Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH. Cílová skupina. Koordinační skupina. Analýza současného stavu. Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH. Cílová skupina. Koordinační skupina. Analýza současného stavu. Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi"

Transkript

1 Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH Cílová skupina Koordinační skupina Analýza současného stavu Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi Cíle a opatření 1

2 Cílová skupina Pro snadnější pochopení oblasti krize, jakož i k pochopení zaměření koordinační skupiny, nabízíme teoretické vysvětlené některých klíčových pojmů. Termín Osoby v krizi lze vysvětlit pomocí psychologie, která za osobu považuje lidského jedince se stránkami tělesnými i duševními, na rozdíl od osobnosti (Hartl, P., Hártlová, H., s.379, 2000). O krizi psychologie pojednává jako o situaci selhání dosavadních regulativních mechanismů, nefunkčnost v oblasti biologické (spánek, potrava), psychické (ztráta smyslu života) nebo sociální (život s druhými) (Hartl, P., Hartlová, H., s. 279, 2000). Sociální práce o krizi hovoří jako o stavu vážného oslabení s možným ohrožením vlastní existence. Odborná literatura rozeznává tři hlavní spouštěče: ztráta například blízké osoby, domova, změna společenského postavení nebo vlastního stavu a nutnost volit obvykle mezi dvěma stejně ne/žádoucími možnostmi. V praxi můžeme hovořit o uživatelých/klientech, kteří vyhledávají například tyto služby sociální prevence a poradenství: azylový dům, noclehárna, odborné poradenství, intervenční služby, následné péče, krizová centra apod. Při sestavování této koordinační skupiny jsme vycházeli z výše uvedené teorie, které nám pomohla k vykrystalizování členské základny. Poskytneme-li pohled z jednotlivých oblastí, které jsou v zájmu nejen sociální práce, můžeme tvrdit, že osoby v krizi nalezneme především v těchto oblastech: Osoby zneužívané, týrané a zanedbávané (např. děti, partnerky, senioři,.) Osamocené rodiče (např. samoživitelka/samoživitel z důvodu ovdovění či rozvodu) Osoby se zdravotním znevýhodněním, kde hrozí sociální exkluze (vyloučení) Osoby s duševním onemocněním (akutním i chronickým) Osoby v seniorském věku Osoby umírající Osoby užívající návykové látky, patologičtí hráči, závislí na internetu, mobilu atd. Osoby poskytující placené sexuální služby (prostituci - především nucenou) Riziková mládež, mládež ohrožení delikvencí Nezaměstnaní (krátkodobí až dlouhodobí) Bezdomovci (včetně potencionálních - osoby, jež se nepříznivou situací dostali do materiálních problémů, např. při ztrátě zaměstnání, smrti partnera, rozvodu apod.) Uprchlíci Při popisu skupiny jsme rovněž vycházeli ze statistických dat, které jsou pro různé cílové skupiny různě vedené, což nám znesnadňuje poskytování i vyhodnocování dat. Díky výkaznictví nově zaváděnému statistickému systému MPSV "OK sytém" můžeme do budoucna předpokládat, že budeme mít k dispozici mnohem přesnější data. 2

3 V roce 2009 v časopise Sociální služby zveřejnila Vojtíšková ve svém článku základní data o poskytování intervence. Například v ČR je celkem 15 intervenčních center, které v r poskytli celkem 4942 kontaktů, nízkoprahových kontaktů a bylo vykázáno celkem 778 osob z domácností (z toho 764 mužů). Nejhůře podchycená data jsou kolem bezdomovectví. Hlavním důvodem je místní nestabilita (například v letních měsících dochází k velkým přesunům směrem k velkým městům). Například organizace Naděje v 90. letech zveřejnila hrubý odhad osob bez přístřeší. Organizace předpokládá, že zhruba 0,5% osob z populace jsou bezdomovci. Evropská studie však je ve svých závěrech tvrdší a předpokládá, že bezdomovectví se dotýká cca 1-2 % z populace. Vzhledem k ekonomické krizi můžeme v současnosti přepokládat ještě vyšší odhady. V drogové oblasti můžeme hovořit o stagnaci v růstu. Pozitivní vývoj sledujeme například u mládeže, která je podle poslední srovnávací studie zodpovědnější v přístupu k tvrdým drogám a nitrožilní aplikaci. Na druhou stranu bohužel vzrostl či stagnuje počet mladých uživatelů marihuany, alkoholu a cigaret. Dle statistických přehledů je v posledních letech patrný nárůst tzv. procesních závislostí, např. na PC, internetu apod. Celkový počet uţivatelů sociálních sluţeb za rok 2009 Klienti v ambulanci Klienti v pobytu Počet intervencí/výkonů Komentář: Počet klientů v ambulanci a v pobytu vyjadřuje skutečný počet osob na rozdíl od počtu intervencí/výkonů, které mohou být poskytovány jedné osobě několikrát. Z dat je pozorovatelné, že služby sociální prevence a odborného poradenství mají logicky převahu intervencí. Pod tímto pojmem se nalézají jednotlivé výkony bez ohledu na dobu trvání výkonu. Klienti v ambulanci a v pobytu se myslí počet různých osob, či-li není zde, oproti intervenci/výkonu, dublování. 3

4 Zdroje finančních prostředků Ze statistických údajů lze vyhodnotit toky finančních prostředků do oblasti péče o osoby se zdravotním postižením Dotace z rozpočtu obce Ostatní zdroje (ministerstva) Jiné zdroje (ÚP, nadace, příspěvky) Programy EU 4

5 Koordinační skupina Koordinační skupina osoby v krizi vznikla transformací koordinační skupiny Drogově závislí a etnické menšiny a koordinační skupiny Osoby a rodiny v krizi. Hlavním důvodem transformace bylo vytvořit logické uskupení členů s ohledem na druh poskytovaných služeb a na problematiku vyskytující se v našem městě. Členové koordinační skupiny manažer skupiny Bc. Marek Hošek Mgr. Robert Hrabčík Akademie J. A. Komenského K. Čapka 211/1, Děčín 1 Bc. Vladimíra Jurčová Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový dům pro muže a matky s dětmi Řecká 1216/19, Děčín 6 Bc. Jana Husáková Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum Fügnerova 665/18, Děčín 1 Bc. Lenka Plicková Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dům na půl cesty Řecká 1216/19, Děčín 6 Lucie Plíhalová Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Teplická 35/41, Děčín

6 Mgr. Věra Kuklová Charitní sdružení Děčín Občanská poradna Palackého 16, Děčín 4 Boţena Hrubá Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 242/4, Děčín 4 Pavel Grunza Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 242/4, Děčín 4 Bc. Štěpánka Kecková Oblastní charita Česká Kamenice Tyršova 350, Česká Kamenice Šárka Malevičová o.s. Křesťanské společenství Jonáš Březová 394, Děčín Mgr. Lukáš Herich, DiS Probační a mediační služba ČR středisko Děčín Karla Čapka 211/1, Děčín 1 Mgr. Kateřina Fiedlerová Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence U Plovárny 1190/14, Děčín Právní status organizací Akademie J. A. Komenského Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový dům pro muže a matky s dětmi Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dům na půl cesty Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče NNO občanské sdruţení Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín 6

7 Charitní sdružení Děčín Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společnosti Jonáš Probační a mediační služba ČR Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence NNO občanské sdruţení Veřejná správa Církevní organizace NNO občanské sdruţení Státní správa NNO občanské sdruţení Složení skupiny dle zřízovatele Církevní organizace 8% Veřejná správa 17% NNO 34% Státní správa 8% Příspěvková organizace SMD 33% 7

8 Akademie J. A. Komenského CSS Děčín, p.o., Azylový dům pro muţe a matky s dětmi CSS Děčín, p.o., Děčínské doléčovací centrum CSS Děčín, p.o., Dům na půl cesty CSS Děčín, p.o., Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Charitní sdruţení Děčín Magistrát města Děčína, Odbor sociálních věcí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společnosti Jonáš Děčín Probační a mediační sluţba ČR Sdruţení Programy občanské pomoci a sociální intervence Přehled pokrytí cílových skupin Organizace Cílové skupiny Oběti násilí Osoby v krizi Drogově závislí Pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosaţení zletilosti Osoby bez přístřeší Ostatní nezaměstnaní, lidé ohroţení sociální ekluzí Děti a mládeţ do 26 let ohroţené sociálně patol. jevy Senioři Oběti trestné činnosti 8

9 Stručná charakteristika jednotlivých členů KS Logo Organizace = poskytovatel Popis činnosti Akademie J. A. Komenského Organizace zaměřená na vzdělávání dospělých, pořádají všestranné vzdělávací akce pro všechny věkové skupiny obyvatel, podílí se na rekvalifikačních kurzech, na osvětě ve směru ochrany spotřebitelů. CSS Děčín, p.o. Azylový dům pro muţe a matky s dětmi CSS Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum CSS Děčín, p.o. Dům na půl cesty CSS Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Charitní sdruţení Děčín Služba noclehárny je poskytována jako ambulantní služba mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Mezi nabízené služby patři především poskytnutí přenocování, sociální poradenství, pomoc při vyřizování dokladů a sociálních dávek, kontakt s úřady, hygienický servis, možnost vyprání osobního prádla. Služba je určená především pro muže bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení. Zařízení je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a dále patologickým hráčům. Též se věnujeme blízkým závislých osob. Svou péči zaměřujeme na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které přispívají ke znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému zatíženého závislým chováním. Mezi nabízené služby patří zejména skupinové poradenství a terapie, individuální poradenství a terapie, zajištění ubytování rodinné a párové poradenství, volnočasové aktivity, krizová intervence, poradenství po internetu, nabídka stáží pro studenty SŠ, VOŠ, VŠ. Posláním služby je poskytovat pobytové sociální služby především ubytování, osvojování si sociálních, osobních a pracovních dovedností. Podpora osob v znovu/začlenění do společnosti. Služba je určena Zpravidla pro dospělé osoby do 26 let, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Kontaktní centrum se snaží u uživatelů drog minimalizovat zdravotní a sociální rizika. Následnou prací se snaží o to, aby uživatelé drog neohrožovali sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně a její udržení. Na naplňování svého poslání se K-centrum podílí poskytováním služeb, v souladu se seznamem a definicemi výkonů drogových služeb (NMS). Služba je určena lidem v těžké životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami či ji řešili, ale neúspěšně a potřebují cizí odbornou pomoc. Mezi nabízené služby patří odborné sociální poradenství, které je zaměřené na oblast sociálního pojištění, státní sociální podpory a pomoci, finanční krize, rodinné krize (rozvod, problém s dětmi, výživné, domácí týrání, jiné problémy zabraňující harmonickému soužití v rodině atd.), bydlení (např. výpovědi z bytu, nájemní smlouvy atd.), majetko-právní vztahy, právní systém a ochranu (správní řízení, občanské soudní řízení, základní lidská práva, atd.) a na pracovně-právní vztahy. 9

10 Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společenství Jonáš Probační a mediační sluţba ČR Sdruţení Programy občanské pomoci a sociální intervence POPSI Oddělení se především zabývá dětskou a rodinnou problematikou. Do oddělení je mimo zařazen sociální kurátor pro dospělé, který pomáhá řešit problémy osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména navrátilců z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, a dále se toto oddělení zabývá i problematikou romských občanů. Dům na půl cesty poskytuje v nepřetržitém provozu zázemí pro mladé lidi ve věku od let bez rodinného a sociálního zázemí. Jedná se zejména o děti z dětských domovů, popřípadě z jiných institucionálních zařízení nebo rozvrácených rodin. Nízkoprahové denní centrum služba je realizována prostřednictvím pracovní terapie. Dopoledne je zajištěna pro uživatele pracovní terapie pod vedením pracovního terapeuta; odpoledne je možno trávit volný čas podle zájmů uživatelů v domě nebo mimo něj. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova. Služba je určena pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Je realizátorem projektu Krizová poradna zařízení, které zajišťuje odborné sociální poradenství jako registrovanou sociální službu. Cílem je zabezpečit chybějící článek v síti sociálních služeb a reagovat tak na poptávku občanů po poradenských službách a službách pomoci v náročné životní situaci. Významným cílem z hlediska efektu takovéto služby je například vytvoření účinné prevence sociálně patologických jevů mezi mládeží a v rodinách, odborné vedení a napomáhání při rekonstrukci rodinných vztahů a působení a podpora v oblasti prevence sociálního vyloučení občanů v krizi. Odborné sociální poradenství je poskytováno anonymně, bezplatně, nestranně, nezávisle, důvěrně. V Krizové poradně také funguje polouzavřená psychoterapeutická skupina. 10

11 Analýza současného stavu V minulosti se problematikou krize jednotlivce zabývaly prakticky dvě koordinační skupiny. Tato skutečnost vedla často ke komplikacím. Současná koordinační skupina reflektuje problémy v našem městě. Skupina je orientovaná především na služby sociální prevence a službu odborného poradenství. Širokou veřejností jsou služby sociální prevence velmi často viděny negativně. Avšak často slýcháme, že je potřeba s těmito tzv. sociálně patologickými jevy (bezdomovectví, prostituce, závislostní problematika apod.) něco dělat. Typickým příkladem je drogová problematika, která je velmi často kritizována, ale při oddáleném pohledu můžeme pozorovat, že problém užívání i nadužívání se týká všech společenských vrstev, generací, či sociálních statusů. Není výjimkou, že bohatý vysokoškolský senior pije alkohol a zneužívá léky, které měla předepsané na depresi jeho manželka. Protipólem může být pubescent ze sociálně slabého prostředí, který s partou užívá pervitin či heroin z důvodu úniku z vlastní rodiny či z nudy. Fenoménem naší společnosti je zneužívání tzv. legálních (společensky tolerovaných) psychoaktivních látek nealkoholového typu. Tento trend se v praxi odborníků vyskytuje velmi často a má pozvolna rostoucí tendenci. Není atypické, když společensky významně postavený jedinec zneužívá legálně získaná psychofarmaka od obvodního lékaře nebo psychiatra, například z důvodu snížení svého stresu. V neposlední řadě je potřeba pozornost věnovat tzv. procesním závislostem. Jedná se o závislosti například na internetu, počítačových hrách apod. Tento problém má rostoucí tendenci a je nutná, například v rámci primární prevence, spolupráce se školskými zařízeními. Z názvu skupiny vyplývá, že předmětem zájmu jsou osoby v krizi. Není zde specifikováno, zda se jedná o příslušníky majoritní společnosti nebo minority. Z definice cílových skupin vyplývá, že etnické menšiny nejsou samostatnou cílovou skupinou. Neznamená to, že bychom se problematikou menšin zejména romským etnikem nezabývali, neboť zaměření skupiny je na všechny osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Mezi členy skupiny patří zástupci magistrátu ve funkci koordinátor pro národnostní menšiny a terénní romský pracovník. Naopak zástupci romských sdružení přešli do skupiny Rodiny v krizi, neboť ve většině nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež bez rozdílu národnosti. V poslední době zaznamenáváme určitou formu organizování zástupců Rómů v našem městě. Zástupci komunity, jakož i zástupci občanských sdružení, charitativních organizací a dalších subjektů, zabývajících se romskou problematikou se začali pravidelně scházet nad řešením konkrétních problémů pod záštitou 1. náměstka primátora pro sociální oblast. Je zřejmé, že tato platforma pro jednání vyhovuje samotným Rómům více než pravidelná práce v koordinačních skupinách. Jako v jiných koordinačních skupinách, tak i v naší mají členové právo zvolit si tu nejvhodnější skupinu, případně být členy více koordinačních skupin. V praxi se nám vyskytuje maximálně dvojí členství. Naše koordinační skupina prošla za více jak rok činnosti několikerými změnami v členské základně. Dnes můžeme tvrdit, že současné ustálení skupiny je stabilní, odborně pracující a tvoří spolupracující celek. Mezi jeden z neúčinnějších nástrojů využívaný, například při stanovování záběru sociální pomoci, patří vlastní zkušenost poskytovatelů, která je nejen v naší oblasti k nezaplacení. 11

12 Charitní sdruţení Děčín, Občanská poradna POPSI, Krizová poradna Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., Azylový dům CSS Děčín, p.o., Azylový dům Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., K-centrum o.s. Křesťanské společenství Jonáš Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., Azylový dům Oblastní charita Kamenice CSS Děčín, p.o., D-centrum CSS Děčín, p.o., K-centrum Poskytovatelé sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Druh sociální sluţby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (poradenství, zprostředkování kontaktu, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, půjčování kompenzačních pomůcek) 2 DOMY SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM (pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc) 1 AZYLOVÉ DOMY (pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení) 1 DOMY NA PŮL CESTY (Pobytové služby pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, po propuštěné z výkonu trestu nebo ochranné léčby) 2 KONTAKTNÍ CENTRA (ambulantní či terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách) 1 NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA (ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší) 2 NOCLEHÁRNA (ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování) 2 SLUŢBY NÁSLEDNÉ PÉČE (ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu nebo osobám, které abstinují) 1 TERÉNNÍ PROGRAMY (terénní služby osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy) 1 sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence 12

13 Personální zajištění péče v oblasti osob v krizi Celkový počet zaměstnanců Celkový součet úvazků Pracovníci v přímé péči 26 24,5 Sociální pracovník Pracovník v soc. službách 12 11,5 Administrativní pracovníci DPP/DPČ Vedoucí pracovníci 8 1,12 + DPP/DPČ Administrativní pracovnící 5 1,88 Ostatní pracovníci DPP/DPČ Celkem 54 34,5 + DPP/DPČ Externí zaměstnanci: Pracovníci v přímé péči 7 2,53 Sociální pracovník 6 2,4 Zdravotničtí pracovníci 1 0,13 Administrativní pracovníci 7 0,1 + DPP/DPČ Ostatní pracovníci 7 0,1 + DPP/DPČ Celkem 14 2,63 + DPP/DPČ Přehled zaměstnaných ţen a muţů v % muţi 27% Přehled pracovníků dle pozice v % administr ativní pracovníc i 52% ţeny 73% pracovníc i v přímé péči 48% Přehled dosaţené výše vzdělání v % Přehled věkové struktury v % vyšší odborné 2% vysokoš kolské 19% základní 13% let 17% 60 let a více 5% let 14% úplné středoš kolské 46% středoš kolské 20% let 34% let 30% Poznámka: Rozpor mezi daty (především v celkových počtech) v tabulce Personální složení 2008 a tabulkách Přehled zaměstnanců podle pohlaví, vzdělání a věku 2008 je daný situací, kdy zaměstnanec má v organizaci více úvazků/pracovních poměrů (např. 1 osoba/zaměstnanec má v organizaci úvazek 0,5 + DPČ + DPP). 13

14 Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi Porovnáváme-li výstup z provedené SWOT analýzy 1. komunitního plánu je vidět posun od řešení zajištění azylového bydlení a noclehárny k prevenci a poskytování terénních a ambulantních služeb. Se stávající sociální situací v regionu je spojena vyšší poptávka zejména po krizovém a rodinném poradenství. Pro tvorbu cílů a opatření je nezbytné porovnat současný stav, či-li co koordinační skupina plánuje pro budoucí období, s minulým obdobím, či-li s výsledky 1. komunitního plánu. K objektivnímu pohledu jsme provedli srovnání jednotlivých oblastí SWOT analýz z prvního cyklu procesu komunitního plánování a to: a) osoby a rodiny v krizi/analýza I. osoby v krizi b) drogově závislí a etnické menšiny c) osoby v krizi. Při porovnání jsme zjistili, že členové skupiny se opakovaně zabývají stejnými otázkami a problémy. V rámci silných stránek se jedná především o řešení problémů osob v tíživé situaci (bezdomovectví, náročné životní situace). Je postrádána existenci azylového domu pro ženy, otce nebo noclehárna pro ženy. Silně hodnocenou oblastí je činnost poradenských služeb, a to se zaměřením na sociální, krizovou či vztahovou (manželskou, partnerskou) oblast. Za velmi důležité považujeme povědomí členů o vzájemné spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Můžeme konstatovat, že organizace více spolupracují. Díky komunitnímu plánování došlo ke spolupráci například u dříve vzájemně si konkurujících organizací. V příležitostech můžeme pozorovat přetrvávající snahu poskytovatelů o prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a politickou reprezentací. Ve slabých stránkách pozorujeme shodu u položky neochota nebo nedostatečná spolupráce s jinými, často nesociálními organizacemi (např. zdravotnictví) a nedostatečná informovanost široké veřejnosti. V oblasti ohrožení můžeme pozorovat, že členové koordinační skupiny vnímají obavu o existenci své organizace z důvodu nedostatku financí či z důvodu nezájmu politiků. Především v současné době, která je zatížená světovou krizí, je velkým problémem financování sociálních služeb, které jsou bohužel na okraji zájmu z pomáhajících profesí. Jedním z důvodů může být i široká pestrost poskytovatelů či růst tzv. sociálního businessu a tím vytváření konkurenčního boje (typické pro komerční oblast) namísto spolupráce. Nepříznivě tomuto obrazu přispívá negativní či lhostejný postoj široké veřejnosti. Sociální oblast je zatížená stereotypy, které prestiži našeho oboru nepřidávají. Především se jedná o služby sociální prevence, které jsou hojně zastoupené právě v naší koordinační skupině. 14

15 V poslední době můžeme jako o cenném materiálu hovořit o výzkumné práci společnosti Edukol Olomouc, která provedla šetření jak s občany našeho města, tak s poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Mezi zajímavé výstupy výzkumu můžeme počítat například tato zjištění: Nezájem o vzdělání ze strany Romů. Vysoká nezaměstnanost mezi Romy. Diskriminace a přístup majority k Romům. Chybí primární protidrogová prevence jak na půdách škol, tak pro širokou veřejnost. Nedostatek psychiatrické péče. Chybí svépomocná skupina v duchu skupin anonymních alkoholiků. Je třeba zlepšit spolupráci zainteresovaných institucích při poskytování protidrogové péče. V našem městě chybí azylový dům a noclehárna pro ženy Požadavek na zřízení pracovního místa terénního pracovníka pro osoby bez přístřeší. V našem městě chybí kvalitní levné bydlení. Výsledky výzkumu byly podkladem při stanovování jednotlivých cílů a opatření. Nesmíme však opomenout sběr dat v samotné koordinační skupině. 15

16 SWOT ANALÝZA za oblast péče o občany v krizi VIZE: Kde chceme být v roce 2020 Město řeší problémy nezaměstnaných Existuje noclehárna pro ženy Lidé bez domova nejsou na ulici Existuje komunitní zařízení pro péči o duševní zdraví Vzdělávání pro občany je dostupné ve všech oblastech Existuje manželská poradna K dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků Disponujeme dostatkem pracovních míst Máme novou budovu Domova se zvláštním režimem i pro imobilní občany Existence substitučního programu Při získávání zaměstnání existuje rovný přístup ke všem uchazečům Existence záchytky pro alkoholiky Existuje sociální ubytovna Máme zajištěno komplexní poradenství pro občany Máme k dispozici startovací byty pro děti vracející se do společnosti z Dětských domovů SILNÉ STRÁNKY 1. existence služeb pro lidi bez domova 2. ochota ke spolupráci (všichni zainteresovaní) 3. existence fungujících procesů komunitního plánování 4. existence zajištění komplexních služeb v oblasti drog 5. existence občanské poradny dotované vzdělávání existence podporovaného zaměstnávání existence poraden, spotřebitelská, krizová existence a funkčnost kurátora pro dospělé osoby PŘÍLEŽITOSTI 1. větší zainteresovanost města v oblasti financování programů 2. zvýšit komunikaci s politiky, hledat vhodné způsoby 3. zlepšit prezentaci poskytovaných služeb 4. zvyšovat prezentaci o potřebnosti služeb 5. zvýšit informovanost vůči veřejnosti 6. využít Strukturálních fondů EU větší využití dobrovolníků více využít veřejně prospěšných prací prohloubit spolupráci mezi poskytovateli pořádání destigmatizačních aktivit SLABÉ STRÁNKY 1. nedostatek finančních prostředků v oblasti 2. chybí služby-noclehárna pro ženy, sociální ubytovna, péče o duševní zdraví, záchytka, manželská poradna 3. nezájem politiků, nepochopení problémů, není politická priorita 4. špatné finanční ohodnocení pracovníků 5. nekoordinovanost počtu služeb, duplicita služeb neochota ke vzájemné spolupráci mnoho nekvalifikovaných pracovníků, nedostatek kvalifikovaných pracovníků nízký společenský statut pracovníků v sociálních službách nejsou služby pro muže pečující o děti subjektivní vnímání společnosti vůči skupině občanů v krizi nekoncepčnost v přidělování finančních prostředků z dotací MPSV ČR úzké zaměření komunitního plánu OHROŽENÍ špatná finanční politika státu nezájem politiků neshoda s cíli platného komunitního plánu jiné priority města odchod kvalifikovaných pracovníků nezájem veřejnosti zajištění služeb, práce s problémovými skupinami občanů nepříznivý demografický vývoj syndrom vyhoření zaměstnanců ve službách zánik, zrušení služeb narůstání mezigeneračních problémů 16

17 DATUM KONÁNÍ: 29. DUBNA 2009 MÍSTO: MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍNA FACILITÁTOR: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků / Komentář: SWOT analýza za oblast péče o občany v krizi je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Děčína, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje existence služeb - pro lidi bez domova, komplexních služeb v oblasti drog a existence občanské poradny. Dále pak zavedené systémové věci ochota ke spolupráci (všichni zainteresovaní) a existence fungujících procesů komunitního plánování. To, že členové pracovní skupiny mají důvěru k procesu komunitního plánování a vnímají ochotu ke spolupráci, je značným přínosem pro další práci ve skupině, hlavně v oblasti samotného naplňování plánu (naplňování slabých stránek a vizí za aktivního využití definovaných příležitostí). Problémem v oblasti je nedostatečné financování, chybějící služby a problémy s postojem politické reprezentace. Zajímavou slabou stránkou je nekoordinovanost počtu služeb, duplicita a neochota ke vzájemné spolupráci, a to i přesto, že v oblasti silných stránek je právě ochota ke spolupráci jednou z dominantních. Členové skupiny by si měli tuto otázku vyjasnit, pojmenovat problémy a řešit je např. návrhem opatření v novém připravovaném plánu. Již tyto informace nám ukazují, jakým směrem se budou členové skupiny v další práci, při přípravě návrhu plánu ubírat aktivity v zajištění finančních prostředků s přesahem na rozvoj komunikace s politiky a veřejností, vlastní prezentaci a rozvoj informovanosti, využití SF EU v úzké spolupráci s městem, zajištění chybějících služeb (sociálních, zaměstnanosti, vzdělávání) a rozvoj vzájemné spolupráce. Stěžejní bude zaměření na vlastní PR subjektů, kvalitní a čitelné informace vůči klientům a veřejnosti, na propagaci poskytovaných služeb. Odborníci ve skupině pracují s klientelou, která není majoritní veřejností zrovna pozitivně přijímána. Členové skupiny si toto uvědomují, čemuž odpovídá velmi správné pojmenování možných příležitostí. Největší obavy jsou ze špatné finanční politiky státu (což není z pozice skupiny téměř ovlivnitelné, stejně tak demografický vývoj). Ostatní pojmenované hrozby lze eliminovat s maximálním využitím definovaných příležitostí. Při srovnání se SWOT analýzou připravovanou v rámci zahájení procesů plánování je značný rozdíl v pohledu na vzájemnou spolupráci (byla dominantní slabou stránkou) a pohled na zajištění služeb (větší specifikace). Stejným problémem zůstává financování služeb a s tím spojená fluktuace kvalifikovaných sil. Členové Koordinační skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek a příležitostí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a ve 2. Komunitním plánu sociálních a souvisejících služeb města Děčína objevit jako Cíle a následná Opatření. Vypracoval : Michal Polesný datum : 22. května

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008

cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008 cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008 1 Obsah: Úvodní slovo místostarosty 3 Komunitní plán obecné informace 4-5 Vývoj

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí Obsah 1 Úvod... 5 2 Systém protidrogové politiky

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více