NÁZOROVÉ HLADINY ÚČASTNÍKŮ CŽV NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM (PF UJEP) NA VYUŽITÍ ICT A E-LEARNINGU VE STUDIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZOROVÉ HLADINY ÚČASTNÍKŮ CŽV NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM (PF UJEP) NA VYUŽITÍ ICT A E-LEARNINGU VE STUDIU"

Transkript

1 NÁZOROVÉ HLADINY ÚČASTNÍKŮ CŽV NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM (PF UJEP) NA VYUŽITÍ ICT A E-LEARNINGU VE STUDIU JIŘÍ SOUKUP Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Příspěvek prezentuje zkušenosti a názorové hladiny studujících na úlohu ICT v programech CŽV, speciálně v DPS v rámci předmětu Didaktická technologie (Základy informačních technologií II), a na elektronickou podporu výuky. Klíčová slova: e-learning, ICT kompetence, celoživotní vzdělávání, elektronická podpora vzdělávání, LMS. Abstract: Experiences and students opinion levels of the role of ICT in programmes of the Lifelong Learning Centre, especially in the Pedagogical Follow-up Study programme, subject Didactics technologies (Basics of ITC II), and of electronic support of instruction. Key words: e-learning, ICT competence, Lifelong learning, electronic support of instruction, LMS- Learning Management System. 1. ÚVOD V rámci zvyšování odborných kompetencí a kvalifikačního profesního růstu pedagogických pracovníků vstupují zájemci o studium do různých forem celoživotního vzdělávání (CŽV). Jednou z možností je program CŽV Doplňující pedagogické studium určené primárně pro pracovníky v pedagogické praxi. Vzhledem k poměrně značnému zájmu o toto studium a k omezeným možnostem vzdělávacích institucí z hlediska prostorového a časového, je důležitý podíl samostudia studujících. K takové organizaci studia může významně napomoci aplikování prvků elearningu. Nezbytnou podmínkou pro elektronické vzdělávání je počítačová kompetence, která není zatím příliš vyrovnaná a ani příliš vysoká (Soukup, 2003). Tento stav se sice postupně časem zlepšuje, nicméně společenská setrvačnost, osobní stereotyp a určité vnitřní zábrany dospělé populace k vyššímu využívání ICT stále přetrvávají,

2 a to zvláště v procesu vzdělávání, kde je využití ICT často redukováno na elektronickou lineární prezentaci při frontální výuce nebo na zadávání izolovaných úkolů typu vyhledání nějaké zadané informace pomocí internetu. Projektové vyučování, zařazení navigovaného větvení v prezentacích, využití možných zpětnovazebních prvků a interaktivity elektronických modulů ve vzdělávání a učení je zatím minimální. Z mého osobního pozorování, rozhovorů a dalšího zkoumání vzdělávacích situací v praxi vyplývá, že tato situace v ICT kompetencích je do značné míry ovlivňována absencí osobní fluence, kreativity, profesního úsilí. Při využívání informačních a komunikačních technologií je zřetelný značný podíl bezmyšlenkovitého uživatelského aplikování něčeho hotového firemně připravené šablony, kliparty, apod. (Soukup, 2004). Protože působím na Centru celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a právě můj podíl na výuce DPS je kurz Informačních a komunikačních technologií, mohu zřetelně pozorovat obě stránky vzdělávání studujících. Tedy jejich vztah k ICT a počítačovou gramotnost, ale také připravenost a vztah k možnostem elektronického vzdělávání obecně. 2. VSTUPNÍ PODMÍNKY PRŮZKUMU V posledních 2 letech mě zaujala určitá diference v pohledu studujících na ICT a elektronizaci v osobním, společenském a profesním životě, současně ve vztahu ke vzdělávání za podpory ICT. Struktura výuky Základů informačních technologií II multimédia je konstruována do tří modulů. Prezenční část s teoretickou znalostní základnou a praktickou ukázkou tvorby elektronických prezentací různého typu. Následuje samostudium za využití LMS a elektronického kurzu s doprovodnými úkoly a autotesty. Závěr je prezenční testování, opět za pomoci vygenerovaného testu v LMS. Prezenční forma je zatím nutná z hlediska problematiky identifikace studujících (Pejsar, Soukup, 2005). Již v úvodním výukovém modulu jsem nucen řešit různé námitky a problémy studujících, více méně uměle spojované s elektronickým způsobem podpory výuky.

3 Názory a nespokojenost studujících je nejčastěji vyjadřována v okruzích: neznalost obsluhy počítačů (ze studia na SŠ i VŠ), nedostupnost k internetu, nemožnost osobní konzultace v případě pochybnosti či nepochopení výukové látky, časová osobní přetíženost a věty typu: Já to neumím a jak se to mám naučit? s modifikacemi jak, kdo, kdy, kde, proč, a tak podobně. Na tyto argumentace nabízím různá konstruktivní řešení např.: každodenní dostupnost připravené studovny na PF UJEP, možnost studia v domovských školách vybavených PC s Internetem (i na základě programu INDOŠ), využití volného přístupu k Internetu v knihovnách, až i možné využití Internetových kaváren, nabídka konzultačních hodin lektora, možnosti využití porad s tutorem em či telefonicky, apod., tedy v podstatě běžné studijní možnosti (a to shodně i pro ne-elektronickou výuku). Tyto odpovědi nejsou většinou kladně přijímány. Jakoby byla snaha o naučení se všeho jen v prezenční výuce a víc na nás nechtějte, už tak jsme přetíženi. Tyto v praxi řešené okruhy problémů a postřehy určité rozporuplnosti v názorech a postojích těchto studujících mě vedly k myšlence, pokusit se blíže podívat na vnitřní postoj studujících k ICT a elearningu. a to zvláště v situaci, kdy právě kurz ZIT II je koncipován tak, aby splňoval základní myšlenky RVP o rozvíjení volních vlastností osobnosti, o osobním adaptabilním podílu na způsobu vzdělávání apod., s ohledem na studium DPS. Určující základnou pro tento průzkum byly také následující vstupní podmínky: elearning je vhodným nástrojem distančního vzdělávání. Jde o moderní technologii výuky s podporou počítačových technologií. Nové znalosti a vědomosti jsou zpracovány formou multimediálních počítačových prezentací, které v sobě spojují text, obrazovou informaci a zvuk. K řízení a vyhodnocování výuky využívá databázové nástroje. Počítačové prostředky umožňují situace složitých jevů, ale rovněž prohlubují a zkvalitňují motivaci i zpětnou vazbu studentů. Současně stupňují aktivní účast studujícího.

4 Výhody i nevýhody elektronického vzdělávání můžeme stanovit z různých úhlů pohledu. Názory se mohou lišit u studentů, vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů nebo poskytovatelů elearningových služeb. Elektronické vzdělávání má tyto základní výhody a nevýhody: Výhody: - dostupnost, - individuální tempo a čas studia, - interaktivita (zpětná vazba), - variabilita, - pružná aktualizace vzdělávacích modulů, - masovost, - průběžná kontrola znalostí (autotesty), - možnost vytištění vybraných okruhů, - přímá vazba na další informační zdroje, - úspora nákladů. Nevýhody - vyžaduje odpovědnost, podporu, motivaci a sebemotivaci studujících (výhoda či nevýhoda?), - závislost na počítačových technologiích, - osamocenost studujícího, - menší praktické zkušenosti, Účinek elearningu snižuje také standardizace kurzů pro co největší počet účastníků, kdy specifické potřeby některých studujících nemusí být zcela uspokojeny. Ministerstvo informatiky zadalo agenturní průzkum úrovně počítačové a informační gramotnosti české populace. Velice zajímavě vyzněla situace ve využívání informatiky ve výuce a ve stavu gramotnosti pedagogických pracovníků. Cílem tematické inspekce bylo zmapovat využívání ICT ve výuce všech předmětů, vyjma informatiky, nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit. Ačkoli je samotná výstupní zpráva poměrně krátká, přináší několik důležitých zjištění. Více než 90 % učitelů mohlo podle stanovených pravidel používat počítačovou (multimediální) učebnu při výuce svých předmětů. Jen 11b% učitelů mělo k dispozici PC pro výuku přímo ve třídě, kde zpravidla předmět vyučovali. 31b % žáků používá počítač pouze v informatice, v ostatních předmětech s ním nepracuje. Co z toho tedy plyne? Průzkum zadaný Ministerstvem informatiky mimo jiné tedy potvrzuje, že školství je v míře přizpůsobivosti moderním trendům na jednom

5 z posledních míst. Ve využívání ICT ve vzdělávacím procesu existuje značný prostor, který zatím není pedagogy využit. 3. PRŮZKUM NÁZOROVÝCH HLADIN NA E-LEARNING Průzkum probíhal v roce 2005/2006 v rámci DPS a KS na PF UJEP Ústí nad Labem. Regionální působnost je v Ústeckém kraji, počet respondentů byl 185 studujících v průměrné věkové kategorii 39 let. Tito studující měli profesní pedagogické zaměření, tedy se specificky jednalo o získávání ICT kompetencí pedagogických pracovníků v programech celoživotním vzdělávání. Byly použity metody pozorování, řízené rozhovory, dotazník a písemně vyjádřený názor na ICT v osobním, společenském a profesním životě. Cílem bylo blíže zjistit podíl, shodu či rozdíl ve vnímání ICT ve všech sférách života. Pro základní výsledky tohoto šetření nebylo bráno v úvahu dílčí rozložení podle pohlaví, vzdělání či věku, výsledky byly shrnuty jako celek. Dotazníkové otázky byly rozloženy tak, aby respondenti odpovídali v podstatě na shodné otázky, ale odlišně podané, jednou jako obecný názor na situaci (směrem ven, jak si studující myslí, že by to tak mělo být ) a podruhé více osobně (vnitřní osobní aktuální vjem). Otázky byly neuspořádané, aby se eliminovala možnost jejich vzájemného propojení respondentem. Na tento dotazník navazovaly rozhovory a písemně zpracovaný názor na téma Můj život s multimediálními technologiemi (osobní, profesní a společenský). Písemná názorová hladina byla použita pro doladění významu uváděných hodnot v dotazníku. Některé výstižné části vyjádřených názorů respondentů jsou pro podpoření diskuse uvedeny v závěru tohoto příspěvku. Pro základní rozbor jsem vyčlenil 3 oblasti porovnání. Vždy byla použita hodnotící škála 1 5, s váhou: 1 = vůbec ne, nevhodné, nevýznamné, až stupeň 5 = zcela určitě, velmi vhodné, velmi významné. První oblast udává názory na vhodnost a efektivnost zařazení prvků elearningu do vzdělávání podle věkových skupin. Jedná se o věk odpovídající ZŠ, dále SŠ, VŠ a CŽV dospělých podle věkového rozložení studujících DPS graf č. 1.

6 Druhá oblast byla vyhrazena míře výhodnosti elektronického samostudia. Porovnával jsem otázky sledující výhodnost osobní volby času a místa studia, finanční dopady a celkovou výhodnost či nevýhodnost zařazení prvků elearningu do kurzu DPS graf č. 2. Třetí část byla věnována konkrétní specifikaci hodnoty elearningu z hlediska interaktivity, informační významnosti a didaktického působení, a to z hlediska obecného názoru ve srovnání hodnocení právě absolvovaného kurzu ZIT II (podle kapitoly: Vstupní podmínky průzkumu) graf č Hledisko věkové 5 4,9 5 4,7 4,6 hodnocení ,3 3,8 3,3 3,1 1,6 1 ZŠ věk < 15 SŠ věk VŠ věk CŽV věk věk > 50 Graf 1: Názor na výhodnost elearningu z hlediska zařazení do věkových skupin Z výsledků je patrné, že studující DPS na PF UJEP v roce 2005/2006 přiřazují poměrně vysokou hodnotu významu e-vzdělávání pro žáky mladší 15 let, ale pro doplnění výuky na ZŠ již tolik ne. Obdobně, jen o stupeň významněji, hodnotí toto využití pro věkovou skupinu středoškoláků. U vysokoškolských studentů vykazují nejvyšší a v podstatě shodnou úroveň využití elearningu. Ve své vlastní kategorii, v celoživotním vzdělávání a odpovídajícímu průměrnému věku 38 let je však již značná diferenciace názoru. Zřejmě si respondenti nespojují

7 vzdělávací situaci s věkem, ačkoli jsou pedagogickými pracovníky. Také si uvědomují celkově zřejmou výhodnost i trendy elearningu, ale pro sebe samotné se jim již tolik nelíbí. Pro starší generaci uváděný nejnižší stupeň byl předvídatelný, tato otázka byla uváděna spíše jen pro odpoutání pozornosti respondentů od možného spojení odpovídajících otázek. Nicméně pro případné dlouhodobější zkoumání má také své opodstatnění. 3.2 Hledisko efektivnosti elearningu 5 4,7 4,8 4,5 hodnocení ,5 3,5 3,8 2,2 1 e-l obecná výhodnost e-l ZIT II - osobně vyhovoval volba času a místa studia obecně volba času a místa studia osobně úspora fin. studujících obecně úspora fin. instituce obecně úspora času a fin. nákladů osobně Graf 2: Názor na míru výhodnosti elearningu z hlediska jeho principu Zde jsou patrné ještě větší rozdíly mezi názorem na využívání elearningu obecně a osobním hodnocením vlastního absolvování samostudia s využitím elektronických médií. Domnívám se, že respondenti patrně hodnotí odlišně základní obecné vlastnosti využití elearningu (racionální hodnocení) a nutnost osobního zapojení vlastní učební činnost namísto jiné volnočasové aktivity mimo vzdělávací instituci (emocionální rovina hodnocení), dokonce s prvky zamítání, například v hodnocení času a úspor, kdy zcela objektivně ušetří 1/3 nákladů na dopravu a 1 výukový den, většinou dokonce sobotu, ale podhodnocují tyto úspory hladinou na úrovni 2,2, tedy

8 jako téměř nepodstatnou, nevýhodnou. Obdobně tomu tak je při hodnocení osobní volby času a místa studia. 3.3 Hledisko vzdělávací hodnocení dostupnost k e-l obecně 4,2 dostupnost k e-l osobně 2,3 4,5 informační e-kurz obecně 3,2 informační úroveň k. ZIT II 2,4 4,5 didaktické hl. e-kurzů obecně didaktické hl. kurzu ZIT II informační odkazy obecně 4,9 1,2 informační odkazy osobně 3,9 jednoduchost ovl. e-prostředí 2,8 jednoduchost ovládání k. ZIT II Graf 3: Názor na vzdělávací hodnotu e-kurzů Také v tomto porovnání lze pozorovat velmi odlišné náhledy na užitečnost použití elektronických prvků vzdělávání. Jakoby respondenti v obecné rovině uznávali klady takové výuky, tak jak jsou uváděny v literatuře, ale jakmile se mají sami tento způsob učení využívat, naruší to jejich zvyklosti a nedokáží obecně platné klady spojit se svým způsobem učení. Tato domněnka se nabízí z téměř inverzních hodnocení v této oblasti šetření. Tak, jak bylo argumentováno například před výukou kurzu ZIT II nízkou dostupností k Internetu (kdy nakonec ale všichni způsob našli), jakoby museli dokázat, že měli pravdu. Informační úroveň kurzu Základy informatiky II hodnotí průměrně, ale přitom nabídnuté interaktivní odkazy nebyly použity téměř vůbec. Přičemž způsob provedení kurzu se jeví jako didakticky velmi dobrý (kdy se domnívám, že se opět spíše jedná o určité nadhodnocení z důvodu tzv. udělat radost učiteli-autorovi ).

9 Rozdílné hodnocení v ovládání elektronického kurzu pak spíše bude odpovídat představě o jednoduchém surfování na internetu vůči použitému prostředí LMS a jeho navigačním sžitím se se studujícími. 4. ZÁVĚR Z výsledků průzkumu názorových hladin studujících z Ústeckého kraje v programech CŽV na PF UJEP lze vypozorovat nižší osobní připravenost na elektronický způsob vzdělávání a poměrně vysoký stupeň konzervatizmu v přístupu k novým možnostem vzdělávání. 4.1 Vybrané výstižné názory respondentů Zde jsem použil citace respondentů, vybrané z písemných esejí o úloze ICT v jejich životě. Tedy i stylistika odpovídá originálům, (pouze jsem upravil interpunkci z důvodů automatiky textového editoru). Nejprve jsem zařadil kritické a hodnotící ohlasy, nakonec kladné a optimistické. Mládež na druhém stupni ZŠ se potýká s kázeňskými problémy, jejich hlavní zájem spočívá v tom, jaký typ mobilního telefonu vlastním, nikoliv to, co jim mohu nového sdělit. Moc nerozumím tomu, proč se někteří lidé předhánějí v tom, kdo má víc funkcí v telefonu, ale i to patří k současnému vývoji. Mládež se už spolu nesetkává, ale komunikuje pomocí ů, chatů a nejraději prostřednictvím mobilních telefonů. Negativní je, že lidé nepotřebují opouštět své domovy, nepotřebují se setkávat s jinými lidmi, nepotřebují se pohybovat. Zařadila bych se mezi běžného domácího uživatele počítače, tzn. počítač nám doma a slouží především k zábavě.

10 Na závěr chci říct, že si nedovedu představit výpadek elektrického proudu na déle jak půl dne. Znamenalo by to asi nejenom pro mě katastrofu a uvědomění si mé závislosti na elektřině počítačích a jakákoliv závislost je pro člověka škodlivá. Za největší počin si považuji, že jsem přesvědčila svoji kolegyni v bývalé práci, téměř důchodového věku, aby se ještě naučila na počítači. Dodnes je mi vděčná a ve svých 65 letech má doma počítač, ovládá tabulkový a textový editor, internet atd. Závěrem chci říct, že můj vztah k počítačům je veskrze kladný, i když mi už bude letos 50 let. Těší mne každý nový poznatek a jsem ráda, že i toto studium mi umožňuje dále se zdokonalovat. Těší mne, že si svoje vědomosti mohu dále zdokonalovat při studiu DPS. Podařilo se mi udělat prezentaci a měla jsem z toho ohromnou radost. Protože jsem v současné době na mateřské dovolené, mé možnosti využití tohoto typu techniky jsou poněkud omezené PC máme zastaralé, internet a digitální fotoaparát vůbec ne. Přesto si myslím, že je důležité techniky ve vyučování využívat. Proto zejména mládež potřebuje získat dostatečně kvalitní a přesvědčivé informace, které jí umožní se v dnešním světě nadbytku informací orientovat, nepropadat levným módním trendům, ale hledat vlastní cestu životem. V tom je nezastupitelná role školy, od základní přes střední až po vysokou. Aby ji mohla plnit, musejí sami učitelé informační technologie ovládat, sledovat vývoj a vysvětlovat jeho aspekty mladým lidem. Literatura 1. Eger, L.: Technologie vzdělávání dospělých. ZČU Plzeň, ISBN Soukup, J.: Připravenost účastníků CŽV pro elearning. In: Sborník z mezinárodní konference e-learning ve vysokoškolském vzdělávání CD z konference. Univerzita Tomáše Bati, FME. Zlín ISBN X. (7 stran, s ). 3. Soukup, J.: Úloha vizualizace v distančním studiu. In: Sborník konference NDiV. NDiV Brno, ISBN (7 stran, s ).

11 4. Soukup, J.: Preparation adult population on electronic forms of education. In: Sborník z mezinárodní konference ICETA - Košice, SK. Košice, ISBN (s ) 5. Soukup, J.: Electronic course Bases informative technology II, Theme: Multimedia. In: Sborník z mezinárodní konference 6th International Conference Virtual University, Bratislava, 2005, SK. ISBN (s ) 6. Pejsar, Z., Soukup, J.: Possible ways of elearning course participants identification. Bratislava, 2005, SK. In: Sborník z mezinárodní konference 6th International Conference Virtual University, Bratislava, 2005, SK. ISBN (s ) Ing. Jiří Soukup Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání Adresa: Hoření 13, Ústí nad Labem

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Matematika, informatika, projekty

Matematika, informatika, projekty Matematika, informatika, projekty Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc Katedra informatiky a kvantitativních metod FIM UHK Hradec Králové tana.gavalcova@uhk.cz 1 Obsah příspěvku: Projekt REFIMAT, ESF, OP

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK

UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK UPLATNĚNÍ DISTANČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FIM UHK PETRA POULOVÁ, HANA ŠRÁMKOVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: V roce 1998 vznikl na FIM UHK Institut dalšího

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Bezbariérové vzdělávání

Bezbariérové vzdělávání INSPO 2008 8. 3. 2008 Bezbariérové vzdělávání aneb přednosti a meze e-learningu pro studující se zdravotním postižením SVŠES, Lindnerova 575/1, Praha 8 Vznik kurzů Kurzy vznikly v rámci projektu spolufinancovaného

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

M u l t i m é d i a v e š k o l e

M u l t i m é d i a v e š k o l e P r e z e n t a c e p r o j e k t u M u l t i m é d i a v e š k o l e Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/22.0027 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 P r o g r a m Uvítání účastníků Představení nositele projektu

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Informační výuka VŠ studentů a pedagogů Ing. Jiří Potáček, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 29. května 2009 VYSOKÁ ŠKOLA - UNIVERZITA PEDAGOGOVÉ S T U D E N T I VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I.

Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Projekt METODIK ÚVODNÍ DOTAZNÍK PRO UČITELE I. Úvodní informace: Tento dotazník se snaží zmapovat současný stav činnosti předmětových komisí a předmětových metodiků na ZŠ v Ústeckém kraji. Dotazník je

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

Pořadové číslo: 12. 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Pořadové číslo: 12 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Výtvarná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Velká kniha e-learningu

Velká kniha e-learningu Velká kniha e-learningu Potřebné know-how pro provoz a přípravu kurzů. I.A Základní pojmy 1. Základní pojmy 1.1. Distanční vzdělávání 1.2. Vzdělávání online (Web-Based Learning) 1.2.1. Charakteristiky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

SOFTWAROVÉ SYSTÉMY NA PODPORU DIV NA FIM UHK

SOFTWAROVÉ SYSTÉMY NA PODPORU DIV NA FIM UHK SOFTWAROVÉ SYSTÉMY NA PODPORU DIV NA FIM UHK HANA ROHROVÁ Univerzita Hradec Králové Abstrakt: Text příspěvku je zaměřen na distanční vzdělávání a způsob jeho realizace především v prostředí Fakulty informatiky

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více