10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU"

Transkript

1 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu LET ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII Z POHLEDU EKONOMICKÉ DEMOGRAFIE A PRŮZKUMU PRACOVNÍCH SIL PODLE EUROSTATU Ondřej Šimpach Absrak Evropský saisický úřad (Eurosa) provádí pravidelná roční šeření pracovních sil (LFS Labour Force Survey) pro všechny sáy Evropského společensví, jehož součásí je od roku 24 i Česká republika. Od přisoupení naší republiky k Unii se odehrálo mnoho poliických a národohospodářských změn v naší společnosi. Jinak nasavené podmínky přinesly změny ve vývoji ekonomické akiviy a neakiviy obyvaelsva, zaměsnanosi a nezaměsnanosi, živoní úrovni, lidského kapiálu a zdraví obyvael. Předkládaný článek zhodnoí populační a socioekonomický vývoj České republiky od roku 24, kdy došlo k připojení k Unii, na základě vybraných ekonomicko-demografických přísupů a podle deailních výsledků průzkumu pracovních sil podle Eurosau. Vzhledem k omu, že nejde o vyčerpávající šeření, ale pouze o bodové odhady dle plané meodiky Eurosau, je nezbyné nahlíže na výsledky kriicky, neboť ne vždy yo výsledky musí plně korespondova se siuací, kerá vyplývá např. ze Sčíání lidu, domů a byů, edy z vyčerpávajícího šeření. Nicméně jedná se o jednonou meodiku, pomocí níž jsou výsledky mezi jednolivými zeměmi vzájemně srovnaelné. Na základě ohoo šeření poukáže náš článek na zlepšení mnohých socioekonomických saisik v naší společnosi od přísupu ČR k Unii, v někerých vybraných případech na zhoršení. Klíčová slova: ekonomická demografie, průzkum pracovních sil, Česká republika, Evropská unie, socioekonomická saisika JEL kód: I25, J11, J38 Úvod Přisoupení České republiky k Evropské unii v roce 24 přineslo mnoho změn v naší společnosi. Volnější pracovní rh, jednodušší dovoz a vývoz zboží a služeb, jednodušší cesování, snazší přísup k informacím a vzdělání. To je jen několik málo poziiv, kerá mají vliv na Českou republiku v uplynulých desei leech. Je pochopielné, že naše společnos je díky omuo člensví zaížena i někerými negaivními fakory. Mezi y můžeme zahrnou například 491

2 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 rozsáhlejší a zdlouhavou adminisraivu, rozroušenos řízení a informací a příliš byrokracie (Šimpach, Langhamrová, 214b). V předkládaném článku bychom chěli poukáza převážně na socioekonomické veličiny, keré se vyvíjely v České republice od jejího vsupu do Unie. Od roku 24 nasal významný zlom ve vzdělanosní srukuře, změnily se proporce mezi jednolivými věkovými skupinami podle zaměsnanosi a nezaměsnanosi, obecně se zvýšila živoní úroveň obyvaelsva a s ím i dosupnos informací, zboží a služeb, sociálního zabezpečení a lékařské péče. Pořeba získání vyššího a kvaliního vzdělání je sále důležiější, neboť nároky na znalosi člověka a jeho lidský kapiál rosou (Šimpach, Langhamrová, 214a). Pravděpodobnos nalezení dobrého zaměsnání je s nízkým vzděláním velmi malá a česká společnos si o uvědomuje. Obecně lze říci, že se obyvaelům České republiky daří po uplynulých 1 leech lépe (Pavelka, Löser, 213). Dokážou o zejména výsledky vypočených měr ekonomické (ne)akiviy a (ne)zaměsnanosi, keré budou prezenovány pro mužskou a ženskou populaci za vybrané roky 24 a 213. Pomineme-li složié ekonomické období v leech , ve kerém se česká ekonomika poýkala a následně pomalu zoavovala z hospodářského oslabení, jsou výsledky podle socioekonomických saisik lepší (Pavelka e al., 214). Změny v socioekonomické demografické srukuře obyvaelsva České republiky podle věku, pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání budou komenovány s využiím složených populačních pyramid v čase zv. muli-sromů (Šimpach, 213). Zde bude parný populační vývoj za celé uvažované 1leé období. Věšina změn, keré nasaly, jsou spíše poziivního charakeru. Změny, keré jsou spíše negaivní, budou pozorovaelné zejména v případě osob s nejvyšším dosaženým vzděláním. Výsledky z čási socioekonomických věkově-specifických měr a socioekonomického populačního vývoje budou vzájemně konfronovány a budou vyvozeny vzájemné souvislosi a závěry o očekávaném vývoji. 1 Meodika Pro pořeby mezinárodní klasifikace vzdělání byla ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropského saisického úřadu (Eurosa) vyvořena meodika 97, kerá byla v roce 211 revidována na 211 a pro Českou republiku nabyla účinnosi od Bodové odhady počů ěcho osob podle nejvyššího dosaženého vzdělání jsou sice složié 1 a jejich výpoče rvá dlouhou dobu, ale v současné době máme již 1 Eurosa provádí pravidelná roční šeření pracovních sil (LFS Labour Force Survey) pro všechny sáy Evropského společensví podle různých specifických charakerisik. Jednou z ěcho charakerisik je i nejvyšší dosažené vzdělání podle meodiky 211, přičemž k dispozici máme hodnoy ED-2 vzdělání bez mauriy, vzdělání s mauriou a erciární vzdělání (alespoň bakalářský vysokoškolský iul). 492

3 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 k dispozici komplení daové maice od 24 (přisoupení ČR k Unii) do 213. Na základě da Eurosau o celkových počech osob (kód lfsa_pgaed), počech osob ekonomicky akivních (kód lfsa_agaed) a počech osob zaměsnaných (kód lfsa_egaed), (vše podle věkových skupin x = až 7 74 le, pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání), vypočeme A a, (1) x, x, = Sx, [ 1% ] což jsou věkově-specifické míry ekonomické akiviy, ekonomické neakiviy, zaměsnanosi, respekive nezaměsnanosi (v %) v čase pro muže a pro ženy podle nejvyššího dosaženého vzdělání. V éo srukuře Eurosa nepublikuje věkově-specifické počy osob ekonomicky neakivních (NEAKTx,) a počy osob nezaměsnaných (NEZAMx,), udíž je musíme pro vzah (1) nejprve dopočía. Teno dopoče vyplývá z meodiky Mezinárodní organizace práce (ILO), přičemž jako NEAKT x, POPx, = AKT (2) x, získáme věkově-specifické počy osob ekonomicky neakivních, kde POPx, počy osob v celkové populaci a AKTx, jsou počy osob ekonomicky akivních, a jako NEZAM x, AKTIVx, = ZAM (3) x, získáme věkově-specifické počy osob nezaměsnaných, (přičemž ZAMx,, jsou počy zaměsnaných osob). 2 Výsledky Specifické míry ekonomické akiviy, neakiviy, zaměsnanosi a nezaměsnanosi pro vybrané roky 24 a 213 české populace podle nejvyššího dosaženého vzdělání jsou posupně zobrazovány v Obr. 1 Obr. 4 po věkových skupinách až 7 74 le. V případě zaměsnaných osob by jisě bylo pro každou populaci výhodné, kdyby se výsledky co nejvíce podobaly proporcím a varu rozdělení ekonomicky akivních osob. Rozdíl oiž připadá na osoby nezaměsnané, (keré mají v Obr. 4 jako jediné zvoleno jiné maximum na ose y). S nezaměsnanosí podle ěcho výsledků nejvíce bojují osoby s nejnižším dosaženým vzděláním ED-2, i když je parné, že yo hodnoy se významně snížily mezi srovnávanými roky 24 a 213. V současné době je bohužel parný nárůs nezaměsnaných osob u nejvyššího dosaženého vzdělání. Vyšší hodnoy ekonomické neakiviy u žen ve věkových skupinách až 4 44 jsou pozorovaelné éměř ve všech vzdělanosních skupinách a jsou způsobeny převážně maeřskou a později rodičovskou dovolenou. 493

4 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 Obr. 1: Specifické míry ekonomické akiviy (v %) České Republiky v leech 24 a 213 podle úrovně vzdělání ED ED M24 M M24 M24 Obr. 2: Specifické míry ekonomické neakiviy (v %) České Republiky v leech 24 a 213 podle úrovně vzdělání ED ED M24 M M24 M24 494

5 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 Obr. 3: Specifické míry zaměsnanosi (v %) České Republiky v leech 24 a 213 podle úrovně vzdělání ED ED M24 M M24 M24 Obr. 4: Specifické míry nezaměsnanosi (v %) České Republiky v leech 24 a 213 podle úrovně vzdělání ED-8 25 ED M24 M24 M M24 M24 495

6 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 Srovnání měr ekonomicky neakivních osob v nejvyšších věkových skupinách za roky 24 a 213 nás informuje o posupném oddalování vsupu osob do důchodového věku. Zaímco v roce 24 o byla již věková skupina 6 64 le, v současnosi jde spíše o skupinu. V případě nejvyššího dosaženého vzdělání je o věková skupina 7 74 le, což je logické zejména z důvodu pozdějšího vsupu ěcho osob na pracovní rh (Fiala, Langhamrová, 213). V případě žen v roce 24 byly vysoké míry ekonomické neakiviy zaznamenány již ve věkové skupině le. Bylo o způsobeno skuečnosí, že ženy odcházely do důchodového věku dříve než muži, dnes yo rozdíly sice přervávají, ale méně výrazně. Nyní přisoupíme k vývoji socioekonomických charakerisik populace. V Obr. 5 jsou zobrazeny 4 muli-sromy (j. složené populační pyramidy v čase), keré posupně zobrazují vývoj ekonomicky akivního obyvaelsva České republiky mezi ley Na levé sraně od nulové sředové osy každého grafu je vždy zobrazena mužská populace, na pravé sraně ženská. Vidíme, že v rámci celkové populace jsou nejvěší počy ekonomicky akivních mužů a žen ve věkových skupinách až le, nejvěší změny nasaly u mužské populace ve věkové skupině le (pokles z důvodu sudia na univerziě) a le (nárůs sarší absolveni sředních škol s mauriou a univerzi, keří si v průběhu le rozšiřovali své vzdělání). Vysoký pokles ekonomicky akivních žen bez mauriy (ED- 2) ve věkových skupinách, 5 54 a le je způsoben přesunuím ěcho žen do kaegorie ekonomicky neakivních, neboť yo ženy byly v ekonomicky akivním procesu již od svých velmi mladých le. Vývoj ekonomické neakiviy populace (zobrazený v Obr. 6) doplňuje zmíněné rendy. Při pohledu na celkovou populaci vidíme, že ekonomická neakivia žen převažuje nad muži ve věcích od le dále. V nižších věcích je o způsobeno sudiem na univerziě a rodičovskou dovolenou, ve vyšších věcích poom dřívějším odchodem do důchodového věku a vyšší ženská naděje dožií. Vyšší zasoupení ve věšině věkových skupin ekonomicky neakivních žen je parné u všech vzdělanosních úrovní, nejvěší změny v čase nasaly u žen na úrovni ve věkových skupinách až le (nárůs poču žen na vysokých školách). Na Obr. 7 je zobrazeno obyvaelsvo zaměsnané podle věku a přičemž nejzajímavější je pohlédnou na separované počy podle vzdělání. V průběhu času byly zaznamenány nejvýznamnější úbyky v počech a 5 54 leých žen na úrovni ED-2. Bylo o z důvodu, že yo ženy se vzděláním bez mauriy (viz komenář u ekonomicky akivní populace) odešly z pracovního procesu, proože začínaly pracova již jako nácileé. Počy zaměsnaných mužů s mauriou vždy převažovaly (a převažují) nad ženami, nicméně v uplynulých leech došlo k poklesu ve věkových skupinách a

7 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 Tio muži si pravděpodobně rozšiřovali své vzdělání (na univerziě) a zařadili se do pracovního procesu jako skupina. Významný nárůs v počech zaměsnaných vysokoškoláků je parný z grafu (dole vpravo). V době člensví ČR v Unii začalo české vysoké školsví expandova a produkova obrovské množsví vysokoškolsky vzdělané pracovní síly. Mnoho z nich svá zaměsnání našlo, někeří ovšem ne, jak bude aké uvedeno dále. Nejvýznamnější nárůs v počech zaměsnaných osob s vysokoškolským iulem je ovšem parný u žen ve věku le. Není o způsobeno jen nárůsem v počech absolvenek, ale aké ím, že zaměsnavaelé začali více zaměsnáva mladé ženy do vyšších funkcí. V Obr. 8 (nahoře vlevo) je zobrazeno cca 4 48 isíc českých nezaměsnaných osob (podle uvažovaného roku), přičemž zcela nejhorší byl rok 24. Když se podíváme na nezaměsnané muže v populaci celkem, v populaci s vzděláním bez mauriy (ED-2) a s mauriou (), nalezneme nepříznivý rok 24, ve kerém byla věková skupina 2 24 leých nezaměsnaných mužů modální. V průběhu času se siuace ve věšině mladých věkových skupin zlepšovala, naopak zhoršení přišlo ve vyšších věkových skupinách. Obr. 5: Demografické srukura ekonomicky akivní populace České republiky v leech v 1 osob podle úrovně vzdělání ED M25 M ED M25 M M25 M M25 M24 497

8 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 Obr. 6: Demografické srukura ekonomicky neakivní populace České republiky v leech v 1 osob podle úrovně vzdělání ED M25 M ED Ž23 Ž22 Ž21 Ž2 M M25 M M25 M24 Obr. 7: Demografické srukura zaměsnané populace České republiky v leech v 1 osob podle úrovně vzdělání ED M25 M ED M25 M M25 M M25 M24 498

9 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 Obr. 8: Demografické srukura nezaměsnané populace České republiky v leech v 1 osob podle úrovně vzdělání ED M25 M ED M25 M M25 M M25 M24 Bylo o způsobeno ím, že zaměsnavaelé začali preferova zaměsnance ve sředním věku (j. y, keří již mají dosaečné množsví zkušenosí, ale nejsou ješě ak saří), a propoušě zaměsnance, keří mají před důchodem a již se od nich nedá očekáva akový výkon a nasazení. K poslední zmínce paří siuace vysokoškolsky vzdělaných nezaměsnaných ve věku le. Jedná se o čersvé absolveny univerzi, jejichž počy enormně narosly v leech 21, 211 a 212 (u žen významný skok i v roce 213) a v současnosi sále narůsají. Závěr Během zmíněného období od vsupu České republiky do Unie si naše populace nevedla podle prezenovaných socioekonomických saisik španě. Z rozvíjející se země se pomalu sává země vyspělejší. Živoní úroveň rose, ale je pořeba pamaova na o, že zvyšující se vzdělanos obyvaelsva a vyšší úroveň lidského kapiálu sebou přináší i pořebu udrže populaci déle v ekonomické akiviě, což čásečně může bý umožněno i ím, že se populace dožívá sále vyššího věku (Fiala, 213a). Odchod do důchodu bude muse bý v pozdějších věcích, než bylo před ley (Bílková, 214) a počy ekonomicky akivních osob (a pokud možno i počy 499

10 RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 zaměsnaných), se v prezenovaných muli-sromech (složených populačních pyramid v čase) posunou do vyšších věkových skupin. Komplikací do budoucna aké pravděpodobně bude výrazný nárůs poču vysokoškolských absolvenů (s alespoň bakalářským iulem), pro keré v dlouhém období nebude snadné naléz zaměsnání z důvodu velkého přesycení pracovního rhu ěmio absolveny (Fiala, 213b). Výzvou pro uo siuaci a její řešení budou sřední odborné školy s nabídkou odborných mauriních oborů, neboť jsou očekávání, že yo odborné zejména echnické profese, budou v blízké budoucnosi významně popávány. Lieraura BÍLKOVÁ, D. (214) Global Economic Crisis and he Wages of he Czech Employees by Educaional Aainmen. Managemen and Engineering, roč. XXII, č. 6, s FIALA, T. (213a) Důchodový sysém v (ne)růsové ekonomice. In: Oevřený prosor. Brno: UK, s FIALA, T. (213b) Reducing he Consequences of Populaion Ageing for he Pension Sysem by Raising he Reiremen Age in he Czech Republic. In: The 7h Inernaional Days of Saisics and Economics. Slaný: MELANDRIUM, s FIALA, T., LANGHAMROVÁ, J. (213) Vývoj ekonomického zaížení důchodového sysému ČR při různých varianách zvyšování důchodového věku. In: RELIK Reproducion of he Human Capial. Slaný: Melandrium, s PAVELKA, T., LÖSTER, T. (213) Changes in Regional Unemploymen Raes in he Czech Republic during Economic Cycle. Inellecual Economics, 7(4): ISSN PAVELKA, T., LÖSTER, T., LANGHAMROVÁ, J., MAKOVSKÝ, P. (214) Vybrané aspeky flexibiliy rhu práce České republiky. 1. vyd. Slaný: Melandrium. 147 s. ŠIMPACH, O., LANGHAMROVÁ, J. (214a) Changes in Demographic Srucures of ED5-6 Graduaes wih An Impac on Their Economic (In)Aciviy. In: Efficiency and Responsibiliy in Educaion (ERiE). Praha: Czech Universiy of Life Sciences Prague, s ŠIMPACH, O., LANGHAMROVÁ, J. (214b) Developmen of Socio-Economic Indicaors and Moraliy Raes during Ten Years of he CR Membership in he EU. In: ICEI 214. Osrava: VŠB TU, s ŠIMPACH, O. (213) The use of Muli-Tree chars in educaion of economic demographers. In: IMEA 213. Pardubice: Universiy of Pardubice, s

11 Konak RELIK 214. Reprodukce lidského kapiálu vzájemné vazby a souvislosi lisopadu 214 Ondřej Šimpach, Ing. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakula informaiky a saisiky Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov, Česká republika 51

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II

2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosti II 2.2.9 Jiné pohyby, jiné rychlosi II Předpoklady: 020208 Pomůcky: papíry s grafy Př. 1: V abulce je naměřeno prvních řice sekund pohybu konkurenčního šneka. Vypoči: a) jeho průměrnou rychlos, b) okamžié

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Komparace nezaměstnanosti vybraných okresů Olomouckého kraje

Komparace nezaměstnanosti vybraných okresů Olomouckého kraje Mendelova univerzia v Brně Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Úsav demografie a aplikované saisiky Komparace nezaměsnanosi vybraných okresů Olomouckého kraje Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST CENTRUM VÝZKUMU KONKURENČNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST Anonín Slaný a kol. 2009 EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DEMOGRAFICKÁ DYNAMIKA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Bakalářská práce Vypracovala: Jana Horníčková Vedoucí bakalářské práce:

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C Predikce vývoje makroekonomických indikáorů Prameny abulek a grafů: ČSÚ, Eurosa C.1 Ekonomický výkon Minulý vývoj HDP Sezónně očišěný HDP 2 ve 3. čvrleí 2012 mezičvrleně klesl o 0,3 % (proi 0,2 %). Meziročně

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Město Šlapanice komplexní demografická charakteristika

Město Šlapanice komplexní demografická charakteristika MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Měso Šlapanice komplexní demografická charakerisika Diplomová práce Vypracoval: Michal Vysoudil Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace

Vliv struktury ekonomiky na vztah nezaměstnanosti a inflace Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav ekonomie Vliv srukury ekonomiky na vzah nezaměsnanosi a inflace Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Milan Palá, Ph.D. Vypracoval: Bc. Jiří Morávek

Více

Porovnání charakteristik demografické statiky a dynamiky v dvanácti nových zemích EU

Porovnání charakteristik demografické statiky a dynamiky v dvanácti nových zemích EU Porovnání charakerisik demografické saiky a dynamiky v dvanáci nových zemích EU Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Palá, CSc. Per Vérosa Brno 2008 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2008 2009 Zpracovael: Rada pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 1 Akční plán Sraegie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého

Více

Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Komparace vývoje nezaměsnanosi v okrese Uherské Hradišě a ČR Bakalářská práce Vedoucí: prof.

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Scenario analysis application in investment post audit

Scenario analysis application in investment post audit 6 h Inernaional Scienific Conference Managing and Modelling of Financial Risks Osrava VŠB-U Osrava, Faculy of Economics,Finance Deparmen 0 h h Sepember 202 Scenario analysis applicaion in invesmen pos

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

x udává hodnotu směrnice tečny grafu Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: MATEMATIKA ČTVRTÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 5. srpna Název zpracovaného celku: GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE GEOMETRICKÝ VÝZNAM DERIVACE FUNKCE v bodě (ečny grafu funkcí) Je

Více

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU

ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU MENDELOVA LESNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU Analýza zaměsnanosi cizinců v ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Marin

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval Ciace: ŠPERKOVÁ, R. -- DUDA, J. Komparace vybraných meod predikce v oblasi exporu a imporu vína. Aca Universiais agriculurae e silviculurae Mendelianae Brunensis : Aca of Mendel Universiy of agriculure

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Analýza vybraných demografických ukazaelů Chile Bakalářská práce Auor: Marina Jeřábková Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

Přidělování nástupištních kolejí v modelu železniční stanice s využitím neuronové sítě

Přidělování nástupištních kolejí v modelu železniční stanice s využitím neuronové sítě Přidělování násupišních koleí v modelu železniční sanice s vužiím neuronové síě Michael Bažan, Anonín Kavička Realizace rozhodovacích mechanismů v simulačních modelech dopravních ssémů e spoena s problémem

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká

Standard IAS 19 a výpočet výše rezervy na zaměstnanecké benefity. Šárka Hezoučká Sandard IAS 9 a výpoče výše rezervy na zaměsnanecké benefiy Šárka Hezoučká Agenda Rezerva na zaměsnanecké benefiy Typy zaměsnaneckých benefiů Moivace pro vorbu rezervy Sandard IAS 9 Výpoče rezervy Přírůsková

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak

Formalizace řešení přidělení náhradní nástupištní koleje pro zpožděný vlak Formalizace řešení přidělení náhradní násupišní koleje pro zpožděný vlak Michael ažan 1 Michael.azan@upce.cz Michal Žarnay ** Michal.Zarnay@fri.uc.sk 1 Úvod Absrac: One of major profis of rain operaion

Více

Optimalizace školských příspěvkových organizací a jejich kapacit ve městě Veselí nad Moravou

Optimalizace školských příspěvkových organizací a jejich kapacit ve městě Veselí nad Moravou Opimalizace školských příspěvkových organizací a eich kapaci ve měsě Veselí nad Moravou Zadavael: Rada Jihomoravského krae Zpracovael: MAJ Consuling, s.r.o. V Brně dne 2. 9. 27 Příkop 8/834 64 Brno OBSAH.

Více

POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE

POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE POLITICKÝ CYKLUS V ČESKÉ REPUBLICE Jan Černohorský, Liběna Černohorská Univerzia Pardubice, Fakula ekonomicko-správní, Úsav ekonomie Absrac: The paper deals wih possible relaion beween poliical cycle and

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních vd. Institut ekonomických studií. Diplomová práce. 2004 Jan Houska

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních vd. Institut ekonomických studií. Diplomová práce. 2004 Jan Houska - 0 - Univerzia Karlova v Praze Fakula sociálních vd Insiu ekonomických sudií Diplomová práce 2004 Jan Houska - 1 - Univerzia Karlova v Praze Fakula sociálních vd Insiu ekonomických sudií DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav statistiky a operačního výzkumu

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav statistiky a operačního výzkumu Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Populační vývoj okresu Blansko v rámci populačního vývoje v Jihomoravském kraji a v ČR Bakalářská

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econsor Make Your Publicaion Visible A Service of Wirschaf Cenre zbwleibniz-informaionszenrum Economics Pavloková, Kaeřina Working Paper Solidaria mezi generacemi v sysémech veřejného zdravonicví v Evropě

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

Využití NAIRU k odhadu potenciálního produktu a produkční mezery v České republice

Využití NAIRU k odhadu potenciálního produktu a produkční mezery v České republice 1. Úvod Využií NAIRU k odhadu poenciálního produku a produkční mezery v České republice Vzhledem k omu, že poenciální výsup je považován za nejlepší indikáor kapaciy agregované nabídky a neinflačního růsu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakula regionálního rozvoje a mezinárodních sudií Analýza vývoje porodnosi v okrese Blansko Bakalářská práce Auor: Pavla Šěpánová Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. Brno

Více

Využívání obnovitelných zdrojů na výrobu elektrické energie v ČR

Využívání obnovitelných zdrojů na výrobu elektrické energie v ČR Mendelova zemědělská a lesnická univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Využívání obnovielných zdrojů na výrobu elekrické energie v ČR Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují?

Léto 2005. Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlastně ovlivňují? NEWTON College, a. s. www.newoncollege.cz Léo 25 Výzkumná práce 2 Peníze a ekonomika: Jak se vlasně ovlivňují? Makroekonomický vývoj 12 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 31 Prognóza ekonomických

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Ústí nad Labem. Příloha č.1. K SMĚRNICI č. 1/2015 - ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Úsí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 400 11 Úsí nad Labem GSM úsředna: +420 725 596 898, mob.: +420 739 454 971, hp://www.zsrabasova.cz IČ 44553145, BANKOVNÍ SPOJENÍ -

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N

PLL. Filtr smyčky (analogový) Dělič kmitočtu 1:N PLL Fázový deekor Filr smyčky (analogový) Napěím řízený osciláor F g Dělič kmioču 1:N Číače s velkým modulem V současné době k návrhu samoného číače přisupujeme jen ve výjimečných případech. Daleko časěni

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce

STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV STATISTIKY A OPERAČNÍHO VÝZKUMU STATISTICKÁ ANALÝZA PORODNOSTI Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce Mgr. Veronika Blašková

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR

VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR Tomáš Fiala, Zdeněk Pavlík Abstract Jednou z příčin rostoucí hodnoty indexu závislosti seniorů, a tedy i rostoucího finančního

Více

Modely politického cyklu a jejich testování na podmínkách ČR

Modely politického cyklu a jejich testování na podmínkách ČR Insiue of Economic Sudies, Faculy of Social Sciences Charles Universiy in Prague Modely poliického cyklu a jejich esování na podmínkách ČR Radka Šiková IES Working Paper: 18/2007 Insiue of Economic Sudies,

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

MODELOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ POMOCÍ KOHONENOVÝCH SAMOORGANIZUJÍCÍCH SE MAP

MODELOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ POMOCÍ KOHONENOVÝCH SAMOORGANIZUJÍCÍCH SE MAP MODELOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ POMOCÍ KOHONENOVÝCH SAMOORGANIZUJÍCÍCH SE MAP Vladimír Olej, Per Hájek, Jiří Křupka, Ilona Obršálová Univerzia Pardubice, Fakula ekonomicko-správní, Úsav sysémového inženýrsví

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Porovnání vývoje počtu českých a zahraničních turistů v rámci ČR v letech

Porovnání vývoje počtu českých a zahraničních turistů v rámci ČR v letech Mendelova univerzia v Brně Provozně ekonomická fakula Úsav saisiky a operačního výzkumu Porovnání vývoje poču českých a zahraničních urisů v rámci ČR v leech 2003 2009 Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Oddělení majetku penzijního fondu od majetku klientů

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Oddělení majetku penzijního fondu od majetku klientů Univerzia Karlova v Praze Maemaicko-fyzikální fakula DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Rada Oddělení majeku penzijního fondu od majeku klienů Kaedra pravděpodobnosi a maemaické saisiky Vedoucí diplomové práce: RNDr.

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI

2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI 2. ZÁKLADY TEORIE SPOLEHLIVOSTI Po úspěšném a akivním absolvování éo KAPITOLY Budee umě: orienova se v základním maemaickém aparáu pro eorii spolehlivosi, j. v poču pravděpodobnosi a maemaické saisice,

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované.

transformace Idea afinního prostoru Definice afinního prostoru velké a stejně orientované. finní ransformace je posunuí plus lineární ransformace má svou maici vzhledem k homogenním souřadnicím využií například v počíačové grafice [] Idea afinního prosoru BI-LIN, afinia, 3, P. Olšák [2] Lineární

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí Maxwellovy a vlnová rovnie v obeném prosředí Ing. B. Mihal Malík, Ing. B. Jiří rimas TCHNICKÁ UNIVRZITA V LIBRCI Fakula meharoniky, informaiky a mezioborovýh sudií Teno maeriál vznikl v rámi proeku SF

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA FINANCÍ

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA FINANCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA FINANCÍ Posouzení vlivu vybraných fakorů na hypoeční úvěry v selhání v České republice Impac Assessmen of he Seleced Facors on

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více