Nekomplikovaní spolupachatelé - nové cesty spolupráce letecké a železniční dopravy Thomas Sauter-Servaes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nekomplikovaní spolupachatelé - nové cesty spolupráce letecké a železniční dopravy Thomas Sauter-Servaes"

Transkript

1 Nekomplikovaní spolupachatelé - nové cesty spolupráce letecké a železniční dopravy Thomas Sauter-Servaes Společné dopravní služby železnice a společností letecké dopravy představují v dálkovém provozu, přes vysoké investice do optimalizace propojení, stále ještě pouze doplňkový produkt. Hlavním důvodem pro to jsou vysoký stupeň komplexnosti intermodálního (více způsoby) řešení spojité přepravy a s tím spojené překážky nepříznivější struktury nákladů, jakož i zvýšený potenciál chyb. Vycházeje ze zásady, že multimodální (mnoha způsoby) řešení mobility nabízí důležitý příspěvek pro přístup železnice na kvalitativně cennější a z hlediska příjmů silnější dopravu, jsou zde představeny první zkušenosti spolupráce CNL-SWISS-Kooperation Night&Flight. Night&Flight (Noc&Let) je produkt, který kombinuje využití noční jízdy vlakem do určeného místa s letem zpět (nebo opačně). Diskutuje se o tom, jak dalece může taková jednoduše uplatnitelná, více dopravci zajišťovaná, nabídka svazku zlepšit konkurenční pozici železnice v segmentu dálkové dopravy a všeobecně podpořit zakotvení železnice v sadě alternativ volby dopravního prostředku. Ve středu pozornosti je přitom důležitá cílová skupina cestujících na služební cestě. Výchozí situace Nabídky na cestu vlakem nebyly na mnohých vnitroněmeckých a mezinárodních relacích zahrnovány cestujícími na služební cestě do sady alternativ volby dopravního prostředku. Ty nejsou proti letecké dopravě, vzhledem ke značně delším dobám na cestě ve dne, schopné konkurence. To má za důsledek ztrátu cílové skupiny cestujících na služební cestě - cílové skupiny, která v průměru vykazuje vyšší platební pohotovost a vyšší frekvenci cest v porovnání se soukromými cestami. Alternativně nabízí železniční doprava na spojích měst s velkými vzdálenostmi noční vlaky, které jsou za využití "nočního skoku" atraktivní i pro na čas citlivou klientelu. "Jedoucí hotelový pokoj" může ale ukázat své přednosti na cestě tam a zpět jen při celodenních služebních pobytech. Jinak je při omezení na dopravce - železnici nutná kombinace noční jízdy s - na pracovní čas - náročnou denní jízdou vlakem. To ovšem se shora uvedených důvodů znamená pro volbu dopravního prostředku s vysokou pravděpodobností kritérium pro vyloučení monomodálního (jediný způsob) řešení dopravy cestováním vlakem. Logické doplnění noční jízdy vlakem s jednosměrnou cestou letadlem je naproti tomu dosud nanejvýš vzácné. Proč? Mnohé nabídky mobility v dálkové dopravě, zahrnující dopravní prostředky, již nějakou dobu mohou představit konkurenceschopné alternativy k monomodálním jízdám. Zvláště u složitých cest s více stanicemi se nabízejí částečná propojení letů a jízdy vlakem místo čisté kombinace let - let. V tomto segmentu trhu se etablovali různí dopravci svými nabídkami (např. AlRail, TGV AIR). Intermodální nabídky služeb 1 tohoto typu se ovšem vyznačují vysokými infrastrukturními a provozními náklady na propojení sítí obou dílčích 1 Intermodální dopravní služba označuje poskytovatelem služeb z jedné ruky organizovaný, více dopravci zabezpečovaný, přepravní řetězec, přičemž jsou výkony různých systémů dílčích doprav v průběhu cesty seskupeny do jednoho integrovaného produktu. Přitom se může pokles odporu proti přechodu nebo spojení, určený poskytovatelem mobility prostřednictvím stupně integrace procesů dílčích systémů, měnit. 1

2 dopravních systémů. Současně zůstala dosud i poptávka za očekáváním. Role železnice se redukuje na jeden z doplňkových dopravních prostředků. U jednoduchých doprav z bodu do bodu na velké vzdálenosti, při nichž by noční vlak na cestě tam i zpět zcela nahradil let, neexistovala po dlouhou dobu žádná sdružená řešení, takže zahrnutí železnice dosud neúměrně zvyšovalo výdaje za rezervaci a náklady. Možné přednosti těchto multimodálních cestovních řetězců 2 (příznivější časové poměry, snížení cestovních nákladů, osobní záliba) se proto zdánlivě příliš vyrovnávají. Ve výsledku se často cesta nočním vlakem v sadě výběru volby dopravních prostředků ani neobjevila. Přitom Komise EU ve svém memorandu k druhému drážnímu paketu přiřadila právě dopravě nočními vlaky roli průkopníka při liberalizaci železniční dálkové osobní dopravy 3. Obr.1: Formy dopravních služeb Na tomto pozadí se naskýtá otázka, zda pokles nákladů transakce za rezervaci multimodální dopravní služby na úroveň monomodální cesty může ovlivnit rozhodující průlom kombinacím dopravců všeobecně a pro jízdy nočním vlakem a cesty letadlem zvláště. Představuje společná rezervace různých dálkových dopravních prostředků přes zprostředkovatele a za sdruženou cenu to, co překoná panující monomodální pohled na volbu dopravního prostředku? Dotazy k jednotlivé jízdence například tímto směrem 4 ukazují. Mohou multimodální přístupy, jako je Night&Flight, podobně jako současné intermodální dopravní služby, podstatně podpořit žádoucí pestřejší využívání dopravních prostředků? Vede sledování tohoto přístupu případně k lepšímu rozložení zdrojů podpůrných aktivit k překládání dopravy, než komplexnější a na fixní náklady dražší snahy po intermodálním propojení sítí dálkové dopravy? Projekt "Multimodal Packaging" Ještě před krátkou dobou se nemohly kombinované dopravní služby, sestávající z noční jízdy vlakem tam a letecké dopravy zpět (nebo naopak) zarezervovat jako kompletní paket u jednoho nabízejícího. Se startem nové nabídky Night&Flight společnosti 2 Multimodální dopravní služba naproti tomu označuje poskytovatelem služeb z jedné ruky organizovanou, více dopravci zabezpečovanou, nabídku dopravy, při níž výkony jednotlivých dílčích systémů jsou v průběhu jedné cesty (řetěz činností sdružených cest od opuštění domácího stanoviště až po návrat tam) seskupeny do jednoho integrovaného produktu. 3 Srovnej Evropská komise 2002, s.8 (ve výběru literatury l) 4 V rámci celoevropské dotazníkové akce převážná část dotazovaných udává, že při zajištění kombinované jízdenky (výslovně byla jako příklad jmenována kombinace železnice - letadlo) budou více cestovat, srovnej TNS 2005, s. 28 (ve výběru literatury 2) 2

3 CityNightLine Swiss International Airlines je tento nákup s jedním zastavením (One-Stop- Shoping) jedné i cenově spojené multimodální dopravní služby možný od poloviny roku 2005 na některých trasách mezi Švýcarské a Německem. Jako vhodný termín pro horizontální svazek, uskutečněný v rámci Night&Flight, se zvolilo pojmenování soft alliance. Soft alliance popisuje s odvoláním na pojem soft policies (mírné způsoby vládnutí) a podle vytváření strategických spojení v letecké dopravě formu meziprovozní spolupráce, která se vyznačuje velmi malými náklady a výdaji na společnou nabídku a velkou pružností a lehkou přizpůsobivostí. Malé nevratné investice a nepotřebný převod know-how v oblasti základního podnikání snižují na minimum riziko pro oba partnery. Ztráta samostatnosti jako překážka rovněž odpadá. Základnou pro tuto nekomplikovanost produktu a z toho vyplývající spolupráce je všeobecná vnitřní síla společné nabídky. V projektu "Multimodal Packaging-zjišťování faktorů úspěchu při řešení mobility více dopravci na základě příkladu Night&Flight", podporovaném spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a rozvoje měst, se sledoval vědecký doprovod této inovativní tržní nabídky. Projekt nabídl šanci, vycházeje z posuzovaných podkladů k předcházejícím projektům (např. projektu spolkového ministerstva dopravy "Strategie ke zjišťování možností železnice na trhu") a teoretických produktových záměrů (např. spojený projekt spolkového ministerstva dopravy "Intermodální propojení sítí osobních dopravních prostředků při zohlednění požadavků uživatelů - INVERMO"), zkoumat klíčové prvky a překážky pro užití multimodálních dopravních služeb na reálném objektu. Postup a metodika průzkumu Na základě rozsáhlé analýzy literatury byla navržena politická strategie řešení a s odvoláním na ni se pozornost zaměřila na stanovení cíle kombinace železniční a letecké dálkové dopravy. Podle vyvinuté konstrukce definice byly představeny intermodální a multimodální dopravní služby, rozdělené vzájemně ve své struktuře, a jejich působení bylo společně porovnáno. Přitom, vycházeje z podrobného popisu skutečné situace, byl názorně předveden především rozdílný stupeň komplexnosti tří základních víceúčelových forem spolupráce železnice a letecké dopravy: "Integrovaný prodej jízdenek/letenek", "Code Sharing" a "Dohoda o provozním (operativním) leasingu" a je porovnána s přístupem soft alliance zkoumaného případu Night&Flight. Jako podklad pro pozdější empirické analýzy byly zaznamenány motivy a cílové systémy provozovatelů a teoreticky odvozen užitek inovací pro zákazníky. Cílem empirické části studie bylo analyzovat, podle konkrétního případu Night&Flight, šance a překážky pro využití inovativního multimodálního produktu mobility v dálkové dopravě. Průzkum se přitom dalekosáhle omezil podle požadavku nabízejících na cílové skupiny cestujících na služební cestě. Vzhledem k výsledkům vytřídění literatury k tématu "služební cesty" posloužil upravený model adopce podle Rogerse 5 jako nástroj i rozpoznání možných efektivních mechanismů a faktorů vlivů při převzetí nebo nepřevzetí inovací Night&Flight do sady alternativ volby dopravního prostředku. Na základě vlastních empirických průzkumů se ohodnotil význam zjištěných faktorů a mechanismů. S ohledem na zdroje studie se soustřeďuje na vymezení inovačního ocenění potenciálních partnerů - majitelů dopravních prostředků ze segmentu letecké dopravy a na 5 Srovnej Rogers 2003 (ve výběru literatury 3) 3

4 popis zkušeností a hodnocení prvních uživatelů nové nabídky. Přiměřeně se zkušenost rozdělila do dvou samostatných dílčích průzkumů. Zaprvé bylo osloveno okolo 650 cestujících na služební cestě na letišti v Curychu (Non-User-Studie), k tomu následovala online anketa vzorku uživatelů Night&Flight 6. Volba dopravního prostředku pro služební cesty U cílové skupiny cestujících na služební cestě se jedná, z pohledu výskytu, výkonu a příspěvku k tržbám, o dopravně a ekonomicky významnou oblast 7. To představuje zajímavý výchozí bod pro opatření k podpoře integrovaného využívání dopravních prostředků. Při vývoji opatření je ovšem třeba si uvědomit, že proces volby dopravního prostředku pro služební cesty se výrazně liší od volby pro soukromé cesty- a sice s ohledem na rozdělení rozhodovací a informační pravomoci, návyky a pobídkové struktury. Všeobecně u dálkových cest nevzniká, nebo jen omezené, zvažování mezi alternativními dopravními prostředky 8. To platí i pro služební cesty, přičemž vedle chybějících alternativ (např. na mezikontinentálních trasách) se zde zvláště objevuje jako důvod návykové chování. To se může vztahovat jak na pořizování informací, tak i na samotnou volbu dopravního prostředku. Přesto představují služební cesty u převážných případů průlom do každodenní rutiny. Opakující se vykonávání služebních cest vyvolává zdání vzniku běžné (plánovací)praxe pro služební cesty. Současná běžná praxe a rozhodovací struktury byly v nedávné minulosti náchylné k tendenci posuzovat služební cesty za, až příliš, optimistický nákladový blok. Vedle toho měly rozhodující vliv pokroky v informačních technologiích a staly se spouští pro dva protichůdné trendy. Zaprvé internet a na něm založené systémy odbytu vedly k anarchii v nákupu obchodních cest. Cestující se dostali najednou do situace samostatně vyhledávat, pomocí co do funkce silných nástrojů, nabídky pro své služební cesty. Levnější odbytový kanál internet byl cíleně podporován tvůrci služby zvláštními tarify, takže v některých dnech byly jízdenky k dispozici za ceny, které byly pod podniky dohodnutými firemními ukazateli. Tento úkaz měl z části erozivní vliv na akceptování stávajících postupů při rezervaci. Protože vyhledávání nabídek po internetu nejdříve vyžadovalo dotazování se u jednotlivých dodavatelů služby, zaváděly se na internetu rychle srovnávací nástroje. S ohledem na tuto novou tržní propustnost, vzdala se část podniků organizovaného nákupu cestovních služeb (nebo se o to vůbec nepokusila). Zaměstnanci nakupovali místo toho bez omezení mobilní služby za nejlepší denní cenu. Silný pohyb proti tomuto trendu tzv. unmanaged travel (neřízené cestování) představují nové internetové funkce k zavádění digitálních rezervačních systémů, které nákup cestovních služeb soustřeďují a standardizují. Nákupní síla maximálně soustřeďuje obchod na co nejmenší počet cestovních zprostředkovatelů a poskytovatelů služeb. Do algoritmů výběru 6 Dále jsou posuzovány výsledky u cestujících na služebních cestách z tohoto vzorku 7 Srovnej VDR 2004, s. 4: Hammer/Naumann 2004, s. 29 (ve výběru literatury 4 a 5). V Německu připadá na služební cesty s celkového objemu cest podíl %, u jmenovaných poskytovatelů služeb se u cílové skupiny cestujících na služebních cestách docílilo % odbytu (srovnej Detmer et al. 2000, s.19) (ve výběru literatury 6). Podobně důležitý význam mají služební cesty pro cestovní odbyt. Asi 20 % z celkového obratu cca 20 mld. eur se obhospodařuje se služebními cestami. 8 Srovnej Zumkeller et al. 2005, s. 70 (ve výběru literatury 7) 4

5 začleněné směrnice o cestách vedou k rozdílně silně zformované předběžné selekci v plánovacím procesu pro cesty, aby ovlivňování objednávajících ze strany nabízejících cesty, např. systémy vázanosti zákazníka, bylo přinejmenším omezeno. Vycházeje z obou těchto rozdílných koncepcí je možno pro výběr dopravního prostředku postřehnout nové jak podpůrné, tak omezující faktory. Zásadně vedly nové, internetem umožněné, nástroje ke snadnější dostupnosti informací, většímu výběru a zvyšující se transparentnosti. Oba poslední body se ovšem v podstatě vztahují na celoevropský, zvyšující se konkurencí poznamenaný, trh letecké dopravy. Nabídky železniční dálkové dopravy lze si rovněž prostřednictvím nových médií snadněji opatřit, ale přímé integrovaně-multimodální vyrovnání s konkurencí letecké dopravy ale nepodporuje, zcela v protikladu k velkému množství intermodálních webových stránek pro leteckou dopravu, dosud žádný systém. Porovnání ze strany zákazníků, pokud vůbec existuje, se zřídka vztahuje na celkové cestovní časy a náklady od domu k domu a je proto v mnoha případech pokřiveno ve prospěch cestování letadly (nedbání na časovou potřebu pro registraci a výdej zavazadel, doby, případně náklady, potřebnépro přílet a odlet). Tím se na virtuálním tržišti vytváří stejné strnulé dělení dopravců, které se v minulosti ukázalo, na základě narůstajících rozdílů v rezervacích, již v odbytu cestovních kanceláří a tam často vedlo k personálnímu rozdělení oblastí pro cesty vlakem a letadlem. Trend k individuálnímu získávání informací a rezervace v sobě skrývá v zásadě vyšší šance pro doplňkové nabídky, intrmodální posouzení alternativ a kombinace dopravců. Naproti tomu z tendence k vazbám a standardizaci vyplývá zaměření na jeden dopravní prostředek a méně nabízejících. Zvláště, když posledně jmenovaní vykazují ve svém nabídkovém portfoliu produkty, zajišťované více dopravci (např. Night&Flight u Swiss), jsou málokdy kompatibilní se standardní rezervací a z toho důvodu nejsou v rezervačním systému vykazovány. Ideální obraz zcela transparentního trhu je tedy dodatečně postihován technicky a administrativně podmíněnými bílými místy. Souhrnně je možno konstatovat, že informační a rezervační struktury u služební cesty nadále stabilizují modální vzor myšlení, v osobní dálkové dopravě beztak dominující. Mají-li být nové integrované produkty dopravních služeb na trhu služebních cest úspěšné, musí se tyto mezní podmínky při uspořádání produktu a jeho uvádění na trh zohlednit. 10 Model výběru pro dopravní službu Night&Flight Pro dálkovou dopravu dosud nejsou k dispozici téměř žádné zkušenosti o vlivu postojů a subjektivních faktorů na rozhodování při volbě 9. Pro podmnožinu služební cesty se ve studii rozebírají účinné vztahy při hodnocení nových nabídek mobility na bázi posouzení případu Night&Flight. K tomu účelu se, na základě teoretického modelu výběru výzkumu inovací 10, rozeznávají čtyři významné fáze rozhodování o převzetí a vyskytujících se vnějších a vnitřních faktorech vlivu a aplikují se na případ dálkové dopravní služby Night&Flight. Posouzení seznamovací fáze ukázalo, že přes nepatrné výdaje na reklamu vždy nejméně 10 % dotázaných z těch, kteří Night&Flight nevyužívají, o nabídce vědělo. Jejich 9 Totéž jako 8, s Totéž jako 5, s.169 5

6 zdrojem informací byly při prvním kontaktu převážně zprávy v tisku a zřejmě i pokročilý vztah k dopravci - nočnímu vlaku. Sestavení alternativ dopravních prostředků třetími nevede ani ke zvýšení, ani k poklesu pravděpodobnosti vědomostí o Night&Flight. Právě tak málo lze vykonstruovat nosný vztah mezi informačním nástrojem, užívaným při plánování cest a vnímáním Night&Flight. Obr. 2: Výběr tras při startu produktu Night&Flight Ve fázi vytváření názoru se uskutečnilo přezkoumání pěti, z výzkumu inovací kriticky k výsledku posuzovaných, charakteristických znaků produktu (relativní výhodnost, kompatibilita, komplexnost, osvědčenost, vnímatelnost). Relativní výhodnost, jako nejvýznamnějšímu znaku, je uživateli Night&Flight připisována především dvěma oblastem: využití doby na cestě a cestovním nákladům. Na rozdíl od pouhé cesty letadlem umožňuje kombinace nočního vlaku a použití letadla, s dráhou jako základním příspěvkem, delší pobyt na cílovém místě, dřívější příjezd nebo pozdější odjezd. Pobyt na cestě v nočním vlaku nabízí vysokou užitnou hodnotu na základě nepřerušovaného průběhu cesty mezi městy, větší prostor pro uživatele během jízdy a noční skok pro některé cestující. Základním příspěvkem letu je zabránění, při termínech, které netrvají celý den, nepotřebným pobytům na místě cíle, které by byly výsledkem čisté jízdy nočním vlakem. Pokud se týká cestovních nákladů, lze při využití nočního vlaku u termínů v okrajových denních časech, které neumožňují cestu letadlem tam i zpět ve stejném dnu, ušetřit díky rannímu příjezdu, případně odjezdu pozdě v noci, přenocování v hotelu. Nejdůležitějším rozhodovacím faktorem je zisk času. Nepřímo se ukazuje, že jmenované zisky uživatelů lze uskutečnit pouze tehdy, budou-li z principu i samostatně kombinovatelné dílčí dopravní systémy nabízejícími sloučeny: bez nabídky Night&Flight by se mohl jen neznalý pokoušet dávat do souvislosti cestu letadlem s nočním vlakem. 6

7 U těch, kteří možnost nevyužívají, zařazuje Night&Flight neočekávaně vysoký počet cestujících na služební cestě, cca 9 % z dotázaných, jako možnou alternativu. Nejdůležitější předností je pro ně rovněž lepší využití času. U většiny těch, kteří systém nevyužívají, selhává nabízejícími uváděný kompromis mezi cestovní dobou a využitelností času na cestě. Důvodem pro to jsou zvláště: zaměření se na porovnání cestovních dob (rychlostní imperativ), selhání přenocování v nočním vlaku jako funkční ekvivalent za pobyt v hotelu nebo doma a zařazení noci jako soukromé doby, jejíž úřední nárok jako krok k dalšímu časovému vymezení práce, se zamítlo. Přezkoušení kompatibility vykazuje důležitá místa zlomu jak k praxi užití při přípravě cesty, tak i při realizaci cesty. Tím je metoda rezervací ve výlučném středisku Night&Flight (Call Center) v rozporu ke standardu rezervace přes internet. Ze sociálně-kulturního hlediska se ukazují prodloužené absence od rodiny, celkový dojem z cesty nočním vlakem a vyloučení domluvy předem nebo po cestě s kolegy, používajícími letadlo, z důvodu rozdílných příjezdních cest jako důležité inkompatibility. Vzhledem k dopravnímu zvyku stojí zhusta praktikované užívání soukromého osobního automobilu jako svážecího dopravního prostředku v rozporu s koncepcí Night&Flight, jejíž kombinace dopravců má rozdílné startovací i cílové body na výchozích místech. U výdajů za zdokonalení (komplexnost) profituje inovace na jedné straně z toho, že představuje spojení dvou zaběhnutých služeb na trhu známých dopravců. Jinak než u dalších služeb, poskytovaných více dopravci, odpadá navíc změna systémů na cestě. Na druhé straně se při změně z alternativy "jen let" na kombinovanou nabídku v mnoha případech protahuje denní cesta s Night&Flight na cestu s přenocováním. Sestavení cestovních potřeb vyžaduje vyšší logistický výdaj při plánování cesty, skrývá v sobě další rizika chyb a kromě toho se projevuje dodatečným zavazadlem. Jako druhé hledisko je nutno jmenovat zvýšení složitosti cesty v místě cíle. V souvislosti s velikostí vlivu na osvojení mají ústřední důležitost dva činitelé: cestující a cestou pověřující podnik. Cílová skupina cestujících na služební cestě v zásadě představuje, na základě svých sociálně-demografických znaků a svého komunikačního jednání, ideální živnou půdu pro proniknutí inovací 1. Připravenost podniku k osvojení je určitým způsobem ovlivňována strukturou účasti na procesu plánování cest. Výsledky ankety u těch, kteří službu nevyužívají, potvrzují, že nové, dosavadní modální schémata prolamující produkty, jako je Night&Flight, jsou zprvu adresovány malým nebo středním podnikům, které v daleko menší míře soustřeďují hledání alternativ a rezervaci na rezervační zařízení on-line (OBE). Rozdíly v akceptovatelnosti mezi různými spojeními měst jsou, i přes značně se lišící strukturu nabídek letů, nepatrné. Důležitější než posuzování cíle dálkové cesty je pohled na vzdálenosti mezi bydlištěm a letištěm. Kdo bydlí v okruhu do 15 minut od letiště bude sotva nadšen pro Night&Flight. Naproti tomu se ukazují možnosti pro uplatnění Night&Flight především tehdy, jestliže se u cesty jedná o nepravidelně letecky zajišťovanou trasu. Přitom je důležitým faktorem to, že u cest, které jsou uskutečňovány na základě jednorázového podnětu, je kvóta zkoumání výběru cest, realizovaných více dopravci, dvakrát tak vysoká, neboť více než pětina cestujících, kteří rozšířili svoji volbu alternativ na další dopravce, projevila rovněž zájem o zahrnutí Night&Flight v budoucnosti do sady alternativ pro tato spojení. 11 Srovnej Focus 2003, s. 26; Binsack 2003, s. 35 (ve výběru literatury 8). 7

8 Rozhodovací fáze představuje finální krok přechodu od úmyslu jednat k viditelnému jednání. Skutečná volba dopravního prostředku pro služební cesty nezávisí pouze na soukromém postoji cestujícího, nýbrž je, ve větší míře než u soukromých cest, ovlivněna některými důležitými vnějšími faktory. V 90% německých podniků existuje směrnice pro cesty, která určuje pro cestujícího manévrovací prostor. Dříve byla tato směrnice v papírové formě spíše zamýšleným (ex-arte) návodem pro podnikové plánování a ex-post kontrolním nástrojem. V současné době, a především v budoucnosti, se směrnice pro cesty změní s elektronizací procesů služebních cest na ex-ante nástroj výběru. Vedle těchto normativních omezení je takto vyvolaná skupina cestujících ovlivněna situačními souvislostmi. Zatímco dlouhodobé mezní podmínky se zohlednily již v rámci zjišťování kompatibility (např. rodina) a komplexnosti (např. příjezdové a odjezdové cesty), je situační souvislost určována krátkodobě se objevujícími a nikoliv trvalými mezními podmínkami. Pro služební cesty přitom hrají důležitou roli především situace v termínech a časová nouze. Fáze realizace je posuzována podle hesla Kdo zatím skutečně využívá produkt Night&Flight? Anketa mezi uživateli ukazuje, že to jsou především cestující, kteří i bez alternativy Night&Flight by byli na cestě tam i zpět v letadle (60 %). Existují konzumenti, kteří pro svoji cestu sestavují možné alternativy cesty a mají z možných porovnání alternativ značný prospěch. Tak 90 % dotázaných zkouší před nástupem cesty různé alternativy. Při tomto vyhledávání se téměř vždy obracejí na informace z internetu. Zde se také zpravidla poprvé dozvídají o produktu Night&Flight, přitom komunikační kanály provozovatele jízd nočním vlakem CNL jsou s odstupem nejdůležitějším zdrojem informací. V kombinaci s vesměs existujícími zkušenostmi s nočními vlaky je možno shrnout, že nabídka Night&Flight převážně oslovuje klientelu, mající vztah k cestování nočními vlaky, kteří by na základě rámcových podmínek zvolili bez Night&Flight alternativu pouze letecké přepravy, takto ale dávají přednost kombinované nabídce. Noví zákazníci, kteří byli zlákáni prostřednictvím Night&Flight k vyzkoušení nočního vlaku, nebylo možno do vzorku postihnout. Doporučení pro jednání Analýza uplatnění multimodálních dopravních služeb na trhu služebních cest vede k poznání, že jejich intenzivnější využívání potřebuje zvláště zlepšení dosavadní situace ve dvou oblastech jednání: na jedné straně přístup na trh pro nové nabídky a na druhé straně závislost na co nejširším integrovaném prodeji jízdenek/letenek. Intermodální srovnávací nástroje, založené na internetu Ceny a celkové cestovní doby při jízdě vlakem mohou na mnoha distancích konkurovat letecké dopravě, multimodální nabídka Night&Flight nabízí alternativní časové okno. Využívání dopravce-železnice je negativně ovlivněno nerealistickým vnímáním ceny za cestu a doby cesty. V intermodálním srovnání jsou hodnoceny náklady a vynaložený čas při užití osobního automobilu a letadla příliš nízko. Zpětně je to možno převést i na zjednodušující zaměření na náklady z vlastní kapsy (náklady na pohonné hmoty pro osobní automobily) a cílenou propagaci nízkých okrajových cen (letecká doprava). Spotřeba času při dopravních zácpách nebo při jízdách na a z letiště se často pomíjí právě tak, jako přitom vznikající dodatečné náklady. Pro konzumenty z toho přiměřeně vyplývají jen omezené možnosti obstarání informací. Z těchto důvodů, ale i z pohledu nabízejících dopravu po železnici a politiky, podporující překládání, musí proto být nárůst průhlednosti dopravy, zajišťované více dopravci. Zvláště multimodální řešení mobility jsou odkázána na dobrovolné vnímání a z toho narůstající kulturnost mobility. 8

9 Pro zvyšující se internetový odbyt služeb dálkové dopravy není srovnání alternativ dopravy podle reálného času na první pohled dosud vůbec možné. Schází odpovídající portál, který na bázi stávajících, pro jednotlivé dopravce specifických, systémů dotazů vzájemně srovnává celkové cestovní alternativy pro různé způsoby provedení. Nové vyhledávací zařízení by mohlo shromažďovat výsledky anket z on-line informačních systémů dráhy a letecké dopravy a zahrnout i výpočet jízdních nákladů u osobních automobilů. V ohnisku pozornosti stojí uživatel, který hledá nejlepší možnosti volby letecké přepravy. Tomu má být v budoucnosti, místo pouze monomodálních informací na internetových cestovních portálech, nabídnut transparentní přístup ke všem možnostem volby cest, nabízených více dopravci. Férové srovnání přinejmenším vyžaduje doplnění časů a nákladů, potřebných pro příjezd na letiště, místo dosavadních on-line informací. Rozšíření informačních údajů o emisní data v peněžní formě by mohlo cestujícím přinést, alespoň u podobných cestovních časů a nákladů alternativ, k přestoupení na ekologičtější cestovní variantu. Dlouhodobě je možno uvažovat o vývoji naprosto přesné dotazovací akce. V zásadě se ovšem především musí zabezpečit srozumitelné a rychlé zprostředkování informací, aby mohly konkurovat stávajícím monomodálním rezervačním portálům. On-line aplikace pro volitelný Dynamic Mobility Packaging (Dynamický balíček mobility) Multimodální nabídky mobility v dálkové dopravě ukazují na problematiku vzájemně se lišících bodů nástupu a výstupu (letiště proti nádraží). Příjezd vlastním osobním automobilem k přístupovému uzlu dálkové dopravy nelze, na základě tohoto rozporu, uskutečnit. V závislosti na poloze bydliště a pracoviště je proto nutno, odhlédnuvše od svážecí nebo doprovodné služby (taxi, soukromé vozidlo) použít veřejnou osobní místní dopravu, pokud možno v kombinaci s vlastním osobním automobilem (Park&Ride). S účastí veřejné dopravy vzniká další plánovatelný a u služebních cest započitatelný úsek cesty. Nárůst složitosti přípravy cesty, z toho vyplývající, lze snížit, když bude jízdenka pro regionálního dopravce již začleněna do jízdenky dálkové dopravy. O krok dále jdou úvahy o možnosti zarezervovat si jízdenky pro regionální dopravy nebo dokonce pro dálkovou dopravu na místě cíle spolu s hlavní jízdenkou. Kombinované dopravní služby, jako je Night&Flight, jsou tedy teprve první etapou na cestě k Dynamický balíček mobility, pro zákazníky výhodném spojení dopravních služeb do jediné jízdenky. Na základě platební pohotovosti cestujících na služební cestě letadlem, zjištěné v anketě u těch, kteří nevyužívají služby, se hodnotí pro zavedení prodeje jízdenek, přesahující systémy dílčích doprav, vývoj řešení k integrovanému on-line opatřování letenek a jízdenek pro místní dopravu jako rozumný vstup do úspěšného Dynamický balíček mobility. Vedle dopravní důležitosti pro způsob realizace pro cestující pouze letecky, mohou takové systémy dlouhodobě významně přispět k podpoře multimodálních svazků dopravních služeb v dálkové dopravě. Byl vyvinut návrh koncepce Fly&Ride jako možný scénář. Fly&Ride je koncepce softwarového modulu k opatření jízdenek veřejné místní dopravy, které je začleněno do rezervace letenek. Fly&Ride umožňuje rezervujícím volitelný nákup jízdenky na přípoj veřejné místní dopravy v regionu cílového letiště během procesu rezervace letu. Časově 9

10 náročné a komplikované opatřování jízdenek na veřejnou místní dopravy na letišti odpadá, další jízda s veřejnou dopravou se blíží "cestování bez vrásek", tedy ideálu. Společně s německou Lufthansou a TUIfly se tento záměr, z pověření spolkového ministerstva pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst, v současné době intenzivně zkoumá na Technické univerzitě v Berlíně. Seznam vybrané literatury podle textu: 1 Komise EU: GŘ Energie a doprava (2002): Na cestě k integrovanému evropskému železničnímu prostoru, memorandum, Brusel 2 TNC Opinion&Social (2005): Práva cestujících, Speciální eurobarometr č. 228, vlna Rogers, E.M. (2003): Rozšíření inovací, 5. vydání, New York 4 Nakladatelství VDR (Verband Deutsches Reisemanagement) (2006): Analýza obchodních cest VDR 2006, ve spolupráci s Bearing Point, Darmstadt 5 Hammer, M., Naumann, M. (2004): Trh pro služební cesty - poptávka a struktury nabídky. In: Freyer et al.: Turizmus služebních cest. Trh služebních cest a jejich řízení, Drážďany, s Detmer, H., Hausmann, T., Glück, E. (2000) : Typy turizmu, Mnichov/Vídeň 7 Zumkeller, D., Manz, W., Last, J., Chlond, B. (2005): Intermodální propojení sítí prostředků osobní dopravy s přihlédnutím k požadavkům uživatelů (INVERMO), Závěrečná zpráva, Karlsruhe 8 Viz 7, s Viz 7, s Viz 5, s Focus (2003): Trh cest na dovolenou a služebních cest. Data, fakta, trendy, Mnichov a Binsack (2003): Přijímání nových produktů. Povědomí jako stanovení směru pro úspěch inovace, Wiesbaden. O autorovi: Dipl. Ing. Thomas Sauter-Servaes, TU Berlin, Institut für Land- und Seeverkehr, Salzufer 17-19, Berlin; Název originálu: Unkomplizierte Komplizen - neue Wege der Luft-Schiene-Kooperation Zdroj: Internationales Verkehrswesen (59), 5/2007, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS 10

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému založeno 1995 20 let práce v oblasti dopravy Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému Ing. Tomáš Matras, Ph.D. technický ředitel t.matras@czechconsult.cz Stanovení ekonomických

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012

Není to jen o autech. aneb další příležitosti firemní mobility. President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Není to jen o autech aneb další příležitosti firemní mobility President Hotel, Praha / 26. dubna 2012 Jiri Homolka - Carlson Wagonlit Travel Cestovní kancelář zaměřená na služební cesty (tzv. Corporate

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti

TSI provoz a potvrzení bezpečnosti TSI provoz a potvrzení bezpečnosti Matthias Heidl 1 Uspořádání železničního provozu na transevropské železniční síti (TEN) je do budoucnosti předurčeno technickou specifikací pro interoperabilitu (TSI).

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy

ORGANIZAČNÍ INTEGRACE. Tarif, dělba tržeb a smlouvy ORGANIZAČNÍ INTEGRACE Tarif, dělba tržeb a smlouvy Organizační opatření tarif, dělba tržeb a smlouvy Zavedení integrovaného tarifu Sjednocení přepravních podmínek Rozdělení tržeb z jízdného Smluvní zajištění

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s.

Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Jak získat nové a čerstvé adresy? Ing. Miroslav Červenka, Schober Information Group CZ a.s. Obsah 1 Nové technologie pro získávání adres 2 Listbroking 3 Výběr cílové skupiny - příklad Seite 2 Nové technologie

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 1/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 22. ledna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 1/2014, ročník LXX 22. ledna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Výzkumy marketingu v Rusku

Výzkumy marketingu v Rusku Výzkumy marketingu v Rusku Ju.V. Elizap jev, náměstek ředitele odboru osobní dopravy Ministerstva dopravy Marketing osobní dopravy tvoří systém řízení, orientovaný na zabezpečování maximální hospodářské

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY REALIZACE INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU: 1. dopravní integrace, ustanovení koordinátora 2. sjednocení tarifních podmínek 3. sjednocení přepravních podmínek 4. dopravní koordinace,

Více

Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě. Martin Kvizda Václav Rederer

Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě. Martin Kvizda Václav Rederer Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě Martin Kvizda Václav Rederer 1 Struktura prezentace 1. Úvod 2. SSNIP test a možnosti aplikace 3. Spotřebitelský průzkum

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI 2013-4 AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015 Přehled územních stop Cíle projektu Obsluha Kladna a Středočeského kraje Spojení největšího města kraje s Prahou

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více