9. KAPITOLA: Kdy dochází k překročení hranice? Nadměrné používání internetu a závislostní chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. KAPITOLA: Kdy dochází k překročení hranice? Nadměrné používání internetu a závislostní chování"

Transkript

1 Následující kapitola je překladem kapitoly When Is It Too Much? Excessive Internet Use and Addictive Behavior z knihy: Digital Youth: The Role of Media in Development autorů Kaveri Subrahmanyam a Davida Šmahela (Springer, 2011). Viz 9. KAPITOLA: Kdy dochází k překročení hranice? Nadměrné používání internetu a závislostní chování Uvážíme-li, že život mladých lidí je v dnešní době pevně svázán s technologiemi, stává se řešení otázky extrémního používání a návykovosti na těchto novějších nástrojích nutností. Podívejme se na případ Jamieho, šestnáctiletého středoškolského studenta z Velké Británie, jak jej popsal Griffiths, který s ním vedl pohovor osobní i online (tj. Griffiths, 2000a). Jamieho rodiče byli rozvedení a on byl jedináček, který žil s matkou. Podle Griffithse trávil Jamie na počítači zhruba 70 hodin týdně, včetně dvou dvanáctihodinovek o víkendech. Jamie sám o sobě říkal, že je blázen do sci-fi, a udával, že tráví celé hodiny diskutováním o televizním pořadu Star Trek na síti Usenet. Jamie, zcela upoutaný internet, tvrdil, že právě internet představuje tu nejdůležitější činnost v jeho životě, a že na něj myslí, i když je offline. Říkal, že internet ovlivňuje jeho náladu, že v něm může vybudit nadšení nebo naopak uklidnit, a také popisoval abstinenční příznaky v situacích, kdy se nemohl připojit. Měl problémy s kontrolováním času, který trávil online, a jeho snahy o omezení internetových aktivit byly marné, protože zjistil, že lákavost kyberprostoru je příliš silná, než aby jí dokázal odolat (s. 213). Také nebyl schopen omezit čas strávený před počítačem offline (v roce 2000 měl připojení přes modem, které nebylo trvalé) a svůj počítač aktualizoval jedenáctkrát během dvou let. O tom, jak počítač používá, hovořil takto: Zůstávám online tak dlouho, 1

2 dokud mě někdo doslova fyzicky neodpojí... nemůžu bez toho pracovat ani žít můj sociální a duševní život je s počítačem pevně provázaný (s. 213). Díky takto intenzivnímu používání internetu trpěl Jamieho spánek, Jamie dokonce občas zameškal vyučování, protože zaspal. Jednou se pokusil přestat s používáním internetu; vydržel to pouhé tři dny, aniž by se připojil. Jamie udával, že mimo rámec svého online života neměl žádné přátele, a že internet používal pro sociální účely a k setkávání s lidmi. Je zajímavé, že popíral, že by měl s používáním internetu nějaký problém, a sám sebe nepovažoval za někoho s návykem na internet. S takto nadměrným používáním internetu se sice setkáváme ve všech věkových skupinách, převažuje ovšem zejména mezi dospívajícími a mladými lidmi ve fázi vynořující se dospělosti (Smahel, Sevcikova, Blinka, & Vesela, 2009b; Tsai & Lin, 2003). Úvodem této kapitoly se pokusíme prozkoumat, zda je možné výraz návyk (pro větší přesnost je výraz návyk použit pro překlad anglického addiction a výraz závislost pro překlad dependence, ovšem v řadě případů jsou oba výrazy vzájemně zaměnitelné pozn. překl.) používat v kontextu uživatelů internetu, a dále si popíšeme, co návykové chování na internetu obnáší. Poté pojednáme o prevalenci návykového chování mezi dospívajícími, přičemž budeme mít na zřeteli především to, že jako skupina jsou dospívající nejvíce vystaveni riziku online návyku. Následně si probereme příznaky, které lze z hlediska návykového chování spjatého s internetem považovat za varovné, a popíšeme si osobní a sociální kontext návykového chování na internetu. V samostatné části si popíšeme čtyři oblasti online návyků, které byly předmětem většiny realizovaných výzkumů: online hry, online vztahy (komunikace), virtuální sexuální chování a online gamblerství. A konečně, závěrem si popíšeme terapeutické přístupy, které se používají při léčbě návykového chování na internetu. Je výraz závislost v souvislosti s internetem relevantní? Při zběžném prozkoumání Jamieho případu můžeme usoudit, že internet používal nadměrně, protože tato jeho aktivita podle všeho ovlivňovala ostatní aspekty jeho života. Některé z jeho příznaků, například obtíže připomínající abstinenční příznaky, připomínají příznaky u osob s návykem na nikotin, alkohol a jiné látky. I když se při popisu takto nadměrných online aktivit s výrazem závislost na internetu setkáváme, odborníci na 2

3 duševní zdraví nejsou jednotní v tom, zda vůbec závislost na internetu existuje, a dokonce zpochybňují používání výrazu závislost v kontextu používání internetu. V červnu roku 2007 nedoporučila American Medical Association (Americká lékařská asociace) American Psychiatric Association (Americké psychiatrické asociaci) zařadit poruchu závislost na internetu jako formální diagnózu do příštího vydání DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Diagnostický a statistický manuál duševních poruch), a stejně tak nedoporučila zařadit závislost na videohrách jako vážnou duševní poruchu (Grohol, 2007). Podle Grohola (2005) není zřejmé, zda závislost na internetu je výsledkem nebo naopak příčinou určitých životních otázek, a zda se jedná o problém sám o sobě nebo o projev jiných onemocnění; většina lidí, kteří se považují za osoby s návykem na internet, má problémy s řešením konfliktů a problémů ve svém životě. Autor upozorňuje, že velká část z raného výzkumu návykového chování na internetu byla explorativního rázu a neřešila příčinné souvislosti, takový výzkum lze tudíž přinejlepším považovat za spekulativní. Jiní autoři, například britský psycholog Mark Griffiths (Griffiths, 2000a, 2000b; 2000c, 2001a, 2001b), používají výraz závislost k popisu nadužívání internetu, jelikož tento způsob jeho používání vykazuje charakteristické vlastnosti jiných návyků včetně návyků látkových. Griffiths argumentuje tím, že chlapec Jamie, jehož případ jsme si uvedli výše, vykazoval příznaky charakteristické pro jiné návyky, například změny nálad, toleranci, abstinenční příznaky, konflikt a relaps. Young, která na toto téma realizovala mnoho výzkumů, popsala závislost na internetu jako jakékoliv kompulzivní chování související s pobytem online, které narušuje normální běh života a vyvolává silný stres odrážející se v rodině, u přátel, milovaných osob a v pracovním prostředí daného jednotlivce. Návyk na internetu se označuje jako závislost na internetu a kompulzivní používání internetu (Young, 1998a, 1998b). Klíčovým prvkem je nadměrné používání internetu, které je dominantou života závislého. Výzkumní pracovníci, kteří s popisem takového nadměrného chování jako závislosti na internetu nesouhlasí, používají místo toho jiné výrazy, například návykové chování, vysoká angažovanost, kompulzivní chování, nadměrné používání a problematické používání (Beard, 2005; Beard & Wolf, 2001; Charlton, 2004; Goldsmith, Shapira, 3

4 Hollander, & Stein, 2006; Morahan-Martin, 2005; Morahan-Martin & Schumacher, 2003; Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 2000). Vyvstává rovněž otázka, zda bychom měli rozlišovat mezi závislostí na internetu a návykem na internet (Griffiths, 2000c; Widyanto & Griffiths, 2007). Návyk na internetu implikuje, že internet je pouhým prostředím, v jehož rámci se odehrávají hlubší a původní problémy. Za nepřítomnosti internetu je pravděpodobné, že se daný problém projeví jiným způsobem. V tomto případě by bylo možné internet dokonce považovat za relativně bezpečné prostředí, v němž se takový problém může vynořit, místo aby na sebe vzal formu rizikovějších příznaků nebo způsobů chování, jako je užívání drog, sebepoškozování nebo anorexie (Smahel, 2003). Naopak z výrazu závislost na internetu vyplývá, že příslušné chování budící obavy by se v jiném kontextu nevynořilo (Griffiths, 2000b; Widyanto & Griffiths, 2007). Tento druhý typ by mohl znamenat, že internet a jeho různá fóra vytvářejí prostředí, jež lidem umožňují dělat věci, které by nikde jinde nedělali (např. kybersex, kyberstalking) (Griffiths, 2000b). Je zřejmé, že je potřeba další výzkum, aby bylo možné určit, zda extrémní způsoby používání internetu představují charakteristické symptomy reálné závislosti. Ve světle těchto otázek budeme používat výraz návykové chování na internetu pro popis nadměrného používání internetu, aniž bychom tím předpokládali, že původcem tohoto návykového chování je internet samotný. Vzhledem k aktuálnímu stavu výzkumu souhlasíme s názorem, že výraz závislost na internetu pro uživatele internetu neplatí. Při popisu výzkumů jiných autorů používáme ovšem pro účely shody konkrétní výrazy, které volí tito jiní autoři, včetně výrazu závislost na internetu. Prevalence návykového chování na internetu Abychom si ozřejmili problém návykového chování u mladých lidí v online kontextech, podíváme se zevrubněji na to, v jaké míře tento způsob chování mezi dospívajícími a mladými ve fázi vynořující se dospělosti skutečně převažuje. Rovněž se zamyslíme nad tím, zda a proč je možné, že jsou mladí lidé vystaveni největšímu riziku z hlediska návykového chování. Zde si uvedeme pouze obecné statistiky o prevalenci online návykovosti; statistické údaje týkající se konkrétních aplikací (např. online her) lze nalézt v částech, které pojednávají o návykovosti těchto příslušných aplikací. 4

5 Vzhledem k tomu, že výskyt návykového chování na internetu se v různých kontextech značně liší, uvádíme údaje o prevalenci samostatně pro jednotlivé státy. V USA vypracovali autoři Morahan-Martin a Schumacher průzkum 277 uživatelů internetu z řad amerických vysokoškolských studentů; ve svém vzorku identifikovali 8,1 % jako patologické uživatele, kteří vykazovali nejméně čtyři ze šesti příznaků patologického používání internetu (Morahan-Martin & Schumacher, 2000). Patologičtí uživatelé internetu trávili online v průměru 8,5 hodin týdně. Tato průměrná doba strávená online se může jevit jako krátká; autoři také argumentují tím, že svědčila o problémech, které vyplouvaly na povrch během krátkých pobytů na internetu. Patologičtí uživatelé přistupovali na internet spíše proto, aby zde hráli interaktivní hry, setkávali se s novými lidmi pro získání emoční podpory a chovali se více bez zábran. Znepokojující je to, že informací o prevalenci mezi dospívajícími v USA je málo, a v době psaní této knihy se nám nepodařilo nalézt žádné novější odhady ani odhady návykovosti mezi dospívajícími v USA. Jak si ukážeme dále, výzkum tohoto tématu probíhal naopak více v asijských zemích, například v Číně a na Tchaj-wanu, což by mohlo odrážet naléhavost, jež má svůj původ ve zprávách o internetových kavárnách v těchto zemích, kde vysedávají většinou mladí muži s očima fixovanýma na obrazovku a naprosto zabraní do online her (Macartney, 2008). U čínských dospívajících zjistili autoři Cao a Su (2007), že 2,4 % jejich vzorku (n = 2620; věk 12 až 18 let) dospívajících uživatelů internetu vykazovalo přítomnost návyku. Uživatelé internetu s návykem trávili online v průměru 11 hodin týdně, zatímco skupina bez návyku trávila online tři hodiny týdně. Je zajímavé, že uživatelé s návykem byli s mnohem větší pravděpodobností chlapci (83 %) než dívky (17 %). To je rozdíl oproti studiím v USA a v Evropě, kde typicky nebývají zjištěny žádné rozdíly mezi pohlavími (tj. Johansson & Gotestam, 2004; Smahel et al., 2009b). V evropském kontextu vypracovali autoři Johansson a Götestam (2004) průzkum mezi 3237 mladými Nory ve věku 12 až 18 let. Autoři použili diagnostický dotazník dle Youngové (Young s Diagnostic Questionnaire) (1996) a zjistili návyk na internet u 2 % účastníků, a dále u 8,7 % zjistili riziko nadměrného používání internetu. Další analýzy používající návyk na internet jako závisle proměnnou ukázaly významné hodnoty pro rozsah používání internetu a typ online aktivit. Jednotlivci ve skupině s návykovým 5

6 chováním udávali vyšší četnost a dobu strávenou online; tito respondenti rovněž udávali vyšší míru používání diskusních skupin, čtení / posílání ů, hraní her, kupování a objednávání zboží a služeb a čtení novin a časopisů. Výzkumní pracovníci nezjistili žádný vztah mezi demografickými proměnnými (věk, pohlaví, geografické údaje a proměnné sociálního pozadí, například docházka do školy, práce a typ bydliště) a návykovým chováním na internetu. Obecně se má za to, že mladí lidé jsou vystaveni vyššímu riziku návykového chování na internetu v porovnání s dospělými, a je tudíž důležité skutečně porovnávat prevalenci návykovosti neboli skóry návykovosti mezi dospívajícími, mladými ve fázi vynořující se dospělosti a dospělými. Takové porovnání jsme provedli s využitím dat získaných z odpovědí na otázky ohledně online návykového chování, jež byla součástí projektu World Internet Project v České republice (Smahel et al., 2009b). Sběr dat probíhal od září 2008 a projektu se zúčastnilo 2215 respondentů ve věku 12 let a starších; data se sbírala formou osobních pohovorů a skládala se ze dvou částí: původní vzorek byl reprezentativní z hlediska české populace a zahrnoval 1520 respondentů ve věku 12 let a starších, druhý vzorek zahrnoval 695 respondentů ve věku 12 až 30 let. Otázky týkající se návykového chování online se měřily na základě pěti dimenzí podle autorů Griffiths (Griffiths, 2000a, 2000c) a Beard a Wolf (Beard, 2005; Beard & Wolf, 2001): (1) kognitivní a behaviorální nápadnost, (2) tolerance, (3) pozitivní a negativní změny nálady, (4) konfliktní aspekty, (5) časové aspekty neúspěšné pokusy omezit čas strávený používáním internetu. Obě skupiny byly sestaveny podle těchto kritérií: skupina A (návykové chování na internetu) muselo být zastoupeno všech pět dimenzí a skupina B (riziko návykového chování na internetu) musel být zastoupen konflikt plus nejméně tři další faktory. Všechny příznaky návykového chování na internetu (skupina A) vykazovala 4 % českých uživatelů internetu, přičemž u 8,6 % uživatelů bylo přítomno riziko návykového chování online (Smahel et al., 2009b). Na obrázku 9.1 jsou znázorněny věkové trendy prevalence návykového chování na internetu u zkoumaných uživatelů. Návykové chování na internetu vykazovalo nejvyšší prevalenci mezi osobami ve věku 12 až 15 let (8 % vykazovalo všechny příznaky návykového chování), po nich následovalo věkové rozmezí 20 až 26 let (5,3 %). Skupiny s příznaky návykového chování ostře klesaly s věkem, 6

7 % přičemž u uživatelů internetu ve věku 36 let a starších vykazovala všechny příznaky návykovosti méně než 2 %. Dále byla zjištěna strmá křivka u skupiny s rizikem návykového chování, přičemž počet dospívajících a mladých ve fázi vynořující se dospělosti, kteří byli vystaveni riziku, byl velmi vysoký. Uvážíme-li, že na obrázku 9.1 jsou zahrnuta pouze data od uživatelů internetu, přičemž používání internetu klesá s věkem, je skutečné riziko mladších osob vzhledem ke zbývající části populace, zejména dospělým, pravděpodobně ještě vyšší. Je zajímavé, že z hlediska výskytu návykového chování na internetu nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi pohlavími. V případě mladých (12 až 19 let) byl se zvýšeným rizikem spojen čas strávený online: ti z respondentů, kteří vykazovali všechny příznaky návykového chování (skupina A), udávali, že doma internet používají v průměru 15,1 hodin týdně, v porovnání s 9,8 hodinami, jež udávali dospívající, kteří nebyli vystaveni riziku Addictive behavior present At risk for addictive behavior years years years years years 50 and more years Obrázek 9.1 Podíly prevalence (v %) závislostního chování na internetu podle věku uživatelů (2008 česká data z World Internet Project). 7

8 46 and older years years years Chile Czech Republic Sweden Chile Czech Republic Never Sweden Rarely Chile Often + very often Czech Republic Sweden Chile Czech Republic Sweden % 20% 40% 60% 80% 100% Obrázek 9.2 Procenta respondentů, kteří uváděli míru zažívaného konfliktu s rodinou, přáteli nebo partnery kvůli používání internetu podle věku v Čile, České republice a Švédsku (2008 WIP data) 8

9 Jedním z důvodů vyšší prevalence návykového chování mezi mladými může být obecněji přítomnost konfliktu v jejich životech. Z obrázku 9.2 bychom mohli usuzovat, že u dospívajících ze tří států (Chile, Švédsko a Česká republika) (Smahel, Vondrackova, Blinka, & Godoy-Etcheverry, 2009c) byla větší pravděpodobnost, že budou udávat konflikt ohledně svého používání internetu v porovnání s osobami ve fázi vynořující se dospělosti a staršími dospělými. Podle některých výzkumných pracovníků může konflikt ohledně používání internetu představovat nejvýznamnější rozměr návykového chování (Beard & Wolf, 2001), a tudíž jeho zesílená přítomnost během dospívání může souviset s vyšší pravděpodobností návykového chování u této věkové skupiny. Identifikace dospívajících, u nichž může být přítomen návyk na internet Důležitým krokem na cestě k porozumění návykovému chování online je identifikace mladých lidí, jejichž online aktivity by mohly být nadměrné a patologické. S cílem posoudit návykové chování na internetu navrhla autorka Youngová krátký dotazník (Young, 1995, 1996, 1998b), který je postaven na kritériích patologického hráčství v offline kontextech, jež je podle DSM-IV klasifikováno jako porucha kontroly impulzivnosti. Zjištění získaná z tohoto krátkého dotazníku byla použita pro vypracování testu návyku na internet (IAT) o 20ti položkách, jenž je k dispozici na webových stránkách centra Center for Internet Addiction Recovery, které řídí Young (1998a). V souladu s obecnými kritérii DSM IV navrhl Griffiths (Griffiths, 2000a, 2000b; 2000c; Widyanto & Griffiths, 2007) šest základních komponent návykového chování na internetu (Griffiths, 2000a), o nichž přinesly poznatky dotazníky použité u dospělých (tj. Ko, Yen, Chen, Chen, & Yen, 2005; Lemmens, Valkenburg, & Peter, 2009; Smahel et al., 2009b). Nápadnost: Situace, kdy některá online aktivita získá největší význam v životě jednotlivce a převažuje v rámci kognitivních a emočních procesů a chování Změny nálad: Má-li online aktivita vliv na subjektivní prožitky daného uživatele internetu Tolerance: Průběžný proces, kdy jsou pro zakušení původní nálady potřebné čím dál větší dávky online aktivity 9

10 Abstinenční příznaky: Negativní pocity a emoce, které se dostavují po ukončení online aktivit nebo v případě nemožnosti jejich provádění Konflikt: Interpersonální (převážně s rodinnými příslušníky a přáteli) nebo intrapersonální konflit je vyvoláván online aktivitami Relaps: Tendence k relapsu a návratu k návykovému chování, dokonce i po obdobích relativní kontroly Griffiths navrhuje, že u jednotlivce je přítomen návyk pouze tehdy, jsou-li zastoupené všechny komponenty. Například, v rámci pěti případových studií Griffiths (2000a) ukázal, že vykazovaly-li jednotlivé osoby pouze několik z těchto dimenzí, bylo nadměrné používání internetu čistě symptomatické, a že tyto osoby mohly internet používat pouze ke zmírnění ( neutralizaci ) jiných problematických oblastí, například problémů ve vztazích, starostí o vlastní fyzický vzhled, postižení apod. Z tohoto důvodu nemusí vysoký skór z některých dotazníků (aniž by byly přítomné všechny komponenty) znamenat, že příslušný uživatel internetu má vytvořen návyk, ale spíše to, že nadměrné používání internetu je zde symptomatické pro jiné problémy na pozadí. Při používání dotazníků, jako je zmiňovaný dotazník Youngové, které nerozlišují mezi návykem a nadměrným používáním, by psychologové a poradci měli postupovat s opatrností. Výše uvedená kritéria pro diagnostiku návykového chování na internetu jsou obecná a platí pro dospělé, osoby ve fázi vynořující se dospělosti i dospívající. Pro účely diagnostiky návykového chování na internetu u dospívajících se nicméně domníváme, že by bylo vhodné popsaná kritéria upravit, jelikož řada ze současných kritérií se zakládá na negativní rodinné dynamice, jako jsou konflikty ohledně používání internetu, stížnosti ze strany členů nejbližší rodiny (například rodičů), lhaní členům rodiny apod. Jak jsme již měli možnost vidět na obrázku 9.2, je konflikt mezi dospívajícími a jejich rodiči během dospívání relativně běžný a často bývá v té či oné formě přítomen, bez ohledu na rozsah, v jakém dospívající jednotlivec internet používá. Je tedy možné, že současné dotazníky přeceňují skóry návykovosti u dospívajících, a měli bychom je používat opatrně. Ve snaze navrhnout speciální diagnostická kritéria pro dospívající vypracovali výzkumní pracovníci na Tchaj-wanu (Ko et al., 2005) průzkum 468 dospívajících ve věku 12 až 19 let. Respondenti vyplňovali dotazník na návyk na internetu (CIAS); dále se studie účastnilo sedm psychiatrů, kteří na základě diagnostického pohovoru hodnotili návykové 10

11 chování na internetu. Výsledky vedly k odkrytí 13ti diagnostických kritérií, která jsou rozdělena do tří skupin (Ko et al., 2005): A) Maladaptivní charakter používání internetu: Vede ke klinicky významnému narušení nebo tísně a vyskytuje se kdykoliv v průběhu stejného tříměsíčního období. Musí být přítomno šest (nebo více) z následujících příznaků: 1. Zaujatost aktivitami na internetu 2. Opakované selhávání ve snaze odolat nutkání použít internet 3. Tolerance: značný nárůst délky používání internetu potřebné pro dosažení uspokojení 4. Abstinence projevující se některým z těchto způsobů: i. Příznaky dysforické nálady, úzkosti, podráždění a nudy po několika dnech bez provádění aktivit na internetu ii. Používání internetu pro dosažení úlevy od abstinenčních příznaků nebo s cílem jim zabránit 5. Používání internetu déle, než měl uživatel původně v úmyslu 6. Perzistující touha anebo neúspěšné pokusy výrazně omezit nebo zredukovat používání internetu 7. Nadměrná doba strávená aktivitami na internetu 8. Nadměrné úsilí vynaložené na aktivity potřebné pro získání přístupu k internetu 9. Pokračování ve značném používání internetu, přestože si je uživatel vědom, že má přetrvávající nebo opakující se fyzický či psychický problém, jenž je pravděpodobně způsobován nebo zhoršován používáním internetu B) Funkční narušení: Musí být přítomen jeden (nebo více) z následujících příznaků: 1. Opakující se používání internetu, které vede k selhávání při plnění školních či domácích povinností spjatých s hlavní rolí uživatele 2. Používání internetu vede k narušení sociálních vztahů 3. Používání internetu vede k chování, které porušuje školní řád nebo zákony C. Nelze vysvětlit jiným psychiatrickým postižením: Návykové chování na internetu nelze přičítat žádné psychotické poruše ani bipolární poruše I. Vzhledem ke složitosti, kterou se vyznačuje diagnostika návykového chování na internetu, autoři Beard a Wolf (2001) doporučují, že diagnóza by měla být založena na rozsáhlém klinickém pohovoru a na výsledcích veškerých provedených testů. Klinický 11

12 pracovník by měl být schopen posoudit, zda zjištěné informace vyhovují navrhovaným kritériím pro diagnostiku návykovosti na internetu (s. 379). Mínění těchto autorů zde reprodukujeme vzhledem k nutnosti postupovat opatrně, hodnotíme-li návykovost u dospívajících, a také s cílem zdůraznit, jaký význam má pro diagnostiku návykového chování na internetu klinický pohovor. Koreláty návykového chování na internetu Na základě výzkumů lze usuzovat, že dospívající s návykovým chováním na internetu mají problémy i s jinými stránkami svého života. Příklady bychom mohli hledat v akademické sféře (zhoršení známek, chození za školu), v oblasti rodinných vztahů (konflikty a potřeba skrývat nadměrné používání internetu před rodiči), tělesného zdraví (spánková deprivace), duševního zdraví (deprese) a financí (výdaje za internet), zneužívání látek a kyberšikany (Chou, Condron, & Belland, 2005; Griffiths, 2000a; Ko, Yen, Chen, Chen, Wu, & Yen, 2006; Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay, & Scherlis, 1998; Kubey, Lavin, & Barrows, 2001; Tsai & Lin, 2003; Young, 1998a). V rámci jednoho průzkumu mezi 576 vysokoškolskými studenty (věkový průměr = 20,25 let) udávalo zhruba 9 % účastníků, že jsou možná psychicky závislí na internetu. Nebyly zde sice zjištěny žádné účinky věku, nicméně u studentů mužského pohlaví byla větší pravděpodobnost závislosti. Dále 14 % studentů udávalo, že kvůli používání internetu utrpěla újmu jejich školní práce (Kubey et al., 2001). Výraznější používání internetu vykazovalo vysokou korelaci s narušeným výkonem ve škole. Selfreported závislost na internetu i narušený výkon ve škole byly spojené se zvýšeným používáním všech internetových aplikací, nejsilněji se ovšem vyskytovalo u těch účastníků, kteří navštěvovali chatovací místnosti a MUD (textové virtuální světy). Dalším typem problematického chování je zneužívání látek, u něhož byla zjištěna spojitost s návykovým chováním na internetu. Ko s kolegy zpracovali průzkum 3662 středoškolských studentů 3. a 4. ročníku na Tchaj-wanu, jejichž věk se pohyboval od 11 do 21 let (Ko et al., 2006). Účastníci vyplňovali dotazník Tridimensional Personality Questionnaire (trojdimenzionální dotazník osobnosti; TPQ), Chen Addiction Scale (Chenovu škálu závislosti) a Questionnaires for Experience in Substance Use (dotazníky na zkušenosti s užíváním látek). U dospívajících s vyššími skóry návyku na internetu 12

13 existovala větší pravděpodobnost, že budou udávat užívání látek. Návykové chování souviselo s vysokou mírou hledání nového, s vysokou mírou vyhýbání se škodě a s nízkou závislostí na odměně, přičemž vysoká míra hledání nového, nízká míra vyhýbání se škodě a nízká závislost na odměně predikovaly vyšší míru užívání látek. Autoři došli k závěru, že dospívajícím s vysokými skóry hledání nového a s nízkými skóry závislosti na odměně by měly být poskytnuty strategie pro prevenci návyku na internetu a užívání látek. Souvislost mezi návykem na internet a užíváním látek je obdobou vztahu mezi kyberšikanou a užíváním látek (tj. Hinduja & Patchin, 2007), což je tématem následující kapitoly. Na základě našeho vlastního výzkumu postaveném na českých datech z projektu World Internet Project jsme zjistili podobnou, středně silnou korelaci mezi kyberšikanou a dvěma komponentami návykového chování, a sice konfliktem a nápadností (Smahel, Blinka, & Sevcikova, 2009a). Studie autorů Cao a Su (2007) dospívajících ve věku 12 až 18 let v Číně odkryla skutečnost, že účastníci vykazující příznaky návykového chování na internetu dosahovali vyšších skórů na podškálách neurotického chování, psychózy, lhaní, emočních příznaků, problémů s chováním, hyperaktivity a celkových potíží. Skupina s návykem na internetu rovněž dosahovala nižších skórů na podškálách pocitu kontroly nad časem, pocitu hodnoty času, pocitu účinného využívání času a prosociálního chování. Společně tyto výsledky naznačují, že problémy v offline i online životě mladých lidí mohou být vzájemně provázané. Vskutku se zdá, že offline a online problematické chování u dospívajících, jako je zneužívání látek a nadměrné používání internetu, může být propojené, a že může dokonce ukazovat na hlubší psychologické a emoční potíže. Není jistě překvapivé, že s online návykovostí souvisejí také rodinné proměnné, například spokojenost, ekonomický status, stav rodičů z hlediska manželství a užívání alkoholu v domácnosti (Yen, Yen, Chen, Chen, & Ko, 2007). Yen s kolegy uvádějí, že vyšší míra konfliktu mezi rodiči a dospívajícím, navyklá konzumace alkoholu u sourozenců, pociťovaný kladný přístup rodičů k užívání látek u dospívajících a nižší fungování rodiny jsou faktory, které s návykem na internet souvisejí. Návyk na internet a zneužívání látek sdílejí podobné rodinné faktory, což dále naznačuje, že obojí bychom mohli zahrnout jako dílčí součást syndromů problematického chování. 13

14 Běžné oblasti online návykového chování V dalších částech této kapitoly se budeme věnovat čtyřem běžným oblastem online návykového chování, které mohou představovat nejvíce problematické aspekty nadměrného používání internetu u mladých lidí: (1) online hraní her, (2) online vztahy (komunikace), (3) virtuální sexuální chování a (4) online gamblerství. Online hry a návykové chování Podle výsledků projektu Pew Internet Project hraje 97 % dospívajících v USA hry na počítači, na webu, na hand-heldech či herních konzolích, 50 % hrálo hry včera a 80 % hrálo hry spadající do pěti nebo více různých žánrů (Lenhart, Kahne, Middaugh, Macgill, Evans, & Vitak, 2008). Zdá se, že hraní počítačových her je mezi dospívajícími v rozvinutých zemích všeobecně rozšířenou aktivitou. Podle dat projektu WIP hrálo online hry % uživatelů internetu ve věku 12 až 18 let (viz obrázek 1.6 v 1. kapitole). Online hry zaujímají tudíž ústřední místo v online životě mladých lidí, a také mají výrazné zastoupení v kontextu nadměrného používání internetu; o problematice násilí a online her pojednáme odděleně v 10. kapitole. Zde se zaměříme na jeden typ online her, tzv. Massively Multiplayer Online Role- Playing Games (online rolové hry pro více hráčů), o nichž jsme se již zmínili v 1. kapitole. Důvodem je to, že se výzkum návykovosti dosud zaměřoval převážně na tento kontext. Dosavadní výzkum naznačuje, že hry MMORPG a MMO vykazují značný potenciál pro utváření herního návykového chování u řady hráčů (tj. Rau, Peng, & Yang, 2006; Wan & Chiou, 2006a, 2006b). Začneme jednou případovou studií, která ilustruje návykové chování v kontextu online her, poté pojednáme o charakteristikách hráčů a her, jež jsou pro nadměrné online hraní relevantní. Níže je uveden případ jedenáctiletého chlapce z Velké Británie, který se jmenoval Martin, a který měl problémy s hraním her MMORPG (Wood, 2008, s. 173): Martin je jedináček, který neměl moc přátel, alespoň ve skutečném světě ne, a hodně volného času trávil hraním jedné hry typu MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) The World of Warcraft. Martinovi se hraní této hry líbilo a vysvětloval nám, jak si užíval různá dobrodružství, která zažíval se svými herními přáteli. Bál se, že se ho rodiče snaží od hraní odradit, protože podle nich byl na hraní závislý. 14

15 Připouštěl, že skutečně hraje co nejvíc, jak jen to jde, a že když hraje, cítí se nejšťastnější. Martin se ale svěřil také s tím, že ve škole byl vystaven šikaně, a že školu nenávidí. Hraní této hry pro něj byl způsob, jak se s touto zkušeností vyrovnával, a umožňovalo mu to udržovat společenské kontakty, aniž by musel chodit ven a riskovat, že bude opět vystaven šikaně. O šikaně nikomu neřekl. Rodiče s povšimli, že do školy chodí neochotně, že si jeho učitelé dělají starosti s jeho výsledky, a že tráví příliš mnoho času o samotě ve svém pokoji, kde hraje svoji hru. Domnívali se, že příčinou problémů je právě hra, a hrozili mu, že mu ji vezmou. Martin byl rozčilením bez sebe, nejen že musel zažívat šikanu, navíc byl ohrožen jeho jediný únik z reality jeho existence. Martin měl pocit, že kdyby nemohl s kamarády hrát online, nezbylo by mu v životě už nic, co by ho těšilo. Wood poznamenává, že rodiče mají často před očima především čas strávený hraním her a zacházejí s ním jako s problémem, často si ale neuvědomují, že pro mladé se v mnoha případech jedná o sociální aktivitu (Wood, 2008). V mnoha případech se ústřední příčina hraní skrývá jinde a v případě Martina byla takovým základním problémem v offline světě šikana ve škole. Vyjasňuje se jedna věc, totiž že pro mladé online hráče jsou hry typu MMORPG velmi významnou součástí jejich života, přinejmenším z hlediska stráveného času. Griffiths s kolegy zjistili, že dospívající (ve věku 20 let a mladším) hrají hry v průměru dva roky, u starších hráčů jsou to dva roky a tři měsíce (Griffiths, Davies, & Chappell, 2004). Dospívající lidé dále hrají hry typu MMORPG intenzivněji (26 hodin denně) než mladí dospělí (20 až 22 hodin týdně v případě hráčů starších 26 let). Průměrný věk hráčů MMORPG pravděpodobně spadá do období vynořující se dospělosti, přičemž typický věk se pohybuje kolem 25 let (Smahel, Blinka, & Ledabyl, 2008; Yee, 2006). Chlapci a mladí muži představují téměř 90 % hráčů a je zajímavé, že průměrný věk hráček ženského pohlaví je vyšší (32 let) (Yee, 2006). Griffiths rovněž zjistil, že starší hráči bývají více smíšení, pokud jde o zastoupení pohlaví, u mladších je naopak vyšší zastoupení chlapců či mladých mužů (Griffiths et al., 2004). Pokud jde o výskyt návyku na online hrách, budeme vycházet z celosvětového online vzorku 548 hráčů MMORPG (The World of Warcraft a Everquest), jejichž skór online návykového chování byl hodnocen na podkladě práce Griffithse (Griffiths, 2000c; Smahel et al., 2008). Kladli jsme několik otázek ohledně příznaků popsaných pěti faktorů 15

16 návykového chování a spočítali jsme skór návykovosti. Výsledky ukázaly, že 5,5 % online hráčů vykazovalo velmi vysoký skór návykovosti, a 26,5 % účastníků vykazovalo vysoký skór návykovosti (Smahel et al., 2008). Z hlediska návykového chování dosahovali významně vyššího skóru dospívající a osoby ve věku vynořující se dospělosti (do 26 let věku) než starší hráči (rozdíl mezi dospívajícími a mladými ve fázi vynořující se dospělosti není významný). Hráči s nízkým skórem návykovosti trávili hrou méně než 20 hodin týdně, zatímco hráči s velmi vysokým skórem strávili hraním v průměru 41 hodin týdně. Nejproblematičtější skupina zahrnovala hráče s vysokým skórem návykovosti, kteří ovšem zároveň sami sebe nepovažovali za osoby s návykem: to odpovídá 6 % hráčů v naší studii. Tito hráči vykazovali příznaky návykového chování, přitom ale tvrdili, že žádný návyk nemají. Naopak 45 % všech hráčů mělo za to, že mají na hraní vytvořen návyk, ovšem více než polovina z nich vykazovala nízký skór návykovosti. Pokud jde o míru návyku, kterou u sebe hráči sami vnímají, je rovněž možné, že když mladí říkají jsem na něčem závislý/á (tj. sport), jedná se pouze o módní vyjádření. Sociální rozměry her typu MMOGRPG jsou důležité z hlediska svého potenciálu vzniku návykového chování (Wan & Chiou, 2006b). Hráči typicky hrají ve skupinách, sdružují se do tzv. bratrstev a během hraní spolu bohatě komunikují. Spolupráce s jinými hráči je běžná a často je nutná, chce-li někdo ve hře uspět. Toto na skupinu orientované prostředí, kterým se hry MMORPG vyznačují, koresponduje s potřebou dospívajících a mladých ve fázi vynořující se dospělosti utvářet skupiny a stávat se členy skupin (Bee, 1994; Dunphy, 1963). A dále, jsou to dospívající chlapci, více než dívky, kteří se cítí nuceni porovnávat se mezi sebou a poměřovat své síly a posilovat tak svoji sebeúctu a soběstačnost (tj. Macek, 2003). Hry MMORPG tento aspekt měření sil v sobě zahrnují, stejně tak i nutkání dosáhnout v hierarchii skupiny dobrého umístění. Je zajímavé, že se do her MMORPG ponořují mladí muži ve fázi vynořující se dospělosti očekávali bychom, že tito jedinci budou pociťovat nižší potřebu vzájemně se ve skupinách porovnávat a poměřovat své síly ve virtuálních hrách, což ale není tento případ; tato problematika si zasluhuje další výzkum. Rovněž je možné, že hraní online her vštěpuje hráčům větší smysl soběstačnosti a tudíž posiluje jejich motivaci hrát fantazijní rolové hry s následkem rizika návykového 16

17 chování. Wan a Chiou uskutečnili pohovor s deseti dospívajícími hráči z Tchaj-wanu, kteří hraním MMORPG trávili více než 48 hodin týdně (Wan & Chiou, 2006b). Na základě uplatnění psychoanalytické perspektivy vyslovili úvahu o tom, že hry hráčům nabízejí prostředí vyznačující se nižší sociální kontrolou, nemusejí se zde tudíž skrývat za obranné mechanismy. Naopak je možné, že prostřednictvím své herní postavy získávají pocit kontroly nad událostmi a naplňují svoji potřebu sebeprezentace. Pokud se ovšem dospívající hráč ve fyzickém světě necítí příliš silný, mohla by jej soběstačnost, kterou díky své virtuální postavě získá, na hře fixovat a v konečném důsledku spirálovitě vést k určité formě návyku. Na základě případové studie jednoho hospitalizovaného hráče ve věku 18 let navrhli Allison s kolegy podobný mechanismus vzniku návyku. Tito autoři vyslovili úvahu, že jednotlivé výskyty nadměrného hraní, které mohly zabrat až 18 hodin z jednoho dne, byly převážně řešením jeho problémů se sebeúctou a sociálními nedostatky (Allison, von Wahlde, Shockley, & Gabbard, 2006). Online postavou tohoto hráče byl šaman schopný vracet život mrtvým a svolávat blesky, což mu umožňovalo, aby si ve hře vytvářel plnohodnotné self, a pomáhalo mu překonat jiné deficity. Přestože například v offline světě trpěl sociálními fóbiemi, ve hře se úspěšně socializoval. Oba z výše uvedených mechanismů jsou spekulativního rázu a zakládají se na výzkumu malého počtu subjektů (deset pohovorů a jediná případová studie). Je potřeba realizovat další výzkum, abychom porozuměli tomu, jak lákavost online her hráčům pomáhá kompenzovat deficity a potíže v offline světě, čímž by mohla bezděčně přispívat k nadměrnému hraní online her. Stejně tak je potřebný další výzkum, máme-li porozumět charakteristikám mladých lidí, kteří mohou být vystaveni riziku návykového chování na internetu. U dospívajících v Kanadě bylo zjištěno, že silným až středně silným prediktorem vzniku návyku na online hrách a problémů s online gamblerstvím je emoční inteligence (Parker, Taylor, Eastabrook, Schell, & Wood, 2008). Mladí lidé s deficitem v oblasti čtení, sebevyjádření a dosahování žádoucích emocí mohou být náchylnější k online návykovému chování. V tomto výzkumu byla korelace skórů emoční inteligence a návykového chování na internetu obzvláště vysoká u mladých dospívajících (r = -0,38). Výzkumní pracovníci rovněž vyslovili úvahu v tom smyslu, že jevy návykového chování na internetu, hraní her 17

18 a gamblerství mohou vykazovat etiologickou souvislost a nemusí se tudíž jednat o tři nezávislé jevy. Návykové chování z hlediska kybervztahů Jak si je čtenář bezpochyby vědom, skýtá internet pestrou škálu možností, jak se lidé mohou setkávat a interagovat s ostatními. Občasný anonymní charakter online komunikace, který byl pravidlem především v raných letech existence internetu, podporuje rychlou výměnu osobních informací intimního rázu a může dokonce mezi účastníky komunikace utvářet určitý druh emoční vazby. Uživatelé se díky tomu mohou cítit k online komunikaci přitahováni a mohou dokonce nabývat dojmu sociální opory, tedy něčeho, v čem možná v offline životě mohou pociťovat nedostatek (King, 1996; Young, 1997). Okamžitost odezvy těchto interakcí a jejich zdánlivou dostupnost 24 hodin denně by mohli shledávat lákavou dokonce i mladí lidé, kteří mají dobré sociální vztahy v offline světě a nástroje online komunikace používají k interagování s offline přáteli, a kteří by interagováním s těmito přáteli online mohli trávit nemírné množství času. Bez ohledu na to, zda se jedná o online či offline komunikačního partnera, je zde ústředním tématem čas strávený interagováním a komunikací. Jestliže doba strávená online komunikací vzroste do té míry, že daný jednotlivec ztratí kontakt s jinými aspekty svého života, mohli bychom na takovou interakci nahlížet jako na návykové chování na internetu. Návyk na online komunikaci bychom si mohli ilustrovat na příkladu Becky, která začala s vytvářením webových stránek, když jí bylo 15 let (Hall & Parsons, 2001). Její rodiče se rozvedli, když jí bylo 16; od té doby se postupně izolovala v online chatovacích skupinách s jinými vrstevníky, jejichž rodiče byli také rozvedení. Měla pocit, že její online přátelé jsou pro ni důležitější než kamarádi ve škole, a začala s nimi online na internetu trávit téměř veškerý svůj volný čas. Neúměrně dlouhým časem, který Becky trávila v online prostředí, trpěly její vztahy s kamarády z offline světa i práce ve škole. Tato doba strávená online se dále prodlužovala a Becky začala předstírat nemoc, aby nemusela do školy a mohla zůstat u počítače. Nakonec věci došly tak daleko, že hrozilo, že Becky nedokončí čtvrtý ročník se svými spolužáky; v této době se její matka obrátila na poradce na duševní zdraví. 18

19 Stejně jako v případě jiných druhů problémového chování, mohou některé charakteristiky u mladých lidí zvyšovat riziko nadměrné online komunikace. Z předběžně shromážděných výsledků bychom mohli usuzovat, že uživatelé s návykem možná komunikují častěji než jiní uživatelé online. V jedné z prvních studií na toto téma autorka Young uvádí, že jednotlivci bez návyku (všech věků) používají nejčastěji ty aspekty internetu, které jim umožňují přístup k informacím, zatímco uživatelé náchylní k online návykovému chování používají aplikace, které podporují komunikaci mezi uživateli (Young, 1995, 1996). Niemze et al. uvádí, ž studenti (n = 371) s tendencí k návykovému chování na internetu se projevovali více přátelsky a otevřeněji online než ve fyzickém světě; na internetu mají více kamarádů a sdílejí s nimi všechna svá tajemství (Niemz, Griffiths, & Banyard, 2005). Další z uživatelských proměnných je osamělost, která může přispívat k nadměrné online komunikaci. V literatuře lze nalézt dvě vzájemně si odporující hypotézy, pokud jde o vztah mezi používáním internetu a osamělostí: první z nich říká, že používání internetu vede k osamělosti, naopak podle druhé hypotézy je u osamělých jednotlivců větší pravděpodobnost, že budou internet používat nadměrně díky rozlehlým sociálním sítím, které virtuální prostředí nabízí (Morahan-Martin & Schumacher, 2003). Výzkum Krauta a kolegů se zaměřením na první hypotézu jsme si již uváděli v 7. kapitole (Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson, & Crawford, 2002; Kraut et al., 1998). Druhá hypotéza předpokládá, že osamělost je součástí charakteru člověka (Morahan-Martin & Schumacher, 2003), což je předpoklad, který nemusí platit ve všech případech. V rámci studie autorů Morahan-Martin a Schumacher realizované u 277 uživatelů internetu z řad vysokoškolských studentů byl zkoumán vztah mezi osamělostí a používáním internetu a zvyky. Osamělí jednotlivci uváděli, že internet používají častěji pro získání emoční podpory, aby se setkávali s novými lidmi, aby mohli interagovat s ostatními, chovat se s menšími zábranami; dále tito uživatelé dávali přednost online komunikaci, cítili se v online prostředí více otevření, sdíleli mezi sebou intimní tajemství a říkali, že většina jejich přátel jsou právě online přátelé. Osamělí lidé se také přihlašovali online, když se cítili sami, byli deprimovaní nebo úzkostní, a také častěji uváděli rozvoj problémů v souvislosti s internetem, které se projevovaly v jejich každodenním fungování. V rámci své studie realizované se vzorkem 699 mladých lidí nezjistil ovšem Leung (2002) žádný 19

20 významný vztah mezi osamělostí a častou online komunikací. Autoři vyslovili úvahu, že online komunikace s přáteli je mezi mladými lidmi populární aktivitou, a že s osamělostí může mít málo společného, což je tvrzení, pro které máme málo konkrétních důkazů, ať už jedním či druhým směrem. Je tedy patrné, že výstupy výzkumů zabývajících se osamělostí, online komunikací a nadměrným používáním internetu jsou neprůkazné. Získané výsledky vykazují značnou závislost na vzorku a na konkrétních způsobech, jak autoři jednotlivých výzkumů definují návykové chování. Domníváme se, že osamělost může být pravděpodobně důležitá coby rizikový faktor v souvislosti s návykovým chováním na online komunikaci, protože lidé, kteří jsou v offline světě osamělí, mohou mít dosti dobře větší tendenci vyhledávat interakce a sociální oporu online. Je potřeba další výzkum, máme-li objasnit vztah mezi online komunikací a návykovým chováním na internetu. Sexuálně kompulzivní chování a sexuálně návykové chování na internetu Podobně jako v případě návyku na internetu, ani online sexuální návykovost nepředstavuje oficiální kategorii, nýbrž se týká otázek ohledně nadměrného sexuálního chování ve virtuálních světech, které se v poslední době vynořují. V literatuře se pro popis těchto způsobů chování používají výrazy typu sexuální návyk na internetu (Griffiths, 2001b) nebo online sexuálně kompulzivní chování (Cooper, Putnam, Planchon, & Boies, 1999a). Online sexuální kompulzi lze nahlížet jako předchůdce sexuálně návykového chování na internetu; kompulzivní chování online se nejvíce vyskytuje v dospělosti a v menší míře také ve fázi vynořující se dospělosti. V současné době je k dispozici jen málo výzkumů zabývajících se zkoumáním návykového sexuálního chování online mezi dospívajícími. Také není zřejmé, do jaké míry se dospívající do těchto způsobů návykového sexuálního chování zapojují. Jak jsme si řekli již ve 3. kapitole, značná část online sexuálního chování dospívajících má podobu převážně explorativní, zde tudíž uvedeme pouze stručný popis charakteristických aspektů sexuálně kompulzivního chování online, jež by terapeutům a jiným klinickým pracovníkům mohly být nápomocné při rozpoznávání tohoto typu chování. 20

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Výskyt sázkového hraní v populaci

Výskyt sázkového hraní v populaci Výskyt sázkového hraní v populaci Mgr. Pavla Chomynová 7/11/2013 Obsah zdroje dat prevalence hraní v obecné populaci výsledky studií charakteristika hráčů prevalence problémového hraní PGSI škála hraní

Více

Behaviorální závislosti

Behaviorální závislosti Behaviorální závislosti MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna Psychiatrické oddělení FN Ostrava Pedopsychiatrická ambulance Behaviorální závislostní chování kromě závislosti na návykových látkách se často ve

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Drogy, Games a Alkohol - politika v oblasti hazardního hraní v kontextu integrované protidrogové politiky ČR

Drogy, Games a Alkohol - politika v oblasti hazardního hraní v kontextu integrované protidrogové politiky ČR Drogy, Games a Alkohol - politika v oblasti hazardního hraní v kontextu integrované protidrogové politiky ČR Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip. 9. října 2014 Praha Základní východiska kudy jít bezprecedentně

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Statistiky Linka bezpeč í, z.s.

Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Statistiky Linka bezpeč í, z.s. Rok 2015 1 Celkový přehled Linka bezpečí 116111... 3 1.1 Celkový počet dovolání v letech... 3 1.2 Rozložení počtu přijatých hovorů během dne (2015)... 3 1.3 Zastoupení klientů

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015 Přehled hlavních výsledků v ČR a v Evropě Mgr. Pavla Chomynová PhDr. Ladislav Csémy XIII. ročník konference PPRCH, 1. listopadu 2016 Praha

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN

Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Inkluzivní pohled na tzv. problematické žáky ( žáci s poruchami chování ) Prof. Dr. Petr Ondráček Evangelická vysoká škola v Bochumi, SRN Struktura příspěvku Zaměření referátu Pohled na fenomén tzv. problematického

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj

Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Mládež a drogy Rok 2010 A Kluby ČR Výzkumná zpráva Jihomoravský kraj Průzkum Mládež a drogy JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rok 2010 A Kluby ČR Cílem průzkumu je zjistit stav zneužívání návykových látek na základních

Více

Vzdělávací potřeby dospělých v České republice

Vzdělávací potřeby dospělých v České republice Vzdělávací potřeby dospělých v České republice Milada Rabušicová,, Ladislav Rabušic,, KláraK Šeďová, Petr Novotný Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (http://www.phil.muni.cz/ped/)

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Statistická studie II.

Statistická studie II. Statistická studie II. Terapeutický pobyt pro překonání závislosti 33 dní v roce 2012 I. Poměr závislostí V roce 2012 absolvovalo pobyt pro překonání závislosti 61 klientů ( 33 žen, 28 mužů ) K hlavním

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd nástroj pro běţnou pedagogickou praxi online dotazníky: obrázkové, textové zdroj komplexních informací o ţákovi, školní třídě, škole, regionu,

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006

Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Místo české hospody mezi restauračními zařízeními v roce

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Hospodaření v českých rodinách

Hospodaření v českých rodinách Hospodaření v českých rodinách 1 www.nadacesirius.cz Rekapitulace čím se liší ohrožené rodiny Výrazně větší procento neúplných rodin - 50 % versus 22 % Vyšší poměr pracujících ku nepracujících členů: 2,3

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík Co je Evaluace výsledků léčby v TK? Vyzkumná studie hodnotící výsledky léčby

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Narušená komunikační schopnost u žáků mladšího školního věku realizované výzkumy v rámci VZ. Bytešníková, I. PdF MU Brno

Narušená komunikační schopnost u žáků mladšího školního věku realizované výzkumy v rámci VZ. Bytešníková, I. PdF MU Brno Narušená komunikační schopnost u žáků mladšího školního věku realizované výzkumy v rámci VZ Bytešníková, I. PdF MU Brno Brno 2013 Počet dětí a žáků s NKS má vzestupnou tendenci ačkoliv objektivně nemusí

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více