Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve vybraných zemích EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve vybraných zemích EU"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve vybraných zemích EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Ivana DRASTILOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Václav VYBÍHAL, CSc. Znojmo, 2011

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Projekt komparace zdaňování spotřeby v ČR a ve vybraných zemích EU, jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Brně dne Ivana DRASTILOVÁ

3 Poděkování Děkuji vedoucímu práce prof. Ing. Václavu Vybíhalovi, Csc., za metodické vedení, odbornou pomoc a čas, který mi věnoval při vedení mé bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt: Tato bakalářské práce se zabývá komparací zdaňování spotřebních daní v ČR a ve vybraných zemích EU. Jedná se o tyto státy: Slovenská republika, Rakousko, Francie, Velká Británie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická se zabývá historií a teorií daní, podrobněji daní spotřební. V praktické části jsou porovnávány sazby akcízů jednotlivých členských států EU. Zvlášť je rozebráno zdanění alkoholu a cigaret. V závěru práce je uvažováno o dopadech výše akcízů na spotřebu a doporučení dalšího vývoje daňového zatížení. Klíčová slova: spotřební daně, teorie, výrobky, alkohol, cigarety, EU, ČR. Abstract: This thesis deals with the comparison of consumption taxation in the Czech Republic and in selected countries of the European Union. The discussed countries are following: The Slovak Republic, Austria, France, Great Britain. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first one deals with history and theory of taxes and focuses on consumption taxes in more detail. In the practical part rates of consumption taxes of EU member states are compared. Separately the taxation of alcohol and cigarettes in selected EU countries is discussed. The conclusion to be considered is the impact of consumption taxes on consumption and recommendations for further development of the tax burden. Key words: consumption tax, theory, products, alcohol, cigarettes, EU, CZ.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Teoretické aspekty fungování spotřebních daní Historie spotřebních daní Teorie spotřebních daní Definice daní Třídění daní Základní pojmy Spotřební daně Spotřební daně z minerálních olejů Spotřební daně z lihu Spotřební daně z piva Spotřební daně z vína a meziproduktů Spotřební daně z tabáku Harmonizace spotřebních daní Geneze a výsledky harmonizace v oblasti akcízů Předpokládaný budoucí vývoj v oblasti akcízů Praktické aspekty zdaňování spotřeby Porovnání akcízů spotřební daně v zemích Evropské unie Dopad výše akcízů spotřební daně na spotřebu alkoholu a cigaret v zemích Evropské unie Komparační analýza zdaňování produktů Analýza zdaňování alkoholu a tabákových výrobků v České republice, Slovensku, Rakousku, Francii a Velké Británii Podíl inkasa daní a sociálního pojištění na tvorbě hrubého domácího produktu ve srovnávaných zemích Evropské unie Porovnání inkasa spotřebních daní a skutečné spotřeby sledovaných produktů.. 46

8 6 Závěr Použitá literatura Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam grafů... 54

9 1 Úvod Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování spotřeby v České republice a ve vybraných zemích států EU. Jsou to Slovensko Rakousko, Francie, a Velká Británie. Zdaňování spotřeby patří k významným zdrojům státního rozpočtu všech států. Má i svou historii. Teoretická část je rozdělena do tří částí. První část se zabývá historií spotřebních daní, jejich vývojem od doby před naším letopočtem, přes středověk až po dnešní dobu. Hlavní část byla zaměřena na historii v České republice. Výběr daní financoval nejen pokladnu panovníka, ale i obecní a zemské pokladny. Měnily se okruhy výrobků, z nichž se platily tyto poplatky, ale i plátce daní. Zpočátku dopadaly tyto daně z větší míry na obchodníky a postupně se promítly do cen výrobků a byly fakticky přeneseny na konečného spotřebitele. Tento stav trvá dodnes. V další části se zabývá práce teorií spotřebních daní. Nejprve je provedeno obecné rozdělení daní, poté spotřební daně v České republice. Podrobněji je rozebrána část, která se týká přímo porovnávaných produktů, a to alkoholu a cigaret. Zde se popisuje metodika výpočtu daní, sazby daní a další údaje uvedené v zákoně. Poslední, teoretická část, pojednává o harmonizaci spotřebních daní EU. Harmonizace nepřímých daní byla nutností, bez níž nemohlo dojít ke sjednocení trhu v EU. Důvodem bylo ohrožení hospodářské soutěže a nutnost zachování rovných podmínek pro všechny členské státy. Skutečnost je však taková, že jsou stanoveny pouze minimální sazby, a ty se výrazně liší od skutečnosti v jednotlivých členských státech. Sazby akcízů a směrnice Evropské unie, které se jich týkají, se často mění. Návrhy na změny jsou podávány každé čtyři roky a u alkoholu každé dva roky. Rovněž sazby daní v členských státech podléhají poměrně častým změnám. Komparací jednotlivých sazeb akcízů v Evropské unii se zabývá praktická část, která je rozdělena do dvou celků. První část porovnává stanovené akcízy ve všech členských státech Evropské unie. Je zde provedeno porovnání i se statistickými údaji o spotřebě 9

10 v členských státech, aby mohlo být objektivně posouzeno, jak stanovení výše zdaňování škodlivé spotřeby ovlivňuje konzumaci těchto produktů. Ve druhé části je proveden praktický výpočet a porovnání sledovaných výrobků. Bylo provedeno porovnání alkoholických výrobků a tabákových výrobků. Pro porovnávání jsou vybrány výrobky, které jsou běžně dostupné ve všech členských státech. Dále je zde provedeno porovnání jakou část HDP tvoří ve sledovaných zemích výběr nepřímých daní, jejichž většinovou část tvoří právě zdaňování spotřeby a jakou části se podílí na HDP přímé daně a sociální pojistné, což jsou hlavní části tvorby státních rozpočtů. 10

11 2 Cíl práce a metodika Cílem práce je provést komparaci a analýzu zdaňování spotřeby vybraného okruhu produktů spotřebními daněmi v České republice a v dalších zemích Evropské unie; případně navrhnout další směřování daňového zatížení v České republice a harmonizačních procesů v rámci Evropské unie. Dílčí cíle: nejprve provést porovnání sazeb akcízů ve všech státech EU, provést porovnání zdaňování spotřeby konkrétních produktů, alkoholu a cigaret, provést porovnání inkasa nepřímých daní v zemích EU, porovnat spotřebu alkoholu a cigaret s výší sazeb akcízů, porovnat spotřebu alkoholu a cigaret v ČR s inkasem spotřebních daní. Metodika práce spočívá především v nashromáždění veškerých nutných materiálů, odborné literatury, týkající se historie spotřebních daní, teorie spotřebních daní a harmonizace daní v Evropské unii. Dále bylo nutno získat statistické údaje pro praktickou část. Data byla získána převážně z internetových stránek MF ČR, Celní správy, OECD. Osobním zjištěním byly získány údaje o cenách sledovaných výrobků, konkrétně cigaret a alkoholu. Výběr porovnávaných produktů byl proveden mezi druhy výrobků, u kterých je předpoklad, že jsou běžně dostupné ve všech sledovaných zemích. V prvním oddíle praktické části byla použita metoda komparace při porovnávání daňových sazeb v jednotlivých státech Evropské unie. Tato metoda byla použita i ve druhém oddíle praktické části při porovnávání daňového zatížení na jednotlivé výrobky. V závěru praktické části byla použita metoda syntézy poznatků. Grafy byly vloženy v aplikaci Word a tabulky v aplikaci Excel. 11

12 3 Teoretické aspekty fungování spotřebních daní 3.1 Historie spotřebních daní Ubi societas, ibi collectae (kde je společnost, tam jsou daně). Skutečně již od samého počátku se v organizované lidské pospolitosti vedle závazných pravidel chování objevují daně. 1 Historie sahá až do 4. tisíciletí př.n.l., ale až zavedením peněz lze uvažovat o přímých a nepřímých daních. První mince se objevují přibližně v 6. století př. n. l. (Malá Asie,). Přímé daně využívaly v převážné míře spíše despotické systémy (Egypt) a demokratické systémy více užívaly nepřímé daně (Athény). V Čechách byly vybírány berně. Jednalo se o převážně o obecné berně, například daň z hlavy, podle počtu poddaných. Pohusitské období je dobou rozvoje daní spotřebních. Nejdůležitější byly berně pivní, z každého sudu piva. Šlechta nemusela platit za pivo pro vlastní spotřebu, měšťané museli platit bez výjimky. Obecná berně skrývala různé typy daní. V pobělohorské době, byl dáván důraz na daně spotřebního charakteru. V prvních letech se platila především tzv. berně třicátého peníze, jejíž název jednoznačně vymezuje sazbu, kterou byly zatíženy vaření a šenkování piva, jeho dovoz a vývoz, prodej všech druhů obilí, vína hovězího dobytka, koní, ovcí, koz a vepřů, živých a sušených ryb, kupeckého zboží v malém i velkém, vlny suken a pláten a vína a dobytka vyváženého do ciziny. 2 Od poloviny 16. století se vybíralo posudné 14 penízů ze sudu pšeničného a 11 penízů ze sudu piva ječného a berně z prodejů. Na Moravě bylo nazýváno pobečovné ve výši 1 5 grošů ze sudu. Moravské stavy se přizpůsobovaly českým daňový poměrům spíše nepravidelně. Zaveden byl šeflgelt (měřičné), spotřební daň za nákup a prodej zboží a třicátek (daň třicátého peníze). Zpočátku ho platili pouze kupci přihánějící na Moravu dobytek z okolních států. Po roce 1570 byl vztažen na všechny prodeje mimo pšenici a ječmen. 3 1 STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků. s.7. 2 STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků. s STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků. s

13 Roku 1646 byly zavedeny akcízy, původně na přechodnou dobu, z prodeje nápojů, másla sýru, vlny, ale i bot a dříví. V 18. století byla snaha zavést generální, nebo také univerzální akcíz, namísto všech daní. V roce 1835 byl mimo jiné upraven tabákový monopol a monopol ze soli. Kde se nacházela sůl, stát provedl vyvlastnění a vybudoval solivary. Do roku 1918 byly nepřímé daně tyto: potravní daň, lihová daň, cukerní daň, pivní daň, petrolejová daň a potravní daň z masa spotřebovaného mimo velká města, potravní daň z vína prodávaného na venkově a cla. Samosprávné dávky plynuly do zemských a obecních rozpočtů. Jednalo se o přirážky k přímým daním ale i potravním daním. Zákonem č. 264/1920 Sb. byla upravena daň potravní na čáře. V letech byla upravena daň z masa, nápojová a petrolejová. V roce 1927 proběhla Englišova daňová reforma (ministr financí v letech , nebyl autorem, ale podílel se na dotváření a prosazení). Přínosem změn přímých daní byly i nové dávky, např. obligatorní dávku z piva, vybíranou z vedle nápojové daně ve výši 8 haléřů z 1 litru čepovaného piva, 12 haléřů z 1 litru ležáku a 20 haléřů z 1 litru speciálního či zahraničního piva. 4 Zákon byl čtyřikrát novelizován a s určitými změnami se udržel až do padesátých let minulého století, pokud samozřejmě pomineme dobu druhé světové války. Určitou zajímavostí je, že při nedobytnosti daně a uložené pokuty nastupoval náhradní trest odnětí svobody 1 den ve vězení za každých 50 Kč, nejvýše však 6 měsíců. 5 Po roce spotřební daně postihovaly diferencovaně určité druhy výrobků a výkonů a patřily k nim daň z cukru, lihu (od roku 1946 se místo této daně zavedl lihový monopol), daň z minerálních olejů, všeobecná nápojová daň (předmětem daně bylo víno, mošty a jiné šťávy z vína a ovoce, medovina, sladká vína a jiné nápoje podobné vínu atd.), daň z piva, daň z limonád, minerálních a sodových vod, daň ze šumivého vína, daň z masa, daň ze zápalek, daň z loveckých zbraní, daň z uhlí, daň z vodní síly, daň z elektrických zdrojů svícení, potravní daň na čáře (vybírala se při dovozu potravin do určitých měst) daň z droždí, z přípravků na kypření těsta, daň z kyseliny octové, daň z umělých jedlých tuků 6. 4 STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků. s STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků. s STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků. s

14 Změna přišla v roce Po novelizaci platného zákona byla zavedena všeobecná daň nákupní. Podléhalo ji všechno zboží uvedené v daňovém sazebníku a došlo tím k podstatnému zjednodušení nepřímých daní. V roce 1952 došlo k přestavbě daní a všeobecnou daň nákupní nahradila daň z obratu. Byla pevnou součástí ceny. Obrat se zdaňoval vždy jen jednou a tato daň byla součástí daňového zákona až do roku V roce 1952 byla rovněž zavedena daň z motorových vozidel, která byla platná do roku 1974, kdy došlo k jejímu zrušení a současně ke zvýšení ceny benzínu. 7 V období po roku 1989 došlo k novelizaci daně z obratu již v roce Plátci byly státní podniky a fyzické i právnické osoby. Od byly sjednoceny daňové sazby na čtyři pásma: 0%, 12%, 22% a 32% prodejní ceny. Do skupiny výrobků vyjmutých z režimu sjednocených daňových sazeb patřily alkoholické nápoje, káva, čaj, cigarety, tabákové výrobky, pohonné hmoty, osobní automobily, zlato a šperkařské výrobky. 8 Zde byla uplatněna sazba 34% a 88%. Po byly zavedeny spotřební daně v současné podobě a zároveň byla zavedena DPH Teorie spotřebních daní Definice daní Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. 10 Neúčelovost znamená, že vybraná daň není určena na konkrétní účel, ale je příjmem státního rozpočtu. Neekvivalentnost znamená, že poplatník nemá nárok na protihodnotu za zaplacenou daň. Daně mají například tyto funkce: funkci alokační, vložení finanční prostředků tam, kde jich trh vkládá málo (školství) nebo odebrání tam, kde jich je příliš mnoho (ekologické zdanění); funkci redistribuční, což je přesun části důchodů a bohatství k chudším jedincům; funkci stabilizační, která znamená zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice a jejímž cílem je zajištění přiměřené výše zaměstnanosti a cenové stability. 7 STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků s STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků s STARÝ, Marek aj. Dějiny daní a poplatků s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s

15 Tyto tři funkce jsou obsaženy ve funkci fiskální, která je považována za nejdůležitější a znamená získávání financí do veřejných rozpočtů a jejich následné použití k úhradě veřejných výdajů Třídění daní Daně lze rozdělovat podle různých hledisek. Základní rozdělení můžeme uvažovat takto: daně přímé, jsou daně které platí poplatník. Patří mezi ně daně důchodové, majetkové, placené zaměstnanci a OSVČ; daně nepřímé, u nichž plátce odvádí daň, ale ta je přenesena na jiný subjekt. Mezi ně řadíme DPH, spotřební daně, cla. Podle adresnosti lze dále daně dělit na osobní (adresné) důchodové daně, in rem ( na věc) nezohledňující platební schopnost poplatníka. Patří sem majetkové daně, spotřební daně, DPH. 12 Daně ze spotřeby jsou tzv. nepřímými daněmi. Výrobci a obchodníci je sice odevzdávají do veřejného rozpočtu, ale předpokládá se, že o částku daně zvýší ceny. Tímto mechanismem má daň dopadnout na spotřebitele. Skutečnost je poněkud složitější. O poměru, v němž se daň rozdělí mezi výrobce, obchodníky a spotřebitele, rozhodují elasticity poptávky a nabídky, případně jiné faktory. Proto některá daň opravdu dopadá téměř celá na spotřebitele, jako například daň z tabáku. U všeobecných daní ze spotřeby tomu tak pravděpodobně není. 13 Institucionální třídění statistické zpracování údajů. Nejvýznamnější jsou klasifikace daní Eurostatu, OECD nebo Mezinárodního měnového fondu. 14 Tato klasifikace slouží pro porovnávání různých států KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s

16 Obrázek 1 Klasifikace daní podle OECD 1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 3000 Daně z mezd a pracovních sil 4000 Daně majetkové 5000 Daně ze zboží a služeb 6000 Ostatní daně Zdroj: KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN s Základní pojmy Nepřímé daně členíme na daně všeobecné (DPH), daně selektivní (spotřební). Prostřednictvím DPH se zdaňuje přidaná hodnota produktů. Jde o přidanou hodnotu, která je přínosem subjektu na daném stupni zpracování k hodnotě zboží nebo služeb. 16 Všechny státy, které dnes používají daň z přidané hodnoty, aplikují tzv. nepřímou rozdílovou metodu. Metoda identifikuje přidanou hodnotu jako rozdíl mezi outputy (o) a inputy (i) (materiál, polotovary, použité služby, investice) daňového subjektu. Daň je určena nepřímo tak, že od daně z celkových outputů je odečtena daň z celkových inputů za určité období. Naproti tomu přímá rozdílová metoda spočívá ve vypočtení přidané hodnoty jako rozdílu mezi ouputy a inputy za zdaňovací období a teprve z toho rozdílu je určena daň: (output - input) krát sazba daně KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s

17 3.3 Spotřební daně Spotřebními daněmi jsou tyto daně: daň z minerálních olejů; daň z lihu; daň z piva; daň z vína a meziproduktů; daň z tabákových výrobků. Důvody pro uvalení daně na tyto výrobky jsou dva. Je to odrazení lidí od škodlivé spotřeby (což je edukativní funkce daní) a příliv peněz do státní pokladny (fiskální funkce daní). 18 Explicitně vyjadřovaný názor projevuje výchovné působení, kdy lidé mají být daní odrazováni od škodlivých návyků, nebo jakousi formu pokuty, jež má umožnit úhradu zvýšených nákladů společnosti (léčba nemocných kuřáků). Implicitně je tato daň považována za výnosově silnou a stabilní a umožňuje vládě zachovat rozsah výdajů. 19 Tyto dva důvody si však navzájem odporují. Pokud bude menší poptávka po zboží, nemůže být vybraná daň formou stabilního příjmu rozpočtu. Spotřební daně mají podle daňové teorie určité nevýhody. Patří mezi ně: distorzní působení, které vede k neefektivní alokaci zdrojů, mění relativní ceny statků. Avšak může mít i nápravný charakter, neboť sníží negativní externality (náklady na léčbu kuřáků a alkoholiků, náklady na infrastrukturu, policejní služby); regresivní působení, kdy větší daňové břemeno dopadá na chudší vrstvy (např. u tabáku je v některých zemích vyšší spotřeba právě u těch nejchudších obyvatel) Spotřební daně z minerálních olejů Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v litrech při teplotě 15 o C. To neplatí pro těžké topné oleje a pro zkapalněné ropné plyny, u nichž je základem daně množství v tunách čisté hmotnosti. Pro výpočet daně je rozhodující množství minerálních 18 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. s

18 olejů v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 21 Sazby daně z minerálních olejů jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1 Sazby daně z minerálních olejů (k ) Kód nomenklatury Výrobek Sazba daně motorové benzíny, os tatní benzíny a letecké pohonné hmoty benzínového typu podle 45 odst. 1 písm. a) s Kč/1 000 l obsahem olova do 0,013 g/l včetně motorové benzíny a technického be nzíny, os tatní benzíny a letecké pohonné hmoty benzínové ho typu Kč/1 000 l podle 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013 g/l vč etně střední oleje a těžké plynové oleje podle 45 odst Kč/1 000 l písm. b) těžké topné oleje podle 45 odst. 1 písm c) 472 Kč/t odpadní oleje podle 45 odst. 1 písm d) 660 Kč/1 000 l zkapalněné ropné plyny podle 45 odst. 1 písm e) Kč/t zkapalněné ropné plyny podle 45 odst. 1 písm f) 0 Kč/t zkapalněné ropné plyny podle 45 odst. 1 písm g) Kč/t Zdroj: Zdroj: MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s.185. Od daně jsou osvobozeny minerální oleje používané pro jiné účely než je pohon motorů a výroba tepla, pro výrobu výrobků, které nejsou předmětem daně, odpadní oleje určené k mineralogickým postupům, v metalurgických procesech, spotřebované v prostorách podniku na výrobu vybraných výrobků, letecké pohonné hmoty, mimo účely soukromého rekreačního létání, pohonné hmoty pro plavidla, mimo účely soukromé rekreační plavby, technicky zdůvodněné výrobní ztráty včetně ztráty skladováním, rostlinné oleje, zkapalněný bioplyn. Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Daň je splatná jednou částkou za měsíc do 40 dnů po skončení zdaňovacího období Marková, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k s Marková, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k s

19 3.3.2 Spotřební daně z lihu Základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 st. C zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Aktuální sazby daně z lihu jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 Sazby daně z lihu (k ) Kód nomenklatury Výrobek Sazba daně 2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury Kč/hl etanolu 2208 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského Kč/hl etanolu pálení líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení Kč/hl etanolu ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod os tatními kody nomenklatury Kč/hl etanolu Zdroj: MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě 55 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit provozovateli pěstitelské pálenice, daňové přiznání se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla Spotřební daně z piva Pivem se pro účely zákona rozumí: a) výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu nebo; b) směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206 obsahujících více než 0,5 % objemových alkoholu. Koncentrace piva se vyjadřuje v procentech jako procentní obsah extraktu původní mladiny před zakvašením. Výše daně u piva konkrétní koncentrace vyjádřené v procentech 23 Marková, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k s

20 se vypočítá jako součin množství tohoto piva v hektolitrech příslušné koncentrace základní nebo snížené sazby. Koncentrace piva vyjádřená v procentech extraktu původní mladiny je pro účely zákona považována za koncentraci vyjádřenou ve stupních plato ( o P). Platné sazby daně z piva jsou uvedeny v tabulce 3. Tabulka 3 Sazba daně z piva (k ) Kód nomenklatury Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny základní saz ba do včetně snížené sazby pro malé nezávislé pivovary velikostní skupina podle výroby v hl ročně nad nad nad do včetně do včetně do včetně nad do včetně 2203, ,00 Kč 16,00 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč Zdroj: MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s.194. Od daně je osvobozeno pivo pro výrobu: octa, léčiv, přísad při výrobě potravin a nápojů jejichž obsah nepřesahuje 1,2 % objemových, potravinářských výrobků o obsahů maximálně 8,5 litru alkoholu na 100 kg čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu u ostatních výrobků. Dále výrobní ztráty, vzorky pro povinné rozbory a domácí výroba piva pro vlastní spotřebu osob v domácnosti Spotřební daně z vína a meziproduktů Základem daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně z vína a meziproduktů jsou uvedeny v tabulce 4. Tabulka 4 Sazby daně z vína a meziproduktů(k ) Výrobek 20 Sazba daně Šumivá vína Kč/hl Tichá vína 0 Kč/hl Meziprodukty Kč/hl Zdroj: Zdroj: MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Marková, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k s

21 Od daně je osvobozeno víno a meziprodukty: pro výrobu octa, léčiv, potravin, nápojů, přísad při výrobě potravin a nápojů jejichž obsah nepřesahuje 1,2 % objemových, potravinářských výrobků o obsahů maximálně 8,5 litru alkoholu na 100 kg čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu u ostatních výrobků, výrobní ztráty, vzorky pro povinné rozbory. Daň je splatná jednou částkou za měsíc ve lhůtě 40 dnů po skončení zdaňovacího období Spotřební daně z tabáku Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele, která je stanovena na základě zvláštního právního předpisu, výměru MF ČR a obsahuje i daň z přidané hodnoty. Sazby daně z tabákových výrobků jsou uvedeny v tabulce 5. Tabulka 5 Sazby daně z tabákových výrobků (k ) Výrobek Sazba daně procentní část pevná část minimální cigarety 28% 1,07 kč/ks celkem nejméně však 2,01 doutníky, cigarillos 1,15 kč/ks tabák ke kouření 1 340,00 kč/kg ostatní tabák 1 340,00 kč/kg Zdroj: MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN s Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek: a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem; b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů. Tabákové výrobky musí být dopraveny na území ČR v jednotkovém balení pro spotřebitele a to o obsahu nejméně 20 kusů. Prodejce nesmí prodávat cigarety konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená 25 Marková, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k s

22 na tabákové nálepce. Veškeré tabákové výrobky vyrobené nebo dovezené na území České republiky, musí být značeny tabákovou nálepkou. Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového přiznání. Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Tabákové nálepky musí být použity v okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Použitím tabákové nálepky se rozumí umístění tabákové nálepky na jednotkovém balení a pod průhledný přebal, pokud se tento používá, tak aby při otevření jednotkového balení došlo k jejímu poškození Harmonizace spotřebních daní Akcízy jsou selektivními spotřebními daněmi, jejichž existenci vlády zdůvodňují snahou o omezování škodlivé spotřeby. 27 Zvyšují daňové zatížení výrobků, na které jsou uvaleny, protože jsou součástí základu pro výpočet všeobecné spotřební daně a jsou formou jednotkové daně. Zájem o sjednocení akcízů byl veden snahou zamezit rozdílné daňové zátěži, která vede k ohrožení hospodářské soutěže. Prvotním problémem bylo sjednocení výrobků, na něž měly být akcízy uvaleny, protože v řadě zemí existovaly rozdílné okruhy zboží, které byly zdaňovány. Směrnicí 72/73/EHS byly povinně nařízeny akcízy na minerální oleje, tabák, lihoviny, pivo a víno. Ostatní akcízy měly být zrušeny s výjimkou daní, které nevyžadují další dodatečné náklady (hraniční kontrola, náklady mezinárodního obchodu). Výrobky jsou zdaňovány v zemích spotřeby, podle příslušné národní sazby daně došlo k zavedení jednotného trhu a byl zaveden Jednotný celní sazebník Marková, Hana. Daňové zákony úplná znění platná k s ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. s ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. s

23 3.4.1 Geneze a výsledky harmonizace v oblasti akcízů Základní předpisem byla směrnice 92/12/EHS, která v čl. 2 odkazovala na navazující, tzv. strukturální směrnice určující základy akcízů. Tuto směrnici nahradila od směrnice 2008/112/ES. Další část směrnic určuje konkrétní sazby akcízů. Stanovením nejvýnosnějších akcízů se zabývá směrnice 92/81/EHS. Jedná se o minerální oleje. Směrnice 2003/96/ES, která se zabývá zdaňováním energetických produktů, byla výrazně ovlivněna přijetím Kjótského protokolu. 29 Obrázek 2 Zásadní předpisy v oblasti akcízů LEGISLATIVA K AKCÍZŮM INFORMACE HORIZONTÁLNÍ SMĚRNICE SMĚRNICE SMĚRNICE O SAZBÁCH Směrnice 9/12/EHS Směrnice 2008/112/ES Směrnice 92/81/EHS Směrnice 92/82/EHS Nařízení č. 2073/2004/ES Směrnice 72/464/EHS Směrnice 2003/96/ES Směrnice 79/32/EHS Směrnice 92/79/EHS SMĚRNICE 95/59/ES Směrnice 92/80/EHS Směrnice 92/83/EHS Směrnice 2002/10/ES Směrnice 92/84/EHS Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. vyd. Praha: Linde Praha, s. ISBN s Předpokládaný budoucí vývoj v oblasti akcízů V roce 2008 Komise přijala dva návrhy, které významně zasáhly harmonizaci v oblasti akcízů: A změnu obecné úpravy akcízů a B změnu sazby u tabákových akcízů. 29 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. s

24 Kromě těchto dvou návrhů Komise rovněž usiluje o přiblížení zdanění motorové nafty a bezolovnatého benzínu formou zvýšení minimální hodnoty akcízu na naftu na min. hodnotu bezolovnatého benzinu s platností pravděpodobně od A - Směrnice rady 2008/118/ES ze dne o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS 30 Směrnice nahradila původní směrnici 92/112/EHS a do své legislativy ji přijaly členské státy do Nová směrnice obsahuje srozumitelnější a přesnější text a využívá modernější metody. Směrnice z důvodu zamezování daňových úniků chce využít pro lepší dohled nad acízovaným zbožím v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně elektronický správní doklad pomocí elektronického systému podle čl. 1 rozhodnutí č. 1152/2003/ES. Do předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění elektronického systému a o postupech uplatňovaných v případě nedostupnosti systému. Nadále bude zachován princip, že spotřební daň u zboží, které si koupí jednotlivec pro osobní potřebu (čl. 32 směrnice vymezuje hranici objemu osobní spotřeby), a toto zboží přepravuje do jiného členského státu, vzniká pouze ve státě, ve kterém si jednotlivec příslušnou komoditu opatřil a princip, podle kterého, skladuje-li se zboží podléhající spotřební dani, které již bylo v některém členském státě propuštěno do režimu spotřeby, pro obchodní účely v jiném členském státě, vyměří se spotřební daň v členském státě, v němž se zboží skladuje. Členské státy měly do přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí s účinkem od B - Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Dne dospěla Rada k politické dohodě ohledně zvýšení minimální spotřební daně na tabák. Dohoda prakticky znamená poslední krok před vydáním směrnice. 30 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. s ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. s

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC.

VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC. VÝVOJ SPOTŘEBNÍCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČESKÉ REPUBLICE DEVELOPMENT OF CONSUMER TAXES IN EUROPAEN UNION AND IN CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání spotřebních daní

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

ová reforma a ekologické daně

ová reforma a ekologické daně Ekologická daňov ová reforma a ekologické daně Karel Korba Ministerstvo financí ČR červen 2006 I. Chronologie vývoje v ČR Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní - titul daně k ochraně ŽP (zákon zrušen)

Více

9 ZÁKLAD A SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ,

9 ZÁKLAD A SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ, 9 ZÁKLAD A SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ, VÝPOČET SPOTŘEBNÍCH DANÍ V této kapitole se seznámíte se dvěma typy základu spotřebních daní a obdobně se dvěma typy sazeb těchto daní. Následně se dozvíte, že typ sazby

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně 3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých daní 2a) DPH 2b) spotřební a ekologické daně Daně

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr)

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Terminologie vývoz zboží poskytnutí služby zahraničním osobám Česká republika Třetí země dovoz zboží přijetí služby od zahraniční osoby (resp. dle zákona:

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně

Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty diskuse ke studii VŠE Spotřební daň z pohonných hmot v České republice - když více znamená méně Spotřební daň z motorové nafty Konferenční sál Liberálního institutu, Praha

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Analýza správy spotřebních daní v České republice. Vendula Kapustová

Analýza správy spotřebních daní v České republice. Vendula Kapustová Analýza správy spotřebních daní v České republice Vendula Kapustová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Analýza správy spotřebních daní v České republice je popsat správu

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

ANALÝZA SPOTŘEBNÍ DANĚ A JEJÍ SPRÁVY V ČR

ANALÝZA SPOTŘEBNÍ DANĚ A JEJÍ SPRÁVY V ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA SPOTŘEBNÍ DANĚ A JEJÍ SPRÁVY V ČR ANALYSIS

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více