Ekonomie 1. Makroekonomie. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomie 1. Makroekonomie. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D."

Transkript

1 Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna tel web: (podkladové materiály k přednáškám + další informace) Makroekonomie Proč došlo ke vzniku této vědecké disciplíny? 1929 dramatické zpomalení ekonomického vývoje v USA, omezení produkce o 31 %, nezaměstnanost vzrostla z 3 % na 9 %, akciový trh se propadl o 1/3, 1931 se zdálo, že se ekonomika vzpamatovává, pak ale začal mnohem hlubší propad, který se zastavil až v roce % nezaměstnanost, (tzv. Velká deprese) trvala až do roku 1939, podobná situace byla víceméně v celém vyspělém světě, v Německu se díky krizi dostal k moci A. Hitler, Proč k tak hluboké krizi došlo? dnes se usuzuje, že na vině byla špatná hospodářská politika vlády, která pramenila z tehdejší mylné představy o fungování ekonomiky, lepší hospodářskou politikou se mohlo krizi zmírnit, na základě tohoto poznání se vyvinul v rámci ekonomie nový obor nazývaný makroekonomie. Cílem makroekonomie bylo porozumět vlivům hospodářské politiky na národní hospodářství a ekonomiku. Makroekonomie studuje: dlouhodobé zdroje ekonomického růstu a rozvoje (+ jak lze vlastně tyto pojmy chápat, jak je měřit, ), faktory ovlivňující nezaměstnanost a inflaci, vzájemné propojení národních ekonomik. 1

2 3. Základní makroekonomické agregáty Makroekonomické agregáty jsou souhrnné národohospodářské veličiny, pomocí nichž se od počátku 30. let měří rozsah hospodářské činnosti jednotlivých zemí. Jejich pomocí měříme ekonomický výkon dané země. Rozlišujeme: stavové veličiny měří ekonomickou veličinu v určitém časovém okamžiku, např. nezaměstnanost k danému dni, množství peněz v ekonomice k danému dni, míra inflace k určitému dni, atd., tokové veličiny měřené za určité časové období, většinou 1 rok, ale možno i kvartál, např. HDP, HNP, množství investic, atd. Makroekonomické agregáty pro měření výkonnosti ekonomik: hrubý domácí produkt (HDP), hrubý národní produkt (HNP), čistý domácí produkt, čistý národní produkt. Hrubý domácí produkt (HDP) V anglické literatuře GDP - gross domestic product. Hrubý domácí produkt = součet peněžních hodnot finálních výrobků a služeb vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory alokovanými (umístěnými) v dané zemi bez ohledu na to, kdo tyto výrobní faktory vlastní. Vysvětlení definice: HDP je vyjádřeno v peněžních jednotkách výrobky a služby je nutno převést na stejnou měrnou jednotku, abychom je mohli sčítat, finální výrobky a služby neuvažujeme suroviny, ale hotové výrobky, např. lesník pokácí strom, na pile ho pořežou a v továrně z toho udělají skříň > uvažujeme až tu skříň, vyprodukované v daném roce hodnota automobilu vyrobeného v roce 2010 a prodaného v roce 2011 bude započítána do HDP za rok 2010, vyprodukovaných VF alokovanými v dané zemi např. zahraniční automobilka vyrábějící u nás, vyprodukované auta se zahrnují do našeho HDP. HDP v ČR v roce 2013 bylo cca 3,88 bilionů Kč. 2

3 Při analýze vývoje HDP v jednotlivých letech je nutné rozlišit růst skutečně vyprodukovaného množství finálních výrobků a služeb a od růstu jejich cen. Rozlišujeme tedy: nominální HDP vyjádřeno v běžných cenách, tj. v cenách platných v roce, za který je HDP počítáno, reálné HDP vyjádřeno ve stálých cenách, což jsou ceny, které platily v nějakém pevném období, které je zvoleno jako základní; v ČR je to rok Můžeme pak počítat: Implicitní cenový deflátor (nebo jen deflátor HDP) je jeden z možných způsobů, jak měřit změnu cenové hladiny (inflaci). Například deflátor HDP v ČR v roce 2012 byl 1,4 %. Hrubý národní produkt (HNP - v anglické literatuře GNP = gross national product) = součet peněžních hodnot finálních výrobků a služeb vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory vlastněnými domácími firmami. Rozhodující je tedy vlastník VF, nikoli jejich umístění. Hodnota automobilů vyrobených v ČR zahraniční automobilkou je tak započítána do HNP vlastníka automobilky, nikoliv ČR. HNP ČR je zanedbatelný, nevykazuje se. Ve velkých ekonomikách (např. USA, Velká Británie) však často hraje významnější roli než HDP. Čistý domácí produkt (ČDP) = HDP minus obnovovací (restituční) investice sloužící k obnovení opotřebených součástí (ekvivalentně HDP amortizace). Vyčíslení ČDP je hodně problematické. Problémem ukazatele je pojem obnova a inovace (co je ještě obnova a co už inovace, např. když nám doslouží PC, tak si koupíme nové je to tedy obnova, ale nové PC už bude výkonnější je to tedy z části i inovace). Čistý národní produkt (ČNP) = HNP minus obnovovací (restituční) investice sloužící k obnovení opotřebených součástí (ekvivalentně HNP amortizace). ČNP a ČDP mají vyšší vypovídací hodnotu ohledně nové produkce ekonomiky, ale je problematické je měřit. Z toho důvodu nejsou moc používané. 3.1 Metody výpočtu HDP Používáme 3 různé metody: 1) výdajová metoda, 2) příjmová (důchodová) metoda, 3) produkční (sumarizační) metoda. Všechny 3 metody jsou ekvivalentní (musí nám dát stejný výsledek). 3

4 Ad 1) Výdajová metoda: Hodnotu HDP tak získáme nepřímo - sečtou se výdaje domácností, podniků, vlády a zahraničních subjektů na nákup výrobků a služeb vyprodukovaných v dané zemi v daném roce: C spotřeba (C = consumption) výdaje domácností na nákup výrobků a služeb. I investice výdaje firem, podniků na nákup výrobků a služeb, nepatří sem investice do cenných papírů (nic se nevytváří, mění se jen vlastník) ani např. investice vlády na výstavbu dálnic. Rozlišujeme: I r obnovovací (restituční) investice - cílem je náhrada opotřebených zařízení. Lze dále rozlišit opotřebení: fyzické x morální (v důsledku vědecko-technického pokroku). I n čisté investice - cílem je zvýšit výrobní kapacitu (např. nákup nových strojů). investice do zásob = změna stavu zásob oproti předchozímu období. Do HDP tak zahrneme hodnotu výrobků vyprodukovaných v daném roce, které si ale někdo koupí až v letech následujících (tj. v daném období za ně nikdo nic nevydá), a odečteme z něj výdaje domácností, firem a vlády na výrobky vyrobené v předcházejících letech. G vládní výdaje (G = government), vláda nakupuje výrobky (zbraně, zařízení do škol, budovy pro úředníky) a služby (úředníci, lékaři, učitelé cenou za služby jsou mzdy). Do G nejsou zahrnuty tzv. transferové platby (TR) - výdaje státu na podporu některých subjektů (důchody, stipendia, podpora v nezaměstnanosti, jiné sociální dávky). Transferové platby se projeví v rámci spotřeby C. NX čistý export (NX = net export) NX = X - M X export (x je 2. písmeno ve slově) do HDP tak započítáme i výrobky vyrobené v dané zemi, ale prodané v zahraničí, M import (m je 2. písmeno ve slově) z HDP tak vyjmeme hodnotu výrobků vyrobených v zahraničí, které si ostatní subjekty v rámci C, I a G pořídily. NX může být kladný i záporný, podle toho, jestli se více vyváží nebo dováží. Ad 2) Příjmová (důchodová) metoda: Sečtou se příjmy všech ekonomických subjektů umístěných v dané zemi. Příjmová a výrobní metoda jsou ekvivalentní, protože výdaj z hlediska jednoho subjektu je příjmem z hlediska druhého subjektu. Praktický výpočet: Nejprve spočítáme tzv. národní důchod (NI = national income): NI = mzdy(w) + úroky(i) + zisky(π) + renty(r) + příjmy ze samozaměstnání 4

5 Všechny položky uvažujeme hrubé (před zdaněním), abychom do HDP zahrnuli i příjmy vlády. V národním důchodu však nejsou zahrnuté nepřímé daně (TN) ten kdo je odvádí státu (tzv. plátce), není totožný s poplatníkem (ten, jehož rozpočet daň zatíží). Jde o daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň (na benzín, alkohol, cigarety, ). Protože však tyto daně jsou součástí ceny finálních výrobků, je třeba je k NI přičíst. K výsledné hodnotě je nutné dále přičíst výdaje na amortizaci (opotřebení), které snižují příjmy daných subjektů, jsou ale součástí hodnoty vyrobených statků. Platí tedy: + amortizace. Ad 3) Výrobní (sumarizační) metoda: Metoda spočívá v tom, že se na každém stupni výroby sečtou všechny hodnoty přidané zpracováním. Přidaná hodnota = hodnota, kterou jednotliví výrobci postupně přidávají v průběhu výrobního procesu svým úsilím k hodnotě nakupovaných surovin, polotovarů a služeb. V praxi se zjišťuje tak, že od příjmu z prodeje daného produktu odečteme náklady na zakoupení vstupů nezbytných k výrobě tohoto produktu. Příklad: Čtyři stádia výroby 1 galonu benzínu: Stádia produkce Hodnota vstupu Přidaná hodnota Hodnota prodeje Těžba ropy - 0,50 0,50 rafinace 0,50 0,25 0,75 přeprava 0,75 0,15 0,90 Maloobchodní prodej 0,90 0,10 1,00 1 celková přidaná hodnota 3.2 Porovnávání HDP jednotlivých zemí Abychom mohli porovnávat HDP jednotlivých zemí mezi sebou, je nutný přepočet na stejnou měnu. Použití oficiálního směnného kurzu není vhodné, protože každá měna má jinou kupní sílu. Například v ČR si koupíme kávu v restauraci za Kč, v Německu stejná káva ve srovnatelné restauraci bude stát 2-3 eura, tedy dle směnného kurzu cca Kč. Kupní síla měny = množství produktu, které lze koupit v dané zemi za jednotku měny. Kupní síla není obsažena v oficiálním měnném kurzu, a proto se statistický úřad snaží vypočítat tzv. kurz parity kupní síly: 5

6 Např. v roce 2004 bylo HDP ČR na úrovni 38 % průměrného HDP v EU podle směnného kurzu, podle kurzu parity to ale bylo cca 70 %. Lze potom měřit odchýlení směnného kurzu od kurzu parity kupní síly - index odchýlení směnného kurzu (ERDI Exchange Rate Deviation Index): U vyspělých zemí je tento index přibližně roven 1. V roce 2011 byl koeficient ERDI mezi CZK a EUR roven 1,5. Jednotlivé země pak můžeme porovnávat podle jejich ekonomické síly nebo úrovně: ekonomická síla země = HDP v absolutním vyjádření, ekonomická úroveň země = HDP/počet obyvatel. 3.3 Problémy ukazatele HDP, alternativní indikátory HDP není úplně ideální ukazatel pro měření výkonnosti dané ekonomiky ani životní úrovně obyvatel. Nezohledňuje totiž některá důležitá fakta, jako jsou: stínová ekonomika u vyspělých zemí se odhaduje na úrovni 10 % HDP, v ČR na úrovni 20 % HDP, lze rozlišit: o šedá ekonomika = neregistrovaná výroba, práce na černo, samoopravy, o černá ekonomika = prostituce, výroba drog, volný čas v některých zemích pracují lidé průměrně 40 hodin týdně, např. ve Francii je to ale jen 37,5 hod týdně, apod. kvalita produkce kvalita chleba je v různých zemích různá, externality (poruchy trhu) poškozování životního prostředí, vliv na zdraví lidí, roste s HDP společenské bohatství? hodnotu HDP zvyšují např. opravy po povodních, po zemětřesení, rozložení bohatství v zemi např. v zemi 99 % majetku vlastní jeden oligarcha, jinak je velká bída, HDP je však velké. Konstruují se proto alternativní indikátory: NEW (net economic welfare) = čistý ekonomický blahobyt o negativní společenská hodnota je např. poškozování životního prostředí 6

7 HDI (human development index) = index lidského blahobytu o sestavuje jej OSN, o sleduje 3 cíle: průměrná délka života, přístup ke vzdělání, životní úroveň občanů, o HDI nabývá hodnot od 0 do 1, 0 nejhorší, 1 nejlepší, HDI > 0.9 velmi vysoká úroveň, Index lidského utrpení, Zelený produkt. Tyto indikátory mají však problematickou konstrukci. Žádný z nich dosud nebyl univerzálně akceptován. 7

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice

1. Hrubý domácí produkt. 1.1 Definice 1. Hrubý domácí produkt 1.1 Definice Hrubý domácí produkt (HDP) je základním makroekonomickým ukazatelem. Můžeme jej definovat jako tržní hodnotu nových finálních statků vyrobených v ekonomice daného území

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud

mouku, prodá ji za 1200 Kč. V této ceně mouky je již započítána hodnota obilí. Pokud Proč makroekonomie Makroekonomie je součást ekonomie ekonomie se obvykle dělí na mikroekonomi a makroekonomii. Obvyklá definice ekonomie může znít např. takto: Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175

Předmět: Makroekonomie, MÚ SLU v Opavě, verze 14. 05. 2013 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE LS MU 11175 MAKROEKONOMIE... 1 1. Úvod do makroekonomie... 2 2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice... 7 3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka... 14 4. Ekonomický růst a hospodářský

Více

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Ekonomie. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Ekonomie Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl vytvořen

Více

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL

doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních ČVUT v Praze, FEL Studijní materiály pro makro a mikroekonomiku pro předměty A7B16MME - Makro a Mikroekonomika, A1B16MME - Makro a Mikroekonomika, Y16MME Makro a mikroekonomika jsou dostupné na stránce http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=465

Více

Makroekonomie přednášky 1

Makroekonomie přednášky 1 Makroekonomie přednášky 1 Ekonomie společenská věda, která zkoumá, jak lidé využívají vzácných zdrojů pro výrobu výrobků, služeb, které jsou dále rozdělovány mezi jednotlivce či skupiny lidí věda o volbě

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY... 9 1.1

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 05 Ekonomické listy 2011 3 14 26 45 Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup Dopad ekonomické recese

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy

Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Soustava národního účetnictví jako informační a metodologický základ makroekonomické analýzy Prof. Vojtěch Spěváček, katedra hospodářské politiky VŠE, spevacek@vse.cz Struktura 1. Obecné otázky národního

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc.

Studijní opora. Určení rovnovážné produkce. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 1. Název předmětu: Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma Určení rovnovážné produkce Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Ekonomické subjekty. Podniky. statky. služby. služby. státu. Firmy

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Ekonomické subjekty. Podniky. statky. služby. služby. státu. Firmy Domácn. ^ ^ státu práce daně statky statky mzdy placení v > TRH > S T Á T Ekonomické subjekty Tržní subjekty Firmy Právní formy podnikání v ČR Hlavní úkoly státu v tržní ekonomice Státní rozpočet Daňová

Více