Statistika. Semestrální projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika. Semestrální projekt"

Transkript

1 Statistika Semestrální projekt Tomáš Jędrzejek, JED0008

2 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15

3 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané teoretické poznatky pomocí dostupného programového vybavení, jmenovitě statistický software Statgraphics Centurion a LibreOffice jako textový procesor. Jako téma práce jsem zvolil sledování softwarového vybavení uživatelů na internetu. Neboť jsem nenašel vhodný zdroj dat, vytvořil jsem za pomocí služeb Google Docs internetový dotazník. Ten byl volně dostupný atak se ho mohlo zúčastnit kdokoli, kdo má přístup k internetu. Protože byl dotazník zhotoven v českém jazyce, je velmi pravděpodobné, že naprostá většina respondentů pocházela právě z České Republiky. Nezachycuje tedy jen malou oblast, kde se dotazovaní nacházeli. Z tohoto důvodu je míra objektivity u prováděných statistik větší, než v případě, kdy by se jednalo např. o studenty VŠB-TUO. Jako populaci či základní soubor lze tedy pokládat lidi používající počítač, kteří jsou připojení k internetu v květnu Statistiky založené na základě získaných dat nám mohou říci třeba to, jak jsou oblíbené webové prohlížeče napříč celým spektrem respondentů, jak ovlivňuje znalost počítačů to, jaký operační systém používají, jaká věková kategorie má na internetu největší zastoupení, apod. Dotazník byl vytvořen přesně na míru pro tento projekt, takže využiji všechny dostupné proměnné. Celkem se dotazníku účastnilo 50 respondentů. Na všechny otázky bylo nutné odpovědět, to znamená, že nedošlo k prázdné odpovědi a všechny záznamy mohly být použity. Výběrovým souborem jsou v tomto případě lidé používající počítač, kteří jsou připojeni k internetu a účastnili se dotazníku v květnu Data byly získány umístěním odkazu na dotazník na několika webových stránkách, tak abych dosáhl co nejvyšší vypovídací hodnotu v globálním měřítku. Na základě získaných dat byla provedena exploratorní analýza, která byla doplněna intervalovým odhadem a testem nezávislosti v kontingenční tabulce.

4 2. Analyzovaná data Dotazník se skládal z několika otázek. Obsaženy byly takové, které se týkají samotné osoby, tedy respondenta např. pohlaví či věk a také ty, které přiblížily jaké softwarové vybavení využívá nejvíce. Níže jsou uvedeny otázky a možné odpovědi: Vaše pohlaví? Žena Muž Váš věk? Číslo Do jaké skupiny se řadíte ve znalosti PC? Začátečník Pokročilý Odborník Jaký typ počítače používáte nejčastěji? Stolní Notebook Netbook Tablet Jaký webový prohlížeč nejčastěji? Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer Jiný

5 Jaký operační systém používáte nejčastěji? Windows Linux OS X Jiný

6 3. Analýza dat 3.1. Zastoupení webových prohlížečů Tento dotazník je zaměřen na zjištění zastoupení používaného programového vybavení. Proto jsem nejdříve provedl exploratorní analýzu proměnné webové prohlížeče, tedy otázka zněla Jaký webový prohlížeč využíváte nejčastěji?. Obr. 1 koláčový graf Jaký webový prohlížeč využíváte nejčastěji? Z grafu na obrázku 1 lze jasně vidět zastoupení webových prohlížečů na zkoumaném trhu. Výsledky statistiky jsou velmi podobné těm, které lze nalézt na různých statistických serverech jako je např. Na sledované populaci lze zjistit, že dbá na svou bezpečnost a preferuje prohlížeč Mozilla Firefox či Google Chrome, které se snaží být velmi inovativní v oblasti webových technologií.

7 3.2. Zastoupení operačních systémů Další zkoumanou proměnnou byly Operační systémy. Respondentů jsem se ptal Jaký operační systém používáte nejčastěji?. V posledních letech je to velmi zajímavá oblast, která se s rozšiřujícím se přístupem k internetu začíná pomalu měnit. Většina lidí vůbec nezná něco jiného, než systém Microsoft Windows, avšak roste povědomí i o jiných platformách, kdy lidé hledají alternativní řešení z mnoha důvodů. Fakt, že ostatní operační systémy nejsou (převážně v ČR) brány příliš na vědomí je způsoben několika faktory jako je tuzemský vzdělávací systém. Ku příkladu systémy s jádrem Linux začínají být celosvětově velmi populární, hlavně z důvodu nulové ceny, mnohem lepší bezpečnosti a modularitě oproti Windows. Jaký je současný stav ve zkoumané populaci na počítačích? To lze sledovat na následujícím koláčovém grafu Obr. 2 - koláčový graf Jaký operační systém používáte nejčastěji?

8 Z grafu na obrázku 2 jde vidět zastoupení jednotlivých OS. Statistika je opět velmi podobná s těmi, které lze shlédnout na zmiňovaných portálech. Avšak z důvodu nízkého počtu respondentů je pro Apple OS X a systémy na bázi Linux zřetelné, že přesnost není příliš dobrá, neboť platí čím více statistických jednotek, tím je analýza přesnější Zastoupení typu počítačů Kromě analýzy programového vybavení mě zajímalo to, jaký typ počítače respondent nejčastěji využívá. Pro výrobce hardware je velmi důležité vědět, jakým směrem se trh ubírá a co se využívají zákazníci nejčastěji. Na základě této informace může lépe rozhodnout do jakého segmentu investuje, aby se mu výroba dostatečně oplatila. Obr. 3 - koláčový graf Jaký operační systém používáte nejčastěji? V grafu na obrázku 3 lze vypozorovat, že stolní počítače na zkoumané populaci stále převládají. I když to podle grafu nevypadá, prodeje stolních počítačů a notebooků klesají ve prospěch menších zařízení, které jsou více mobilní. Stále naprostá většina využívá převážně zmiňované dva typy.

9 3.4. Zastoupení znalosti PC V dotazníku se nacházela také otázka Do jaké skupiny se řadíte ve znalosti PC?. Zjišťoval jsem tedy, na jaké úrovni lidé ovládají své počítače. Sami se podle svého názoru zařadili do jedné ze tří kategorií, znamená to, že tato analýza je založena spíše na subjektivním dojmu respondenta. Obr. 4 - koláčový graf Do jaké skupiny se řadíte ve znalosti PC? Z výše uvedeného grafu jsem se dozvěděl jaké je zastoupení znalosti PC ve zkoumané populaci. Polovina dotazovaných o sobě myslí, že je v oblasti počítačů začátečník. Nejméně je však odborníků, což jistě odpovídá realitě. Dalo by se říci, že přibližně každý šestý člověk s připojením k internetu myslí, že je počítačový odborník.

10 3.5. Zastoupení pohlaví Pro lepší představu a upřesnění analýzy jsem zahrnul také pohlaví respondentů. Obr. 5 - koláčový graf pro proměnnou Pohlaví Graf na obrázku 5 ukazuje na fakt, že muži na počítači s připojením k internetu prosedí více. Výsledek může ovlivňovat i to, že mohou mít větší zájem o vyplňování dotazníku.

11 3.6. Věk respondentů V poslední otázce jsem se ptal na věk respondentů. Mohu tak sledovat jaká věková kategorie je na internetu nejčastěji nebo např. závislost věkové kategorie na dalších proměnných a vyvodit tak užitečnější závěr pro danou statistiku. Obr. 6 - histogram pro proměnnou Věk Na obrázku 6 lze vidět histogram, který ukazuje četnosti. Lze z něj vyčíst, že věková kategorie kolem 20 let je na internetu nejaktivnější. Statistika proměnné Věk Počet respondentů / pozorování 50 Průměrný věk 33,42 Směrodatná odchylka 15,1753 Minimální věk 13 Maximální věk 72 Interkvartilové rozpětí 59 Šikmost 3,17267 Špičatost 0,404117

12 4. Statistická indukce 4.1. Závislost typu počítače na pohlaví respondenta Předmětem zkoumání bylo mimo jiné zjistit, zda je typ počítače závislý na pohlaví respondentů. Pomocí statistické indukce, resp. analýzou kontingenční tabulky tak zjistíme na základě zkoumané populace, zda existuje závislost mezi pohlavím a typem počítače, tento poznatek pak přenést s určitou mírou rizika na celou populaci. Následující tabulka shrnuje parametry datového souboru v kontingenční tabulce. Tabulka četností Notebook Stolní Celkem za řádek Muž % 38% 62% 13,02 17,98 0,08 0,06 Žena % 20% 38% 7,98 11,02 0,13 0,09 Celkem za sloupec % 58% 100% Obsah buněk: Počet výskytů Procentuální zastoupení Očekávaná četnost (nesmí být nižší než 5) Příspěvek do chi-square První řádek tabulky popisuje počet výskytů hodnot, které byly zaznamenány v dotazníku pro proměnnou Typ počítače, které využívají muži. Druhý řádek představuje procentuální zastoupení daného počtu výskytů v celé populaci. Třetí pak popisuje očekávanou četnost, resp. Expected frequency. Tato hodnota je velmi důležitá, neboť na základě ní je možné určit

13 zda lze provést test závislosti. A to tak, že hodnoty v celé tabulce nesmí klesnout pod hodnotu 5. Nejnižší hodnota je 7,98, takže test je možné provést. Čtvrtý řádek popisuje příspěvek do chi-square. Následný mozaikový graf pomůže si lépe danou závislost představit. Obr. 7 mozaikový graf Závislost pohlaví respondenta na typu počítače Z grafu na obrázku 7. je vidět, že poměr mezi stolním počítačem a ženou je pro obě pohlaví přibližně stejný. Abychom určili, jestli tomu tak je opravdu nebo existuje závislost mezi zmíněnými kategoriálními proměnnými je nutné definovat hypotézu. Definuji nulovou hypotézu H 0 jako: Muži i ženy používají daný typ počítače ve stejné míře. Definuji alternativní hypotézu H A : Muži nepoužívají daný typ počítače ve stejné míře jako ženy. Předpoklady k provedení testu byly splněny, tudíž jsem přistoupil k testu nezávislosti: Test Statistika Df P-Value Chi-Square 0, ,5471 Protože je P-value větší než 0,05, tedy v tomto případě 0,5471, nelze zamítnout nulovou

14 hypotézu, která říká že řádky a sloupce jsou s 95% pravděpodobností (5% hladině významnosti) nezávislé. Z toho vyplývá, že jsme nenašli spojení, mezi pohlavím respondentů a typem počítače Intervalový odhad pro proměnnou Věk respondenta Abych určil parametry celé populace je nutné provést vyčerpávající analýzu, to je z mnoha důvodů velmi obtížné až nemožné. Proto jsem využil odhad, ve kterém použiji příslušné charakteristiky výběrového souboru. Zajímalo mě kolik procent lidí je starších 35 let, neboť to je přibližně průměrné stáří respondentů. Z vyplněných dotazníků byly zjištěny následující údaje o stáří respondentů: 23, 22, 21, 26, 26, 23, 49, 65, 71, 40, 45, 18, 22, 23, 72, 34, 20, 23, 55, 28, 30, 47, 22, 26, 28, 29, 43, 23, 20, 13, 31, 34, 25, 37, 54, 44, 55, 20, 17, 67, 24, 23, 27, 36, 19, 25, 26, 50, 48, 22 Z výše uvedených dat jsem vypočítal průměr - 33,42 let a směrodatnou odchylku - 15,1753 let. Zjistil jsem intervaly spolehlivosti pro míru 95%: 95% IS pro střední hodnotu - [29,1072; 37,7328]. 95% IS pro směrodatnou odchylku - [13,324; 17,6288]. Počítám pomocí normálního rozdělení: N(29,1072; 13,324 2 ) P(X > 35) = 32,9% (minimum) N(29,1072; 17, ) P(X > 35) = 36,9% N(37,7328; 13,324 2 ) P(X > 35) = 58,1% (maximum) N(37,7328; 17, ) P(X > 35) = 56,2% Z výše uvedeného výpočtu intervalových odhadů jsem zjistil, že s 95% spolehlivostí má daná populace věk vyšší než 35 let s pravděpodobností mezi 32,9% až 58,1%.

15 5. Závěr V úvodu jsem představil čemu se bude analýza dat věnovat. Dále jsem zkoumal v exploratorní analýze všechny dostupné proměnné jak kategoriální tak numerické. V části zabývající se statistickou indukcí jsem zkoumal závislost typu počítače na pohlaví respondentů a zjistil, že zde pravděpodobně žádná vazba není. Zjistil jsem také procentuální interval, který odhaduje rozmezí, že je daná populace starší než 35 let. Nakonec bych chtěl poznamenat, že z důvodu menšího množství respondentů byla prováděná analýza s méně přesnými výsledky. Avšak pro orientační pohled na problematiku zastoupení programového vybavení je více než dostatečná.

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +4 2 190 80 Fax: +4 2 190 90 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák Statistické zpracování dotazníků v SPSS Michal Čihák Autor: RNDr. Michal Čihák, Ph. D. Název: Statistické zpracování dotazníků v SPSS Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Recenzoval:

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

Průzkum využití prostředků obrany proti spamu

Průzkum využití prostředků obrany proti spamu Průzkum využití prostředků obrany proti spamu Součástí mé diplomové práce byl návrh metodiky pro obranu proti spamu, zaměřené zejména na výběr vhodných protiopatření. Jako jedno z východisek pro vytvoření

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

Lukáš Koubek. Bakalářská práce

Lukáš Koubek. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Koubek Online kancelářské balíky, jejich porovnání a vhodnost použití v neziskových

Více

Implementační analýza edukačního portálu se zaměřením na jeho monetizaci

Implementační analýza edukačního portálu se zaměřením na jeho monetizaci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Diplomová práce Implementační analýza edukačního portálu se zaměřením na jeho monetizaci Vypracovala:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 2 19 58 Fax: +4 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je společnost

Více

Statistika 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Studenti a alkohol

Statistika 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Studenti a alkohol Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Statistika 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Studenti a alkohol Jméno: Kopecký Ondřej Login: KOP 205 Skupina: LB252 Datum: 5.1.

Více

Projekt z předmětu Statistika

Projekt z předmětu Statistika Projekt z předmětu Téma: Typologie hráče české nejvyšší hokejové soutěže VŠB-TU Ostrava:Fakulta Elektrotechniky a informatiky jaro 2011 Martin Dočkal doc068 dockal.martin@gmail.com 1 Obsah 2 Zadání...

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ INTERNETU) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 19 58 Fax: +4 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek

Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra počítačové grafiky a interakce František Bauma Testování online nástrojů pro tvorbu internetových stránek Bakalářská práce Praha 2013

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace statistických metod v analýze preferencí absolventů vysokých škol Autor BP: Ladislav STRATIL Vedoucí BP: doc. Ing. Dagmar Blatná,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více