem. Nutnost výběru konkrétního rámce. 10

11 Nelze vytvořit odkaz na konkrétní stránku. Pouze na rámec, s tím spojené problémy při vyhledávání, kde jste odkázán na konkrétní rámec a ne na celou stránku. Někteří vyhledávací roboti neindexují stránky s rámcemi. Mobilní zařízení nepodporují zobrazení rámců Tabulkový layout Starým způsobem, jak pozicovat prvky v dokumentu bylo tzv. zneuţití tabulek, kde se místo tabulkových dat vkládali do buněk celky kódu (menu, logo, atd.) nebo další tabulka. Před příchodem CSS to byla víceméně jediná moţnost jak umístit nějaký obsah v dokumentu vedle sebe. Díky tomu se stal tabulkový layout velice oblíbeným a dodnes bohuţel vyuţívaným. Výhody Stejné zobrazení na všech prohlíţečích Nevýhody Kód spjatý s formátováním dokumentu, kde tabulka jednoznačně definuje pozici. Robustnost a nepřehlednost kódu. Pomalost načítání. Prohlíţeče zobrazují tabulku aţ po načtení celého kódu. Tabulkový layout se v praxi osvědčil nevalným stylem, kdy jsou v buňkách tabulek vloţeny další tabulky, v nich někdy další. Grafická úprava prvků je psána přímo pro kaţdou buňku a zde vzniká velice významná duplicita a moţnost ukázky svěţí lehkosti kódování dle CSS standardů, která nám dokáţe ušetřit aţ 50 %, jelikoţ nám pro grafickou úpravu všech stejných buněk stačí napsat vlastnosti pouze jednou a ty navíc aplikují pro všechny stránky DIV/CSS layout V dnešní době hojně vyuţívaný a podporovaný všemi standardy, zaloţený na oddělené obsahové a formátovací části, kde se značky DIV pouţívají jako stavební bloky a CSS styly jim dávají formátovací vlastnosti a určují pozice. I zde se ovšem pouţívají tabulky, ale pouze pro zobrazení tabulkových dat, ke kterým je tabulka původně určena. Výhody 11

12 Oddělená obsahová a formátovací část (viz.: Kapitola 4.1.1) Přehlednost a lehkost kódu z čehoţ vyplívá i rychlejší načítání. Postupné načítání dokumentu. Nejdříve se zobrazují textové části, poté se postupně načítají grafické prvky. Variabilita výstupních zařízení. CSS nám dovoluje zaujmout uţivatele pomocí interaktivních prvků. Nevýhody Zobrazení v různých prohlíţečích nemusí být vţdy stejné. Platí to především pro prohlíţeč Internet Explorer. Tato situace se ale stále zlepšuje a rozdíly u nových verzí prohlíţečů jsou minimální. Řešení pro tuto situaci je vytvoření speciálního CSS souboru pro konkrétní prohlíţeč Typy DIV/CSS layoutu Jelikoţ je tento typ layoutu nejpouţívanější a nabízí velké mnoţství konstrukcí dokumentu, dělí se ještě na několik druhů. Roztahovací layout Vhodný pro menší rozlišení a layouty s pouţitím pouze jednoho sloupce např.: mobilní zařízení, PDA atd. Zobrazovaná prezentace se vţdy přizpůsobí šířce zobrazovací zařízení. Sloţitost po grafické stránce prezentace musí být minimální, jelikoţ nikdy nevíme, jakým rozlišením bude zobrazovací zařízení disponovat. Fixní layout Nejpouţívanější typ layoutu, díky své jednoduchosti a moţnostem vyuţití grafických prvkům stává velice oblíbeným. Tento layout je fixní, tudíţ napevno daný, nepřizpůsobuje se rozlišení prohlíţeče. Fluidní layout Pouţívá prvky fixního a roztahovacího layoutu, kde se šířka prezentace přizpůsobuje určitému rozmezí, definované v kaskádových stylech. Náročné na tvorbu i testování. 12

13 Adaptabilní layout Tento layout poţívá k rozpoznání šířky prohlíţeče javascriptový kód, který si na základě rozpoznané šířky zavolá určitý kaskádový styl. Náročné na zpracování. Hybridní layout Vyuţívá kombinace výše zmíněných layoutů. Obrázek 2: Rozložení prvků webové stránky Druhý úhel pohledu určuje logickou organizaci nejen pro počítač, ale hlavně pro uţivatele, který vnímá jednotlivé části stránky jako logické celky (například logo, navigační menu, vlastní obsah, zápatí a další). Kaţdý tento celek by měl mít svou stálou pozici, aby jej mohl uţivatel rychle a bez problémů najít očima, kdykoli to potřebuje. Úkolem webdesignéra je co nejlépe prvky na stránce rozmístit. 13

14 2.1.4 Sémantika Sémantická správnost znamená především uţívání značek na správném místě ( h1, h2, p, code, abbr ), dalším základním prvkem je uvádět k obrázkům alternativní text (obrázky, které nemají obsahovou hodnotu, vkládat pomocí CSS). Pokud je prezentace napsána sémanticky správně, je schopna pojmout širokou oblast zobrazovacích zařízení např.: čtečky pro nevidomé, prohlíţeče bez podpory CSS, textové prohlíţeče, mobilní zařízení atd. Pojem sémantika znamená "nauka o významu jazykových jednotek". A vyjadřuje "co to znamená", tedy popisuje, jaký význam mají jednotlivé příkazy. (Bouška, 2006) Správná sémantika je vedle dobré syntaxe asi druhá nejdůležitější věc na webu. Jde o to, abychom používali tagy pro správný účel. Takže například když píšu nadpis, tak jej uzavřu do tagu h1, h2... (podle úrovně). Nebo v globálnějším pohledu, pro rozmístění stránky vytvoření layoutu, nepoužiji tabulky (jak se v dřívějších dobách, a bohužel někde i dodnes, používalo), ale sémanticky neutrální elementy div a pro vytvoření menu použiji netříděný seznam. (Bouška, 2006) Příklad sémantického kódu <h1>hlavní nadpis</h1> <h2>podnadpis</h2> <p>odstavec, který obsahuje <strong>důležité informace</strong>. <abbr title="by The Way - mimochodem">btw</abbr>, také tu máme nějakou zkratku. </p> <p>můžeme popsat <code>příkaz</code>, třeba tímto obrázkem: <img alt="zobrazení příkazu" src="obr.gif"></p> Použitelnost Pouţitelnost je definována jako míra a efektivita úsilí nutného k nalezení a získání informace. Je zde kladen důraz především na orientaci zákazníka a jeho porozumění v navigaci prezentace. Přístupná prezentace by měla být intuitivní, přehledná a jednoduchá na ovládání. Základní prvky použitelnosti: 14

15 Přehlednost a jednoduchost na ovládání Základní prvky prezentace by měli být vţdy na stejném místě (Logo vlevo nahoře, Menu vodorovně nebo vlevo pod logem, atd) Rychlé dosaţení cílů uţivatele Dobře zapamatovatelná URL adresa Působení na uţivatele důvěryhodně (např.: přidání kontaktů do prezentace) Celkové kladné vnímání prezentace (důraz na grafiku) On the Web, usability is a necessary condition for survival. If a website is difficult to use, people leave. If the homepage fails to clearly state what a company offers and what users can do on the site, people leave. If users get lost on a website, they leave. If a website's information is hard to read or doesn't answer users' key questions, they leave.... There are plenty of other websites available; leaving is the first line of defense when users encounter a difficulty. 1 (Nieslen) SEO SEO je zkratka Search Engine Optimalization (Optimalizace pro vyhledávače). Tento moderní pojem se dostal do popředí hlavně kvůli oblíbenosti vyhledávačů, které uţivatele rádi pouţívají. SEO je disciplína, která se rozděluje do mnoha aspektů, pokud se při tvorbě stránek řídíme pravidly SEO, je zde velká pravděpodobnost umístění na předních pozicích ve vyhledávání Klíčová slova Základním prvkem SEO jsou správně vybraná klíčová slova, o kterých si myslíme, ţe uţivatel pokud hledá naši stránku nebo výrobek, zadá. Výborným nástroje pro zjištění co uţivatelé hledají je Google Keywords 2. Zde napíšeme slovo námi vybrané a po zadání se zobrazí tabulka s výpisem toho a podobných slov a počet vyhledávání. Lze také vybrat lokaci a další jiné parametry. Takto zvolená klíčová slova, se pouţívají pro vytváření obsahu, nadpisů a informací o stránce. 1 Stránky uznávaného odborníka na přístupnost Jacoba Nieslena (http://www.useit.com ) 2 https://adwords.google.com/o/targeting/explorer? u= & c= &idearequesttype= KEYWORD_IDEAS#search.none 15

16 Sémantický web Důleţitým prvkem je pouţití správných značek. Pokud například hlavní nadpis bude v značce DIV a né H1, prohlíţeč tomuto textu dá pouze malou váhu. Dále prohlíţeče silně vnímají značku STRONG, které vypichují z odstavce důleţitá slova. Alternativní popis obrázku má také velkou váhu Meta-tagy Značka TITLE je jedním z nejdůleţitějších faktorů. Říká vyhledávačům, co se na dané stránce nachází a zároveň se po vyhledání na stránce vyhledávače zobrazuje jako modrý nadpis. Značka DESCRIPTION nemá moc velkou váhu pro vyhledávače, ale pro uţivatele, jelikoţ se po vyhledání na stránce vyhledávače zobrazuje jako popis stránky. Dalším důleţitou značkou je ROBOTS, ta říká robotům vyhledávačů, jestli mají danou stránku zohlednit při vyhledávání Další aspekty SEO je velice rozsáhlá oblast a existuje mnoho firem ţivících se pouze touto činností. Tudíţ popsat zde vše, by bylo na celou bakalářskou práci. Zmínil bych se ještě o pár důleţitých, které ovlivňují vyhledávače jako je validita kódu, interní i externí odkazy, URL adresa, mapa stránek nebo soubor.htaccess. 16

17 Obrázek 3: Procesy SEO 2.2 Trendy Javascript frameworky S rozšířením pouţívání Javascriptu webovými vývojáři vzniká potřeba nalézt nějaké postupy usnadňující programování v Javascriptu. Programátoři tak proto vymýšlejí nové usnadňující nástroje nazvané cizím slovem framework. Existuje celá řada javascriptových frameworků s různými přístupy programování. Ty nám umoţňují soustředit se na to, co chceme dělat, a ne nato, proč se v tomto prohlíţeči zobrazuje jinak nebo proč to nefunguje. Navíc nám dobrý framework velmi rozšíří základní schopnosti JavaScriptu, ať uţ nabídkou různých efektů nebo třeba zjednodušením práce s AJAXem. V zásadě můžeme říct, že existují dva druhy javascriptových frameworků. Jedny si zvolily cestu zapouzdření (pracují na svém namespace - např. jquery, YUI) a další naopak působí na poli rozšířování(prototype,mootools). Tato politika může způsobit jisté kolizní problémy s ostatními knihovnami či javascriptovým kódem, tudíž není vhodné tyto dva způsoby kombinovat, i když dají se najít způsoby, kdy tyto dva typy fungují bez kolizí dohromady. (Hrebenar, 2010) 17

18 Mootools Filosofie frameworku Mootools je jasná, setkáte se zde s objekty a zase objekty. Skutečně práce s tímto frameworkem je velkou školou OOP (objektově-orientovaného programování). Framework Mootools patří k novějším typům frameworků, jeho zrod je datován rokem Tvůrcem tohoto nástroje je Valerio Proietti. Valeriova prvotní inspirace pocházela z javascriptového frameworku Prototype. Jeho syntaxe se podobá jazyku Ruby, takže pokud s ním máte zkušenosti tak vám používání Mootools nebude dělat větší potíže. (Hrebenar, 2010) Funkce MooTools výborná práce se CSS selektory a pseudoselektory AJAX, JSON a další příbuzné techniky práce s událostmi, velmi efektivní je například ošetření událostí klávesnice a myši efekty - spoustu efektů má Mootools spouzstu efektů oobsažených již ve svém jádře Mootools obsahuje také radu pluginů umožňujících například nasazení Slideshow,Lightbox a další (Hrebenar, 2010) Ukázka práce s MooTools DIV Po kliknutí na tag DIV se zobrazí alert s napisem Zobrazuji se po kliknutí na tag window.addevent( domready,function(){ $$( div ).addevent( click,function(){ alert( Zobrazuji se po kliknutí na tag DIV ); }); }); Jquery Jquery je lehká, malá javascriptová knihovna, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. (jquery) 18

19 Stejně jako CSS oddělují zobrazovací charakteristiky od struktury HMTL, jquery odděluje chování od struktury HTML. Například místo přímé specifikace on-click události přímo v HTML kódu tlačítka by stránka řízená jquery napřed našla vhodný element tlačítka a potom změnila jeho manipulátor události. Takovéto oddělení chování od struktury se také často nazývá jako princip nevtíravého JavaScriptu. (jquery) Funkce jquery Výběr DOM elementů pomocí otevřeného cross-browser selektorového enginu Sizzle, odnoţe projektu jquery. Funkce pro procházení a změnu DOM (včetně podpory pro 1 3 a základní XPath). Události. Manipulace s CSS. Efekty a animace. AJAX. Rozšiřitelnost. Utility např. informace o prohlíţeči nebo funkce each. Javascriptové pluginy. Ukázka práce s jquery Po najetí myši na odstavec se tloušťka textu změní na bold. $(document).ready(function(){ $("#muj_odstavec").mouseover(function(){ $(this).css('font-weight','bold'); }); $("#muj_odstavec").mouseout(function(){ $(this).css('font-weight','normal'); }); }); 19

20 Prototype Tento framework má jednu nevalnou vlastnost a proto je nutné být obezřetný před pouţitím. Upravuje totiţ základní objekty JS jako je String, Array, atd. Tím narušuje běh většiny skriptů, které nejsou postavené na Prototype a spoléhají na základní funkčnost JS. Je tedy dost pravděpodobné, ţe kdyţ přidáte do seznamu javaskriptů u většího projektu také Prototype, je moţné, ţe vám přestanou původní skripty fungovat Nasazení frameworku Jquery i Mootools většinou existují jako jeden javascriptový soubor, obsahujícího všechny funkce pro DOM, Ajax, události a efekty. Do webové stránky můţe byt vloţen následovně: <script type="application/javascript" src="/cesta/k/jquery.js" ></script> Pokud je soubor umístěn na vlastním serveru. Jestliţe je potřeba mít soubor vţdy aktuální můţe být také načten pomocí Google AJAX Libraries API. Tento způsob získávání knihovny má mnoho výhod včetně unifikováného cachování a sníţení odezvy. To můţe být provedeno následovně: jquery <script type="application/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script> <script type="application/javascript">google.load("jquery", "1.3.2"); </script> MooTools <script type="application/javascript"src="http://www.google.com/jsapi"></script> <script type="application/javascript"> google.load("mootools", "1.3.1"); </script> Další populární způsob načítání jquery je načtení přímo ze serverů Google: jquery 20

21 <script type="application/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></s cript> MooTools <script type="application/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.3.1/mootools.js"></ script> Nebo také z domovské stránky projektu, kde se v kódu změní pouze odkazující adresa. Příklad jiţ nebudu uvádět Css frameworky S příchodem CSS frameworků, přichází také velké ulehčení práce pro webdesignery. Bylo zvykem Co jste si nenapsali, to jste neměli. CSS frameworky definují jak základní vlastnosti a chování webové prezentace, tak například doplňující ornamenty před kaţdým nadpisem. Kaţdá tato vrstva je většinou definována jako jeden css soubor. Nějaké je opravdu nutné pouţít (např. reset), jiné jsou naopak spíše doplňující (ornamenty). Další sluţbou, kterou přináší CSS frameworky jsou šablony zaloţené na gridu (tzv. mříţce). Příklad použití mřížky: <div class="container"> <div class="span-16"> <!-- Obsahový sloupec o šířce 16 sloupců --> </div> <div class="span-8 last"> <!-- Pravý postranní sloupec o šířce 8 sloupců --> </div> </div> 3 Odkaz na webovou stránku, kde lze změřit rychlost odezvy jednotlivých javascript frameworků. 21

22 Detailní pohled na jednotlivé vrstvy: Obrázek 4: Komponenty CSS frameworků Ornamenty sady ikonek, vzhled tlačítek a další sady CSS pravidel, sloužící dekorativním nebo vysoce specializovaným účelům. Knihovna Tripoli nabízí plugin Negative pro bílý text na černém pozadí. Blueprint CSS obsahuje plugin s ikonkami pro označování odkazů. Ornamenty naleznou své využití jen ve zcela konkrétních případech a preference jejich vzhledu budou velmi individuální. Vzhled prvků typickým příkladem je systém pro definici vzhledu formulářů. Takový obsahuje například Blueprint CSS nebo specializovaný formulářový framework Formy. Mezi pluginy frameworku YAML najdete pravidla vzhledu pro mikroformáty. Layout webu systém pro definici rozvržení stránky. U frameworků jde většinou o fixní nebo elastický layout postavený na gridu. Tato část je ze všech současných CSS frameworků nejpopulárnější, ale také nejvíce přeceňovaná. 22

23 Alternativní média některé frameworky integrují obecně platná pravidla pro vzhled tiskových sestav. Zajímavý je v tomto ryze tiskový CSS framework Hartija. Podobně jako pro tisk bychom mohli definovat obecná pravidla například pro mobilní zařízení. Typografie pravidla, jež přiřazují zresetovaným prvkům nový vzhled. Tato část určí jak dobře se nám bude výsledný text číst. Jakkoliv je vertikální rytmus důležitý, ne všechny frameworky na něj kladou patřičný důraz, o čemž si více řekneme v pokračování článku. Reset výchozích nastavení prohlížečů. První a zásadní úkon pro úspěšné vykročení při stavbě webu. Frameworky většinou využívají modifikovaný reset Erica Meyera. (Michálek, 2009) Blueprint CSS První známý framework tohoto typu napsal Olav Bjorkoy a s pomocí Khnoie Vinha se stal známý široké veřejnosti. Dnes patří mezi nejrozšířenější a nejpropracovanější, i kdyţ se vývoj víceméně zastavil, pouţívá ho velká část vývojářské komunity. Má velice kvalitně propracovaný resetovací a typografický systém Yahoo UI CSS Foundation Jak je z názvu patrné tento framework se vyvíjí po zášťitou Yahoo, tudíţ má velké ambice a podporu, díky tomu má také kvalitní dokumentaci. Navíc se dají CSS soubory náčítat přímo ze serveru Yahoo grid systém Další velice rozšířený framework od Nathana Smithe. Velice podobný Blueprintu, ovšem přináší rozšíření v podobě šablon pro Photoshop, Fireworks, Visio atd., který vyuţijí především grafici a HTML kodéři při komunikaci na větších projektech HTML 5 / CSS HTML - Základní struktura První výraznou změnou oproti HTML 4 je zavedení nových značek určujících rozloţení stránky. Ty byly doposud řešeny pomocí značek DIV a jejich atributu id a class. Nyní má hlavička, patička, menu, postranní lišta a obsah svoji vlastní značku. Tyto 23

24 vlastnosti dávají velký důraz na přístupnost a sémantiku webu nejen pro uţivatele ale také pro vyhledávače a screen- readery. Obrázek 5: HTML 5 Kód vypadá takto: <html> <head> </head> <body> </body> </html> <title>page title</title> <header> <h1>page title</h1> </header> <nav> <!-- Navigation --> </nav> <section id="intro"> <!-- Introduction --> </section> <section> <!-- Main content area --> </section> <aside> <!-- Sidebar --> </aside> <footer> <!-- Footer --> </footer> 24

25 Příklad - Značkování menu Struktura menu zůstává stejná jako u HTML 4. Pouze je obalena v značce NAV určující ţe nejde o běţný seznam, ale o menu stránky. <nav> </nav> CSS3 <ul> </ul> <li><a href="#">blog</a></li> <li><a href="#">about</a></li> <li><a href="#">archives</a></li> <li><a href="#">contact</a></li> Nové kaskádové styly dávají vývoji webu nový směr. To co dříve musel grafik sloţitě vytvářet (např.: Zaoblené rohy, efekt stínu objektů) nebo efekty, které byli kvůli sloţitosti nereálné na zpracování (efekt stínu klasického textu), dokáţe nové CSS vytvořit jednoduše na několika řádcích. CSS 3 je stále ve vývoji, ale jiţ dnes, poslední verze moderních prohlíţečů podporují některé vlastnosti nových kaskádových stylů. Na stránce si tyto vlastnosti i s verzemi prohlíţečů, které tyto vlastnosti podporují, můţete vyzkoušet. Box shadow Jednou z mnoha vylepšení CSS 3 je přidání efektů stínu objektu. img { } margin: 22px 0; box-shadow: 3px 3px 7px #777; 25

26 Obrázek 6: Box Shadow Definování počtu sloupců Další uţitečnou vlastnosti je rozdělení textu do více sloupců. div { } column-count: 2; column-gap: 22px; 2.3 Redakční systémy Redakční systém (v angličtině content management system (CMS)) někdy také známý jako DMS (document management system) je počítačová aplikace umožňující vytváření, indexaci, úpravu, vyhledávání a archivaci digitálních médií nebo elektronického textu. Většinou jsou používány pro publikování článků, manuálů, brožur a dalších typů textů. V poslední době se slovo redakční systémy skloňuje s pojmem tvorby webových stránek, ale není to podmínkou. Redakční systémy mohou pracovat jak offline tak online. Pomocí redakčního systému můžeme publikovat texty, obrázky, videa, audio a v neposlední řadě webové stránky. (redakcni-systemy.com) Toto je obecná definice Redakčního systému. Mým úkolem je vytvoření Moderní webové prezentace na Redakčním systému, tudíţ by se rád soustředil na systémy online (umístěné na server, s přístupem přes webový prohlíţeč), které spravují internetové stránky. Důvodem je aktualita problému a většinové vyuţití právě této skupiny. Kaţdý redakční systém slouţící ke správě stránek, by měl disponovat určitými vlastnostmi, které ulehčují práci majitelům prezentací ale i uţivatelům s určitým 26

27 oprávněním a dovolí jim více se soustředit na vytváření obsahu. Tím je například u kaţdého článku textový editor disponující stejnými hlavními funkcemi jak MS Word, který se stará o jednoduché vkládaní a stylizaci textů do prezentace. Zmínil jsem oprávnění, kvalitní zpracování logiky oprávnění dělá z RS velice silný nástroj. Kvalitní RS dokáţe uţivatelům přiřadit určité role (host, registrovaný, redaktor (těch bývá většinou více druhů)a administrátor). U redaktora je to více komplikované, zde záleţí, jestli můţe publikovat neomezeně, nebo se článek musí nejdříve nechat schválit administrátorem. K rolím a práv k nim existuje mnoho přístupů, zde záleţí na konkrétním RS. Další důleţitou vlastností je kategorizace a třídění článků, produktů a víceméně jakéhokoli obsahu. Prezentační vrstva zobrazí obsah návštěvníkovi stránek nejčastěji ve formě šablon. Šablony jsou někdy XSLT soubory, někdy smarty a někdy php s vlastními značkami pro vkládání obsahu (např. Joomla). Většina systémů také používá formu ukládání do paměti cache na straně serveru, která umožňuje zvýšit výkon. To je nejlepší, když CMS není třeba často měnit. Na rozdíl od programů pro webové stránky jako Microsoft FrontPage nebo Adobe Dreamweaver, CMS umožňuje uživatelům provádět změny na webových stránkách s malou nebo žádnou přípravu. CMS obvykle v první fázi instalace vyžaduje zásah kvalifikovaného pracovník, pro správné nastavení parametrů systému, instalaci komponent a další přípravné práce. (redakcni-systemy.com) Možnosti Redakčního systému Redakčních systémů v poslední době velice přibývá, obzvlášť jednoduchých systémů pro uţivatele bez zkušeností s tvorbou webových prezentací. Tyto systémy většinou fungují na doménách třetího řádu (např.: které jsou stejně jako hostnigy domén třetího řádu poskytovány zdarma. Princip těchto aplikací je, ţe po zaregistrování aplikace vytvoří webovou stránku se správou obsahu (Redakční systém), kde si můţete přidávat stránky, vytvářet galerie nebo vkládat obsah, a za tyto sluţby si autoři umístí na webovou stránku reklamu, za kterou jim platí např.: Google, Seznam nebo E-Target, kteří nabízí PPC nebo PPV kampaně. Díky tomu se tento druh aplikací stal mezi vývojáři velice oblíbený. Přístup je zde omezen pouze prostřednictvím internetového 27

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Internetový obchod na bázi Open Source Systems

Internetový obchod na bázi Open Source Systems Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Internetový obchod na bázi Open Source Systems Bakalářská práce Autor: Lukáš Gocník Informační technologie Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Webové redakční systémy a jejich možnosti. Anna Cidlinová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Webové redakční systémy a jejich možnosti Anna Cidlinová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Tato práce je zaměřena na redakční systémy. Jsou zde možnosti, funkce

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY NÁVRH A REALIZACE ŠABLON V REDAKČNÍM SYSTÉMU JOOMLA! BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michael Vaník Informatika se zaměřením na

Více

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu Roman Rábel Bakalářská práce 2012 * * ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat webové stránky obce Bohuslavice u Zlína a navrhnout nová opatření

Více

Analýza GNU/GPL redakčních systémů a jejich použití v konkrétních projektech

Analýza GNU/GPL redakčních systémů a jejich použití v konkrétních projektech Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Analýza GNU/GPL redakčních systémů a jejich použití v konkrétních projektech Bakalářská práce Autor: Tomáš Cirkl, DiS Informační

Více

Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů. Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors

Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů. Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors Tvorba webových aplikací s využitím WYSIWYG editorů Creation of web applications with the use of WYSIWYG editors Bakalářská práce Petr Říha Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita

Více

Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb

Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních služeb Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Guzel Akhmetová Návrh a implementace webové aplikace pro knihovnu Vyšší odborné školy informačních

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní program: (kombinace) Katedra aplikované matematiky Specializace v pedagogice Informatika

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Libor Musil

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Libor Musil Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Libor Musil Webová aplikace pro podporu vypsaných konzultačních hodin na VOŠIS Bakalářská

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu.

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu. České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Informační systém pro cestovní agenturu Radek Jedlička Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Studijní program: Softwarové

Více

Pokročilá tvorba webu

Pokročilá tvorba webu Rozšíření výuky informačních technologií na Gymnáziu Pacov Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.01/02.0008 Pokročilá tvorba webu Výukový materiál Bc. Patrik Jíra 27. 12. 2009 Tento projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek Feasibility study

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Redesign webové stránky www.jinov.cz

Redesign webové stránky www.jinov.cz Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Martin Voldřich Redesign webové stránky www.jinov.cz Bakalářská práce 2011 1 Prohlášení

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INOVACE FIREMNÍHO E-SHOPU A OPTIMALIZACE

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Elena Nilova

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Elena Nilova Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Elena Nilova Tvorba webové prezentace vhodné pro malou firmu. Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více