ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010"

Transkript

1 ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k aktualizace k Změna na základě zákona č. 331/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015 Cílem této novely zákona je výrazně omezit daňové úniky na této dani v oblasti minerálních olejů (a to nejen úniky na daních). I. Povolovací řízení Z odůvodnění novely zákona: Prvním hlavním okruhem této úpravy je redukce rizikových subjektů, kterým je umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy. Rizikovost těchto subjektů je posuzována z hlediska jejich spolehlivosti (trestněprávní bezúhonnosti a daňové spolehlivosti), daňové bezdlužnosti a ekonomické stability. Na základě této novely zákona o spotřebních daních se do zákona zapracovává nová úprava v nově definované druhé části zákona, a to Obecná ustanovení o povolovacím řízení. Jde o nově zpracovanou část zákona, která bude obecně upravovat povolovací řízení, tedy vydávání všech povolení, která jsou v kompetenci správce daně pro aplikaci tohoto zákona o spotřebních daních. V zákoně o spotřebních daních se objevují nová ustanovení 43a až 43q. Tato změna má za následek sloučení požadavků na možnost vydání povolení do jedné části. Dosud tomu bylo tak, že zákon o spotřebních daních definoval povinnosti, které má subjekt, který žádá, resp. podává návrh na vydání povolení, na několika místech v zákoně, a to podle jednotlivého požadavku, k čemu má být to či ono povolení vydáno. Tato změna má za cíl nejen sjednotit postup správce daně, ale především posílit rozhodovací pravomoc správce daně. Změnou také bude forma podávání návrhu. Pro podání návrhu bude připravena formulářová podoba návrhu, a proto se bude v plné míře aplikovat povinnost podání tohoto návrhu na tiskopise vydaném Ministerstvem financí 1). V zákoně tedy již nenajdeme vyjmenované náležitosti návrhu, ale bude nutné akceptovat požadavky vymezené právě oním tiskopisem. Všechna dosud vydaná povolení se budou nově posuzovat podle podmínek, které konkretizuje tato novela zákona o spotřebních daních, tzn. že platnost dosavadních povolení, která byla vydána do konce roku 2014, není nijak omezena, ale nejpozději do konce června 2015 musí všichni držitelé těchto povolení splňovat všechny podmínky pro vydání tohoto povolení podle nového znění zákona o spotřebních daních. Bude-li tomu tak, bude na toto povolení pohlíženo jako na povolení, které bylo vydáno podle nového zákona o spotřebních daních. 1) Viz ustanovení 72 daňového řádu; tiskopis je dohledatelný na 1

2 II. Zvýšení zajištění daně Z odůvodnění novely zákona: Součástí řešení problematiky vzniku daňových nedoplatků je navýšení maximální výše zajištění spotřební daně daňových skladů složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně z minerálních olejů ze současných 100 mil. Kč na 1,5 mld. Kč. V praxi to znamená, že provozovatel daňového skladu minerálních olejů, který poskytuje zajištění daně z minerálních olejů složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně, je povinen do 60 dní ode dne nabytí účinnosti novely (tj. do 2. března 2015) dozajistit spotřební daň třeba i na výši 1,5 mld. Kč. Pokud bude tento provozovatel daňového skladu chtít změnit způsob zajištění daně, má povinnost do 15 dní ode dne nabytí účinnosti novely podat návrh na změnu způsobu zajištění daně. Pokud nebude podána žádost o změnu zajištění či nebude daň dozajištěna, původní povolení pozbývá platnosti dnem 2. ledna Tato skutečnost bude následně oznámena osobě, jejíž povolení pozbylo platnosti (cca po 60 dnech). Dříve se tuto skutečnost správce daně nedozví, pokud mu ji neoznámí sám subjekt. III. Sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji Z odůvodnění novely zákona: Druhým okruhem této právní úpravy je řešena problematika daňových podvodů, které souvisí s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do tradičních pohonných hmot, zejména motorové nafty. Novela zákona o spotřebních daních do zákona zapracovává novou úpravu v nově definované sedmé části zákona, a to Sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji. Zvláštním minerálním olejem se rozumí minerální olej uvedený pod kódy nomenklatury až mající konkrétní vlastnosti, které zákon o spotřebních daních definuje v 134w. Jde o nově zpracovanou část zákona, která bude obecně upravovat registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. V rámci novely zákona o spotřebních daních se zavádí definice zvláštních minerálních olejů a současně se zavádí zvláštní registr osob. Do tohoto registru budou zapisováni výrobci, distributoři a koneční spotřebitelé zvláštních minerálních olejů, kteří nabývají tyto minerální oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 220 litrů. Přechodná ustanovení definují tři měsíce na možnost přihlášení se k registraci do registru těchto osob. Samozřejmě jsou do zákona doplněna i ustanovení, která řeší přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji. 2

3 IV. Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu Novela zákona o spotřebních daních v 60 odst. 2 zvyšuje limit nutný pro držbu povolení k manipulaci těchto plynů pro vlastní spotřebu. Původní limit 10 tun se zvyšuje na 20 tun. Což znamená, že někteří vlastníci tohoto povolení, kteří mají určen limit nižší než 20 tun (včetně), mohou požádat o jeho zrušení. Upravují se i podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu. V. Zasílání vybraných výrobků Novela zákona se také věnuje úpravě problematiky zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky, resp. na území jiného členského státu. Nově se definují podmínky, ustanovení zástupce, povolení, vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň, problematika přiznání daně v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky, evidence. Změna na základě zákona č. 201/2014 Sb., s účinností od 1. prosince 2014 Dotčená ustanovení zvláštního ustanovení zákona tabákové výrobky: 104 odst. 1, 118a, 118b a 188c, 122a. Tento zákon opět mění sazby daně u tabákových výrobků v 104: cigarety doutníky, cigarillos tabák ke kouření 27 % + 1,29 Kč/kus nejméně však 2,37 Kč/kus 1,42 Kč/kus Kč/kg Tento zákon současně upravuje podmínky pro objednávání a odběr tabákových nálepek podle dosavadní (staré) sazby spotřební daně a přechod na objednávání a odběr tabákových nálepek podle nové, tímto zákonem zavedené sazby spotřební daně. Tento zákon také stanovuje lhůtu, po kterou mohou obchodníci (ne výrobci) prodávat jednotkové balení cigaret se starou tabákovou nálepkou s dosavadní výší spotřební daně. Současně je stanovena lhůta pro vrácení starých nepoužitých tabákových nálepek. Příklady k aplikaci přechodu sazeb daně u tabákových výrobků: Změna sazby spotřební daně u tabákových výrobků cigaret v závěru roku 2014 dopady na prodej cigaret a uplatnění nároku na vrácení hodnoty tabákové nálepky Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nakoupené za účelem dalšího 3

4 prodeje nelze prodávat po uplynutí posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně, tj. po 28. únoru 2015 ( 118c odst. 2 zákona o spotřebních daních ve znění platném od 1. prosince 2014). Ke změně sazby spotřební daně u cigaret dochází zákonem č. 201/2014 Sb.: Čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 201/2014 Sb. s účinností od 1. prosince Pro jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s tabákovými nálepkami odpovídajícími sazbám daně předcházejícím sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení 118c zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije. Toto přechodné ustanovení řeší problematiku balení cigaret s tabákovými nálepkami odpovídajícími sazbám daně předcházejícím sazbě daně podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (zákon č. 201/2014 Sb.). Nevztahuje se tedy na sazbu spotřební daně platnou od 1. ledna 2014 do 30. listopadu Nově navrhovaná úprava regulace předzásobení obsažená v 118c se nebude vztahovat na tabákové nálepky se starými sazbami daně (tedy s písmeny A až N). To znamená, že tabákové výrobky s těmito tabákovými nálepkami bude i nadále možné prodávat. Omezen bude tedy pouze doprodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou obsahující písmeno abecedy O. Problematika nároku na vrácení hodnoty tabákových nálepek Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek nalepených na jednotkových baleních cigaret určených k přímé spotřebě, které byly zdaněny sazbou spotřební daně podle zákona o spotřebních daních platnou do nabytí účinnosti tohoto zákona (písmeno O uvedené na tabákové nálepce), a které nebyly prodány v období určeném pro doprodej, tj. tři měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Novela zákona o spotřebních daních, zákon č. 201/2014 Sb., od 1. prosince 2014 řeší možnost uplatnění nároku na vrácení hodnoty tabákové nálepky v případě tabákové nálepky odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepené na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě. Jde o nový 122a zákona o spotřebních daních: 122a Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret (1) Nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky v případě tabákové nálepky odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepené na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného členského státu, vzniká dnem jejího zničení pod úředním dozorem na daňovém území České republiky, pokud a) hodnota tabákové nálepky byla již uhrazena, 4

5 b) do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně, odběratel 1. provede soupis těchto tabákových nálepek, 2. podá žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a 3. umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s těmito tabákovými nálepkami na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena, c) je jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s touto tabákovou nálepkou do dne zničení skladováno podle písmene b) bodu 3 a d) ke zničení došlo do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně. (2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně, u něhož jsou splněny podmínky podle odstavce 1, se do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně, nepovažuje za neznačený tabákový výrobek. Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek vznikne odběrateli tabákových nálepek dnem zničení těchto tabákových nálepek pod úředním dozorem, pokud k tomuto zničení došlo do 5 měsíců od účinnosti nové sazby daně. Vzhledem k tomu, že zde není žádné přechodné ustanovení, je nutné podle tohoto ustanovení postupovat i v případech, kdy hodláme likvidovat tabákové nálepky se sazbou spotřební daně platnou před 1. prosincem Pokud budou splněny podmínky podle odstavce 1 ustanovení 122a zákona o spotřebních daních, lze uplatnit nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky. První termín 28. února 2015 (provést soupis, podat žádost a umístit cigarety na zabezpečené místo pokud jsou v držbě celní správy, má se za to, že toto je splněno). Druhý termín zničení cigaret pod úředním dozorem do 30. dubna Pokud tyto podmínky splněny nebudou, nelze uplatnit nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky. Pozn.: Hodnota tabákových nálepek odpovídá výši daňové povinnosti tabákového výrobku za jednotkové balení určené k přímé spotřebě ( 119 odst. 1). Změna na základě zákona č. 201/2014 Sb., s účinností od 1. října 2014 Dotčený 57 včetně vyhlášky č. 202/2014 Sb. Na základě připomínek zemědělské komunity bylo do zákona vráceno oprávnění uplatnění nároku na vrácení části spotřební daně osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu. Spotřební daň se vrací 5

6 u minerálních olejů (motorová nafta, směsná nafta) prokazatelně použitých pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený účel. Opět, jak tomu bylo dříve, se nevrací celá spotřební daň, která byla zahrnuta do ceny pohonné hmoty, ale jen ve výši 40 %, resp. 57 % v závislosti na použité pohonné hmotě. Požadavky na uplatnění, prokázání a doložení nároku na vrácení části spotřební daně jsou definovány zákonem ( 57) a vyhláškou č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími. Vzhledem k tomu, že byl tento institut do zákona, po jeho devítiměsíčním půstu, vrácen, zdá se, že se vracíme k již dříve zažitému postupu uplatnění nároku na vrácení spotřební daně. Oproti dřívějšímu modelu, platnému do konce roku 2013, došlo avšak k několika změnám: Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání nejpozději do 2 měsíců (dříve to bylo 6 měsíců) ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká. Nárok na vrácení daně nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci nebo úpadku. Doklady, kterými se prokazuje nárok na vrácení daně, se připojí k daňovému přiznání ve formě stejnopisu. Celní správa na svých webových stránkách uvádí, že bude jako stejnopis akceptovat i fotokopii originálu, avšak za předpokladu, že bude na této kopii vyznačeno, že je shodná s originálem a bude podepsána osobou oprávněnou jednat za daňový subjekt. Výše daně se vrací ve stejné výši, jako tomu bylo ke konci roku Změna na základě zákona č. 344/2013 Sb., s účinností od 1. ledna 2014 ČÁST ŠESTÁ zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Toto zákonné opatření upravuje použití názvu Evropského společenství. Nově se bude používat název Evropská unie. Upravuje se také územní působnost našeho zákona o spotřebních daních. Doplňuje se definice klasifikace NACE (klasifikace ekonomických činností), zejména využití kódu C 23 a C 24 (viz níže). Definice bankovní záruky ( 3) je nahrazena finanční zárukou, která je definována v novém občanském zákoníku (dále také NOZ ). Proto i v 21 Zajištění daně není používána bankovní záruka jako institut zajištění spotřební daně jako doposud, ale je nahrazena finanční zárukou. K obdobné změně dochází i v 119 odst. 4 u finanční záruky (dříve bankovní záruka) při zajištění hodnoty tabákových nálepek. Do základních definic se avšak doplňuje význam společně hospodařící domácnosti jako společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí. Tento výraz nahrazuje označení fyzických osob jako členů domácnosti, např. v 80, který označuje osoby, které nejsou plátci spotřební daně z piva. Zjednodušuje se legislativní zkratka, která označuje nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení vybraných výrobků. V ustanovení 5 je podle důvodové zprávy reagováno na označení fyzické osoby jménem (dříve tomu tak podle názoru předkladatele nebylo), a to v souladu s NOZ. 6

7 Naopak není jasné, proč se ze zákona odstraňuje vyznačení místa pobytu fyzické osoby plátce, resp. prodávajícího na dokladu, kterým se prokazuje zdanění vybraných výrobků na území České republiky. Obdobně se poukazuje na jméno fyzické osoby i v těch ustanoveních, kde je nutné uvádět tento údaj, např. v návrzích na vydání povolení ( 13, 20, 22 a 23, resp. 33a daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků a další). Je vhodné upozornit také na vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň při pozbytí (dříve dnem přechodu nebo převodu) nebo dnem propachtování obchodního závodu, pokud předmětem pozbytí nebo dnem propachtování jsou také nezdaněné vybrané výrobky, které se ocitnou mimo režim podmíněného osvobození od spotřební daně ( 9 odst. 4). V zákoně se místo závazků používá pojem dluhy, resp. místo ručitelského závazku pojem ručitelská povinnost. Nový občanský zákoník se promítá i do 72 odst. 2 zákona o spotřebních daních (část daně z lihu), ve kterém zákon ukládá uživateli povinnost uplatnit osvobození písemně před nabytím nezdaněného lihu osvobozeného od spotřební daně před uzavřením smlouvy o pachtu (již ne při pronájmu) nebo před pozbytím obchodního závodu nebo jeho části. KLASIFIKACE NACE SEKCE C ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL C 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 23.1 Výroba skla a skleněných výrobků 23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků 23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů 23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků 23.5 Výroba cementu, vápna a sádry 23.6 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků 23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. C 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 24.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla 24.2 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek 24.3 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli 24.4 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů 24.5 Slévárenství (výroba odlitků) Změna na základě zákona č. 500/2012 Sb., části osmé, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2014 Od 1. ledna 2014 se zrušilo daňové zvýhodnění ve formě vrácení části spotřební daně pro zemědělce, kteří do konce roku 2013 spotřebovali konkrétní minerální oleje v rámci zemědělské prvovýroby ( 57 zákona o spotřebních daních). V textu zákona o spotřebních daních se ruší odkazy na 57 z důvodu jeho zrušení. 7

8 Přechodné ustanovení k této části zákona umožnilo osobám, které nakoupily nebo sami vyrobily, a které do 31. prosince 2013 prokazatelně použily předmětné minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu podle 57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013, uplatnit nárok na vrácení daně z těchto minerálních olejů podle 57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013, nejdéle do 25. července Současně se také zrušila vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, a to včetně následujících vyhlášek, které tuto vyhlášku mění. Institut vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu se do zákona vrací s účinností od 1. října 2014 (zákon č. 201/2014 Sb.), a to včetně vyhlášky č. 202/2014 Sb. Změna na základě zákona č. 407/2012 Sb., s účinností od 1. ledna 2014 (do 30. listopadu 2014) Tento zákon změnil sazby daně u tabákových výrobků v 104: cigarety doutníky, cigarillos tabák ke kouření 27 % + 1,19 Kč/kus nejméně však 2,25 Kč/kus 1,34 Kč/kus Kč/kg Změna na základě zákona č. 458/2011 Sb., s účinností od 1. ledna 2014, za použití zákona č. 344/2013 Sb. Zjednodušila se terminologie stanovení výpočtu spotřební daně v 10: Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně stanovené pro příslušný vybraný výrobek.. 8

9 1. aktualizace k Od posledního vydání publikace došlo ke změnám v legislativě. Upravte si prosím následující text takto: Str Administrativa a správa spotřební daně Správa spotřební daně A. Změna textu na základě zákona č. 281/2009 Sb., s účinností od 1. ledna Správu spotřební daně vykonávají celní orgány. Dříve vyjmenované celní úřady a celní ředitelství nebyly dostatečným výčtem, neboť ze správy spotřební daně byly eliminovány složky, jako je Generální ředitelství cel či Ministerstvo financí. 2. Tento zákon upravuje některé další zákony ve vztahu k vyhlášení účinnosti daňového řádu. Jde zejména o úpravu zákonů tak, aby neobsahovaly texty, které by byly v kolizi s daňovým řádem, či texty, které by byly jinak nadbytečné či zbytečné. V případě zákona o spotřebních daních se ruší celé ustanovení 138, které upravovalo vztah tohoto zákona k dříve platnému zákonu o správě daní a poplatků. Text V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, s výjimkou části šesté. byl bez náhrady zrušen, neboť ustanovení 4 daňového řádu definuje návaznost zákona o spotřebních daních na daňový řád. Daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Tato novela zákona také ruší nadbytečnou větu v ustanovení 43, že rozhodnutí o uložení pokuty musí být odůvodněno (ustanovení 43 odst. 2), neboť ustanovení 102 odst. 2 daňového řádu ukládá správci daně rozhodnutí odůvodnit, nestanoví-li zákon jinak. 3. V části ustanovení 41 Oprávnění celních orgánů se doplňuje nový odstavec 9, který zní: (9) Správce daně může zpřístupnit na své úřední desce nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, provozovatelů daňových skladů, oprávněných příjemců a uživatelů. Seznam obsahuje tyto údaje: a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa pobytu, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje, a daňové identifikační číslo plátce, je-li plátce fyzickou osobou, b) adresu příslušného správce daně, c) vybrané výrobky, které subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, d) datum vydání povolení k činnosti. Původní odstavec 9 se označuje jako odstavec Účinností daňového řádu se rozšířil okruh působnosti správce daně, tedy i celních orgánů, a to na místo mimo rozsah jeho místní příslušnosti. Podle ustanovení 15 daňového řádu může správce daně provést potřebný úkon i mimo svůj 9

10 obvod územní působnosti, pokud se týká daňového subjektu, ke správě jehož daní je místně příslušný. To znamená správce daně, který působí v Praze, může kontrolovat svého plátce např. ve Zlíně, pokud tam provozuje svou aktivitu, která podléhá správě spotřební daně, k níž je místně příslušný právě v Praze. Str Správa spotřební daně B. Změna textu na základě zákona č. 95/2011 Sb., s účinností od 1. května 2011 Tato novela zákona o spotřebních daních pozměňuje či doplňuje některé další oblasti správy spotřební daně, které se nestihly projednat v předchozí novele tohoto zákona a mají vliv na správnou aplikaci daňového řádu do správy této spotřební daně. Jedná se mj. o rušení nadbytečných textů, např. že správu daně nemusejí vykonávat místně příslušné celní orgány podle sídla nebo místa pobytu plátce nebo že není nutné odůvodňovat rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti či návrhu daňových subjektů. Další změny, které nejsou dále komentovány, svým významem jen zpřesňují text zákona. Str Rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků, popř. dopravního prostředku Zákon nově upravuje stávající ustanovení 42. Jde vlastně o přepracování tohoto ustanovení do podrobnější verze. Nově umožňuje celním orgánům nejen vydat rozhodnutí o zajištění vybraného výrobku, ale vlastně tyto výrobky také zajistit. Definuje se i osoba, účastnící se tohoto řízení. V návaznosti na zajištění výrobků se precizuje i další postup celních orgánů. Jde zejména o uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo jejich propadnutí v případě, že je vlastník těchto výrobků nebo dopravního prostředku znám, nebo jejich zabrání v ostatních případech. Na základě zkušeností z praxe se navrhuje problematiku zajištění věcí upravit zcela nově a přehledně. Navrhovanou úpravou se zpřehledňuje právní úprava zajištění vybraných výrobků a dopravních prostředků. Tolik důvodová zpráva k významu změny v této oblasti, kterou přinesla novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 95/2011 Sb. (dále jen zákon ). Novinkou oproti dosavadní právní úpravě v této oblasti, platné do konce dubna 2011, je, že se celý postup při zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku schová pod proces, který je zákonem nazván jako řízení. Jde o dvě na sebe navazující řízení: řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku. Těchto řízení se budou účastnit Účastníci řízení. Podívejme se tedy dále na novou úpravu, jak je definována zákonem, za pomoci důvodové zprávy. Řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku Řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku První otázkou ve vztahu k uvedenému řízení je, zdali jde o řízení, které se bude řídit zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád ), nebo se bude řídit zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V zákonu bylo ke konci 10

11 roku 2010 zrušeno ustanovení ( 138), které odkazovalo postup řízení na zákon o správě daní a poplatků: V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, s výjimkou části šesté. Od roku 2011 bylo toto ustanovení pro nadbytečnost zrušeno a jeho funkci přejalo ustanovení 4 daňového řádu: Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Vraťme se ale k řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku a řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku. Na první pohled se tedy může jevit, že jde o řízení, které nemá se správou daně nic společného. Jde vlastně o rozhodnutí předběžné povahy, u něhož je přípustná jeho výluka z přezkumu ve správním soudnictví (srov. nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 8/99, zveřejněný pod č. 153 ve svazku č. 16 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu). Zákonodárce ale tento typ rozhodnutí výslovně podrobil soudnímu přezkumu, stanovil-li oprávnění účastníka řízení dát podnět k přezkoumání. Měli bychom tedy akceptovat úvodní ustanovení správního řádu, zejména ustanovení 1 odst. 2: Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v daňovém předpisu, v zákonu, který mj. v ustanovení 1 definuje vybrané výrobky a v rámci zajištění vybraných výrobků jde právě o tyto vybrané výrobky, které jsou definovány zákonem, a správou daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady 1), lze jednoznačně odhlédnout od správního řádu a dále se při postupu tohoto řízení řídit výhradně daňovým řádem. 1) Ustanovení 1 odst. 2 daňového řádu. Pokud tedy zůstaneme v daňovém řádu, měli bychom za jeho pomoci definovat, o jaké řízení se z jeho pohledu jedná. Ustanovení 134 daňového řádu definuje nejen důvod vedení daňového řízení a vymezení jeho předmětu, ale také dílčí řízení. Dílčím řízením 2) se pro účely daňového řádu rozumí řízení nalézací (vyměřovací, doměřovací a o řádném opravném prostředku), při placení daní a o mimořádných opravných a dozorčích prostředcích proti jednotlivým rozhodnutím vydaným v rámci daňového řízení. Je tedy řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku a řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku dílčím daňovým řízením? Podle daňového řádu nikoliv. Ve vztahu k daňovému řádu půjde nepochybně o postup při správě daní (hlava VI. části druhé Obecné části o správě daní). Lze tedy učinit první závěr. Přestože se ony dva postupy nazývají podle zákona řízením, nejde ve smyslu daňového řádu o daňové řízení, ale o postup při správě daní směřující k nalézacímu řízení. 2) Ustanovení 134 odst. 3 daňového řádu. Jak se budou tato jednotlivá řízení, vlastně postupy, zahajovat? O zahájení samotného řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravních prostředků zákon nehovoří. V souladu s ustanovením 91 daňového rádu by mělo jít o den, kdy správce daně osobě zúčastněné na správě daní (účastníku řízení) oznámil zahájení tohoto řízení. Pracovník celního úřadu nebo celního ředitelství, který má např. v rámci vyhledávací činnosti pochybnost o způsobu nakládání s vybranými výrobky podle ustanovení 42 odst. 1 nebo odst. 2 zákona, zahájí protokolárně s patřičným poučením 3) řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku nebo o zajištěných vybraných výrobcích nebo 11

12 dopravním prostředku. U druhého řízení, u řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku, se stanovuje povinnost zahájení řízení takto: Celní úřad nebo celní ředitelství, které rozhodlo o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, bezodkladně zahájí řízení, [ ] 4). Lze se tedy domnívat, že samotné řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku má být zahájeno bezodkladně po rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku. 3) Ustanovení 6 odst. 3 daňového řádu. 4) Ustanovení 42b odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb. Jaký je však okamžik, po rozhodnutí? Jde o okamžik vydání rozhodnutí, o okamžik doručení rozhodnutí nebo o okamžik nabytí právní moci rozhodnutí? Bude nějak toto druhé řízení zahajováno za součinnosti účastníka řízení? Lze tedy předpokládat, že celní orgán nejprve zahájí řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, pokud zjistí důvody pro zajištění, a to v souladu s ustanovením 91 odst. 1 daňového řádu, pak vydá rozhodnutí o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku a následně oznámí účastníku řízení, že zahajuje řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku. Cílem tohoto samostatného, druhého řízení je prokázat, zda s vybranými výrobky bylo nakládáno způsoby uvedenými v ustanovení 42 odst. 1 nebo odst. 2 zákona nebo zda dopravní prostředek takové výrobky dopravoval. Jaká jsou vlastně práva a povinnosti účastníků řízení, se kterými mají být ze zákona seznámeni? Účastník řízení Z důvodové zprávy k části novelizovaného zákona: Současně navrhovaná právní úprava reaguje na výše uvedené poznatky z praxe a odstraňuje výkladové potíže zejména ve vztahu, kdo je kontrolovanou osobou, kdo je účastníkem řízení o zajištění a řízení o propadnutí, přičemž se přiznávají práva účastníka řízení i osobám mající věcná práva k zajištěným vybraným výrobkům nebo dopravnímu prostředku, aby nedocházelo k výše uvedeným problémům. Nejprve si ale musíme definovat osobu, účastníka řízení, abychom mu poté mohli přiřadit práva a povinnosti. Novela zákona přináší do daňové praxe mnoho novinek, byť jde podle důvodové zprávy jen o zpřehlednění dosavadní praxe. Jako zpřehlednění dosavadní praxe nelze ovšem chápat zavedení nového okruhu osob zúčastněných na daňovém řízení, tedy účastníků řízení. Kdo je tento účastník řízení? Z důvodové zprávy k novele zákona lze vyčíst, že Navrhovaná právní úprava je tedy pro daňové subjekty přehlednější a zejména výhodnější (přiznává daňovým subjektům více práv, dochází k rozšíření okruhu účastníků řízení ). Podle důvodové zprávy je účastník řízení daňovým subjektem. Jak definuje pojem účastník řízení zákon? Účastníkem řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku a řízení o zajištěných vybraných výrobcích nebo dopravním prostředku je 5) : a) osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, b) osoba, která má věcné právo k zajištěným vybraným výrobkům nebo dopravnímu prostředku. 5) Ustanovení 42a odst. 1, resp. 42b odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb. 12

13 Podle ustanovení 1 odst. 1 daňového řádu upravuje daňový řád postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní. Podle tohoto úvodního ustanovení může tedy jít buď o daňový subjekt, nebo o třetí osobu. Daňovým subjektem je osoba, kterou za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo jako plátce daně 6). Zákon definuje osobu účastníka řízení, kterou ale neoznačuje za daňový subjekt. Při zahajování výše uvedených řízení není zcela jednoznačné, zda tyto osoby budou následně označeny za plátce daně. Třetími osobami se rozumějí osoby jiné než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při správě daní nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčena 7). Z textu zákona nelze tedy jednoznačně dovodit, že účastník řízení je daňovým subjektem. Nepochybně bylo úmyslem zákonodárce tuto osobu za daňový subjekt považovat, což lze dovodit z důvodové zprávy, ale ze zákona to jednoznačně nevyplývá. Účastník řízení je bez jakýchkoliv pochybností osobou zúčastněnou na správě daní 8). Ze zákona nelze tedy vůbec dovodit, zda má účastník řízení (podle důvodové zprávy daňový subjekt) více práv. Je zcela možné, že tomu bude právě naopak. Třetí osoba rozhodně nemá tolik práv jako daňový subjekt. Nejde ovšem jen o práva a povinnosti daňových subjektů, ale také o práva celních orgánů jako správců daně. Jeden významný příklad za všechny: Správce daně může provést potřebný úkon i mimo svůj obvod územní působnosti, pokud se týká daňového subjektu, ke správě jehož daní je místně příslušný 9). Tento postup správce daně se týká jen daňových subjektů, ne třetích osob. Dojde - me-li k závěru, že účastník řízení je třetí osobou, nemůže např. brněnský celník zahájit řízení mimo svůj obvod územní působnosti, např. na Zlínsku. Pokud tak učiní, půjde o nezákonné jednání z jeho strany. Správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon 10). Zákon v případě těchto řízení nedefinuje žádná speciální práva účastníků řízení, s výjimkou možnosti podat odvolání proti rozhodnutí o zajištění. 5) Ustanovení 42a odst. 1, resp. 42b odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb. 6) Ustanovení 20 odst. 1 daňového řádu. 7) Ustanovení 22 daňového řádu. 8) Ustanovení 5 odst. 3 daňového řádu. 9) Ustanovení 15 daňového řádu. 10) Ustanovení 6 odst. 3 daňového řádu. Poznámka: Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí o zajištění zůstala zachována a činí pořád 7 pracovních dní 11) od doručení rozhodnutí. 11) Ustanovení 42a odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb. Počkáme si tedy na praxi celních orgánů (označení osob, jejich poučení, důsledky jednání aj.) či rozhodnutí soudů. Doručování Mezi výčtem výše uvedených osob, účastníků obou řízení, není ani spojka a, ani spojka nebo. Za pomoci ustanovení 42a odst. 1 zákona a důvodové zprávy lze však dojít 13

14 k závěru, že se rozhodnutí o zajištění bude zasílat všem osobám, účastníkům řízení, které jsou taxativně vymezeny zákonem. V případech, kdy osoba, u níž budou vybrané výrobky zajištěny, bude současně i osobou, která má věcné právo k zajištěným vybraným výrobkům nebo dopravnímu prostředku, bude doručováno rozhodnutí o zajištění jen této osobě. Účastníkem řízení bude ale také osoba, která např. pronajme dopravní prostředek osobě jiné a ta bude přistižena celním orgánem, že nakládá s vybranými výrobky způsoby uvedenými v 42 odst. 1 nebo odst. 2 za pomoci tohoto pronajatého dopravního prostředku. Všichni účastníci řízení budou mít právo podat odvolání proti rozhodnutí o zajištění. Další změny Podle důvodové zprávy navrženou a přijatou právní úpravou nedochází k věcným změnám ani k rozšíření oprávnění celních orgánů. Je tomu ale skutečně tak? Již v úvodních ustanoveních této právní úpravy je vidět, že dochází k rozšíření oprávnění celních orgánů v rámci postupu zajištění vybraných výrobků. Původně byl tento postup definován bez možnosti vybrané výrobky, popř. i dopravní prostředek, zajistit. Dosavadní text úvodního ustanovení 42 této části zákona je: Zjistí-li celní úřad nebo celní ředitelství, že [ ], rozhodne o zajištění těchto vybraných výrobků, popřípadě i dopravního prostředku, který je dopravuje.. Nový text ustanovení 42 ale zní: Celní úřad nebo celní ředitelství zajistí vybrané výrobky, popřípadě i dopravní prostředek, který je dopravuje, jestliže zjistí, že [ ].. Obdobně je tomu i u skladování vybraných výrobků (ustanovení 42 odst. 2). Další rozdíl je možné spatřovat v prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o zajištění. Podle dosavadní právní úpravy musel celní orgán vydat rozhodnutí o zajištění nejpozději následující pracovní den po dni vyhotovení protokolu. Z textu tohoto ustanovení nebylo sice patrno, zdali jde o pracovní den bezprostředně následující po dni vyhotovení protokolu nebo o jakýkoliv následující pracovní den, ale v praxi stejně nešlo a nelze ani nyní kontrolovat skutečný den vydání rozhodnutí, tedy den jeho podpisu 12), resp. okamžik, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení 13). Kontrolovaná osoba obvykle obdržela toto rozhodnutí až s několikadenním prodlením od data jeho vydání. Nová právní úprava ukládá celním orgánům vydat rozhodnutí o zajištění nejpozději do 3 pracovních dní od vyhotovení protokolu, ve kterém je zaprotokolováno zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku. 12) Ustanovení 32 odst. 2 zrušeného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 13) Ustanovení 101 odst. 2 daňového řádu. Nahlédnutím do zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád ), zjistíme, že daňové řízení se vede za účelem správného zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady a končí splněním nebo jiným zánikem daňové povinnosti, která s touto daní souvisí 14). Vzhledem k tomu, že však nelze postup zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku podřadit pod tento druh řízení, a to zejména za pomoci ustanovení 134 odst. 3 daňového řádu, půjde tedy o samostatné, 14

15 speciální řízení, které není podmíněno daňovým řízením. Není tedy pravdou, jak tvrdí důvodová zpráva, provázející tuto novelu zákona, že navrhovaná právní úprava je tedy pro daňové subjekty přehlednější a zejména výhodnější. Rozhodně vznikne mnoho výkladových problémů, a až budoucí judikáty povedou k ustálení prováděcí praxe. Lze však očekávat, že dříve, než budou vydána rozhodnutí soudu k této problematice, bude tato část zákona zákonodárcem nově upravena. 14) Ustanovení 134 odst. 1 daňového řádu Str Předmět a sazby daně z minerálních olejů Str Osvobození od daně z minerálních olejů ( 49) V oblasti minerálních olejů dochází ke změnám podílů procentuálních složek jednotlivých směsí minerálních olejů a k doplnění směsi nové, směsi minerálních olejů a motorové nafty (písm. n)). Této směsi je pak přiřazena sazba daně ve výši Kč za litrů. U této komodity dochází k implementaci evropského práva do našeho národního předpisu v oblasti osvobození olejů, které budou použity nejen pro pohon motoru lodi, ale i pro účely výroby tepla v rámci vnitrostátních i mezinárodních plaveb. Str Pěstitelské pálení Str Sazby daně z lihu Navržené změny zákona mají v oblasti pěstitelského pálení omezit objem takto vypáleného lihu, který bude podléhat snížené sazbě spotřební daně. Jde o reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne , č. j. 7 Afs 95/ Podle Nejvyššího správního soudu nelze v současnosti dodaňovat základní sazbou spotřební daně nadlimitní výrobu lihu vyrobeného pěstitelským pálením 4 zákona č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lihu), kde je stanoven limit 30 l alkoholu na pěstitele v jednom výrobním období. Povinnost daň přiznat a zaplatit se může odvíjet jen od jejího jednoznačného zákonného ustanovení, a nikoliv od porušení povinnosti stanovené jinému subjektu. Vládní návrh obsahuje úpravu ustanovení 70 tak, aby bylo možné zdaňovat nadlimitní výrobu lihu v rámci pěstitelského pálení základní sazbou daně. Rozsudek Nejvyššího správního soudu vyvolal také změnu zákona o lihu v části pěstitelského pálení ( 4). Tyto změny jsou vyvolány změnami zdanění nadlimitní výroby lihu v rámci pěstitelského pálení. Sazby daně jsou stanoveny takto: Kód nomenklatury 2207 Text platný od líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 Sazba daně Kč/hl etanolu do 2009 od

16 Kód nomenklatury 2208 ostatní Text platný od líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou ovocných destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle ZL líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení (část 3.2.1) v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle ZL líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury Sazba daně Kč/hl etanolu do 2009 od Kód nomenklatury: 2207 Ethylalkohol nedenaturovaný, s objemovým obsahem alkoholu 80 % nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu, 2208 Ethylalkohol nedenaturovaný, s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 %; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje. Poznámka: Minimální sazba daně z alkoholu (mimo víno a pivo) podle Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů je 550 ECU. U sazby daně z pěstitelského pálení má Česká republika sjednánu výjimku. Str Sazba daně z piva Základní sazba daně Sazba daně z piva je určena jednotně pro klasické pivovary. Tato sazba je označována jako základní a její výše je 32 Kč za jeden hektolitr za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny. Do konce roku 2009 byla sazba daně ve výši 24 Kč. Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíží. Str Daň z tabákových výrobků Úvodem pojem tabákové výrobky Podle odůvodnění této novely zákona jde o promítnutí praktických zkušeností ze správy spotřební daně u těchto výrobků do zákona. Aby se zamezilo zneužívání tabákových výrobků v rámci přeřazování do jednotlivých složek tabákových výrobků,

17 došlo k přepracování definice doutníků a cigarillos. Od 1. května 2011 jsou za doutníky a cigarillos pro účely zákona o spotřebních daních ( 101 odst. 3) považovány: b) doutníky a cigarillos tabákové smotky, které se kouří v nezměněném stavu a s ohledem na jejich vlastnosti a očekávaní běžného spotřebitele jsou v nezměněném stavu určeny výhradně ke kouření a obsahují 1. krycí list ze surového tabáku, nebo 2. trhanou tabákovou náplň, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky alespoň 34 mm,. U cigaret došlo ke změně, k výměně slov jako takové za slova v nezměněném stavu : Cigaretami se podle ustanovení 103 odst. 3 písm. a) mj. rozumí tabákové provazce, které se kouří v nezměněném stavu a nejsou doutníky ani cigarillos podle písmene b). U tabáku ke kouření se způsobilost ke kouření nahrazuje slovy a který je možné kouřit. Jde o návaznost na soudní spory, které celní orgány v rámci definování a určování předmětu daně, zejména u tabákových odpadů, s potencionálními plátci spotřební daně vedly. Význam pojmu ostatní tabák, který byl definován pod písm. d) ustanovení 101 odst. 3, se ruší pro nadbytečnost. Původní, zrušený text: ostatním tabákem tabákové výrobky, které nespadají pod písmeno c), jsou určeny pro konečného spotřebitele a k jinému účelu, než ke kouření, s výjimkou šňupavých a žvýkacích tabáků. Str Sazby daně z tabákových výrobků Počet kusů cigaret pro výpočet výše spotřební daně (ne pro výpočet počtu kusů cigaret u jednotkového balení!): Zkracuje se délka cigarety, která určuje počet cigaret pro výpočet spotřební daně. Původních 90 mm se zkracuje na 80 mm. Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých 30 mm tabákového provazce se považuje za další 1 kus cigarety. Zásadní změnou v oblasti tabákových výrobků je harmonizace Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění Směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 s českým předpisem. Opět jde o navýšení minimálních sazeb spotřební daně z cigaret a jemně řezaného tabáku spolu s výrazným sblížením minimálních daňových sazeb těchto dvou výrobků s účinností od Účinnost od Cigarety pevná 1,12 Kč/ks procentní 28 % 17

18 Účinnost od Nejméně: 2,10 Kč/ks Doutníky, cigarillos 1,25 Kč/ks Tabák ke kouření Kč/kg Str Osvobození od daně z tabákových výrobků Osvobození od daně se rozšiřuje na tabákové výrobky znehodnocené podle pokynů a za přítomnosti úředních osob celního úřadu nebo za jejich přítomnosti zničené; to se týká pouze tabákových výrobků určených pro vývoz nebo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského státu, které současně nejsou způsobilé pro uvedení do volného daňového oběhu na území jiného členského státu nebo třetí země. Str Změna sazby daně u cigaret Zákon ruší podmínky předzásobení se tabákovými nálepkami v rámci úprav sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Tím, že se ruší bez náhrady příslušné ustanovení 118a zákona o spotřebních daních, nastoluje se stav, který platil do konce roku Tato změna určitě přinese zjednodušení správy daně, ale i sníží administrativní zatížení samotných výrobců či distributorů cigaret. ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k aktualizované vydání Ing. Ivo Šulc Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba PRINTO, spol. s r.o., Ostrava Odpovědná redaktorka Olga Kubová Sazba Lenka Píšťková Autorská uzávěrka 19. května 2010 ISBN ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město Tel.: , fax:

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Věc: Novela zákona o SPD nová ustanovení vztahující se k tabákovým výrobkům

Věc: Novela zákona o SPD nová ustanovení vztahující se k tabákovým výrobkům Č. j.: 60470-2/2014-900000-231 Věc: Novela zákona o SPD nová ustanovení vztahující se k tabákovým výrobkům Ke znění zákona účinnému dne: 1. 12. 2014 Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH...1 1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...1 1 Předmět úpravy...1 2 Daňové území...5 3 Vymezení pojmů...8

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad V návaznosti na množící se dotazy daňových subjektů týkající se výroby bylinných extraktů mimo daňový sklad uvádí GŘC k této problematice následující

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2. doplněné a přepracované vydání (únor 2012) 2. aktualizace k 1. 3. 2015 Ke změnám správního řádu došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, resp.

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

SKLADOVÉ OBJEKTY A JEJICH PROVOZ Z POHLEDU BEZPEČNOSTNÍCH, HYGIENICKÝCH A POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ

SKLADOVÉ OBJEKTY A JEJICH PROVOZ Z POHLEDU BEZPEČNOSTNÍCH, HYGIENICKÝCH A POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ SKLADOVÉ OBJEKTY A JEJICH PROVOZ Z POHLEDU BEZPEČNOSTNÍCH, HYGIENICKÝCH A POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ 1. vydání (srpen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Kapitola 2 Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Částka: 152/2009 Sb. Datum

Více

Daňové ň změny ě v roce 2011. Zjištění vybraných výrobků u osoby. spotřebních daních

Daňové ň změny ě v roce 2011. Zjištění vybraných výrobků u osoby. spotřebních daních Daňové ň změny ě v roce 2011 Zákon o spotřebních daních Zjištění vybraných výrobků u osoby Plátcem daně je osoba, která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky ve větším množství, aniž prokáže, že se jedná

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Citace: 222/2015

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 26. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 85 Rozeslána dne 26. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 85 Rozeslána dne 26. září 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 201. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1

1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 1992L0080 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č.

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č. Číslo aktu stanovisko k aplikaci 5 Název stanovisko k aplikaci 64 stanovisko k postupu správce daně při zjištění absence náležitostí daňových dokladů podle 5 prokazujících zdanění vybraných výrobků stanovisko

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více