Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek Volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek Volitelné předměty"

Transkript

1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Charakteristika volitelného předmětu Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka, a to zejména při poslechu s porozuměním a při samotném ústním vyjadřování. Žáci mají získat větší samostatnost a jistotu v užívání již známého jazykového materiálu v tematicky širších a obsahově náročnějších projevech. Důraz se klade na zdokonalení dovednosti dorozumět se v běžných každodenních situacích a na schopnost vyjádřit myšlenky jednoduchou formou za pomoci známého jazykového materiálu. Celkově se vychází z tematických celků povinného vyučování, přihlíží se k zájmům a zaměření dané skupiny žáků. Převažuje orientace na přirozené situace, které spojují školní vyučování se životem a prostředím žáků. Žáci si osvojují schopnost začínat konverzaci, udržovat ji a zakončit. Učí se vyjadřovat své osobní zkušenosti, pocity a názory prostřednictvím osvojeného jazykového materiálu. Upevňují a automatizují se výslovnostní návyky získané v povinné výuce, slovní zásoba narůstá i poslechem a čtením textů, zaměřených zejména na oblast reálií. Předmětu je vymezena 1 vyučovací hodina v 8 ročníku. 8. ROČNÍK KONVERZACE V AJ VÝSTUPY UČIVO Představí širokou rodinu, ovládá popsat My family příbuzenské vztahy, umí se zeptat na rodinu Moje rodina svého kamaráda Pojmenuje jednotlivá zaměstnání popíše činnost. Zeptá se na druh práce, zná zaměstnání svých příbuzných Popíše části těla, užívá přídavná jména popisující vlastnosti osoby, rozliší kladné a záporné charakterové vlastnosti. Pojmenuje oblečení a materiál, komentuje módní přehlídku, she/he is wearing Profession Profese, zaměstnání My body, clothes Moje tělo, oblečení OSV komunikace, mezilidské vztahy OSV sebepoznání, poznávání lidí, kooperace Rozliší typy obydlí, pojmenuje části domu, popíše zařízení pokoje Užívá vazbu there is, there are, hovoří o domácích činnostech Rozezná druhy prodejen, umí je pojmenovat, přiřadí druh zboží. Seznámí se s anglickou měnou,zeptá se na cenu, určí kvantitu. Vytváří komunikaci v obchodě Hovoří o svých zájmech a schopnostech, oblíbených i neoblíbených činnostech a sportech Dokáže si objednat jídlo v restauraci, umí nabídnout jídlo a pití a na nabídku reagovat kladně i záporně. Pojmenuje česká i anglická jídla Housing Bydlení Shopping Nakupování Free time: My hobbies Volný čas: Koníčky Free time: At the restaurant Volný čas: V restauraci 1

2 Vypráví o oblíbeném filmu a hudbě, vytváří rozhovor s populární osobností, dokáže napsat krátkou recenzi na film Popíše pozemní, vzdušnou a vodní dopravu, pojmenuje dopravní prostředky, umí si zakoupit jízdenku. Vypráví o letní a zimní dovolené Zeptá se na cestu, případně poradí. Pojmenuje důležité objekty a památky Dokáže říci základní informace o Velké Británii, zná historii a současnost Londýna -čte nahlas plynule a foneticky správně texty obsahující známou slovní zásobu, vyhledá v textu informaci, vytváří projekty Free time: Film, music Volný čas: Film, hudba Transport, My holiday Doprava, prázdniny Orientation in a town Orientace ve městě Great Britain, London Práce s textem VMEGS Evropa a svět nás zajímá ZÁKLADY ADMINISTRATIVY Charakteristika volitelného předmětu Předmět svým pojetím a obsahem umožňuje žákům získat základní vědomosti, dovedností a celkovou orientaci ve využívání počítače pro psaní textů. Žák je veden tak, aby zvládl základy psaní na počítači správnou technikou a osvojené dovednosti správně využíval v praxi. Žáci se naučí ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou naslepo, to znamená, že píší texty tak, že je sledují zrakem na monitoru počítače nebo na papírové předloze a na klávesnici se nedívají. Postupně je práce rozložena na všechny prsty, takže se zrychlí výkon, uspoří vynaložená energie a pisatel (žák) se může soustředit pouze na obsah sdělení. Pro nácvik se používá výukového počítačového programu ZAV, což je označení hromadné individuální distanční výuky a tréninku z jednoho metodického pracoviště prostřednictvím internetu podporované a ve větších skupinách vedené vyučujícím. Každý žák má svůj soubor, za jehož pomoci výukou ZAV individuálně prochází. Předmět se vyučuje v odborné učebně vybavené počítači. Žák je veden ke správnému držení těla a k uplatňování bezpečnosti a hygieny práce. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA žák v psaní na počítači postupně zapojuje všechny prsty ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou naslepo dbá na správné držení těla dodržuje správnou polohu rukou na klávesnici zdokonalí postupně rychlost a přesnost při opisování textů dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce na počítači Cvičení programu ZAV 2

3 SEMINÁŘ A PRAKTIKA Z PŘÍRODOPISU Charakteristika předmětu Předmět navazuje na učivo přírodopisu, prohlubuje jej a doplňuje zejména o výuku praktických postupů uplatňovaných při hlubším poznávání přírodnin a přírody. Obsah učiva je podáván dětem takovým způsobem, aby chápaly přírodu systémově v souvislostech. Zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru přírodopis, část vzdělávacího oboru výchova ke zdraví a z průřezových témat se realizují především témata environmentální výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ale i osobnostní a sociální výchovy. Je vyučován v 7. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Seminář je organizován v odborné učebně přírodopisu, dále se využívá učebna výpočetní techniky a část výuky probíhá v přírodě. Podle možností se několikrát v roce organizuje vyučování v blocích a různé typy exkurzí a terénních cvičení. Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů a utváření vlastních postojů pomocí individuálních prožitků a rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Nejvyšším cílem je vybudovat v dětech citové pouto ke všem organismům a k přírodě jako celku, formovat člověka, který miluje přírodu a současně ví, jak se v přírodě pohybovat a objevovat její krásno či zajímavosti. Úkolem je vypěstovat u žáků elementární základy ekologického myšlení a tomu odpovídající chování a jednání v běžném životě. Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, pokus, kooperativní techniky, práce s informacemi a simulační hry. Převládajícími životními kompetencemi jsou řešení problému a chápání zásadních ekologických problémů. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - učitel: zadává samostatnou práci, např. referáty, problémové úlohy, doporučuje další studijní zdroje (populárně naučnou literaturu, časopisy, internet apod.) a tím nutí žáky k samostatnosti a aktivitě při učení kriticky hodnotí věrohodnost jednotlivých informačních zdrojů (např. tisk, televize, internet) při hodinách systematicky kontroluje a objektivně hodnotí práci žáků vlastním zaujetím pro studium přírody pomáhá vytvářet vztah žáků k vědění a poznávání Kompetence k řešení problémů - učitel: svými výkony v hodinách biologie vybaví žáky vědomostmi, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro rozpoznání "problému" a jeho řešení zadává žákům problémové úlohy a metodicky dohlíží na jejich řešení při řešení problémů umožňuje žákům hledat a nacházet nové přístupy a nová řešení Kompetence komunikativní - učitel: otevřeně komunikuje s žáky o problémech a biologických souvislostech vyjadřuje se jasně, srozumitelně, věcně a gramaticky správně, totéž vyžaduje i od žáků zadává úlohy, při jejichž řešení musí žáci kombinovat různé komunikační technologie (tisk, televize, internet) Kompetence sociální a personální - učitel: zadává žákům skupinovou práci a dohlíží, aby se každý zodpovědně a konstruktivně zapojil do řešení veřejně kritizuje a potírá jakékoli náznaky neúcty, nadřazenosti či snahy o zneužívání odlišného temperamentu, sebevědomí nebo postavení jednotlivce v rámci pracovní skupiny nebo třídy skupinovou diskusí o výsledcích práce jednotlivce nebo skupiny rozvíjí schopnost žáků v sociálním kontextu sebekriticky hodnotit sama sebe Kompetence občanské - učitel: je svým vztahem k přírodě a lidem pro žáky příkladem důrazně dohlíží na slušné a ohleduplné chování žáků 2

4 Kompetence pracovní - učitel: v rámci laboratorních cvičení učitel umožní žákům pracovat s přístroji a pomůckami pro zkoumání přírody a živých organismů důsledně kontroluje dodržování pracovních postupů zadává žákům také dlouhodobější úkoly a tím je připravuje na soustavnou práci Nejdůležitější integrovaná průřezová témata Mediální výchova Výchova demokratického občana Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Očekávané výstupy Dodržuje základní pravidla bezpečné práce a chování při poznávání živé přírody. Aplikuje praktické metody poznávání přírody osvojené v přírodopisu. Žák dokáže pracovat s mikroskopem, připravit a nakreslit mikroskopický preparát, vypracovat laboratorní protokol, formulovat závěry a výstupy. Běžně používá atlasy k určování rostlin či živočichů, umí pracovat s jednoduchým klíčem. Vyrobí herbář rostlin. Žák dokáže popsat danou lokalitu z hlediska výskytu vybraných rostlin a živočichů, z hlediska ekologických vztahů a vazeb. Zná některé bioindikátory živin (přebytku dusíku) v půdě i ve vodě, čistoty vod a ovzduší, umí na základě jejich výskytu vyhodnotit stav životního prostředí. Chápe význam zoologických zahrad i problémy chovu zvířat v zajetí. Zná hlavní zásady chovu vybraných druhů hospodářských zvířat. Má přehled o průměrné užitkovosti nejdůležitějších hospodářských zvířat. Zná hlavní zásady chovu vybraných druhů exotických živočichů. Uvědomuje si biodiverzitu živočišných druhů jako výsledek vývoje organismů v různých podmínkách. Zná hlavní zásady pěstování vybraných druhů exotických rostlin. Uvědomuje si biodiverzitu rostlinných druhů jako výsledek vývoje organismů v různých podmínkách. Orientuje se v základních ekologických pojmech (potravní řetězec, ekosystém, populace, společenstvo, konzument, producent, rozkradač, parazitizmus, symbióza) a uvede konkrétní příklady. Vysvětlí pojmy a jevy teplotní inverze, skleníkový efekt, kyselé deště, ozonová díra, eutrofizace vod a půd, popíše příčiny vzniku těchto jevů a jejich vliv na živé organismy. Dokáže vyjmenovat a stručně charakterizovat obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, zná přednosti i problémy plynoucí z využívání jednotlivých zdrojů energie z hlediska kvality životního prostředí i ekonomické náročnosti Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu ekosystémů. Orientuje se v globálních problémech biosféry, uvede příklady narušení rovnováhy v ekosystému ve svém okolí i ve světě. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Učivo Pozorování přírody Práce s mikroskopem Určování rostlin a živočichů Pozorování a popis přírodní lokality Bioindikátory čistoty vod, ovzduší a živin v krajině Zoologické zahrady v ČR a jejich význam Chov hospodářských zvířat Zásady chovu vybraných druhů Hygiena a bezpečnost chovu, bezpečnost práce se zvířaty Chov drobných exotických živočichů Zásady chovu exotických živočichů (akvarijní ryby, sklípkani, štíři, strašilky, hadi, ještěři, exotičtí ptáci, atd.) Pěstování exotických rostlin Pěstování masožravých rostlin, epifytních rostlin, orchidejí a jiných botanických kuriozit Hydroponické pěstování okrasných rostlin Ekologie Základní ekologické pojmy Životní prostředí (živé a neživé složky, vztahy mezi složkami životního prostředí, vzájemná závislost všech životních forem ekologického systému). Člověk a životní prostředí Ekologické problémy lidstva Využívání přírodních zdrojů, jejich omezenost Zneužívání zvířat člověkem Obchodní a ekonomický význam přírody, problém závislosti člověka a ekonomie na životním prostředí Ekologické a sociální problémy třetího světa 3

5 Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce a klima ve skupině. Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Kultivovaně a efektivně formuluje, vyjadřuje a prosazuje své myšlenky a názory. Zpracování jednoduchého projektu SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení Seminář je určen pro žáky se specifickým zájmen o historii i současnost různých oblastí lidského života a kultury, o problémy života v současném světě, o sledování různých kultur z hlediska společenského a kulturního. Cílem je propojit a utřídit poznatky a dovednosti získané ve společenskovědních předmětech, při různých činnostech i v životě mimo školu, naučit se pracovat s různými informačními zdroji, kriticky posuzovat získané informace, diskutovat, klást vhodné otázky. Při hodinách bude kladen důraz na regionální historii, žáci navštíví regionální muzea, prohlédnou si místní pamětihodnosti, seznámí se s významnými rodáky. Časová dotace - 2 hodiny týdně. V Semináři společenských věd rozvíjena všechna průřezová témata, především ale Multikulturní výchova- kulturní diference, etnický původ, multikulturalita; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech-evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané; Výchova demokratického občana. Při práci na plakátech, informačních tabulích využijí Mediální výchovu a Osobnostní a sociální výchovu Výstupy Učivo Průřezová témata Vytvoří fotodokumentaci současného stavu místní památky a porovná s původním Vyhledá informace o pomocných historických vědách a Historie památek v Dobrovici Pomocné vědy historické MedV-tvorba mediálního sdělení OSV- kooperace vytvoří informační plakáty Pozná vánoční i velikonoční symboly cizích států, porovná s českou tradicí v současnosti a minulosti Vytvoří informační leták o historii a současnosti EU Vánoční svátky Velikonoční svátky Biblická tradice EU Multikulturní výchova VMEGS-Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět, Vytvoří model středověkého města, porovná se současnými urbanistickými trendy, srovná činnost samosprávy Vytvoří informační plakát, kde zachytí historii města Dobrovice a okolí Pozná rodové znaky šlechtických rodů a znaky měst v okolí Připraví referát na téma rozvoj automobilismu nebo cukrovarnictví na Mladoboleslavsku Vytvoří informační plakáty na jednotlivá světová náboženství, celosvětově známé sekty Středověk, středověká města Historie Dobrovice Heraldika Návštěva Muzea Auto Škoda, cukrovaru Světová náboženství Jsme Evropané VDO-občan. společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Multikulturní výchovamultikulturalita, kulturní diference rozpozná manipulativní jednání sekt sekty MedV- tvorba med. sdělení odsoudí antisemitismus, xenofobii, rasismus Světová náboženství OSV- sociální a morální rozvoj MV- etnický původ, lidské vztahy, kulturní diference 4

6 TECHNICKÉ KRESLENÍ Charakteristika předmětu. Předmět má žákům umožnit zvládnout základy technického kreslení potřebné nejen pro další studium, ale především pro praktický život.žáci by se měli naučit používat pomůcky a materiály pro rýsování, rýsovat tužkou, resp. tuší, používat šablonky a popisovat technickým písmem, zobrazovat tělesa do roviny a opačně modelovat tělesa ze zadaných obrazů. Předmět vede žáky k přesnosti a pečlivosti, výrazně přispívá k rozvoji prostorové představivosti žáků. Předmět je určen především pro ty žáky, kteří mají zájem o studium technických oborů nebo o učební obory s technickým zaměřením, navazuje na předmět matematika, který vhodně doplňuje. Je významnou složkou preprofesní přípravy žáků. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PR.TÉMA Žák rozezná druhy čar a jejich užití rýsuje čáry používá technické písmo ke kótování (s užitím šablonky i od ruky) rýsuje kolmice a rovnoběžky, obdélníky čtverce, pravidelné mnohoúhelníky Druhy čar a jejich užití.technické písmo pomůcky a materiál druhy čar a jejich užití rýsování čar rýsování pravidelných mnohoúhelníků rýsování kolmic a rovnoběžek obrazce a ornamenty měřítko zobrazení základní pravidla kótování zobrazování a kótování plochých součástí technický výkres ovládá základní pravidla volného rovnoběžného promítání umí zobrazit krychli, kvádr, hranol, jehlan, kužel, válec a tělesa z nich složená aplikuje základní pravidla pravoúhlého promítání zobrazí sdružené průměty krychle, kvádru, hranolu, válce, jehlanu, kužele rozpozná komolý jehlan a komolý kužel narýsuje sdružené průměty jednoduchých těles složených ze základních těles rozezná druhy a formáty technických výkresů, měřítko zobrazení technicky zobrazí jednoduché součásti rozliší kótování ve strojírenství a stavebnictví přečte jednoduchý technický náčrt nebo výkres kreslení řezů Volné rovnoběžné promítání. základní pravidla a technické údaje promítání zobrazení krychle, kvádru, hranolů zobrazení jehlanu, válce, kužele zobrazení těles složených z hranolů, válců, jehlanů náčrty Pravoúhlé promítání na dvě (tři) navzájem kolmé průmětny základní pravidla promítání nárys, půdorys, bokorys sdružené průměty hranolu, válce, jehlanu, kužele, komolého jehlanu a kužele sdružené průměty jednoduchých těles složených ze základních těles doplňování průmětů Technické výkresy druhy a formáty technických výkresů. měřítko zobrazení technické zobrazení jednoduchých součástí kreslení řezů kótování výkresů ve strojírenství základní pravidla kótování ve stavebnictví čtení technických náčrtů 5

7 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Environmentální výchova vede žáky k pochopení složitosti vztahů mezi člověkem a životním prostředím. Předmět zachycuje rychle se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím z hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, z hledisek časových i prostorových. Vede jedince k utváření hodnot jako je odpovědnost za své chování ve vztahu k prostředí a k aktivní účasti na jeho ochraně. Seznamuje žáky s principy udržitelného rozvoje společnosti. Vzdělávání v předmětu environmentální výchova: - rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí - poskytuje žákům prostředky a metody pro chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a prostředím v různých oblastech světa - umožňuje poznat základní podmínky života a jejich ohrožování - podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování - přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí - vede žáky k odpovědnosti ve vztahu k přírodě a přírodním zdrojům, k ochraně přírody - rozvíjí schopnost diskutovat, argumentovat, vyhledávat podklady a informace k daným problémům OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PR TÉMA Žák: posoudí význam a funkce lesa zdůvodní, proč nadměrné využívání lesa k rekreaci a k ekonomickým aktivitám ohrožuje životní prostředí rozvine praktické dovednosti zkoumání životního prostředí vysvětlí význam ochrany lučních společenstev vyhledá informace o účincích některých léčivých rostlin, nasbírá je,usuší a sestaví z nich informační sbírku (v průběhu celého roku) posoudí biologickou diverzitu ve městě a uvědomí si potřebnost její ochrany zváží vztah mezi biodiverzitou a stavem ŽP zhodnotí čistotu venkovního a vnitřního znečištění ovzduší objasní problém způsobený ztenčováním ozonové vrstvy a navrhne potřebná ochranná opatření zjistí více informací o změnách klimatu a následcích, které tento proces má pro lidi a životní prostředí vysvětlí význam vody, prakticky ověří některé vlastnosti vody vyhledá informace o znečištění vody prakticky předvede princip čištění vody rozliší jednotlivé funkce půdy zdůvodní význam půdy a její ochrany zhodnotí význam biologické rozmanitosti a nebezpečí zrychlujícího se vymírání druhů shrne význam zemědělských produktů v každodenním životě zjistí, co jsou GMO, kde se s nimi setká a jaká jsou rizika jejich používání vysvětlí význam biopotravin popíše rizika průmyslové činnosti ve vztahu k ŽP a navrhne jejich snížení zhodnotí negativní vlivy dopravy na ŽP seznámí se s možnostmi zlepšení automobilů, aby se staly šetrnější k ŽP odhadne, jaké škody může mít turistika a rekreace na ŽP porovná míru hluku v různých prostředích, určí zdroje hluku navrhne možnosti snižování znečištění hlukem objasní negativní dopad výroby energie na ŽP kriticky zhodnotí výhody a nevýhody alternativních zdrojů energie doporučí způsoby ekonomického a efektivního využití energie posoudí vážnost problémů s odpady porovná životní cyklus některých materiálů navrhne, jak minimalizovat množství odpadů prozkoumá a posoudí, jaké změny se v obci dějí vysvětlí, jak spotřebitelské chování může mít negativní dopad na lidské zdraví a na životní prostředí rozvine kritický přístup k informacím na etiketách výrobků, posoudí triky reklamních sloganů objasní svou existenční závislost na Zemi i obecnou závislost na většině věcí, které člověk vytvořil a používá rozliší nepoměr současného rozdělení hmotných i nehmotných statků ve světě vysvětlí souvislost a provázanost přírodního bohatství, úrovně ekonomiky a životních možností EKOSYSTÉMY Les Louka, léčivé byliny Lidská sídla ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA Vzduch, ozon skleníkový efekt, Voda Půda Ochrana biologických druhů, biodiverzita LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zemědělství a ŽP, GMO, biopotraviny Průmysl a ŽP Doprava a ŽP Cestovní ruch Hluk Energie Materiály a odpady VZTAH ČLOVĚKA K PROSTŘEDÍ Naše obec Konzumní společnost Nerovnoměrnost života na Zemi, chudoba, globalizace Trvale udržitelný rozvoj, naše Země v budoucnosti OSV OSV OSV OSV VDO OSV VDO, OSV MV, OSV EGS, OSV, MKV VDO 6

8 zhodnotí základní principy trvale udržitelného rozvoje posoudí problémy ŽP, kterým bude muset naše Země čelit v budoucnosti Zpracování a prezentace informací Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět zpracování a prezentace informací rozšiřuje nabídku volitelných předmětů. Je zaměřen především na práci s počítačem. Učební osnovy jsou zpracovány tak, aby učivo navazovalo na předcházejí výuku informatiky. Učivo umožňuje aplikovat a upevňovat již získané informace a doplňuje je zcela novými. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií, porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím, k rozvoji schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení, porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací, využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce, tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce, pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů, respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW, zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích k šetrné práci s výpočetní technikou Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami i multimediálními soubory s cílem tvorby jednoduchých prezentací např. v programu MS PowerPoint a webových prezentací např. v editoru MS FrontPage. U žáků je rozvíjeno algoritmické myšlení, učíme je využívat Internetu jako zdroje informací, prostředku pro komunikaci a výměnu názorů, prostředku pro sebevzdělávání a především prostředku pro prezentaci své práce. Výuka probíhá v počítačové učebně. Zde mají žáci 2 hodiny týdně. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení - zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. - tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů - zadáváním úloh a projektů jsou žáci vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více - vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce Kompetence komunikativní - žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty - při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální - při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. - žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské - žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...) 7

9 - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami Kompetence pracovní - žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou - žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst Očekávané výstupy Má přehled o vývoji výpočetní techniky. Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení počítače a vysvětlí jejich funkci. Programy, které zná, umí zařadit do příslušné skupiny (podskupiny). Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina (podskupina) programů slouží. Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové disky. Umí si prohlédnout obsah jednotlivých disků. Dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně odstranit. Samostatně si uspořádává data na svém uživatelském kontě. Upraví vzhled dokumentu, chápe význam stylů a dokáže je prakticky používat.s citem uplatňuje obrázky v textu.má plně pod kontrolou uspořádání textu a dalších objektů na stránce. Na webu vyhledá stránku(obrázek) o určitém tématu, uloží ji Web používá jako zdroj informací. El. poštu bezchybně používá pro komunikaci i pro odesílání souborů.. Vytvoří tabulku, naplní ji číselnými hodnotami a upraví její vzhled. S daty pomocí vzorců provádí jednoduché operace. Vytvoří graf. Tabulku a graf různými způsoby vkládá do textového editoru. Ukáže na příkladech způsoby prezentace informací. Spustí prezentační program a prohlédne si již vytvořenou prezentaci Vytvoří vlastní prezentaci na zadané téma. Vysvětlí pojmy: softwarové pirátství, etické kódy využívaní software. Objasní, proč Internet nezaručuje vždy pravdivost informací a že obsahuje informace eticky závadné, uvede příklady. V textech regionálních tiskovin vyhledá porušení typografických pravidel a vyjádří se k celkovému estetickému zpracování textu a obrazu. Vytvoří jednoduchý soubor webových stránek propojených hypertextovými odkazy.. Učivo VÝVOJ POČÍTAČŮ HARDWARE G) SOFTWARE operační systémy, aplikace, utility, systémové utility,antivirové programy;komprimační programy PRŮZKUMNÍK Práce se složkami a soubory TEXTOVÉ EDITORY - MS WORD - formát písma a odstavce - vložení obrázku, formát obrázku - tvorba tabulek, - Editor rovnic - vzhled stránky - záhlaví a zápatí, číslování stránek - spolupráce s dalšími aplikacemi Internet WWW El. pošta ( ) Tabulkové procesory práce s jednoduchými vzorci vytvoření grafu na základě tabulky; vložení tabulky a grafu do textového editoru Prezentace informací - MS PowerPoint způsoby prezentace informací (webové stránky), prezentační programy, multimédia) prezentační program: ukázka, použití, vytvoření vlastní prezentace ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační etika estetická a typografická pravidla Tvorba webových stránek - FrontPage SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Volitelný vyučovací předmět Seminář z matematiky vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Je určen pro žáky 9. ročníku, 1 hodinu týdně, resp. v dvouhodinových blocích po dvou týdnech. Poskytuje žákům hlubší matematické vědomosti a dovednosti potřebné pro další studium na střední škole, pro orientaci v praktickém životě i pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Seminář z matematiky rozvíjí schopnosti a prohlubuje dovednosti žáků (kombinatorické a logické myšlení, kritické usuzování, srozumitelnou a věcnou argumentaci apod.) zejména řešením problémových a aplikovaných matematických úloh (problémů) z praxe. Používá modelování situací z běžného života, zdůrazňuje možnosti praktického využití získaných řešení, vede žáky k hlubšímu poznávání matematiky i k praktickému ověřování skutečnosti, že k vyřešení problémů lze dospět různými způsoby. 8

10 Tematické celky Semináře z matematiky jsou voleny tak, aby na sebe časově navazovaly v rámci povinného předmětu Matematika. Pozornost je věnována matematickým a kombinatorickým hrám a různým logickým zajímavostem. Náplní semináře je i příprava žáků na matematické soutěže, přijímací zkoušku z matematiky na střední školu a na úspěšné zvládnutí různých evaluačních testů s matematickým obsahem. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel : - vede žáky k vyhledávání a třídění informací a k operování s nimi - učí žáky vyvozovat závěry a samostatně obhajovat vlastní stanoviska - vede žáky k užívání správné terminologie, znaků a symbolů - zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků - sleduje při hodině pokrok všech žáků Kompetence k řešení problémů učitel: - zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů - učí žáky řešit problémové situace ve škole i mimo ni - učí je rozpoznávat problém a pochopit ho, přemýšlet o jeho příčinách a nalézat způsoby řešení - vede žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, nacházet jejich shodné, podobné či odlišné znaky - učí je využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů - podporuje je v tom, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali vhodné řešení problémů Kompetence komunikativní učitel: - zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat - učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace - netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků - učí žáky vyjadřovat a obhajovat vhodnou formou své názory a postoje Kompetence sociální a personální - učitel - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - dodává žákům sebedůvěru - zařazuje do výuky kooperativní činnosti práci ve dvojicích i ve skupinách, ve kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají Kompetence občanské učitel: - zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní - motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních - snaží se vytvářet v žácích mravní hodnoty /ohleduplnost, takt, tolerance/ Kompetence pracovní učitel: - vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi - vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci - sleduje plnění povinností, zadaných úkolů Očekávané výstupy Vyřeší příklady s racionálními čísly, které obsahují různé početní operace a závorky S porozuměním počítá slovní úlohy na procenta Určí úroky z vkladů Rozlišuje přímou a nepřímou úměrnost, uvádí příklady z praxe Řeší slovní úlohy s užitím poměru a trojčlenky Určí druhé mocniny a odmocniny z tabulek nebo na kalkulačce Vysloví znění Pythagorovy věty a s porozuměním ji využívá při řešení jednoduchých praktických problémů Určí hodnotu výrazu s proměnnými pro zadané hodnoty proměnných Sčítá, odčítá a násobí mnohočleny Upraví mnohočlen na součin vytknutím před závorku Užívá vzorce pro druhou mocninu součtu a rozdílu jednočlenu a pro rozdíl druhých mocnin jednočlenů Provádí početní operace s lomenými výrazy Užívá ekvivalentní úpravy při řešení rovnic a jejich soustav Soustavy vyřeší vhodnou metodou Využije lineární rovnice a soustavy při řešení úloh z praxe Vypočítá obvody a obsahy základních i složených geometrických obrazců pomocí vzorců Užije znalostí při řešení slovních úloh Vypočítá objem a povrch hranolů, jehlanu, kužele, válce, koule Vyřeší slovní úlohy s uvedenými tělesy Sestrojí osu úsečky, osu úhlu, tečny z bodu ke kružnici Sestrojí ze zadání stran, úhlů, výšek, těžnic trojúhelníky, čtyřúhelníky Učivo Racionální čísla Procenta Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta Úpravy algebraických výrazů Řešení lineárních rovnic a jejich soustav Obvody a obsahy obrazců Povrchy a objemy těles Konstrukční úlohy 9

11 Užije goniometrické funkce ostrého úhlu při řešení úloh praxe Určí definiční obor a množinu hodnot funkce Sestrojí a popíše graf lineární funkce, kvadratické funkce, nepřímé úměrnosti Funkce Mediální výchova Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu zpracování a prezentace informací Volitelný vyučovací předmět Mediální výchova je určen žákům 9. ročníku, je mu vymezena 2 hodinová týdenní dotace. Seminář nabízí osvojení základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií, získání dovednosti k analýze sdělení, k posouzení jeho věrohodnosti. Naučí využívat tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času. Výchovné a vzdělávací strategie VVS jsou odvozeny od metodických postupů užívaných v ČJ. Větší důraz je kladen na kooperativní vyučování, práci ve skupinách i na samostatné práce žáků. 9. ročník OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Popíše roli médií v minulosti i v současnosti Rozlišuje zábavní prvky ve sdělení od informativních a společensky významných Rozpozná a odsoudí násilí, rasistické a xenofobní názory Rozpozná předsudky, vyhledá v textu zjednodušující soudy Dodržuje etické normy Rozlišuje hodnotící prostředky ve sděleních, způsoby ovlivňování diváků Zná stavby a uspořádání zpráv Použije výrazové prostředky ve vlastním mediálním sdělení Zná a uvědomuje si pozitiva i negativa komunikaci na internetu Rozpozná rozdíl mezi reklamou, zábavou a faktickým sdělením Vyjmenuje funkci médií v době voleb Vytvoří vlastní mediální kampaň Zná druhy reklamy a způsoby vlivu na diváka Sestaví vlastní reklamní kampaň, vytvoří slogany UČIVO Terminologie média, mediální gramotnost, masová média Stručné dějiny médií- tisk, rozhlas, televize Vliv médií- pozitivní a negativní vlivy Média a zábava reality show Násilí v médiích Stereotypy v médiích Rasistické a xenofobií názory a postoje v mezilidském styku Regulace a autoregulace médií Novinářská etika Etika v reklamě Zpravodajství- rozlišování prostředků hodnocení, ovlivňování diváků Zpravodajské hodnoty- význačnost, personalizace, negativita, překvapení, blízkost, Titulky Chat- bezpečná komunikace na internetu Časopisy pro mládež Média a politika Média a volby Politická reklama Plakát a propaganda Marketing a média metody, financování Programové schéma, sledovanost Reklama funkce, podoby, přesvědčovací techniky Slogan Reklamní kampaň 10

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ 2 2 2 Ruský jazyk 10 RJ 2 2 2 Cvičení z matematiky 13 CM 1

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z

Více

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Příloha Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Vyučovací předmět: Německý jazyk

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Název RVP. Platnost. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Název RVP. Platnost. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s povinně volitelnými Vzděláním k budoucnosti Datum 2.1.2007 Název RVP Platnost od 1. 9. 2007 Platnost od 1.9.2010 1.1 Volitelné

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Zednické práce. Obor vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Zednické práce. Obor vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36-67-E/01 Platnost od 1. 9. 2013 Obsah 1. Identifikační údaje o škole 3 2. Profil absolventa 4 2.1. Popis uplatnění absolventa v praxi 4 2.2. Očekávané kompetence

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Práce ve stravování 65-51-E/02 RVP: 65-51-E/02 Práce ve stravování Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je nový název oboru Ředitel školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více