MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce Obor psychologie ONLINE ZÁVISLOST V KONTEXTU RŮZNÝCH INTERNETOVÝCH PROSTŘEDÍ Vypracovala: Martina Veselá Vedoucí práce: PhDr. David Šmahel, Ph.D. Brno 2007

2 Prohlašuji, že diplomovou práci jsem zpracovala samostatně a v seznamu literatury uvedla všechny použité zdroje. Martina Veselá 1

3 1 Úvod Teoretická část Závislost Obecná definice závislosti, diagnostická kritéria Geneze konceptu závislost na internetu Definice závislosti na internetu Diagnostická kritéria závislosti na internetu Druhy závislostí Vlastnosti internetu vztahující se k závislosti Návykové aplikace Charakteristiky uživatelů spojované se závislostí na internetu Rizikové skupiny Přehled výsledků výzkumů zjišťujících vlastnosti závislých uživatelů Osamělost Plachost Empirická část Výzkumné otázky Metody Konstrukce dotazníku Výzkumný soubor Oslovení respondentů Výzkumný soubor Výsledky Popisné statistiky Čas strávený online Důvody Resumé Závislost Vztah času a skóre závislosti Srovnání různých způsobů určování závislosti Srovnání závislých a ne-závislých uživatelů internetu Demografické údaje Čas strávený online a používané aplikace Důvody Srovnání v dalších charakteristikách Resumé Osamělost a plachost Resumé Ověřování hypotéz Diskuze Závěr Použitá literatura

4 1 ÚVOD Internet se stává běžnou součástí každodenního života pro stále více lidí. Výzkum z roku , který proběhl v rámci projektu World internet project, ukázal, že v České republice internet využívá 49,6% populace. Lze předpokládat, že stejně jako v jiných vyspělých zemích toto číslo stále roste. Například Pew Internet & American Life Project 2 v lednu 2005 zjistil, že uživateli internetu je 66% Američanů a v dubnu 2006 už to bylo 73% populace. Uživateli jsou především mladí lidé, zvláště vysokoškolští studenti 1, kteří mají k internetu snadný, neomezený a mnohdy bezplatný přístup. S rostoucím počtem lidí online se objevuje více případů, kdy příliš mnoho času na internetu způsobilo jedinci závažné problémy v jeho životě. Hovoří se o závislosti na internetu ve stejných souvislostech, jako například o závislosti na videohrách, na televizi, závislosti na nakupování a je to hojně diskutované téma. Internet se velice rychle stal naprostou samozřejmostí a už si mnohdy ani neumíme představit, jak by svět vypadal bez něj. Je specifický tím, že je pro mnohé skutečně nepostradatelný, je jejich prací. Nabízí také ohromné množství způsobů, jak trávit volný čas, ať už více či méně efektivně a uspokojivě. Lze jej využít ku svému prospěchu, ale zároveň je to neuvěřitelně chytlavé médium, které má moc člověka strhnout, aniž by sám přesně věděl proč. Sama mám zkušenost s dlouhými sezeními u internetu, kdy si ani neuvědomím, kolik je hodin a jak dlouho už u počítače jsem. Přesto, že studium závislosti na internetu má více než desetiletou historii a existuje množství odborných článků věnující se nejrůznějším aspektům internetu, v mnoha ohledech je to stále neprobádané území. Roli hraje i skutečnost, že se mění sám internet i jeho uživatelé, je to dynamický vztah, který se neustále vyvíjí. Tím se mění i způsob nahlížení na internet, na vztah mezi člověkem a internetovou sítí, i možnosti přístupu k tomuto problému. Zaujal mě problém závislosti ve vztahu k různým internetovým aplikací a nástrojům. Snad jakákoli aplikace se může stát zdrojem závislosti, ale mohou u nich hrát roli odlišné faktory, různé aplikace mohou přitahovat různé lidi. Cílem práce je na jedné straně ověřit některé z výsledků předchozích výzkumů na toto téma a také pokusit se narušit vnímání závislých uživatelů do jisté míry jako homogenní skupiny. Se závislostí jsou často spojovány osamělost a plachost, kterým se také věnujeme

5 Teoretická část předkládané práce se věnuje pojmu závislost na internetu jako takovému, jeho genezi a současnému vymezení. Dalšími tématy jsou návykové aspekty internetu a konkrétní charakteristiky spojované s osobností závislého uživatele. V empirické části je popsán průběh samotného výzkumu, který byl proveden prostřednictvím online dotazníku. Část kapitoly je věnována způsobu určení závislosti, resp. ne-závislosti u respondentů. Stěžejní je srovnání charakteristik závislých a nezávislých uživatelů a zjištění vztahu plachosti a osamělosti ke sledovaným aplikacím internetu. 4

6 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Závislost Obecná definice závislosti, diagnostická kritéria Než se budu věnovat samotné závislosti na internetu, je třeba nejprve poskytnout přehled o již známých a dobře popsaných závislostech a poruchách, ze kterých pak závislost na internetu vychází a je odvozena. S. Kudrle (in Kalina et al., 2003) závislost definuje jako chronickou a progredující chorobu, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívání. Dále říká, že je to pro člověka způsob, jak zintenzívnit prožitek radosti, euforie a slasti, jak uniknout před bolestí a pocity samoty a izolace. Chorobné znaky závislosti se projevují, vedle nutkavého dychtění po změně prožívání, také narušením až ztrátou kontroly nad nutkavým chováním, pokračováním v dosavadním vzorci chování i přes narůstající důsledky a prohloubením stavu nelibosti při přerušení tohoto vzorce (Kudrle, s.107). Jinou definici podávají Bratter a Forest (1985, cit dle Ferris, 2001) - závislost definují jako vzorce chování nutkavého užívání drogy charakterizováno naprostým zapojením do užívání drogy V Mezinárodní klasifikací nemocí, 10. revize (MKN 10, 1992) najdeme diagnostickou kategorii Závislost na návykových látkách. Ta je určena jako skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky, alkohol, nebo tabák (s. 75). Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: a) silná touha nebo pocit puzení užívat látku; b) potíže v kontrole užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo množství látky; c) somatický (tělesný) odvykací stav, jestliže je látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky, což je zřejmě z typického odvykacího syndromu pro tu kterou 5

7 látku nebo užívání stejné (nebo velice příbuzné) látky se záměrem zmenšit nebo odstranit odvykací příznaky; d) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinky, původně vyvolaného nižšími dávkami; e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky nebo zotavení se z jejího účinku; f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků poškození jater nadměrným pitím (depresivní stavy, vyplývající z nadměrného užívání látek) nebo toxické poškození myšlení. V americkém Diagnostickém a statistickém manuálu psychických poruch DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4. revize, 1994) najdeme diagnózu Závislost na substancích, která je zde podobně jako v MKN 10 definovaná jako skupina kognitivních, behaviorálních a fyziologických symptomů, které indikují, že osoba nemá kontrolu nad užíváním psychoaktivní látky a pokračuje v užívání navzdory nepříznivým následkům. Pro přistoupení k diagnostikování závislosti měl pacient vykazovat alespoň tři ze sedmi následujících příznaků během období jednoho roku: a) růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles účinku návykové látky při stejném dávkování); b) odvykací příznaky po vysazení látky; c) přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu; d) dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky; e) trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků; f) zanechání sociálních, pracovních a rekreačních aktivit v důsledku užívání látky, nebo jejich omezení; g) pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou působeny nebo zhoršovány užíváním látky (cit. dle Nešpor 2003, str. 24) 6

8 Pro téma závislosti na internetu mohou být užitečné také diagnostické kategorie F63 Návykové a impulzivní poruchy Patologické hráčství (v MKN 10), resp. kapitola 312 v DSM-IV Poruchy kontroly impulzů Patologické hráčství Patologické hráčství dle DSM-IV je indikováno pokud je splněno pět a více následujících kritérií a chování nelze vysvětlit manickou epizodou 1. zaujetí hraním (např. přemýšlení o předchozích hrách, plánování další hry, nebo uvažování o možnostech jak získat peníze na další hru 2. potřeba hrát se stále většími částkami peněz, aby dosáhl žádoucího vzrušení 3. podnikl opakované neúspěšné pokusy kontrolovat, omezit či ukončit hraní 4. je neklidný nebo podrážděný když se pokouší omezit či přestat s hraním 5. hraní jako způsob úniku od problémů nebo uvolnění dysforických nálad (např. pocity bezmoci, viny, úzkosti, deprese) 6. po prohrání peněz hraním, často se vrací další den, aby to zkusil ještě jednou 7. lže rodině, terapeutovi či dalším, aby skryl rozsah svého hraní 8. páchá nelegální činy jako padělání, podvody, krádeže nebo zpronevěry, aby mohl financovat hraní 9. riskuje ztrátu či ztratil důležité osobní vztahy, zaměstnání, školní či profesní příležitosti kvůli hraní 10. půjčuje si od jiných, aby pokryl tíživou finanční situaci způsobenou hraním (cit dle Young, 1996a) S výše uvedenými definicemi koresponduje vyjádření lékaře A. Goodmana (1990), že jakákoliv závislost může být definována jako chování, které slouží jak k produkování příjemných pocitů, tak k poskytování úlevy od nepříjemných pocitů. Vzniká vzorec chování, který můžeme charakterizovat: (a) opakujícím se selháním při snaze kontrolovat toto chování a (b) pokračováním v chování navzdory výrazným negativním důsledkům. 7

9 2.1.2 Geneze konceptu závislost na internetu Už v roce 1989 vyšla Shottonové kniha Computer Addiction? A study of computer dependency, kde autorka popisuje závislost na počítači u mužů, kteří vyvíjejí hardware a software. Tito muži byli zcela zaměřeni na svoji práci a v důsledku toho zanedbávali rodinu a přátele (cit dle Orzack, 1998). V roce 1995 vyšel v New York Times článek Molly O Neill The Lure and Addiction of Life On Line, kde se autorka zmiňuje o závislosti na internetu a srovnával ji s nutkavým nakupováním, cvičením a hráčstvím (cit dle Chak a Leung, 2004). Významnou roli pak sehrál psychiatr Ivan Goldberg, který v roce 1995 uveřejnil oznámení o založení skupiny pro závislé na internetu (The Internet Addiction Support Group), pro ty kteří trpí akutní či chronickou poruchou závislosti na internetu (Internet Addiction Disorder). Zároveň uvedl oficiální kritéria pro diagnózu závislosti na internetu: Škodlivé používání internetu vedoucí ke klinicky závažným poškozením nebo úzkostem/neštěstí a je manifestováno třemi (nebo více) z následujících příznaků v průběhu jednoho roku: (I) tolerance, definována jako: (A) potřeba znatelně rostoucího objemu času, který je nutné na internetu strávit pro dosažení uspokojení. (B) znatelně zmenšený efekt s pokračujícím používáním stejného objemu času stráveného na internetu (II) abstinence, projevující se libovolným z následujících: (A) charakteristický abstinenční syndrom (1) zanechání nebo redukce používání internetu, které bylo silné a dlouhotrvající (2) dvě (nebo více) z následujících kriterií, rozvíjejících se od několika dnů do jednoho měsíce po splnění kriteria (1) (a) psychomotorický neklid (b) úzkost (c) obsedantní myšlenky týkající se toho, co se asi děje na internetu (d) fantazie nebo sny týkající se internetu (e) záměrné nebo bezděčné psací pohyby prstů (3) symptomy podle kriteria 3 způsobují stres nebo oslabení či poškození sociálních, profesních nebo jiných důležitých funkcí 8

10 (B) použití internetu nebo podobné on-line služby přináší úlevu od abstinenčních příznaků. (III) používání internetu častěji nebo po delší dobu než bylo původně zamýšleno (IV) existence touhy omezit kontrolu používání internetu a neúspěšné pokusy o totéž (V) velká časová dotace aktivit souvisejícími s internetem (VI) omezení významných sociálních, pracovních nebo rekreačních aktivit (VII) používání internetu pokračuje navzdory vědomí vytrvalých nebo opakujících se fyzických, sociálních, pracovních nebo psychických problémů, které jsou pravděpodobně způsobeny nebo alespoň zhoršovány používáním internetu (spánková deprivace, manželské problémy, pozdní příchody na ranní schůzky, zanedbávání pracovních povinností, pocity opuštěnosti ve vztahu k významným druhým) (Goldberg, 1995, překlad dle Ledabyl, 2007). Tato diagnostická kritéria ovšem nebyla míněna vážně. Goldberg zde napodobil formát diagnostických kritérií DSM-IV, aby upozornil, jakým způsobem někdy vznikají diagnostická kritéria. Snažil se tímto způsobem přimět odbornou komunitu k tomu, aby kriticky zhodnotila účelnost vytváření nových poruch, resp. diagnóz (Surrat, 1999, cit dle Phillips, et al., 2004). Jedinými vodítky k rozeznání Goldbergova vtipu byly nevážně míněné poznámky o volních a mimovolních pohybech prstů jako při psaní a také to, že vznik podpůrné skupiny pro lidi závislé na internetu zase na internetu je absurdní. Mnoho lidí ale vzalo tato kritéria vážně a Goldbergův dokument šířili dál jako seriózní. Například lze uvést článek Jennifer R. Ferris (2001): Internet Addiction Disorder: Causes, Symptoms,and Consequence, kde je uvedeno: K diagnostikování Internet Addiction Disorder musí osoba splňovat určitá kritéria předepsaná American Psychiatric Association: a následují právě kritéria stanovená Goldbergem). I díky tomuto článku se pojem závislost na internetu začal běžně používat, aniž by došlo k nějaké reflexi správnosti a přiléhavosti tohoto pojmu. Odborníci i laici pak přišli s mnoha dalšími výrazy, které mají označovat nadměrné užívání internetu závislost, patologické užívání internetu, závislost na CMC (computer-mediated communication, tzn. počítačem zprostředkovaná komunikace) či počítačoví narkomani (computer junkies) (cit dle Beard a Wolf, 2001). V článcích Beard a Wolf se používá označení problematické používání internetu (problematic internet use), K. Young používá patologické používání internetu (patological internet use), dalšími výrazy jsou např. u Shapiro nutkavé používání internetu (compulsive internet use) či u Griffithse nadměrné používání internetu (excessive 9

11 interent use). V této práci budu pro přehlednost nadále ve všech souvislostech používat jednotné pojmenování závislosti na internetu, které také převládá v názvech zveřejňovaných odborných článků/statí. Po Goldbergově příspěvku začala média publikovat zmínky o závislosti na internetu. Objevovaly se články, které veřejnost upozorňovaly na novou poruchu a výsledkem byla konstrukce kategorie závislost na internetu. Tento proces popisuje Phillips, et al. (2004) ve svém článku Internet Addiction publikovaném v roce Do myslí široké veřejnosti byla implantována a bylo jen otázkou času, kdy akademici, výzkumníci a klinici začnou tento problém zkoumat (Surrat, 1999, cit dle Phillips, et al., 2004). Psycholog John Grohol (cit dle Umiker-Sebeok, 1997) označuje Goldbergův příspěvek spíše za hoax 3 než parodii a co na něm především odsuzuje, je patologizování každodenních problémů. Klade si otázku, zda je možné závislost na televizi, závislost na knihách či závislost na práci klást do stejné roviny jako schizofrenii či depresi. Zcela odmítá používání termínu závislost a zavádění nové diagnostické kategorie. Podle něj jde u většiny lidí, kteří se považují za závislé na internetu spíše o neschopnost řešit konflikty a problémy v jejich životě. Připouští sice, že několik málo lidí může skutečně trávit nadměrné množství času online, aniž by měli jiné problémy a poruchy, ale u těch pak lze hovořit o nutkavém nezvladatelném používání internetu a tato diagnostická kategorie již existuje a není potřeba ustanovovat další. Je přesvědčen, že to není technologie, co je hraje primární roli v této závislosti, ale je to pouze lidmi. Grohol (2005) dále upozorňuje, že původní výzkumy závislosti na internetu začaly jako exploratorní výzkumy, které nemohou říct nic o kauzálních vztazích, nemohou vyvozovat závěry o tom, zda je internet skutečně příčinou určitého chování. Proto, jak říká, jsou závěry těchto studií čistě spekulativní a subjektivní. Podle Grohola je vážným nedostatkem dosavadních výzkumů závislosti na internetu skutečnost, že nezjišťují, zda závislosti na internetu předcházely nějaké jiné duševní nemoci, zdravotní, vztahové nebo jiné problémy. Nebere se podle něj dostatečně v potaz, zda je dotyčný studentem, zda internet potřebuje k práci, zda jeho život zužují aktuální starosti, které způsobují, že tráví více času online. Také Minkoff a Drake (1992, cit dle Beard a Wolf, 2001) upozorňují, že lidé nepřicházejí do terapie pouze s problémem závislosti na internetu, ale mají i jiné problémy, nebo závislosti na internetu předcházely nebo se u nich objevily také mentální 3 Anglické slovo hoax v překladu znamená: Falešnou zprávu, Mystifikaci, Novinářskou kachnu, Podvod, Poplašnou zprávu, Výmysl, Žert, kanadský žertík. V počítačovém světě slovem hoax nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem (cit z 10

12 poruchy. I další autoři (např. Beard a Wolf, 2001) si kladou otázku, zda závislost na internetu je výsledkem nebo příčinou určitých problémů v životě, zda je to samostatný problém nebo jen manifestace jiných nemocí (deprese, úzkosti, ). Grohol (2005) rovněž kritizuje kasuistiky popisující uživatele závislé na internetu, které ovšem nepomáhají pochopit další miliony lidí s podobnými potíži, a slouží jen jako výstražné případy. Brenner (1997) pak upozorňuje na jinou zajímavou věc: výsledky jeho výzkumu překvapivě ukazují, že 80% vzorku vykazuje minimálně 5 znaků narušeného fungování/problémového chování ve vztahu k internetu. Tyto čísla podle něj pouze ukazují, že určitá míra těchto problémů je zřejmě normální a proto nemají být považovány za patologické. Je tedy na místě si klást otázku, co je vlastně normální: pro mnoho lidí zůstává normálním nula hodin týdně online, a jiní uživatelé mohou strávit na internetu 20 hodin týdně, aniž by to mělo nezbytně negativní konsekvence v jejich životech. Suler (2004) poukazuje na to, že stejně jako u jiných závislostí, je problém rozlišit, kde končí normální nadšení a začíná abnormální pohlcení. Závislosti podle něj obsahují jak pozitivní tak negativní aspekt. I zdravým koníčkem může být jedinec posedlý a může mít potřebu věnovat mu maximum svého času, přesto mu ale stále může přinášet mnoho pozitiv. Ovšem u patologické závislosti převažují negativní důsledky nad přínosy a způsobují jedinci závažné potíže v jeho fungování ve společnosti. Nakonec připouští, že lidé mohou být závislí na internetu a v důsledku toho přijít o práci, školu či rodinu. Britský psycholog Mark Griffiths je v této debatě spíše na straně těch, kteří existenci závislosti na internetu přijímají. Podle něj mnoho odborníků není ochotno přijmout koncept závislosti na internetu z toho důvodu, že pojem závislost je spojen pouze s braním drog (chemických látek). Poslední dobou jsou ale některá chování pojímána jako (potenciálně) závislá, aniž by zahrnovala přijímání drog (Griffiths, 2000a). Rovněž Phillips, et al. (2004) připomíná, že nyní je termín závislost používán při popisu širokého spektra chování, jako je například přejídání, přílišné cvičení nebo gambling. Kimberly Young (1997) se k těmto hlasům přidává a upozorňuje, že podobná kritéria jako na chemické závislosti byla aplikována na více problematických vzorců chování jako poruchy příjmu potravy, patologické hráčství nebo závislost na video hrách. Dodává, že pojem závislost se již rozšířil do psychiatrického slovníku k označení problematického používání internetu spojeného se značnými sociálními, psychologickými a profesními problémy. Mnozí autoři se nebrání přímému srovnávání závislosti na internetu a drogové závislosti. Phillips, et al. (1997) například uvádí, že dosavadní zprávy významných teoretiků 11

13 ukazují, že na internetu se jeho uživatelé mohou stát závislými stejně jako se stávají lidé závislými na alkoholu a drogách (Phillips, et al. zmiňuje např. Surratt 1999; Young 1998a). Griffiths (např. 2000a, 2000b) používá pojem technologické závislosti, a říká, že mají stejné charakteristické vlastnosti jako všechny ostatní závislosti včetně závislosti na chemických látkách. Těmito základními komponentami jsou salience, změny nálad, tolerance, abstinenční příznaky a konflikty. Jakékoli chování, používání internetu nevyjímaje, které splňuje následujících šest kritérií, může být podle Griffithse definováno jako závislost: salience znamená to, že používání internetu je hlavní činností v jedincově životě, dominuje myšlenkám, pocitům i chování změny nálad subjektivní zážitky, které jsou důsledkem vystavení se internetu (pocity vzrušení, stav flow, pocity uklidnění, úniku) zvyšování tolerance postupně je potřeba trávit na internetu více času a je třeba vyšší obsahová expozice, aby bylo dosaženo původního efektu abstinenční příznaky - nepříjemné pocity při nemožnosti být na internetu (podrážděnost, náladovost) konflikty - interpersonální konflikty, konflikty s jinými aktivitami (zaměstnání, společenský život, koníčky) nebo intrapsychické konflikty (například při ztrátě kontroly nad používáním internetu) plynoucí z užívání internetu relapsy (rekurence) i po mnohaleté abstinenci se původní vzorce chování mohou navrátit na stejné nebo dokonce vyšší úrovni. Beard (2005) či například Young (1996a) se shodují v názoru, že stejně jako u jiných závislostí, jedinec závislý na internetu touží po internetu, stálé na něj myslí a je danou online aktivitou zcela pohlcen. Podobný jako u jiných závislostí, je pak podle různých autorů i vznik a průběh závislosti na internetu. Přítomnost bolesti, stres či různé stavy mysli mají vliv na to, že jedinec má potřebu utíkat se do virtuálního světa internetu. Takové chování může vyústit v nekontrolovatelnou touhu po internetu a neustálé zabývání se internetem. Při opětovném nalogování pak přichází pocit úlevy a používání internetu se tím posiluje (Beard a Wolf, 2001). Rovněž Song et. al. (2004) vysvětlují, že závislost začíná v momentě, kdy určité 12

14 chování v tomto případě online aktivita - přináší příjemné zisky a toto chování se pak stává cílem samo o sobě. Další a další sezení u internetu zabírají čas a mají tudíž negativní vliv na reálný život jedince, sebekontrola je již oslabena. Na konkrétním případě si můžeme představit jedince, který se připojí do chatovací místnosti a baví ho to, přinese mu to nějaké zisky. Následně se připojuje opakovaně, třeba proto, aby mohl s ostatními sdílet své problémy a postěžovat si. Čas strávený na internetu je ale na úkor času s rodinou, času věnovaného škole či práci. Tím vznikají nebo se zhoršují problémy doma nebo ve škole a problémů přibývá. Reakcí dotyčného je, že tráví stále více času na internetu, aby těmto problémům unikl, čímž se proces cirkulárně opakuje a potíže se zhoršují. V tomto momentě můžeme připomenout Kudrleho (2003) popis závislosti na drogách: Chorobné znaky závislosti se projevují, vedle nutkavého dychtění po změně prožívání, také narušením až ztrátou kontroly nad nutkavým chováním, pokračováním v dosavadním vzorci chování i přes narůstající důsledky a prohloubením stavu nelibosti při přerušení tohoto vzorce. Změna prožívání se postupně stává kýženou, vytouženou, protože nezřídka kompenzuje negativní prožitky nebo zkušenosti daného člověka. Například když pozitivně ovlivní jeho úzkost, pocit osamělosti, neadekvátnosti, neklidu či podrážděnosti. Člověk se najednou cítí normálně nebo supra-normálně. O něco dále Kudrle říká: Ukazuje se, že podobné psychologické zákonitosti jako drogová závislost má i gambling, workaholismus nebo celá řada poruch přijímání potravy (eating disorders), jako anorexie či bulimie. U všech nacházíme nutkavou naléhavost v jednání, pokračování v jednání vedoucím k určitému krátkodobému uspokojení i přes často závažné důsledky na zdraví, blahu rodiny, sociálním zázemí. Charakteristická je dále neschopnost přerušit tento vzorec, eventuálně rozvoj nelibosti, podráždění, dysforie, či deprese. Pokud k přerušení dojde, vzniká nová touha v jednání pokračovat. Závislost je vyústěním abusu, který se stal výlučnou a dominantní činností, jež má zajistit pocit uspokojení. (s. 107 Kudrle, 2003). Ukazuje se, že závislost na internetu má v mnohém podobné symptomy a mnohdy i důsledky, jako jiné závislosti. Song et al.(2004) udávají znaky patologického používání interentu, mezi které patří závislost, obsesivní myšlenky, zvyšování tolerance, oslabenou kontrolu impulzů, neschopnost skončit a odvykací problémy, což jsou symptomy, které jsou významnou součástí i jiných závislostí jako je gambling či alkoholismus (Davis, 2001, 13

15 Young, 1999a). Lze tedy říci, že existují oprávněné důvody hovořit o takovém používání internetu, které danému jedinci způsobuje vážné potíže (zabývat se internetem jako něčím, co je schopno způsobit ), stejně jako pro to, používat pojem závislost Definice závislosti na internetu Závislost na internetu je definována jako psychologická závislost na internetu a je charakterizována zvyšujícími se investicemi do online činností, nepříjemnými pocity, je-li offline, zvyšující se tolerancí vůči efektům způsobených používáním internetu a popíráním problematického chování (Kandell, J.J., 1998 cit dle Nalwa, Anand, 2003). Beard a Wolf (2001) uvádějí definici problematického používání internetu jako takové používání internetu, které způsobuje psychologické, sociální, školní a/nebo pracovní problémy v životě jednotlivce. Young (1999a) závislost na internetu definuje jako poruchu kontrolu impulsů (impulse control disorder), která nezahrnuje intoxikaci (a je podobná jako patologické hráčství). Podle Griffithse (2000a) jsou technologické závislosti definovány jako nechemické závislosti, které obsahují interakci člověk-stroj. Mohou být pasivní (např. televize) nebo aktivní (počítačové hry) a obvykle zahrnují také posilující aspekty, které mohou přispět ke zvyšování závislého chování (více Griffiths, 2003). Mnozí autoři závislost na internetu nedefinují takto explicitně, ale přesto uvažují, kde je hranice normálního a patologického a na základě výsledků výzkumů uvažují o známkách nadměrného používání internetu. Například Song et al. (2004) soudí, že skutečnou závislost na internetu lze identifikovat až tehdy, pokud používání internetu způsobuje dotyčné osobě závažné problémy v jeho životě, jako je ztráta zaměstnání, nebo manželské problémy (Saffer, Hall a Vander Bilt, 2000, cit dle Song et al, 2004). Rovněž Nalwa a Anand (2003) říkají, že závislost na internetu je spojena s výraznými sociálními, psychologickými a pracovními problémy. Ve výzkumu Young (1996a) referovalo 53% respondentů vážné problémy ve vztazích. Greenfield a Davis (2002) zkoumali 224 organizací a zjistili, že více než 60% společností musela potrestat své zaměstnance a více než 30% společností propustilo svého zaměstnance kvůli nepřiměřenému či neúčelnému používání internetu v práci. Propuštění 14

16 zaměstnanci se věnovali nejčastěji prohlížení pornografie, chatování, hraní her a investování a nakupování během práce. Respondenti studie Shapira et al. (2000), které se zúčastnilo 11 mužů a 9 žen s průměrným věkem 36 let referovali následující problémy spojené s užíváním internetu: výrazné problémy v oblasti vztahů jako hádky či rozvod (19 respondentů), znatelné zvýšení stresu kvůli svému chování (12 respondentů), problémy pracovní oblasti jako snížení produktivity či ztrátu zaměstnání (8 respondentů), finanční problémy jako dluhy kvůli nadměrnému používání internetu (8 respondentů), problémy se zákonem, např. přistižení při obtěžování někoho online (2 respondenti). Rotunda, Kass, Sutton a Leon (2003, cit dle Widyanto a Griffiths 2006) administrovali dotazník Internet Use Survey (Anketa využití internetu), který zjišťoval tři oblasti: demografická data a používání internetu, negativní důsledky a zkušenosti s užíváním internetu a osobní historii a psychologické charakteristiky respondentů. Zúčastnilo se 393 respondentů, přičemž mírná většina byly ženy (53,6%), průměrný věk byl 27,6 let. Mezi negativními důsledky uživatelé uváděli zaobírání se internetem (18% respondentů), pocity vzrušení nebo euforie při používání internetu (25%), využívání internetu za účelem útěku před problémy (34%), zaměření spíše na virtuální společnost než na tu v reálném světě (22,6%). Dalšími běžnými stížnostmi bylo zůstávání online déle než bylo zamýšleno a ztrácení pojmu o čase. Faktorovou analýzou pak byly odhaleny čtyři hlavní faktory: Pohlcení (absorbtion, tzn. přílišné zaujetí internetem, problémy s organizací času apod.), Negativní důsledky (stres nebo problematické chování jako například preferování online aktivit před časem stráveným s rodinou), Spánek (narušení spánkového režimu, nedostatek spánku), Klamání (předstírání jiné identity online, lhaní o množství času online). 15

17 Egger a Rauterberg (1996) na vzorku 450 respondentů zjistili, že ti, kteří sami sebe identifikovali jako závislé na internetu, se těší na další sezení u internetu, jsou nervózní, pokud nemohou být online, lžou o tom jak a jak dlouho používají internet, ztrácejí snadno pojem o čase, vnímají, že internet jim způsobuje problémy v práci, s financemi a v sociální oblasti. Chou (2001) provedla rozhovory s 83 studenty. Většina negativních důsledků, o kterých hovořili, se týkaly fyzického zdraví: problémy se zrakem a nedostatek spánku, únava a ztuhlá ramena, záda, ruce a prsty. Dále zmiňovali pozdní příchody do školy nebo na schůzky a několik z nich hovořilo i o vážnějších důsledcích jako byly zhoršené známky, neukončené kurzy či ztráta práce. Tato negativa ovšem ve vnímání respondentů nepřevážila nad přínosy internetu. Thompson (1996, cit dle Young 1997) uvádí obdobné výsledky, jaké se objevily ve výzkumu Chou (2001), tedy že uživatelé většinou nemají pocit, že by jim internet způsoboval vážné potíže: ze 104 odpovědí se 72% cítí závislými, ale jen 33% cítí, že internet má negativní důsledky na jejich život Diagnostická kritéria závislosti na internetu Diagnostická kritéria závislosti na internetu, která dosud vznikla, se v různé míře opírají o diagnostická kritéria poruch, které byly výše zmíněny (tedy patologické hráčství, či závislost na chemických látkách) v kombinaci s výsledky dosavadních výzkumů z oblasti závislosti na internetu a jejích důsledcích. K. Young v roce 1996a použila diagnostická kritéria patologického hráčství z DSM- IV, která se podle ní ukázala být nejlépe vhodnou pro určení kritérií závislosti na internetu. Vyvozená diagnostická kritéria závislosti na internetu vypadají následovně: Pro určení závislosti na internetu musí být přítomno pět a více z následujících příznaků: 1. Jedinec je zaujat internetem (přemýšlí o předchozí online aktivitě nebo uvažuje o další) 2. Potřebuje používat internet stále po stále delší čas, aby dosáhl uspokojení 3. Provedl opakované pokusy kontrolovat používání internetu, omezit jej nebo s ním skončit 16

18 4. Je neklidný, mrzutý, depresivní nebo podrážděný, když se pokouší omezit používání internetu či přestat s jeho používáním 5. Zůstává online déle než původně zamýšlel 6. Riskuje ztrátu či ztratil důležité osobní vztahy, zaměstnání, školní či profesní příležitosti kvůli internetu 7. Lže rodině, terapeutovi či dalším blízkým osobám o tom, kolik času tráví skutečně na internetu 8. Používá internet jako způsob úniku od problémů nebo zmírnění nepříjemných pocitů (např. pocitů bezmoci, viny, úzkosti, deprese). Z takto stanovených kritérií pak pro K. Young vyplynul osmipoložkový dotazník. Odpoví-li respondent kladně na pět a více otázek a pokud jeho chování není lépe popsatelné manickou epizodou, je klasifikován jako závislý. Kritéria stanovená Young ovšem kritizovali Beard a Wolf (2001) s tím, že prvních pět kritérií může naplňovat řada chování, aniž by nutně byla závislostmi. Jako příklad uvádějí matku, která stále myslí na své dítě, touží trávit s ním stále více času, není schopná omezit nebo přestat trávit čas s dítětem, cítí se špatně, když musí dítě na chvíli opustit a může s dítětem trávit více času, než plánovala, například při uspávání může u dítěte setrvávat přesto, že dítě už spí. Navzdory tomu není fungování matky v normálním životě nijak ohroženo. Proto Beard a Wolf doporučují, aby k diagnóze závislosti bylo zapotřebí všech těchto pět kritérií a k tomu alespoň jedno ze tří následujících, která reflektují právě problémy či selhávání v životě jedince. Jejich kritéria pak vypadají následovně: Pro diagnózu musí být u závislého přítomny všechny z následujících pěti: 1. Cítí se pohlcen Internetem, v myšlenkách se jím zaobírá, i když je offline 2. Cítí potřebu kvůli dosažení uspokojení trávit na internetu stále více času 3. Podnikl opakované neúspěšné pokusy mít své používání internetu pod kontrolou 4. Cítí se neklidný, náladový nebo podrážděný, když se pokouší přerušit nebo omezit své používání internetu 5. Zůstává na internetu déle než původně zamýšlel 17

19 Dále alespoň jedno z: 6. Riskuje ztrátu důležitého vztahu, práce, vzdělávací nebo kariérní příležitosti v souvislosti s používáním internetu 7. Lže členům rodiny nebo přátelům, aby zatajil, jak často a po jak dlouhou dobu zůstává online 8. Přichází na internet, aby unikl problémům nebo se zbavil pocitů jako je bezmocnost, vina, úzkost nebo deprese. Grohol (2005) ovšem takové vyvození diagnostických kritérií pro závislost na internetu z diagnózy patologického hráčství zcela odmítá s odůvodněním, že patologické hráčství je jednoduchá a ne-sociální porucha, přitom na internetu se lidé především setkávají s jinými lidmi, což není škodlivé, ale přirozené a normální. Griffiths (1998, cit dle Beard a Wolf 2001) k diagnostice závislosti na internetu v podstatě adaptoval DSM-IV kritéria závislosti na substancích. K určení diagnózy závislost na internetu je třeba posoudit sedm oblastí. Pokud osoba vyhoví třem a více těmto oblastem, je vyhodnocena jako závislá: 1. je znatelné zvyšování tolerance vůči působení internetu 2. tráví na internetu více času než plánoval; 3. tráví většinu času aktivitami, které vybízejí k dalšímu času online 4. vzdal se některých činností kvůli internetu 5. internet mu způsobuje problémy v práci, ve škole, v rodině 6. podnikl neúspěšné pokusy o omezení času stráveného na internetu 7. má abstinenční příznaky Shapira et al. (2003) navrhují, aby na závislost na internetu bylo nahlíženo jako na impulse control disorder kompulzivní poruchu. Navrhli diagnostická kritéria, která se opírají o diagnostickou kategorii kompulzivní nakupování podle podle DSM-IV: A. Maladaptivní zaobírání se internetem, které je indikované alespoň jedním z: 1. Zaobírání se internetem vnímané jako neodolatelné 2. Přílišné užívání internetu po delší dobu než bylo zamýšleno 18

20 B. Používání internetu nebo zaobírání se internetem způsobuje klinicky signifikantní stres nebo poškození v společenské, profesní, nebo jiné důležité oblasti života. C. K nadužívání internetu nedochází výhradně v manické nebo depresivní fázi bipolární afektivní poruchy a není lépe vysvětlitelné jinou psychickou poruchou dle osy I DSM-IV. V samotných výzkumech se pak často používá rozšířený 20-položkový dotazník Internet Addiction Impairment Index (IAII, příp. udávaný pod názvem Internet Addiction test - IAT) od Kimberly Young. Na pětibodové škále (zřídka občas opakovaně často vždy) respondenti určují, jak často se u nich objevuje popisované chování: 1. Jak často se ti stane, že zjistíš, že jsi na internetu déle, než jsi zamýšlel? 2. Jak často zanedbáváš domácí práce/povinnosti, protože jsi online? 3. Jak často se ti stane, že upřednostníš internet před partnerem? 4. Jak často si vytváříš nová přátelství s lidmi online? 5. Jak často si tví blízcí stěžují, že trávíš příliš mnoho času online? 6. Jak často máš problémy se školními povinnostmi kvůli tomu, že trávíš mnoho času online? 7. Jak často se stává, že si kontroluješ ovou schránku ještě před tím, než se pustíš do jiných povinností? 8. Jak často se ti stává, že tvoje pracovní výkonnost je horší kvůli internetu? 9. Jak často se obhajuješ nebo tajíš, co děláš online, když se tě někdo ptá? 10. Jak často odháníš nepříjemné myšlenky o svém životě příjemnými myšlenkami na internet? 11. Jak často se ti stává, že si uvědomíš, že myslíš na to, co budeš dělat, až budeš online? 12. Jak často máš strach, že život bez internetu by byl nudný a prázdný? 13. Jak často nadáváš nebo jsi nepříjemný, když tě někdo otravuje během toho, co jsi online? 14. Jak často se ti stane, že nejdeš spát, protože jsi dlouho do noci online? 15. Jak často myslíš na internet, když jsi offline nebo si představuješ, že jsi online? 16. Jak často se přistihneš, že si říkáš ještě pár minut? 17. Jak často se pokoušíš omezit čas strávený na internetu a bezvýsledně? 19

Behaviorální závislosti

Behaviorální závislosti Behaviorální závislosti MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna Psychiatrické oddělení FN Ostrava Pedopsychiatrická ambulance Behaviorální závislostní chování kromě závislosti na návykových látkách se často ve

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Masarykova Univerzita, Fakulta Sociálních Studií Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Mgr. Alena Černá Úvod Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií,

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Váš dospívající syn/ Vaše dospívající dcera a jeho/její postoje (Dotazník NT_2)

Váš dospívající syn/ Vaše dospívající dcera a jeho/její postoje (Dotazník NT_2) Dotazník číslo: NT_ Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta,

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SE ZAMĚŘENÍM NA NETOLISMUS. Mgr. Barbora Hanáková

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SE ZAMĚŘENÍM NA NETOLISMUS. Mgr. Barbora Hanáková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SE ZAMĚŘENÍM NA NETOLISMUS Mgr. Barbora Hanáková 31.10. 2016 Podkladem pro tvorbu části MPP byla moje práce na téma netolismus Termínem netolismus se obecně označuje závislost

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Identita a závislost na online hrách

Identita a závislost na online hrách MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Identita a závislost na online hrách Magisterská práce Ondřej Ledabyl Vedoucí práce: PhDr. David Šmahel, Ph.D. UČO: 64826 Obor:

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Drogy, Games a Alkohol - politika v oblasti hazardního hraní v kontextu integrované protidrogové politiky ČR

Drogy, Games a Alkohol - politika v oblasti hazardního hraní v kontextu integrované protidrogové politiky ČR Drogy, Games a Alkohol - politika v oblasti hazardního hraní v kontextu integrované protidrogové politiky ČR Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. 9. října 2014 Praha Základní východiska kudy jít bezprecedentně

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyplňte prosím tento formulář následujícím způsobem: A. Standardy týkající se přístupu, dostupnosti a kriterií přijetí

Vyplňte prosím tento formulář následujícím způsobem: A. Standardy týkající se přístupu, dostupnosti a kriterií přijetí Tento dotazník slouží k identifikaci standardů péče v místní/regionální síti léčby závislosti na opiátech. Je založen na formulářích WHO zaměřených na hodnocení standardů péče v terapii zneužívání návykových

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Dotazník zvládání zátěže

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Dotazník zvládání zátěže UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Dotazník zvládání zátěže 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník zvládání zátěže sleduje dvanáct základních strategií, jimiž

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

Občané o životní úrovni

Občané o životní úrovni TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni Technické parametry

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více