NÁZOROVÉ HLADINY ÚČASTNÍKŮ CŽV NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM (PF UJEP) NA VYUŽITÍ ICT A E-LEARNINGU VE STUDIU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZOROVÉ HLADINY ÚČASTNÍKŮ CŽV NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM (PF UJEP) NA VYUŽITÍ ICT A E-LEARNINGU VE STUDIU"

Transkript

1 NÁZOROVÉ HLADINY ÚČASTNÍKŮ CŽV NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM (PF UJEP) NA VYUŽITÍ ICT A E-LEARNINGU VE STUDIU JIŘÍ SOUKUP Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Příspěvek prezentuje zkušenosti a názorové hladiny studujících na úlohu ICT v programech CŽV, speciálně v DPS v rámci předmětu Didaktická technologie (Základy informačních technologií II), a na elektronickou podporu výuky. Klíčová slova: e-learning, ICT kompetence, celoživotní vzdělávání, elektronická podpora vzdělávání, LMS. Abstract: Experiences and students opinion levels of the role of ICT in programmes of the Lifelong Learning Centre, especially in the Pedagogical Follow-up Study programme, subject Didactics technologies (Basics of ITC II), and of electronic support of instruction. Key words: e-learning, ICT competence, Lifelong learning, electronic support of instruction, LMS- Learning Management System. 1. ÚVOD V rámci zvyšování odborných kompetencí a kvalifikačního profesního růstu pedagogických pracovníků vstupují zájemci o studium do různých forem celoživotního vzdělávání (CŽV). Jednou z možností je program CŽV Doplňující pedagogické studium určené primárně pro pracovníky v pedagogické praxi. Vzhledem k poměrně značnému zájmu o toto studium a k omezeným možnostem vzdělávacích institucí z hlediska prostorového a časového, je důležitý podíl samostudia studujících. K takové organizaci studia může významně napomoci aplikování prvků elearningu. Nezbytnou podmínkou pro elektronické vzdělávání je počítačová kompetence, která není zatím příliš vyrovnaná a ani příliš vysoká (Soukup, 2003). Tento stav se sice postupně časem zlepšuje, nicméně společenská setrvačnost, osobní stereotyp a určité vnitřní zábrany dospělé populace k vyššímu využívání ICT stále přetrvávají,

2 a to zvláště v procesu vzdělávání, kde je využití ICT často redukováno na elektronickou lineární prezentaci při frontální výuce nebo na zadávání izolovaných úkolů typu vyhledání nějaké zadané informace pomocí internetu. Projektové vyučování, zařazení navigovaného větvení v prezentacích, využití možných zpětnovazebních prvků a interaktivity elektronických modulů ve vzdělávání a učení je zatím minimální. Z mého osobního pozorování, rozhovorů a dalšího zkoumání vzdělávacích situací v praxi vyplývá, že tato situace v ICT kompetencích je do značné míry ovlivňována absencí osobní fluence, kreativity, profesního úsilí. Při využívání informačních a komunikačních technologií je zřetelný značný podíl bezmyšlenkovitého uživatelského aplikování něčeho hotového firemně připravené šablony, kliparty, apod. (Soukup, 2004). Protože působím na Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a právě můj podíl na výuce DPS je kurz Informačních a komunikačních technologií, mohu zřetelně pozorovat obě stránky vzdělávání studujících. Tedy jejich vztah k ICT a počítačovou gramotnost, ale také připravenost a vztah k možnostem elektronického vzdělávání obecně. 2. VSTUPNÍ PODMÍNKY PRŮZKUMU V posledních 2 letech mě zaujala určitá diference v pohledu studujících na ICT a elektronizaci v osobním, společenském a profesním životě, současně ve vztahu ke vzdělávání za podpory ICT. Struktura výuky Základů informačních technologií II multimédia je konstruována do tří modulů. Prezenční část s teoretickou znalostní základnou a praktickou ukázkou tvorby elektronických prezentací různého typu. Následuje samostudium za využití LMS a elektronického kurzu s doprovodnými úkoly a autotesty. Závěr je prezenční testování, opět za pomoci vygenerovaného testu v LMS. Prezenční forma je zatím nutná z hlediska problematiky identifikace studujících (Pejsar, Soukup, 2005). Již v úvodním výukovém modulu jsem nucen řešit různé námitky a problémy studujících, více méně uměle spojované s elektronickým způsobem podpory výuky.

3 Názory a nespokojenost studujících je nejčastěji vyjadřována v okruzích: neznalost obsluhy počítačů (ze studia na SŠ i VŠ), nedostupnost k internetu, nemožnost osobní konzultace v případě pochybnosti či nepochopení výukové látky, časová osobní přetíženost a věty typu: Já to neumím a jak se to mám naučit? s modifikacemi jak, kdo, kdy, kde, proč, a tak podobně. Na tyto argumentace nabízím různá konstruktivní řešení např.: každodenní dostupnost připravené studovny na PF UJEP, možnost studia v domovských školách vybavených PC s Internetem (i na základě programu INDOŠ), využití volného přístupu k Internetu v knihovnách, až i možné využití Internetových kaváren, nabídka konzultačních hodin lektora, možnosti využití porad s tutorem em či telefonicky, apod., tedy v podstatě běžné studijní možnosti (a to shodně i pro ne-elektronickou výuku). Tyto odpovědi nejsou většinou kladně přijímány. Jakoby byla snaha o naučení se všeho jen v prezenční výuce a víc na nás nechtějte, už tak jsme přetíženi. Tyto v praxi řešené okruhy problémů a postřehy určité rozporuplnosti v názorech a postojích těchto studujících mě vedly k myšlence, pokusit se blíže podívat na vnitřní postoj studujících k ICT a elearningu. a to zvláště v situaci, kdy právě kurz ZIT II je koncipován tak, aby splňoval základní myšlenky RVP o rozvíjení volních vlastností osobnosti, o osobním adaptabilním podílu na způsobu vzdělávání apod., s ohledem na studium DPS. Určující základnou pro tento průzkum byly také následující vstupní podmínky: elearning je vhodným nástrojem distančního vzdělávání. Jde o moderní technologii výuky s podporou počítačových technologií. Nové znalosti a vědomosti jsou zpracovány formou multimediálních počítačových prezentací, které v sobě spojují text, obrazovou informaci a zvuk. K řízení a vyhodnocování výuky využívá databázové nástroje. Počítačové prostředky umožňují situace složitých jevů, ale rovněž prohlubují a zkvalitňují motivaci i zpětnou vazbu studentů. Současně stupňují aktivní účast studujícího.

4 Výhody i nevýhody elektronického vzdělávání můžeme stanovit z různých úhlů pohledu. Názory se mohou lišit u studentů, vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů nebo poskytovatelů elearningových služeb. Elektronické vzdělávání má tyto základní výhody a nevýhody: Výhody: - dostupnost, - individuální tempo a čas studia, - interaktivita (zpětná vazba), - variabilita, - pružná aktualizace vzdělávacích modulů, - masovost, - průběžná kontrola znalostí (autotesty), - možnost vytištění vybraných okruhů, - přímá vazba na další informační zdroje, - úspora nákladů. Nevýhody - vyžaduje odpovědnost, podporu, motivaci a sebemotivaci studujících (výhoda či nevýhoda?), - závislost na počítačových technologiích, - osamocenost studujícího, - menší praktické zkušenosti, Účinek elearningu snižuje také standardizace kurzů pro co největší počet účastníků, kdy specifické potřeby některých studujících nemusí být zcela uspokojeny. Ministerstvo informatiky zadalo agenturní průzkum úrovně počítačové a informační gramotnosti české populace. Velice zajímavě vyzněla situace ve využívání informatiky ve výuce a ve stavu gramotnosti pedagogických pracovníků. Cílem tematické inspekce bylo zmapovat využívání ICT ve výuce všech předmětů, vyjma informatiky, nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit. Ačkoli je samotná výstupní zpráva poměrně krátká, přináší několik důležitých zjištění. Více než 90 % učitelů mohlo podle stanovených pravidel používat počítačovou (multimediální) učebnu při výuce svých předmětů. Jen 11b% učitelů mělo k dispozici PC pro výuku přímo ve třídě, kde zpravidla předmět vyučovali. 31b % žáků používá počítač pouze v informatice, v ostatních předmětech s ním nepracuje. Co z toho tedy plyne? Průzkum zadaný Ministerstvem informatiky mimo jiné tedy potvrzuje, že školství je v míře přizpůsobivosti moderním trendům na jednom

5 z posledních míst. Ve využívání ICT ve vzdělávacím procesu existuje značný prostor, který zatím není pedagogy využit. 3. PRŮZKUM NÁZOROVÝCH HLADIN NA E-LEARNING Průzkum probíhal v roce 2005/2006 v rámci DPS a KS na PF UJEP Ústí nad Labem. Regionální působnost je v Ústeckém kraji, počet respondentů byl 185 studujících v průměrné věkové kategorii 39 let. Tito studující měli profesní pedagogické zaměření, tedy se specificky jednalo o získávání ICT kompetencí pedagogických pracovníků v programech celoživotním vzdělávání. Byly použity metody pozorování, řízené rozhovory, dotazník a písemně vyjádřený názor na ICT v osobním, společenském a profesním životě. Cílem bylo blíže zjistit podíl, shodu či rozdíl ve vnímání ICT ve všech sférách života. Pro základní výsledky tohoto šetření nebylo bráno v úvahu dílčí rozložení podle pohlaví, vzdělání či věku, výsledky byly shrnuty jako celek. Dotazníkové otázky byly rozloženy tak, aby respondenti odpovídali v podstatě na shodné otázky, ale odlišně podané, jednou jako obecný názor na situaci (směrem ven, jak si studující myslí, že by to tak mělo být ) a podruhé více osobně (vnitřní osobní aktuální vjem). Otázky byly neuspořádané, aby se eliminovala možnost jejich vzájemného propojení respondentem. Na tento dotazník navazovaly rozhovory a písemně zpracovaný názor na téma Můj život s multimediálními technologiemi (osobní, profesní a společenský). Písemná názorová hladina byla použita pro doladění významu uváděných hodnot v dotazníku. Některé výstižné části vyjádřených názorů respondentů jsou pro podpoření diskuse uvedeny v závěru tohoto příspěvku. Pro základní rozbor jsem vyčlenil 3 oblasti porovnání. Vždy byla použita hodnotící škála 1 5, s váhou: 1 = vůbec ne, nevhodné, nevýznamné, až stupeň 5 = zcela určitě, velmi vhodné, velmi významné. První oblast udává názory na vhodnost a efektivnost zařazení prvků elearningu do vzdělávání podle věkových skupin. Jedná se o věk odpovídající ZŠ, dále SŠ, VŠ a CŽV dospělých podle věkového rozložení studujících DPS graf č. 1.

6 Druhá oblast byla vyhrazena míře výhodnosti elektronického samostudia. Porovnával jsem otázky sledující výhodnost osobní volby času a místa studia, finanční dopady a celkovou výhodnost či nevýhodnost zařazení prvků elearningu do kurzu DPS graf č. 2. Třetí část byla věnována konkrétní specifikaci hodnoty elearningu z hlediska interaktivity, informační významnosti a didaktického působení, a to z hlediska obecného názoru ve srovnání hodnocení právě absolvovaného kurzu ZIT II (podle kapitoly: Vstupní podmínky průzkumu) graf č Hledisko věkové 5 4,9 5 4,7 4,6 hodnocení ,3 3,8 3,3 3,1 1,6 1 ZŠ věk < 15 SŠ věk VŠ věk CŽV věk věk > 50 Graf 1: Názor na výhodnost elearningu z hlediska zařazení do věkových skupin Z výsledků je patrné, že studující DPS na PF UJEP v roce 2005/2006 přiřazují poměrně vysokou hodnotu významu e-vzdělávání pro žáky mladší 15 let, ale pro doplnění výuky na ZŠ již tolik ne. Obdobně, jen o stupeň významněji, hodnotí toto využití pro věkovou skupinu středoškoláků. U vysokoškolských studentů vykazují nejvyšší a v podstatě shodnou úroveň využití elearningu. Ve své vlastní kategorii, v celoživotním vzdělávání a odpovídajícímu průměrnému věku 38 let je však již značná diferenciace názoru. Zřejmě si respondenti nespojují

7 vzdělávací situaci s věkem, ačkoli jsou pedagogickými pracovníky. Také si uvědomují celkově zřejmou výhodnost i trendy elearningu, ale pro sebe samotné se jim již tolik nelíbí. Pro starší generaci uváděný nejnižší stupeň byl předvídatelný, tato otázka byla uváděna spíše jen pro odpoutání pozornosti respondentů od možného spojení odpovídajících otázek. Nicméně pro případné dlouhodobější zkoumání má také své opodstatnění. 3.2 Hledisko efektivnosti elearningu 5 4,7 4,8 4,5 hodnocení ,5 3,5 3,8 2,2 1 e-l obecná výhodnost e-l ZIT II - osobně vyhovoval volba času a místa studia obecně volba času a místa studia osobně úspora fin. studujících obecně úspora fin. instituce obecně úspora času a fin. nákladů osobně Graf 2: Názor na míru výhodnosti elearningu z hlediska jeho principu Zde jsou patrné ještě větší rozdíly mezi názorem na využívání elearningu obecně a osobním hodnocením vlastního absolvování samostudia s využitím elektronických médií. Domnívám se, že respondenti patrně hodnotí odlišně základní obecné vlastnosti využití elearningu (racionální hodnocení) a nutnost osobního zapojení vlastní učební činnost namísto jiné volnočasové aktivity mimo vzdělávací instituci (emocionální rovina hodnocení), dokonce s prvky zamítání, například v hodnocení času a úspor, kdy zcela objektivně ušetří 1/3 nákladů na dopravu a 1 výukový den, většinou dokonce sobotu, ale podhodnocují tyto úspory hladinou na úrovni 2,2, tedy

8 jako téměř nepodstatnou, nevýhodnou. Obdobně tomu tak je při hodnocení osobní volby času a místa studia. 3.3 Hledisko vzdělávací hodnocení dostupnost k e-l obecně 4,2 dostupnost k e-l osobně 2,3 4,5 informační e-kurz obecně 3,2 informační úroveň k. ZIT II 2,4 4,5 didaktické hl. e-kurzů obecně didaktické hl. kurzu ZIT II informační odkazy obecně 4,9 1,2 informační odkazy osobně 3,9 jednoduchost ovl. e-prostředí 2,8 jednoduchost ovládání k. ZIT II Graf 3: Názor na vzdělávací hodnotu e-kurzů Také v tomto porovnání lze pozorovat velmi odlišné náhledy na užitečnost použití elektronických prvků vzdělávání. Jakoby respondenti v obecné rovině uznávali klady takové výuky, tak jak jsou uváděny v literatuře, ale jakmile se mají sami tento způsob učení využívat, naruší to jejich zvyklosti a nedokáží obecně platné klady spojit se svým způsobem učení. Tato domněnka se nabízí z téměř inverzních hodnocení v této oblasti šetření. Tak, jak bylo argumentováno například před výukou kurzu ZIT II nízkou dostupností k Internetu (kdy nakonec ale všichni způsob našli), jakoby museli dokázat, že měli pravdu. Informační úroveň kurzu Základy informatiky II hodnotí průměrně, ale přitom nabídnuté interaktivní odkazy nebyly použity téměř vůbec. Přičemž způsob provedení kurzu se jeví jako didakticky velmi dobrý (kdy se domnívám, že se opět spíše jedná o určité nadhodnocení z důvodu tzv. udělat radost učiteli-autorovi ).

9 Rozdílné hodnocení v ovládání elektronického kurzu pak spíše bude odpovídat představě o jednoduchém surfování na internetu vůči použitému prostředí LMS a jeho navigačním sžitím se se studujícími. 4. ZÁVĚR Z výsledků průzkumu názorových hladin studujících z Ústeckého kraje v programech CŽV na PF UJEP lze vypozorovat nižší osobní připravenost na elektronický způsob vzdělávání a poměrně vysoký stupeň konzervatizmu v přístupu k novým možnostem vzdělávání. 4.1 Vybrané výstižné názory respondentů Zde jsem použil citace respondentů, vybrané z písemných esejí o úloze ICT v jejich životě. Tedy i stylistika odpovídá originálům, (pouze jsem upravil interpunkci z důvodů automatiky textového editoru). Nejprve jsem zařadil kritické a hodnotící ohlasy, nakonec kladné a optimistické. Mládež na druhém stupni ZŠ se potýká s kázeňskými problémy, jejich hlavní zájem spočívá v tom, jaký typ mobilního telefonu vlastním, nikoliv to, co jim mohu nového sdělit. Moc nerozumím tomu, proč se někteří lidé předhánějí v tom, kdo má víc funkcí v telefonu, ale i to patří k současnému vývoji. Mládež se už spolu nesetkává, ale komunikuje pomocí ů, chatů a nejraději prostřednictvím mobilních telefonů. Negativní je, že lidé nepotřebují opouštět své domovy, nepotřebují se setkávat s jinými lidmi, nepotřebují se pohybovat. Zařadila bych se mezi běžného domácího uživatele počítače, tzn. počítač nám doma a slouží především k zábavě.

10 Na závěr chci říct, že si nedovedu představit výpadek elektrického proudu na déle jak půl dne. Znamenalo by to asi nejenom pro mě katastrofu a uvědomění si mé závislosti na elektřině počítačích a jakákoliv závislost je pro člověka škodlivá. Za největší počin si považuji, že jsem přesvědčila svoji kolegyni v bývalé práci, téměř důchodového věku, aby se ještě naučila na počítači. Dodnes je mi vděčná a ve svých 65 letech má doma počítač, ovládá tabulkový a textový editor, internet atd. Závěrem chci říct, že můj vztah k počítačům je veskrze kladný, i když mi už bude letos 50 let. Těší mne každý nový poznatek a jsem ráda, že i toto studium mi umožňuje dále se zdokonalovat. Těší mne, že si svoje vědomosti mohu dále zdokonalovat při studiu DPS. Podařilo se mi udělat prezentaci a měla jsem z toho ohromnou radost. Protože jsem v současné době na mateřské dovolené, mé možnosti využití tohoto typu techniky jsou poněkud omezené PC máme zastaralé, internet a digitální fotoaparát vůbec ne. Přesto si myslím, že je důležité techniky ve vyučování využívat. Proto zejména mládež potřebuje získat dostatečně kvalitní a přesvědčivé informace, které jí umožní se v dnešním světě nadbytku informací orientovat, nepropadat levným módním trendům, ale hledat vlastní cestu životem. V tom je nezastupitelná role školy, od základní přes střední až po vysokou. Aby ji mohla plnit, musejí sami učitelé informační technologie ovládat, sledovat vývoj a vysvětlovat jeho aspekty mladým lidem. Literatura 1. Eger, L.: Technologie vzdělávání dospělých. ZČU Plzeň, ISBN Soukup, J.: Připravenost účastníků CŽV pro elearning. In: Sborník z mezinárodní konference e-learning ve vysokoškolském vzdělávání CD z konference. Univerzita Tomáše Bati, FME. Zlín ISBN X. (7 stran, s ). 3. Soukup, J.: Úloha vizualizace v distančním studiu. In: Sborník konference NDiV. NDiV Brno, ISBN (7 stran, s ).

11 4. Soukup, J.: Preparation adult population on electronic forms of education. In: Sborník z mezinárodní konference ICETA - Košice, SK. Košice, ISBN (s ) 5. Soukup, J.: Electronic course Bases informative technology II, Theme: Multimedia. In: Sborník z mezinárodní konference 6th International Conference Virtual University, Bratislava, 2005, SK. ISBN (s ) 6. Pejsar, Z., Soukup, J.: Possible ways of elearning course participants identification. Bratislava, 2005, SK. In: Sborník z mezinárodní konference 6th International Conference Virtual University, Bratislava, 2005, SK. ISBN (s ) Ing. Jiří Soukup Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání Adresa: Hoření 13, Ústí nad Labem

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Základní škola Kovářov, okres Písek Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Absolventská práce Mgr. Libor Mandovec 9. třída školní rok 2014-2015 Obsah Úvod..... 3 Teoretická část...

Více

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger Motivace v e-learningu Ludvík Eger Anotace Motivace v e-learningu patří k základním pedagogickým problémům. V zahraničí se v souvislosti s e-elarningem velmi využívá konstruktivismu. Příspěvek upozorní

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ..07/.3.00/9.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Vychovatelství a Pedagoga volného času ÚVOD... 5 Vyhodnocení

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ

K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha. (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní. Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) individuální projekt ostatní Evaluační zpráva vzdělávacích programů: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu

Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti rozvíjení jazykových dovedností v angličtině pomocí internetu English skills development by using internet

Více

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jarmila Hřebíčková Souhrn: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme (v rámci zpracování bakalářské práce) zrealizovali průzkum s cílem zjistit, jaká

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Sociální pedagogika a poradenství. Adéla Pukýšová. Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Adéla Pukýšová Uplatnění absolventů sociální pedagogiky na trhu práce Bakalářská diplomová práce Vedoucí

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav matematiky a statistiky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DISERTAČNÍ PRÁCE Kateřina Dvořáková Školitel: RNDr. Jiří

Více