Člověk a příroda Zeměpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis"

Transkript

1 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné těleso Osobnostní a soc. F Vesmír IX. ZEMĚ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ X. Vznik vesmíru,jednotlivé výchova M Měřítko, poměr VII. teorie,predstavy o Zemi Země jako vesmírné Žák zhodnotí postavení Země ve vesmíru Planety,hvezdy,objevování vesmíru Enviromentální těleso a srovnává podstatné vlastnosti Země s Slunecní soustava,mesíc výchova ostatními tělesy Sluneční soustavy Tvar, velikost a pohyby Země Základní podmínky života Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů Člověk a příroda Zeměpis Střídání dne a noci, střídání ročních období Světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas SKUPINOVÁ VÝUKA GEOGRAFICKÉ KOMPETENCE K UČENÍ XI.-XII. Geografická kartografie a topografie Objevujeme Evropu a svět M Měřítko, poměr VII. INFORMACE, ZDROJE KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná sí t, Evropa a svět nás zajímá DAT, KARTOGRAFIE KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, Inf Vyhledávání VI. A TOPOGRAFIE Žák popíše souřadnicovou síť určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti, na internetu Zdůvodní existenci časových pás. měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů F čas VI. map a je schopen je roztřídit a map vzhledem ke světovým stranám, prakt. do skupin. cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými Je schopen porovnat rozdíly produkty v tištěné i elektronické podobě jednotlivých map. Žák předvede základní 1/6

2 znalosti práce s mapou a orientuje se v základních zdrojích zemepisných informací Žák prokáže na konkrétních příkl. tvar planety Země,zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organis. Žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů,diagramů, statistických a dalších informač. zdrojů Používá s porozuměním základní geografickou,topografickou a kartografickou terminologii Přiměřeně hodnotí geografické objekty,jevy a procesy v krajinné sféře,jejich určité pravidelnosti zákonitosti a odlišnosti,jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině Komunikační geografický a kartografický jazyk obecně používané geografické, topografické a kartografické pojmy, hlavní kartografické produkty plán, mapa, jazyk mapy : symboly, smluvené značky, vysvětlivky, statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky, základní informační geografická média a zdroje dat Práce s atlasem, mapou Žák vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální)schémata a myšlenkové(mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ XII. Krajinná sféra - přírodní sféra, společenská Enviromentální Př Geologie IX. ZEMĚ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní výchova F Zemětřesení IX. Žák rozlišuje a porovnává složky a prvky sféry Vznik a stavba Země přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost I. Těleso Země Žák porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu Litosféra,litosférické desky Horotvorná činnost Sopky,zemětřesení 2/6

3 a na lidskou společnost Působení vnějších a vnitřních činitelů Přírodní složky KOMPETENCE K UČENÍ II. Atmosféra Enviromentální F Meteorologie a oblasti Země KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Složení atmosféry výchova - základní Ch Plyny KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Podnebí,počasí,meteorologické pojmy podmínky života Př ochrana ovzduší Žák vysvětlí složení Ochrana ovzduší Vztah člověka k prostředí atmosféry.diskutuje o rozdílech mezi podnebím a počasím Uvede příklady ochrany ovzduší Najde společné a rozdílné znaky podnebných pásů. Žák chápe význam ovzduší pro život a diskutuje o problému nutnosti ochrany ovzduší Podnebné pásy Žák vyjmenuje vlastnosti II.-III. Hydrosféra Enviromentální Ch Voda vody a uvede příklady. výchova Př Geologie Zdůvodní nutnost ochrany vody a navrhne rešení jak sám může přispět k ochraně Vlastnosti vody Význam a ochrana vody Pohyby vody zdrojů vody,obhajuje své Vliv na podnebí Osobnostní a soc. názory a předpoví co bude Přírodní a umělé vodní plochy Komunikace dál. Žák popíše pohyby vody a diskutuje o vlivu na podnebí. Žák roztřídí do skupin přírodní a umělé vodní plochy,nachází společné a rozdílné znaky. Žák roztřídí půdy do skupin. III. Pedosféra Enviromentální Př Geologie Umí posoudit význam půdy Druhy a typy půd výchova pro život člověka. Ochrana půd Dokáže říci, která půda je Mediální výchova lepší,horší a proč. 3/6

4 Diskutuje o způsobech ochrany půd,hledá vlastní řešení Žák uspořádá základní III.-IV. Biosféra Enviromentální Př životní prostředí rostlinná pásma a nakreslí Šírková pásmovitost,závislost na výchova VkZ jejich rozšíření. podnebí Posoudí a zdůvodní jejich Výšková stupnovitost Mediální výchova závislost na podnebí a Typy krajiny a jejich využití Lidské aktivity nadmořské výšce. Vliv človeka na krajinu a její ochrana a životní prostředí Uvede příklady využití Ekosystémy jednotlivých oblastí a může předpovědět jejich vývoj. Žák posoudí vliv člověka na krajinu,zdůvodní nutnost její ochrany Žák porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné Systém přírodní sféry na planetární úrovni - sféry, rozlišuje na konkrétních geografické pásy, geografická (šířková) pásma, příkladech specifické znaky výškové stupně a funkce krajin Uvádí na vybraných příkladech Systém přírodní sféry na regionální úrovni - závažné důsledky a rizika přírod. přírodní oblasti a spol. vlivů na životní prostředí REGIONY SVĚTA Žák rozlišuje zásadní přírodní a společenské V. Světadíly a oceány Mediální výchova M obsah plochy IV. atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a Poloha,rozloha,srovnávání Osobnostní a soc. AJ angl. mluvící země lokalizaci regionů světa výchova Žák lokalizuje na mapách světadíly, odeány a Ekosystémy makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny V. Arktida a Antarktida Mediální výchova Žák porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, Poloha,přírodní poměry rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické Objevování jižního a severního po lu Lidské aktivity a hospodářské poměry, zvlášnosti a podobnosti, Ekologický význam, výzkum a životní prostředí potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, Mezinárodní spolupráce Ekosystémy vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států Žák zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou VI. Afrika Enviromentální 4/6

5 nastat a co je příčinou zásadních změn v nich Poloha,rozloha,členitost výchova Přírodní poměry Žák popíše polohu,porovná Společenské,politické,hospodářské Mediální výchova rozlohu. poměry Zdůvodní závislost Afrika-světadíl kontrastu,perspektivy Osobnostní a soc. přírodních poměrů na poloze. vývoje výchova Žák provede rozbor Regiony Afriky přírodních,kulturních,společenských, Ekosystémy politických a hospodářských poměrů vybraného regionu. Geografickou terminologií charakterizuje Světadíly, oceány, makroregiony Světa - státy, regiony. určující a porovnávací kritéria, jejich charakteristika z hlediska přírodních a KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ socioekonomických poměrů s důrazem na KOMPETENCE K UČENÍ vazby a souvislosti KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti řešení Krajina - přírodní a společenské prostředí Typy krajin TERENNÍ GEOGRAFICKÁ Žák ovládá základy praktické topografie a SKUPINOVÁ, FRONTÁLNÍ, INTERAKTIVNÍ Enviromentálnívých. VÝUKA, PRAXE orientace v terénu Škola v přírodě Osobnostní a soc. A APLIKACE Aplikuje v terénu praktické postupy při Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny výchova pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností Mediální výchova a výšek objektů v terénu, jednoduché náčrtky Multikulturní vých. Žák uplatňuje v praxi zásady bezpečného krajiny, situační plány, hodnocení přírodních pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v jevů a ukazatelů modelových situacích zásady bezpečného Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - chování a jednání při mimořádných událostech živelní pohromy, opatření, chování a jenání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situac. 5/6

6 Potvrzuji, že mnou vypracovaný tematický plán ŠVP je v souladu s aktuální verzí RVP, obsahuje všechny povinné náležitosti a je kompatibilní s charakteristikou a tabulkami průřezových témat Mgr. Kamil Vilimovský Kontrolovala Mgr. Vladimíra Ševčíková, koordinátor ŠVP 6/6

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Člověk a příroda Zeměpis

Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Dovednosti v přírodních vědách

Dovednosti v přírodních vědách Vzdělávací obor: Člověk a příroda Dovednosti v přírodních vědách Charakteristika předmětu Tento integrovaný předmět umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence v přírodních vědách prostřednictvím námětů pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více