9. KAPITOLA: Kdy dochází k překročení hranice? Nadměrné používání internetu a závislostní chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. KAPITOLA: Kdy dochází k překročení hranice? Nadměrné používání internetu a závislostní chování"

Transkript

1 Následující kapitola je překladem kapitoly When Is It Too Much? Excessive Internet Use and Addictive Behavior z knihy: Digital Youth: The Role of Media in Development autorů Kaveri Subrahmanyam a Davida Šmahela (Springer, 2011). Viz 9. KAPITOLA: Kdy dochází k překročení hranice? Nadměrné používání internetu a závislostní chování Uvážíme-li, že život mladých lidí je v dnešní době pevně svázán s technologiemi, stává se řešení otázky extrémního používání a návykovosti na těchto novějších nástrojích nutností. Podívejme se na případ Jamieho, šestnáctiletého středoškolského studenta z Velké Británie, jak jej popsal Griffiths, který s ním vedl pohovor osobní i online (tj. Griffiths, 2000a). Jamieho rodiče byli rozvedení a on byl jedináček, který žil s matkou. Podle Griffithse trávil Jamie na počítači zhruba 70 hodin týdně, včetně dvou dvanáctihodinovek o víkendech. Jamie sám o sobě říkal, že je blázen do sci-fi, a udával, že tráví celé hodiny diskutováním o televizním pořadu Star Trek na síti Usenet. Jamie, zcela upoutaný internet, tvrdil, že právě internet představuje tu nejdůležitější činnost v jeho životě, a že na něj myslí, i když je offline. Říkal, že internet ovlivňuje jeho náladu, že v něm může vybudit nadšení nebo naopak uklidnit, a také popisoval abstinenční příznaky v situacích, kdy se nemohl připojit. Měl problémy s kontrolováním času, který trávil online, a jeho snahy o omezení internetových aktivit byly marné, protože zjistil, že lákavost kyberprostoru je příliš silná, než aby jí dokázal odolat (s. 213). Také nebyl schopen omezit čas strávený před počítačem offline (v roce 2000 měl připojení přes modem, které nebylo trvalé) a svůj počítač aktualizoval jedenáctkrát během dvou let. O tom, jak počítač používá, hovořil takto: Zůstávám online tak dlouho, 1

2 dokud mě někdo doslova fyzicky neodpojí... nemůžu bez toho pracovat ani žít můj sociální a duševní život je s počítačem pevně provázaný (s. 213). Díky takto intenzivnímu používání internetu trpěl Jamieho spánek, Jamie dokonce občas zameškal vyučování, protože zaspal. Jednou se pokusil přestat s používáním internetu; vydržel to pouhé tři dny, aniž by se připojil. Jamie udával, že mimo rámec svého online života neměl žádné přátele, a že internet používal pro sociální účely a k setkávání s lidmi. Je zajímavé, že popíral, že by měl s používáním internetu nějaký problém, a sám sebe nepovažoval za někoho s návykem na internet. S takto nadměrným používáním internetu se sice setkáváme ve všech věkových skupinách, převažuje ovšem zejména mezi dospívajícími a mladými lidmi ve fázi vynořující se dospělosti (Smahel, Sevcikova, Blinka, & Vesela, 2009b; Tsai & Lin, 2003). Úvodem této kapitoly se pokusíme prozkoumat, zda je možné výraz návyk (pro větší přesnost je výraz návyk použit pro překlad anglického addiction a výraz závislost pro překlad dependence, ovšem v řadě případů jsou oba výrazy vzájemně zaměnitelné pozn. překl.) používat v kontextu uživatelů internetu, a dále si popíšeme, co návykové chování na internetu obnáší. Poté pojednáme o prevalenci návykového chování mezi dospívajícími, přičemž budeme mít na zřeteli především to, že jako skupina jsou dospívající nejvíce vystaveni riziku online návyku. Následně si probereme příznaky, které lze z hlediska návykového chování spjatého s internetem považovat za varovné, a popíšeme si osobní a sociální kontext návykového chování na internetu. V samostatné části si popíšeme čtyři oblasti online návyků, které byly předmětem většiny realizovaných výzkumů: online hry, online vztahy (komunikace), virtuální sexuální chování a online gamblerství. A konečně, závěrem si popíšeme terapeutické přístupy, které se používají při léčbě návykového chování na internetu. Je výraz závislost v souvislosti s internetem relevantní? Při zběžném prozkoumání Jamieho případu můžeme usoudit, že internet používal nadměrně, protože tato jeho aktivita podle všeho ovlivňovala ostatní aspekty jeho života. Některé z jeho příznaků, například obtíže připomínající abstinenční příznaky, připomínají příznaky u osob s návykem na nikotin, alkohol a jiné látky. I když se při popisu takto nadměrných online aktivit s výrazem závislost na internetu setkáváme, odborníci na 2

3 duševní zdraví nejsou jednotní v tom, zda vůbec závislost na internetu existuje, a dokonce zpochybňují používání výrazu závislost v kontextu používání internetu. V červnu roku 2007 nedoporučila American Medical Association (Americká lékařská asociace) American Psychiatric Association (Americké psychiatrické asociaci) zařadit poruchu závislost na internetu jako formální diagnózu do příštího vydání DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Diagnostický a statistický manuál duševních poruch), a stejně tak nedoporučila zařadit závislost na videohrách jako vážnou duševní poruchu (Grohol, 2007). Podle Grohola (2005) není zřejmé, zda závislost na internetu je výsledkem nebo naopak příčinou určitých životních otázek, a zda se jedná o problém sám o sobě nebo o projev jiných onemocnění; většina lidí, kteří se považují za osoby s návykem na internet, má problémy s řešením konfliktů a problémů ve svém životě. Autor upozorňuje, že velká část z raného výzkumu návykového chování na internetu byla explorativního rázu a neřešila příčinné souvislosti, takový výzkum lze tudíž přinejlepším považovat za spekulativní. Jiní autoři, například britský psycholog Mark Griffiths (Griffiths, 2000a, 2000b; 2000c, 2001a, 2001b), používají výraz závislost k popisu nadužívání internetu, jelikož tento způsob jeho používání vykazuje charakteristické vlastnosti jiných návyků včetně návyků látkových. Griffiths argumentuje tím, že chlapec Jamie, jehož případ jsme si uvedli výše, vykazoval příznaky charakteristické pro jiné návyky, například změny nálad, toleranci, abstinenční příznaky, konflikt a relaps. Young, která na toto téma realizovala mnoho výzkumů, popsala závislost na internetu jako jakékoliv kompulzivní chování související s pobytem online, které narušuje normální běh života a vyvolává silný stres odrážející se v rodině, u přátel, milovaných osob a v pracovním prostředí daného jednotlivce. Návyk na internetu se označuje jako závislost na internetu a kompulzivní používání internetu (Young, 1998a, 1998b). Klíčovým prvkem je nadměrné používání internetu, které je dominantou života závislého. Výzkumní pracovníci, kteří s popisem takového nadměrného chování jako závislosti na internetu nesouhlasí, používají místo toho jiné výrazy, například návykové chování, vysoká angažovanost, kompulzivní chování, nadměrné používání a problematické používání (Beard, 2005; Beard & Wolf, 2001; Charlton, 2004; Goldsmith, Shapira, 3

4 Hollander, & Stein, 2006; Morahan-Martin, 2005; Morahan-Martin & Schumacher, 2003; Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 2000). Vyvstává rovněž otázka, zda bychom měli rozlišovat mezi závislostí na internetu a návykem na internet (Griffiths, 2000c; Widyanto & Griffiths, 2007). Návyk na internetu implikuje, že internet je pouhým prostředím, v jehož rámci se odehrávají hlubší a původní problémy. Za nepřítomnosti internetu je pravděpodobné, že se daný problém projeví jiným způsobem. V tomto případě by bylo možné internet dokonce považovat za relativně bezpečné prostředí, v němž se takový problém může vynořit, místo aby na sebe vzal formu rizikovějších příznaků nebo způsobů chování, jako je užívání drog, sebepoškozování nebo anorexie (Smahel, 2003). Naopak z výrazu závislost na internetu vyplývá, že příslušné chování budící obavy by se v jiném kontextu nevynořilo (Griffiths, 2000b; Widyanto & Griffiths, 2007). Tento druhý typ by mohl znamenat, že internet a jeho různá fóra vytvářejí prostředí, jež lidem umožňují dělat věci, které by nikde jinde nedělali (např. kybersex, kyberstalking) (Griffiths, 2000b). Je zřejmé, že je potřeba další výzkum, aby bylo možné určit, zda extrémní způsoby používání internetu představují charakteristické symptomy reálné závislosti. Ve světle těchto otázek budeme používat výraz návykové chování na internetu pro popis nadměrného používání internetu, aniž bychom tím předpokládali, že původcem tohoto návykového chování je internet samotný. Vzhledem k aktuálnímu stavu výzkumu souhlasíme s názorem, že výraz závislost na internetu pro uživatele internetu neplatí. Při popisu výzkumů jiných autorů používáme ovšem pro účely shody konkrétní výrazy, které volí tito jiní autoři, včetně výrazu závislost na internetu. Prevalence návykového chování na internetu Abychom si ozřejmili problém návykového chování u mladých lidí v online kontextech, podíváme se zevrubněji na to, v jaké míře tento způsob chování mezi dospívajícími a mladými ve fázi vynořující se dospělosti skutečně převažuje. Rovněž se zamyslíme nad tím, zda a proč je možné, že jsou mladí lidé vystaveni největšímu riziku z hlediska návykového chování. Zde si uvedeme pouze obecné statistiky o prevalenci online návykovosti; statistické údaje týkající se konkrétních aplikací (např. online her) lze nalézt v částech, které pojednávají o návykovosti těchto příslušných aplikací. 4

5 Vzhledem k tomu, že výskyt návykového chování na internetu se v různých kontextech značně liší, uvádíme údaje o prevalenci samostatně pro jednotlivé státy. V USA vypracovali autoři Morahan-Martin a Schumacher průzkum 277 uživatelů internetu z řad amerických vysokoškolských studentů; ve svém vzorku identifikovali 8,1 % jako patologické uživatele, kteří vykazovali nejméně čtyři ze šesti příznaků patologického používání internetu (Morahan-Martin & Schumacher, 2000). Patologičtí uživatelé internetu trávili online v průměru 8,5 hodin týdně. Tato průměrná doba strávená online se může jevit jako krátká; autoři také argumentují tím, že svědčila o problémech, které vyplouvaly na povrch během krátkých pobytů na internetu. Patologičtí uživatelé přistupovali na internet spíše proto, aby zde hráli interaktivní hry, setkávali se s novými lidmi pro získání emoční podpory a chovali se více bez zábran. Znepokojující je to, že informací o prevalenci mezi dospívajícími v USA je málo, a v době psaní této knihy se nám nepodařilo nalézt žádné novější odhady ani odhady návykovosti mezi dospívajícími v USA. Jak si ukážeme dále, výzkum tohoto tématu probíhal naopak více v asijských zemích, například v Číně a na Tchaj-wanu, což by mohlo odrážet naléhavost, jež má svůj původ ve zprávách o internetových kavárnách v těchto zemích, kde vysedávají většinou mladí muži s očima fixovanýma na obrazovku a naprosto zabraní do online her (Macartney, 2008). U čínských dospívajících zjistili autoři Cao a Su (2007), že 2,4 % jejich vzorku (n = 2620; věk 12 až 18 let) dospívajících uživatelů internetu vykazovalo přítomnost návyku. Uživatelé internetu s návykem trávili online v průměru 11 hodin týdně, zatímco skupina bez návyku trávila online tři hodiny týdně. Je zajímavé, že uživatelé s návykem byli s mnohem větší pravděpodobností chlapci (83 %) než dívky (17 %). To je rozdíl oproti studiím v USA a v Evropě, kde typicky nebývají zjištěny žádné rozdíly mezi pohlavími (tj. Johansson & Gotestam, 2004; Smahel et al., 2009b). V evropském kontextu vypracovali autoři Johansson a Götestam (2004) průzkum mezi 3237 mladými Nory ve věku 12 až 18 let. Autoři použili diagnostický dotazník dle Youngové (Young s Diagnostic Questionnaire) (1996) a zjistili návyk na internet u 2 % účastníků, a dále u 8,7 % zjistili riziko nadměrného používání internetu. Další analýzy používající návyk na internet jako závisle proměnnou ukázaly významné hodnoty pro rozsah používání internetu a typ online aktivit. Jednotlivci ve skupině s návykovým 5

6 chováním udávali vyšší četnost a dobu strávenou online; tito respondenti rovněž udávali vyšší míru používání diskusních skupin, čtení / posílání ů, hraní her, kupování a objednávání zboží a služeb a čtení novin a časopisů. Výzkumní pracovníci nezjistili žádný vztah mezi demografickými proměnnými (věk, pohlaví, geografické údaje a proměnné sociálního pozadí, například docházka do školy, práce a typ bydliště) a návykovým chováním na internetu. Obecně se má za to, že mladí lidé jsou vystaveni vyššímu riziku návykového chování na internetu v porovnání s dospělými, a je tudíž důležité skutečně porovnávat prevalenci návykovosti neboli skóry návykovosti mezi dospívajícími, mladými ve fázi vynořující se dospělosti a dospělými. Takové porovnání jsme provedli s využitím dat získaných z odpovědí na otázky ohledně online návykového chování, jež byla součástí projektu World Internet Project v České republice (Smahel et al., 2009b). Sběr dat probíhal od září 2008 a projektu se zúčastnilo 2215 respondentů ve věku 12 let a starších; data se sbírala formou osobních pohovorů a skládala se ze dvou částí: původní vzorek byl reprezentativní z hlediska české populace a zahrnoval 1520 respondentů ve věku 12 let a starších, druhý vzorek zahrnoval 695 respondentů ve věku 12 až 30 let. Otázky týkající se návykového chování online se měřily na základě pěti dimenzí podle autorů Griffiths (Griffiths, 2000a, 2000c) a Beard a Wolf (Beard, 2005; Beard & Wolf, 2001): (1) kognitivní a behaviorální nápadnost, (2) tolerance, (3) pozitivní a negativní změny nálady, (4) konfliktní aspekty, (5) časové aspekty neúspěšné pokusy omezit čas strávený používáním internetu. Obě skupiny byly sestaveny podle těchto kritérií: skupina A (návykové chování na internetu) muselo být zastoupeno všech pět dimenzí a skupina B (riziko návykového chování na internetu) musel být zastoupen konflikt plus nejméně tři další faktory. Všechny příznaky návykového chování na internetu (skupina A) vykazovala 4 % českých uživatelů internetu, přičemž u 8,6 % uživatelů bylo přítomno riziko návykového chování online (Smahel et al., 2009b). Na obrázku 9.1 jsou znázorněny věkové trendy prevalence návykového chování na internetu u zkoumaných uživatelů. Návykové chování na internetu vykazovalo nejvyšší prevalenci mezi osobami ve věku 12 až 15 let (8 % vykazovalo všechny příznaky návykového chování), po nich následovalo věkové rozmezí 20 až 26 let (5,3 %). Skupiny s příznaky návykového chování ostře klesaly s věkem, 6

7 % přičemž u uživatelů internetu ve věku 36 let a starších vykazovala všechny příznaky návykovosti méně než 2 %. Dále byla zjištěna strmá křivka u skupiny s rizikem návykového chování, přičemž počet dospívajících a mladých ve fázi vynořující se dospělosti, kteří byli vystaveni riziku, byl velmi vysoký. Uvážíme-li, že na obrázku 9.1 jsou zahrnuta pouze data od uživatelů internetu, přičemž používání internetu klesá s věkem, je skutečné riziko mladších osob vzhledem ke zbývající části populace, zejména dospělým, pravděpodobně ještě vyšší. Je zajímavé, že z hlediska výskytu návykového chování na internetu nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi pohlavími. V případě mladých (12 až 19 let) byl se zvýšeným rizikem spojen čas strávený online: ti z respondentů, kteří vykazovali všechny příznaky návykového chování (skupina A), udávali, že doma internet používají v průměru 15,1 hodin týdně, v porovnání s 9,8 hodinami, jež udávali dospívající, kteří nebyli vystaveni riziku Addictive behavior present At risk for addictive behavior years years years years years 50 and more years Obrázek 9.1 Podíly prevalence (v %) závislostního chování na internetu podle věku uživatelů (2008 česká data z World Internet Project). 7

8 46 and older years years years Chile Czech Republic Sweden Chile Czech Republic Never Sweden Rarely Chile Often + very often Czech Republic Sweden Chile Czech Republic Sweden % 20% 40% 60% 80% 100% Obrázek 9.2 Procenta respondentů, kteří uváděli míru zažívaného konfliktu s rodinou, přáteli nebo partnery kvůli používání internetu podle věku v Čile, České republice a Švédsku (2008 WIP data) 8

9 Jedním z důvodů vyšší prevalence návykového chování mezi mladými může být obecněji přítomnost konfliktu v jejich životech. Z obrázku 9.2 bychom mohli usuzovat, že u dospívajících ze tří států (Chile, Švédsko a Česká republika) (Smahel, Vondrackova, Blinka, & Godoy-Etcheverry, 2009c) byla větší pravděpodobnost, že budou udávat konflikt ohledně svého používání internetu v porovnání s osobami ve fázi vynořující se dospělosti a staršími dospělými. Podle některých výzkumných pracovníků může konflikt ohledně používání internetu představovat nejvýznamnější rozměr návykového chování (Beard & Wolf, 2001), a tudíž jeho zesílená přítomnost během dospívání může souviset s vyšší pravděpodobností návykového chování u této věkové skupiny. Identifikace dospívajících, u nichž může být přítomen návyk na internet Důležitým krokem na cestě k porozumění návykovému chování online je identifikace mladých lidí, jejichž online aktivity by mohly být nadměrné a patologické. S cílem posoudit návykové chování na internetu navrhla autorka Youngová krátký dotazník (Young, 1995, 1996, 1998b), který je postaven na kritériích patologického hráčství v offline kontextech, jež je podle DSM-IV klasifikováno jako porucha kontroly impulzivnosti. Zjištění získaná z tohoto krátkého dotazníku byla použita pro vypracování testu návyku na internet (IAT) o 20ti položkách, jenž je k dispozici na webových stránkách centra Center for Internet Addiction Recovery, které řídí Young (1998a). V souladu s obecnými kritérii DSM IV navrhl Griffiths (Griffiths, 2000a, 2000b; 2000c; Widyanto & Griffiths, 2007) šest základních komponent návykového chování na internetu (Griffiths, 2000a), o nichž přinesly poznatky dotazníky použité u dospělých (tj. Ko, Yen, Chen, Chen, & Yen, 2005; Lemmens, Valkenburg, & Peter, 2009; Smahel et al., 2009b). Nápadnost: Situace, kdy některá online aktivita získá největší význam v životě jednotlivce a převažuje v rámci kognitivních a emočních procesů a chování Změny nálad: Má-li online aktivita vliv na subjektivní prožitky daného uživatele internetu Tolerance: Průběžný proces, kdy jsou pro zakušení původní nálady potřebné čím dál větší dávky online aktivity 9

10 Abstinenční příznaky: Negativní pocity a emoce, které se dostavují po ukončení online aktivit nebo v případě nemožnosti jejich provádění Konflikt: Interpersonální (převážně s rodinnými příslušníky a přáteli) nebo intrapersonální konflit je vyvoláván online aktivitami Relaps: Tendence k relapsu a návratu k návykovému chování, dokonce i po obdobích relativní kontroly Griffiths navrhuje, že u jednotlivce je přítomen návyk pouze tehdy, jsou-li zastoupené všechny komponenty. Například, v rámci pěti případových studií Griffiths (2000a) ukázal, že vykazovaly-li jednotlivé osoby pouze několik z těchto dimenzí, bylo nadměrné používání internetu čistě symptomatické, a že tyto osoby mohly internet používat pouze ke zmírnění ( neutralizaci ) jiných problematických oblastí, například problémů ve vztazích, starostí o vlastní fyzický vzhled, postižení apod. Z tohoto důvodu nemusí vysoký skór z některých dotazníků (aniž by byly přítomné všechny komponenty) znamenat, že příslušný uživatel internetu má vytvořen návyk, ale spíše to, že nadměrné používání internetu je zde symptomatické pro jiné problémy na pozadí. Při používání dotazníků, jako je zmiňovaný dotazník Youngové, které nerozlišují mezi návykem a nadměrným používáním, by psychologové a poradci měli postupovat s opatrností. Výše uvedená kritéria pro diagnostiku návykového chování na internetu jsou obecná a platí pro dospělé, osoby ve fázi vynořující se dospělosti i dospívající. Pro účely diagnostiky návykového chování na internetu u dospívajících se nicméně domníváme, že by bylo vhodné popsaná kritéria upravit, jelikož řada ze současných kritérií se zakládá na negativní rodinné dynamice, jako jsou konflikty ohledně používání internetu, stížnosti ze strany členů nejbližší rodiny (například rodičů), lhaní členům rodiny apod. Jak jsme již měli možnost vidět na obrázku 9.2, je konflikt mezi dospívajícími a jejich rodiči během dospívání relativně běžný a často bývá v té či oné formě přítomen, bez ohledu na rozsah, v jakém dospívající jednotlivec internet používá. Je tedy možné, že současné dotazníky přeceňují skóry návykovosti u dospívajících, a měli bychom je používat opatrně. Ve snaze navrhnout speciální diagnostická kritéria pro dospívající vypracovali výzkumní pracovníci na Tchaj-wanu (Ko et al., 2005) průzkum 468 dospívajících ve věku 12 až 19 let. Respondenti vyplňovali dotazník na návyk na internetu (CIAS); dále se studie účastnilo sedm psychiatrů, kteří na základě diagnostického pohovoru hodnotili návykové 10

11 chování na internetu. Výsledky vedly k odkrytí 13ti diagnostických kritérií, která jsou rozdělena do tří skupin (Ko et al., 2005): A) Maladaptivní charakter používání internetu: Vede ke klinicky významnému narušení nebo tísně a vyskytuje se kdykoliv v průběhu stejného tříměsíčního období. Musí být přítomno šest (nebo více) z následujících příznaků: 1. Zaujatost aktivitami na internetu 2. Opakované selhávání ve snaze odolat nutkání použít internet 3. Tolerance: značný nárůst délky používání internetu potřebné pro dosažení uspokojení 4. Abstinence projevující se některým z těchto způsobů: i. Příznaky dysforické nálady, úzkosti, podráždění a nudy po několika dnech bez provádění aktivit na internetu ii. Používání internetu pro dosažení úlevy od abstinenčních příznaků nebo s cílem jim zabránit 5. Používání internetu déle, než měl uživatel původně v úmyslu 6. Perzistující touha anebo neúspěšné pokusy výrazně omezit nebo zredukovat používání internetu 7. Nadměrná doba strávená aktivitami na internetu 8. Nadměrné úsilí vynaložené na aktivity potřebné pro získání přístupu k internetu 9. Pokračování ve značném používání internetu, přestože si je uživatel vědom, že má přetrvávající nebo opakující se fyzický či psychický problém, jenž je pravděpodobně způsobován nebo zhoršován používáním internetu B) Funkční narušení: Musí být přítomen jeden (nebo více) z následujících příznaků: 1. Opakující se používání internetu, které vede k selhávání při plnění školních či domácích povinností spjatých s hlavní rolí uživatele 2. Používání internetu vede k narušení sociálních vztahů 3. Používání internetu vede k chování, které porušuje školní řád nebo zákony C. Nelze vysvětlit jiným psychiatrickým postižením: Návykové chování na internetu nelze přičítat žádné psychotické poruše ani bipolární poruše I. Vzhledem ke složitosti, kterou se vyznačuje diagnostika návykového chování na internetu, autoři Beard a Wolf (2001) doporučují, že diagnóza by měla být založena na rozsáhlém klinickém pohovoru a na výsledcích veškerých provedených testů. Klinický 11

12 pracovník by měl být schopen posoudit, zda zjištěné informace vyhovují navrhovaným kritériím pro diagnostiku návykovosti na internetu (s. 379). Mínění těchto autorů zde reprodukujeme vzhledem k nutnosti postupovat opatrně, hodnotíme-li návykovost u dospívajících, a také s cílem zdůraznit, jaký význam má pro diagnostiku návykového chování na internetu klinický pohovor. Koreláty návykového chování na internetu Na základě výzkumů lze usuzovat, že dospívající s návykovým chováním na internetu mají problémy i s jinými stránkami svého života. Příklady bychom mohli hledat v akademické sféře (zhoršení známek, chození za školu), v oblasti rodinných vztahů (konflikty a potřeba skrývat nadměrné používání internetu před rodiči), tělesného zdraví (spánková deprivace), duševního zdraví (deprese) a financí (výdaje za internet), zneužívání látek a kyberšikany (Chou, Condron, & Belland, 2005; Griffiths, 2000a; Ko, Yen, Chen, Chen, Wu, & Yen, 2006; Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay, & Scherlis, 1998; Kubey, Lavin, & Barrows, 2001; Tsai & Lin, 2003; Young, 1998a). V rámci jednoho průzkumu mezi 576 vysokoškolskými studenty (věkový průměr = 20,25 let) udávalo zhruba 9 % účastníků, že jsou možná psychicky závislí na internetu. Nebyly zde sice zjištěny žádné účinky věku, nicméně u studentů mužského pohlaví byla větší pravděpodobnost závislosti. Dále 14 % studentů udávalo, že kvůli používání internetu utrpěla újmu jejich školní práce (Kubey et al., 2001). Výraznější používání internetu vykazovalo vysokou korelaci s narušeným výkonem ve škole. Selfreported závislost na internetu i narušený výkon ve škole byly spojené se zvýšeným používáním všech internetových aplikací, nejsilněji se ovšem vyskytovalo u těch účastníků, kteří navštěvovali chatovací místnosti a MUD (textové virtuální světy). Dalším typem problematického chování je zneužívání látek, u něhož byla zjištěna spojitost s návykovým chováním na internetu. Ko s kolegy zpracovali průzkum 3662 středoškolských studentů 3. a 4. ročníku na Tchaj-wanu, jejichž věk se pohyboval od 11 do 21 let (Ko et al., 2006). Účastníci vyplňovali dotazník Tridimensional Personality Questionnaire (trojdimenzionální dotazník osobnosti; TPQ), Chen Addiction Scale (Chenovu škálu závislosti) a Questionnaires for Experience in Substance Use (dotazníky na zkušenosti s užíváním látek). U dospívajících s vyššími skóry návyku na internetu 12

13 existovala větší pravděpodobnost, že budou udávat užívání látek. Návykové chování souviselo s vysokou mírou hledání nového, s vysokou mírou vyhýbání se škodě a s nízkou závislostí na odměně, přičemž vysoká míra hledání nového, nízká míra vyhýbání se škodě a nízká závislost na odměně predikovaly vyšší míru užívání látek. Autoři došli k závěru, že dospívajícím s vysokými skóry hledání nového a s nízkými skóry závislosti na odměně by měly být poskytnuty strategie pro prevenci návyku na internetu a užívání látek. Souvislost mezi návykem na internet a užíváním látek je obdobou vztahu mezi kyberšikanou a užíváním látek (tj. Hinduja & Patchin, 2007), což je tématem následující kapitoly. Na základě našeho vlastního výzkumu postaveném na českých datech z projektu World Internet Project jsme zjistili podobnou, středně silnou korelaci mezi kyberšikanou a dvěma komponentami návykového chování, a sice konfliktem a nápadností (Smahel, Blinka, & Sevcikova, 2009a). Studie autorů Cao a Su (2007) dospívajících ve věku 12 až 18 let v Číně odkryla skutečnost, že účastníci vykazující příznaky návykového chování na internetu dosahovali vyšších skórů na podškálách neurotického chování, psychózy, lhaní, emočních příznaků, problémů s chováním, hyperaktivity a celkových potíží. Skupina s návykem na internetu rovněž dosahovala nižších skórů na podškálách pocitu kontroly nad časem, pocitu hodnoty času, pocitu účinného využívání času a prosociálního chování. Společně tyto výsledky naznačují, že problémy v offline i online životě mladých lidí mohou být vzájemně provázané. Vskutku se zdá, že offline a online problematické chování u dospívajících, jako je zneužívání látek a nadměrné používání internetu, může být propojené, a že může dokonce ukazovat na hlubší psychologické a emoční potíže. Není jistě překvapivé, že s online návykovostí souvisejí také rodinné proměnné, například spokojenost, ekonomický status, stav rodičů z hlediska manželství a užívání alkoholu v domácnosti (Yen, Yen, Chen, Chen, & Ko, 2007). Yen s kolegy uvádějí, že vyšší míra konfliktu mezi rodiči a dospívajícím, navyklá konzumace alkoholu u sourozenců, pociťovaný kladný přístup rodičů k užívání látek u dospívajících a nižší fungování rodiny jsou faktory, které s návykem na internet souvisejí. Návyk na internet a zneužívání látek sdílejí podobné rodinné faktory, což dále naznačuje, že obojí bychom mohli zahrnout jako dílčí součást syndromů problematického chování. 13

14 Běžné oblasti online návykového chování V dalších částech této kapitoly se budeme věnovat čtyřem běžným oblastem online návykového chování, které mohou představovat nejvíce problematické aspekty nadměrného používání internetu u mladých lidí: (1) online hraní her, (2) online vztahy (komunikace), (3) virtuální sexuální chování a (4) online gamblerství. Online hry a návykové chování Podle výsledků projektu Pew Internet Project hraje 97 % dospívajících v USA hry na počítači, na webu, na hand-heldech či herních konzolích, 50 % hrálo hry včera a 80 % hrálo hry spadající do pěti nebo více různých žánrů (Lenhart, Kahne, Middaugh, Macgill, Evans, & Vitak, 2008). Zdá se, že hraní počítačových her je mezi dospívajícími v rozvinutých zemích všeobecně rozšířenou aktivitou. Podle dat projektu WIP hrálo online hry % uživatelů internetu ve věku 12 až 18 let (viz obrázek 1.6 v 1. kapitole). Online hry zaujímají tudíž ústřední místo v online životě mladých lidí, a také mají výrazné zastoupení v kontextu nadměrného používání internetu; o problematice násilí a online her pojednáme odděleně v 10. kapitole. Zde se zaměříme na jeden typ online her, tzv. Massively Multiplayer Online Role- Playing Games (online rolové hry pro více hráčů), o nichž jsme se již zmínili v 1. kapitole. Důvodem je to, že se výzkum návykovosti dosud zaměřoval převážně na tento kontext. Dosavadní výzkum naznačuje, že hry MMORPG a MMO vykazují značný potenciál pro utváření herního návykového chování u řady hráčů (tj. Rau, Peng, & Yang, 2006; Wan & Chiou, 2006a, 2006b). Začneme jednou případovou studií, která ilustruje návykové chování v kontextu online her, poté pojednáme o charakteristikách hráčů a her, jež jsou pro nadměrné online hraní relevantní. Níže je uveden případ jedenáctiletého chlapce z Velké Británie, který se jmenoval Martin, a který měl problémy s hraním her MMORPG (Wood, 2008, s. 173): Martin je jedináček, který neměl moc přátel, alespoň ve skutečném světě ne, a hodně volného času trávil hraním jedné hry typu MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game) The World of Warcraft. Martinovi se hraní této hry líbilo a vysvětloval nám, jak si užíval různá dobrodružství, která zažíval se svými herními přáteli. Bál se, že se ho rodiče snaží od hraní odradit, protože podle nich byl na hraní závislý. 14

15 Připouštěl, že skutečně hraje co nejvíc, jak jen to jde, a že když hraje, cítí se nejšťastnější. Martin se ale svěřil také s tím, že ve škole byl vystaven šikaně, a že školu nenávidí. Hraní této hry pro něj byl způsob, jak se s touto zkušeností vyrovnával, a umožňovalo mu to udržovat společenské kontakty, aniž by musel chodit ven a riskovat, že bude opět vystaven šikaně. O šikaně nikomu neřekl. Rodiče s povšimli, že do školy chodí neochotně, že si jeho učitelé dělají starosti s jeho výsledky, a že tráví příliš mnoho času o samotě ve svém pokoji, kde hraje svoji hru. Domnívali se, že příčinou problémů je právě hra, a hrozili mu, že mu ji vezmou. Martin byl rozčilením bez sebe, nejen že musel zažívat šikanu, navíc byl ohrožen jeho jediný únik z reality jeho existence. Martin měl pocit, že kdyby nemohl s kamarády hrát online, nezbylo by mu v životě už nic, co by ho těšilo. Wood poznamenává, že rodiče mají často před očima především čas strávený hraním her a zacházejí s ním jako s problémem, často si ale neuvědomují, že pro mladé se v mnoha případech jedná o sociální aktivitu (Wood, 2008). V mnoha případech se ústřední příčina hraní skrývá jinde a v případě Martina byla takovým základním problémem v offline světě šikana ve škole. Vyjasňuje se jedna věc, totiž že pro mladé online hráče jsou hry typu MMORPG velmi významnou součástí jejich života, přinejmenším z hlediska stráveného času. Griffiths s kolegy zjistili, že dospívající (ve věku 20 let a mladším) hrají hry v průměru dva roky, u starších hráčů jsou to dva roky a tři měsíce (Griffiths, Davies, & Chappell, 2004). Dospívající lidé dále hrají hry typu MMORPG intenzivněji (26 hodin denně) než mladí dospělí (20 až 22 hodin týdně v případě hráčů starších 26 let). Průměrný věk hráčů MMORPG pravděpodobně spadá do období vynořující se dospělosti, přičemž typický věk se pohybuje kolem 25 let (Smahel, Blinka, & Ledabyl, 2008; Yee, 2006). Chlapci a mladí muži představují téměř 90 % hráčů a je zajímavé, že průměrný věk hráček ženského pohlaví je vyšší (32 let) (Yee, 2006). Griffiths rovněž zjistil, že starší hráči bývají více smíšení, pokud jde o zastoupení pohlaví, u mladších je naopak vyšší zastoupení chlapců či mladých mužů (Griffiths et al., 2004). Pokud jde o výskyt návyku na online hrách, budeme vycházet z celosvětového online vzorku 548 hráčů MMORPG (The World of Warcraft a Everquest), jejichž skór online návykového chování byl hodnocen na podkladě práce Griffithse (Griffiths, 2000c; Smahel et al., 2008). Kladli jsme několik otázek ohledně příznaků popsaných pěti faktorů 15

16 návykového chování a spočítali jsme skór návykovosti. Výsledky ukázaly, že 5,5 % online hráčů vykazovalo velmi vysoký skór návykovosti, a 26,5 % účastníků vykazovalo vysoký skór návykovosti (Smahel et al., 2008). Z hlediska návykového chování dosahovali významně vyššího skóru dospívající a osoby ve věku vynořující se dospělosti (do 26 let věku) než starší hráči (rozdíl mezi dospívajícími a mladými ve fázi vynořující se dospělosti není významný). Hráči s nízkým skórem návykovosti trávili hrou méně než 20 hodin týdně, zatímco hráči s velmi vysokým skórem strávili hraním v průměru 41 hodin týdně. Nejproblematičtější skupina zahrnovala hráče s vysokým skórem návykovosti, kteří ovšem zároveň sami sebe nepovažovali za osoby s návykem: to odpovídá 6 % hráčů v naší studii. Tito hráči vykazovali příznaky návykového chování, přitom ale tvrdili, že žádný návyk nemají. Naopak 45 % všech hráčů mělo za to, že mají na hraní vytvořen návyk, ovšem více než polovina z nich vykazovala nízký skór návykovosti. Pokud jde o míru návyku, kterou u sebe hráči sami vnímají, je rovněž možné, že když mladí říkají jsem na něčem závislý/á (tj. sport), jedná se pouze o módní vyjádření. Sociální rozměry her typu MMOGRPG jsou důležité z hlediska svého potenciálu vzniku návykového chování (Wan & Chiou, 2006b). Hráči typicky hrají ve skupinách, sdružují se do tzv. bratrstev a během hraní spolu bohatě komunikují. Spolupráce s jinými hráči je běžná a často je nutná, chce-li někdo ve hře uspět. Toto na skupinu orientované prostředí, kterým se hry MMORPG vyznačují, koresponduje s potřebou dospívajících a mladých ve fázi vynořující se dospělosti utvářet skupiny a stávat se členy skupin (Bee, 1994; Dunphy, 1963). A dále, jsou to dospívající chlapci, více než dívky, kteří se cítí nuceni porovnávat se mezi sebou a poměřovat své síly a posilovat tak svoji sebeúctu a soběstačnost (tj. Macek, 2003). Hry MMORPG tento aspekt měření sil v sobě zahrnují, stejně tak i nutkání dosáhnout v hierarchii skupiny dobrého umístění. Je zajímavé, že se do her MMORPG ponořují mladí muži ve fázi vynořující se dospělosti očekávali bychom, že tito jedinci budou pociťovat nižší potřebu vzájemně se ve skupinách porovnávat a poměřovat své síly ve virtuálních hrách, což ale není tento případ; tato problematika si zasluhuje další výzkum. Rovněž je možné, že hraní online her vštěpuje hráčům větší smysl soběstačnosti a tudíž posiluje jejich motivaci hrát fantazijní rolové hry s následkem rizika návykového 16

17 chování. Wan a Chiou uskutečnili pohovor s deseti dospívajícími hráči z Tchaj-wanu, kteří hraním MMORPG trávili více než 48 hodin týdně (Wan & Chiou, 2006b). Na základě uplatnění psychoanalytické perspektivy vyslovili úvahu o tom, že hry hráčům nabízejí prostředí vyznačující se nižší sociální kontrolou, nemusejí se zde tudíž skrývat za obranné mechanismy. Naopak je možné, že prostřednictvím své herní postavy získávají pocit kontroly nad událostmi a naplňují svoji potřebu sebeprezentace. Pokud se ovšem dospívající hráč ve fyzickém světě necítí příliš silný, mohla by jej soběstačnost, kterou díky své virtuální postavě získá, na hře fixovat a v konečném důsledku spirálovitě vést k určité formě návyku. Na základě případové studie jednoho hospitalizovaného hráče ve věku 18 let navrhli Allison s kolegy podobný mechanismus vzniku návyku. Tito autoři vyslovili úvahu, že jednotlivé výskyty nadměrného hraní, které mohly zabrat až 18 hodin z jednoho dne, byly převážně řešením jeho problémů se sebeúctou a sociálními nedostatky (Allison, von Wahlde, Shockley, & Gabbard, 2006). Online postavou tohoto hráče byl šaman schopný vracet život mrtvým a svolávat blesky, což mu umožňovalo, aby si ve hře vytvářel plnohodnotné self, a pomáhalo mu překonat jiné deficity. Přestože například v offline světě trpěl sociálními fóbiemi, ve hře se úspěšně socializoval. Oba z výše uvedených mechanismů jsou spekulativního rázu a zakládají se na výzkumu malého počtu subjektů (deset pohovorů a jediná případová studie). Je potřeba realizovat další výzkum, abychom porozuměli tomu, jak lákavost online her hráčům pomáhá kompenzovat deficity a potíže v offline světě, čímž by mohla bezděčně přispívat k nadměrnému hraní online her. Stejně tak je potřebný další výzkum, máme-li porozumět charakteristikám mladých lidí, kteří mohou být vystaveni riziku návykového chování na internetu. U dospívajících v Kanadě bylo zjištěno, že silným až středně silným prediktorem vzniku návyku na online hrách a problémů s online gamblerstvím je emoční inteligence (Parker, Taylor, Eastabrook, Schell, & Wood, 2008). Mladí lidé s deficitem v oblasti čtení, sebevyjádření a dosahování žádoucích emocí mohou být náchylnější k online návykovému chování. V tomto výzkumu byla korelace skórů emoční inteligence a návykového chování na internetu obzvláště vysoká u mladých dospívajících (r = -0,38). Výzkumní pracovníci rovněž vyslovili úvahu v tom smyslu, že jevy návykového chování na internetu, hraní her 17

18 a gamblerství mohou vykazovat etiologickou souvislost a nemusí se tudíž jednat o tři nezávislé jevy. Návykové chování z hlediska kybervztahů Jak si je čtenář bezpochyby vědom, skýtá internet pestrou škálu možností, jak se lidé mohou setkávat a interagovat s ostatními. Občasný anonymní charakter online komunikace, který byl pravidlem především v raných letech existence internetu, podporuje rychlou výměnu osobních informací intimního rázu a může dokonce mezi účastníky komunikace utvářet určitý druh emoční vazby. Uživatelé se díky tomu mohou cítit k online komunikaci přitahováni a mohou dokonce nabývat dojmu sociální opory, tedy něčeho, v čem možná v offline životě mohou pociťovat nedostatek (King, 1996; Young, 1997). Okamžitost odezvy těchto interakcí a jejich zdánlivou dostupnost 24 hodin denně by mohli shledávat lákavou dokonce i mladí lidé, kteří mají dobré sociální vztahy v offline světě a nástroje online komunikace používají k interagování s offline přáteli, a kteří by interagováním s těmito přáteli online mohli trávit nemírné množství času. Bez ohledu na to, zda se jedná o online či offline komunikačního partnera, je zde ústředním tématem čas strávený interagováním a komunikací. Jestliže doba strávená online komunikací vzroste do té míry, že daný jednotlivec ztratí kontakt s jinými aspekty svého života, mohli bychom na takovou interakci nahlížet jako na návykové chování na internetu. Návyk na online komunikaci bychom si mohli ilustrovat na příkladu Becky, která začala s vytvářením webových stránek, když jí bylo 15 let (Hall & Parsons, 2001). Její rodiče se rozvedli, když jí bylo 16; od té doby se postupně izolovala v online chatovacích skupinách s jinými vrstevníky, jejichž rodiče byli také rozvedení. Měla pocit, že její online přátelé jsou pro ni důležitější než kamarádi ve škole, a začala s nimi online na internetu trávit téměř veškerý svůj volný čas. Neúměrně dlouhým časem, který Becky trávila v online prostředí, trpěly její vztahy s kamarády z offline světa i práce ve škole. Tato doba strávená online se dále prodlužovala a Becky začala předstírat nemoc, aby nemusela do školy a mohla zůstat u počítače. Nakonec věci došly tak daleko, že hrozilo, že Becky nedokončí čtvrtý ročník se svými spolužáky; v této době se její matka obrátila na poradce na duševní zdraví. 18

19 Stejně jako v případě jiných druhů problémového chování, mohou některé charakteristiky u mladých lidí zvyšovat riziko nadměrné online komunikace. Z předběžně shromážděných výsledků bychom mohli usuzovat, že uživatelé s návykem možná komunikují častěji než jiní uživatelé online. V jedné z prvních studií na toto téma autorka Young uvádí, že jednotlivci bez návyku (všech věků) používají nejčastěji ty aspekty internetu, které jim umožňují přístup k informacím, zatímco uživatelé náchylní k online návykovému chování používají aplikace, které podporují komunikaci mezi uživateli (Young, 1995, 1996). Niemze et al. uvádí, ž studenti (n = 371) s tendencí k návykovému chování na internetu se projevovali více přátelsky a otevřeněji online než ve fyzickém světě; na internetu mají více kamarádů a sdílejí s nimi všechna svá tajemství (Niemz, Griffiths, & Banyard, 2005). Další z uživatelských proměnných je osamělost, která může přispívat k nadměrné online komunikaci. V literatuře lze nalézt dvě vzájemně si odporující hypotézy, pokud jde o vztah mezi používáním internetu a osamělostí: první z nich říká, že používání internetu vede k osamělosti, naopak podle druhé hypotézy je u osamělých jednotlivců větší pravděpodobnost, že budou internet používat nadměrně díky rozlehlým sociálním sítím, které virtuální prostředí nabízí (Morahan-Martin & Schumacher, 2003). Výzkum Krauta a kolegů se zaměřením na první hypotézu jsme si již uváděli v 7. kapitole (Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson, & Crawford, 2002; Kraut et al., 1998). Druhá hypotéza předpokládá, že osamělost je součástí charakteru člověka (Morahan-Martin & Schumacher, 2003), což je předpoklad, který nemusí platit ve všech případech. V rámci studie autorů Morahan-Martin a Schumacher realizované u 277 uživatelů internetu z řad vysokoškolských studentů byl zkoumán vztah mezi osamělostí a používáním internetu a zvyky. Osamělí jednotlivci uváděli, že internet používají častěji pro získání emoční podpory, aby se setkávali s novými lidmi, aby mohli interagovat s ostatními, chovat se s menšími zábranami; dále tito uživatelé dávali přednost online komunikaci, cítili se v online prostředí více otevření, sdíleli mezi sebou intimní tajemství a říkali, že většina jejich přátel jsou právě online přátelé. Osamělí lidé se také přihlašovali online, když se cítili sami, byli deprimovaní nebo úzkostní, a také častěji uváděli rozvoj problémů v souvislosti s internetem, které se projevovaly v jejich každodenním fungování. V rámci své studie realizované se vzorkem 699 mladých lidí nezjistil ovšem Leung (2002) žádný 19

20 významný vztah mezi osamělostí a častou online komunikací. Autoři vyslovili úvahu, že online komunikace s přáteli je mezi mladými lidmi populární aktivitou, a že s osamělostí může mít málo společného, což je tvrzení, pro které máme málo konkrétních důkazů, ať už jedním či druhým směrem. Je tedy patrné, že výstupy výzkumů zabývajících se osamělostí, online komunikací a nadměrným používáním internetu jsou neprůkazné. Získané výsledky vykazují značnou závislost na vzorku a na konkrétních způsobech, jak autoři jednotlivých výzkumů definují návykové chování. Domníváme se, že osamělost může být pravděpodobně důležitá coby rizikový faktor v souvislosti s návykovým chováním na online komunikaci, protože lidé, kteří jsou v offline světě osamělí, mohou mít dosti dobře větší tendenci vyhledávat interakce a sociální oporu online. Je potřeba další výzkum, máme-li objasnit vztah mezi online komunikací a návykovým chováním na internetu. Sexuálně kompulzivní chování a sexuálně návykové chování na internetu Podobně jako v případě návyku na internetu, ani online sexuální návykovost nepředstavuje oficiální kategorii, nýbrž se týká otázek ohledně nadměrného sexuálního chování ve virtuálních světech, které se v poslední době vynořují. V literatuře se pro popis těchto způsobů chování používají výrazy typu sexuální návyk na internetu (Griffiths, 2001b) nebo online sexuálně kompulzivní chování (Cooper, Putnam, Planchon, & Boies, 1999a). Online sexuální kompulzi lze nahlížet jako předchůdce sexuálně návykového chování na internetu; kompulzivní chování online se nejvíce vyskytuje v dospělosti a v menší míře také ve fázi vynořující se dospělosti. V současné době je k dispozici jen málo výzkumů zabývajících se zkoumáním návykového sexuálního chování online mezi dospívajícími. Také není zřejmé, do jaké míry se dospívající do těchto způsobů návykového sexuálního chování zapojují. Jak jsme si řekli již ve 3. kapitole, značná část online sexuálního chování dospívajících má podobu převážně explorativní, zde tudíž uvedeme pouze stručný popis charakteristických aspektů sexuálně kompulzivního chování online, jež by terapeutům a jiným klinickým pracovníkům mohly být nápomocné při rozpoznávání tohoto typu chování. 20

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ester Minaříková. VI. ročník kombinované studium. Obor: Pedagogika správní činnost

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ester Minaříková. VI. ročník kombinované studium. Obor: Pedagogika správní činnost UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Ester Minaříková VI. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika správní činnost DĚTI A INTERNET Diplomová práce

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Barbora Zlámalová 2. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia Obor: Speciálně pedagogická andragogika

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část

ÚVOD bakalářská práce se zabývá Inspirací motivací Cílem formální uspořádání Teoretická část ÚVOD Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlivem rodinného prostředí na trávení volného času dětí. Právě v době, kdy děti nejsou vázány žádnými povinnostmi, se často setkáváme s jejich rizikovým chováním.

Více

SBORNÍK STUDIÍ. děti a jejich problémy III

SBORNÍK STUDIÍ. děti a jejich problémy III SBORNÍK STUDIÍ děti a jejich problémy III Tento sborník vznikl s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. děti a jejich problémy III SBORNÍK STUDIÍ děti a jejich problémy III Sdružení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza : interpretativní fenomenologická analýza Diplomová práce Bc. Veronika Pořízková Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Brno 2015 ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost žen, které

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Diplomová práce Bc. Iveta Jakoubková Osobnost učitele Olomouc 2013 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Irena Plevová, PhD.

Více

sborník studií děti a online rizika

sborník studií děti a online rizika sborník studií děti a online rizika Tento sborník vznikl s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. děti a online rizika sborník studií děti a online rizika Sdružení Linka bezpečí,

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Osobnost jedince závislého na počítačových online hrách Bc. Nikol Čelináková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice

Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Hana Sovinová a Ladislav Csémy Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice Sestavili: Hana Sovinová a Ladislav Csémy STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA

Více

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vyšší odborná škola, střední škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Autor práce: Martina Procházková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE ÚZKOSTNÉ PORUCHY U ADOLESCENTŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Barbora Janochová Specializace v pedagogice: Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr. Pavel Nepustil PROCES ZMĚNY PO UKONČENÍ DLOUHODOBÉHO UŽÍVÁNÍ PERVITINU BEZ ODBORNÉ POMOCI Disertační práce Školitel: prof. PhDr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2012 Irena Hableová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Primární prevence netolismu ve školní družině na vybraných základních školách na Vsetínsku. Monika Janků

Primární prevence netolismu ve školní družině na vybraných základních školách na Vsetínsku. Monika Janků Primární prevence netolismu ve školní družině na vybraných základních školách na Vsetínsku Monika Janků Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá primární prevencí netolismu ve školní

Více

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Kontrolované užívání pervitinu

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Kontrolované užívání pervitinu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Lucie Markvartová Bakalářská práce Praha 2009-1 - Autor práce: Lucie Markvartová Vedoucí práce: Mgr. Jan Morávek Oponent

Více

Pražská psychoterapeutická fakulta. Rodinná terapie. z pohledu sociálního pracovníka

Pražská psychoterapeutická fakulta. Rodinná terapie. z pohledu sociálního pracovníka Pražská psychoterapeutická fakulta Rodinná terapie z pohledu sociálního pracovníka Brno 2004 Alena Brožková Obsah: 1. Úvod l 2. Co je rodina 2 3. Rodina jako systém 7 4. Rodinná terapie 9 5. Systemická

Více

Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání. Bakalářská práce

Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Zážitky stigmatizace při dobrovolnické činnosti s duševně nemocnými a jejich zvládání Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Matouš

Více

Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol. Jana Lukešová

Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol. Jana Lukešová Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol Jana Lukešová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních

Více

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků

Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12. analýza výsledků Test klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ 2010/11 2011/12 analýza výsledků leden 2013 Zpracoval: www.scio.cz, s. r. o. (září 2012) Datové podklady: výsledky testů klíčových kompetencí a odpovědi v souběžných

Více