Vliv internetu a počítačových her na mladistvé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv internetu a počítačových her na mladistvé"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Vliv internetu a počítačových her na mladistvé Bakalářská práce Olomouc 2012 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. Vypracovala: Monika Hubáčková

2 Prohlašují, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. podpis

3 Poděkování Tímto bych chtěla velmi poděkovat své vedoucí PhDr. Janě Kvintové, Ph.D. za její cenné rady a postřehy, díky kterým jsem tuto práci dokončila, a dále dvěma mladistvým za jejich ochotu a pomoc při rozhovoru.

4 ANOTACE Jméno a příjmení: Katedra: Vedoucí práce: Monika Hubáčková Katedra psychologie a patopsychologie PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. Rok obhajoby: 2012 Název práce: Název v angličtině: Vliv internetu a počítačových her na mladistvé The influence of the internet and computer games on adolescents Anotace práce: Bakalářská práce je zaměřena na vliv internetu a počítačových her na mladistvé. Popisuje význam médií v dnešní době. Seznamuje s internetem a jeho vlivem na mladistvé. Přibližuje období dospívání z hlediska ontogeneze. Zjišťuje, jaký vliv mají počítačové hry na mladistvé. Rozhovor s mladistvými seznamuje s jejich názory na danou problematiku. Klíčová slova: Anotace v angličtině: Mladiství, vliv, média, internet, počítačové hry, anonymita, agrese, závislost, dospívání, virtuální prostředí, virtuální vztahy, vzdělávání, násilí The bachelor's thesis is focused on the influence of the internet and computer games to minors. Describes the importance of media nowadays. Introduces the Internet and its impact on young people. Describes adolescence in terms of ontogeny. Detects out what impact they have computer games on young people. Interview with juveniles acquaints us with their views on the issue. Klíčová slova v angličtině: Přílohy vázané v práci: Rozsah práce: Jazyk práce: Adolescents, influence, media, internet, computer games, anonymity, aggression, addiction, adolescence, virtual environments, virtual relationships, education, violence žádné 50 stran čestina

5 OBSAH Úvod Cíle bakalářské práce Média Funkce médií Význam médií Účinek médií Internet Začátky internetu Internet v České republice Anonymita na internetu Agrese na internetu Závislost na internetu Psychologické zvláštnosti období dospívání Identita dospívajících na internetu Specifika virtuálního prostředí u dospívajících Dospívající a virtuální vztahy Počítačové hry Historie počítačových her Výchovně-vzdělávací funkce her u dospívajících Násilí v počítačových hrách a jeho vliv Rozhovor s dospívajícím Diskuze Závěr Souhrn...47 Literární a internetové zdroje...48

6 ÚVOD V dnešní době jsou média velice důležitá. Lidé si neumí představit život bez televize, bez rozhlasu, bez internetu a dalších médií. Dá se říct, že jsou to fenomény, které do světa neodmyslitelně patří. Určitě mají vliv na každého z nás, ať už chceme nebo ne. Ovlivňují jak dospělé, tak i děti a mladistvé. A právě mladiství jsou ti, kterým je tato práce věnována. Jedná se o teoretickou práci, která je rozdělena do šesti kapitol. Hlavním cílem naší bakalářské práce je zmapovat vliv, který má internet a počítačové hry na mladistvé. Druhá kapitola se bude zabývat médii. Zajímá nás především jejich funkce, kterou zastávají, dále jejich významem, který pro člověka mají, a účinkem, jež vyvolávají. Třetí kapitolu věnujeme internetu. Ten je přiblížen z hlediska svého samotného vývoje a vývoje v České republice. Dále se tato kapitola bude zabývat anonymitou na internetu, jaký má anonymita význam a zda může na internetu skutečně být. Můžeme se dočíst i o agresivitě, jež se může na internetu objevit. Poslední část třetí kapitoly je věnována závislosti na internetu, zda je vůbec možná, jak se dá léčit a zda se jí dá předejít. V další kapitole, tedy čtvrté, jež se zabývá obdobím dospívání, zmapujeme vývoj adolescentů z hlediska ontogeneze. Dále popisujeme, co je to identita dospívajících na internetu a jakou mají motivaci k prezentaci své identity na internetu. Potom mapujeme specifika virtuálního prostředí u dospívajících, jež jsou založena na výzkumu, který se zabýval přímo touto problematikou u mladistvých. Nakonec přibližujeme dospívající a jejich pohled na virtuální vztahy. Zajímá nás především, jak dospívající tyto vztahy vnímají a zda jsou pro ně kvalitní. Pátá kapitola prezentuje počítačové hry a jejich vývoj. Představujeme i nové technologie, jež počítačové hry využívají. Dále tato kapitola pojednává o výchovněvzdělávací funkci her, tedy zda mají své uplatnění i ve výuce. Nezapomíná ani na násilí v počítačových hrách a jeho vliv, který může mít na mladistvé. Poslední kapitola nám dotváří tuto problematiku samotnými názory mladistvých. V rámci strukturovaného rozhovoru se dvěma mladými lidmi se budeme zajímat, jaký názor dnes mají na internet, zda je pro ně důležitý a k čemu ho vůbec využívají. Podobné otázky budou směřovat i k počítačovým hrám. Budeme se snažit dozvědět především to, zda je hraní 6

7 počítačových her nějakým způsobem ovlivňuje, kolik času jim zabere a jaký mají názor na samotné hraní těchto her. 7

8 1 Cíle bakalářské práce Internet je dnes jedno z nejpoužívanějších médií. Lidé ho používají při práci, při zábavě, dokonce i při vzdělání. I mladiství jej hojně využívají. Stejně tak i počítačové hry se staly fenoménem dnešní doby. Hlavním cílem naší bakalářské práce je zmapovat problematiku vlivu počítačových her a internetu na specifickou skupinu populace, a to mladistvé. Dílčí cíle: Zjistit, jaký obecný význam mají média pro člověka. Přiblížit význam anonymity na internetu. Identifikovat podněty vyvolávající agresi na internetu. Prezentovat vývoj závislosti na internetu. Definovat období dospívání z hlediska ontogeneze. Identifikovat důvody, proč dospívající prezentují svoji identitu na internetu. Prezentovat specifika virtuálního prostředí vycházející z výzkumu, realizovaného u dospívajících. Přiblížit násilí v počítačových hrách a jeho vliv na mladistvé. Analyzovat rozhovor se dvěma dospívajícími. Popsat důležitost virtuálních vztahů pro mladistvé. Popsat, jakou funkci mají počítačové hry z hlediska výchovně-vzdělávacího procesu. 8

9 2 Média Dnešní svět si bez médií již nelze představit. Neodmyslitelně do něj patří, stala se institucí, která má velký význam pro životy lidí. Slovo médium je odvozeno z latiny a překládá se jako prostředek, prostředník, zprostředkující činitel. Je to tedy prostředek ke komunikaci mezi lidmi, přenosu informací, k práci, zábavě, projevu kultury, seberealizace a další. Mezi nejčastěji používaná média můžeme zařadit televizi, internet, tiskoviny, rozhlas, rádio. Největší význam mají média bezesporu v oblasti mezilidské a sociální komunikace. S nebývalou rychlostí a razancí se nové formy komunikace staly součástí denního života rostoucího okruhu příslušníků společnosti (Hofbauer, 2004, s. 128). Člověk prostřednictvím médií informace sděluje, ale i přijímá. Média ke komunikaci byla využívána prakticky kdykoli. V pravěku to jsou malby na stěnách, ve středověku získala média velký vliv díky vynálezu knihtisku a v současnosti jsou to moderní prostředky, bez kterých je komunikace pro mnohé nemožná. Dnes si získala nezpochybnitelnou pozici mezi společenskými institucemi. Ty sociologie chápe jako obecně praktikovaný a v dané kultuře předávaný způsob jednání. Instituce slouží jednak jako mechanismus, který zajišťuje sociální kontrolu, jednak přinášejí odlehčení, neboť zbavují člověka nutnosti řešit každou situaci, do níž se dostane, jako jedinečnou. Média tedy hrají velice důležitou roli v každodenním životě v moderních industriálních a postindustriálních společností (Jirák, Köpplová, 2007). 2.1 Funkce médií Když mluvíme o funkcích médií, zjišťujeme, k čemu média jsou, co dělají, jaký je jejich účel. Funkce se mění v závislosti na typu uspořádání společnosti, kulturním kontextu a sociálních, ekonomických a politických podmínkách. Funkcí mají několik: a) Zábavní funkce poskytují zábavu, odreagování, potěšení, atd. b) Informační funkce zprostředkují uživateli informace o dění ve světě, o jeho geografické, politické a společenské existenci. c) Kulturní funkce média poskytují publiku materiály, v nichž jsou viditelné znaky určité kultury. 9

10 d) Sociální funkce v médiích jsou prezentovány příklady života společnosti, jejího jednání, společenské interakce a společenských skupin. Tyto příklady přispívají k socializaci, nabízejí představy a vztahy, pochopení, pomáhají jedinci zvládat problémy každodenního dne. e) Politická funkce média informují o politické situaci, politických událostech, tématech a aktivitách. Pomáhají uživatelům pochopit, jak politika funguje, nepřímo zaručuje podíl na dění v politice (Burton, Jirák, 2001). 2.2 Význam médií Média mají neodmyslitelný vliv na osobnost jednotlivce a celé společnosti. Ovlivňují především jejich chování, postoje, názory jedinců. Podstatná moc médií spočívá v tom, že se podílejí na socializaci jednotlivce, na jeho včlenění do společnosti, a tím jak na formování jedince, tak na utváření podoby společnosti a vztahů, které v ní panují (Hofbauer, 2004, s. 129). Zasahují do každodenního života lidí, životního stylu, vzdělání, politiky, ekonomiky a do mnoha dalších odvětví. Nepůsobí však jen pozitivně, ale i negativně. Jak už bylo řečeno, ovlivňují názory lidí, proto mohou člověka bez většího problému uvést v omyl či navádět k nežádoucímu chování. Mohou podporovat změny ve společnosti nebo naopak brzdit její rozmach. Působení médií však není jednoznačné. Nelze s určitostí říct, jak člověka ovlivňují a jaký postoj v jeho chování a názorech zaujímají. Je to dáno především neutuchajícím rozvojem médií a mediální komunikace nejen v oblasti společenské a ekonomické, ale samozřejmě i v technologické. Pokud uvažujeme o vlivu médií, nesmíme opomenout ani vliv kultury. Jejich úloha je ve společnosti nezpochybnitelná. Ovlivňují se navzájem. Podílejí se na formování kultury, neboť nabízejí sdělení velkému počtu příjemců. Bezesporu ovlivňují myšlení každého člověka, a tím ho nutí přijímat určitou kulturu. Avšak i přes zřejmé odlišnosti jsou si média různých kultur podobná, jde především o to, aby se informace či nutná sdělení dostalo k co největšímu počtu příjemcům. V současném světě mají média stále větší a větší význam. Bezesporu je lze označit jako zdroj moci, protože mají velký vliv a schopnost ovládat. Samozřejmě se musí brát v úvahu i jejich síla, která pramení ze schopnosti přenosu důležitých informací velkému počtu uživatelů. Fungují jako prostředí, kde se v oblasti národní a mezinárodní odehrává velká část 10

11 událostí z veřejného života. Dále slouží jako nástroj pro slávu, pro prezentaci známých osobností, zviditelnění a možnému vystupování na veřejnosti. Média mají svůj nezastupitelný význam i v oblasti zábavy a relaxace během volného času. Neměli bychom opomenout ani jejich význam na trhu práce. Nabízejí velký počet pracovních míst a vidinu potencionálního zisku (Jirák, Köpplová, 2007) Účinek médií Podle Jiráka a Köpplové (2007) při posuzování účinku médií hrají důležitou roli tři faktory, a to stav společnosti, rozvoj médií a rozvoj poznání společnosti a uvažování o ní. Pod pojmem stav společnosti se rozumí způsob výroby, dominující způsob komunikace, uspořádání času, úroveň vzdělávání a další. Rozvoj médií zahrnuje hlavně ten technologický, v poznání společnosti a uvažování o ní jde především o rozvoj psychologický a sociologický. Úvahy o účincích veřejného projevu můžeme sledovat už mnohem dříve, např. už Sokrates byl kritizován kvůli svým výrokům, že kazí mládež. Samozřejmě opravdové účinky můžeme sledovat až s nástupem médií. Mezi zlomové okamžiky patří nepochybně vynález knihtisku v 15. Století. Od té doby se neustále objevují teorie právě o možném účinku médií. Lidé si byli dobře vědomi moci, jakou média postupně získávají. Pokud se někdo cíleně snaží omezovat fungování médií, musí si být vědom jejich vlivu a potencionálního nebezpečí vzniku myšlenek a argumentů, jež mu mohou budou nepříjemné. Dějiny ukazují mnoho příkladů, kdy se objevovala snaha kontrolovat nebo řídit zprávy a informace, které mohou mít vliv na uživatele a jejich postoje a chování. K těmto účelům se využívala převážně cenzura nebo naopak propaganda. Propagandu hodnotíme jako možnou manipulaci s médii, která má za cíl dosažení společenské kontroly. Naopak cenzuru definujeme jako kontrolu nebo korekci obsahů médií, které se k příjemcům dostanou. Rozlišujeme cenzuru předběžnou a následnou. Předběžnou cenzurou rozumíme každý institucionalizovaný zásah do obsahu média před tím, než se dostane k uživatelům, zatímco následná cenzura se vydává po vydání (Jirák J, Köpplová B, s. 155). Cílem cenzury je snaha přesvědčit občany, aby přijali určitou ideologii nebo souhlasili s určitým typem vládnutí. Předpokládané účinky médií se mohou dělit do několika kategorií, a to na dlouhodobé a krátkodobé, přímé a nepřímé a plánované a neplánované. Uvažujeme-li o krátkodobých 11

12 účincích, předpokládá se, že média dávají podnět, který vyvolává reakci, která se projevuje okamžitou reakcí publika. Je ale nutné si uvědomit, že média nejsou jediná, která daný podnět poskytují a ne všichni lidé reagují stejně. Účinky se však nemusí projevovat vždy hned, ale třeba až za delší dobu. V tomto případě bývají ovlivněny převážně postoje, názory a chování uživatelů. Dá se tedy hovořit o dlouhodobých účincích. V obou případech však nelze s určitostí zjistit míru účinku médií, není totiž možné oddělit od sebe média a ostatní vlivy, které a jedince můžou působit (Burton, Jirák, 2001). Dále podle Jiráka a Köpplové (2007) u účinků můžeme rozlišovat, zda jsou: 1. Povahy kognitivní, postojové, citové či fyziologické, konstruktivní, destruktivní, zda se projevují v chování jednotlivce nebo skupin 2. Na úrovni jednotlivce či celé společnosti 3. Slabé nebo silné 4. Krátkodobé, resp. bezprostřední, a dlouhodobé O přímých účincích médií se hovoří spíše v ranějších obdobích představ o vlivu médií a jsou spíše krátkodobějšího charakteru. Nejde u nich pouze o dokazování negativního dopadu na uživatele, ale i hledání možného úspěchu při plánování a záměrném působení médií a o obavy z možného zneužití. Oproti tomu nepřímé účinky stojí na předpokladu, že vliv médií může být různými způsoby zprostředkován a dopad médií se může projevit nepřímo se značným časovým odstupem s vlivem dalších faktorů. Plánované a neplánované účinky vyjadřují snahu dosáhnout od publika konkrétní odezvu, např. změnu v životním stylu, voličského chování, spotřebitelského chování, doplnění informací apod. V souvislosti s účinkem médií hovoříme i o jeho povaze. Ta rozlišuje šest účinků: 1. Kognitivní účinky mají schopnost nabízet podněty, které je možno se naučit. Mohou být záměrné (z hlediska média, zadavatele, ale i publika) a nezáměrné (bez záměrného cíle, např. filmy určené k zábavě předávají poznatky o určité kultuře či mentalitě obyvatel dané země). 2. Postoje existuje předpoklad, že média jsou schopna svým obsahem utvářet postoje, názory a chování lidí nebo posilují již existující postoje a názory. 3. Citové účinky média mohou vyvolávat různé emoce, jako je smutek, radost nostalgie, nuda, dojetí, soucit ale i strach, slast nebo zuřivost. 12

13 4. Fyziologické reakce jedná se o projevy lidského organismu, je to reakce na daný podnět, který vidíme, slyšíme nebo cítíme, např. zvýšení krevního tlaku a zrychlené dýchání, nadměrné pocení dlaní, zrychlení srdečního tepu a další. 5. Behaviorální účinky vystavení se působení určitého mediálního obsahu může vést až ke změně chování v různých oblastech, např. ve spotřebitelském chování (reklama), v komunikaci (texty, knihy jako konverzační témata) nebo v chování a postojích k blízkému okolí. 6. Konstruktivní a destruktivní účinky jedná se hodnocení účinků medií z hlediska jejich vztahu k hodnotám dané společnosti, zda jsou hodnoceny jako pozitivní, pochybuje se o nich nebo jsou považovány za zcela negativní (Jirák, Köpplová, 2007). Na účinek médií je nazíráno jako na silný faktor, ale i jako slabý a méně významný co se týče vlivu na společnost. Větší pozornost je věnována bezesporu účinkům negativním. Nesmí se však opomenout, zda média působí na jedince či na skupinu nebo celou společnost. Toto rozdělení je velmi důležité, protože od sebe odděluje různé roviny účinků. Na jednotlivce má působení médií největší vliv v oblasti jeho názorů, postojů, emocí a chování. Oproti tomu na úrovni celé společnosti jde o vliv na stabilitu uspořádání společnosti a o interakci mezi médii a různými institucemi ve společnosti. 13

14 3 Internet Internet je dnes již bezpochyby nepostradatelnou součástí celého světa. Je to prostředek pro předávání informací, komunikaci, vytváření sociálních kontaktů, pracovní příležitosti, ale i zábavu a relaxaci. Ne vždy byl ale internet určen pro všechny. Tato kapitola Vás provede historií internetu. 3.1 Začátky internetu Než se dostaneme ke vzniku samotného internetu, musíme se podívat na začátek, tedy na to, co předcházelo jeho vytvoření. Byl to vznik jisté americké agentury Advanced Research Project Agency (dále jen ARPA) v režii Ministerstva obrany. Měla za úkol dostat USA z katastrofální politické situace a vrátit ji na výsluní, především v oblasti vědy a vesmírných projektů, ale i v obraně země. Práci na vesmírných projektech přivedlo vědce k poznání, že by bylo vhodné spojit mezi sebou počítače ve vědeckých zařízeních celé země a tím urychlit výzkum. Klíčový byl rok 1958, kdy se vznikem National Aeronautic and Space Administration (dále jen NASA) ztratila ARPA vesmírné a raketové programy. Tím ARPA změnila svůj směr a rozhodla se pro spolupráci s univerzitami a výzkumnými zařízeními. V roce 1962 vyvinul vědec J. C. R. Licklider integrovanou počítačovou síť. Jednalo se o vzájemné propojení počítačů, přes které by na sebe působilo velké množství uživatelů. Tyto myšlenky se postupně začaly realizovat. Úspěch byl zaznamenán v roce 1965, kdy se podařilo spojit na velkou vzdálenost dva počítače. V této době vznikl projekt zvaný ARPANET. Jeho úkolem se stalo propojit mezi sebou univerzity ani ne za hodinu. První spojení se podařilo v roce 1969 mezi univerzitami University of California a Stanford Research Institute. Postupně se dařilo propojovat další a další univerzity. Oficiální provoz byl zahájen v roce 1970, kdy bylo propojeno už 19 počítačů. Do tří let se počet zvýšil ještě o dalších 19 univerzit (Huitema, 1996). Ze začátku se však vyskytovalo mnoho problémů, jako byly poruchy na vedení, ztracené soubory, nedostatky softwaru. Postupně se podařilo všechny problémy odstranit. Tomu velice pomohlo založení organizace Network Working Group (dále jen NWG). Tím se otevřela cesta ke vzniku internetu tak, jak jej známe dnes. Důležitý byl rok 1973, kdy se na svět dostal Internet Program, který měl za úkol zajistit spolupráci nejrůznějších sítí. V roce 1975 sítě mohou využívat i běžní uživatelé, vývojáři, univerzity. ARPANET se tímto rozděluje na 2 14

15 skupiny ARPANET pro akademické využití a MILNET pro potřeby armády. Po USA se do vytvoření internetu pustili i další země. Přidala se Velká Británie a v roce 1972 i Francie, která si vybudovala síť s názvem CYCLADES. Postupně se připojovali další země a vznikaly nové sítě. Do roku 1995 se připojila většina zemí světa. Česká republika se připojila k Internetu v roce Další vývoj je už méně přehledný. S vynálezem elektronické pošty Electronic Mailing ( ) a World Wide Web (WWW) je další vývoj nepředvídatelný a těžko odhadnutelný. V dnešním světě má internet miliony uživatelů a je určitě nejrozšířenějším médiem na světě (Neumann, 2009). 3.2 Internet v České republice České republice se dveře nových technologií začaly otvírat převážně po roce Ne jinak tomu bylo i s internetem. V té době se však působnost internetu soustředila převážně v akademickém prostředí. I u nás se první internet objevoval pouze na vysokých školách. Zlom nastal v roce 1991, kdy se Československo připojilo k síti BITNET. Roku 1992 se propojovala hlavní města na území Československa. Síť nesla název Czech Education and Scientific Network (dále jen CESNET) a slovenská verze Slovak Academic Network (dále jen SANET). Síť CESNET se postupně začala otevírat i široké veřejnosti. Stěžejní se stal rok 1996, kdy začali vznikat společnosti, které poskytovaly připojení k internetu. V tuto dobu se i plně komercionalizuje i CESNET. Začala se užívat doména.cz a poskytovaly se nové služby, např. internetové bankovnictví. Rok 1998 zajistil vznik nových aktivizačních komerčních poskytovatelů internetu zahraničními investory. Postupně se začínají objevovat alternativní způsoby připojení k internetu. Během roku 1999 je spuštěno bezdrátové připojení k internetu. O rok později začala Česká republika spolupracovat s Evropskou Unií na projektu s názvem GÉANT, který měl vybudovat evropskou síť stejné kvality jako americká nebo kanadská. Důležitou událostí se stává přijetí zákona o elektronickém podpisu, který se vyrovnává tomu klasickému, a zákona o telekomunikacích, jenž prosazuje i jiné operátory. Bohužel oba zákony provázelo spoustu nedostatků, a proto jsou spíše nevyužity. Koncem roku 2002 se spouští síť GÉANT, ke které se připojuje i CESNET. Postupně se začíná využívat i multimediální přenosy, aplikace, hlasové služby a další. V dnešní době je český internet na srovnatelné úrovni s vyspělým světem. Jeho služby a možnosti se budou zcela jistě ještě dále vyvíjet. Dnes je internet součástí velkého počtu českých domácností. Bez internetu se neobejde velké 15

16 množství jak fyzických, tak i právnických osob. Bezesporu si našel své místo, které je v oblasti práce, zpravodajství, zábavy, relaxace a dalších odvětví často nenahraditelné (Cesnet, 2002). 3.3 Anonymita na internetu Internet zle charakterizovat jako prostředí ber zábran s pozitivním, ale i negativním dopadem na reálný život. Lidé ztrácejí zábrany, přestávají mít strach ze sociálních kontaktů, z odhalení sebe sama. Internet poskytuje anonymitu, která je často pro lidi přínosem. Přestává jim záležet na mínění druhým, odhalí i to, co by do očí neřekli. Dokonce agresivní chování na fernetu ( flaming ) se projevuje až čtyřikrát častěji než v běžné konverzaci (Šmahel, 2003). Příčin, proč se z internetu stává bezpečné prostředí bez zábran, je několik. První příčinu můžeme hledat už v minulém století v koncepci Gustava Le Bonna. Ta se zabývá deindividualizací v prostředí davové hysterie v průběhu francouzské revoluce. Podle Le Bonna dav ztrácí vlastnosti jednotlivců, ale získává zcela nové. Dochází k potlačení individuality. Jedinec v davu získává pocit moci, ztrácí zábrany, dává prostor skrytým pudům, které jako individuum potlačuje. Stává se anonymním a tím může potlačit i pocit zodpovědnosti za své chování. Když srovnáme anonymitu na internetu a anonymitu v davu, dá se říct, že anonymita na internetu je ještě silnější. Někteří autoři se dokonce opírají o to, že zábrany na internetu jsou uvolněny i v případě odhalení identity uživatele (Joinson, 1998 in Šmahel, 2003). Další příčinu podle Kieslera (1984) lze spatřovat v silném oslabení přijímání sociálních rolí v průběhu interakce a z toho plynoucí redukce vlivu sociálních norem. Autoři vidí důvody oslabení převážně v (Šmahel, 2003): 1) Přesunutí pozornosti komunikujícího na problém spíše než na příjemce 2) Redukci normální hierarchie reálného života statusu, role vedoucího a další 3) Deindividualizaci Virtuální komunikaci na internetu lze hodnotit jako jednodušší, než v reálném životě. Lidé často sdělují i informace, o kterých v běžném životě nemluví. Anonymita jim pomáhá uvolnit emoce a schopnost svěřit se. O elektronické komunikaci existuje spousta teorií. Jednou z nich je např. teorie sociální blízkosti, kterou formulovali Short, Williams a Christie (1976). Stojí 16

17 na tvrzení, že při komunikaci tváří v tvář je sociální blízkost maximální, zatímco při virtuální komunikaci se mnohonásobně sníží. Teorie říká, že nižší míra sociální blízkosti vede k nižší pozornosti účastníků komunikace a k jejímu odosobnění (Šmahel, 2003). Je internet opravdu anonymní? Lidé si často myslí, že internet jim poskytuje naprostou ochranu, jejich identita nebude nikdy odhalena. Je to ale jen iluze. Anonymita je spíše v malé míře, pro počítačového odborníka není problém vypátrat alespoň to, odkud se člověk k internetu připojí a pak už je to jen krůček k odhalení celé identity uživatele. Takovým lidem často říkáme piráti nebo hackeří. Dokážou se dostat do každého souboru a často ani heslo pro ně není překážkou. Uživatelé mají totiž často tendenci si za heslo zvolit jméno někoho známého či rodinného příslušníka, významné datum apod. Pokud se chcete vyhnout zneužití vašich informací, doporučuje se do hesla vložit nějaká interpunkční znaménka, čísla či jiné zvláštní znaky, které už nejsou tak snadno zjistitelné. K zabezpečení počítače a uchránění anonymity na internetu existují i různé programy. Mezi nejznámější patří tzv. firewally, které kontrolují vstupy a výstupy, a tedy umožňují manipulaci např. se sociální sítí na internetu jen prověřeným uživatelům. Přestože chrání počítač a informace v něm před zneužitím, u uživatelů se setkávají spíše s nelibostí. Nejčastější důvod pro odmítnutí takového bezpečnostního programu bývá jeho omezování určitých služeb nebo zpomalení výkonu počítače (Huitema, 1996). Podle Šmahela lze z psychologického hlediska anonymitu rozdělit na dva základní typy objektivní anonymita a subjektivní anonymita: Objektivní anonymita opravdová reálná možnost identifikace identity uživatele internetu (jaká je úspěšnost při hledání skutečném jménu, příjmení, datu narození apod.) Subjektivní anonymita znamená spíše to, co si my sami myslíme o své anonymitě na internetu, subjektivní názor na míru své anonymity Míra obou anonymit se může samozřejmě lišit. Pokud uvažujeme o psychologii lidí na internetu, je důležitější anonymita subjektivní, která ovlivňuje jejich myšlení a chování. Tato anonymita má však i svoji objektivní složku, která může také ovlivňovat chování lidí. Důležité je především uvědomit si, jaké nebezpečí plyne z odhalení reálné identity dětí a dospívajících na internetu (Šmahel, 2003). 17

18 3.4 Agrese na internetu Agrese se většinou definuje jako psychologická (emočně motivační) mohutnost, jež má za cíl poškodit, ať již přírodu, věci, lidi nebo sebe samého. Z psychologického hlediska je chápána coby vrozená vlastnost či reaktivní připravenost, jež je člověku vlastní a tudíž eticky neutrální, sloužící k adaptaci, udržení života, např. získání obživy, sebeprosazení či obraně (Poněšický, 2010, s. 17). Lidé věří, že internet je místo plné agrese a násilí. Psychologie to nazývá flaming. Samotné slovo můžeme přeložit jako vzplanutí, je to tedy něco jako synonymum pro agresi ve slovních diskuzích. Existuje mnoho teorií, které se snaží objasnit, jaké vlivy mohou agresi na internetu zvyšovat. Mezi takové teorie patří například teorie frustrace. Ta vyloženě říká pokud jsme frustrovaní, máme sklon k agresi. Záleží na tom ale vždy? Wallaceová tvrdí, že agrese na internetu je do jisté míry způsobena technologiemi, především rychlostí počítačových přípojek ( linek ). Uživatelé mohou čekat dlouho na připojení, a tím se může zvyšovat jejich frustrace, jež může vést k agresi. Je zjištěno, že frustrace se zvyšuje už při 8-9 sekundách čekání na odezvu. Další věc, která může vyvolat frustraci, je nechtěné odpojení ze serveru. Tohle vše je ale způsobováno pouze technickými obtížemi. Není to však pouze frustrace, která může vyvolávat agresi. Tu mohou spustit jakékoli obtíže či negativní událost. Podnět k agresi bezesporu vyvolává i útok na naši osobu. Zde platí nepsané pravidlo, že z agrese plyne agrese. Sami toužíme po odvetě vůči útočníkovi, obzvláště jsme-li frustrováni navíc ještě technickými obtížemi Dalším aspektem, který vede k agresivitě, může být i anonymita. Pokud lidé věří, že je není možné osobně kontaktovat nebo jinak vypátrat, mnohem více, nejsou svazováni žádnými společenskými normami či konvencemi (Wallaceová, 1999). Mezi další rysy patří i možnost okamžité komunikace s protějškem. Je mnohem snazší napsat v internetové konverzaci negativní vyjádření nebo dát průchod svým emocím. Stačí jen kliknout na odeslat. Projevy agrese na internetu a v realitě se značně liší. Realita vám poskytuje mnohem více možností, jak dát svoji agresi najevo. Můžeme používat gesta, měnit tón a intonaci hlasu, využívat mimiku, zatímco virtuální komunikace tuhle moc nemá. Nejčastější je verbální komunikace, ne však jediná. Dá se říct, že agrese může být taková, jakou nám dovoluje technika. Neverbální agrese může být např. rozesílání zpráv pod cizím jménem, útok na cizí 18

19 webové stránky, zasílání virem infikovaný a další. Zatímco v realitě při agresi dominují svaly, ve virtuální realitě to bývají počítačoví odborníci. Otázkou však zůstává, nakolik je virtuální agrese (flaming) nebezpečný? Pokud zůstává pouze v prostředí internetu, může být spíš přínosem. Není snad lepší vybít si svoji zlost na klávesnici počítače, než v živém prostředí? Internet tedy může být i nástrojem, jak ventilovat své pocity, uvolnit napětí a dát průchod svým emocím (Šmahel, 2003). Existují i způsoby, jak se pokusit naši rostoucí agresivity zvládnout. Měli bychom se snažit porozumět druhému a samozřejmě i situaci, která agresi vyvolává nebo pokusit se najít kompromis při řešení situace. Měli bychom dobře znát sami sebe, protože to nám může pomoci při ovládnutí druhé osoby. Bezesporu bychom se měli i pokusit vyhnout stupňujícím se konfliktům (Nešpor, 1999). 3.5 Závislost na internetu Stejně jako závislost na alkoholu, drogách či sexu, existuje i závislost na internetu. Je však těžké odlišit závislého uživatele od běžného. Různé studie říkají, že závislý člověk je ten, který tráví na internetu 5-25 hodin týdně. V těchto studiích jsou ale neshody. Obecně lze o závislosti mluvit, pokud je přítomno několik symptomů, mezi které patří (Grohol, 1998, in Šmahel, 2003): Důležitost příslušná aktivita se stává nejdůležitější v životě, dominuje pocitům, myšlením a chování. Člověk se myšlenky na svoji oblíbenou činnost nezbaví, ani když se jí zrovna nevěnuje. Změna nálady pokud se určité činnosti nevěnujeme, vzniká nesoustředění, netrpělivost, mění se nálada atd. Zvyšování tolerance závislost se může stále stupňovat, to znamená, že pokud chce být závislý člověk uspokojen, musí neustále zvyšovat svou dávku nebo v případě závislosti na internetu, čas strávený u něj. Abstinenční příznaky pokud je daná činnost přerušena, dostaví se tzv. abstinenční příznaky. Bývají provázeny nepříjemnými psychickými ale i fyzickými pocity. 19

20 Konflikt konflikt většinou vzniká mezi závislostí a světem, okolo závislého. Nejčastěji se do konfliktu dostává s rodinou, přáteli, školou, zájmy. Konflikty často mohou mít fatální následky, např. krádeže, útěk z domova, agresivita atd. Recidivy recidiva znamená opětovné vracení se k činnosti, která nám navozovala uspokojení. Při dalších kontaktech s ní bývá zpravidla jednodušší dostat se do nežádoucího stavu mnohem rychleji. Podle Nešpora (1999) lze o závislosti hovořit, pokud během roku můžeme pozorovat některá z těchto znamení: Neutuchající pocit puzení užívat látku. Nedostatek sebekontroly při užívání látky. Fyzické potíže při odvykání. Tolerance závislí zvyšuje dávku, aby dosáhl výsledku, který dříve vyvolala menší dávka. Zanedbávání koníčků, zájmů na úkor objektu závislosti. Pokračování v užívání i přes jasné potíže vyvolané právě užíváním!. U počítačů se samozřejmě nejedná o návykovou látku, proto jsou určitá slova výše v uvozovkách, pokud se ale zamyslíme, i u počítačů lze zaznamenat silná touha po užívání a následném uspokojení např. z hraní PC her, potíže se sebeovládáním, zanedbávání jiných aktivit, navyšování času tráveného u počítače atd. Mezi další dělení patří pasivní závislost a aktivní závislost. Za pasivní závislost můžeme považovat např. sledování televize, zatímco aktivní závislostí může být právě ta na internetu nebo počítačových hrách. Závislost dělíme na (Šmahel, 2003): Pasivní př. sledování televize Aktivní př. závislost na internetu, počítačových hrách Psychická psychická závislost vyvolává nepřekonatelnou touhu po stavu, který činnost přináší, často vyvolává fyzickou závislost Fyzická po vysazení se projevují abstinenční příznaky fyzického rázu 20

David Šmahel Psychologie a internet

David Šmahel Psychologie a internet TRITON Psychologická setkávání David Šmahel Psychologie a internet děti dosplělými, dospělí dětmi Psychologická setkávání David Šmahel Psychologie a internet děti dosplělými, dospělí dětmi TRITON David

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání Putování krajinou dospívání Pubescence (dospívání) je slovo odvozené od latinského slova pubes. Najdi v dostupných zdrojích význam tohoto slova. Vývoj každého z nás je plný překvapení, zvratů a změn. Jako

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí Dalibor Špok www.daliborspok.cz Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí (Gifted adults / gifted people - GP) Mýty v chápání nadání (nejen) u dospělých Typické charakteristiky

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein -------------------------------------------------------------------------------------- V důsledku lidské schopnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas

Otázka: Vývojová psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Marťas Otázka: Vývojová psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas -etapy vývoje jedince -měníme se po stránce psychologické, biologické a sociologické -dělíme život z hlediska věku 1. Období=Prenatální

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více