Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH. Cílová skupina. Koordinační skupina. Analýza současného stavu. Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH. Cílová skupina. Koordinační skupina. Analýza současného stavu. Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi"

Transkript

1 Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH Cílová skupina Koordinační skupina Analýza současného stavu Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi Cíle a opatření 1

2 Cílová skupina Pro snadnější pochopení oblasti krize, jakož i k pochopení zaměření koordinační skupiny, nabízíme teoretické vysvětlené některých klíčových pojmů. Termín Osoby v krizi lze vysvětlit pomocí psychologie, která za osobu považuje lidského jedince se stránkami tělesnými i duševními, na rozdíl od osobnosti (Hartl, P., Hártlová, H., s.379, 2000). O krizi psychologie pojednává jako o situaci selhání dosavadních regulativních mechanismů, nefunkčnost v oblasti biologické (spánek, potrava), psychické (ztráta smyslu života) nebo sociální (život s druhými) (Hartl, P., Hartlová, H., s. 279, 2000). Sociální práce o krizi hovoří jako o stavu vážného oslabení s možným ohrožením vlastní existence. Odborná literatura rozeznává tři hlavní spouštěče: ztráta například blízké osoby, domova, změna společenského postavení nebo vlastního stavu a nutnost volit obvykle mezi dvěma stejně ne/žádoucími možnostmi. V praxi můžeme hovořit o uživatelých/klientech, kteří vyhledávají například tyto služby sociální prevence a poradenství: azylový dům, noclehárna, odborné poradenství, intervenční služby, následné péče, krizová centra apod. Při sestavování této koordinační skupiny jsme vycházeli z výše uvedené teorie, které nám pomohla k vykrystalizování členské základny. Poskytneme-li pohled z jednotlivých oblastí, které jsou v zájmu nejen sociální práce, můžeme tvrdit, že osoby v krizi nalezneme především v těchto oblastech: Osoby zneužívané, týrané a zanedbávané (např. děti, partnerky, senioři,.) Osamocené rodiče (např. samoživitelka/samoživitel z důvodu ovdovění či rozvodu) Osoby se zdravotním znevýhodněním, kde hrozí sociální exkluze (vyloučení) Osoby s duševním onemocněním (akutním i chronickým) Osoby v seniorském věku Osoby umírající Osoby užívající návykové látky, patologičtí hráči, závislí na internetu, mobilu atd. Osoby poskytující placené sexuální služby (prostituci - především nucenou) Riziková mládež, mládež ohrožení delikvencí Nezaměstnaní (krátkodobí až dlouhodobí) Bezdomovci (včetně potencionálních - osoby, jež se nepříznivou situací dostali do materiálních problémů, např. při ztrátě zaměstnání, smrti partnera, rozvodu apod.) Uprchlíci Při popisu skupiny jsme rovněž vycházeli ze statistických dat, které jsou pro různé cílové skupiny různě vedené, což nám znesnadňuje poskytování i vyhodnocování dat. Díky výkaznictví nově zaváděnému statistickému systému MPSV "OK sytém" můžeme do budoucna předpokládat, že budeme mít k dispozici mnohem přesnější data. 2

3 V roce 2009 v časopise Sociální služby zveřejnila Vojtíšková ve svém článku základní data o poskytování intervence. Například v ČR je celkem 15 intervenčních center, které v r poskytli celkem 4942 kontaktů, nízkoprahových kontaktů a bylo vykázáno celkem 778 osob z domácností (z toho 764 mužů). Nejhůře podchycená data jsou kolem bezdomovectví. Hlavním důvodem je místní nestabilita (například v letních měsících dochází k velkým přesunům směrem k velkým městům). Například organizace Naděje v 90. letech zveřejnila hrubý odhad osob bez přístřeší. Organizace předpokládá, že zhruba 0,5% osob z populace jsou bezdomovci. Evropská studie však je ve svých závěrech tvrdší a předpokládá, že bezdomovectví se dotýká cca 1-2 % z populace. Vzhledem k ekonomické krizi můžeme v současnosti přepokládat ještě vyšší odhady. V drogové oblasti můžeme hovořit o stagnaci v růstu. Pozitivní vývoj sledujeme například u mládeže, která je podle poslední srovnávací studie zodpovědnější v přístupu k tvrdým drogám a nitrožilní aplikaci. Na druhou stranu bohužel vzrostl či stagnuje počet mladých uživatelů marihuany, alkoholu a cigaret. Dle statistických přehledů je v posledních letech patrný nárůst tzv. procesních závislostí, např. na PC, internetu apod. Celkový počet uţivatelů sociálních sluţeb za rok 2009 Klienti v ambulanci Klienti v pobytu Počet intervencí/výkonů Komentář: Počet klientů v ambulanci a v pobytu vyjadřuje skutečný počet osob na rozdíl od počtu intervencí/výkonů, které mohou být poskytovány jedné osobě několikrát. Z dat je pozorovatelné, že služby sociální prevence a odborného poradenství mají logicky převahu intervencí. Pod tímto pojmem se nalézají jednotlivé výkony bez ohledu na dobu trvání výkonu. Klienti v ambulanci a v pobytu se myslí počet různých osob, či-li není zde, oproti intervenci/výkonu, dublování. 3

4 Zdroje finančních prostředků Ze statistických údajů lze vyhodnotit toky finančních prostředků do oblasti péče o osoby se zdravotním postižením Dotace z rozpočtu obce Ostatní zdroje (ministerstva) Jiné zdroje (ÚP, nadace, příspěvky) Programy EU 4

5 Koordinační skupina Koordinační skupina osoby v krizi vznikla transformací koordinační skupiny Drogově závislí a etnické menšiny a koordinační skupiny Osoby a rodiny v krizi. Hlavním důvodem transformace bylo vytvořit logické uskupení členů s ohledem na druh poskytovaných služeb a na problematiku vyskytující se v našem městě. Členové koordinační skupiny manažer skupiny Bc. Marek Hošek Mgr. Robert Hrabčík Akademie J. A. Komenského K. Čapka 211/1, Děčín 1 Bc. Vladimíra Jurčová Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový dům pro muže a matky s dětmi Řecká 1216/19, Děčín 6 Bc. Jana Husáková Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum Fügnerova 665/18, Děčín 1 Bc. Lenka Plicková Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dům na půl cesty Řecká 1216/19, Děčín 6 Lucie Plíhalová Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Teplická 35/41, Děčín

6 Mgr. Věra Kuklová Charitní sdružení Děčín Občanská poradna Palackého 16, Děčín 4 Boţena Hrubá Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 242/4, Děčín 4 Pavel Grunza Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 242/4, Děčín 4 Bc. Štěpánka Kecková Oblastní charita Česká Kamenice Tyršova 350, Česká Kamenice Šárka Malevičová o.s. Křesťanské společenství Jonáš Březová 394, Děčín Mgr. Lukáš Herich, DiS Probační a mediační služba ČR středisko Děčín Karla Čapka 211/1, Děčín 1 Mgr. Kateřina Fiedlerová Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence U Plovárny 1190/14, Děčín Právní status organizací Akademie J. A. Komenského Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový dům pro muže a matky s dětmi Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dům na půl cesty Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče NNO občanské sdruţení Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín 6

7 Charitní sdružení Děčín Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společnosti Jonáš Probační a mediační služba ČR Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence NNO občanské sdruţení Veřejná správa Církevní organizace NNO občanské sdruţení Státní správa NNO občanské sdruţení Složení skupiny dle zřízovatele Církevní organizace 8% Veřejná správa 17% NNO 34% Státní správa 8% Příspěvková organizace SMD 33% 7

8 Akademie J. A. Komenského CSS Děčín, p.o., Azylový dům pro muţe a matky s dětmi CSS Děčín, p.o., Děčínské doléčovací centrum CSS Děčín, p.o., Dům na půl cesty CSS Děčín, p.o., Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Charitní sdruţení Děčín Magistrát města Děčína, Odbor sociálních věcí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společnosti Jonáš Děčín Probační a mediační sluţba ČR Sdruţení Programy občanské pomoci a sociální intervence Přehled pokrytí cílových skupin Organizace Cílové skupiny Oběti násilí Osoby v krizi Drogově závislí Pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosaţení zletilosti Osoby bez přístřeší Ostatní nezaměstnaní, lidé ohroţení sociální ekluzí Děti a mládeţ do 26 let ohroţené sociálně patol. jevy Senioři Oběti trestné činnosti 8

9 Stručná charakteristika jednotlivých členů KS Logo Organizace = poskytovatel Popis činnosti Akademie J. A. Komenského Organizace zaměřená na vzdělávání dospělých, pořádají všestranné vzdělávací akce pro všechny věkové skupiny obyvatel, podílí se na rekvalifikačních kurzech, na osvětě ve směru ochrany spotřebitelů. CSS Děčín, p.o. Azylový dům pro muţe a matky s dětmi CSS Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum CSS Děčín, p.o. Dům na půl cesty CSS Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Charitní sdruţení Děčín Služba noclehárny je poskytována jako ambulantní služba mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Mezi nabízené služby patři především poskytnutí přenocování, sociální poradenství, pomoc při vyřizování dokladů a sociálních dávek, kontakt s úřady, hygienický servis, možnost vyprání osobního prádla. Služba je určená především pro muže bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení. Zařízení je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a dále patologickým hráčům. Též se věnujeme blízkým závislých osob. Svou péči zaměřujeme na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které přispívají ke znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému zatíženého závislým chováním. Mezi nabízené služby patří zejména skupinové poradenství a terapie, individuální poradenství a terapie, zajištění ubytování rodinné a párové poradenství, volnočasové aktivity, krizová intervence, poradenství po internetu, nabídka stáží pro studenty SŠ, VOŠ, VŠ. Posláním služby je poskytovat pobytové sociální služby především ubytování, osvojování si sociálních, osobních a pracovních dovedností. Podpora osob v znovu/začlenění do společnosti. Služba je určena Zpravidla pro dospělé osoby do 26 let, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Kontaktní centrum se snaží u uživatelů drog minimalizovat zdravotní a sociální rizika. Následnou prací se snaží o to, aby uživatelé drog neohrožovali sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně a její udržení. Na naplňování svého poslání se K-centrum podílí poskytováním služeb, v souladu se seznamem a definicemi výkonů drogových služeb (NMS). Služba je určena lidem v těžké životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami či ji řešili, ale neúspěšně a potřebují cizí odbornou pomoc. Mezi nabízené služby patří odborné sociální poradenství, které je zaměřené na oblast sociálního pojištění, státní sociální podpory a pomoci, finanční krize, rodinné krize (rozvod, problém s dětmi, výživné, domácí týrání, jiné problémy zabraňující harmonickému soužití v rodině atd.), bydlení (např. výpovědi z bytu, nájemní smlouvy atd.), majetko-právní vztahy, právní systém a ochranu (správní řízení, občanské soudní řízení, základní lidská práva, atd.) a na pracovně-právní vztahy. 9

10 Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společenství Jonáš Probační a mediační sluţba ČR Sdruţení Programy občanské pomoci a sociální intervence POPSI Oddělení se především zabývá dětskou a rodinnou problematikou. Do oddělení je mimo zařazen sociální kurátor pro dospělé, který pomáhá řešit problémy osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména navrátilců z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, a dále se toto oddělení zabývá i problematikou romských občanů. Dům na půl cesty poskytuje v nepřetržitém provozu zázemí pro mladé lidi ve věku od let bez rodinného a sociálního zázemí. Jedná se zejména o děti z dětských domovů, popřípadě z jiných institucionálních zařízení nebo rozvrácených rodin. Nízkoprahové denní centrum služba je realizována prostřednictvím pracovní terapie. Dopoledne je zajištěna pro uživatele pracovní terapie pod vedením pracovního terapeuta; odpoledne je možno trávit volný čas podle zájmů uživatelů v domě nebo mimo něj. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova. Služba je určena pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Je realizátorem projektu Krizová poradna zařízení, které zajišťuje odborné sociální poradenství jako registrovanou sociální službu. Cílem je zabezpečit chybějící článek v síti sociálních služeb a reagovat tak na poptávku občanů po poradenských službách a službách pomoci v náročné životní situaci. Významným cílem z hlediska efektu takovéto služby je například vytvoření účinné prevence sociálně patologických jevů mezi mládeží a v rodinách, odborné vedení a napomáhání při rekonstrukci rodinných vztahů a působení a podpora v oblasti prevence sociálního vyloučení občanů v krizi. Odborné sociální poradenství je poskytováno anonymně, bezplatně, nestranně, nezávisle, důvěrně. V Krizové poradně také funguje polouzavřená psychoterapeutická skupina. 10

11 Analýza současného stavu V minulosti se problematikou krize jednotlivce zabývaly prakticky dvě koordinační skupiny. Tato skutečnost vedla často ke komplikacím. Současná koordinační skupina reflektuje problémy v našem městě. Skupina je orientovaná především na služby sociální prevence a službu odborného poradenství. Širokou veřejností jsou služby sociální prevence velmi často viděny negativně. Avšak často slýcháme, že je potřeba s těmito tzv. sociálně patologickými jevy (bezdomovectví, prostituce, závislostní problematika apod.) něco dělat. Typickým příkladem je drogová problematika, která je velmi často kritizována, ale při oddáleném pohledu můžeme pozorovat, že problém užívání i nadužívání se týká všech společenských vrstev, generací, či sociálních statusů. Není výjimkou, že bohatý vysokoškolský senior pije alkohol a zneužívá léky, které měla předepsané na depresi jeho manželka. Protipólem může být pubescent ze sociálně slabého prostředí, který s partou užívá pervitin či heroin z důvodu úniku z vlastní rodiny či z nudy. Fenoménem naší společnosti je zneužívání tzv. legálních (společensky tolerovaných) psychoaktivních látek nealkoholového typu. Tento trend se v praxi odborníků vyskytuje velmi často a má pozvolna rostoucí tendenci. Není atypické, když společensky významně postavený jedinec zneužívá legálně získaná psychofarmaka od obvodního lékaře nebo psychiatra, například z důvodu snížení svého stresu. V neposlední řadě je potřeba pozornost věnovat tzv. procesním závislostem. Jedná se o závislosti například na internetu, počítačových hrách apod. Tento problém má rostoucí tendenci a je nutná, například v rámci primární prevence, spolupráce se školskými zařízeními. Z názvu skupiny vyplývá, že předmětem zájmu jsou osoby v krizi. Není zde specifikováno, zda se jedná o příslušníky majoritní společnosti nebo minority. Z definice cílových skupin vyplývá, že etnické menšiny nejsou samostatnou cílovou skupinou. Neznamená to, že bychom se problematikou menšin zejména romským etnikem nezabývali, neboť zaměření skupiny je na všechny osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Mezi členy skupiny patří zástupci magistrátu ve funkci koordinátor pro národnostní menšiny a terénní romský pracovník. Naopak zástupci romských sdružení přešli do skupiny Rodiny v krizi, neboť ve většině nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež bez rozdílu národnosti. V poslední době zaznamenáváme určitou formu organizování zástupců Rómů v našem městě. Zástupci komunity, jakož i zástupci občanských sdružení, charitativních organizací a dalších subjektů, zabývajících se romskou problematikou se začali pravidelně scházet nad řešením konkrétních problémů pod záštitou 1. náměstka primátora pro sociální oblast. Je zřejmé, že tato platforma pro jednání vyhovuje samotným Rómům více než pravidelná práce v koordinačních skupinách. Jako v jiných koordinačních skupinách, tak i v naší mají členové právo zvolit si tu nejvhodnější skupinu, případně být členy více koordinačních skupin. V praxi se nám vyskytuje maximálně dvojí členství. Naše koordinační skupina prošla za více jak rok činnosti několikerými změnami v členské základně. Dnes můžeme tvrdit, že současné ustálení skupiny je stabilní, odborně pracující a tvoří spolupracující celek. Mezi jeden z neúčinnějších nástrojů využívaný, například při stanovování záběru sociální pomoci, patří vlastní zkušenost poskytovatelů, která je nejen v naší oblasti k nezaplacení. 11

12 Charitní sdruţení Děčín, Občanská poradna POPSI, Krizová poradna Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., Azylový dům CSS Děčín, p.o., Azylový dům Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., K-centrum o.s. Křesťanské společenství Jonáš Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., Azylový dům Oblastní charita Kamenice CSS Děčín, p.o., D-centrum CSS Děčín, p.o., K-centrum Poskytovatelé sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Druh sociální sluţby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (poradenství, zprostředkování kontaktu, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, půjčování kompenzačních pomůcek) 2 DOMY SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM (pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc) 1 AZYLOVÉ DOMY (pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení) 1 DOMY NA PŮL CESTY (Pobytové služby pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, po propuštěné z výkonu trestu nebo ochranné léčby) 2 KONTAKTNÍ CENTRA (ambulantní či terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách) 1 NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA (ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší) 2 NOCLEHÁRNA (ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování) 2 SLUŢBY NÁSLEDNÉ PÉČE (ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu nebo osobám, které abstinují) 1 TERÉNNÍ PROGRAMY (terénní služby osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy) 1 sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence 12

13 Personální zajištění péče v oblasti osob v krizi Celkový počet zaměstnanců Celkový součet úvazků Pracovníci v přímé péči 26 24,5 Sociální pracovník Pracovník v soc. službách 12 11,5 Administrativní pracovníci DPP/DPČ Vedoucí pracovníci 8 1,12 + DPP/DPČ Administrativní pracovnící 5 1,88 Ostatní pracovníci DPP/DPČ Celkem 54 34,5 + DPP/DPČ Externí zaměstnanci: Pracovníci v přímé péči 7 2,53 Sociální pracovník 6 2,4 Zdravotničtí pracovníci 1 0,13 Administrativní pracovníci 7 0,1 + DPP/DPČ Ostatní pracovníci 7 0,1 + DPP/DPČ Celkem 14 2,63 + DPP/DPČ Přehled zaměstnaných ţen a muţů v % muţi 27% Přehled pracovníků dle pozice v % administr ativní pracovníc i 52% ţeny 73% pracovníc i v přímé péči 48% Přehled dosaţené výše vzdělání v % Přehled věkové struktury v % vyšší odborné 2% vysokoš kolské 19% základní 13% let 17% 60 let a více 5% let 14% úplné středoš kolské 46% středoš kolské 20% let 34% let 30% Poznámka: Rozpor mezi daty (především v celkových počtech) v tabulce Personální složení 2008 a tabulkách Přehled zaměstnanců podle pohlaví, vzdělání a věku 2008 je daný situací, kdy zaměstnanec má v organizaci více úvazků/pracovních poměrů (např. 1 osoba/zaměstnanec má v organizaci úvazek 0,5 + DPČ + DPP). 13

14 Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi Porovnáváme-li výstup z provedené SWOT analýzy 1. komunitního plánu je vidět posun od řešení zajištění azylového bydlení a noclehárny k prevenci a poskytování terénních a ambulantních služeb. Se stávající sociální situací v regionu je spojena vyšší poptávka zejména po krizovém a rodinném poradenství. Pro tvorbu cílů a opatření je nezbytné porovnat současný stav, či-li co koordinační skupina plánuje pro budoucí období, s minulým obdobím, či-li s výsledky 1. komunitního plánu. K objektivnímu pohledu jsme provedli srovnání jednotlivých oblastí SWOT analýz z prvního cyklu procesu komunitního plánování a to: a) osoby a rodiny v krizi/analýza I. osoby v krizi b) drogově závislí a etnické menšiny c) osoby v krizi. Při porovnání jsme zjistili, že členové skupiny se opakovaně zabývají stejnými otázkami a problémy. V rámci silných stránek se jedná především o řešení problémů osob v tíživé situaci (bezdomovectví, náročné životní situace). Je postrádána existenci azylového domu pro ženy, otce nebo noclehárna pro ženy. Silně hodnocenou oblastí je činnost poradenských služeb, a to se zaměřením na sociální, krizovou či vztahovou (manželskou, partnerskou) oblast. Za velmi důležité považujeme povědomí členů o vzájemné spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Můžeme konstatovat, že organizace více spolupracují. Díky komunitnímu plánování došlo ke spolupráci například u dříve vzájemně si konkurujících organizací. V příležitostech můžeme pozorovat přetrvávající snahu poskytovatelů o prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a politickou reprezentací. Ve slabých stránkách pozorujeme shodu u položky neochota nebo nedostatečná spolupráce s jinými, často nesociálními organizacemi (např. zdravotnictví) a nedostatečná informovanost široké veřejnosti. V oblasti ohrožení můžeme pozorovat, že členové koordinační skupiny vnímají obavu o existenci své organizace z důvodu nedostatku financí či z důvodu nezájmu politiků. Především v současné době, která je zatížená světovou krizí, je velkým problémem financování sociálních služeb, které jsou bohužel na okraji zájmu z pomáhajících profesí. Jedním z důvodů může být i široká pestrost poskytovatelů či růst tzv. sociálního businessu a tím vytváření konkurenčního boje (typické pro komerční oblast) namísto spolupráce. Nepříznivě tomuto obrazu přispívá negativní či lhostejný postoj široké veřejnosti. Sociální oblast je zatížená stereotypy, které prestiži našeho oboru nepřidávají. Především se jedná o služby sociální prevence, které jsou hojně zastoupené právě v naší koordinační skupině. 14

15 V poslední době můžeme jako o cenném materiálu hovořit o výzkumné práci společnosti Edukol Olomouc, která provedla šetření jak s občany našeho města, tak s poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Mezi zajímavé výstupy výzkumu můžeme počítat například tato zjištění: Nezájem o vzdělání ze strany Romů. Vysoká nezaměstnanost mezi Romy. Diskriminace a přístup majority k Romům. Chybí primární protidrogová prevence jak na půdách škol, tak pro širokou veřejnost. Nedostatek psychiatrické péče. Chybí svépomocná skupina v duchu skupin anonymních alkoholiků. Je třeba zlepšit spolupráci zainteresovaných institucích při poskytování protidrogové péče. V našem městě chybí azylový dům a noclehárna pro ženy Požadavek na zřízení pracovního místa terénního pracovníka pro osoby bez přístřeší. V našem městě chybí kvalitní levné bydlení. Výsledky výzkumu byly podkladem při stanovování jednotlivých cílů a opatření. Nesmíme však opomenout sběr dat v samotné koordinační skupině. 15

16 SWOT ANALÝZA za oblast péče o občany v krizi VIZE: Kde chceme být v roce 2020 Město řeší problémy nezaměstnaných Existuje noclehárna pro ženy Lidé bez domova nejsou na ulici Existuje komunitní zařízení pro péči o duševní zdraví Vzdělávání pro občany je dostupné ve všech oblastech Existuje manželská poradna K dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků Disponujeme dostatkem pracovních míst Máme novou budovu Domova se zvláštním režimem i pro imobilní občany Existence substitučního programu Při získávání zaměstnání existuje rovný přístup ke všem uchazečům Existence záchytky pro alkoholiky Existuje sociální ubytovna Máme zajištěno komplexní poradenství pro občany Máme k dispozici startovací byty pro děti vracející se do společnosti z Dětských domovů SILNÉ STRÁNKY 1. existence služeb pro lidi bez domova 2. ochota ke spolupráci (všichni zainteresovaní) 3. existence fungujících procesů komunitního plánování 4. existence zajištění komplexních služeb v oblasti drog 5. existence občanské poradny dotované vzdělávání existence podporovaného zaměstnávání existence poraden, spotřebitelská, krizová existence a funkčnost kurátora pro dospělé osoby PŘÍLEŽITOSTI 1. větší zainteresovanost města v oblasti financování programů 2. zvýšit komunikaci s politiky, hledat vhodné způsoby 3. zlepšit prezentaci poskytovaných služeb 4. zvyšovat prezentaci o potřebnosti služeb 5. zvýšit informovanost vůči veřejnosti 6. využít Strukturálních fondů EU větší využití dobrovolníků více využít veřejně prospěšných prací prohloubit spolupráci mezi poskytovateli pořádání destigmatizačních aktivit SLABÉ STRÁNKY 1. nedostatek finančních prostředků v oblasti 2. chybí služby-noclehárna pro ženy, sociální ubytovna, péče o duševní zdraví, záchytka, manželská poradna 3. nezájem politiků, nepochopení problémů, není politická priorita 4. špatné finanční ohodnocení pracovníků 5. nekoordinovanost počtu služeb, duplicita služeb neochota ke vzájemné spolupráci mnoho nekvalifikovaných pracovníků, nedostatek kvalifikovaných pracovníků nízký společenský statut pracovníků v sociálních službách nejsou služby pro muže pečující o děti subjektivní vnímání společnosti vůči skupině občanů v krizi nekoncepčnost v přidělování finančních prostředků z dotací MPSV ČR úzké zaměření komunitního plánu OHROŽENÍ špatná finanční politika státu nezájem politiků neshoda s cíli platného komunitního plánu jiné priority města odchod kvalifikovaných pracovníků nezájem veřejnosti zajištění služeb, práce s problémovými skupinami občanů nepříznivý demografický vývoj syndrom vyhoření zaměstnanců ve službách zánik, zrušení služeb narůstání mezigeneračních problémů 16

17 DATUM KONÁNÍ: 29. DUBNA 2009 MÍSTO: MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍNA FACILITÁTOR: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků / Komentář: SWOT analýza za oblast péče o občany v krizi je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Děčína, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje existence služeb - pro lidi bez domova, komplexních služeb v oblasti drog a existence občanské poradny. Dále pak zavedené systémové věci ochota ke spolupráci (všichni zainteresovaní) a existence fungujících procesů komunitního plánování. To, že členové pracovní skupiny mají důvěru k procesu komunitního plánování a vnímají ochotu ke spolupráci, je značným přínosem pro další práci ve skupině, hlavně v oblasti samotného naplňování plánu (naplňování slabých stránek a vizí za aktivního využití definovaných příležitostí). Problémem v oblasti je nedostatečné financování, chybějící služby a problémy s postojem politické reprezentace. Zajímavou slabou stránkou je nekoordinovanost počtu služeb, duplicita a neochota ke vzájemné spolupráci, a to i přesto, že v oblasti silných stránek je právě ochota ke spolupráci jednou z dominantních. Členové skupiny by si měli tuto otázku vyjasnit, pojmenovat problémy a řešit je např. návrhem opatření v novém připravovaném plánu. Již tyto informace nám ukazují, jakým směrem se budou členové skupiny v další práci, při přípravě návrhu plánu ubírat aktivity v zajištění finančních prostředků s přesahem na rozvoj komunikace s politiky a veřejností, vlastní prezentaci a rozvoj informovanosti, využití SF EU v úzké spolupráci s městem, zajištění chybějících služeb (sociálních, zaměstnanosti, vzdělávání) a rozvoj vzájemné spolupráce. Stěžejní bude zaměření na vlastní PR subjektů, kvalitní a čitelné informace vůči klientům a veřejnosti, na propagaci poskytovaných služeb. Odborníci ve skupině pracují s klientelou, která není majoritní veřejností zrovna pozitivně přijímána. Členové skupiny si toto uvědomují, čemuž odpovídá velmi správné pojmenování možných příležitostí. Největší obavy jsou ze špatné finanční politiky státu (což není z pozice skupiny téměř ovlivnitelné, stejně tak demografický vývoj). Ostatní pojmenované hrozby lze eliminovat s maximálním využitím definovaných příležitostí. Při srovnání se SWOT analýzou připravovanou v rámci zahájení procesů plánování je značný rozdíl v pohledu na vzájemnou spolupráci (byla dominantní slabou stránkou) a pohled na zajištění služeb (větší specifikace). Stejným problémem zůstává financování služeb a s tím spojená fluktuace kvalifikovaných sil. Členové Koordinační skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek a příležitostí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a ve 2. Komunitním plánu sociálních a souvisejících služeb města Děčína objevit jako Cíle a následná Opatření. Vypracoval : Michal Polesný datum : 22. května

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost.

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. 92 93 Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. Osoby v krizi Vymezení cílové skupiny Osoby v krizi: osoby bez přístřeší bezdomovci předlužení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Darmoděj o. s. 2013 2013

Darmoděj o. s. 2013 2013 Darmoděj o. s. 2013 2013 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Rozvoj systému poskytovaných služeb

Rozvoj systému poskytovaných služeb Priorita 2 Rozvoj systému poskytovaných služeb Opatření 2.1 Rozvoj stávajících sociálních služeb pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: Na území ORP Prachatice

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více