Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby"

Transkript

1 Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75% vyměřeného cla patří unijnímu rozpočtu) V ČR, stejně tak v EU jsou uvalována pouze dovozní cla (=dovážené zboží je předmětem daně, kterou nazýváme clo) Dováženým zbožím=veškeré hmotné věci movité a elektrická energie Celní hodnota=částka v korunách, ze které počítáme clo Výběr cla spadá do kompetence celních orgánů (nikoliv finančních úřadů), v rámci celního řízení V rámci celního řízení je zboží propuštěno do některého z celních režimů v rámci příslušného režimu lze se zbožím volně nakládat zboží je v daném režimu pod celním dohledem (celní řízení tedy stále trvá) režim tranzit-zboží dováženo z USA na Ukrajinu přes území ČR, resp. přes EU=zboží nepodléhá clu, ale pohybuje se přes tranzitní území pod celním dohledem od celní orgány spravují také selektivní spotřební daně a to jak v případě dovážených, tak i pouze v tuzemsku obchodovaných vybraných výrobků deklarant osoba, která žádá o propuštění zboží do určitého režimu (nemusí to být stejná osoba jako dovozce (běžně za dovozce vyřizuje celní formality jeho zástupce) celní dluh-deklarant jej musí celnímu úřadu uhradit

2 antidumpingové clo uvaluje vláda nejen jako ochranu výrobců, ale zejména trhu práce. Ochranářská opatření nemají jen podobu uvalení celní sazby na celní hodnotu dováženého zboží, celní politika používá i jiné nástroje. Potřeba zabránit dumpingu (aby silné nadnárodní společnosti nemohly prodávat za neobvykle nízké ceny až pod úrovní nákladů a tím ničí domácí výrobce a vytváří si nová odbytiště) je v ČR vyjádřena existencí speciálního antidumpingového zákona. Vyrovnávací clo:snahu proniknout na cizí trhy prostřednictvím nízkých cen mohou financovat vlády, které z veřejných prostředků subvencují ceny vyváženého zboží. Proti tomu slouží vyrovnávací clo, jeho smyslem je narovnat ceny domácích (nedotovaných) výrobků a ceny dovozů Mezinárodní systém cel je svázaný množstvím mezinárodních dohod, které jsou ovlivněny aktivitami Světové obchodní organizace-wto. Jejími členy 148 států (i ČR). Úlohou WTO je dohlížet na plnění závazků vyplývajících z dohody GATT (stanovena závazná pravidla obchodu se zbožím a odstraňování protekcionismu, cílem GATT je podporovat svobodný obchod prostřednictvím snižování cel a eliminace dalších diskriminačních opatření). Nižší cla a jiná liberální opatření, která si smluvní strany GATT mnohostranně vzájemně poskytují se nazývají doložka nejvyšších výhod. Nediskriminace-poskytne-li kterákoli smluvní strana nějakou výhodu jiné zemi, musí tuto výhodu poskytnout i všem dalším smluvním stranám GATT.

3 Celní řízení a celní režimy Celní orgány: orgány státní správy, jejich působnost je v oblasti celnictví a vykonávají též správu daní a poplatků spojených s dovozem a vývozem zboží (od celní orgány spravují selektivní spotřební daně) Celní orgány vykonávají celní dohled, v rámci celního dohledu probíhá celní řízení jehož výsledkem je propuštění zboží do jednoho z celních režimů při některém z režimů vzniká celní dluh. Vyměření celního dluhu předchází celní řízení, to je zahájeno podáním celního prohlášení (tiskopisu Jednotná celní deklarace-jcd) deklarantem celnímu úřadu (deklarant navrhuje celní režim a platí celní dluh) zastupování: dovozce (vlastník zboží) může buď agendu spojenou s dovozem vyřizovat sám, nebo si může vybrat mezi dvěma způsoby zastupování nepřímý zástupce (deklarant) jedná vlastním jménem ve prospěch zastoupené osoby, musí zaplatit celní dluh. Nepřímý zástupce zaplacené clo přeúčtuje dovozci. Dlužníkem je také osoba, v jejíž prospěch se celní prohlášení činí=dovozce. Pokud tedy nepřímý zástupce clo nezaplatil, celní úřad je bude vymáhat přímo na dovozci. Pro nepřímé zastoupení je typická komisionářská smlouva přímý zástupce jedná jménem zastoupené osoby ve prospěch zastoupené osoby. Celní dluh se k němu neváže a clo spolu s ostatními poplatky při dovozu musí zaplatit dovozce, který v tomto případě je deklarantem. Pro přímé zastoupení je typická smlouva mandátní. Cla, daně a poplatky vybírané při dovozu-jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření cla. Vzniká-li v daném celním režimu celní dluh, zboží obvykle nesmí být do tohoto režimu propuštěno, dokud není celní dluh uhrazen nebo zajištěn.

4 Zajištění celního dluhu:nástroj, který umožňuje dovozci plynulé dodávky do celního území a celnímu úřadu poskytuje jistotu, že celní dluh bude splněn. Zajištěním může být složení hotovosti (=celní jistoty) na účet celního orgánu. Hotovost může nahradit šek (jehož proplacení je zaručeno bankou) nebo jiný platební prostředek (uznaný celním úřadem). Kromě složení hotovosti může být celní dluh zajištěn ručením formou globální záruky, nebo individuální záruky Celní režim -základní otázkou, kterou si deklarant musí položit je, k jakému účelu zboží dováží a zda zboží zůstane v celním území trvale. Obdobně v případě vývozu, jestli předpokládá jeho zpětný dovoz (například po přepracování). Podle toho vybírá celní režim. Celní režimy při dovozu zboží Režimy při dovozu zboží Volný oběh Dočasné použití Aktivní zušlechťovací styk Přepracování pod celním dohledem tranzit V podmíněném systému V systému navracení

5 1.Volný oběh Používá se za předpokladu, že zboží bude v daném celním území dovozcem spotřebováno nebo prodáno a nepředpokládá se jeho zpětný vývoz. Propuštěním zboží do tohoto režimu se zahraniční zboží stává českým zbožím (resp. zbožím Společenství), mění se jeho status. 2. Dočasné použití Je-li dovážené zboží pouze zapůjčeno či najato (včetně leasingu) od zahraniční osoby, aniž by se změnil vlastník předmětu. Zboží může být do tohoto režimu propuštěno na max. 24 měsíců, lhůtu lze prodloužit, v každém případě je ovšem clo vybráno po 34 měsících. Clo je vybráno až po skončení režimu a to ve výši 3 % za každý započatý kalendářní měsíc. Základem pro výpočet je částka cla, které by bylo vybráno, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. 3. Aktivní zušlechťovací styk -má dvě formy, do tohoto režimu je propuštěno zboží, u nějž je předpoklad, že po přepracování v tuzemsku bude vyvezeno zpět do zahraničí, systémy se liší vznikem celního dluhu při dovozu: A)Podmíněný systém: clo se při dovozu nevybere (nevzniká celní dluh), pokud však dovozce poruší podmínky tohoto režimu, zboží není zpět vyvezeno, ale je propuštěno do volného oběhu, celní úřad navýší clo o úrok ve výši 250% diskontní sazby ČNB platné první den kalendářního čtvrtletí, v němž bylo zboží do volného oběhu propuštěno. Režim AZS-podmíněný systém vyžaduje, aby zboží do něj propuštěné bylo po celou dobu pod celním dohledem (přeprava, skladování, další manipulace probíhají za podmínek schválených celním úřadem).

6 B) Systém navracení: při propuštění zboží do tohoto systému je zboží procleno, celní dluh tedy vzniká. Tento režim se používá, když předpokládáme zpětný vývoz po přepracování zboží v tuzemsku. Pokud se tak stane, zaplacené clo je vývozci vráceno. Dovozce musí zvážit účel dovozu zboží a vybrat podle něj nejvhodnější celní režim. 4. Režim přepracování pod celním dohledem Umožňuje, aby bylo zboží ještě před proclením přepracováno. Přestože je zboží do celního území dovezeno, nemění se jeho status-je stále zbožím zahraničním. Až po přepracování a propuštění do volného oběhu se stane zbožím českým, resp. zbožím společenství. Tento postup je využíván v situaci, kdy původní zboží podléhá vyšší celní sazbě než zboží přepracované, nebo se přepracováním sníží jeho celní hodnota. Ta je stanovena až po přepracování, které ovšem probíhá pod dohledem celního úřadu. Celní dluh tedy vzniká až po skončení režimu, následuje-li propuštění zboží do volného oběhu. Zboží, u něhož je přepracování možné, a stejně tak rozsah povolených zpracovatelských operací, je omezen, tzn. tento režim nelze uplatnit volně u veškerého zboží. 5. Režim tranzit Další režim, ve kterém je po celou dobu zboží pod celním dohledem Do tohoto režimu je propuštěno zboží, které nemá být spotřebováno v celním území, přes které je přepravováno. V tomto celním režimu nevzniká celní dluh

7 Podmínkou je skutečnost, že zboží je přepraveno od celního úřadu odeslání (kde tranzit začíná) k celnímu úřadu určení (kde tranzit končí a zboží opouští celní území) v nezměněném stavu, s neporušenou celní uzávěrou. Deklarant se nazývá hlavní povinný Do tohoto režimu může být propuštěno zboží také při vývozu Vývoz zboží Režimy při vývozu zboží: Vývoz Pasivní zušlechťovací styk Tranzit 1.při vývozu nevzniká celní dluh, clům podléhají pouze dovozy, nikoliv vývozy 2. Pasivní zušlechťovací styk Předpokládáme, že zboží projde v zahraničí zpracovatelskými operacemi a bude zpětně dovezeno do volného oběhu, je vhodné požádat o propuštění do tohoto režimu Zboží se považuje za dočasně vyvezené Při přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do PZS je zjištěna hodnota zboží a určena částka fiktivního cla. Tato částka je při zpětném dovozu odečtena od cla vyměřeného z celní hodnoty dováženého zboží (je to režim s částečným nebo úplným osvobozením od cla). 3. Tranzit

8 Celní úřad určení (to je v místě, kde tranzit končí) totiž nemusí být jen český či unijní celní úřad, ale i úřad v místě vykládky zboží mimo celní území. Tranzit při vývozu umožňuje, aby bylo zboží s neporušenou celní uzávěrou dopraveno přes několik států a nemuselo několikrát projít operací dovoz/vývoz Spotřební daně

9 Spotřební daně Daň z minerálních olejů Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Daň z lihu Daň z tabákových výrobků Nepřímé daně, zatěžují prodej či spotřebu úzké skupiny výrobků=selektivní daně Důvodem pro jejich uplatnění jsou i důvody ekologické, zdravotní (jejich spotřeba negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva nebo nepříznivě působí na životní prostředí Výrobce ani dovozce neplatí tuto daň ze svého zisku, je pouze plátcem, daň ze svého platí konečný spotřebitel Na rozdíl od DPH jsou vybírány jednorázově, většinou při uvedení do volného daňového oběhu (což je hlavně prodej od výrobce konečnému spotřebiteli) Spotřební daň je součástí daňového základu pro výpočet DPH (což dopad spotřebních daní ještě zvyšuje) Jsou upraveny z.č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

10 Spotřební daně zatěžují 5 skupin výrobků, které se nazývají vybranými výrobky: Minerální oleje Líh Pivo Víno a meziprodukty Tabákové výrobky Předmětem daně nejsou vybrané výrobky již jednou spotřební daní zdaněné, tím je zaručena jednorázovost spotřebních daní. Předmětem spotřebních daní jsou vybrané výrobky vyrobené na daňovém území Evropského společenství nebo na daňové území Evropského společenství dovezené. Okamžik výroby nebo dovozu je okamžikem vzniku daňové povinnosti Je uplatňován princip zdanění v zemi spotřeby, t. j. v zemi, kde dochází k prodeji pro konečnou spotřebu. Zdanění spotřební daní až v okamžiku propuštění do volného daňového oběhu má zajistit, aby v daném členském státě vybrané výrobky stejného charakteru podléhaly stejné sazbě daně Okamžik vzniku daňové povinnosti se odlišuje od okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Povinnost daň přiznat a zaplatit se váže k okamžiku uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu na daňovém území ES. V období mezi těmito dvěma situacemi je výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně. Režim podmíněného osvobození je umožněn využíváním daňových skladů.

11 Kromě dočasného podmíněného osvobození od spotřebních daní se u spotřebních daní uplatňuje také běžné osvobození od daně, které má charakter trvalý, např.: -vybrané výrobky určené pro povinné poskytnutí vzorků pro stanovené účely (povinné zkoušky a hygienický dozor, výzkumné účely týkající se testování paliv pro vývoj ekologicky šetrnějších směsí) -minerální oleje používané jako pohonná hmota pro mezinárodní i vnitrostátní vodní a leteckou přepravu -líh používaný jako materiál na výrobu léčiv a potravinářských výrobků -pivo vyrobené fyzickou osobou pro vlastní potřebu do množství 200l za kalendářní rok -tiché víno do 2 000l vyrobené fyzickou osobou a členy její domácnosti pro vlastní potřebu nebo jejich hosty -líh, pivo nebo víno v potravinářských výrobcích do stanovené výše obsahu alkoholu -vybrané výrobky osvobozené od cla Pokud určitý subjekt nakupuje vybrané výrobky pro některý z výše jmenovaných účelů, musí nárok na osvobození tohoto nákupu oznámit prodávajícímu dříve, než dojde ke vzniku daňové povinnosti. Nárok na osvobození musí nabyvatel uplatnit většinou písemně před dnem jejich vydání. FO nebo PO, která nakupuje vybrané výrobky osvobozené od daně, je tzv. uživatel. Uživatel pro tento účel musí získat zvláštní povolení Celního ředitelství. Pokud tento postup není dodržen, nárok na osvobození automaticky zaniká. Daňové sklady

12 Daňový sklad je objekt (prostorově nebo stavebně ohraničené místo), ve kterém se vybrané výrobky nezatížené spotřební daní vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají. Je zabezpečen proti daňovým únikům. Povolení pro provozování daňového skladu uděluje Celní ředitelství. Osoba, které bylo povolení vydáno, je provozovatelem daňového skladu a zároveň plátcem spotřební daně. V daňových skladech a při dopravě mezi těmito sklady jsou vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození a podléhají daňovému dohledu (ten zajišťuje stát prostřednictvím celních orgánů). Důležitým nástrojem daňového dohledu v režimu podmíněného osvobození jsou průvodní daňové doklady a zajištění daně Daňovým skladem jsou např. Česká rafinérská a.s. jako zpracovatel minerálních olejů, výrobce piva Bernard. Na základě povolení Celního ředitelství se při splnění stanovených podmínek zabezpečení mohou daňovým skladem stát například skladovací prostory. Provozovateli daňového skladu automaticky vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň v následujících situacích: Uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, tedy vydáním osobám, které nejsou provozovateli daňového skladu Při ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků Při porušení podmínek podmíněného osvobození. Plátci spotřebních daní jsou zejména všechny PO a FO, které provozují daňové sklady, dále pak osoby, které jsou oprávněnými příjemci nebo výrobci vybraných výrobků. Plátcem spotřební daně

13 se stává také dovozce, který při dovozu výrobků neuplatní režim podmíněného osvobození od daně. Plátci spotřebních daní Provozovatelé daňových skladů, oprávnění příjemci nebo výrobci Osoby, jimž vznikla povinnost platit daň Osoba, kt. skladuje, dopravuje větší množství v.v. a nemá doklad o zdanění Při uvedení do volného daňového oběhu Při ztrátě nebo znehodnocení Při dovozu Při použití pro jiné účely po osvobození nebo vrácení daně Při ztrátě nebo znehodnocení, při porušení podmínek podmíněného osvobození Pro většinu plátců platí povinnost registrace nejpozději k datu vzniku první daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká okamžikem výroby nebo dovozu vybraného výrobku na území ES. Okamžik vzniku povinnosti v ČR daň přiznat a zaplatit je spojen s okolností: -uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu na území ČR -při dovozu vzniká daňová povinnost dnem vzniku celního dluhu

14 -použití pro vlastní spotřebu -u tabákových výrobků s odběrem tabákových nálepek Výpočet spotřebních daní Každý plátce spotřebních daní, pokud u jeho vybraného výrobku vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, je povinen zahrnovat částku daně do ceny výrobku.velikost spotřební daně se odvíjí od velikosti daňového základu a sazeb daně. Základem daně u spotřebních daní je množství vybraného výrobku vyjádřené v měřících jednotkách a u tabákových výrobků také cena pro konečného spotřebitele. Měřící jednotky se odlišují podle skupiny vybraných výrobků Konkrétní spotřební daň se vypočítá vynásobením základu daně příslušnou sazbou a u tabákových výrobků je součtem dvou spotřebních daní Sazby jsou pevné a diferencované podle skupin výrobků, v rámci skupin vybraných výrobků jsou sazby dále diferencované podle různých vlastností výrobků Druh vybraného výrobku Sazba Minerální oleje Automobilové benziny bezolovnaté Kč/1 000 l Automobilové benziny olovnaté Kč/ l Motorové nafty a petroleje Kč/ l LPG pro :pohon Kč/t Výrobu tepla 0

15 Ostatní užití Kč/t Líh Líh, lihoviny a destiláty Líh v ovocných destilátech z pěstitelského pálení Kč/hl etanolu Kč/hl etanolu Víno Vína tichá 0 Vína šumivá Kč/hl meziprodukty Kč/hl Tabákové výrobky Sazba pevná Sazba procentní cigarety 0,60 Kč/kus (od % ( od %) 0,73 Kč/kus) Tabák ke kouření a ostatní 600 Kč/kg 7% Doutníky a cigarillos 0,44 Kč/kus 5% Tabákové výrobky Minimální sazba daně Cigarety 1,13 Kč/kus (1,36 od ) Doutníky a cigarillos 0,79 Kč/kus

16 Tabák ke kouření a ostatní tabák 720 Kč/Kg (810 od ) U spotřební daně z piva je sazba diferencovaná podle subjektu, který pivo vyrobil a kterému vznikla daňová povinnost. Pro malé nezávislé pivovary se používají sazby snížené. Velikost pivovaru je dána ročním výstavem piva, množstvím piva, které pivovar za kalendářní rok vyrobí. Pro ostatní subjekty, které produkují více než 90 % u nás vyrobeného piva, se používá sazba základní ve výši 24 Kč. Sazba spotřební daně z piva je tedy stanovena v Kč za 1 hektolitr a každé procento extraktu původní mladiny. Ostatní P a FO Malé nezávislé pivovary Do hl včetně Nad do hl.včetně Nad do hl včetně Nad do hl včetně Nad do hl včetně 24 Kč 12 Kč 14,4 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč

17 V některých situacích může plátci nebo osobě, která od něj vybrané výrobky nakoupila za cenu včetně spotřební daně, vzniknout nárok na vrácení zaplacené spotřební daně. U spotřebních daní se nárok na vrácení dně objevuje jen v určitých situacích a hlavně jednorázově. Jedná se např. o: Plátce vyveze vybrané výrobky v režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku Výrobky zdaněné v ČR jsou v rámci podnikání převáženy do jiného členského státu EU (za podmínky, že daň bude odvedena ve státě příjemce) Výrobek je provozovateli daňového skladu vrácen z důvodu uplatnění oprávněné reklamace a uveden opětovně do režimu podmíněného osvobození výrobky jsou u výrobce, který není provozovatelem daňového skladu, prokazatelně zničeny z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události zaplacená spotřební daň se také vrací diplomatickým misím, mezinárodním organizacím a osobám jiných států, které používají výhod diplomatické imunity

18 orgánům Evropských společenství se zaplacená daň vrací bez omezení. U členů orgánů Evropských společenství, který má sídlo v ČR, se vrací daň maximálně za kalendářní rok minerální oleje jsou použity: -do lihobenzinových směsí jako pohonné hmoty -na výrobu tepla. Nárok na vrácení zaplacené spotřební daně vzniká také plátcům, ale i dalším osobám, pokud nakoupily minerální oleje, která jsou barveny a značkovány, za cenu obsahující daň a prokáží, že jej použili pro vytápění a pro výrobu tepla. Nárok na vrácení uplatňují postupně podle spotřeby vždy k 25. dni měsíce následujícího po spotřebě -pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení zaplacené daně z minerálních olejů mohou uplatnit i osoby, které například provozují zemědělskou prvovýrobu. Spotřební daň se v tomto případě vrací ve výši stanoveného procenta dle druhu minerálních olejů. -zahraničními ozbrojenými silami členských států NATO Zdaňovacím obdobím Je kalendářní měsíc, za dané zdaňovací období plátce podává celnímu úřadu daňové přiznání za každou daň samostatně. Výjimkou je dovoz vybraných výrobků a tabákové výrobky. Daňová povinnost=výše daně, kterou je nutno přiznat a zaplatit, daňové přiznání plátci předkládají do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Pokud daňová povinnost vznikne z důvodu nedodržení podmínek režimu podmíněného osvobození, ztráty nebo znehodnocení a nebo výrobou mimo daňový sklad, je daň splatná nejpozději první následující pracovní den po této skutečnosti nebo jejím zjištění. Při dovozu plní funkci daňového přiznání a daňového dokladu písemné celní prohlášení. Na jeho základě příslušný celní úřad vypočítá daň jako u DPH. Spotřební daň je součástí celního dluhu a

19 daňová povinnost tedy vzniká dnem vzniku celního dluhu. Shodný je i termín splatnosti, plátce musí daň zaplatit do 10 dnů po sdělení její výše celním orgánem. Tabákové nálepky Všechny cigarety, doutníky, cigarillos a tabák prodávané na daňovém území ČR musí povinně být označeny tabákovými nálepkami. Tyto nálepky si plátce objednává u pověřeného celního úřadu. Výše daňové povinnosti se stanoví na základě písemné objednávky nálepek, které lze pořídit pouze za cenu včetně daně. Nalepení nálepek je potom důkazem, že z těchto tabákových výrobků byla odvedena spotřební daň. Při výrobě a dovozu cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku vzniká daňová povinnost dnem odebrání tabákových nálepek od výše jmenovaného celního úřadu. Objednávka nálepek plní úlohu daňového přiznání. U tabákových výrobků je splatnost 60 dní po odebrání tabákových nálepek. Tato daňová povinnost se neuvádí do daňového přiznání.

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr)

Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Plnění ve vztahu k třetím zemím a DPH (výběr) Terminologie vývoz zboží poskytnutí služby zahraničním osobám Česká republika Třetí země dovoz zboží přijetí služby od zahraniční osoby (resp. dle zákona:

Více

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku.

Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Téma: Selektivní daně ze spotřeby. Spotřební daně Příklad 1 Jak se nazývá obecně předmět spotřebních daní? Doplňte termín do rámečku. Příklad 2 Uveďte u jednotlivých vybraných výrobků nástroje, které stát

Více

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH...1 1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...1 1 Předmět úpravy...1 2 Daňové území...5 3 Vymezení pojmů...8

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2012. Daňový kalendář pro rok 2012 vyjmenovává termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů,, spotřební

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Daňové ň změny ě v roce 2011. Zjištění vybraných výrobků u osoby. spotřebních daních

Daňové ň změny ě v roce 2011. Zjištění vybraných výrobků u osoby. spotřebních daních Daňové ň změny ě v roce 2011 Zákon o spotřebních daních Zjištění vybraných výrobků u osoby Plátcem daně je osoba, která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky ve větším množství, aniž prokáže, že se jedná

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních Změna: 479/2003 Sb. (část) Změna: 479/2003 Sb. Změna: 353/2003 Sb., 237/2004 Sb. Změna: 313/2004 Sb. Změna: 558/2004 Sb. Změna: 693/2004 Sb.

Více

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č.

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č. Číslo aktu stanovisko k aplikaci 5 Název stanovisko k aplikaci 64 stanovisko k postupu správce daně při zjištění absence náležitostí daňových dokladů podle 5 prokazujících zdanění vybraných výrobků stanovisko

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

9 ZÁKLAD A SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ,

9 ZÁKLAD A SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ, 9 ZÁKLAD A SAZBY SPOTŘEBNÍCH DANÍ, VÝPOČET SPOTŘEBNÍCH DANÍ V této kapitole se seznámíte se dvěma typy základu spotřebních daní a obdobně se dvěma typy sazeb těchto daní. Následně se dozvíte, že typ sazby

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny.

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. Ekologické daně 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Správcem ekologických daní jsou celní orgány.

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 101 RozeslaÂna dne 11. prosince 1997 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 303. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 587/1992

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 1. Daň ze

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Charakteristika nepřímých daní Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Charakteristika nepřímých daní Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Daňová soustava ČR. Charakteristika nepřímých daní. Členění nepřímých daní. DPH právní normy, předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období,

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_20_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zahrnují: daň ze zemního plynu a některých dalších plynů daň

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Celní režimy EU - základní Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 8. 10. 2013

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Martin Jelínek Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza daňových skladů Martin Jelínek Bakalářská práce 2009 Prohlašuji:

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více