Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby"

Transkript

1 Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75% vyměřeného cla patří unijnímu rozpočtu) V ČR, stejně tak v EU jsou uvalována pouze dovozní cla (=dovážené zboží je předmětem daně, kterou nazýváme clo) Dováženým zbožím=veškeré hmotné věci movité a elektrická energie Celní hodnota=částka v korunách, ze které počítáme clo Výběr cla spadá do kompetence celních orgánů (nikoliv finančních úřadů), v rámci celního řízení V rámci celního řízení je zboží propuštěno do některého z celních režimů v rámci příslušného režimu lze se zbožím volně nakládat zboží je v daném režimu pod celním dohledem (celní řízení tedy stále trvá) režim tranzit-zboží dováženo z USA na Ukrajinu přes území ČR, resp. přes EU=zboží nepodléhá clu, ale pohybuje se přes tranzitní území pod celním dohledem od celní orgány spravují také selektivní spotřební daně a to jak v případě dovážených, tak i pouze v tuzemsku obchodovaných vybraných výrobků deklarant osoba, která žádá o propuštění zboží do určitého režimu (nemusí to být stejná osoba jako dovozce (běžně za dovozce vyřizuje celní formality jeho zástupce) celní dluh-deklarant jej musí celnímu úřadu uhradit

2 antidumpingové clo uvaluje vláda nejen jako ochranu výrobců, ale zejména trhu práce. Ochranářská opatření nemají jen podobu uvalení celní sazby na celní hodnotu dováženého zboží, celní politika používá i jiné nástroje. Potřeba zabránit dumpingu (aby silné nadnárodní společnosti nemohly prodávat za neobvykle nízké ceny až pod úrovní nákladů a tím ničí domácí výrobce a vytváří si nová odbytiště) je v ČR vyjádřena existencí speciálního antidumpingového zákona. Vyrovnávací clo:snahu proniknout na cizí trhy prostřednictvím nízkých cen mohou financovat vlády, které z veřejných prostředků subvencují ceny vyváženého zboží. Proti tomu slouží vyrovnávací clo, jeho smyslem je narovnat ceny domácích (nedotovaných) výrobků a ceny dovozů Mezinárodní systém cel je svázaný množstvím mezinárodních dohod, které jsou ovlivněny aktivitami Světové obchodní organizace-wto. Jejími členy 148 států (i ČR). Úlohou WTO je dohlížet na plnění závazků vyplývajících z dohody GATT (stanovena závazná pravidla obchodu se zbožím a odstraňování protekcionismu, cílem GATT je podporovat svobodný obchod prostřednictvím snižování cel a eliminace dalších diskriminačních opatření). Nižší cla a jiná liberální opatření, která si smluvní strany GATT mnohostranně vzájemně poskytují se nazývají doložka nejvyšších výhod. Nediskriminace-poskytne-li kterákoli smluvní strana nějakou výhodu jiné zemi, musí tuto výhodu poskytnout i všem dalším smluvním stranám GATT.

3 Celní řízení a celní režimy Celní orgány: orgány státní správy, jejich působnost je v oblasti celnictví a vykonávají též správu daní a poplatků spojených s dovozem a vývozem zboží (od celní orgány spravují selektivní spotřební daně) Celní orgány vykonávají celní dohled, v rámci celního dohledu probíhá celní řízení jehož výsledkem je propuštění zboží do jednoho z celních režimů při některém z režimů vzniká celní dluh. Vyměření celního dluhu předchází celní řízení, to je zahájeno podáním celního prohlášení (tiskopisu Jednotná celní deklarace-jcd) deklarantem celnímu úřadu (deklarant navrhuje celní režim a platí celní dluh) zastupování: dovozce (vlastník zboží) může buď agendu spojenou s dovozem vyřizovat sám, nebo si může vybrat mezi dvěma způsoby zastupování nepřímý zástupce (deklarant) jedná vlastním jménem ve prospěch zastoupené osoby, musí zaplatit celní dluh. Nepřímý zástupce zaplacené clo přeúčtuje dovozci. Dlužníkem je také osoba, v jejíž prospěch se celní prohlášení činí=dovozce. Pokud tedy nepřímý zástupce clo nezaplatil, celní úřad je bude vymáhat přímo na dovozci. Pro nepřímé zastoupení je typická komisionářská smlouva přímý zástupce jedná jménem zastoupené osoby ve prospěch zastoupené osoby. Celní dluh se k němu neváže a clo spolu s ostatními poplatky při dovozu musí zaplatit dovozce, který v tomto případě je deklarantem. Pro přímé zastoupení je typická smlouva mandátní. Cla, daně a poplatky vybírané při dovozu-jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření cla. Vzniká-li v daném celním režimu celní dluh, zboží obvykle nesmí být do tohoto režimu propuštěno, dokud není celní dluh uhrazen nebo zajištěn.

4 Zajištění celního dluhu:nástroj, který umožňuje dovozci plynulé dodávky do celního území a celnímu úřadu poskytuje jistotu, že celní dluh bude splněn. Zajištěním může být složení hotovosti (=celní jistoty) na účet celního orgánu. Hotovost může nahradit šek (jehož proplacení je zaručeno bankou) nebo jiný platební prostředek (uznaný celním úřadem). Kromě složení hotovosti může být celní dluh zajištěn ručením formou globální záruky, nebo individuální záruky Celní režim -základní otázkou, kterou si deklarant musí položit je, k jakému účelu zboží dováží a zda zboží zůstane v celním území trvale. Obdobně v případě vývozu, jestli předpokládá jeho zpětný dovoz (například po přepracování). Podle toho vybírá celní režim. Celní režimy při dovozu zboží Režimy při dovozu zboží Volný oběh Dočasné použití Aktivní zušlechťovací styk Přepracování pod celním dohledem tranzit V podmíněném systému V systému navracení

5 1.Volný oběh Používá se za předpokladu, že zboží bude v daném celním území dovozcem spotřebováno nebo prodáno a nepředpokládá se jeho zpětný vývoz. Propuštěním zboží do tohoto režimu se zahraniční zboží stává českým zbožím (resp. zbožím Společenství), mění se jeho status. 2. Dočasné použití Je-li dovážené zboží pouze zapůjčeno či najato (včetně leasingu) od zahraniční osoby, aniž by se změnil vlastník předmětu. Zboží může být do tohoto režimu propuštěno na max. 24 měsíců, lhůtu lze prodloužit, v každém případě je ovšem clo vybráno po 34 měsících. Clo je vybráno až po skončení režimu a to ve výši 3 % za každý započatý kalendářní měsíc. Základem pro výpočet je částka cla, které by bylo vybráno, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. 3. Aktivní zušlechťovací styk -má dvě formy, do tohoto režimu je propuštěno zboží, u nějž je předpoklad, že po přepracování v tuzemsku bude vyvezeno zpět do zahraničí, systémy se liší vznikem celního dluhu při dovozu: A)Podmíněný systém: clo se při dovozu nevybere (nevzniká celní dluh), pokud však dovozce poruší podmínky tohoto režimu, zboží není zpět vyvezeno, ale je propuštěno do volného oběhu, celní úřad navýší clo o úrok ve výši 250% diskontní sazby ČNB platné první den kalendářního čtvrtletí, v němž bylo zboží do volného oběhu propuštěno. Režim AZS-podmíněný systém vyžaduje, aby zboží do něj propuštěné bylo po celou dobu pod celním dohledem (přeprava, skladování, další manipulace probíhají za podmínek schválených celním úřadem).

6 B) Systém navracení: při propuštění zboží do tohoto systému je zboží procleno, celní dluh tedy vzniká. Tento režim se používá, když předpokládáme zpětný vývoz po přepracování zboží v tuzemsku. Pokud se tak stane, zaplacené clo je vývozci vráceno. Dovozce musí zvážit účel dovozu zboží a vybrat podle něj nejvhodnější celní režim. 4. Režim přepracování pod celním dohledem Umožňuje, aby bylo zboží ještě před proclením přepracováno. Přestože je zboží do celního území dovezeno, nemění se jeho status-je stále zbožím zahraničním. Až po přepracování a propuštění do volného oběhu se stane zbožím českým, resp. zbožím společenství. Tento postup je využíván v situaci, kdy původní zboží podléhá vyšší celní sazbě než zboží přepracované, nebo se přepracováním sníží jeho celní hodnota. Ta je stanovena až po přepracování, které ovšem probíhá pod dohledem celního úřadu. Celní dluh tedy vzniká až po skončení režimu, následuje-li propuštění zboží do volného oběhu. Zboží, u něhož je přepracování možné, a stejně tak rozsah povolených zpracovatelských operací, je omezen, tzn. tento režim nelze uplatnit volně u veškerého zboží. 5. Režim tranzit Další režim, ve kterém je po celou dobu zboží pod celním dohledem Do tohoto režimu je propuštěno zboží, které nemá být spotřebováno v celním území, přes které je přepravováno. V tomto celním režimu nevzniká celní dluh

7 Podmínkou je skutečnost, že zboží je přepraveno od celního úřadu odeslání (kde tranzit začíná) k celnímu úřadu určení (kde tranzit končí a zboží opouští celní území) v nezměněném stavu, s neporušenou celní uzávěrou. Deklarant se nazývá hlavní povinný Do tohoto režimu může být propuštěno zboží také při vývozu Vývoz zboží Režimy při vývozu zboží: Vývoz Pasivní zušlechťovací styk Tranzit 1.při vývozu nevzniká celní dluh, clům podléhají pouze dovozy, nikoliv vývozy 2. Pasivní zušlechťovací styk Předpokládáme, že zboží projde v zahraničí zpracovatelskými operacemi a bude zpětně dovezeno do volného oběhu, je vhodné požádat o propuštění do tohoto režimu Zboží se považuje za dočasně vyvezené Při přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do PZS je zjištěna hodnota zboží a určena částka fiktivního cla. Tato částka je při zpětném dovozu odečtena od cla vyměřeného z celní hodnoty dováženého zboží (je to režim s částečným nebo úplným osvobozením od cla). 3. Tranzit

8 Celní úřad určení (to je v místě, kde tranzit končí) totiž nemusí být jen český či unijní celní úřad, ale i úřad v místě vykládky zboží mimo celní území. Tranzit při vývozu umožňuje, aby bylo zboží s neporušenou celní uzávěrou dopraveno přes několik států a nemuselo několikrát projít operací dovoz/vývoz Spotřební daně

9 Spotřební daně Daň z minerálních olejů Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Daň z lihu Daň z tabákových výrobků Nepřímé daně, zatěžují prodej či spotřebu úzké skupiny výrobků=selektivní daně Důvodem pro jejich uplatnění jsou i důvody ekologické, zdravotní (jejich spotřeba negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva nebo nepříznivě působí na životní prostředí Výrobce ani dovozce neplatí tuto daň ze svého zisku, je pouze plátcem, daň ze svého platí konečný spotřebitel Na rozdíl od DPH jsou vybírány jednorázově, většinou při uvedení do volného daňového oběhu (což je hlavně prodej od výrobce konečnému spotřebiteli) Spotřební daň je součástí daňového základu pro výpočet DPH (což dopad spotřebních daní ještě zvyšuje) Jsou upraveny z.č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

10 Spotřební daně zatěžují 5 skupin výrobků, které se nazývají vybranými výrobky: Minerální oleje Líh Pivo Víno a meziprodukty Tabákové výrobky Předmětem daně nejsou vybrané výrobky již jednou spotřební daní zdaněné, tím je zaručena jednorázovost spotřebních daní. Předmětem spotřebních daní jsou vybrané výrobky vyrobené na daňovém území Evropského společenství nebo na daňové území Evropského společenství dovezené. Okamžik výroby nebo dovozu je okamžikem vzniku daňové povinnosti Je uplatňován princip zdanění v zemi spotřeby, t. j. v zemi, kde dochází k prodeji pro konečnou spotřebu. Zdanění spotřební daní až v okamžiku propuštění do volného daňového oběhu má zajistit, aby v daném členském státě vybrané výrobky stejného charakteru podléhaly stejné sazbě daně Okamžik vzniku daňové povinnosti se odlišuje od okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Povinnost daň přiznat a zaplatit se váže k okamžiku uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu na daňovém území ES. V období mezi těmito dvěma situacemi je výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně. Režim podmíněného osvobození je umožněn využíváním daňových skladů.

11 Kromě dočasného podmíněného osvobození od spotřebních daní se u spotřebních daní uplatňuje také běžné osvobození od daně, které má charakter trvalý, např.: -vybrané výrobky určené pro povinné poskytnutí vzorků pro stanovené účely (povinné zkoušky a hygienický dozor, výzkumné účely týkající se testování paliv pro vývoj ekologicky šetrnějších směsí) -minerální oleje používané jako pohonná hmota pro mezinárodní i vnitrostátní vodní a leteckou přepravu -líh používaný jako materiál na výrobu léčiv a potravinářských výrobků -pivo vyrobené fyzickou osobou pro vlastní potřebu do množství 200l za kalendářní rok -tiché víno do 2 000l vyrobené fyzickou osobou a členy její domácnosti pro vlastní potřebu nebo jejich hosty -líh, pivo nebo víno v potravinářských výrobcích do stanovené výše obsahu alkoholu -vybrané výrobky osvobozené od cla Pokud určitý subjekt nakupuje vybrané výrobky pro některý z výše jmenovaných účelů, musí nárok na osvobození tohoto nákupu oznámit prodávajícímu dříve, než dojde ke vzniku daňové povinnosti. Nárok na osvobození musí nabyvatel uplatnit většinou písemně před dnem jejich vydání. FO nebo PO, která nakupuje vybrané výrobky osvobozené od daně, je tzv. uživatel. Uživatel pro tento účel musí získat zvláštní povolení Celního ředitelství. Pokud tento postup není dodržen, nárok na osvobození automaticky zaniká. Daňové sklady

12 Daňový sklad je objekt (prostorově nebo stavebně ohraničené místo), ve kterém se vybrané výrobky nezatížené spotřební daní vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají. Je zabezpečen proti daňovým únikům. Povolení pro provozování daňového skladu uděluje Celní ředitelství. Osoba, které bylo povolení vydáno, je provozovatelem daňového skladu a zároveň plátcem spotřební daně. V daňových skladech a při dopravě mezi těmito sklady jsou vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození a podléhají daňovému dohledu (ten zajišťuje stát prostřednictvím celních orgánů). Důležitým nástrojem daňového dohledu v režimu podmíněného osvobození jsou průvodní daňové doklady a zajištění daně Daňovým skladem jsou např. Česká rafinérská a.s. jako zpracovatel minerálních olejů, výrobce piva Bernard. Na základě povolení Celního ředitelství se při splnění stanovených podmínek zabezpečení mohou daňovým skladem stát například skladovací prostory. Provozovateli daňového skladu automaticky vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň v následujících situacích: Uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, tedy vydáním osobám, které nejsou provozovateli daňového skladu Při ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků Při porušení podmínek podmíněného osvobození. Plátci spotřebních daní jsou zejména všechny PO a FO, které provozují daňové sklady, dále pak osoby, které jsou oprávněnými příjemci nebo výrobci vybraných výrobků. Plátcem spotřební daně

13 se stává také dovozce, který při dovozu výrobků neuplatní režim podmíněného osvobození od daně. Plátci spotřebních daní Provozovatelé daňových skladů, oprávnění příjemci nebo výrobci Osoby, jimž vznikla povinnost platit daň Osoba, kt. skladuje, dopravuje větší množství v.v. a nemá doklad o zdanění Při uvedení do volného daňového oběhu Při ztrátě nebo znehodnocení Při dovozu Při použití pro jiné účely po osvobození nebo vrácení daně Při ztrátě nebo znehodnocení, při porušení podmínek podmíněného osvobození Pro většinu plátců platí povinnost registrace nejpozději k datu vzniku první daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká okamžikem výroby nebo dovozu vybraného výrobku na území ES. Okamžik vzniku povinnosti v ČR daň přiznat a zaplatit je spojen s okolností: -uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu na území ČR -při dovozu vzniká daňová povinnost dnem vzniku celního dluhu

14 -použití pro vlastní spotřebu -u tabákových výrobků s odběrem tabákových nálepek Výpočet spotřebních daní Každý plátce spotřebních daní, pokud u jeho vybraného výrobku vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, je povinen zahrnovat částku daně do ceny výrobku.velikost spotřební daně se odvíjí od velikosti daňového základu a sazeb daně. Základem daně u spotřebních daní je množství vybraného výrobku vyjádřené v měřících jednotkách a u tabákových výrobků také cena pro konečného spotřebitele. Měřící jednotky se odlišují podle skupiny vybraných výrobků Konkrétní spotřební daň se vypočítá vynásobením základu daně příslušnou sazbou a u tabákových výrobků je součtem dvou spotřebních daní Sazby jsou pevné a diferencované podle skupin výrobků, v rámci skupin vybraných výrobků jsou sazby dále diferencované podle různých vlastností výrobků Druh vybraného výrobku Sazba Minerální oleje Automobilové benziny bezolovnaté Kč/1 000 l Automobilové benziny olovnaté Kč/ l Motorové nafty a petroleje Kč/ l LPG pro :pohon Kč/t Výrobu tepla 0

15 Ostatní užití Kč/t Líh Líh, lihoviny a destiláty Líh v ovocných destilátech z pěstitelského pálení Kč/hl etanolu Kč/hl etanolu Víno Vína tichá 0 Vína šumivá Kč/hl meziprodukty Kč/hl Tabákové výrobky Sazba pevná Sazba procentní cigarety 0,60 Kč/kus (od % ( od %) 0,73 Kč/kus) Tabák ke kouření a ostatní 600 Kč/kg 7% Doutníky a cigarillos 0,44 Kč/kus 5% Tabákové výrobky Minimální sazba daně Cigarety 1,13 Kč/kus (1,36 od ) Doutníky a cigarillos 0,79 Kč/kus

16 Tabák ke kouření a ostatní tabák 720 Kč/Kg (810 od ) U spotřební daně z piva je sazba diferencovaná podle subjektu, který pivo vyrobil a kterému vznikla daňová povinnost. Pro malé nezávislé pivovary se používají sazby snížené. Velikost pivovaru je dána ročním výstavem piva, množstvím piva, které pivovar za kalendářní rok vyrobí. Pro ostatní subjekty, které produkují více než 90 % u nás vyrobeného piva, se používá sazba základní ve výši 24 Kč. Sazba spotřební daně z piva je tedy stanovena v Kč za 1 hektolitr a každé procento extraktu původní mladiny. Ostatní P a FO Malé nezávislé pivovary Do hl včetně Nad do hl.včetně Nad do hl včetně Nad do hl včetně Nad do hl včetně 24 Kč 12 Kč 14,4 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč

17 V některých situacích může plátci nebo osobě, která od něj vybrané výrobky nakoupila za cenu včetně spotřební daně, vzniknout nárok na vrácení zaplacené spotřební daně. U spotřebních daní se nárok na vrácení dně objevuje jen v určitých situacích a hlavně jednorázově. Jedná se např. o: Plátce vyveze vybrané výrobky v režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku Výrobky zdaněné v ČR jsou v rámci podnikání převáženy do jiného členského státu EU (za podmínky, že daň bude odvedena ve státě příjemce) Výrobek je provozovateli daňového skladu vrácen z důvodu uplatnění oprávněné reklamace a uveden opětovně do režimu podmíněného osvobození výrobky jsou u výrobce, který není provozovatelem daňového skladu, prokazatelně zničeny z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události zaplacená spotřební daň se také vrací diplomatickým misím, mezinárodním organizacím a osobám jiných států, které používají výhod diplomatické imunity

18 orgánům Evropských společenství se zaplacená daň vrací bez omezení. U členů orgánů Evropských společenství, který má sídlo v ČR, se vrací daň maximálně za kalendářní rok minerální oleje jsou použity: -do lihobenzinových směsí jako pohonné hmoty -na výrobu tepla. Nárok na vrácení zaplacené spotřební daně vzniká také plátcům, ale i dalším osobám, pokud nakoupily minerální oleje, která jsou barveny a značkovány, za cenu obsahující daň a prokáží, že jej použili pro vytápění a pro výrobu tepla. Nárok na vrácení uplatňují postupně podle spotřeby vždy k 25. dni měsíce následujícího po spotřebě -pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení zaplacené daně z minerálních olejů mohou uplatnit i osoby, které například provozují zemědělskou prvovýrobu. Spotřební daň se v tomto případě vrací ve výši stanoveného procenta dle druhu minerálních olejů. -zahraničními ozbrojenými silami členských států NATO Zdaňovacím obdobím Je kalendářní měsíc, za dané zdaňovací období plátce podává celnímu úřadu daňové přiznání za každou daň samostatně. Výjimkou je dovoz vybraných výrobků a tabákové výrobky. Daňová povinnost=výše daně, kterou je nutno přiznat a zaplatit, daňové přiznání plátci předkládají do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Pokud daňová povinnost vznikne z důvodu nedodržení podmínek režimu podmíněného osvobození, ztráty nebo znehodnocení a nebo výrobou mimo daňový sklad, je daň splatná nejpozději první následující pracovní den po této skutečnosti nebo jejím zjištění. Při dovozu plní funkci daňového přiznání a daňového dokladu písemné celní prohlášení. Na jeho základě příslušný celní úřad vypočítá daň jako u DPH. Spotřební daň je součástí celního dluhu a

19 daňová povinnost tedy vzniká dnem vzniku celního dluhu. Shodný je i termín splatnosti, plátce musí daň zaplatit do 10 dnů po sdělení její výše celním orgánem. Tabákové nálepky Všechny cigarety, doutníky, cigarillos a tabák prodávané na daňovém území ČR musí povinně být označeny tabákovými nálepkami. Tyto nálepky si plátce objednává u pověřeného celního úřadu. Výše daňové povinnosti se stanoví na základě písemné objednávky nálepek, které lze pořídit pouze za cenu včetně daně. Nalepení nálepek je potom důkazem, že z těchto tabákových výrobků byla odvedena spotřební daň. Při výrobě a dovozu cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku vzniká daňová povinnost dnem odebrání tabákových nálepek od výše jmenovaného celního úřadu. Objednávka nálepek plní úlohu daňového přiznání. U tabákových výrobků je splatnost 60 dní po odebrání tabákových nálepek. Tato daňová povinnost se neuvádí do daňového přiznání.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy

353/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. září 2003. o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 353/2003 Sb. - zákon o spotřebních daních - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Bakalářská práce. Daňová správa z pohledu celní správy. Zpracoval: Miroslav Kohoutek

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Bakalářská práce. Daňová správa z pohledu celní správy. Zpracoval: Miroslav Kohoutek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Bakalářská práce Daňová správa z pohledu celní správy Zpracoval: Miroslav Kohoutek Plzeň 2013 Prohlašují, že jsem tuto bakalářskou práci zpracoval samostatně,

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL PETROLsummit 2014 1 Struktura příjmů SR ze spotřebních daní minerální oleje líh pivo víno tabák 1-9 2013 % 1-9 2014 % Minerální oleje (MO) 55,4 58,0 58,3 58,0 Líh 4,6 4,8 5,0

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Analýza správy spotřebních daní v České republice. Vendula Kapustová

Analýza správy spotřebních daní v České republice. Vendula Kapustová Analýza správy spotřebních daní v České republice Vendula Kapustová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Analýza správy spotřebních daní v České republice je popsat správu

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Celní politika 1VF518 Daňová politika Ing. Stanislav Klazar Ph.D. Vypracoval: Jakub Hovorka (xhovj08) OBSAH Úvod... 3 1 Clo - základní pojmy

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla?

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla? C 99/4 23.4.2005 OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) Toto oznámení stanovuje obecné zásady týkající se uplatnění čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ( 1 ) ( základní nařízení

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Problematika daňového řízení při správě spotřební daně Zpracoval: Jiří Cajthaml Plzeň 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU

DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Dovoz a vývoz zboží v EU V této kapitole se dozvíte: Jaké zboží si můžete zakoupit v zemích EU. Zda je nutný cestovní pas EU pro domácí zvířátka,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days 079730/EU XXIV. GP Eingelangt am 25/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 April 2012 17112/11 Interinstitutional File: 2005/0246 (COD) JUR 565 UD 324 ENFOCUSTOM 141 MI 580 COMER 231 TRANS 320

Více

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Státní podpora N 678/2007 Česká republika. Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.12.2008 K(2008) 7849 v konečném znění Věc: Státní podpora N 678/2007 Česká republika Vrácení části spotřební daně na pohonné hmoty spotřebované při zemědělské produkci

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

05/34 Správa spotřebních daní

05/34 Správa spotřebních daní Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 322 05/34 Správa spotřebních daní Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely Část I. Obecná ustanovení 1. Doplňující náleţitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení 2) "Jednotný správní doklad" (dále jen

Více

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU)

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ NA ÚZEMÍ EU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (NEČLENSKÉ ZEMĚ EU) MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŽÍ Zboží, které nemá obchodní charakter, to je zboží, které je na území EU dováženo příležitostně

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010

ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010 ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem k 1. 4. 2010 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Změna na základě zákona č. 331/2014 Sb., s účinností od 1. ledna 2015 Cílem této novely zákona je výrazně omezit daňové

Více