Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi"

Transkript

1 Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010

2 R potebuje dchodovou reformu Nevýhody souasného systému: Závislost na jednom zdroji píjm Deficitní financování prohubuje mezigeneraní nespravedlnost Bude poteba financovat generaní problém pomr plátc a píjemc Ale pedevším: souasný systém dlouhodob neudržitelný

3 Pedpokládaný vývoj populace R je alarmující Prognóza za 40 let dnešní mladá generace je na konci ekonomické produktivity a silné roníky 70. let jsou v dchodu Zdroj: SU

4 Pro je poteba reforma tetího pilíe dchodového zabezpeení? Slabiny souasného systému: Konzervativní investiní strategie pro zajištní min. nulového výnosu Neoddlení majetku úastník a fondu Neefektivní státní podpora Prmrný píspvek úastníka na penzijní pipojištní ve vztahu k prmrné mzd (v %) Nízké píspvky úastník Neatraktivní produkt pro mladší generaci

5 Politickéešení penzijní spolenosti as je nejlepší pítel pravidelných investic Co mžeme klientm nabídnout te?

6 jedna z nejvýhodnjších variant životního a úrazového pojištní na trhu bez zdravotního zkoumání Pedstavení Penze Plus... nabídky komplexního zabezpeení na penzi penzijní pipojištní je možné doplnit o volitelnou složku: speciáln vytvoený otevený podílový fond vyšší zhodnocení pi akceptovatelném riziku likvidita PENZE PLUS státní píspvky píspvek zamstnavatele daové zvýhodnní

7 Podmínkou je minimální úložka 500 K

8 Kolik lze získat využitím fondu PLUS? O 22 % více pro zajištní na stáí pi spoení stejnéástky a zachování optimální úložky na penzijním pipojištní z hlediska všech státních výhod

9 Asymetrické vnímání rizika výkonnost portfolia Trh roste = fond roste Historické testování absolute return fond tržní výkonnost Trh klesá = fond klesá Aktivní zamezení vyšších ztrát za cenu mírného snížení výnosu = Asymetrický profil - podobný call opcím

10 Na zaátku je smíšené portfolio!"#$"%ž" "&'#( Alternativní investice ž )!$#$"*+,-'#( Dluhopisy!"#$%&" '()"$*%+,"- ) ")".!#!$"#!#$$" Akcie.!/ #0#1 01#2!(3#!0 Fond je dle Zákona o kolektivním investování tzv. speciálním fondem cenných papír

11 Alokace do akcií Podíl akciové složky (100 % na grafu = 50 % akcií v portfoliu) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Akcie Akcie 0% I-08 II-08 III-08 IV-08 V-08 VI-08 VII-08 VIII-08 IX-08 X-08 XI-08 XII-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 V-09 VI-09 VII-09 VIII-09 IX-09

12 Riziko je aktivnízené Kontinuální vyhodnocování maximální možné míry rizika pro portfolio cílování minimálních ochranných úrovní kurz Výnos Bezriziková sazba = 4 % p.a. Bezriziková sazba = 1 % p.a. Rizikový polštá pi 1 % Rizikový polštá pi 4 % 6.rok Ochranná úrove za 6 let as

13 Proveno nejvtší finanní krizí 4ž $#%!#0 56( $#!7#'&* #8,9 4ž "0* $#1 8,9 (Ilustrace na píkladu fondu ESPA Portfolio Target, který je ízen stejnou metodou jako fond PLUS)

14 Co od fondu PLUS ekat? Pásma, v nichž by se prmrný roní výnos PLUS ml pohybovat s pravdpodobností 50 % (modrý boxík) a 95 % (tenkáára) v horizontu 1 roku, 2 let, 3 let 16% 14% Za šest let by se prmrný roní výnos fondu ml s pravdpodobností 95% pohybovat v pásmu 1,0 %-9,0 % p.a. 12% 10% Výnos p.a. 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Ochranná úrove za 6 let Roky Dlouhodob má fond PLUS potenciál dosahovat zhodnocení okolo 4-6% p.a.* výnosový potenciál závislý na výši úrokových sazeb. Vzhledem k souasné velmi nízké úrovni je teba poítat spíš s hodnotami okolo 4%, v pípad že sazby v budoucnu vzrostou, mže jít nahoru i výnosový potenciál.

15 Shrnutí: Fond Plus nabízí zajímavé zhodnocení a jistotu Fond Plus je otevený podílový fond doplnk k penzijnímu pipojištní u PFS oekávané zhodnocení fondu PLUS je 4-6 % p.a., pi dodržení doporueného investiního horizontu 6 let ochrana 100 % ástky ve fondu každých 6 let (99% pravdpodobnost) omezení max. možné ztráty bhem jednoho roku do 5 % (95% jistota) nulové výstupní poplatky okamžitá dostupnost prostedk obvykle do jednoho týdne

16

17 (! 0 Tento materiál slouží pouze pro poskytnutí doplujících informací o podílových fondech obhospodaovaných ISS, a.s. Základní informací o podílových fondech obhospodaovaných ISS, a.s. jsou úplný statut a zjednodušený statut. Statuty fond jsou v souladu s právními pedpisy eské republiky schvalovány regulátorem eskou národní bankou a jejich aktuální verze jsou k dispozici v sídle ISS, a.s. nebo na internetových stránkách Analýzy a závry v tomto materiálu publikované jsou obecného charakteru a neberou v úvahu osobní poteby jednotlivých investor co se týe píjm, finanní situace i sklonu k riziku. V žádném pípad se nejedná o investiní doporuení. Pokud se v informaním materiálu hovoí o jakémkoli výnosu, je vždy teba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnos budoucích, že jakákoli investice v sob zahrnuje riziko kolísání hodnoty a zmny smnných kurz a že návratnost pvodn investovaných prostedk ani výše pípadného zisku není v žádném pípad zaruena. ISS podléhá dohledu eské národní banky. ISS nemá vtší než 5% podíl na žádném emitentovi investiních nástroj, které jsou v portfoliích jí obhospodaovaných podílových fond ani na žádné jiné právnické osob.

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík OSNOVA ÚVOD....2 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU...

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ČS nemovitostní fond. rozšiřuje své portfolio o novou nemovitost

ČS nemovitostní fond. rozšiřuje své portfolio o novou nemovitost ČS nemovitostní fond rozšiřuje své portfolio o novou nemovitost Martin Skalický, předseda představenstva REICO České spořitelny Daniel Brabec, vedoucí oddělení prodejů REICO České spořitelny 28. 3. 2014

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Analýza dluhopisových příležitostí CZK

Analýza dluhopisových příležitostí CZK Analýza dluhopisových příležitostí CZK 9. března 2010 Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH...2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...2 1. NAŠE DOPORUČENÍ (SOUHRN)...3

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více