Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby"

Transkript

1 Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75% vyměřeného cla patří unijnímu rozpočtu) V ČR, stejně tak v EU jsou uvalována pouze dovozní cla (=dovážené zboží je předmětem daně, kterou nazýváme clo) Dováženým zbožím=veškeré hmotné věci movité a elektrická energie Celní hodnota=částka v korunách, ze které počítáme clo Výběr cla spadá do kompetence celních orgánů (nikoliv finančních úřadů), v rámci celního řízení V rámci celního řízení je zboží propuštěno do některého z celních režimů v rámci příslušného režimu lze se zbožím volně nakládat zboží je v daném režimu pod celním dohledem (celní řízení tedy stále trvá) režim tranzit-zboží dováženo z USA na Ukrajinu přes území ČR, resp. přes EU=zboží nepodléhá clu, ale pohybuje se přes tranzitní území pod celním dohledem od celní orgány spravují také selektivní spotřební daně a to jak v případě dovážených, tak i pouze v tuzemsku obchodovaných vybraných výrobků deklarant osoba, která žádá o propuštění zboží do určitého režimu (nemusí to být stejná osoba jako dovozce (běžně za dovozce vyřizuje celní formality jeho zástupce) celní dluh-deklarant jej musí celnímu úřadu uhradit

2 antidumpingové clo uvaluje vláda nejen jako ochranu výrobců, ale zejména trhu práce. Ochranářská opatření nemají jen podobu uvalení celní sazby na celní hodnotu dováženého zboží, celní politika používá i jiné nástroje. Potřeba zabránit dumpingu (aby silné nadnárodní společnosti nemohly prodávat za neobvykle nízké ceny až pod úrovní nákladů a tím ničí domácí výrobce a vytváří si nová odbytiště) je v ČR vyjádřena existencí speciálního antidumpingového zákona. Vyrovnávací clo:snahu proniknout na cizí trhy prostřednictvím nízkých cen mohou financovat vlády, které z veřejných prostředků subvencují ceny vyváženého zboží. Proti tomu slouží vyrovnávací clo, jeho smyslem je narovnat ceny domácích (nedotovaných) výrobků a ceny dovozů Mezinárodní systém cel je svázaný množstvím mezinárodních dohod, které jsou ovlivněny aktivitami Světové obchodní organizace-wto. Jejími členy 148 států (i ČR). Úlohou WTO je dohlížet na plnění závazků vyplývajících z dohody GATT (stanovena závazná pravidla obchodu se zbožím a odstraňování protekcionismu, cílem GATT je podporovat svobodný obchod prostřednictvím snižování cel a eliminace dalších diskriminačních opatření). Nižší cla a jiná liberální opatření, která si smluvní strany GATT mnohostranně vzájemně poskytují se nazývají doložka nejvyšších výhod. Nediskriminace-poskytne-li kterákoli smluvní strana nějakou výhodu jiné zemi, musí tuto výhodu poskytnout i všem dalším smluvním stranám GATT.

3 Celní řízení a celní režimy Celní orgány: orgány státní správy, jejich působnost je v oblasti celnictví a vykonávají též správu daní a poplatků spojených s dovozem a vývozem zboží (od celní orgány spravují selektivní spotřební daně) Celní orgány vykonávají celní dohled, v rámci celního dohledu probíhá celní řízení jehož výsledkem je propuštění zboží do jednoho z celních režimů při některém z režimů vzniká celní dluh. Vyměření celního dluhu předchází celní řízení, to je zahájeno podáním celního prohlášení (tiskopisu Jednotná celní deklarace-jcd) deklarantem celnímu úřadu (deklarant navrhuje celní režim a platí celní dluh) zastupování: dovozce (vlastník zboží) může buď agendu spojenou s dovozem vyřizovat sám, nebo si může vybrat mezi dvěma způsoby zastupování nepřímý zástupce (deklarant) jedná vlastním jménem ve prospěch zastoupené osoby, musí zaplatit celní dluh. Nepřímý zástupce zaplacené clo přeúčtuje dovozci. Dlužníkem je také osoba, v jejíž prospěch se celní prohlášení činí=dovozce. Pokud tedy nepřímý zástupce clo nezaplatil, celní úřad je bude vymáhat přímo na dovozci. Pro nepřímé zastoupení je typická komisionářská smlouva přímý zástupce jedná jménem zastoupené osoby ve prospěch zastoupené osoby. Celní dluh se k němu neváže a clo spolu s ostatními poplatky při dovozu musí zaplatit dovozce, který v tomto případě je deklarantem. Pro přímé zastoupení je typická smlouva mandátní. Cla, daně a poplatky vybírané při dovozu-jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření cla. Vzniká-li v daném celním režimu celní dluh, zboží obvykle nesmí být do tohoto režimu propuštěno, dokud není celní dluh uhrazen nebo zajištěn.

4 Zajištění celního dluhu:nástroj, který umožňuje dovozci plynulé dodávky do celního území a celnímu úřadu poskytuje jistotu, že celní dluh bude splněn. Zajištěním může být složení hotovosti (=celní jistoty) na účet celního orgánu. Hotovost může nahradit šek (jehož proplacení je zaručeno bankou) nebo jiný platební prostředek (uznaný celním úřadem). Kromě složení hotovosti může být celní dluh zajištěn ručením formou globální záruky, nebo individuální záruky Celní režim -základní otázkou, kterou si deklarant musí položit je, k jakému účelu zboží dováží a zda zboží zůstane v celním území trvale. Obdobně v případě vývozu, jestli předpokládá jeho zpětný dovoz (například po přepracování). Podle toho vybírá celní režim. Celní režimy při dovozu zboží Režimy při dovozu zboží Volný oběh Dočasné použití Aktivní zušlechťovací styk Přepracování pod celním dohledem tranzit V podmíněném systému V systému navracení

5 1.Volný oběh Používá se za předpokladu, že zboží bude v daném celním území dovozcem spotřebováno nebo prodáno a nepředpokládá se jeho zpětný vývoz. Propuštěním zboží do tohoto režimu se zahraniční zboží stává českým zbožím (resp. zbožím Společenství), mění se jeho status. 2. Dočasné použití Je-li dovážené zboží pouze zapůjčeno či najato (včetně leasingu) od zahraniční osoby, aniž by se změnil vlastník předmětu. Zboží může být do tohoto režimu propuštěno na max. 24 měsíců, lhůtu lze prodloužit, v každém případě je ovšem clo vybráno po 34 měsících. Clo je vybráno až po skončení režimu a to ve výši 3 % za každý započatý kalendářní měsíc. Základem pro výpočet je částka cla, které by bylo vybráno, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. 3. Aktivní zušlechťovací styk -má dvě formy, do tohoto režimu je propuštěno zboží, u nějž je předpoklad, že po přepracování v tuzemsku bude vyvezeno zpět do zahraničí, systémy se liší vznikem celního dluhu při dovozu: A)Podmíněný systém: clo se při dovozu nevybere (nevzniká celní dluh), pokud však dovozce poruší podmínky tohoto režimu, zboží není zpět vyvezeno, ale je propuštěno do volného oběhu, celní úřad navýší clo o úrok ve výši 250% diskontní sazby ČNB platné první den kalendářního čtvrtletí, v němž bylo zboží do volného oběhu propuštěno. Režim AZS-podmíněný systém vyžaduje, aby zboží do něj propuštěné bylo po celou dobu pod celním dohledem (přeprava, skladování, další manipulace probíhají za podmínek schválených celním úřadem).

6 B) Systém navracení: při propuštění zboží do tohoto systému je zboží procleno, celní dluh tedy vzniká. Tento režim se používá, když předpokládáme zpětný vývoz po přepracování zboží v tuzemsku. Pokud se tak stane, zaplacené clo je vývozci vráceno. Dovozce musí zvážit účel dovozu zboží a vybrat podle něj nejvhodnější celní režim. 4. Režim přepracování pod celním dohledem Umožňuje, aby bylo zboží ještě před proclením přepracováno. Přestože je zboží do celního území dovezeno, nemění se jeho status-je stále zbožím zahraničním. Až po přepracování a propuštění do volného oběhu se stane zbožím českým, resp. zbožím společenství. Tento postup je využíván v situaci, kdy původní zboží podléhá vyšší celní sazbě než zboží přepracované, nebo se přepracováním sníží jeho celní hodnota. Ta je stanovena až po přepracování, které ovšem probíhá pod dohledem celního úřadu. Celní dluh tedy vzniká až po skončení režimu, následuje-li propuštění zboží do volného oběhu. Zboží, u něhož je přepracování možné, a stejně tak rozsah povolených zpracovatelských operací, je omezen, tzn. tento režim nelze uplatnit volně u veškerého zboží. 5. Režim tranzit Další režim, ve kterém je po celou dobu zboží pod celním dohledem Do tohoto režimu je propuštěno zboží, které nemá být spotřebováno v celním území, přes které je přepravováno. V tomto celním režimu nevzniká celní dluh

7 Podmínkou je skutečnost, že zboží je přepraveno od celního úřadu odeslání (kde tranzit začíná) k celnímu úřadu určení (kde tranzit končí a zboží opouští celní území) v nezměněném stavu, s neporušenou celní uzávěrou. Deklarant se nazývá hlavní povinný Do tohoto režimu může být propuštěno zboží také při vývozu Vývoz zboží Režimy při vývozu zboží: Vývoz Pasivní zušlechťovací styk Tranzit 1.při vývozu nevzniká celní dluh, clům podléhají pouze dovozy, nikoliv vývozy 2. Pasivní zušlechťovací styk Předpokládáme, že zboží projde v zahraničí zpracovatelskými operacemi a bude zpětně dovezeno do volného oběhu, je vhodné požádat o propuštění do tohoto režimu Zboží se považuje za dočasně vyvezené Při přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do PZS je zjištěna hodnota zboží a určena částka fiktivního cla. Tato částka je při zpětném dovozu odečtena od cla vyměřeného z celní hodnoty dováženého zboží (je to režim s částečným nebo úplným osvobozením od cla). 3. Tranzit

8 Celní úřad určení (to je v místě, kde tranzit končí) totiž nemusí být jen český či unijní celní úřad, ale i úřad v místě vykládky zboží mimo celní území. Tranzit při vývozu umožňuje, aby bylo zboží s neporušenou celní uzávěrou dopraveno přes několik států a nemuselo několikrát projít operací dovoz/vývoz Spotřební daně

9 Spotřební daně Daň z minerálních olejů Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Daň z lihu Daň z tabákových výrobků Nepřímé daně, zatěžují prodej či spotřebu úzké skupiny výrobků=selektivní daně Důvodem pro jejich uplatnění jsou i důvody ekologické, zdravotní (jejich spotřeba negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva nebo nepříznivě působí na životní prostředí Výrobce ani dovozce neplatí tuto daň ze svého zisku, je pouze plátcem, daň ze svého platí konečný spotřebitel Na rozdíl od DPH jsou vybírány jednorázově, většinou při uvedení do volného daňového oběhu (což je hlavně prodej od výrobce konečnému spotřebiteli) Spotřební daň je součástí daňového základu pro výpočet DPH (což dopad spotřebních daní ještě zvyšuje) Jsou upraveny z.č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

10 Spotřební daně zatěžují 5 skupin výrobků, které se nazývají vybranými výrobky: Minerální oleje Líh Pivo Víno a meziprodukty Tabákové výrobky Předmětem daně nejsou vybrané výrobky již jednou spotřební daní zdaněné, tím je zaručena jednorázovost spotřebních daní. Předmětem spotřebních daní jsou vybrané výrobky vyrobené na daňovém území Evropského společenství nebo na daňové území Evropského společenství dovezené. Okamžik výroby nebo dovozu je okamžikem vzniku daňové povinnosti Je uplatňován princip zdanění v zemi spotřeby, t. j. v zemi, kde dochází k prodeji pro konečnou spotřebu. Zdanění spotřební daní až v okamžiku propuštění do volného daňového oběhu má zajistit, aby v daném členském státě vybrané výrobky stejného charakteru podléhaly stejné sazbě daně Okamžik vzniku daňové povinnosti se odlišuje od okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Povinnost daň přiznat a zaplatit se váže k okamžiku uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu na daňovém území ES. V období mezi těmito dvěma situacemi je výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně. Režim podmíněného osvobození je umožněn využíváním daňových skladů.

11 Kromě dočasného podmíněného osvobození od spotřebních daní se u spotřebních daní uplatňuje také běžné osvobození od daně, které má charakter trvalý, např.: -vybrané výrobky určené pro povinné poskytnutí vzorků pro stanovené účely (povinné zkoušky a hygienický dozor, výzkumné účely týkající se testování paliv pro vývoj ekologicky šetrnějších směsí) -minerální oleje používané jako pohonná hmota pro mezinárodní i vnitrostátní vodní a leteckou přepravu -líh používaný jako materiál na výrobu léčiv a potravinářských výrobků -pivo vyrobené fyzickou osobou pro vlastní potřebu do množství 200l za kalendářní rok -tiché víno do 2 000l vyrobené fyzickou osobou a členy její domácnosti pro vlastní potřebu nebo jejich hosty -líh, pivo nebo víno v potravinářských výrobcích do stanovené výše obsahu alkoholu -vybrané výrobky osvobozené od cla Pokud určitý subjekt nakupuje vybrané výrobky pro některý z výše jmenovaných účelů, musí nárok na osvobození tohoto nákupu oznámit prodávajícímu dříve, než dojde ke vzniku daňové povinnosti. Nárok na osvobození musí nabyvatel uplatnit většinou písemně před dnem jejich vydání. FO nebo PO, která nakupuje vybrané výrobky osvobozené od daně, je tzv. uživatel. Uživatel pro tento účel musí získat zvláštní povolení Celního ředitelství. Pokud tento postup není dodržen, nárok na osvobození automaticky zaniká. Daňové sklady

12 Daňový sklad je objekt (prostorově nebo stavebně ohraničené místo), ve kterém se vybrané výrobky nezatížené spotřební daní vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají. Je zabezpečen proti daňovým únikům. Povolení pro provozování daňového skladu uděluje Celní ředitelství. Osoba, které bylo povolení vydáno, je provozovatelem daňového skladu a zároveň plátcem spotřební daně. V daňových skladech a při dopravě mezi těmito sklady jsou vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození a podléhají daňovému dohledu (ten zajišťuje stát prostřednictvím celních orgánů). Důležitým nástrojem daňového dohledu v režimu podmíněného osvobození jsou průvodní daňové doklady a zajištění daně Daňovým skladem jsou např. Česká rafinérská a.s. jako zpracovatel minerálních olejů, výrobce piva Bernard. Na základě povolení Celního ředitelství se při splnění stanovených podmínek zabezpečení mohou daňovým skladem stát například skladovací prostory. Provozovateli daňového skladu automaticky vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň v následujících situacích: Uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, tedy vydáním osobám, které nejsou provozovateli daňového skladu Při ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků Při porušení podmínek podmíněného osvobození. Plátci spotřebních daní jsou zejména všechny PO a FO, které provozují daňové sklady, dále pak osoby, které jsou oprávněnými příjemci nebo výrobci vybraných výrobků. Plátcem spotřební daně

13 se stává také dovozce, který při dovozu výrobků neuplatní režim podmíněného osvobození od daně. Plátci spotřebních daní Provozovatelé daňových skladů, oprávnění příjemci nebo výrobci Osoby, jimž vznikla povinnost platit daň Osoba, kt. skladuje, dopravuje větší množství v.v. a nemá doklad o zdanění Při uvedení do volného daňového oběhu Při ztrátě nebo znehodnocení Při dovozu Při použití pro jiné účely po osvobození nebo vrácení daně Při ztrátě nebo znehodnocení, při porušení podmínek podmíněného osvobození Pro většinu plátců platí povinnost registrace nejpozději k datu vzniku první daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká okamžikem výroby nebo dovozu vybraného výrobku na území ES. Okamžik vzniku povinnosti v ČR daň přiznat a zaplatit je spojen s okolností: -uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu na území ČR -při dovozu vzniká daňová povinnost dnem vzniku celního dluhu

14 -použití pro vlastní spotřebu -u tabákových výrobků s odběrem tabákových nálepek Výpočet spotřebních daní Každý plátce spotřebních daní, pokud u jeho vybraného výrobku vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, je povinen zahrnovat částku daně do ceny výrobku.velikost spotřební daně se odvíjí od velikosti daňového základu a sazeb daně. Základem daně u spotřebních daní je množství vybraného výrobku vyjádřené v měřících jednotkách a u tabákových výrobků také cena pro konečného spotřebitele. Měřící jednotky se odlišují podle skupiny vybraných výrobků Konkrétní spotřební daň se vypočítá vynásobením základu daně příslušnou sazbou a u tabákových výrobků je součtem dvou spotřebních daní Sazby jsou pevné a diferencované podle skupin výrobků, v rámci skupin vybraných výrobků jsou sazby dále diferencované podle různých vlastností výrobků Druh vybraného výrobku Sazba Minerální oleje Automobilové benziny bezolovnaté Kč/1 000 l Automobilové benziny olovnaté Kč/ l Motorové nafty a petroleje Kč/ l LPG pro :pohon Kč/t Výrobu tepla 0

15 Ostatní užití Kč/t Líh Líh, lihoviny a destiláty Líh v ovocných destilátech z pěstitelského pálení Kč/hl etanolu Kč/hl etanolu Víno Vína tichá 0 Vína šumivá Kč/hl meziprodukty Kč/hl Tabákové výrobky Sazba pevná Sazba procentní cigarety 0,60 Kč/kus (od % ( od %) 0,73 Kč/kus) Tabák ke kouření a ostatní 600 Kč/kg 7% Doutníky a cigarillos 0,44 Kč/kus 5% Tabákové výrobky Minimální sazba daně Cigarety 1,13 Kč/kus (1,36 od ) Doutníky a cigarillos 0,79 Kč/kus

16 Tabák ke kouření a ostatní tabák 720 Kč/Kg (810 od ) U spotřební daně z piva je sazba diferencovaná podle subjektu, který pivo vyrobil a kterému vznikla daňová povinnost. Pro malé nezávislé pivovary se používají sazby snížené. Velikost pivovaru je dána ročním výstavem piva, množstvím piva, které pivovar za kalendářní rok vyrobí. Pro ostatní subjekty, které produkují více než 90 % u nás vyrobeného piva, se používá sazba základní ve výši 24 Kč. Sazba spotřební daně z piva je tedy stanovena v Kč za 1 hektolitr a každé procento extraktu původní mladiny. Ostatní P a FO Malé nezávislé pivovary Do hl včetně Nad do hl.včetně Nad do hl včetně Nad do hl včetně Nad do hl včetně 24 Kč 12 Kč 14,4 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč

17 V některých situacích může plátci nebo osobě, která od něj vybrané výrobky nakoupila za cenu včetně spotřební daně, vzniknout nárok na vrácení zaplacené spotřební daně. U spotřebních daní se nárok na vrácení dně objevuje jen v určitých situacích a hlavně jednorázově. Jedná se např. o: Plátce vyveze vybrané výrobky v režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku Výrobky zdaněné v ČR jsou v rámci podnikání převáženy do jiného členského státu EU (za podmínky, že daň bude odvedena ve státě příjemce) Výrobek je provozovateli daňového skladu vrácen z důvodu uplatnění oprávněné reklamace a uveden opětovně do režimu podmíněného osvobození výrobky jsou u výrobce, který není provozovatelem daňového skladu, prokazatelně zničeny z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události zaplacená spotřební daň se také vrací diplomatickým misím, mezinárodním organizacím a osobám jiných států, které používají výhod diplomatické imunity

18 orgánům Evropských společenství se zaplacená daň vrací bez omezení. U členů orgánů Evropských společenství, který má sídlo v ČR, se vrací daň maximálně za kalendářní rok minerální oleje jsou použity: -do lihobenzinových směsí jako pohonné hmoty -na výrobu tepla. Nárok na vrácení zaplacené spotřební daně vzniká také plátcům, ale i dalším osobám, pokud nakoupily minerální oleje, která jsou barveny a značkovány, za cenu obsahující daň a prokáží, že jej použili pro vytápění a pro výrobu tepla. Nárok na vrácení uplatňují postupně podle spotřeby vždy k 25. dni měsíce následujícího po spotřebě -pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení zaplacené daně z minerálních olejů mohou uplatnit i osoby, které například provozují zemědělskou prvovýrobu. Spotřební daň se v tomto případě vrací ve výši stanoveného procenta dle druhu minerálních olejů. -zahraničními ozbrojenými silami členských států NATO Zdaňovacím obdobím Je kalendářní měsíc, za dané zdaňovací období plátce podává celnímu úřadu daňové přiznání za každou daň samostatně. Výjimkou je dovoz vybraných výrobků a tabákové výrobky. Daňová povinnost=výše daně, kterou je nutno přiznat a zaplatit, daňové přiznání plátci předkládají do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Pokud daňová povinnost vznikne z důvodu nedodržení podmínek režimu podmíněného osvobození, ztráty nebo znehodnocení a nebo výrobou mimo daňový sklad, je daň splatná nejpozději první následující pracovní den po této skutečnosti nebo jejím zjištění. Při dovozu plní funkci daňového přiznání a daňového dokladu písemné celní prohlášení. Na jeho základě příslušný celní úřad vypočítá daň jako u DPH. Spotřební daň je součástí celního dluhu a

19 daňová povinnost tedy vzniká dnem vzniku celního dluhu. Shodný je i termín splatnosti, plátce musí daň zaplatit do 10 dnů po sdělení její výše celním orgánem. Tabákové nálepky Všechny cigarety, doutníky, cigarillos a tabák prodávané na daňovém území ČR musí povinně být označeny tabákovými nálepkami. Tyto nálepky si plátce objednává u pověřeného celního úřadu. Výše daňové povinnosti se stanoví na základě písemné objednávky nálepek, které lze pořídit pouze za cenu včetně daně. Nalepení nálepek je potom důkazem, že z těchto tabákových výrobků byla odvedena spotřební daň. Při výrobě a dovozu cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku vzniká daňová povinnost dnem odebrání tabákových nálepek od výše jmenovaného celního úřadu. Objednávka nálepek plní úlohu daňového přiznání. U tabákových výrobků je splatnost 60 dní po odebrání tabákových nálepek. Tato daňová povinnost se neuvádí do daňového přiznání.

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková

Více

Právní úprava systému výběru spotřební daně

Právní úprava systému výběru spotřební daně Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava systému výběru spotřební daně Bakalářská práce Autor: Jan Šup Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Antonín Blomer

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky

KAPITOLA 1 MARKETING. Otázky KAPITOLA 1 MARKETING 1. Vysvětlete pojem marketing včetně jeho různého pojetí. 2. Jaké znáte vrstvy totálního výrobku? 3. Stanovte postup ceny nového výrobku a vyjmenujte jednotlivé její metody. 4. Co

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více