ZDAŇOVÁNÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A MINERÁLNÍCH OLEJŮ SPOTŘEBNÍMI DANĚMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDAŇOVÁNÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A MINERÁLNÍCH OLEJŮ SPOTŘEBNÍMI DANĚMI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ZDAŇOVÁNÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A MINERÁLNÍCH OLEJŮ SPOTŘEBNÍMI DANĚMI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Renáta Bendová Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Renáta Bendová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů spotřebními daněmi Zásady pro vypracování: 1. Zpracovat návrh obsahu práce a projednat jej s vedoucím bakalářské práce. 2. Prostudovat odbornou literaturu a získat praktické poznatky pro vypracování bakalářské práce. 3. V průběhu zpracování práce konzultovat průběžně s vedoucím bakalářské práce postup a dosažené výsledky. 4. Deskripce a analýza zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů spotřebními daněmi v podmínkách ČR a EU a návrhy změn daňového zatížení vybraných produktů s ohledem na nastupující etapu krize v rámci hospodářského cyklu.

3 Rozsah práce: 50 s. Seznam odborné literatury: [1] BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN [2] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN [3] MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008, úplná znění platná k Praha: Grada Publishing, s. ISBN [4] ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. vyd. Praha: Linde, s. ISBN [5] ŠULC, I. Zákon o spotřebních daních. 2. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: říjen 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Renáta Bendová autor Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou spotřební daně z tabákových výrobků a minerálních olejů. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se problematiky spotřebních daní, daňové definice, harmonizace daní a funkce a mechanismy zdaňování selektivních spotřebních daní. Ve druhé, praktické části je blíže analyzována problematika zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů. Praktický přínos spočívá zejména v kvantifikaci struktury prodejních cen tabákových výrobků a její srovnání se sousedním Německem. V oblasti zdaňování minerálních olejů je důraz kladen zejména na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám, které tyto oleje užívají pro zemědělskou prvovýrobu. V závěru práce je formulována úvaha, jakým směrem může být státní výnos ze spotřebních daní ovlivněn současnou hospodářskou krizí. Kurzfassung Die Bakkalaureusarbeit befasst sich mit der Problematik der Rachwaren- und Mineralölesteuer. Die Arbeit ist in zwei Teile - in den theoretischen und praktischen Teil verteilt. Im theoretischen Teil werden die Grundbegriffe, welche die Problematik der Verbrauchssteuer, Steuerdefinition, Harmonisierung der Steuern und Funktion und die Mechanismen der Besteuerung der selektiven Verbrauchssteuern betreffen, definiert. Im zweiten, praktischen Teil, ist die Problematik der Besteuerung der Rauchwaren und Mineralöle näher analysiert. Der Praktische Beitrag beruht besonders auf der Quantifizierung der Struktur der Verkaufspreise der Rauchwaren und deren Vergleich mit dem benachbarten Deutschland. Im Bereich der Besteuerung von Mineralölen ist das Gleichgewicht besonders auf die Rückzahlung der Mineralölsteuer den Personen, welche diese Öle für landwirtschaftliche Primärproduktion benützen, gelegt. Im Schluss der Arbeit ist die Überlieferung formuliert, auf welche Richtung der staatliche Verbrauchssteuerertrag mit gleichzeitiger Wirtschaftskrise beeinflusst werden kann.

5 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma: Zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů spotřebními daněmi vypracovala samostatně pouze za odborného vedení vedoucího bakalářské práce. Dále prohlašuji, že veškeré podklady, ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne 30. dubna 2009

6 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu bakalářské práce Prof. Ing. Václavu Vybíhalovi, CSc. za jeho cenné připomínky, trpělivost a ochotu při vedení mé bakalářské práce.

7 Obsah 1 Úvod, cíl a metodika práce Teoretické aspekty zdaňování spotřeby Charakteristika daní ze spotřeby Spotřební zdanění jako zdroj veřejných rozpočtů Harmonizace daní ze spotřeby v EU Funkce a mechanismus zdaňování selektivních spotřebních daní Výsledky práce (praktická část) Zdaňování tabákových výrobků Explikace pojmu Tabákový výrobek Stanovení daňové povinnosti Daňové přiznání a splatnost daně Sankční instrumenty Kvantifikace struktury prodejní ceny tabákových výrobků Zdaňování minerálních olejů Explikace pojmu Minerální oleje Stanovení daňové povinnosti Vrácení daně Daňové přiznání a splatnost daně Kvantifikace struktury prodejní ceny minerálních olejů Závěr práce a diskuse Seznam použitých zdrojů Přílohy...80

8 7

9 1 Úvod, cíl a metodika práce Bakalářská práce se zabývá problematikou spotřební daně z tabákových výrobků a minerálních olejů. Spotřební daně patří mezi nepřímé daně a jejich vysoké sazby spolu s nízkou elasticitou spotřeby činí z těchto daní významný výnos veřejného rozpočtu. Výnosnost těchto daní je navíc umocněna skutečností, že daň z přidané hodnoty je kalkulována z ceny včetně spotřební daně. Bakalářská práce je zaměřena zejména na stanovení daňové povinnosti, daňové přiznání a splatnost daně, problematiku vrácení spotřební daně z minerálních olejů a v neposlední řadě také na kvantifikaci struktury prodejních cen u tabákových výrobků a minerálních olejů. Nedílnou součástí je komparace prodejní ceny a výše spotřební daně u cigaret v České republice a Německu. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly a jsou zde definovány základní pojmy týkající se problematiky spotřebních daní, daňové definice, harmonizace daní a funkce a mechanismy zdaňování selektivních spotřebních daní. Ve druhé, praktické části je blíže analyzována problematika zdaňování spotřebních daní u vybraných komodit. Pro konkrétní práci jsou nejprve blíže definovány pojmy Tabákový výrobek a Minerální oleje a je blíže vysvětleno stanovení daňové povinnosti. Dále je práce zaměřena na daňové přiznání a splatnost daně. U tabákových výrobků je pozornost orientována na sankční instrumenty a u minerálních olejů na uplatnění nároku na vrácení daně, a to konkrétně spotřební daně z minerálních olejů osobám užívající tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu. Postup vrácení daně je ilustrován na konkrétním příkladu, který je uveden v příloze. Významnou část práce tvoří kvantifikace struktury prodejní ceny tabákových výrobků a její srovnání s Německem, její nedílnou součástí je úvaha, jakou část z ceny cigaret odvede kuřák na dani v produktivním věku od 25 do 60 let, a to na spotřební dani a dani z přidané hodnoty. Kvantifikací struktury prodejní ceny se zabývá i kapitola o minerálních olejích, kde je analýza struktury prodejní ceny podložena sledovaným vývojem cen pohonných hmot. Cílem bakalářské práce je poukázat na problematiku zdaňování tabákových výrobků a minerálních olejů z praktického hlediska, zjistit rozdíly v prodejních cenách a výši 8

10 spotřební daně cigaret v České republice a sousedním Německu a blíže osvětlit problematiku vrácení spotřební daně z minerálních olejů. Dílčím cílem je také všeobecná charakteristika spotřební daně. Vysvětluje, co je předmětem této daně, jaký je její základ a daňová sazba. Metodika práce Po zadání bakalářské práce byla shromážděna a prostudována odborná literatura týkající se daňových teorií, spotřebních daní a harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Z databáze celní správy byla zjištěna data o vývoji inkasa spotřebních daní v letech 2003 až Pro část věnující se zdaňování tabákových výrobků byly vybrány nejprodávanější značky cigaret všech cenových kategorií na českém a německém trhu a pro vypracování části věnující se problematice zdaňování minerálních olejů byl v období od října 2008 do března 2009 pravidelně sledován vývoj cen benzinu a nafty na pěti čerpacích stanicích ve Znojmě. Za účelem vypracování příkladného daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně byla použita interní firemní data od společnosti AGROSPOL, s.r.o. Hevlín. V bakalářské práci byly použity zejména metody definice, analýzy, pozorování, komparace a také metoda syntézy. Nejprve bylo použito metody definice, kdy bylo třeba přesně vymezit a vysvětlit základní pojmy týkající se zdaňování vybraných komodit spotřebními daněmi, klasifikovat plátce daně a poukázat na proces harmonizace daní ze spotřeby v zemích Evropské unie. Metody komparace byly použity zejména v části věnované srovnávání prodejních cen a výše spotřební daně a daně z přidané hodnoty v České republice a sousedním Německu. Ceny cigaret a výše spotřební daně pak byly analyzovány a promítnuty na ilustračních příkladech. Metoda pozorování byla použita při sledování vývoje cen pohonných hmot. Metoda kvantifikace a analýzy byla použita v kapitolách věnujících se kvantifikaci struktury prodejních cen tabákových výrobků a minerálních olejů. V závěru práce byla použita metoda syntézy, kdy zjištěná a shromážděná data vedla k formulování odhadu budoucího trendu. 9

11 Ke zpracování bakalářské práce bylo čerpáno z poznatků a znalostí nabytých v průběhu studia na vysoké škole, byla využita odborná literatura, studium webových stránek a konzultace s vedoucím práce. Bakalářská práce byla zpracována v aplikaci Microsoft Word, grafy a tabulky v aplikaci Microsoft Excel a vyplnění přiznání za účelem vrácení spotřební daně v aplikaci Form studio express. 10

12 2 Teoretické aspekty zdaňování spotřeby Spotřební daně z vybraných druhů zboží akcízy patří mezi nejstarší daně vůbec. V průběhu tisíciletí a staletí prodělaly v předmětu daně i v sazbách značné změny. V současnosti se jedná o několik druhů výrobků a služeb převážně z jednotky produkce, zdaňovaných velmi vysokými sazbami. Hlavními spotřebními daněmi jsou daně z tabáku, alkoholických nápojů, motoristických potřeb a energetických produktů. Vysoké sazby spolu s nízkou elasticitou spotřeby činí z těchto daní významný výnos veřejného rozpočtu. 1 Akcízy, které jsou selektivními spotřebními daněmi a jejichž existenci vlády zdůvodňují snahou o omezování škodlivé spotřeby, představují stabilní daňový výnos a existují ve všech standardních daňových systémech. Výrobky, na které je uvalen akcíz, se potom odlišují od ostatních komodit svým výrazně vyšším daňovým zatížením, neboť částka odpovídající příslušnému akcízu vstupuje do základu pro výpočet všeobecné spotřební daně, čímž se ekonomický dopad akcízů zvyšuje. 2 V současné době se uvádějí dva důvody pro zdanění vybraných druhů zboží nebo služeb: - odrazení lidí od škodlivé spotřeby, - příliv peněz do státní pokladny. Explicitně vyjadřovaný názor projevuje výchovné působení, kdy lidé mají být vysokou daní odrazováni od škodlivých návyků, nebo určitou formu pokuty, jež má umožnit úhradu zvýšených nákladů společnosti (léčba nemocných kuřáků). Implicitně je tato daň považována za výnosově velmi silnou a stabilní a umožňuje vládě zachovat rozsah výdajů. 1 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 2. vyd. Praha: Linde, s. ISBN , s

13 Uvedené dva argumenty však stojí v protikladu. Jestliže daně odradí lidi od spotřeby zdaněného zboží, není možné, aby byly zároveň výnosově stabilní. Míra obou vlastností je pak funkcí elasticity poptávky. Výzkumy ukazují, že poptávka po alkoholu a tabáku není zcela neelastická. Daň může konzumenty od těchto druhů zboží zčásti odradit, avšak příliš vysoké sazby mohou ohrozit saldo veřejného rozpočtu Charakteristika daní ze spotřeby Spotřební daně jsou v České republice používány od 1. ledna Jejich režim byl do roku 2004 upraven zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2004 nabyl účinnosti plně zákon, který nahradil původní normu. Jedná se o zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Cílem jednotlivých novel bylo kromě úprav sazeb spotřebních daní a kromě opatření k zamezování daňových úniků tak, jak se postupem času objevovaly, sbližování právní úpravy spotřebních daní platných v České republice s právním režimem Evropské unie. 4 Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby spotřebních daní se přibližovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se režim osvobození od daně a podobně. 5 Dnes platný zákon o spotřebních daních se již značně přiblížil režimu Evropské unie. Dosud však nebyl učiněn jeden z nejdůležitějších kroků, a to z důvodu dosažení minimálních sazeb platných v Evropské unii, zejména pak, jedná-li se o tabákové výrobky, 3 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s ŠULC, I. Zákon o spotřebních daních. 2. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN , s BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

14 konkrétně cigarety. V souladu s ustanovením čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod je možno daně uložit výlučně na základě zákona. 6 V Evropské unii se legislativní úprava spotřebních daní řídí zásadou umožnit volný oběh zboží nezatíženého spotřební daní až do dne, kdy je toto zboží dodáno pro konečnou spotřebu. Proto zákon o spotřebních daních umožňuje pohyb nezdaněného zboží pod daňovým dohledem. Jde o režim podmíněného osvobození od daně. Podle zákona o spotřebních daních jsou zavedeny nové instituty (alespoň pojmově) daňové sklady. Plátci spotřební daně jsou vymezeni v souladu s evropskými pravidly jako osoby, které mají statut provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců, daňových zástupců, uživatelů vybraných výrobků osvobozených od daně a uživatelů vybraných výrobků podmíněně osvobozených od daně. Hlavní zásadou aplikace principu výběru spotřební daně je skutečnost, že vybraný výrobek se bude zdaňovat až v tom státě, kde nastane jeho spotřeba. Nebude tedy záležet na místě jeho výroby. Výrobou sice vzniká daňová povinnost, ale nemusí vzniknout povinnost daň přiznat a zaplatit. 7 Tomu odpovídá také základní fakt, že výrobek podléhající spotřební dani bude zdaněn až jeho uvedením do volného oběhu, tedy konečnému spotřebiteli. 8 Vybraný výrobek bude tedy od stavu výroby nebo dovozu neustále pod daňovým dohledem a zdaněn bude až před jeho konečnou spotřebou. 6 ŠULC, I. Zákon o spotřebních daních. 2. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN , s ŠULC, I. Zákon o spotřebních daních. 2. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN , s. 9 8 BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

15 2.2 Spotřební zdanění jako zdroj veřejných rozpočtů V příjmech státního rozpočtu hrají spotřební daně velmi důležitou úlohu. Jen za rok 2007 dosáhlo inkaso spotřební daně po odečtení vrácené spotřební daně 138,9 miliard Kč, což je oproti roku 2006 nárůst o 19,4 mld. Kč (tj. nárůst o 16,2 %). Na tomto inkasu se nejvíce podílejí minerální oleje. Naopak nejméně do státního rozpočtu plyne ze spotřební daně z vína a meziproduktů, cca 0,3 miliardy Kč. 9 V tabulce č. 1 je uveden vývoj inkasa spotřební daně v České republice v letech Tabulka č. 1: Inkaso spotřební daně v České republice v letech (v mld. Kč) Spotřební daň Rok z minerálních olejů 58,4 58,7 77,7 76,6 80,8 z tabákových výrobků 17,7 22,0 25,4 32,2 47,0 z lihu 5,5 3,8 5,8 6,8 7,1 z piva 3,6 3,1 3,5 3,6 3,7 z vína a meziproduktů 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 Celkem 85,5 87,8 112,7 119,5 138,9 Zdroj: Vývoj inkasa spotřební daně v České republice v letech je uveden také v následujícím grafu. 9 BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

16 Graf č. 1: Inkaso spotřební daně v České republice v letech (v mld. Kč) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Spotřební daň z minerálních olejů Spotřební daň z piva Spotřební daň z tabákových výrobků Spotřební daň z lihu Spotřební daň z vína a meziproduktů Zdroj: Principem spotřební daně je zatížit vybrané komodity výrobků, jako jsou alkoholické výrobky (líh, pivo, víno a meziprodukty), tabákové výrobky, minerální oleje, včetně pohonných hmot, a to z důvodu nepřímé regulace jejich spotřeby. Důvodem regulace je samozřejmě i poškozování zdraví občanů, a to buď přímo osobní konzumací či nepřímo jako pasivní spotřebitel. Nejvíce by bylo možné očekávat tuto regulaci ze strany státu právě u alkoholických a tabákových výrobků. Výsledkem analýzy příjmové části státního rozpočtu právě z titulu této daně je ale patrno, že největší část z toho náleží právě spotřební dani na pohonných hmotách, a poté pak na tabákových výrobcích a alkoholických výrobcích BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

17 2.3 Harmonizace daní ze spotřeby v EU Selektivní spotřební daně jsou v zemích Evropské unie stejně jako daň z přidané hodnoty harmonizovány, neboť se promítají do cen, a mohou se tak stát překážkou volného obchodu mezi státy Evropské unie. 11 Daňová harmonizace představuje proces sbližování daňových soustav států na základě společných pravidel. V rámci harmonizačního procesu lze identifikovat tři základní fáze (harmonizační proces nemusí nutně projít všemi třemi fázemi může např. skončit pouze harmonizací základů daně a daňové sazby mohou zůstat rozdílné): - výběr daně, kterou je nutno harmonizovat, - harmonizace daňového základu, - harmonizace daňové sazby. 12 Harmonizace nemusí nutně znamenat úplně stejné daně a stejné vymezení jejich základu a sazeb. Z politických důvodů se trvá pouze na jejich sladění či přiblížení. Harmonizace v Evropské unii má umožnit, aby daně nebyly překážkou volného pohybu lidí, kapitálu, zboží a služeb mezi státy. Spolupráce členských zemí se neomezuje na harmonizace vlastních daní, ale spočívá také v harmonizaci a koordinaci daňové správy a v požadavcích na efektivnost daňové administrativy. Důraz je též kladen na informovanost o daňových záležitostech subjektů rezidentů i nerezidentů mezi členskými státy a mezi daňovými orgány a dalšími institucemi, zejména bankami KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

18 Vezmeme-li ve spojení s daňovou harmonizací v úvahu nejrůznější souvislosti jako aplikované daně, daňové základy, daňové sazby a způsob daňové administrativy, můžeme daňovou harmonizaci rozlišit na několik úrovní: Harmonizace 1. rozdílné daně ve všech zemích 2. některé daně společné, některé daně národní 3. stejné daně ve všech zemích Úroveň daňové harmonizace, kdy všechny země aplikují rozdílné daně, můžeme dále následovně rozdělit na situace, kdy: - harmonizace neexistuje tzn., že neexistují smlouvy o zamezení dvojího zdanění a neexistuje ani spolupráce na administrativní úrovni, - existuje tzv. mírná harmonizace tzn., že existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění a existuje i další spolupráce na administrativní úrovni NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

19 Při úrovni harmonizace, kdy země užívají pro některé daně společná ustanovení a pro jiné daně ustanovení národního charakteru, užíváme pojem dílčí harmonizace. Úroveň harmonizace, kdy jsou ve všech zemích uplatňovány stejné daně, můžeme dále následovně členit na situace, kdy existují: 15 stejné daně ve všech zemích rozdílné daňové základy nominální harmonizace stejné daňové základy rozdílné daňové sazby harmonizace základů daně stejné daňové sazby celková harmonizace V daňové teorii je tedy celková harmonizace definována jako výsledek harmonizace strukturální (tj. harmonizace struktury daňového systému) a harmonizace daňových sazeb. Pod strukturální harmonizací v oblasti spotřebních daní jsou chápány všechny země Evropského společenství, které uplatňují spotřební daň z energie, alkoholu a alkoholických nápojů a spotřební daň z tabáku a tabákových výrobků. 15 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

20 Daňovou harmonizaci lze chápat jako proces (tedy prostředky k dosažení daného cíle) i výsledek (samotnou harmonizaci daňové legislativy) současně. V rámci procesu daňové harmonizace je jako cíl v Evropských společenstvích definováno zavedení jednotného trhu a jeho hladké fungování. 16 Podle direktiv nesmí v členských zemích existovat jiná spotřební daň než daň z minerálních olejů a energetických produktů, tabáku, alkoholu, piva a vína. Výjimku tvoří daně, které nejsou volnému obchodu na překážku a nevyžadují hraniční kontroly nebo další úpravu daňového systému. Výběr daně je harmonizován podle direktivy z roku 1992, která byla přijata v souvislosti s jednotným trhem od roku Výrobky podléhají zdanění v okamžiku výroby nebo dovozu. Daň je však splatná až při uvolnění pro konečnou spotřebu. Režim je zajištěn institutem tzv. autorizovaných daňových skladů, v nichž jsou výrobky vyráběny, zpracovávány a skladovány. Mezi těmito sklady se výrobky pohybují po celém území Evropské unie, aniž by byly zdaněny. Daň se tudíž uvaluje ve výši odpovídající sazbě daně v zemi konečné spotřeby. 17 Harmonizace základů daně je zajištěna použitím klasifikace Jednotného celního sazebníku a sazby jsou harmonizovány stanovením minimálních výší, s účinností od 1. ledna Některé minimální sazby jsou však nulové a jiné zase příliš nízké na to, aby mohly mít efekt na výši sazeb v jednotlivých zemích. Tabulka č. 2 udává vybrané aktuální minimální sazby spotřebních daní. 16 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

21 Tabulka č. 2: Harmonizované sazby některých spotřebních daní v EU v roce 2003 Zboží olovnatý benzin bezolovnatý benzin metan jako palivo metan ke zpracování v průmyslu metan k topným účelům cigarety líh pivo víno šumivé víno Minimální sazba v EU 337 EUR/1 000 l 287 EUR/1 000 l 100 EUR/1 000 kg 36 EUR/1 000 kg 0 EUR/1 000 kg 57 % z prodejní ceny 550 EUR/ hl 0,748 EUR za hlopl*) 0 EUR/hl 0 EUR/hl *) plato stupeň koncentrace Zdroj: KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s

22 2.4 Funkce a mechanismus zdaňování selektivních spotřebních daní Základní podstata zdanění vybraných výrobků je zdanění u spotřeby. Je důležité si uvědomit, že se jedná o místo spotřeby zejména ve smyslu členské země Evropského společenství, která tuto daň vybere. Jde o nepřímou daň. Daňovým poplatníkem jsou všichni ti, kdo nakupují předem vybrané výrobky zatížené právě spotřební daní. Osoby, které tuto daň do státního rozpočtu odvádějí, jsou plátci daně. Od daňových poplatníků vlastně tuto daň vybírají a pod svou majetkovou odpovědností ji pak odvádějí do státního rozpočtu. Stát má tedy síť nedobrovolných a neplacených výběrčích daně, kterým se říká plátce daně. Je nutno poznamenat, že tomu tak je nejen v České republice, ale že jde o běžnou praxi i v mnoha jiných státech, nejen v Evropě. 18 Spotřební daň je jako daň odváděna jednorázově. Spotřební daň je stanovena jednou částkou za jednotku množství. U tabákových výrobků dochází k vyjádření podílu spotřební daně i v procentuální částce, která se odvíjí od ceny výrobku. Stanovuje se minimální daňové zatížení. Z hlediska fiskálního lze obecně konstatovat, že při zvyšování cen konečného výrobku podíl na této dani klesá. Spotřební daně se zahrnou do ceny výrobku a poslední kupující (spotřebitel) zaplatí v ceně tohoto výrobku i spotřební daň, kterou mu až na výjimky nikdo nevrátí ŠULC, I. Zákon o spotřebních daních. 2. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN , s BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

23 Spotřebními daněmi v ČR jsou: a) daň z minerálních olejů, b) daň z lihu, c) daň z piva, d) daň z vína a meziproduktů a e) daň z tabákových výrobků. Pro potřeby daňové praxe a zejména pak pro potřeby příslušného zákona se těmto vybraným komoditám říká vybrané výrobky. Vybraným výrobkem se rozumí i produkt, výrobek, který má před svým zpracováním charakteristické vlastnosti vybraného výrobku. Vybraným výrobkem se rozumí i ten produkt, který má po svém zpracování obdobné, či jiné charakteristické vlastnosti vybraného výrobku. 20 Správu spotřebních daní vykonávají celní úřady a celní ředitelství příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně. 21 Toto je zásadní změna oproti starému zákonu o spotřebních daních, kdy onu správu vykonával správce daně, tedy finanční úřad, popř. finanční ředitelství. Správu spotřební daně přebírají od nabytí účinnosti celní orgány. Mohou ale nastat případy, kdy dosud nepromlčená správa spotřební daně za roky 2003 a dříve, bude spravována ještě finančními orgány BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s MARKOVÁ, H. Daňové zákony vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN , s BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

24 Z hlediska mechanismu fungování spotřebních daní je důležité rozdělení osob plátců spotřebních daní. Základní rozdělení plátců podle právního hlediska: - provozovatel daňového skladu, - oprávněný příjemce, - výrobce, - daňový zástupce, - ostatní osoby. Plátcem spotřební daně může být podle zákona o spotřebních daních bez rozdílu fyzická či právnická osoba. Důležité ovšem je mít dostatek informací o skutečnosti, zda je tato osoba povinna ze zákona se registrovat k této dani u celních úřadů, popř. zda je tato registrace dobrovolná, nebo naopak není nutná vůbec. Bude-li tato osoba např. vyrábět více vybraných výrobků, je nutné, aby se registrovala zvlášť ke každému vybranému výrobku, tedy ke každé dani samostatně. 23 Následující rozdělení osob plátců daně je provedeno zejména podle hlediska registrace. Zda je registrace povinná či nikoliv. Registrace k dani se provádí u celního úřadu nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. 24 A. Skupina osob s registrací Osoby, které mají povinnost se registrovat u příslušného celního úřadu nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit. 23 BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s ŠULC, I. Zákon o spotřebních daních. 2. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN , s

25 Tabulka č. 3 uvádí skupinu osob, které patří pod písmeno A. Osoby mající povinnost se registrovat. Jde o plátce spotřební daně, kteří jsou vymezeni v souladu s evropskými pravidly jako osoby, které mají statut provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců, daňových zástupců a výrobců. Těmto osobám musí vzniknout povinnost daň přiznat a zaplatit. Tabulka č. 3: Osoby mající povinnost k registraci při uvedení vybraných výrobků provozovatel daňového skladu do volného oběhu při ztrátě nebo zničení a nebo oprávněný příjemce, daňový zástupce znehodnocení vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného výrobce osvobození od daně osoba, která použije vybraný výrobek osvobozený od daně pro jiné účely, než na které se osvobození vztahuje osoba, která uplatňuje nárok na vrácení daně*) osoba, která poruší režim podmíněného osvobození od daně během dopravy vybraného výrobku osoba, která převádí vlastnické právo k nezdaněnému vybranému výrobku (včetně přechodu) ve zvláštním režimu Zdroj: BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně 2008, s. 776 *) Osoba, která uplatňuje nárok na vrácení daně, se nemusí registrovat v případě, že jde (mimo i jiných případů) o osobu provozující zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa, která nakoupila vybrané minerální oleje za cenu obsahující daň nebo tyto výrobky sama vyrobila a prokazatelně je použila pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa. Do této skupiny osob patří také osoby, jimž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v případě ztráty nebo znehodnocení vybraného výrobku BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

26 Plátcem daně budou také ty osoby, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit při: 1. přijetí vybraných výrobků uvedených do volného oběhu v jiném členském státě pro účely - podnikání, - určené k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu, 2. ukončení dopravy vybraných výrobků pro účely podnikání, 3. zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky. 26 B. Skupina osob bez registrace Osoby, které nemají povinnost se registrovat, pouze při vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit: - osoba, která dováží vybraný výrobek. V případě, kdy výrobek projde celním řízením Společenství při vstupu na území Společenství, se nicméně považuje za okamžik dovozu okamžik, kdy je pro tento výrobek ukončeno celní řízení. - osoba, která použije vybrané výrobky, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na které se vrácení daně vztahuje. Mezi osoby, které se nemusí registrovat, patří i uživatelé vybraných výrobků osvobozených od daně ŠULC, I. Zákon o spotřebních daních. 2. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN , s BRABEC, F., HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ, L. Daně vyd. Praha: Aspi, s. ISBN , s

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC.

VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC. VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání spotřebních daní

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Analýza správy spotřebních daní v České republice. Vendula Kapustová

Analýza správy spotřebních daní v České republice. Vendula Kapustová Analýza správy spotřebních daní v České republice Vendula Kapustová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Analýza správy spotřebních daní v České republice je popsat správu

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Datum: 2. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_200 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010 ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Změna na základě zákona č. 331/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015 Cílem této novely zákona je výrazně omezit daňové

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více