Hypotéza H3 - Kvalita tabáku na českém trhu cigaret je dostačující, variace výrobků je široká, ale spotřebitel upřednostňuje cenu nad kvalitou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypotéza H3 - Kvalita tabáku na českém trhu cigaret je dostačující, variace výrobků je široká, ale spotřebitel upřednostňuje cenu nad kvalitou."

Transkript

1 Úvod Tato diplomová práce se zabývá tématem kvality tabákových výrobků se zaměřením na konečného spotřebitele. V této práci se chci zaměřit zejména na cigarety. Toto téma jsem si vybrala, protoţe je to téma velmi aktuální a týká se návyků třetiny obyvatelstva. Dle Českého statistického úřadu připadlo na kaţdého obyvatele České republiky (v roce 2010) 2028ks cigaret. Tento počet jiţ 20 let kolísá kolem průměru 2070ks cigaret na kaţdého občana ročně. Dle grafu, který je později v práci k nahlédnutí a k bliţšímu prozkoumání je zřejmé, ţe spotřeba cigaret v České republice za posledních 20 let zaznamenala několik sestupných, ale pak opět vzestupných tendencí a nelze hovořit o poklesu spotřeby tabákových výrobků. Ani ve 21. století, kdy lidé znají všechny negativní důsledky kouření a dopady na lidské zdraví, se tento zlozvyk nedal na ústup. Ba naopak od roku 2001, kdy byla spotřeba cigaret na jednoho občana 1664ks, do roku 2010 vzrostla tato spotřeba o 364ks cigaret na občana ročně. Výdaje domácností na alkoholické nápoje, tabák a narkotika také vzrostly od roku 2005 do roku 2010 o 1,3%. Toto téma jsem si vybrala, abych pomocí marketingového výzkumu prověřila znalosti, preference, zvyky a jiné faktory, týkající se spotřebitelů tabákových výrobků, zejména pak těch u nás nejrozšířenějších a to cigaret. Trendem několika posledních let je zdravý ţivotní styl a neustále rostou poţadavky na kvalitní sluţby a výrobky, zejména potraviny. Spotřebitel má hned několik pomocníků při výběru kvalitních potravin, jako je např. a-klasa nebo jiná označení BIO slibující kvalitní a čerstvý výrobek. Toto téma jsem zvolila, protoţe na rozdíl od potravin se tabáku klade malá pozornost a to zejména z důvodu tenké hranice mezi reklamou a informací o výrobku a také pro silně negativní dopady kouření na lidské zdraví. Cílem této práce je zjistit, jak je vnímána kvalita tabáku v cigaretách v České republice, popsat jaká je u nás nabídka a zjistit jak spotřebitel hodnotí kvalitu tabáku. Dále je cílem této práce zjistit, podle čeho se kuřák rozhoduje, pro jakou značku cigaret se rozhodne. V práci je pomocí výzkumu prozkoumáno vnímání chuti cigaretových výrobků průměrným kuřákem. V této práci bych také ráda upozornila na neinformovanost kuřáků ohledně kvality tabákových výrobků a na fakt, ţe průměrný český kuřák nemá potřebu těchto informací. 9

2 Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první se věnuji přiblíţení celé tématiky. Je zde popsána stručná historie tabáku, jak se dostal do Evropy a kde vznikla první cigareta. Jelikoţ výroba tabáku má u nás dlouholetou tradici, je část práce věnována Kutnohorské továrně. V první části se práce také věnuje druhům tabáku, které se pouţívají nejčastěji k výrobě cigaret, a popisuje stručně jejich výrobu. Jelikoţ práce pojednává o tabáku, obsahuje tato první část také vyjádření lékaře o vlivu kouření na lidské zdraví. Ve druhé, analytické části se zkoumá rozhodování spotřebitele pomocí dotazníku. V této části je nadále popsán experiment s cigaretami a jeho výsledky. Cílem experimentu je zjistit, zda průměrný kuřák je schopen určit či poznat kvalitu výrobku aniţ by znal značku či výrobce. Pomocí tohoto experimentu bych chtěla verifikovat či vyvrátit hypotézu H2 stanovenou níţe. Experiment je zaloţen na výsledcích z dotazníku. Jsou vybrány čtyři značky cigaret, které jsou u nás velmi populární. Dvě tyto značky představují výrobky ze segmentu premium a dvě další značky ze segmentu levnějších produktů. Účastníkům budou tyto značky podávány bez viditelného loga výrobce a bude se posuzovat jejich kvalita na základě chutě. Jedná se o metodu tzv. slepého nakuřování. V práci jsem pouţila tištěnou odbornou literaturu, odborné časopisy a broţury, ale zejména prověřené elektronické zdroje. Důleţitými informačními zdroji pro mne byly zahraniční webové stránky předních světových výrobců cigaret. Stanovení hypotéz Hypotéza H1 - Spotřebitel má nedostatečné informace o tabákových výrobcích. Hypotéza H2 - Spotřebitel nebude schopný určit zcela jednoznačně kvalitu výrobku na základě jediné informace a to chuti. Při slepém nakuřování u experimentu nepozná kuřák rozdíl mezi dvěma odlišnými produkty. Hypotéza H3 - Kvalita tabáku na českém trhu cigaret je dostačující, variace výrobků je široká, ale spotřebitel upřednostňuje cenu nad kvalitou. 10

3 1 Teoretická část 1.1 Historie tabáku Odborníci se shodují, ţe historie uţívání tabáku sahá do daleké minulosti. Nejstarší zmínku o kouření tabáku nalézáme z doby okolo roku 500 před naším letopočtem. Zmínky o kouření jiných rostlin zejména v Indii sahají aţ do doby několika tisíciletí před Kristem a odborníci povaţují za pravděpodobné, ţe se uţ v té době kouřil i tabák. Avšak má se za to, ţe šlo především o léčebné a náboţenské rituály. O rozšíření tabáku do celého světa se v roce 1492 zaslouţil Krištof Kolombus, kdyţ přistál u břehů Kuby. Nicholas Monardes, věhlasný lékař ze Sevilly, roku 1571 vyjmenoval schopnosti a sílu posvátné byliny tabáku: Léčit churavost dokáţe a z těla ďábla vyhání. První anglicky psaná kniha o tabáku, jejíţ autor byl Antony Chute se jmenuje Tobacco a byla vydána v roce V této knize se hovoří o tabáku jako o léčivé bylině. Cigaretový kouř obsahuje tisíce chemických látek. Nejznámějšími sloţkami kouře jsou nikotin, dehet a oxid uhelnatý. Jak je všeobecně známo nikotin má stimulační a zároveň uklidňující účinky. Pro tuto svou vlastnost se kouření v Evropě rychle rozšířilo a jiţ na konci 16. století se v Anglii vyrábějí dýmky. Během 16. století tabák dobývá svět a pěstuje se téměř po celém světě. Kouření se stává módou ve Španělsku a Portugalsku, později také v Holandsku a Anglii. Kouření se rychle šířilo dál, mimo Evropu, přes Turecko do Asie. Tam se díky horkému počasí stává velmi populární vodní dýmka, která kouř ochlazuje. Vodní dýmka je stále velmi módní záleţitostí i ve 21. století. Díky Evropanům cestujících za obchodem se kouření dostává rychle i na africký kontinent. Vznik cigarety, jak jí známe dnes, se datuje do roku V Turecko Egyptské válce ji poprvé vykouřil egyptský voják, který měl tabák a jeho fajfka byla rozbitá. Zabalil si tedy svůj tabák do papírového tubusu, který slouţil k balení střelného prachu. A první cigareta byla na světě. Brzy se přišlo na to, ţe balená cigareta je mnohem praktičtější neţ dýmka a její popularita prudce rostla po celém světě. V roce 1880 se stává výroba cigaret rychlejší a levnější díky novému stroji, který jich dokáţe ubalit aţ 10000ks za hodinu. To zapříčinilo další masové rozšíření cigaret po celém světě. [1] Za prvního kuřáka z Evropy je povaţován Rodrigo de Jerez. Byl to jeden z Kolumbových muţů, kteří byli po přistání u břehů Kuby (v r. 1492) vysláni na průzkum ostrova. Po návratu vyprávěli ţe muţové na ostrově nosili v rukou suché listy nějaké rostliny, které 1 11

4 zapalovali na ţhavém uhlí, aby se, jak se vyslanci domnívali, navoněli. Aby svinuté listy udrţeli ve stavu ţhavém, vkládali domorodci svitky, pořízené z listů, do úst a vtahovali do sebe vzduch a s ním i dým po svém návratu na loď zhotovil si chytrý Rodrigo z listů podobný smotek, jaký viděl u kubánských domorodců, a někde v závětří vykřesal potřebnou jiskru a pomocí zápalné hubky zapálil první cigáro, které vůbec Evropan kouřil. [2] Za zmínku stojí také Jean Nicot ( ), významná osobnost v dějinách tabáku. Byl to francouzský vyslanec a diplomat v Portugalsku a především vášnivý propagátor tabáku a jeho léčivých schopností. Kdyţ byl později v tabáku objeven nový alkaloid, byl pojmenován nikotin po Jeanu Nicotovi. 1.2 Základní druhy tabáku Existuje řada druhů tabáku. K výrobě cigaret se nejčastěji pouţívají pouze dva druhy. Nicotiana tabaccum a Nicotiana rustika, přičemţ Nicotiana rustica nemá pro tabákový průmysl aţ tak velký význam. Pouţívá se k výrobě tabákových směsí v Bangladéši, Afganistánu, Iránu, Íráku a v jiţních částech Ruska. Významný pro tabákový průmysl je druh Virţinský- obecný (Nicotiana tabaccum). Z jednoletého kořene vzrůstá aţ dvoumetrová lodyha. V jedné rostlině bývá 8-20 listů vhodných k sušení. Tato rostlina je důleţitou surovinou nejen pro tabákový průmysl, ale například i pro chemický průmysl. Jedná se především o výrobu nikotinu, chlorofylu, kyseliny citrónové atd. Tabák se také pouţívá v kosmetickém průmyslu nebo se semena této rostliny vyuţívají k výrobě olejů, které jsou dále průmyslově zpracovány. [3] Druhů tabáku je asi 65. Dlouholetým pěstěním bylo vypěstováno několik odrůd, přičemţ kaţdá má své charakteristické vlastnosti. Některé odrůdy jsou vhodné k výrobě cigaret a některé jsou vhodnější k výrobě doutníků. Pro tabákový průmysl jsou důleţité tři hlavní druhy: Virţinský, Burley a Orientální. Tabák Virginia (sušený teplým vzduchem) je často označován jako světlý tabák, protoţe při sušení získává zlatavě ţlutou aţ sytě oranţovou barvu. Tabák Virginia se suší ve vyhřívaných sušárnách (odtud název sušení teplým vzduchem). Proces sušení trvá 2, 3 Pejml K., Celý svět kouří- dějiny tabáku,

5 týden. Tabák Virginia má lehké, jasné aroma a chuť. Tento tabák má velké, aţ 50cm dlouhé listy se silnou ţilou. Obsah nikotinu v listech se pochybuje kolem 2,2%. Aroma je sladké s mírně kyselou chutí, má vysoký obsah cukrů a niţší obsah dusíkatých látek, kyselin a nikotinu. Nejvýznamnějšími pěstiteli tabáku Virginia jsou Argentina, Brazílie, Čína, Indie, Tanzanie a USA. Světová produkce tohoto druhu je 63%. Tabák Burley má světle aţ tmavě hnědou barvu. Vzrůstem je o něco niţší nez virţinský. Jedná se také o velkolistý tabák. Tabák burley se suší na vzduchu v sušárnách. Během dlouhého procesu sušení, který trvá aţ dva měsíce, ztrácí tabák většinu přirozeného obsahu cukru a získává silnou chuť připomínající chuť doutníku. Mezi největší pěstitele tabáku Burley patří Argentina, Brazílie, Itálie, Malawi a USA. Světová produkce je 14%. Orientální tabák je vysoce aromatický. Má malé listy, které se sklízí jeden po druhém ručně, a suší se venku na slunci. Největšími pěstiteli orientálního tabáku jsou Bulharsko, Řecko, Makedonie Turecko. Tento druh pokrývá 8% světové produkce tabáku.[4] Pro výrobu cigaret se pouţívají různé směsi tabáku. Této problematice se budeme věnovat později. 1.3 Historie pěstování tabáku v České republice a výroba cigaret v Kutné Hoře Písemnou zprávu o pěstování tabáku v Čechách nacházíme z roku Jedná se o soupis nákupu společnosti praţských kupců, ve kterém jsou vykázány dvě truhlice u nás vypěstovaného tabáku. V následujících záznamech lze nalézt i místa, kde se tabák začal pěstovat. Jednalo se zejména o města Kadaň, Vintířov, Vršovice u Loun aj. Pěstování tabáku v Čechách se brzy rozšířilo a o deset let později se pěstoval nejen v poříčí Ohře, ale také v okolí Prahy, Písku, Stříbra atd. Dle všech záznamů z té doby víme, ţe se pěstování tabáku v Čechách šířilo od západu k východu. Vlastností tabáku je malá odolnost proti mrazu a to znamená, ţe se tabák, podobně jako brambory musí pěstovat po zemědělsku zvláštním způsobem. Přirozeným následkem této citlivosti tabáku je stěhování jeho pěstování z vyšších poloh, kde je častější výskyt mrazů, do poloh niţších. Další vlastností tabáku je silná potřeba vláhy, jinak ztrácí na kvalitě. Proto se pěstování tabáku v Čechách stahuje do níţin a do říčních údolí. Z povodí Ohře, kde se s pěstováním tabáku 4 13

6 Začalo, se tato činnost přesunula do povodí středního Labe, Orlice a Berounky. Tabák je rostlina z čeledi lilkovitých a je tedy příbuzná rajčeti nebo také bramborám. A při pěstování vyţaduje podobné podmínky. Tabák není příliš choulostivý na půdu, ale odvíjí se od ní jeho kvalita. V Čechách se do třicetileté války pěstuje tabák pro okrasu a pro potřeby lékařské. V té době se zde pěstují oba druhy a to tabák selský (Nicotiana rustica) a tabák virţinský-obecný (Nicotiana tabaccum). Se zvykem kouřit tabák, který přišel od západu, k nám přichází i trend pěstování zejména tabáku virţinského- obecného. Později se opět začíná pěstovat i tabák selský, který k nám tentokrát přichází z jihu a to z Turecka. Jak jiţ bylo uvedeno, tabák je choulostivý na vláhu a teplo. Ačkoli se v Čechách pěstoval v některých vyhovujících místech, dostalo se stále jen tabáku střední kvality. Tabák vypěstovaný v Čechách se díky přírodním poměrům nemohl kvalitou rovnat tabáku vypěstovanému v Turecku nebo Bulharsku. Na začátku 17. století se na zahraniční tabák zavádí zvláštní přiráţka, coţ má za následek ochranu a podporu tabáku domácího. Tak to trvalo několik let. V roce 1682 je daní zatíţen i domácí tabák. Na začátku 18. století je český tabák daňově zatíţen jen o něco málo méně neţ tabák zahraniční. Dalším důvodem omezení pěstování tabáku u nás byla cena, za kterou se tabákové listy od výrobců vykupovaly. Ta byla striktně stanovena. Tato cena byla stejná a nezměněná celé století, ačkoli 18. století bylo století bouřlivé co do inflačních změn. Na přelomu 18. a 19. století císař Josef II. nepřímo zasahuje do tohoto odvětví hospodářství a snaţí se zlepšit jeho kvalitu, ale spíše v ostatních částech říše, kde se tabák tehdy pěstoval ve velkých rozměrech. Nicméně nestabilní měna způsobila, ţe se pěstování tabáku stalo nevýnosné. Na začátku 19. století pěstování tabáku v Čechách zaniká a na jeho místo se sází jiné plodiny např. brambory. [5] Výroba cigaret v Kutné Hoře V Čechách vznikají současně dvě první české tabákové továrny v roce 1785 v Golčově Jeníkově a v Praze. Tyto dvě továrny byly v roce 1812 sloučeny a přemístěny do Sedlce u Kutné Hory. V továrně se vyráběl tabák šňupavý, lulkový a později také přibyla výroba doutníků. Roku 1882 byla zahájena výroba cigaret. Výroba v tomto tehdy státním podniku prudce rostla a přinesla tím malé vesnici, potaţmo i Kutné Hoře, řadu výhod jako např. 5 Čapek, A. : Tabák v Čechách, Technické knihkupectví a nakladatelství, Praha

7 napojení na ţelezniční trať. Se zvyšující se výrobou cigaret ve 20. století zaniká zcela výroba doutníků a v druhé polovině tohoto století je v Sedlci zaveden výhradně cigaretový sortiment. V roce 1950 byla továrna znárodněna a vznikl národní podnik Tabákový průmysl. V roce 1990 se z továrny stává akciová společnost Tabák a. s., která se v roce 1992 spojuje s firmou Philip Morris. A tím začíná nová etapa tohoto závodu. Jde o největší investici USA ve Střední Evropě (420 miliónů dolarů). Nyní je tato společnost největším prodejcem a největším (jediným) výrobcem tabákových výrobků u nás. Továrna vyrábí cigarety značky Marlboro, LM, Red&White, Petra, Sparta, Philip Morris, Start aj. Je to jeden z největších zaměstnavatelů ve Středočeském kraji. Závod se také pyšní třetím místem v soutěţi Zaměstnavatel 2011 v kategorii Velké společnosti. Je to závod pro Českou republiku velice důleţitý. Začátky firmy Philip Morris International se datují do roku 1847, kdy si rodina Morrisových otevírá v Londýně malou prodejnu tabáku, kde se na přání zákazníka také ručně balí cigarety. Klientela se rozšiřuje a Morrisovi brzo zavádějí strojovou výrobu cigaret. V roce 1924 firma uvádí na trh legendárně známou značku Marlboro, která se v roce 1972 stává nejrozšířenější a nejprodávanější cigaretovou značkou na světě. Firma se rozrostla po celém světě a v současné době má továrny v 60 zemích světa a prodává své produkty do 180 zemí. 1.4 Pěstování tabáku ve světě Tabák se pěstuje ve více jak 120 zemích, na pěti kontinentech. Jak bylo výše popsáno tabák potřebuje teplo a tak jsou tabákové farmy mezi 40. stupněm severní a 40. stupněm jiţní zeměpisné šířky. Mezi největší producenty tabáku na světě patří: Tabák typu Virginia- Čína, USA, Brazílie, Francie, Španělsko, Itálie aj. Tento druh tabáku se pěstuje i např. na Slovensku. Ovšem kvalita slovenského tabáku není s těmito producenty, kde pěstování tabáku má dlouholetou tradici, srovnatelná. Tabák vypěstovaný na Slovensku se řadí spíše do kategorie plnič neutrálního typu. Tabák typu Burley- Brazílie, Malawi, Argentina, USA, Mozambik, Itálie, Mexiko, Indie aj. Tabák typu Oriental- Řecko, Makedonie, Čína, Turecko, Indie aj. 15

8 Čína je největším producentem tabáku na světě. V roce 2010 dosahovala více neţ trojnásobné produkce oproti Brazílii, která je na druhém místě. Následuje Indie, USA, Malawi. [6] Obr.č.1 zdroj: vlastní Tabáku se nejlépe daří v lehkých, písčitých nebo hlinito-písčitých půdách bohatých na humus. Optimální kyselost půdy je ph 5,5 7, tedy slabě kyselá, aţ neutrální. Obsah dusíku, vápníku, fosforu a hořčíku je normální, půda však musí být bohatá na draslík, který tabák nutně potřebuje pro správný růst a vývin listů, jejich barvy, vůně a hořlavosti. Naopak největším nepřítelem je chlór, který zapříčiňuje špatnou doutnavost a štiplavost. [7] Semeno tabáku, které je velice malé, je nejprve zasazeno v pařeništi, kde dorůstá do délky asi 15cm tak 60dní. Teprve potom lze rostlinu přesadit na předem pečlivě připravené pole. 6 volně dostupné statistiky Landa, Pěstování tabáku v Čechách,

9 Na poli zraje týdnů a po celou tu dobu je nutné rostliny opečovávat (např. odstraňováním květů), ošetřovat a chránit proti škůdcům a nemocem. Po dozrání se tabák sklízí. Sklízí se buď strojově celé rostliny najednou, nebo ručně a postupně podle zralosti listů, protoţe ty dozrávají postupně. Sklizeň probíhá většinou ručně. V USA se sklízí pomocí kombajnu, na jehoţ zadní plošině sedí tzv. sběrač, který ručně odlamuje zralé listy. Jelikoţ tabák obsahuje těsně po sklizni velké mnoţství vody, musí se listy usušit. Způsob pěstování závisí na odrůdě dané rostliny a na budoucím pouţití tabákového listu. V případě listů, které se pouţívají, jako balící listy při výrobě doutníků bude postup při pěstování odlišný. Tyto krycí listy musí mít velice vysokou kvalitu, musí být hladké, ne příliš olejnaté, nevysušené atd. Z těchto důvodů se pěstují krycí listy mimo přímé sluneční záření (Kuba, USA aj.) Nicméně rostliny určené k výrobě cigaret se pěstují na poli na slunci. Sušení tabákových listů se také odvíjí od odrůdy rostliny. [8] 1.5 Sušení tabákových listů Tabák typu Virginia se suší v sušárnách s vháněným teplým vzduchem. Dříve byly podobné sušárny pouţívány na sušení ovoce. Na konci 19. století poprvé vyzkoušel usušit tabák v sušárnách na ovoce Mr. Ballou a pokus to byl úspěšný. Ovšem tento způsob sušení (horkým vzduchem) není vhodný pro všechny typy tabáku. Pouţívá se pouze u virţinského a to zejména pro tabák určený do cigaretových směsí. Tabák virţinský, který se posléze pouţije na výrobu dýmkových směsí, se suší pomocí ohně. Nás zajímá tabák určený do cigaretové směsi a tedy proces sušení pomocí horkého vzduchu v sušárnách. Listy se navěsí na laťky rovnoměrně tak, aby mezi nimi byl dostatek místa a horký vzduch mohl proudit i mezi jednotlivými listy. Poté se do sušárny začne opatrně vhánět horký vzduch. Sušení má několik fází: zeţloutnutí listů (teplota vzduchu C po cca 24hod), sušení listů (menší vlhkost vzduchu a teplota 55 C), sušení řapíků - ţil (teplota vzduchu je asi 75 C, dokud se řapíky zcela nevysuší nezlomí při ohybu), ochlazení a navlhčení. Tabák se musí opět navlhčit, aby se při následném třídění a balení příliš nelámal. K dostatečnému navlhčení postačí vlhký noční vzduch, opět to záleţí na podnebí. Způsob a zejména výsledek sušení závisí na způsobu sklizně. Je důleţité dodrţovat předepsané normy a doporučení při ručním olamování listů. 8 tištěná propagační broţura společnosti Philip Morris ČR a. s. 17

10 Například se nedoporučuje sklízet tabákové listy těsně po dešti. [9] Tabák typu Burley se suší volně na vzduchu bez přístupu slunce ve velkých sušárnách. Do těchto sušáren není vháněn horký vzduch a toto sušení trvá relativně dlouho. Burley tabák se suší dní. Při umělém sušení dochází u tohoto typu tabáku ke zhoršení fyzikálních vlastností listů. Tento druh tabáku, usušený tzv. přírodně má méně cukrů a má vyšší plnící schopnost neţ tabák virţinský sušený teplým vháněným vzduchem. Tabák typu Orient se suší za přítomnosti slunečního záření. Jednotlivé, ručně sesbírané listy se navléknou na provázky, ty se zavěsí na slunce a suší se dní. Sušení tabákových listů výrazně ovlivňuje jejich kvalitu, vůni, hořlavost, ohebnost, barvu aj. Do dýmkových směsí se také pouţívá metody sušení pomocí ohně. [10] Doutníkový tabák se dále fermentuje, při čemţ se odbourají z listů bílkoviny, vzroste obsah cukru a doutníkový tabák získá opět svou vlhkost. Vlhkost tabákových listů je důleţitá. Jsou-li listy přesušené, při manipulaci se rozpadají. Pro cigaretový tabák je dostačující vlhkost, kterou listy nasají přes noc po sušení. 1.6 Třídění a skladování Usušený a znovu zvlhčený tabák se dále musí roztřídit. Třídí se listy stejných velikostí, dále se třídí listy podle barvy, poškození listů, ale především podle pozice na stonku. Takto roztříděný tabák se balí do farmářských balíků, které putují do zpracovatelských firem. V závodě na výrobu cigaret se tabák opět třídí, odstraňují se neţádoucí části, provázky, výhonky. U odrůd Virţinského tabáku a Burley je třeba listy tzv. odţílit. Na speciálním vyţilovacím zařízení se postupně odtrhávají části listů od ţil, které vedou středem listu. Při tomto procesu získá výrobce surovinu různých vlastností a druhů. Nejdříve stroj oddělí velké kusy listů (laminy), dalším produktem jsou ţíly, menší částečky a úlomky, tabákový prach a odpad. Laminy jsou hlavní surovinou při výrobě cigaret, ale kvůli nestejnoměrné vlhkosti, musí projít další strojovou fermentací. Ţíly jsou bez následných úprav také 9 Bulant, Čo vieme o sušení virţínských tabakov teplým vzduchom 10 Škula a spol. Charakteristika odrod tabaku 18

11 nepouţitelné a je nutné je rozválcovat a následně nařezat. Ţíly mají málo nikotinu. Takto upravené ţíly se následně v různých poměrech přidávají do různých směsí. Menší částečky a úlomky se do cigaretových směsí přidávají v menší míře. Pro svou malou velikost jsou vhodnější spíše na jiné tabákové výrobky, např. na dýmkové směsi. Tabákový prach, který vzniká při odţilování a prosévání se nadále slisuje do tzv. folií (tenký papír), a následně se řeţe a pouţívá do směsí. Odpad se jiţ k další výrobě nepouţívá. Tento proces se neprovádí u tabáku orientálního, protoţe to je rostlina s malými listy a proto i ţíly v listech jsou malé a není nutno je následně lisovat a řezat. Tabákové listy se musí opětovně navlhčit horkou parou o teplotě do 40 C. Poté putuje tabák po pásu do speciálního bubnu, kde dochází k postřiku různými látkami, které usnadňují výrobu a zlepšují senzorické vlastnosti. Listy se dále řeţou na poţadovanou tloušťku a putují do dalších strojů na sušení a důkladné promíchání. Kaţdá značka cigaret se vyznačuje určitou chutí, vůní, cenou a jinými faktory. Ty jsou dány poměrem různých sloţek v cigaretové směsi. Jedná se tedy o druh tabáku (Virţinský, Burley, Orientální), skladbu listů (laminy, prach, ţíly), třídu listů (poloha na stonku) a v neposlední řadě flavour. Flavour je postřik finální směsi, který dodává konkrétní aroma. O těchto přídavcích níţe. Ministerstvo Zemědělství přesně upravuje, které látky lze pouţít při výrobě cigaret ve vyhlášce č. 344/2003, která stanovuje poţadavky na tabákové výrobky. Seznam konkrétních sloţek, které je povoleno pouţívat při výrobě tabákových výrobků lze najít v příloze č. 2. Tato příloha pojednává nejen o aroma nesoucích přísadách, ale také o lepidlech, zvlhčovačích, barvivech, konzervačních látkách aj. [11] Na webových stránkách firmy Philip Morris International je virtuální průvodce výrobou cigaret. Dostupné na: aspx 1.7 Výroba cigaret Výroba cigaret má tři fáze: Příprava tabákových listů a míchání směsi 11 Zdroj:vlastní exkurze v závodě na výrobu cigaret 19

12 Vlastní automatizovaný proces výroby Balení a příprava k distribuci Vlastní proces výroby je automatizován a řízen počítači. Cigareta se skládá z tabákové směsi, filtru a cigaretového papírku. Výrobní proces spojuje všechny tyto komponenty dohromady. 1- Filtrační materiály 2- Filtrační lepidlo 3- Jméno značky 4- Lepidlo cigaretového papírku 5- Cigaretový papírek 6- Tabáková směs a jiné ingredience 7- Filtrový papírek 8- Obalové materiály filtru Obr.č.2 zdroj:http://www.pmi.com/eng/our_products/pages/technical_products_information.aspx Společnost Philip Morris International vyrobí více neţ 860 miliard kusů cigaret ročně. Moderní výrobní linky jsou velice výkonné. Některé linky jsou schopné vyrobit aţ kusů cigaret za jednu minutu. Důleţitým komponentem cigarety je filtr. Klasický filtr je vyroben z acetátu celulózy. Přesné sloţení filtru závisí na výrobci. Přední světoví výrobci sloţky uvádějí na svých web stránkách. Filtr je (dle Mze) součást cigaret určená ke sníţení obsahu škodlivých látek 20

13 v kouři, který tímto filtrem neprochází. Filtr také mění chuť cigarety. Acetátový filtr zesiluje chuť daného tabáku a nese sebou aroma. Trendem posledních let jsou filtry s aktivním uhlím, které lépe odfiltrují škodliviny z kouře. Tyto uhlíkové filtry zjemňují chuť tabáku, ale nevýhodou je ztráta aroma. Novinkou na trhu jsou také cigarety, které mají filtr klasický v kombinaci s filtrem uhlíkovým a v samotném filtru je také pruh tabáku, zvýrazňující chuť dané cigarety. Na trhu jsou dále k dostání cigarety v klasické podobě bez příchutě, které ovšem mají ve filtru jakousi kuličku. Kdyţ se tato zmačkne, začne se uvolňovat zcela nové aroma, a to např. mentolové. Filtr tedy plní funkci nejen zdravotní, ale i chuťovou a v neposlední řadě je to u některých značek záleţitost designová.[12] 1.8 Další firmy působící na českém trhu JTI- Japan Tabacco International spol. s. r. o. dodává do České republiky značky Camel, Benson & Hedges, Ronson aj. Své produkty prodávají do 120 zemí světa. Tato společnost do České republiky své produkty dováţí, nevyrábí se u nás. Mají továrny ve 22 zemích světa a tabák nakupují po celém světě. Na svých web stránkách mluví o více neţ 50 zemích a o tisících jednotlivých farmářích, od kterých tabák odebírají. Aby zaručili stálost kvality a chutě, věnují značné úsilí kontrole kvality tabákových listů a neustále kontrolují nakoupený tabák. Cílem je zaručit stálost chutě daných značek. (volně přeloţeno ze zdroje: Na webových stránkách této společnosti lze najít informace o sloţení v cigaretách a to dokonce u jednotlivých značek. Recept podléhá firemnímu tajemství. Spotřebiteli není sdělen poměr jednotlivých odrůd tabáku, ani původ, ale lze nalézt informace o pouţitých netabákových materiálech. Z tohoto sloţení lze i vyčíst informace o přísadách a aroma. Např. u cigarety Camel filter můţeme najít výtaţek z lékořice a švestkový dţus. U stejné značky cigaret Camel filter, kterou firma dodává na běloruský trh švestkový dţus nenalezneme a i poměr tabáku je jiný. V Cigaretách Camel filter pro český trh je tabáku 593mg/cigaretu a v Camel filter pro běloruský trh je ho 534mg/cigaretu. Receptury se tedy mění podle konečného spotřebitele. [13]

14 BAT- British American Tobacco Tato společnost je po Philip Morris International druhá největší na světě a prodává své produkty do více neţ 180 zemí. V jejich portfoliu lze najít aţ 200 značek. Tato společnost vlastní 46 továren na výrobu tabákových výrobků ve 39 zemích světa. Nejznámější značky této firmy jsou Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Kent, Viceroy aj. Tato společnost má velice široké portfolio. Na webových stránkách této společnosti se také dočteme o ingrediencích a hlavně přísadách, které se při výrobě pouţívají. Najdeme zde informace zejména o přídavcích flavours, které dodávají cigaretám chuť a aroma. Jedná se o výtaţky z vanilky, skořice, koriandru atd. Zatímco o netabákových přísadách lze najít mnoho informací, o tabáku najdeme jen zběţné informace typu, jaké jsou nejznámější druhy a jak se tabák suší. Odkud je tabák nakupován a v jakém poměru je cigaretová směs namíchána je firemní a výrobní tajemství. 1.9 Výroba směsí Listy rostliny tabáku jsou děleny do tříd. Třída vyjadřuje pozici listu na stvolu rostliny. Kaţdá pozice má jiné vlastnosti. --- listy, které jsou na vrcholu rostliny, obsahují nejvíce alkaloidů, tedy nejvíce nikotinu, ale mají malou plnící schopnost. Tyto listy jsou nejbohatší na aroma. --- listy uprostřed rostliny mají nejvíce cukrů --- postupně mnoţství nikotinu a aromatických látek ubývá, ale zvyšuje se plnící schopnost těchto tabákových listů. Třída a pozice tabákových listů je klíčová při výrobě směsí, ze kterých se vyrábí jednotlivé značky cigaret. Jak jiţ bylo dříve nastíněno, poměr konkrétních druhů tabáku a tříd pouţitých tabákových listů v jednotlivých směsích je výrobní tajemství. Některé směsi obsahují více vrchních aromatických listů, jiné směsi zase méně. V některých směsích je větší poměr plnících 22

15 sloţek, které se vyrábí z odpadu při výrobě atd. Obecně platí, ţe spotřebitel se orientuje dle ceny. Ačkoli veřejnosti není známo přesné sloţení cigaret, na web stránkách předních světových výrobců lze vyčíst alespoň základní přehled pouţívaných směsí. Celkově lze cigarety rozdělit na ty, které jsou vyrobeny ze směsi a ty, které jsou vyrobeny z tabáku virţinského. Směs je kombinace tabáku virţinského, burley a orientálního. Kaţdá značka má svou specifickou recepturu, různý poměr těchto druhů, různé druhy flavours atd. Jak jsme jiţ naznačili, při sušení tabáku burley dochází k velkým ztrátám cukru. Proto se do cigaret vyrobených ze směsi přidávají různé přídavky a přísady, které tuto ztrátu nahrazují. Pouţívá se např. kávový a kakaový extrakt, vanilka, lékořice, skořice, bergamot, glycerin, máta peprná aj. Cigarety ze směsí jsou nejoblíbenější v Evropě, USA a latinské Americe. Z výroby Philip Morris se pak jedná o značky LM, Marlboro, Chesterfield aj. Cigarety vyrobené z tabáku virţinského pak můţeme dále dělit na čistě virţinské a na ty, do kterých je přidáno malé mnoţství tabáku burley nebo orientálního. Tyto cigarety jsou oblíbené na britských ostrovech a v minulosti byly rozšířeny Brity do dalších koutů světa. Nejvíce se cigarety z virţinského tabáku kouří v Británii, Austrálii, Kanadě, Pákistánu, Indii, JAR atd. Tyto cigarety neobsahují přídavné látky nahrazující cukr. Mezi nejoblíbenější značky patří Long Beach, Peter Jackson, Canadian Clasics, Number 7. V České republice se setkáváme nejvíce s cigaretami z tabákových směsí. K srpnu roku 2012 je v České republice k dostání 73 značek cigaret v 348 variantách. (clasic, light, mentol, medium, mentol, black, silver, no additives atd.)[14] Do segmentu premium patří značky jako Marlboro, Camel, Lucky Strike no addive, Kent, Vogue aj. Tyto cigarety stojí více neţ 80,- Kč za krabičku 20 ks. Do segmentu medium zařaďme značky, jejichţ cena za krabičku se pohybuje od 71,- Kč do 80,- Kč. Mezi nejznámější patří West, Pall Mall, LM, Petra, Sparta, Winston, Slim aj. Třetí kategorii low price zastupují značky jmen Bacco, Viceroy, 66, Moon, Benson & Hedges, Start a jejich cena je 70,- Kč a méně. 14 zdroj informací z Kutnohorské tabákovky a muzea tabáku Kutná Hora 23

16 1.10 Co obsahuje cigaretový dým Jak jiţ bylo výše uvedeno cigaretový kouř obsahuje tisíce chemických látek. Na webových stránkách firmy Philip Morris International najdeme popis těch nejdůleţitějších. (http://www.pmi.com/cs_cz/our_products/what_is_in_cigarette_smoke/pages/what_is_in_c igarette_smoke.aspx). Sloţky kouře neboli kouřové emise obsahují aţ 7000 chemických látek, z nichţ zdravotnické organizace označily asi 70, které mohou mít na svědomí negativní dopad na lidské zdraví. Tyto sloţky jsou vysoce karcinogenní a negativně působí na celý kardiovaskulární systém. Nikotin alkaloid, který se nachází v listech rostliny. Tento alkaloid vyvolává závislost. Kuřácká závislost je zařazena do Mezinárodní klasifikace nemocí. Nikotin dokáţe nabudit mysl i uklidnit zároveň. Je to látka silně toxická, která se při kouření dostane do mozku během 10sekund. Nikotin zvyšuje krevní tlak, zrychluje srdeční činnost, stahuje cévy atd. Závislost na nikotinu je podobná závislosti na heroinu a kokainu. Při dlouhodobějším uţívání nikotinu dochází i k fyzické závislosti. Nikotin však není hlavní příčinou úmrtí na následky kouření. Nikotin sice je toxický a vyvolává závislost, ale nejškodlivější je především dehet. Dehet směs karcinogenních a toxických látek, které vznikají při hoření cigarety. Dehet má za následek neprodyšné pokrytí plicních sklípků. Oxid uhelnatý plyn, který je povaţován za hlavní zdroj kardiovaskulárních nemocí. Obr.č.3 zdroj:http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/zajimavosti-a-statistiky/co-obsahuje-cigaretovy-kour-dym/5- chemicke-slozeni-cigaretoveho-koure-co-obsahuje-kour-z-cigaret.html Další toxické sloţky kouře: Benzen, Arsen, Kadmium, Olovo aj. 24

17 V poslední době se výrobci snaţí přijít na trh s cigaretou, která by obsahovala méně škodlivin, resp. obsahovala účinnější filtr, který by přísun těchto jedů do organismu omezil. V odborné literatuře se uvádí, ţe lékařské debaty o škodlivosti tabáku se vedly jiţ od počátku 17. století Vyjádření lékaře Vyjádření lékaře k problematice kouření: MUDr. Jiří Henzl, všeobecný praktický lékař PROČ JE KOUŘENÍ NEBEZPEČNÉ? 90% pacientů s rakovinou plic jsou kuřáci kouření urychluje stárnutí kůţe a přidává vrásky kuřáci ztrácejí sluch dříve neţ nekuřáci kouření způsobuje ztrátu vlasů a vyráţku v obličeji u kuřáků je o 40% častější výskyt oslepnutí díky zakalení čočky desetitisícům kuřáků je ročně amputovaná končetina kuřák má 5x vyšší riziko vzniku ţaludečních vředů dítě kuřačky má o 250 gramů niţší porodní hmotnost u kuřaček jsou 2 3x častější potraty a rakovina dělohy kouření poškozuje spermie a způsobuje impotenci kuřáci mají o 50% větší pravděpodobnost ztráty zubů neţ nekuřáci kouření sniţuje plodnost ţen, zvyšuje pravděpodobnost mimoděloţního těhotenství kouření zvyšuje 6x riziko infarktu kouření zvyšuje 5x riziko mozkové mrtvice kouření způsobuje smrtelná onemocnění dýchacích cest CO SE DĚJE V ORGANISMU PO UKONČENÍ KOUŘENÍ? 25

18 do 20 minut krevní tlak a tepová frekvence se vracejí k normálu, krevní cirkulace se zlepšuje v horních i dolních končetinách, obě začínají být teplejší do 8 hodin koncentrace kyslíku v krvi se vrací k normálu, riziko srdečního infarktu počíná klesat do 24 hodin oxid uhelnatý je z těla vyloučen, plíce se začínají čistit, nečistoty s hlenem se začínají vykašlávat do 48 hodin v těle jiţ nelze nikotin prokázat, chuť a čich se zlepšují do 72 hodin dýchání začíná být snadnější a dechové cesty širší do 2 12 týdnů krevní oběh se zlepšuje, chůze je snadnější do 3 9 měsíců příznaky postiţení plic jako jsou kašel, dušnost nebo pískoty na hrudi se zlepšily, funkce plic se v průměru zlepší o 5 10% do 5 let riziko srdečního infarktu klesne na polovinu rizika kuřáka do 10 let riziko vzniku plicní rakoviny kleslo na polovinu rizika kuřáka, riziko srdečního infarktu je podobné jako u nekuřáka [16] Vysoká míra škodlivosti jednotlivých sloţek v cigaretách vede vládu k zavedení různých opatření. Kaţdá krabička cigaret musí být označena mnoţstvím dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého na cigaretu. 50. léta 20. století se stávají vrcholnou érou cigaret. Následky na sebe nenechají dlouho čekat. Zatímco rakovina plic byla do 20. let 20. století povaţována spíše za raritu, jiţ koncem 30. let zaznamenali lékaři obrovský nárůst tohoto onemocnění. Od 50. let mluví odborná veřejnost o epidemii, která trvá prakticky dodnes. [17] Dnes jiţ víme, ţe 90% onemocnění rakovinou plic je způsobeno kouřením. Roku 1950 publikoval British Medical Journal slavný článek, v němţ lékaři poprvé prokázali souvislost mezi rakovinou plic a kouřením. Nicméně tato informace se k široké veřejnosti dostávala velmi pozvolna. V 70. letech 20. století jsou jiţ plně prokázána všechna fakta o kouření a omezuje se televizní reklama na tabákové výrobky. 16 staženo dne volně dostupné na

19 Spotřeba cigaret na 1 obyvatele v ČR Řady1 Graf č.1, zdroj vlastní Z dat českého statistického úřadu vyplývá, ţe spotřeba cigaret je v České republice stále značná. Ačkoli dnes jiţ je jasné, ţe kaţdý kuřák ví o rizicích spojených s kouřením, za posledních 20 let se poptávka po cigaretách (co do počtu) nijak výrazně nemění. Závislost na nikotinu je velmi silná. V analytické části této práce se zaměříme na spotřebitele samotného. Pomocí marketingového výzkumu bude zkoumána spotřebitelská preference jednotlivých značek cigaret, vnímání kvality cigaret v České republice a další faktory, které konzument vnímá. 2 Analytická část 2.1 Marketingový výzkum a dotazník Marketing představuje integrovaný komplex činností od provádění výzkumu trhu, analýzy prostředí, průzkumu potřeb a přání zákazníků a studia nákupního rozhodovacího procesu spotřebitelů přes koncepční politiku aţ k promotion, marketingovému managementu a dalším činnostem Marketingový výzkum (průzkum) zahrnuje systematické určování, sběr, analýzu a vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité marketingové situaci, před kterou společnost stojí. Marketingový výzkum se pouţívá v situacích, kdy je potřeba mimořádných informací pro specifická rozhodnutí. Obecně lze podle Solomona říci, ţe data z marketingového výzkumu dostupná v marketingovém informačním systému zahrnují zprávy agenturních průzkumů a průzkumů na zakázku, přičemţ agenturním průzkumem se zabývají specializované agentury, které pravidelně sbírají data a poté je předávají za úplatu firmám. [18]. 18 Jakubíková D. Strategický marketing, 2008,str.96, str

20 DOTAZNÍK K DIPLOMOVÉ PRÁCI - Eva Švejdová (Prosím o pár minut Vašeho času k vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se tabáku, moc děkuji.) 1. Jak dlouho kouříte? a) méně než 5 let b) 5-10let c) 10-20let d) 20let a více 2. Jakou značku kouříte? Co je pro Vás rozhodující při koupi cigaret? a) cena c) složení (kvalita a druh tabáku) b) design krabičky d) značka e) marketingové akce (např.zapalovače zdarma) vlastní odpověď: 4. Co je pro Vás ukazatelem kvality výrobku? a) cena b) značka c) složení d) reklamní akce e) design f) výrobce vlastní odpověď: 5. Dověděli jste se někdy něco o složení cigaret, kvalitě tabáku, původu ingrediencí či výrobě cigaret? a) ano, z TV c) ano, od výrobce e) ne, protože mne to nezajímá b) ano, z časopisu či novin d) ne, ale je to téma zajímavé vlastní odpověď: 6. Kupujete (zkoušíte) novinky na trhu? (elektronická cigareta, cigarety no additives aj.) ANO - NE 7. Jak často měníte svou oblíbenou značku? a) nikdy c) někdy ano b) téměř nikdy d) často vlastní odpověď: 28

21 8. Pokud ano, co je pro Vás impulsem ke změně? a) cena c) novinka e) marketingové akce b) dostupnost d) doporučení f) značku neměním vlastní odpověď: 9. Chtěli jste někdy přestat kouřit? a) ano, kvůli zdraví c) ano, kvůli rodině e) ne b) ano, kvůli penězům d) nevím vlastní odpověď: 10. Kouříte někdy doutníky? ANO - NE 11. Vadí Vám varování Ministerstva zdravotnictví na krabičkách? ANO - NEVÍM - NE 12. Která značka se Vám vybaví, řekne-li se kvalitní tabák a naopak která se Vám vybaví, řekne-li se levná, méně kvalitní cigareta? Do políčka pod otázkou napište první více kvalitní a pak tu méně kvalitní. 13. Znáte nějaké typy (odrůdy) tabáku? ANO - NE 14. Uvítali byste na krabičce podrobnější informace o složení cigaret, výrobě, zemi původu použitého tabáku nebo o přísadách aj.? 15. Jste: ŽENA - MUŽ ANO - NEVÍM - NE 16. Vzdělání: základní - středoškolské - vysokoškolské 29

22 Tento dotazník byl vyplněn 202 náhodnými respondenty kuřáky. Cílem bylo prozkoumat, jak spotřebitel vnímá kvalitu tabáku, jak je informován o sloţení a které značky preferuje. Dotazník sledoval, jak se spotřebitel rozhoduje při koupi cigaret a co je ukazatelem kvality v očích kaţdého jedince. Dotazník byl anonymní a obsahoval otázky otevřené i uzavřené. Z celkových 202 respondentů vyplnilo dotazník v písemné formě 50 kuřáků. Jednalo se zejména o obyvatele Prahy. Lze tedy říci, ţe cca čtvrtina respondentů je z Prahy. Zbývající část dotazníků (tedy 152)byla vyplněna online a to na a nelze tedy určit odkud obyvatelé jsou. Šetření probíhalo v období Odpovědělo 112 ţen (55,45%) a 90 muţů (44,55%). 125 (61,88%) respondentů uvedlo jako dosaţené vzdělání střední školu, 61 (30,2%) respondentů uvedlo školu vysokou a pouze 16 (7,92%) z nich jsou občané se základním nejvyšším dosaţeným vzděláním. To je nevýhoda veřejně přístupných elektronických dotazníků, protoţe zde existuje velký nepoměr mezi počtem středoškolsky vzdělaných občanů a občanů se vzděláním základním Anketa a výsledky výzkumu v grafech Z grafu je zřejmé, ţe respondenti, kteří anketu vyplňovali, jsou zkušení kuřáci, kteří kouří jiţ řadu let. Nejvíce respondentů se nachází v kategorii spotřebitelů uţívající pravidelně tabákové výrobky v časovém rozmezí 10 aţ 20 let. Otázka č. 1 Jak dlouho kouříte? Graf č.2, zdroj: vyplnto.cz Druhá otázka se týkala značky, kterou spotřebitel momentálně kouří. Otázka byla otevřená a byla moţnost napsat více značek. 30

23 Otázka č.2 Kterou značku kouříte? Start 4% Moon 2% Elektronická Philip Morris 2% Benson Hedges 3% Javaanse 3% Sparta 2% Red White 6% Davidoff 5% Petra 4% Značky, které respondenti kouří cigareta 1% Lucky Strike 8% Jiné 10% Marlboro 17% Camel 9% Viceroy 10% LM 15% Graf č.3, zdroj: vlastní Marlboro 32 Start 7 LM 28 Sparta 4 Camel 18 Javaanse 5 Viceroy 19 Benson Hedges 5 Lucky Strike 16 Philip Morris 4 Red White 12 Moon 4 Petra 8 Elektronická cigareta 2 Davidoff 9 Jiné 20 Tabulka č. 1, zdroj: vlastní Mezi tři nejoblíbenější mezi mnou oslovenými respondenty jsou značky Marlboro, LM a Viceroy. Dalšími oblíbenými značkami jsou Camel, Lucky Strike, Red White. Výše jsme si udělali rozdělení cigaret podle ceny do tří různých segmentů: premium, medium, low price. Marlboro patří do segmentu premium, LM do segmentu medium a Viceroy do segmentu low price. Další významnou poloţkou v našem výsečovém grafu je sloţka jiné, kde jsou značky, u nichţ bylo méně jak čtyři odpovědi. Jsou to značky: Rothmans, Kiss, Carelia, Slim agenda, Pall Mall, Bacco, RGD, 66, Black Devil, Kent, HB. Pouze dva kuřáci označili elektronickou cigaretu. 31

24 Otázka č.3 Spotřebitelé byli dále tázáni, co je pro ně rozhodující při koupi cigaret. marketingové akce 2% design krabičky 1% rozhodujíci faktor při koupi značka 27% chuť 8% složení 33% množství dehtu a nikotinu 1% cena 28% Graf č.4, zdroj: vlastní složení 82 cena 69 značka 65 chuť 20 design krabičky 2 marketingové akce 5 množství dehtu a nikotinu 2 Tabulka č.2, zdroj:vlastní V odpovědích pravidelných kuřáků na tuto otázku neexistuje dominantní názorová vyhraněnost. Třetina dotázaných odpověděla sloţení cigarety. Cena a značka skončily jako rozhodující faktor při koupi cigaret na druhém místě s téměř stejným počtem odpovědí. U této otázky vznikla zajímavá souvislost s otázkou: jakou značku kouříte. Odpověď cena, na otázku co je pro Vás rozhodující při koupi cigaret, volili s 2,8x větší pravděpodobností kuřáci značky Viceroy. Můţe to tedy znamenat, ţe kuřáci značky Viceroy tuto značku kouří pouze z ekonomických důvodů. Pouze dva respondenti označili mnoţství dehtu a nikotinu v cigaretách jako důleţitou vlastnost výrobku, rozhodující při výběru. Dále byli respondenti tázáni na otázku, co je pro ně ukazatelem kvality výrobku. Bylo moţno vybrat jednu aţ dvě moţnosti. 32

25 Otázka č.4 Co je pro Vás ukazatelem kvality výrobku? design 1% chuť 6% jiné 4% ukazatel kvality cena 15% značka 33% výrobce 16% složení 25% Graf č.5, zdroj: vlastní značka 85 složení 66 výrobce 41 cena 38 chuť 15 design 4 jiné 10 Tabulka č.3, zdroj: vlastní Zatímco při koupi byl nejdůleţitější faktor sloţení cigarety, při hodnocení kvality označilo 33% dotázaných právě značku. Podle názvu značky se tedy orientuje více jak třetina spotřebitelů. Sloţení je druhý nejčastěji označovaný faktor. Nejméně dotázaných označilo design jako ukazatele kvality výrobku. Pátá otázka naší ankety byla, zda kuřák ví něco o sloţení cigaret, kvalitě tabáku, původu ingrediencí či výrobě cigaret. Byla to, ostatně jako všechny otázky v tomto dotazníku, otázka povinná, respondent měl vybrat alespoň jednu moţnost s moţností napsání vlastní odpovědi. Po zpracování nám vychází tyto výsledky: 33

26 Otázka č.5 vědomosti kuřáků o tabáku (druhy, původ, složení) Řady1 ano, z internetu ano z TV ne, protože mne to nezajímá ano, od výrobce ano, z časopisu a novin ne, ikdyž je to téma zajímavé Graf č.6, zdroj: vlastní ne, ačkoli je to téma zajímavé 66 ano, z časopisu a novin 54 ano, od výrobce 37 ne, protože mne to nezajímá 33 ano z TV 22 ano, z internetu 10 Tabulka č.4, zdroj: vlastní Jelikoţ mohli respondenti napsat odpověď vlastními slovy, vyšlo nám více odpovědí, neţ bylo dotázaných, v tomto případě 222. Nicméně z tohoto počtu odpovědí vychází, ţe 99 kuřáků, coţ je téměř polovina dotázaných, neví nic o tabáku. Někteří proto, ţe je to nezajímá a někteří se k informacím nedostali, ačkoli jim téma (sloţení, původ, odrůdy tabáku atd.) přijde zajímavé. U informovaných respondentů jako informační kanál nejvíce poslouţil tisk a různá periodika a naopak pouze 10 dotázaných získalo své informace na internetu. Přitom u psaní této diplomové práce bylo zjištěno, ţe nejvíce aktuálních informací o této problematice lze nalézt právě na internetu a to přímo od výrobců. Ačkoli je konkrétní sloţení cigaret výrobním tajemstvím, základní informace o odrůdách tabáku, pěstování tabáku či výrobě cigaret lze na internetu vyčíst. 34

27 Otázka č. 6 Kupujete (zkoušíte) novinky na trhu cigaret? Graf č.7, zdroj: vyplnto.cz Téměř 63% dotázaných respondentů nekupuje novinky na trhu a zůstává věrný svým osvědčeným výrobkům a značkám. Dalo by se usoudit, ţe průměrný český kuřák je velice konzervativní a nerad mění své zaběhnuté zvyky. Ostatně další otázka (č. 7) našeho dotazníku tuto skutečnost potvrzuje. Otázka č. 7 Jak často měníte svou oblíbenou značku? Sečteme-li odpovědi nikdy a téměř nikdy, je to dohromady 135 respondentů z celkových 202. Naopak pouze 4% dotázaných svou značku mění často. často 4% jiné 1% Jak často měníte značku? nikdy 17% někdy ano 31% téměř nikdy 47% Graf č.8, zdroj: vlastní 35

Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková. VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45

Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková. VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45 Marketingový výzkum tabákových výrobků Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45 Obsah Charakteristika zvoleného produktu... 3 Cena...

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Ceník cigaret Datum vydání: 29.3.2015

Ceník cigaret Datum vydání: 29.3.2015 BACCO RED*71.00 P 66,50 BACCO MODRÉ*71.00 P 66,50 BACCO MENTHOL*71.00 P 66,50 BACCO BLACK*71.00 P 66,50 BACCO SILVER*71.00 P 66,50 BACCO 100 BLACK*72.00 P 67,51 BACCO 100 SILVER*72.00 P 67,51 BENSON HEDGES

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství

VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství Czech Republic VYHLÁŠKA č. 344 Ministerstva zemědělství ze dne 30. září 2003, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Citace pův. předpisu: 344/2003 Sb. Částka: 113/2003 Sb. Datum

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011 Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 červen 2011 Obsah 1. Cíl průzkumu... 3 2. Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 fast facts... 4 3. Struktura klientů estetické plastické chirurgie

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka

2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 2.1 Celkový užitek a mezní užitek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu Statistika Téma: Průzkum o zahrádkářské soběstačnosti Studenti: Pavel Černý, Radek Čech Skupina: 2 31 Akademický rok:

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2011. 2011 Philip Morris ČR a.s.

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2011. 2011 Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2011 Návrh dividendy 1 260 Kč / akcie 884 Kč / akcie - z čistého zisku roku 2010 + 376 Kč / akcie - z nerozdělěného zisku minulých

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013

CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 CZECH REPUBLIC PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ POSTOJE K TABÁKOVÝM RESTRIKCÍM A ILEGÁLNÍMU OBCHODU S CIGARETAMI 02. 2013 DOKUMENT PŘIPRAVENÝ SPOLEČNOSTÍ MEMBER OF Michal Barta michal.barta@mareco.cz +420 244

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 21. května 2015 částka 5

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 21. května 2015 částka 5 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 21. května 2015 částka 5 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

CIGARETOVÉ PAPÍRKY VÁŽKA

CIGARETOVÉ PAPÍRKY VÁŽKA CIGARETOVÉ PAPÍRKY VÁŽKA Výrobní technologie cigaretového papíru je jedinečný sled operací, který vychází z více než stoleté tradice. Cigaretové papírky se vyrábějí z dřevní buničiny (celulózy). V papírcích

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Informační bulletin III. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Informační bulletin III. Q 2007. Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Informační bulletin III. Q 2007 Vydává Státní zdravotní ústav KMVP Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Soutěž o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne 2007 určeno pro Střední zdravotnické a

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

200 let tradice a zkušeností 20 let výrobků světové kvality. Za vůní tabáku

200 let tradice a zkušeností 20 let výrobků světové kvality. Za vůní tabáku 200 let tradice a zkušeností 20 let výrobků světové kvality Za vůní tabáku 2 Za vůní Philip tabáku Morris ČR a.s. Philip Morris ČR a.s. 1 Vážení přátelé, otevíráte brožuru společnosti Philip Morris ČR

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol

Rakovina není náhoda. Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů v rodinách studentů středních škol Agentura J.L.M. II/2012 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ.

SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. SKOŘICOVNÍK SKOŘICE JE KŮRA SKOŘICOVNÍKŮ. TYTO STROMY SE PĚSTUJÍ NA PLANTÁŽÍCH V TROPECH A SUBTROPECH (V ČÍNĚ, THAJSKU, INDONÉSII, CEJLONU, MADAGASKARU, BRAZÍLII, NA JÁVĚ, SUMATŘE). EXISTUJE SKOŘICOVNÍK

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

NORMA FFV-52 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RANÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR VYDÁNÍ 2008

NORMA FFV-52 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RANÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR VYDÁNÍ 2008 NORMA FFV-52 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti RANÝCH A KONZUMNÍCH BRAMBOR VYDÁNÍ 2008 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ New York a Ţeneva, 2008 FFV-52: Rané a konzumní brambory Strana 3

Více

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU,

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU Plíce

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

Ohodnocení společnosti, marketingu a životního prostředí

Ohodnocení společnosti, marketingu a životního prostředí 1 Kapitola 2 Modul 2 Marketingový plán Ohodnocení společnosti, marketingu a životního prostředí Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 2: Ohodnocení společnosti,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více