Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Domov pro seniory sv. Pavla Hlavním ú elem z ízení organizace je ú elové poslání spo ívající v zabezpe ení p edm tu innosti organizace, jímž je poskytování sociální služby dle zákona 108/2006: Domovy pro seniory. Poskytovatel má písemn definováno a zve ejn no poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je služba ur ena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuáln ur enými pot ebami osob, kterým je sociální služba poskytována. Hlavním posláním Domova pro seniory sv. Pavla je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb osobám, které mají sníženou sob sta nost zejména z d vodu v ku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, spo ívající a sm ující k prožití spokojeného, bezpe ného a d stojného stá í tak, aby se pobyt pro n p iblížil co nejvíce domácímu prost edí se zachováním všech základních pot eb. Cílem Domova pro seniory sv. Pavla je poskytovat kvalitní a odborné služby kvalifikovaným personálem, reagovat na m nící se životní situaci uživatel tak, abychom v co nejv tší možné mí e zachovali jejich d stojný život a jejich individuální pot eby. Individuální p ístup a flexibilní služba je p izp sobená individuálním pot ebám uživatel v podmínkách domova. D ležitý je osobní a komplexní p ístup p i všestranném pojetí pé e o klienta. Sou ástí individuálního plánu je monitorování zájm klienta. Každý len týmu p ispívá podle svých možností a schopností. Naším cílem je spokojený klient. P i každém kontaktu s uživateli se chováme zdvo ile a neodbýváme uživatele s od vodn ním, že nemáme as. Charakteristickým rysem je úcta, soucit, empatie, svoboda, spiritismus, spolupráce s rodinou a klidný doprovod v umírání. Ctíme skute nost, že pro lov ka není dobré, aby umíral sám. Naší snahou je, pokud to zdravotní stav dovolí, doprovázet naše klienty i v posledních hodinách života v našem za ízení, kdy pot ebují být víc než kdy jindy spojeni s druhými. Klienti si p ejí, aby je n kdo držel za ruku, aby se jich n kdo dotýkal a vlídn k nim hovo il, aby se s nimi n kdo modlil. Velmi d kujeme rodinným p íslušník m, kte í se snaží tyto chvíle svým blízkým spolu s námi uleh it. Poskytujeme bezpe nou a odbornou službu, která je založena na principech etického kodexu. Služba je zajiš ována odborn zp sobilým a proškoleným personálem, který zná postupy i jejich praktické využití jak zmírnit nebo p edejít nep íznivé životní situaci. Zam stnanci se pr b žn zú ast ují školení a stáží v jiných domovech pro seniory a tím tak získávají pot ebný náhled a znalosti. Kvalitu a bezpe nost zajiš ujeme rovn ž prost ednictvím prost edí a technického vybavení Domova pro seniory sv. Pavla, které spl uje p edepsané bezpe nostní normy. Pracovní postupy jsou obsaženy ve sm rnicích Domova pro seniory a upravují postup zam stnanc p i ešení b žných i mimo ádných provozních situací tak, aby zaru ovaly ádný pr b h poskytování sociální služby. Služba je poskytována v souladu s jednotlivými Standardy kvality, sm rnicemi a v souladu s Individuálními plány klient. Aktivity na našem odd lení jsou p izp sobovány podle pot eb a p ání našich klient. Každý klient domova o svém život rozhoduje zcela svobodn a samostatn a totéž platí i o jeho soukromí. Snažíme se vytvá et takové podmínky k pobytu uživatel, aby nebyly ztraceny jejich p vodní schopnosti, dovednosti a v domosti, které by mohly být využity a pokud je to možné tak i rozvíjeny. Aktiviza ní innosti se snažíme p izp sobit každodenním pot ebám klient a zárove jimi povzbudit jejich aktivní ú ast na život. V našem za ízení se t ší velké oblib mše, p edstavení d tí z MŠ Pohádka a vystoupení ZUŠ Zbiroh. Naši klienti velmi rádi uvítali ergoterapii, která probíhá každý týden. Poslech známého um lce p. Ježka, Velikono ní, Mikulášská i Váno ní nadílka, již pat í k našim tradicím. Rovn ž Novoro ní

8 poušt ní balónk št stí je velmi p íjemná innost, p i které si každý klient i zam stnanec napíše své p ání na Balónek št stí a pustí ho blíž k nebi. Naše pod kování pat í p. Ladislavovi Legovi, trvalému jáhnovi plze ské diecéze. Jeho setkávání se zam stnanci a klienty je velmi p ínosné a povzbuzující. Je d kazem toho, že i sta í lidé se zamýšlejí nad duchovními otázkami, také hledají Boha ve svém život a všímají si zm n, které doprovázejí jejich životy. Nemyslíme si, že senio i jen trpn p ijímají dnešek a proto se snažíme neustrnout ve svém zp sobu myšlení a ve svých metodách a nikoho nevylu ujme z dialogu. Soužití a bratrská konfrontace nás v našem Domov pro seniory sv. Pavla vzájemn obohacují. Dynamikou k es anského a lidského zrání je prožívání spole enství, kde každý z nás vnáší své charisma a je schopen v novat druhému d v ru, a je mladší nebo starší. Tak m žeme spolu s k es anským hodnotovým uspo ádáním pomoci sob i našim klient m v hledání lepší životní orientace. Rok 2011 byl v celé sociální sfé e p edznamenán velkým finan ním šet ením. Náš Domov pro seniory sv. Pavla p ijal za átkem roku 2011 ur itá opat ení spo ívající v šet ení ve ejných prost edk. Tato opat ení však nem la vliv na kvalitu poskytovaných služeb a dobrým hospoda ením se nám poda ilo poskytovat naše služby v souladu s uzav enými smlouvami p i dodržování standard kvality. Domov pro seniory sv. Pavla je z ízen pro poskytování pobytových služeb osobám, které dosáhly v ku rozhodného pro p iznání starobního d chodu a které již pot ebují ur itou pomoc, podporu, p ípadn plné uspokojení svých základních pot eb, které nemohou být zajišt ny jejich rodinou i terénními nebo ambulantními sociálními službami. Do za ízení nemohou však být p ijati ob ané, jejichž zdravotní stav vyžaduje lé ení a ošet ování v l žkovém zdravotnickém za ízení, uživatelé návykových látek /závislost na alkohol, drogy, apod./ Dále osoby, jejichž chování by z d vodu duševní poruchy závažným zp sobem narušovalo kolektivní soužití. Domov pro seniory byl zprovozn n v roce 2009 a kapacita našeho za ízení je 12 klient. V roce 2011 využilo našich služeb 16 klient. V Domov pracují vysoce kvalifikovaní zam stnanci, kterým bylo umožn no neustále se vhodn vzd lávat. Vhodnou motivací pro jejich každodenní innost došlo ke stabilizaci personálu a v tomto roce jsme nemuseli ešit jedinou stížnost od uživatel nebo jejich rodinných p íslušník na naše služby i na jednání zam stnanc našeho za ízení. D kujeme všem, kte í v roce 2011 podporovali projekt Domov pro seniory sv. Pavla.

9 Sociáln terapeutické dílny Pohodi ka Do sociáln terapeutických dílen docházejí osoby s mentálním a kombinovaným postižením leh ího stupn. Kapacita projektu je napln na, 10 klient. Naším spole ným cílem je nau it klienty jednotlivé pracovní úkony v tkalcovské, textilní a keramické díln. V tšina z nich také ráda pracuje v PC u ebn, kde se u í základy elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu A nejen to. U í se dob e vycházet se svými kamarády, asistenty, vzájemn se poznávají. Abychom byli více vid t, a ukázali se ve ejnosti, pochlubili se s hodnotnými výrobky našich klient, poda ilo se nám zajistit výlohu v prodejn tabáku v centru m sta. Vystavujerme hlavn tkané a šité od vy, bytové dopl ky, polštá ky, drobnou keramiku Výrobky prodáváme na r zných poutích trzích, jarmarcích.. Akce, na kterých jsme prezentovali svoji innost v roce Výtvarná dílna Zlaté ru i ky Výtvarná dílna Zlaté ru i ky 9.4. Výtvarná dílna Zlaté ru i ky Výuka tkaní na kolíkových stavech v Beroun Waldorfské velikono ní trhy prodej výrobk v Praze Svatovojt šská pou v Mýt 7.5. Výtvarná dílna Zlaté ru i ky Krajká ské trhy Praha ukázka tkaní a prodej výrobk Celoživotní u ení, dílny jako jedna z mála možností pro osoby sezdrav.postiž Abilympiáda 2011 v Pardubicích 1.6. Handicap? No a co?, módní p ehlídka a prodej výrobk Výtvarná dílna Zlaté ru i ky Recykl bazar v Plzni Den pro neziskový sektor Koniny akce na To níku, prodej výrobk 7.9. Regionální p ehlídka Kralovický podzim, módní p ehlídka Na konci léta festival v Plzni Rabštejn n. St elou prodej výrobk Prusiny prodej výrobk Léto babí v Posázaví, prodej výrobk Výtvarná dílna Zlaté ru i ky Akademie emesel sokolovna Rokycany Den s dobrovolníky Plze ského kraje, prezentace innosti Výtvarná dílna Zlaté ru i ky Adventní jarmark ve Waldorfské škole v Praze Výtvarná dílna Zlaté ru i ky O2 trh v Praze a Plzni Váno ní prodej v Chvalské tvrzi Tmobil trhy v Praze Váno ní trhy v Rokycanech Váno ní trhy v Harmonii v Mirošov Váno ní jarmark v Beroun

10 Velikou zakázkou pro naše dílny je výroba padesáti kusĥ hmatových knih. Tato zakázka nám byla nabídnuta po vítčzství v soutčži Tactus cz Ve stejném roce jsme také vyrábčli 350 ks nástčnných obrázkĥ, které si objednal v našich dílnách plzeėský magistrát. Handicap no a co? /pĝehlídka také našich úspčchĥ v Plzni/ V roce 2011 þtyĝi klienti pracovali na pracovních místech, podpoĝených ÚĜadem práce v Rokycanech, dvč klientky získaly spoleþensky úþelnč zĝízená pracovní místa pĝímo v pohodiþce, dva mladí muži zaþali pracovat v rámci veĝejnč prospčšných prací. Další klientka se úspčšnč zaĝadila mezi zamčstnance chránčné kavárny Kaþaba v Plzni. Klienti se zúþastnili v roce 2011 pĝehlídky tvoĝivosti osob se zdravotním postižením Abilympiáda 2011 v Pardubicích, odkud pĝivezli nčkolik medailí a þestných uznání. Pro veĝejnost pokraþují i sobotní výtvarné dílny s názvem Zlaté ruþiþky, ve kterých se zájemci mohou nauþit rĥzné výtvar. techniky. Klienti pracují v rokycanských ulicích

11 StacionáĜ Pohodiþka Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby se stĝednč tčžkým až tčžkým mentálním þi kombinovaným postižením starší 15 let. MĤžeme pĝijmout 10 klientĥ, ke konci roku 2011 bylo jedno místo volné. Naši klienti se rádi zúþastėují kulturních a spoleþenských akcí doma, ale i okolí. Od bĝezna mohou klienti využívat také sociální vĥz, který je doveze do Pohodiþky a vrátí zpčt domĥ. Mezi hosty, kteĝí zavítali za našimi do Pohodiþky byla i paní Mgr. Terezie Kochová z Asociace zrakovč postižených a nevidomých. S sebou pĝinesla spoustu hmatových knih. VysvČtlila, pro koho jsou urþeny, jak se vyrábčjí. Od ní jsme se dozvčdčli také o soutčži ve výrobč hmatových knih Tactus cz.2011, kterou klienti ze stacionáĝe spoleþnč s asistenty letos vyhráli. Dalším velkým úspčchem klienta bylo vytvoĝení katalogu restaurací v Rokycanech, tak jak to vidí vozíþkáĝ, kde jsou vítání a kde nikoliv /bariéry/. Tento výstup individuálního plánu klienta posloužil dále mčstu Rokycany. Informace jsou využity na webových stránkách mčsta. Klienti využívají pravidelné masáže, arteterapie, muzikoterapie, pracují s keramickou hlínou, fimem, pedigem, zkoušejí výtvarné techniky, cviþí, jezdí na plavání i na konč a další aktivity. I nadále pokraþuje spolupráce s dalšími organizacemi, vzájemnč se klienti navštčvují, setkáváme se na stejných akcích /SociálnČ terapeutické dílny Motýl v Plzni, Obþanské sdružení Ty a já v Plzni, Denní stacionáĝ Exodus v Plzni, Centrum pro zdravotnč postižené, Domov Harmonie Mirošov. ýasto jsme také zváni na akce poĝádané magistrátem mčsta PlznČ. 'ďnxmhph YåHP NDPDUiGĪP SĢiWHOĪP D VSRQ]RUĪP YåHP VSĢt]QďQìP RUJDQL]DFtP NWHUp QiP SRPiKDMt SĢL QDåLFK DNFtFK

12 P ehled nejd ležit jších akcí, kterých se naši klienti zú astnili v roce T íkrálová sbírka Návšt va Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Návšt va stacioná e Exodus v Plzni Maškarní karneval 7.3. Návšt va ze školní družiny ZŠ echova 1.4. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 4.4. Mat jská pou v Praze Rekondi ní pobyt v Exodu T emošná Plavání Opékání bu t na fa e 5.5. Beseda s policií Hipoterapie Plavání Abilympiáda 2011 v Pardubicích 1.6. Handicap? No a co? /celodenní akce v Plzni/ 3.6. Návšt va z Rokycanského deníku 8.6. Návšt va z M stské okresní knihovny Plavání Výlet do ZOO v Plzni Den pro neziskový sektor v Rokycanech Divadelní p edstavení spolku J.K. Tyl v Rokycanech 8.7. Návšt va Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech Výlet do Habru Návšt va letního tábora Pražanka a p espání na hv zdárn Opékání bu t na fa e 7.9. Regionální p ehlídka Kralovický podzim 9.9. Mariánská Týnice - výlet Na konci léta festival v Plzni Plavání St elnice Plze Lobzy Den otev ených dve í Harmonie Mirošov, doprovodný program Handicap Rockfest aneb Peklo v Pekle Výlet do Dinoparku Sportovní desetiboj po ádaný Czp, Rokycany Plavání Bowling Výlet bezejmenná ajovna na Kozlu Mikulášská zábava s Leontýnkou /Domov Harmonie Mirošov/ Mikulášská nadílka v Pohodi ce Váno ní besídka Návšt va rokycanského muzea

13

14

15

16

17

18

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé 4. Obsah a prĥbčh programu 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 8. Finanþní

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Kvali a iv a v a av a a l a Praha 2008 r r a h 2008 ISBN 978-80-86878-65-2 OBSAH 1 Úvod...9 2 Základní principy...13 3 Strategické priority...21 4 Aktivní stárnutí...21

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin... 3. Centrum volného asu FANTÁZIE... 4. eská asociace Sport pro všechny... 7. 43. oddíl Junáka Brno...

Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin... 3. Centrum volného asu FANTÁZIE... 4. eská asociace Sport pro všechny... 7. 43. oddíl Junáka Brno... Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatin....................................... 3 Centrum volného asu FANTÁZIE.......................................... 4 eská asociace Sport pro všechny...........................................

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více