Identita a závislost na online hrách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identita a závislost na online hrách"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Identita a závislost na online hrách Magisterská práce Ondřej Ledabyl Vedoucí práce: PhDr. David Šmahel, Ph.D. UČO: Obor: PS Imatrikulační ročník: 2001 Brno, 2007

2 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedl v seznamu literatury. Ondřej Ledabyl 2

3 Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu této práce, PhDr. Davidu Šmahelovi Ph.D. za jeho pomoc při výběru tématu, velmi cenné rady při sběru materiálu a v neposlední řadě za laskavé a profesionální vedení v celém průběhu samotného zpracovávání práce. Dále bych rád poděkoval všem účastníkům výzkumu, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. 3

4 1 Úvod Teoretická část Závislost Obecná charakteristika závislosti Závislost na internetu Závislost a online hry Závislost a MMORPG Identita Teoretické koncepty identity Počítačové hry Klasifikace počítačových her Charakter počítačových her MMORPG Výzkumná část Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek Vymezení cíle výzkumu Výzkumné otázky Metoda Výzkumný soubor Použitá metoda Konstrukce dotazníku Oslovení hráčů Výsledky Statusy identity Reliabilita, faktorová analýza, souvislosti Statusy identity četnosti, vztahy Resumé Závislost na MMORPG Reliabilita Charakteristika závislosti Srovnání závislosti a statusu identity Ověřování hypotéz Diskuse Závěr Použitá literatura:

5 1 Úvod Na celém světě je podle oficiálních statistik v současné době podle údajů World internet statistics 1 přes jednu miliardu uživatelů internetu. Toto číslo je ohromující, uvědomíme-li si finanční a technickou náročnost připojení mimo vysoce rozvinuté země. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu uživatelů. Ačkoli v českých podmínkách není užívání internetu prozatím rozšířené do míry některých států jako je např. světový primát držící Jižní Korea, kde internet pravidelně využívá přes dvě třetiny obyvatelstva, podle aktuálních dat z roku 2005, získaných v rámci výzkumného projektu World internet project 2 využívá v ČR internet polovina obyvatel. Muži využívají internet o něco více než ženy (53,9% ku 46,1%). Penetrace internetu podle věku jednoznačně poukazuje na trend hojného využívání internetu mezi mladými lidmi. Můžeme tvrdit, že s věkem penetrace stále klesá. U dětí do 15 let je penetrace internetu 88%, do 20 let potom 81%. Starší generace využívají internet podstatně méně. Podíváme-li se na dobu strávenou na internetu, průměrně tráví lidé na internetu kolem 10 hodin týdně. Kromě jiného je internet ve stále větší míře využíván k hraní her. V rámci studie World internet project v ČR udávalo hraní online her přes 70% adolescentů a přes 30% lidí v produktivním věku. Jedním z nejpopulárnějších druhů online her je tzv. MMORPG Massively multiplayer online role playing game. Tyto hry dostávají svému názvu, jelikož dle aktuálních statistik vedených serverem MMOGChart 3 přes 13 milionů aktivních účtů používaných pro vstup do her, a to pouze u her placených. Je těžké domyslet, kolik milionů dalších uživatelů využívá hry neplacené. Já sám mám s hraním online her poměrně rozsáhlé zkušenosti. Dodnes občas hraji, zejména MMORPG Everquest 2. Ačkoli nyní již ve virtuálním světě netrávím tolik času, mohu upřímně říci, že je možné se do těchto her zcela ponořit a strávit hraním desítky hodin týdně. Tyto hry mají potenciál stát se jednou z nejvýznamnějších činností života a odsunout do pozadí mnohé dříve preferované aktivity

6 V poslední době se z výše uvedených důvodů dostává internetu a problematice s ním spojené velké vědecké pozornosti. Zvolili jsme si ji z důvodu osobního zájmu o problematiku závislosti a bohaté vlastní zkušenosti s hraním online her. Tato práce si klade za cíl prozkoumat oblast závislosti na online hrách na hrdiny a jejího vztahu k identitě hráčů. Závislost na online hrách je možné srovnávat s jinými druhy závislosti a v blízké budoucnosti bude jistě jedním z ústředních ohnisek pozornosti vědeckých studií zabývajících se médiem třetího tisíciletí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické se věnujeme vymezením pojmů nezbytných pro porozumění tématice, jako jsou problematika závislosti a specifika závislosti na internetu a online hraní. Dále se věnujeme oblasti identity, kde představujeme teorie související s námi předkládaným výzkumem a v neposlední řadě popisujeme také oblast počítačových her, zejména pak kategorii her na hrdiny. V části praktické popisujeme průběh výzkumu zaměřeného na zjištění míry závislosti hráčů MMORPG a jejího vztahu k statusu identity dle Marciovy teorie. Výzkum má formu kvantitativní, kdy jsme s přihlédnutím k zaměření výzkumu a nezbytnosti využívání internetu pro hraní využili internetovou dotazníkovou metodu. Zajímáme se zejména o skór závislosti a jeho vztah k demografickým faktorům, jednotlivým statusům identity s přihlédnutím k jejím komponentám přátelských vztahů, partnerských vztahů a sexuálních rolí. Možný přínos této studie spatřujeme v prozkoumání dosud neprobádaného vztahu mezi identitou hráčů a závislostí na hrách, což může vést k odhalení skupin vystavených v rámci hraní her vyššímu riziku závislosti. Rovněž náš výzkum může být motivací pro další zkoumání fenoménu MMORPG v kontextu identity. 6

7 2 Teoretická část 2.1 Závislost Obecná charakteristika závislosti Abychom se mohli zabývat otázkou, existuje-li fenomén závislosti na internetu, musíme vyjít z definování obecné závislosti. Kudrle (2003) označuje závislostí chronickou a progredující poruchu, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně prožívání. Všímá si, že člověk od nepaměti hledá způsoby, jak zintenzívnit prožitek radosti, euforie a slasti, jak uniknout před bolestí a pocity samoty a izolace. Za určitých okolností tato přirozená touha může přejít v nutkavost a zavdat tak příčinu k rozvoji chorobných znaků. Ty se podle Kudrleho (2003, str. 106) projevují vedle nutkavého dychtění po změně prožívání, také narušením až ztrátou kontroly nad nutkavým chováním, pokračováním v dosavadním vzorci chování i přes narůstající důsledky a prohloubením stavu nelibosti při přerušení tohoto vzorce. Je dobrým zvykem využít pro definování poruch Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10, 2000, str. 86), která o syndromu závislosti říká v souvislosti se zneužíváním návykových látek následující: skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány), alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence často vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedinců, u nichž se závislost nevyskytuje. Diagnostikovat definitivně syndrom závislosti můžeme při výskytu tří nebo více následujících jevů v průběhu jednoho roku: Silná touha nebo puzení užívat látku Potíže v kontrole užívání látky, a to ať jde o začátek, ukončení nebo množství látky 7

8 Somatický odvykací stav (v MKN-10 dále definován); jde o skupinu různě závažných a různě kombinovaných symptomů, ke kterým dochází při vysazení látky a po opakovaném anebo nadměrném užívání vysokých dávek této látky Tolerance jako vyžadování vyšších dávek látky za účelem dosažení účinků původně vyvolaných nižšími dávkami Zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch užívané látky; zároveň zvýšené množství času k získání, užívání látky a zotavení se z jejích účinků Pokračování v užívání přes prokazatelné škodlivé následky (fyzické, psychické i sociální). Dále se v MKN-10 můžeme setkat s kategorií pro naši práci také relevantní, a to F63: Návykové a impulzivní poruchy. Konkrétně pak jde o poruchy chování, které jsou charakterizované opakovanými činy, které nemají jasnou racionální motivaci a obvykle škodí vlastním zájmům nositelů i zájmům jiných lidí. Pacienti hovoří o impulzech vedoucích k činnosti, které nemůžou kontrolovat. (MKN-10, 2000, str. 203). MKN-10 nehovoří přímo o patologickém hraní her, kategorie F63.0: Patologické hráčství popisuje gambling, tj. opakované epizody hráčství, které dominují v životě subjektu na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků. Bývá popisováno intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí. Toto puzení se zvyšuje v dobách, kdy je život stresující. Cílem těchto aktivit však není hraní hry jako takové, hlavní motivací je zejména finanční zisk z riskantních her získatelný. Pro srovnání můžeme využít i klasifikaci uvedenou v DSM-IV. Podle této příručky by pro přistoupení k diagnostikování závislosti měl pacient vykazovat alespoň tři ze sedmi následujících příznaků za období jednoho roku: 1. růst tolerance (zvyšování dávek, aby se dosáhlo stejného účinku, nebo pokles účinku návykové látky při stejném dávkování); 2. odvykací příznaky po vysazení látky; 8

9 3. přijímání látky ve větším množství nebo delší dobu, než měl člověk v úmyslu; 4. dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky; 5. trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo zotavováním se z jejích účinků; 6. zanechání sociálních, pracovních a rekreačních aktivit v důsledku užívání látky, nebo jejich omezení; 7. pokračující užívání látky navzdory dlouhodobým nebo opakujícím se sociálním, psychologickým nebo tělesným problémům, o nichž člověk ví a které jsou působeny nebo zhoršovány užíváním látky (cit. dle Nešpor 2000, str. 24) Závislost se také často rozděluje na závislost psychickou a fyzickou. Minařík (2003) si všímá, že fyzická složka závislosti bývá mylně považována za důležitější a hůře zvládnutelnou. Naopak závislost psychickou považuje Minařík za mnohem hůře ovlivnitelnou a její zvládnutí podle autora vyžaduje více než pouhou pevnou vůli. Úspěšné zvládnutí psychické závislosti je dlouhodobé a jeho předpokladem je i zásadní změna uvažování, vztahů, prostředí a životního stylu vůbec Závislost na internetu Otázkou zůstává, zda-li je možné vůbec hovořit o závislosti na internetu. Mezi vědci stále nepanuje shoda, zda-li tato porucha vůbec existuje. Stejně tak je velmi mnoho způsobů, jak potíže s užíváním internetu spojené přesně definovat a jak patologické užívání internetu případně diagnostikovat. Jak tedy vůbec vznikl tento pojem? Dle článku Anne Federwisch (1997) se o závislosti na internetu poprvé zmínil americký psychiatr Ivan Goldberg v roce Tento pojem se v kyberprostoru rychle uchytil a začal se šířit médii i mezi vědeckou populací. Co ovšem většina lidí netušila, byl původní Goldbergův záměr vystřelit si z některých diagnostických kategorií DSM-IV, za jehož účelem uměle vytvořil pojem IAD Internet addiction disorder (porucha závislosti na internetu). Goldberg také založil online podpůrnou skupinu pro 9

10 závislé na internetu (IASG - Internet Addiction Support Group). Posouzení užitečnosti nebo ironie online léčby závislosti na internetu ponecháme na čtenářích. Goldberg (2002) se později záměrně vyhýbá termínu Internet addiction disorder a preferuje Pathological computer use patologické užívání počítače. Jeho kritérii je zaprvé alespoň jedno z: Používání počítače je natolik časově náročné, že způsobuje A nebo B: A) Nepohodlí B) Sníženou úroveň fungování v oblasti zaměstnání, studia, sociální, rodinné, finanční, psychologické nebo fyziologické. Pro diagnózu je nutná manifestace alespoň tří z následujících příznaků v průběhu jednoho roku: (I) tolerance, definována jako: (A) potřeba znatelně rostoucího objemu času, který je nutné na internetu strávit pro dosažení uspokojení. (B) znatelně zmenšený efekt s pokračujícím používáním stejného objemu času stráveného na internetu (II) abstinence, projevující se libovolným z následujících: (A) charakteristický abstinenční syndrom (1) zanechání nebo redukce používání internetu, které bylo silné a dlouhotrvající (2) dvě (nebo více) z následujících kriterií, rozvíjejících se od několika dnů do jednoho měsíce po splnění kriteria 1 (a) psychomotorický neklid (b) úzkost (c) obsedantní myšlenky týkající se toho, co se asi děje na internetu (d) fantazie nebo sny týkající se internetu (e) záměrné nebo bezděčné psací pohyby prstů (3) symptomy podle kriteria 3 způsobují stres nebo oslabení či poškození sociálních, profesních nebo jiných důležitých funkcí 10

11 (III) (IV) (V) (VI) (VII) (B) použití internetu nebo podobné on-line služby přináší úlevu od abstinenčních příznaků. používání internetu častěji nebo po delší dobu než bylo původně zamýšleno existence touhy omezit kontrolu používání internetu a neúspěšné pokusy o totéž velká časová dotace aktivit souvisejícími s internetem omezení významných sociálních, pracovních nebo rekreačních aktivit používání internetu pokračuje navzdory vědomí vytrvalých nebo opakujících se fyzických, sociálních, pracovních nebo psychických problémů, které jsou pravděpodobně způsobeny nebo alespoň zhoršovány používáním internetu (spánková deprivace, manželské problémy, pozdní příchody na ranní schůzky, zanedbávání pracovních povinností, pocity opuštěnosti ve vztahu k významným druhým) (dle Goldberg, 2002). Další přední osobností zabývající se problematikou závislosti na internetu je psycholožka Kimberly Young. Ve své nejznámější studii Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder (1996) se pokusila o zjištění, zda internetová závislost jako taková existuje. Pro ověření této hypotézy vyšla z diagnostické kategorie patologického hráčství a upravila kritéria pro ni používaná s ohledem na prostředí internetu: cítíte se pohlcen Internetem, a v myšlenkách se jím zaobíráte, i když jste off-line? cítíte potřebu kvůli dosažení uspokojení trávit na internetu stále více času? podnikli jste opakované neúspěšné pokusy mít své používání internetu pod kontrolou? cítíte se neklidný, náladový nebo podrážděný, když se pokoušíte přerušit nebo omezit své používání internetu? zůstáváte na internetu déle než jste původně zamýšleli? přicházíte na internet, abyste unikli problémům nebo se zbavili pocitů jako je bezmocnost, vina, úzkost nebo deprese? 11

12 lžete členům rodiny nebo přátelům, abyste zatajili, jak často a po jak dlouhou dobu zůstáváte online? riskujete ztrátu důležitého vztahu, práce, vzdělávací nebo kariérní příležitosti v souvislosti s vaším používáním internetu? Young (1996) věří, že její studie prokázala existenci fenoménu závislosti na internetu, ačkoli si je vědoma nepříliš velké průkaznosti svého výzkumu z důvodu velmi malého počtu respondentů (n = 496) a jeho nereprezentativnosti. Za komentář stojí i přesto fakt, že mezi skupinou jí klasifikovanou jako závislou (N = 396) a kontrolní skupinou nezávislou (N = 100) jsou patrné velké rozdíly jak ve využívání různých oblastí internetu: Typ uživatele Aplikace Závislí Nezávislí Chaty 35% 7% MUDy 28% 5% Zpravodajství 15% 10% 13% 30% WWW 7% 25% Informační 2% 24% protokoly Tabulka 1: Využití internetu dle Young (1996). Jak vidíme, hraní online her (MUDů) je mezi skupinou označenou za závislé na druhém místě za používáním chatů (diskusních aplikací). Toto je dalším potvrzením vhodnosti našeho dalšího zájmu o tuto oblast. Dalším zajímavým výsledkem byl fakt, že skupina závislých udávala průměrně 38 hodin týdně strávených využíváním internetu pro osobní potřebu, zábavu (oproti 5 hodinám týdně u ne-závislých). Dalšími výstupy z této studie bylo nalezení oblastí, ve kterých činí nadměrné užívání internetu problémy (rodinné, akademické prostředí atd.) Závěrem Young vyvodila, že a) čím více interaktivní internet je, 12

13 tím více je návykový a b) zatímco ne-závislí udávali velmi málo negativních dopadů užívání internetu, závislí udávali významné poškození mnoha oblastí svého života, jako oblasti zdraví, finance, sociální a pracovní. Za velmi zvláštní považujeme Youngovou udávaný podíl užívání www stránek u závislých (7%), který je podle našeho názoru extrémně nízký. Kritéria Young kritizovali a následně upravili Beard a Wolf (2001). Jejich kritéria pak vypadají následovně: Pro diagnózu musí být u závislého přítomny všechny z následujících pěti: (I) Cítí se pohlcen Internetem, v myšlenkách se jím zaobírá, i když je off-line (II) Cítí potřebu kvůli dosažení uspokojení trávit na internetu stále více času (III) Podnikl opakované neúspěšné pokusy mít své používání internetu pod kontrolou (IV) Cítí se neklidný, náladový nebo podrážděný, když se pokouší přerušit nebo omezit své používání internetu (V) Zůstává na internetu déle než původně zamýšlel Dále alespoň jedno z: (VI) (VII) (VIII) Riskuje ztrátu důležitého vztahu, práce, vzdělávací nebo kariérní příležitosti v souvislosti s používáním internetu Lže členům rodiny nebo přátelům, aby zatajil, jak často a po jak dlouhou dobu zůstává online přichází na internet, aby unikl problémům nebo se zbavil pocitů jako je bezmocnost, vina, úzkost nebo deprese? Podobnou studii provedli také Egger a Rauterberg (1996). Využili upravených otázek Young, ale jejich kategorizace závislosti byla založena pouze na vlastním pocitu závislosti respondentů. Na vzorku 450 respondentů, z nichž bylo 84% mužů, dosáhli podobných výsledků jako Young. Závislí udávali negativní důsledky užívání internetu, které odpovídají běžným závěrům jiných výzkumů (stížnosti přátel a rodiny na čas strávený online, pocity očekávání 13

14 příštího využití internetu a pocity viny). I tento výzkum trpěl metodologickými nedostatky (např. kulturní pozadí, 84% respondentů pocházelo ze Švýcarska), nicméně přináší mnohé zajímavé odpovědi na jednotlivé otázky týkající se závislosti na internetu. Brenner (1997) vytvořil dotaník IRABI (Internet-Related Addictive Behaviour Inventory). Dotazník vycházel z DSM-IV kategorie Zneužívání substancí a obsahoval 32 dichotomních položek. Výzkumný vzorek tvořilo v tomto případě 563 respondentů, z nichž bylo 73% mužů. Výsledkem bylo mj. to, že starší uživatelé i přes stejné množství času stráveného na internetu udávali menší potíže než uživatelé mladší. Data poukázala také na fakt, že někteří uživatelé měli díky internetu problémy s naplňováním svých rolí. Studie neprokázala rozdíly mezi pohlavími, zato dokázala existenci tolerance, abstinenčních příznaků a bažení (cit. dle Chou, Hsiao 2000, str. 68). Jednou z největších studií byla online anketa VAS (Virtual Addiction Survey), provedená Greenfieldem (1999). Výzkumný vzorek tvořilo respondentů, z nichž bylo 71% mužů, průměrný věk byl 33 let. Dotazník zahrnoval tři oblasti, demografická data, popisná informační data (frekvence využití internetu, specifické způsoby) a klinická data (disinhibice, ztráta času, chování online). Dotazník zároveň obsahoval deset položek podle modifikovaných diagnostických kritérií DSM-IV pro gambling. Podle výsledků výzkumu naplnilo podle autora 6% respondentů kritéria pro vzorce chování závislosti na internetu. Greenfield formuloval pět proměnných, které činí prostředí internetu atraktivním: intensivní intimita (41% celkového vzorku, 75% závislých) disinhibice (43% celkového vzorku, 80% závislých) ztráta hranic (39% celkového vzorku, 83% závislých) časová neomezenost nekontrolovanost (8% celkového vzorku, 46% závislých) Dalším z výsledků bylo také srovnání závislosti na internetu s jinými formami závislosti. Analýzy odhalili mj. symptomy tolerance a abstinenčních 14

15 příznaků, neúspěšné pokusy omezit online čas, zaobírání se online obsahy a neklid při pokusu omezit čas strávený online. Widyanto & Griffiths (2006) navrhují i přes velký výzkumný vzorek brát výsledky uváženě z důvodu relativně povrchní analýzy. Konzervativnější hledisko zastává např. Suler, (2004) když nabízí k zamyšlení, zda-li je závislost na internetu specifická. Argumentuje závislostí na počítačích obecně, i bez přístupu k internetu, nebo také závislostí na telefonu, videohrách apod. Nabízí termíny computer addiction (závislost na počítačích) nebo computer mediated communication addiction (závislost na počítačem zprostředkované komunikaci. Předpovídá také (dnes již relativně běžné) spojení telefonu, počítače a videotechnologie do jednoho pravděpodobně vysoce návykového přístroje. Stojí za povšimnutí, že internet a s ním spojená problematika je v současnosti módní téma, oproti např. dnes již tolik nediskutovaným problematikám televize nebo workoholismu. Nicméně, i Suler připouští, že problematické využívání internetu existuje, když lidé přicházejí o zaměstnání, rozpadají se jim manželství nebo jsou vyhozeni ze školy, jelikož nemohou odolat pokušení věnovat všechen svůj čas virtuálnímu prostoru. Problémem je podle Sulera definovat, kde končí normální nadšení a začíná patologická závislost. Suler (2004) poukazuje na to, že závislosti mohou být zdravé i nezdravé. Pozitivní rysy lze podle autora nalézt jak koníčků, tak i závislostí, ať jsou zdravé nebo ne. U patologických závislostí ovšem dojde k tomu, že negativních důsledků přibývá, až převáží nad pozitivními a vedou nakonec k narušení schopnosti fungovat v reálném světě. Autor dále říká, že se můžeme stát závislými na čemkoli. Patologické závislosti mají podle autora kořeny v dětství a závislost vnímá jako pokus zvládnout deprese, úzkost nebo vnitřní prázdnotu. Pro to, aby mohla být závislost na internetu uznána za specifickou poruchu, požaduje její podrobení mnohem komplexnějšímu výzkumu. Za základní kritéria Suler (2004) považuje: 1) identifikace konsistentního, spolehlivě určeného souboru příznaků, určujících poruchu 2) korelaci podobných elementů v historiích, osobnostech, účinné léčby a prognózy pacientů diagnostikovaných s poruchou. 15

16 V opačném případě jde podle autora o používání k ničemu nevztažené nálepky. I Goldberg (1996) říká: nemyslím si, že závislost na internetu existuje o nic víc, než závislost na tenisu, bingu nebo televizi. Lidé mohou přehánět všechno. Nazývat to poruchou je omyl. John Grohol (2005) se k tomuto tvrzení připojuje a kritizuje snahu mnohých psychologů označit každý problém novou nálepkou a vytvořením nové kategorie: Někteří lidé tráví příliš času čtením knih, sledováním televize nebo prací, a ignorují rodinu, přátele i sociální aktivity. Ale máme poruchy jako závislost na TV, závislost na knihách nebo práci doporučovány jako legitimní mentální poruchy, podobně jako schizofrenie nebo deprese? Grohol dále tvrdí, že většina lidí, kteří se považují za závislé na internetu ve skutečnosti trpí snahou nezabývat se jinými problémy ve svém životě. Těmito problémy mohou být mentální porucha (deprese, úzkost), závažné zdravotní obtíže nebo handicap, nebo problémy ve vztazích. Je nutné poukázat na podobnost nadměrného užívání internetu s chováním typu jdu ven s přáteli na pár piv abych nemusel trávit čas doma. Grohol (2005) uznává, že malá část lidí nadužívajících internet může trpět kompulzivními poruchami. Ty jsou však podle něj již pokryty existujícími diagnostickými kategoriemi a i léčba by byla podobná (např. technikami KBT). Griffiths (2006) považuje závislost na internetu za formu technologické závislosti. Technologickou závislostí rozumíme ne-chemickou (behaviorální) závislost, která zahrnuje přehnanou interakci člověk počítač. Ty mohou být buď pasivní (např. televize) nebo aktivní (počítačové hry, chaty) které obvykle obsahují posilující, zpevňující prvky, které mohou přispívat k vytváření závislosti. Také zahrnují ústřední komponenty závislosti, jako jsou salience, změna nálady, tolerance, abstinenční příznaky, konflikt a rekurence. Podle Griffithse může být libovolná aktivita naplňující tyto kritéria operativně definována jako závislost: Salience pokud se internet stane nejdůležitější aktivitou v jedincově životě a dominuje myšlení (zaobírání se internetem), pocitům (bažení) a chování (deteriorizace sociálního jednání). 16

17 Změna nálad subjektivní zážitky, které jsou popisovány jako důsledek vystavení se internetu (pocity vzrušení, flow stav nebo paradoxně uklidňující pocity úniku a znecitlivění). Tolerance proces, kdy dochází ke zvýšení potřeby časové a obsahové expozice k dosažení původního efektu. Abstinenční příznaky nepříjemné pocity a/nebo fyzické důsledky náhlého snížení nebo přerušení expozice internetu (podrážděnost, náladovost). Konflikt konflikty mezi uživatelem internetu a blízkými osobami (interpersonální konflikty), konflikty s jinými aktivitami (zaměstnání, společenský život, koníčky a zájmy) nebo intrapsychické konflikty v samotném uživateli (ztráta kontroly) plynoucí z užívání internetu. Rekurence relapsy, kdy se mohou původní vzorce jednání navrátit i po mnohaleté abstinenci na stejné nebo dokonce vyšší úrovni. (podle Griffiths, 2006) Youngová (cit. dle Widyanto 2006) rozdělila široký pojem internetové závislosti do pěti specifických oblastí následovně: Kyber-sexuální závislost: kompulzivní využívání internetových stránek s pornografickým materiálem. Kyber-vztahová závislost: abnormální zaujetí online vztahy. Kompulzivní jednání na síti: obsese online sázením, nakupováním. Informační přetížení: Kompulzivní surfování nebo prohledávání databází. Závislost na počítačových hrách: Obsesivní hraní počítačových her. Některé výzkumy se také zabývají rizikovými skupinami využívajícími internet, jako jsou zejména studenti. Schererová (1997) provedla výzkum na vzorku 531 amerických vysokoškolských studentů. Z celkového počtu 531 respondentů udávalo 381 využívání internetu alespoň jednou týdně, tato skupina byla nadále zkoumána. Kritéria pro posouzení závislosti byla odvozena 17

18 kritérií pro chemické závislosti. 13% (49 studentů) bylo označeno za závislé (71% mužů). Závislí uživatelé trávili na internetu průměrně 11 hodin, oproti 8 hodinám u skupiny ne-závislých. Závislí využívali až třikrát častěji interaktivní synchronní aplikace (např. chaty). Obvyklou námitkou proti tomuto výzkumu je malý rozdíl v průměrně stráveném času na internetu mezi závislými a nezávislými, stejně jako otázka, zda-li hodina a půl denně skutečně naplňuje podstatu nadměrného užívání, resp. závislosti. Další z výzkumů provedených na vysokoškolských studentech podnikl Anderson (1998), který sebral data kombinovaná z universit v USA a Evropě. Výzkumný vzorek čítal 1302 osob s rovným rozložením mezi pohlaví. Průměrně strávili respondenti 100 minut denně a přibližně 6% trávilo na internetu nad 400 minut denně. Opět byla využita kritéria dle DSM-IV pro závislost pro rozdělení na závislé a ne-závislé. Za závislé byli považováni ti, kteří splňovali tři a více ze sedmi kritérií. Anderson udává oproti Schererové mírně nižší procento závislých, a to 9,8%. Většina z nich studovala tvrdé vědy. Ze 106 závislých bylo 93 mužů. Závislí trávili na internetu průměrně 229 minut denně oproti ne-závislým s průměrem 73 minut denně. Kategorie závislých opět udávala více negativních důsledků využívání internetu. Posledním z námi citovaných výzkumů na vzorku studentů bude výzkum Kubey, Lavin a Barrows (2001) na vzorku 576 studentů, z nichž 44% bylo mužů. Věk respondentů se pohyboval mezi lety, průměr 20 let. Závislost zde byla posuzována odpovědí na tvrzení: Myslím, že jsem se možná stal mírně psychologicky závislým na internetu. Za závislé autoři považují respondenty, kteří na pětibodové škále vybrali souhlasím nebo velmi souhlasím. 53 (9,3%) respondentů splnilo v této studii tuto podmínku. Muži tvořili opět větší část této skupiny. Věk nehrál roli. Závislí také čtyřikrát častěji udávali školní problémy z důvodu používání internetu a zároveň významně osamělejší než ostatní studenti. Nejčastěji udávali školní problémy uživatelé synchronních aplikací jako jsou online hry a chaty. Je pravděpodobné, že existuje jistá souvislost mezi osamělostí a využíváním právě těchto aplikací. Shapira a kol. (2003) prezentovali nový návrh, aby bylo na problematické využívání internetu nahlíženo jako na impulse control disorder kompulzivní poruchy dle DSM-IV, ve srovnání s kategorií kompulzivního nakupování. Jejich kritérii jsou: 18

19 A). Maladaptivní zaobírání se internetem, indikované alespoň jedním z: 1. Zaobírání se, snění o internetu, popisované jako neodolatelné 2. Přílišné užívání internetu po delší dobu než je zamýšleno B) Používání internetu nebo zaobírání se ním způsobuje klinicky signifikantní stres nebo poškození v oblasti společenské, profesní, nebo jiné důležité oblasti života. C) K nadužívání internetu nedochází výhradně v manické nebo depresivní fázi bipolární afektivní poruchy a není lépe vysvětlitelná jinou psychickou poruchou dle osy I dle DSM-IV. Aktuální výzkum závislosti na internetu provedli Rotunda, Kass a Leon (2003, citace dle Widyanto & Griffiths 2006). Svůj dotazník nazvali Internet Use Survey (Anketa využití internetu). Ten zahrnoval tři komponenty: Demografická data a využití internetu Negativní důsledky a zkušenosti spojené s užíváním internetu Osobní historie a psychologická charakteristika Počet respondentů studie byl 393, 46,4% vzorku tvořili muži a věkové rozpětí bylo let s průměrným věkem 27,6 let. Průměrná doba využití internetu byla 3,3 hodiny denně, z čehož hodina byla věnována osobní potřebě. Nejčastější způsoby využití byly , prohlížení www stránek a chatování. Za negativní důsledky byly uváděny v 18% zaobírání se internetem, 25% popisovalo vzrušení nebo euforii při využívání internetu, 34% přiznávalo užití internetu za účelem útěku před problémy a 23% se popisovalo jako více společenský ve virtuálním světě. Je však nasnadě otázka, do jaké míry je možné tyto údaje považovat za veskrze negativní důsledky. Dalšími často udávanými fakty bylo zůstávání online déle než bylo zamýšleno a ztrácení pojmu o čase. Následnou faktorovou analýzou byly odhaleny čtyři hlavní faktory: 1. Pohlcení (nezvládání zaujetí internetem, problémy s organizací online času apod.) 19

20 2. Negativní důsledky (stres nebo problematické chování, preference bytí online oproti trávení času s rodinou) 3. Spánek (spánková deprivace, nepravidelnost spánku) 4. Klamání (lhaní o náplni a množství času online). Správné dle našeho názoru je, že se autoři pokusili vymezit potíže způsobené internetem na základě pohlcení a negativních důsledků namísto pouhé frekvence užívání a času mu věnovaného. Autoři sami označují posuzování závislosti jen optikou množství času internetu věnovanému za zkreslující a nevhodné. Samotné trávení velkého množství času není možné označovat za přehnané, patologické nebo návykové a je ignorováním kontextu a dispozičních faktorů spojených s tímto jednáním. Vztahem internetové závislosti a ostatních psychických problémů se zabývala celá řada autorů. Jak si všímá Griffiths (2000), internet sám o sobě pravděpodobně není (příliš) návykový. Je spíše prostředkem, médiem, kterým mohou být naplňovány jiné závislosti nebo poruchy. Jaký je tedy vztah tohoto fenoménu k osobnostním rysům, sebehodnocení a jiným poruchám? Osobnostní rysy u závislých na internetu zkoumali Young a Rodgers (1998) s využitím Cattelova 16PF. Závislí skórovali vysoko v oblasti self-reliance (spoléhání sám na sebe), dále v oblasti emoční citlivosti a reaktivity, pozornosti, nízkého sebeodhalování a nekonformních charakteristik. Tyto rysy by tedy mohly být jedním z předpokladů pro tendenci k patologickému užívání internetu. Shapira a kol. (2000, in Griffiths 2006) podnikli výzkum zaměřený na identifikaci charakteristik jednání, rodinnou psychiatrickou anamnézu a komorbiditu u jedinců s patologickým užíváním internetu. Studii podstoupilo 11 mužů a 9 žen o průměrném věku 36 let. Problémy spjaté s užíváním internetu byly: Významné problémy v oblasti vztahů (19 respondentů) Znatelný stres kvůli svému jednaní (12 respondentů) Problémy v zaměstnání (8 respondentů) Finanční problémy (8 respondentů) 20

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Diplomová práce Obor psychologie ONLINE ZÁVISLOST V KONTEXTU RŮZNÝCH INTERNETOVÝCH PROSTŘEDÍ Vypracovala: Martina Veselá Vedoucí práce:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů

Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Vztahová vazba a její poruchy u léčených patologických hráčů Charvát, M., Maierová, E. AT konference 2015 Teoretická východiska Nejistá vztahová vazba a obzvláště nezpracované traumatické zkušenosti přispívají

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje

Přednáška č. 9. Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Přednáška č. 9 Sigmund Freud, psychoanalytická teorie, psychosexuální teorie psychického vývoje Eriksonova teorie psychosociálního vývoje Jedna z největších intelektuálů 20. století Narozen na Moravě Lékař,

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní.

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 10 ON-LINE HRY Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

David Šmahel Psychologie a internet

David Šmahel Psychologie a internet TRITON Psychologická setkávání David Šmahel Psychologie a internet děti dosplělými, dospělí dětmi Psychologická setkávání David Šmahel Psychologie a internet děti dosplělými, dospělí dětmi TRITON David

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR

Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR Závěrečná zpráva z projektu SO FAR - SO NEAR část: Mapování proinkluzivního klimatu v ZŠ Lupáčova, Praha Výňatek ze zprávy Předmětem spolupráce ZŠ Lupáčova, Praha se společností SOCIOKLIMA, s.r.o. je mapování

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Život adolescentů v sociální síti

Život adolescentů v sociální síti Život adolescentů v sociální síti Petr Nilius Centrum pro kognitivní poruchy Neurologická klinika FN Ostrava Nestátní zdravotnické zařízení - Ambulance klinické psychologie Základním cílem adolescence

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Psychická reakce. reakce

Psychická reakce. reakce Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči Hana Neudertová, Ph.D. Odd. Klinické psychologie FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Ústav psychologie a psychosomatiky

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více