Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH. Cílová skupina. Koordinační skupina. Analýza současného stavu. Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH. Cílová skupina. Koordinační skupina. Analýza současného stavu. Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi"

Transkript

1 Koordinační skupina Osoby v krizi OBSAH Cílová skupina Koordinační skupina Analýza současného stavu Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi Cíle a opatření 1

2 Cílová skupina Pro snadnější pochopení oblasti krize, jakož i k pochopení zaměření koordinační skupiny, nabízíme teoretické vysvětlené některých klíčových pojmů. Termín Osoby v krizi lze vysvětlit pomocí psychologie, která za osobu považuje lidského jedince se stránkami tělesnými i duševními, na rozdíl od osobnosti (Hartl, P., Hártlová, H., s.379, 2000). O krizi psychologie pojednává jako o situaci selhání dosavadních regulativních mechanismů, nefunkčnost v oblasti biologické (spánek, potrava), psychické (ztráta smyslu života) nebo sociální (život s druhými) (Hartl, P., Hartlová, H., s. 279, 2000). Sociální práce o krizi hovoří jako o stavu vážného oslabení s možným ohrožením vlastní existence. Odborná literatura rozeznává tři hlavní spouštěče: ztráta například blízké osoby, domova, změna společenského postavení nebo vlastního stavu a nutnost volit obvykle mezi dvěma stejně ne/žádoucími možnostmi. V praxi můžeme hovořit o uživatelých/klientech, kteří vyhledávají například tyto služby sociální prevence a poradenství: azylový dům, noclehárna, odborné poradenství, intervenční služby, následné péče, krizová centra apod. Při sestavování této koordinační skupiny jsme vycházeli z výše uvedené teorie, které nám pomohla k vykrystalizování členské základny. Poskytneme-li pohled z jednotlivých oblastí, které jsou v zájmu nejen sociální práce, můžeme tvrdit, že osoby v krizi nalezneme především v těchto oblastech: Osoby zneužívané, týrané a zanedbávané (např. děti, partnerky, senioři,.) Osamocené rodiče (např. samoživitelka/samoživitel z důvodu ovdovění či rozvodu) Osoby se zdravotním znevýhodněním, kde hrozí sociální exkluze (vyloučení) Osoby s duševním onemocněním (akutním i chronickým) Osoby v seniorském věku Osoby umírající Osoby užívající návykové látky, patologičtí hráči, závislí na internetu, mobilu atd. Osoby poskytující placené sexuální služby (prostituci - především nucenou) Riziková mládež, mládež ohrožení delikvencí Nezaměstnaní (krátkodobí až dlouhodobí) Bezdomovci (včetně potencionálních - osoby, jež se nepříznivou situací dostali do materiálních problémů, např. při ztrátě zaměstnání, smrti partnera, rozvodu apod.) Uprchlíci Při popisu skupiny jsme rovněž vycházeli ze statistických dat, které jsou pro různé cílové skupiny různě vedené, což nám znesnadňuje poskytování i vyhodnocování dat. Díky výkaznictví nově zaváděnému statistickému systému MPSV "OK sytém" můžeme do budoucna předpokládat, že budeme mít k dispozici mnohem přesnější data. 2

3 V roce 2009 v časopise Sociální služby zveřejnila Vojtíšková ve svém článku základní data o poskytování intervence. Například v ČR je celkem 15 intervenčních center, které v r poskytli celkem 4942 kontaktů, nízkoprahových kontaktů a bylo vykázáno celkem 778 osob z domácností (z toho 764 mužů). Nejhůře podchycená data jsou kolem bezdomovectví. Hlavním důvodem je místní nestabilita (například v letních měsících dochází k velkým přesunům směrem k velkým městům). Například organizace Naděje v 90. letech zveřejnila hrubý odhad osob bez přístřeší. Organizace předpokládá, že zhruba 0,5% osob z populace jsou bezdomovci. Evropská studie však je ve svých závěrech tvrdší a předpokládá, že bezdomovectví se dotýká cca 1-2 % z populace. Vzhledem k ekonomické krizi můžeme v současnosti přepokládat ještě vyšší odhady. V drogové oblasti můžeme hovořit o stagnaci v růstu. Pozitivní vývoj sledujeme například u mládeže, která je podle poslední srovnávací studie zodpovědnější v přístupu k tvrdým drogám a nitrožilní aplikaci. Na druhou stranu bohužel vzrostl či stagnuje počet mladých uživatelů marihuany, alkoholu a cigaret. Dle statistických přehledů je v posledních letech patrný nárůst tzv. procesních závislostí, např. na PC, internetu apod. Celkový počet uţivatelů sociálních sluţeb za rok 2009 Klienti v ambulanci Klienti v pobytu Počet intervencí/výkonů Komentář: Počet klientů v ambulanci a v pobytu vyjadřuje skutečný počet osob na rozdíl od počtu intervencí/výkonů, které mohou být poskytovány jedné osobě několikrát. Z dat je pozorovatelné, že služby sociální prevence a odborného poradenství mají logicky převahu intervencí. Pod tímto pojmem se nalézají jednotlivé výkony bez ohledu na dobu trvání výkonu. Klienti v ambulanci a v pobytu se myslí počet různých osob, či-li není zde, oproti intervenci/výkonu, dublování. 3

4 Zdroje finančních prostředků Ze statistických údajů lze vyhodnotit toky finančních prostředků do oblasti péče o osoby se zdravotním postižením Dotace z rozpočtu obce Ostatní zdroje (ministerstva) Jiné zdroje (ÚP, nadace, příspěvky) Programy EU 4

5 Koordinační skupina Koordinační skupina osoby v krizi vznikla transformací koordinační skupiny Drogově závislí a etnické menšiny a koordinační skupiny Osoby a rodiny v krizi. Hlavním důvodem transformace bylo vytvořit logické uskupení členů s ohledem na druh poskytovaných služeb a na problematiku vyskytující se v našem městě. Členové koordinační skupiny manažer skupiny Bc. Marek Hošek Mgr. Robert Hrabčík Akademie J. A. Komenského K. Čapka 211/1, Děčín 1 Bc. Vladimíra Jurčová Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový dům pro muže a matky s dětmi Řecká 1216/19, Děčín 6 Bc. Jana Husáková Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum Fügnerova 665/18, Děčín 1 Bc. Lenka Plicková Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dům na půl cesty Řecká 1216/19, Děčín 6 Lucie Plíhalová Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Teplická 35/41, Děčín

6 Mgr. Věra Kuklová Charitní sdružení Děčín Občanská poradna Palackého 16, Děčín 4 Boţena Hrubá Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 242/4, Děčín 4 Pavel Grunza Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 242/4, Děčín 4 Bc. Štěpánka Kecková Oblastní charita Česká Kamenice Tyršova 350, Česká Kamenice Šárka Malevičová o.s. Křesťanské společenství Jonáš Březová 394, Děčín Mgr. Lukáš Herich, DiS Probační a mediační služba ČR středisko Děčín Karla Čapka 211/1, Děčín 1 Mgr. Kateřina Fiedlerová Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence U Plovárny 1190/14, Děčín Právní status organizací Akademie J. A. Komenského Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový dům pro muže a matky s dětmi Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Dům na půl cesty Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče NNO občanské sdruţení Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín Příspěvková organizace statutárního města Děčín 6

7 Charitní sdružení Děčín Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společnosti Jonáš Probační a mediační služba ČR Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence NNO občanské sdruţení Veřejná správa Církevní organizace NNO občanské sdruţení Státní správa NNO občanské sdruţení Složení skupiny dle zřízovatele Církevní organizace 8% Veřejná správa 17% NNO 34% Státní správa 8% Příspěvková organizace SMD 33% 7

8 Akademie J. A. Komenského CSS Děčín, p.o., Azylový dům pro muţe a matky s dětmi CSS Děčín, p.o., Děčínské doléčovací centrum CSS Děčín, p.o., Dům na půl cesty CSS Děčín, p.o., Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Charitní sdruţení Děčín Magistrát města Děčína, Odbor sociálních věcí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společnosti Jonáš Děčín Probační a mediační sluţba ČR Sdruţení Programy občanské pomoci a sociální intervence Přehled pokrytí cílových skupin Organizace Cílové skupiny Oběti násilí Osoby v krizi Drogově závislí Pachatelé trestné činnosti, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosaţení zletilosti Osoby bez přístřeší Ostatní nezaměstnaní, lidé ohroţení sociální ekluzí Děti a mládeţ do 26 let ohroţené sociálně patol. jevy Senioři Oběti trestné činnosti 8

9 Stručná charakteristika jednotlivých členů KS Logo Organizace = poskytovatel Popis činnosti Akademie J. A. Komenského Organizace zaměřená na vzdělávání dospělých, pořádají všestranné vzdělávací akce pro všechny věkové skupiny obyvatel, podílí se na rekvalifikačních kurzech, na osvětě ve směru ochrany spotřebitelů. CSS Děčín, p.o. Azylový dům pro muţe a matky s dětmi CSS Děčín, p.o. Děčínské doléčovací centrum CSS Děčín, p.o. Dům na půl cesty CSS Děčín, p.o. Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Charitní sdruţení Děčín Služba noclehárny je poskytována jako ambulantní služba mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Mezi nabízené služby patři především poskytnutí přenocování, sociální poradenství, pomoc při vyřizování dokladů a sociálních dávek, kontakt s úřady, hygienický servis, možnost vyprání osobního prádla. Služba je určená především pro muže bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení. Zařízení je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnujeme se lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a dále patologickým hráčům. Též se věnujeme blízkým závislých osob. Svou péči zaměřujeme na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které přispívají ke znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému zatíženého závislým chováním. Mezi nabízené služby patří zejména skupinové poradenství a terapie, individuální poradenství a terapie, zajištění ubytování rodinné a párové poradenství, volnočasové aktivity, krizová intervence, poradenství po internetu, nabídka stáží pro studenty SŠ, VOŠ, VŠ. Posláním služby je poskytovat pobytové sociální služby především ubytování, osvojování si sociálních, osobních a pracovních dovedností. Podpora osob v znovu/začlenění do společnosti. Služba je určena Zpravidla pro dospělé osoby do 26 let, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Kontaktní centrum se snaží u uživatelů drog minimalizovat zdravotní a sociální rizika. Následnou prací se snaží o to, aby uživatelé drog neohrožovali sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně a její udržení. Na naplňování svého poslání se K-centrum podílí poskytováním služeb, v souladu se seznamem a definicemi výkonů drogových služeb (NMS). Služba je určena lidem v těžké životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami či ji řešili, ale neúspěšně a potřebují cizí odbornou pomoc. Mezi nabízené služby patří odborné sociální poradenství, které je zaměřené na oblast sociálního pojištění, státní sociální podpory a pomoci, finanční krize, rodinné krize (rozvod, problém s dětmi, výživné, domácí týrání, jiné problémy zabraňující harmonickému soužití v rodině atd.), bydlení (např. výpovědi z bytu, nájemní smlouvy atd.), majetko-právní vztahy, právní systém a ochranu (správní řízení, občanské soudní řízení, základní lidská práva, atd.) a na pracovně-právní vztahy. 9

10 Magistrát města Děčína Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oblastní charita Česká Kamenice o.s. Křesťanské společenství Jonáš Probační a mediační sluţba ČR Sdruţení Programy občanské pomoci a sociální intervence POPSI Oddělení se především zabývá dětskou a rodinnou problematikou. Do oddělení je mimo zařazen sociální kurátor pro dospělé, který pomáhá řešit problémy osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména navrátilců z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, a dále se toto oddělení zabývá i problematikou romských občanů. Dům na půl cesty poskytuje v nepřetržitém provozu zázemí pro mladé lidi ve věku od let bez rodinného a sociálního zázemí. Jedná se zejména o děti z dětských domovů, popřípadě z jiných institucionálních zařízení nebo rozvrácených rodin. Nízkoprahové denní centrum služba je realizována prostřednictvím pracovní terapie. Dopoledne je zajištěna pro uživatele pracovní terapie pod vedením pracovního terapeuta; odpoledne je možno trávit volný čas podle zájmů uživatelů v domě nebo mimo něj. Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova. Služba je určena pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Je realizátorem projektu Krizová poradna zařízení, které zajišťuje odborné sociální poradenství jako registrovanou sociální službu. Cílem je zabezpečit chybějící článek v síti sociálních služeb a reagovat tak na poptávku občanů po poradenských službách a službách pomoci v náročné životní situaci. Významným cílem z hlediska efektu takovéto služby je například vytvoření účinné prevence sociálně patologických jevů mezi mládeží a v rodinách, odborné vedení a napomáhání při rekonstrukci rodinných vztahů a působení a podpora v oblasti prevence sociálního vyloučení občanů v krizi. Odborné sociální poradenství je poskytováno anonymně, bezplatně, nestranně, nezávisle, důvěrně. V Krizové poradně také funguje polouzavřená psychoterapeutická skupina. 10

11 Analýza současného stavu V minulosti se problematikou krize jednotlivce zabývaly prakticky dvě koordinační skupiny. Tato skutečnost vedla často ke komplikacím. Současná koordinační skupina reflektuje problémy v našem městě. Skupina je orientovaná především na služby sociální prevence a službu odborného poradenství. Širokou veřejností jsou služby sociální prevence velmi často viděny negativně. Avšak často slýcháme, že je potřeba s těmito tzv. sociálně patologickými jevy (bezdomovectví, prostituce, závislostní problematika apod.) něco dělat. Typickým příkladem je drogová problematika, která je velmi často kritizována, ale při oddáleném pohledu můžeme pozorovat, že problém užívání i nadužívání se týká všech společenských vrstev, generací, či sociálních statusů. Není výjimkou, že bohatý vysokoškolský senior pije alkohol a zneužívá léky, které měla předepsané na depresi jeho manželka. Protipólem může být pubescent ze sociálně slabého prostředí, který s partou užívá pervitin či heroin z důvodu úniku z vlastní rodiny či z nudy. Fenoménem naší společnosti je zneužívání tzv. legálních (společensky tolerovaných) psychoaktivních látek nealkoholového typu. Tento trend se v praxi odborníků vyskytuje velmi často a má pozvolna rostoucí tendenci. Není atypické, když společensky významně postavený jedinec zneužívá legálně získaná psychofarmaka od obvodního lékaře nebo psychiatra, například z důvodu snížení svého stresu. V neposlední řadě je potřeba pozornost věnovat tzv. procesním závislostem. Jedná se o závislosti například na internetu, počítačových hrách apod. Tento problém má rostoucí tendenci a je nutná, například v rámci primární prevence, spolupráce se školskými zařízeními. Z názvu skupiny vyplývá, že předmětem zájmu jsou osoby v krizi. Není zde specifikováno, zda se jedná o příslušníky majoritní společnosti nebo minority. Z definice cílových skupin vyplývá, že etnické menšiny nejsou samostatnou cílovou skupinou. Neznamená to, že bychom se problematikou menšin zejména romským etnikem nezabývali, neboť zaměření skupiny je na všechny osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Mezi členy skupiny patří zástupci magistrátu ve funkci koordinátor pro národnostní menšiny a terénní romský pracovník. Naopak zástupci romských sdružení přešli do skupiny Rodiny v krizi, neboť ve většině nabízejí volnočasové aktivity pro děti a mládež bez rozdílu národnosti. V poslední době zaznamenáváme určitou formu organizování zástupců Rómů v našem městě. Zástupci komunity, jakož i zástupci občanských sdružení, charitativních organizací a dalších subjektů, zabývajících se romskou problematikou se začali pravidelně scházet nad řešením konkrétních problémů pod záštitou 1. náměstka primátora pro sociální oblast. Je zřejmé, že tato platforma pro jednání vyhovuje samotným Rómům více než pravidelná práce v koordinačních skupinách. Jako v jiných koordinačních skupinách, tak i v naší mají členové právo zvolit si tu nejvhodnější skupinu, případně být členy více koordinačních skupin. V praxi se nám vyskytuje maximálně dvojí členství. Naše koordinační skupina prošla za více jak rok činnosti několikerými změnami v členské základně. Dnes můžeme tvrdit, že současné ustálení skupiny je stabilní, odborně pracující a tvoří spolupracující celek. Mezi jeden z neúčinnějších nástrojů využívaný, například při stanovování záběru sociální pomoci, patří vlastní zkušenost poskytovatelů, která je nejen v naší oblasti k nezaplacení. 11

12 Charitní sdruţení Děčín, Občanská poradna POPSI, Krizová poradna Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., Azylový dům CSS Děčín, p.o., Azylový dům Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., K-centrum o.s. Křesťanské společenství Jonáš Oblastní charita Česká Kamenice CSS Děčín, p.o., Azylový dům Oblastní charita Kamenice CSS Děčín, p.o., D-centrum CSS Děčín, p.o., K-centrum Poskytovatelé sociálních sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Druh sociální sluţby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (poradenství, zprostředkování kontaktu, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, půjčování kompenzačních pomůcek) 2 DOMY SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM (pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc) 1 AZYLOVÉ DOMY (pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení) 1 DOMY NA PŮL CESTY (Pobytové služby pro osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, po propuštěné z výkonu trestu nebo ochranné léčby) 2 KONTAKTNÍ CENTRA (ambulantní či terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách) 1 NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA (ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší) 2 NOCLEHÁRNA (ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování) 2 SLUŢBY NÁSLEDNÉ PÉČE (ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu nebo osobám, které abstinují) 1 TERÉNNÍ PROGRAMY (terénní služby osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy) 1 sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence 12

13 Personální zajištění péče v oblasti osob v krizi Celkový počet zaměstnanců Celkový součet úvazků Pracovníci v přímé péči 26 24,5 Sociální pracovník Pracovník v soc. službách 12 11,5 Administrativní pracovníci DPP/DPČ Vedoucí pracovníci 8 1,12 + DPP/DPČ Administrativní pracovnící 5 1,88 Ostatní pracovníci DPP/DPČ Celkem 54 34,5 + DPP/DPČ Externí zaměstnanci: Pracovníci v přímé péči 7 2,53 Sociální pracovník 6 2,4 Zdravotničtí pracovníci 1 0,13 Administrativní pracovníci 7 0,1 + DPP/DPČ Ostatní pracovníci 7 0,1 + DPP/DPČ Celkem 14 2,63 + DPP/DPČ Přehled zaměstnaných ţen a muţů v % muţi 27% Přehled pracovníků dle pozice v % administr ativní pracovníc i 52% ţeny 73% pracovníc i v přímé péči 48% Přehled dosaţené výše vzdělání v % Přehled věkové struktury v % vyšší odborné 2% vysokoš kolské 19% základní 13% let 17% 60 let a více 5% let 14% úplné středoš kolské 46% středoš kolské 20% let 34% let 30% Poznámka: Rozpor mezi daty (především v celkových počtech) v tabulce Personální složení 2008 a tabulkách Přehled zaměstnanců podle pohlaví, vzdělání a věku 2008 je daný situací, kdy zaměstnanec má v organizaci více úvazků/pracovních poměrů (např. 1 osoba/zaměstnanec má v organizaci úvazek 0,5 + DPČ + DPP). 13

14 Vývoj v oblasti péče o osoby v krizi Porovnáváme-li výstup z provedené SWOT analýzy 1. komunitního plánu je vidět posun od řešení zajištění azylového bydlení a noclehárny k prevenci a poskytování terénních a ambulantních služeb. Se stávající sociální situací v regionu je spojena vyšší poptávka zejména po krizovém a rodinném poradenství. Pro tvorbu cílů a opatření je nezbytné porovnat současný stav, či-li co koordinační skupina plánuje pro budoucí období, s minulým obdobím, či-li s výsledky 1. komunitního plánu. K objektivnímu pohledu jsme provedli srovnání jednotlivých oblastí SWOT analýz z prvního cyklu procesu komunitního plánování a to: a) osoby a rodiny v krizi/analýza I. osoby v krizi b) drogově závislí a etnické menšiny c) osoby v krizi. Při porovnání jsme zjistili, že členové skupiny se opakovaně zabývají stejnými otázkami a problémy. V rámci silných stránek se jedná především o řešení problémů osob v tíživé situaci (bezdomovectví, náročné životní situace). Je postrádána existenci azylového domu pro ženy, otce nebo noclehárna pro ženy. Silně hodnocenou oblastí je činnost poradenských služeb, a to se zaměřením na sociální, krizovou či vztahovou (manželskou, partnerskou) oblast. Za velmi důležité považujeme povědomí členů o vzájemné spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli služeb. Můžeme konstatovat, že organizace více spolupracují. Díky komunitnímu plánování došlo ke spolupráci například u dříve vzájemně si konkurujících organizací. V příležitostech můžeme pozorovat přetrvávající snahu poskytovatelů o prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a politickou reprezentací. Ve slabých stránkách pozorujeme shodu u položky neochota nebo nedostatečná spolupráce s jinými, často nesociálními organizacemi (např. zdravotnictví) a nedostatečná informovanost široké veřejnosti. V oblasti ohrožení můžeme pozorovat, že členové koordinační skupiny vnímají obavu o existenci své organizace z důvodu nedostatku financí či z důvodu nezájmu politiků. Především v současné době, která je zatížená světovou krizí, je velkým problémem financování sociálních služeb, které jsou bohužel na okraji zájmu z pomáhajících profesí. Jedním z důvodů může být i široká pestrost poskytovatelů či růst tzv. sociálního businessu a tím vytváření konkurenčního boje (typické pro komerční oblast) namísto spolupráce. Nepříznivě tomuto obrazu přispívá negativní či lhostejný postoj široké veřejnosti. Sociální oblast je zatížená stereotypy, které prestiži našeho oboru nepřidávají. Především se jedná o služby sociální prevence, které jsou hojně zastoupené právě v naší koordinační skupině. 14

15 V poslední době můžeme jako o cenném materiálu hovořit o výzkumné práci společnosti Edukol Olomouc, která provedla šetření jak s občany našeho města, tak s poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Mezi zajímavé výstupy výzkumu můžeme počítat například tato zjištění: Nezájem o vzdělání ze strany Romů. Vysoká nezaměstnanost mezi Romy. Diskriminace a přístup majority k Romům. Chybí primární protidrogová prevence jak na půdách škol, tak pro širokou veřejnost. Nedostatek psychiatrické péče. Chybí svépomocná skupina v duchu skupin anonymních alkoholiků. Je třeba zlepšit spolupráci zainteresovaných institucích při poskytování protidrogové péče. V našem městě chybí azylový dům a noclehárna pro ženy Požadavek na zřízení pracovního místa terénního pracovníka pro osoby bez přístřeší. V našem městě chybí kvalitní levné bydlení. Výsledky výzkumu byly podkladem při stanovování jednotlivých cílů a opatření. Nesmíme však opomenout sběr dat v samotné koordinační skupině. 15

16 SWOT ANALÝZA za oblast péče o občany v krizi VIZE: Kde chceme být v roce 2020 Město řeší problémy nezaměstnaných Existuje noclehárna pro ženy Lidé bez domova nejsou na ulici Existuje komunitní zařízení pro péči o duševní zdraví Vzdělávání pro občany je dostupné ve všech oblastech Existuje manželská poradna K dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků Disponujeme dostatkem pracovních míst Máme novou budovu Domova se zvláštním režimem i pro imobilní občany Existence substitučního programu Při získávání zaměstnání existuje rovný přístup ke všem uchazečům Existence záchytky pro alkoholiky Existuje sociální ubytovna Máme zajištěno komplexní poradenství pro občany Máme k dispozici startovací byty pro děti vracející se do společnosti z Dětských domovů SILNÉ STRÁNKY 1. existence služeb pro lidi bez domova 2. ochota ke spolupráci (všichni zainteresovaní) 3. existence fungujících procesů komunitního plánování 4. existence zajištění komplexních služeb v oblasti drog 5. existence občanské poradny dotované vzdělávání existence podporovaného zaměstnávání existence poraden, spotřebitelská, krizová existence a funkčnost kurátora pro dospělé osoby PŘÍLEŽITOSTI 1. větší zainteresovanost města v oblasti financování programů 2. zvýšit komunikaci s politiky, hledat vhodné způsoby 3. zlepšit prezentaci poskytovaných služeb 4. zvyšovat prezentaci o potřebnosti služeb 5. zvýšit informovanost vůči veřejnosti 6. využít Strukturálních fondů EU větší využití dobrovolníků více využít veřejně prospěšných prací prohloubit spolupráci mezi poskytovateli pořádání destigmatizačních aktivit SLABÉ STRÁNKY 1. nedostatek finančních prostředků v oblasti 2. chybí služby-noclehárna pro ženy, sociální ubytovna, péče o duševní zdraví, záchytka, manželská poradna 3. nezájem politiků, nepochopení problémů, není politická priorita 4. špatné finanční ohodnocení pracovníků 5. nekoordinovanost počtu služeb, duplicita služeb neochota ke vzájemné spolupráci mnoho nekvalifikovaných pracovníků, nedostatek kvalifikovaných pracovníků nízký společenský statut pracovníků v sociálních službách nejsou služby pro muže pečující o děti subjektivní vnímání společnosti vůči skupině občanů v krizi nekoncepčnost v přidělování finančních prostředků z dotací MPSV ČR úzké zaměření komunitního plánu OHROŽENÍ špatná finanční politika státu nezájem politiků neshoda s cíli platného komunitního plánu jiné priority města odchod kvalifikovaných pracovníků nezájem veřejnosti zajištění služeb, práce s problémovými skupinami občanů nepříznivý demografický vývoj syndrom vyhoření zaměstnanců ve službách zánik, zrušení služeb narůstání mezigeneračních problémů 16

17 DATUM KONÁNÍ: 29. DUBNA 2009 MÍSTO: MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍNA FACILITÁTOR: Michal Polesný Centrum komunitní práce Ústí nad Labem ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků / Komentář: SWOT analýza za oblast péče o občany v krizi je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Děčína, kteří přímo pracují s cílovými skupinami v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje existence služeb - pro lidi bez domova, komplexních služeb v oblasti drog a existence občanské poradny. Dále pak zavedené systémové věci ochota ke spolupráci (všichni zainteresovaní) a existence fungujících procesů komunitního plánování. To, že členové pracovní skupiny mají důvěru k procesu komunitního plánování a vnímají ochotu ke spolupráci, je značným přínosem pro další práci ve skupině, hlavně v oblasti samotného naplňování plánu (naplňování slabých stránek a vizí za aktivního využití definovaných příležitostí). Problémem v oblasti je nedostatečné financování, chybějící služby a problémy s postojem politické reprezentace. Zajímavou slabou stránkou je nekoordinovanost počtu služeb, duplicita a neochota ke vzájemné spolupráci, a to i přesto, že v oblasti silných stránek je právě ochota ke spolupráci jednou z dominantních. Členové skupiny by si měli tuto otázku vyjasnit, pojmenovat problémy a řešit je např. návrhem opatření v novém připravovaném plánu. Již tyto informace nám ukazují, jakým směrem se budou členové skupiny v další práci, při přípravě návrhu plánu ubírat aktivity v zajištění finančních prostředků s přesahem na rozvoj komunikace s politiky a veřejností, vlastní prezentaci a rozvoj informovanosti, využití SF EU v úzké spolupráci s městem, zajištění chybějících služeb (sociálních, zaměstnanosti, vzdělávání) a rozvoj vzájemné spolupráce. Stěžejní bude zaměření na vlastní PR subjektů, kvalitní a čitelné informace vůči klientům a veřejnosti, na propagaci poskytovaných služeb. Odborníci ve skupině pracují s klientelou, která není majoritní veřejností zrovna pozitivně přijímána. Členové skupiny si toto uvědomují, čemuž odpovídá velmi správné pojmenování možných příležitostí. Největší obavy jsou ze špatné finanční politiky státu (což není z pozice skupiny téměř ovlivnitelné, stejně tak demografický vývoj). Ostatní pojmenované hrozby lze eliminovat s maximálním využitím definovaných příležitostí. Při srovnání se SWOT analýzou připravovanou v rámci zahájení procesů plánování je značný rozdíl v pohledu na vzájemnou spolupráci (byla dominantní slabou stránkou) a pohled na zajištění služeb (větší specifikace). Stejným problémem zůstává financování služeb a s tím spojená fluktuace kvalifikovaných sil. Členové Koordinační skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek a příležitostí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a ve 2. Komunitním plánu sociálních a souvisejících služeb města Děčína objevit jako Cíle a následná Opatření. Vypracoval : Michal Polesný datum : 22. května

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ZÁZNAM Z 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. PRACHATICE K-CENTRUM 15. 11. 2007, 12.30 hod.

ZÁZNAM Z 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM. PRACHATICE K-CENTRUM 15. 11. 2007, 12.30 hod. ZÁZNAM Z 3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Účast: dle prezenční listiny PRACHATICE K-CENTRUM 15. 11. 2007, 12.30 hod. Zahájení: Ředitelka K-centra, p. Hauptmanová, MěÚ Prachatice,

Více

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost.

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. 92 93 Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. Osoby v krizi Vymezení cílové skupiny Osoby v krizi: osoby bez přístřeší bezdomovci předlužení

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách

Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Komunitní péče o osoby se závislostmi na návykových látkách Petr Popov Evropské dny handicapu 2014, XXII. ročník Konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatrickou diagnózou v kontextu EU Mamaison

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu

Most k naději. Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje. www.mostknadeji.eu Most k naději Problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových adiktologických služeb Libereckého kraje www.mostknadeji.eu Dotazník Data k této prezentaci byla sbírána ze tří nízkoprahových adiktologických

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ČÁST 4 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OHROŽENÉ SKUPINY:

ČÁST 4 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OHROŽENÉ SKUPINY: ČÁST 4 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OHROŽENÉ SKUPINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 4.1 Udržení stávající

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více