Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek."

Transkript

1 číslo 5 říjen 2007 Na straně 3 se můžete začíst do pravidelného seriálu o digitálním vysílání. Fundovaně vás s posledními novinkami seznámí Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického úseku. Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek. Od roku 1996 převádíme v souladu se zákonem 72/1994 Sb. byty do vlastnictví členů družstva, informuje Bc. Petr Mertin, vedoucí ekonomického úseku OSBD na straně 7. PŘEDSTAVENSTVO ÚVODNÍK Na 33. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí zprávu o hospodaření družstva za první pololetí roku 2007 Náklady za toto období dosáhly 43% rozpočtu 2007 a výnosy činily již 122% rozpočtu - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o využívání nebytových prostor družstva. Roční výnos z pronajímání klasických nebytových prostor v České Lípě a v Novém Boru (kromě ČSOB) činí téměř 964 tis. Kč za rok - schválilo návrh legislativní komise na přípravu plánu školení výborů samospráv - projednalo a schválilo bytové záležitosti přijetí nových členů, ukončení členství, podnájmy a přidělení bytů po neplatičích ve Cvikově, v Mimoni v Pihelu a v České Lípě - schválilo navýšení tvorby DZOI od pro samosprávy, které na rok 2008 plánují velké opravy. Jedná se o samosprávy: 153, 219, 232, 235, 238, 269, 318, 439, 455, 745, 777. Na 34. zasedání dne představenstvo - schválilo plán investic pro rok 2008 dle předloženého návrhu - schválilo teze rozpočtu pro rok schválilo finanční rámec pro vnitrodružstevní půjčky na rok 2008 takto: Půjčky pro vesnickou výstavbu: splatnost maximálně 6 let a s poplatkem 5 % p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 1 mil. Kč. Půjčky provozní: splatnost do 3 let s poplatkem 5% p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 1,5 mil. Kč. Velké půjčky: splatnost do 5 let s poplatkem 5% p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 30 mil. Kč. Půjčky na nutné opravy: splatnost do 3 let s poplatkem 5% p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 500 tis. Kč. - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o stavu požární ochrany na bytových domech družstva - schválilo zásady pro novelu Směrnice pro rozúčtování. Největší změnou by mělo být zvýšení základní složky pro dodávku tepla ze 40% na 50%. Konečné schválení směrnice podléhá shromáždění delegátů - schválilo smlouvu na realizaci II. etapy modernizace výtahů - zrušilo směrnici pro rozdělování a slučování samospráv. Směrnice se přežila, od roku 2003 jsou všechny samosprávy ve stavu, který koresponduje s prohlášením vlastníka ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů - schválilo změnu výše úvěru na komplexní opravu u samosprávy: 630, Sídliště 632, Mimoň a samosprávy 238, Brněnská , Česká Lípa schválilo úvěr na zateplení domu a generální opravu střechy pro samosprávu 405, Sloupská 643-5, Nový Bor. Podzimní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne v sále Hotelu Merkur v České Lípě od 15:00 hodin. Na programu jednání bude zejména schválení rozpočtu na rok 2008, doplňovací volby náhradníků představenstva a úprava směrnice pro rozúčtování tepla a teplé vody. vydáno ve spolupráci s Vážení čtenáři Zpravodaje, v poslední době se ve sdělovacích prostředcích začalo více mluvit o družstevním a vlastnickém bydlení. Toto téma je opět aktuální, Ministerstvo pro místní rozvoj právě předkládá návrh zcela nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Rozhodli jsme se tématu ve větší míře věnovat v pátém čísle našeho Zpravodaje, a tak i tradiční rozhovor není tentokrát ze samosprávy, ale ze společenství vlastníků jednotek. V našem družstvu existuje v současné době 13 společenství vlastníků jednotek a do konce letošního roku jejich počet vzroste na 19. Počet vlastníků bytů již překročil jeden tisíc. Podrobně se problematice správy domů se smíšeným nebo již ryze soukromým vlastnictvím věnují články uvnitř Zpravodaje. Z pojmu vlastnictví bytu se často vytrácí (a spousta vlastníků bytů na něj zapomíná) pojem spoluvlastnický podíl na společných částech domu. To je vlastnictví, které byt neodmyslitelně doprovází a navíc zakládá spoluzodpovědnost za stav domu. Je to vlastnictví, které je spíše přítěží, nelze ho uchopit, někam si ho posunout, přenést nebo dokonce oplotit. Je mnoho vlastníků, kteří tuto zodpovědnost vnímají a starají se o společné části domů často lépe než družstevníci, kteří někdy říkají: To je družstevní, to musí opravit družstvo. Bohužel ale existují i vlastníci, kteří svojí nečinností a neúčastí na společném zájmu brání opravám nebo dokonce obstrukcemi prodlužují proces schválení a realizaci opravy. Tím se správa bytů velmi komplikuje a zdražuje. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1 1

2 VÍME JAK SVOLÁVAT Kdotvoříspolečenstvívlastníkůjednotek? CojeshromážděníSVJ? KdosvoláváshromážděníSVJ? JaksvolatshromážděníSVJ? Comusípozvánkaobsahovat? KdozajistípodkladyprojednáníshromážděníSVJ? LEGISLATIVA Vlastníci jednotek ( fyzické i právnické osoby) daného domu. Jednotky jsou vymezeny v prohlášení vlastníka. Za určitýchvzákoněvymezenýchpodmínektvoříspolečenstvívlastníkůjednotek(svj)právnickouosobu. Nejvyšší orgán společenství, v němž jednají členové SVJ a hlasováním vyjadřují svůj podíl účasti na správě a provozu domu. Správce OSBD Česká Lípa (správa družstva), pověřený zmocněnec (čl. 89 stanov OSBD Česká Lípa). Shromáždění SVJsemusíkonatalespoňjednouročně. Pozvánku s programem jednání obdrží každý vlastník jednotky v domě (člen i nečlen družstva) alespoň 15 kalendářních dnů předem. V případě, že shromáždění SVJ svolává zmocněnec, pozvánku dá do schránky vlastníkům, kteří v domě bydlí. Vlastníkům, kteří byt pronajali a předali na družstvo kontaktní adresu, zašle zmocněnec pozvánku prostřednictvímsprávydružstva(spoluprácesbt). Datum, čas a místo konání shromáždění vlastníků jednotek, program jednání, datum vystavení pozvánky a podpis svolavatele(pověřenýzmocněnecnebozástupcesprávceosbdčeskálípa). SprávceOSBDČ.Lípanebopověřenýzmocněneczajistíprezenčnílistinuvlastníkůjednotekdomusespoluvlastnickými podíly, případně další podklady (výsledovky finančního hospodaření DZOI jednotlivých vlastníků, výsledek výběrovéhořízenínadodavateleprací,rozpočtyplánovanýchopravapod.). MůžesekonatshromážděníSVJzároveňsečlenskouschůzísamosprávy? Shromáždění SVJ je samostatné jednání, je vhodné ho konat po jednání členské schůze samosprávy. Jednání SVJ se zúčastňujívšichnivlastnícijednotekbezohledunačlenstvívdružstvu. JaksehlasujenashromážděníSVJ? Způsob hlasování se liší od hlasování na členské schůzi samosprávy družstva. Při hlasování na shromáždění SVJ je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu vlastníků jednotek na společných částech domu.ten je uveden na prezenční listině.hlasyspoluvlastníkůjednotkyjsouspolečné.spoluvlastnickýpodílodpovídajícívlastnictvíbytovýchjednotek družstvemzastupujepřihlasovánípředsedapředstavenstvanebojímpověřenýzmocněnec. Jakjetoseschopnostíusnášeníapřijetímusnesení? Shromáždění je schopné usnášení, je-li přítomno tolik vlastníků jednotek, že součet jejich spoluvlastnických podílů je větší než 50%. Shromáždění SVJ v případě nesplnění podmínky pro usnášeníschopnost nelze na rozdíl od členské schůzesamosprávy konato15minutpozději.kpřijetíusneseníobecnějezapotřebínadpolovičnívětšinyvšechhlasů.kpřijetíusnesení,kterésetýkázměnobsahuprohlášenívlastníka,jezapotřebítříčtvrtinovévětšinyvšechhlasů. Nacobyřídícíjednánínemělzapomenout? Přítomní vlastníci se podepíší na prezenční listinu, řídící jednání (pověřený zmocněnec, zástupce správce) zajistí jmenovánízapisovateleavolbuověřovatelezápisu.poprojednánívšechbodůprogramuanáslednédiskusipřečteřídícíjednánínávrhusneseníazajistíhlasováníoněm(pro,proti,zdrželse). ComusíobsahovatzápiszeshromážděníSVJ? Existujetiskopisprozápisjakovzor,kdesevyplňuje: místo, čas a datum konání shromáždění SVJ; jméno pověřeného zmocněnce, případně jméno jiného řídícího jednání; konstatování o usnášeníschopnosti; sdělení o jmenování zapisovatele a volbě ověřovatele zápisu; zápis z jednání a diskuse;přijatéusneseníavýsledekhlasování;podpisyzapisovateleaověřovatelezápisu. Jakédokumentydoručitnasprávudružstva? SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK? Do 14 dnů od konání shromáždění SVJ se doručí na správu družstva prezenční listina s podpisy vlastníků a podpisem pověřenéhozmocněnce,pozvánkanashromážděnísvj,zápissusnesením. ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD 2 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Připravuje se druhá etapa modernizace výtahů výměna kabin Jak jsme informovali v minulém čísle, zahájili jsme přípravy druhé etapy modernizace výtahů. Nejhlavnějším krokem bylo sjednání textu smlouvy včetně všech příloh. Celý tento balík dokumentů schválilo představenstvo družstva, a tak zbývá formální akt samotného podpisu. Celková cena díla je Kč bez DPH, s předpokládanou výší pro příští rok 9% je to Kč. Druhá etapa se nakonec bude týkat 289 výtahů ve 117 samosprávách v 6 městech. Z výměny kabin odstoupilo na základě podpisové akce 11 samospráv, což představuje 27 výtahů. Jednou ze čtyř příloh smlouvy je harmonogram samotné výměny a harmonogram konzultačních dní pro zástupce samospráv při výběru interiéru kabiny. Realizace začne na sídlišti Špičák (sam. 222 až 224) a skončí opět na sídlišti Špičák a Pod Holým vrchem (sam. 263 a sam.139). Konkrétní termíny realizace každého domu budeme schopni poskytnout jednak při návštěvě družstva a jednak na našich internetových stránkách. V pondělí proběhl první konzultační den pro výběr interiéru kabin. Musím pochválit zástupce samospráv, dostavili se ze všech pěti pozvaných domů. Koncepce těchto návštěvních dní za účasti zástupce firmy Otis je taková, že se jedná vždy o dvě pondělí v měsíci. První pondělí se zástupci domu seznámí s nabídkou barev a materiálů a odnesou si kromě vzorníků i dotazník k vyplnění. Druhé (následující) pondělí by měli odevzdat vyplněný dotazník s výběrem interiéru a nejméně dvěma podpisy členů výboru samosprávy. Pokud se zástupce nedostaví či nebude samospráva schopná sama rozhodnout, máme připravený jakýsi standard, který bude v domě realizován. Bylo by však škoda nerozhodnout si o barvách stěn, podlahách a typu světel ve svých kabinách. Protože na každý termín jsou pozváni zástupci pouze čtyř až šesti samospráv, kteří musí o interiéru rozhodnout, nabízíme i ostatním předsedům možnost nezávazně navštívit tento konzultační den se zástupcem firmy Otis pro vysvětlení případných nejasností kolem druhé etapy či k předvedení možností výběru interiéru kabin v předstihu. Konzultační dny budou probíhat vždy v zasedací místnosti družstva (2. patro nové budovy, po schodišti vpravo od hlavního Termíny konzultačních dní ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Příjem televizního digitálního vysílání v našich domech Uběhly první tři měsíce od zahájení pozemního digitálního vysílání (tzv. DVB T) z vysílače Ústí nad Labem Buková hora. Od minulého článku se z hlediska samotného vysílání příliš nezměnilo. Vysílá tzv. multiplex A bez TV Nova, která se pravděpodobně přidá k digitální platformě až kolem vánoc. Důvod je čistě ekonomický, přenos něco stojí a dokud nekončí stávající analogový, není důvod platit paralelně další peníze pro stejné cílové klienty. Žádná změna nenastala ani při upřesnění termínu odpojení analogového vysílání. Sice se už povídá o prodloužení do jara 2008, ale vše bez záruky, oficiální termín zatím nezazněl. Multiplex B, tedy především TV Prima, je stále v nedohlednu a zřejmě ze stejných důvodů jako u TV Nova bude vysílání zahájeno (pokud vůbec) až těsně před skončením provozu vysílače Ještěd, tedy v roce Z těchto faktů a předpokladů jsem museli vycházet při sestavování vlastního jízdního řádu přechodu na příjem DVB- T v našich domech. Začali jsme pochopitelně v nejvíce zasažených lokalitách, tedy v Kamenickém Šenově, na sídlišti Lada v České Lípě, v Žandově a Mimoni, kde nelze vysílač Buková hora nahradit přeladěním na jiný. Tyto lokality, často včetně výměny rozvodů, bychom měli dokončit do konce října. Zároveň s tím probíhá montáž digitálního modulu do hlavních stannic STA u domů s novými rozvody. Jedná se zejména o tu část lokality sídliště Špičák, která přijímá signál z Bukové hory a má již nové rozvody STAhotové. Poslední skupinou jsou domy, které mají možnost příjmu obou vysílačů a nemají nové rozvody. Z časových důvodů u nich dojde většinou k přeladění odpojovaných programů na vysílač Ještěd a tím k zajištění analogového příjmu na další dva roky. V řeči čísel máme ke konci září hotovo 35 domů. Zbývá hrubým odhadem ještě cca 60% domů k dokončení, není však důvod obávat se, že bychom vše nestihli do konce roku. Soudě podle častých dotazů, největší obavy jsou z nečekaného ukončení příjmu TV v domě a pak zdánlivá složitost přechodu na digitální příjem v bytě. Takže znovu opakuji, že nehrozí přerušení příjmu vysílání. V každém domě, který má funkční společnou anténu, budeme schopni zajistit buď stávající anologový příjem nebo nově digitální. Ani samotný přechod k digitálnímu příjmu v bytě není složitý. Mezi zásuvku společné antény a televizor se vloží set-top box, na kterém se naladí jednotlivé programy digitálního vysílání. Doporučuji si podrobnosti buď přečíst na internetových stránkách nebo se poradit s odborníky při koupi či instalaci set-top boxu. Navíc v rámci instalace digitálního příjmu v domě nabízí realizační firma několik základních typů set-top boxů včetně naladění a předvedení. Pokud tedy nechcete nebo neumíte provést výběr a naladění sami, je možné se domluvit s firmou a set-top box objednat přes ní. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 3 3

4 V dubnu letošního roku jsme zorganizovali petici proti prodeji společnosti TEPLO Nový Bor spol s r.o. Tato společnost je doposud ve výlučném vlastnictví Města Nový Bor a v tomto městě vytápí více než 1000 bytů a řadu dalších objektů. Petici podepsalo 966 občanů a byla dopisem ze dne zaslána zastupitelstvu města. Zdá se, že marně. Město od svého záměru neustoupilo a na některém z příštích zasedání zastupitelstva zřejmě dojde ke schválení prodeje TEPLA konkrétní firmě. Nepomohly ani argumenty, že město má z prodeje tepla nemalý výnos, naopak někdo ochotně rozšířil nepravdivé fámy o tom že se na dodávky tepla doplácí. S největší pravděpodobností nás tedy čeká další zdražení dodávek tepla a teplé vody. Monopolní dodavatel tepla bude chtít na jeho prodeji co nejvíce vydělat. Příklady ze svého okolí již známe, zeptejte se třeba v Doksech. Budoucnost tepla v Novém Boru RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 4 Daňová reforma podle abecedy A jako autobusy. Vyšší daň zdraží cestování vlakem, autobusem i hromadnou dopravou. Ceny by se měly zvednout o necelá čtyři procenta.autobus na trase z Prahy do Brna by tak podražil zhruba o pětikorunu - na 185 korun. Také na železnici už chystají zdražení jízdenek. Zvýší se i jízdné na lyžařských vlecích a lanovkách. Za celodenní skipas, který stojí třeba 400 korun, zaplatí lyžaři o 15 korun víc. B jako byty. Nejcitelněji se změny daní projeví u nových bytů. Například nový byt za půldruhého milionu korun podraží o 55 tisíc korun, domek za dva a půl milionu téměř o sto tisíc. Původně to mělo být ještě horší, protože Evropská unie po Česku chtěla, aby zvedlo daně ještě víc. Kvůli tomu nyní zuří stavební horečka. Kdo může, začal stavět. Projevuje se to nedostatkem cihel a dalších materiálů, takže i jejich ceny prudce letí vzhůru. C jako cigarety. Zvedne se spotřební daň na tabák, a to o necelých třicet procent. Krabička cigaret kvůli tomu bude stát až o sedm korun víc. Například nejprodávanější cigarety Petra budou od ledna stát 64 korun, Marlbora 81 korun. Podraží i tabák (balíček třeba z 60 na 80 korun). D jako důchodci. Důchodci patří k jedné ze skupin, které by změny postihly nejvíce. Vláda jim proto chce od ledna zvednout penze přibližně o pět set korun, aby dopad alespoň trochu změkčila. Reforma zvýší měsíční výdaje průměrného Čecha zhruba o sto korun. U důchodců to však zřejmě bude výrazně více, protože se jich citelněji dotkne zdražení potravin, léků, dopravy či knih. ODS původně uvažovala o tom, že důchodcům vyrovná zvýšení daní tisícovkou navíc. Pak se ukázalo, že by to byl příliš velký výdaj pro státní pokladnu. E jako energie. Lidé se také musí připravit na vyšší účty za energie. Kdo si nechává dodávat do bytu teplo a horkou vodu z teplárny, bude si muset od příštího roku připlatit. Domácnost, která za rok zaplatí teplárně 20 tisíc, bude muset nově počítat s částkou téměř o 800 korun vyšší. Podraží nejen teplo, ale také voda. Jeden metr krychlový dnes stojí v průměru 50 korun, nově to bude zhruba 52 korun. Vodárny přitom předpokládají, že růst cen vody přinutí lidi šetřit, což povede k poklesu spotřeby. A to by mohlo hnát cenu dál nahoru. Zdražení se týká nejen dálkového vytápění, ale i těch, kteří topí doma v kotli uhlím. Nově zavedená ekologická daň zdraží uhlí až o devět procent. Elektřiny se změny přímo netýkají, ale také může podražit. A to kvůli dražšímu uhlí, z něhož vyrábí proud nejvíce českých elektráren. Změny se netýkají jedině plynu, domácnosti s vlastním plynovým kotlem se růstu cen bát nemusí. F jako firmy. Také firmy odvedou do státní kasy méně peněz než dosud. Namísto 24procentní daně z příjmů budou od příštího roku platit 21procentní, v dalších dvou letech pak daň poklesne na 20 a 19 procent. Firmy ušetří na sociálním a zdravotním pojištění u nejlépe odměňovaných zaměstnanců. Odvody totiž budou platit pouze do částky 80 tisíc hrubého. Ze mzdy nad 80 tisíc odvede i zaměstnanec pouze daň a nebudou platit nad tuto sumu zdravotní a sociální pojištění. Padne povinnost mít registrační pokladny. Podvojné účetnictví budou muset vést firmy až od obratu 25 milionů korun ročně. H jako hypotéky. Nové hypotéky mohou podražit. Banky totiž přišly o jednu daňovou výhodu. Výnosy z hypotečních dluhopisů, ze kterých banky financují půjčky na bydlení, se budou stejně jako u jiných cenných papírů danit patnácti procenty. Pokud by to přenesly do cen hypoték, znamenalo by to zvýšení úroků u nových hypoték poskytnutých od příštího roku o 0,5 až 0,8 procenta. To u 1,5milionové půjčky na 20 let představuje zvýšení měsíční splátky o 600 korun. Zdražení však utlumí velká konkurence mezi bankami. I jako invalidé. Invalidům hrozí, že je firmy budou chtít méně zaměstnávat. Zpřísní se totiž výplata příspěvků, které dnes může zaměstnavatel na zdravotně postiženého dostat. Příspěvek bude pevně vázán na mzdu a bude mít svůj limit. Úředníci budou také více dohlížet na to, jak je vyplácen příspěvek na péči o staré lidi či zdravotně postižené. Zpřísní se kontrola toho, jak je příspěvek užíván, jestli je skutečně použit na péči o zdravotně postiženého. Vláda na druhou stranu vychází vstříc lidem, kteří se dlouhodobě starají o postižené děti. Měli by mít nárok započítat si do důchodu dobu, po kterou se starali o dítě do věku deseti let proti nynějším čtyřem letům. (Podle Mladé fronty DNES) pokračování příště 4

5 Optika Optika Optika RYCHLÝ INTERNET Paušály na optice 3072 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- Paušály mimo optiku 1024 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- CENY S 19% DPH CENY S 19% DPH V poslední době se dostáváme do přímé konfrontace se službami ADSL poskytovanými konkurenčními společnostmi. Ačkoliv tyto linky disponují četnými omezeními lákají mnoho lidí na poměrně vysoká čísla. Bohužel klienti většinou nezaznamenají ona omezení a nevýhody a nechávají se strhnou bombastickou reklamou. Před tím, než se však rozhodnete realizovat změnu zaměřte se na následující matematické propočty. Základní varianty služeb ADSL, které jsou určeny pro domácnosti se vyznačují tzv. funkcí FUP tj. po stažení určitého množství dat dojde k omezení rychlosti. Konkrétně u nejlevnějších variant je toto omezení od 1 do 20 GB s tím, že po dosažení této hodnoty dojde k omezení rychlosti z původní rychlosti na rychlost 128 kbit. Množství dat je počítáno jako součet dat přijatých a odeslaných. Pro jednoduchost však v následujích tabulkách a grafech počítáme s neomezeným množstvím odeslaných dat a s omezením jen na datech příchozích. Dalším parametrem, kterým se vyznačují linky ADSL je jejich agregace (většinou 1:50) tj. linka může běžet rychlostí rovnající se jedné padesátině maximální delegované rychlosti (většinou se však agregace takto nízko nedostane), aniž by tím došlo k porušení smluvních podmínek. Neopomenutelným minusem služby ADSL je její navázání na telefonní linku, jejíž cenu je nutné připočítat k částkám uváděným v reklamách a od které v následujícím porovnání také abstrahujeme. Hodnoty v grafech jsou počítány pro využití inernetu na 100%. V případě nižšího využití se mohou grafy měnit. Panelové domy ZŘÍZENÍ V PANELOVÉM DOMĚ Telefonování přes internet (VOIP) Potřebujete pevnou linku?? Nechcete plati vysoké paušály?? Rychlost není na rozdíl od konkurenčních nabídek ADSL agregována (sdílena). Žádné poplatky za telefonní linku. Žádné omezení množství stažených a odeslaných dat (FUP) Na sídlištích připravujeme s nástupem optických tras rychlosti v řádech megabitů ŘEŠENÍ Nabízíme možnost telefonování přes Vaši internetovou přípojku (VOIP) bez nutnosti pevné linky za minimální měsíční paušál. Obdržíte vlastní telefonní číslo. 1,80 Kč + DPH 1,80 Kč + DPH Cena za 1 MB stažených dat při 100% vytížení linky bez ohledu na agre gaci a be z ohle du na ce nu te le fnoní link y - nižš í = le pš í Prům ěrná rychlost při aplikci FUP při 100% využití linky bez ohledu na agregaci - vyšší = lepší 0,025 0,02 0,015 0,01 0, kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET 2048 kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET OPTIKA 5120 kbit - RALSKO.NET OPTIKA kbit - RALSKO.NET OPTIKA 512 kbit - ADSL 2048 kbit - ADSL 3072 kbit - ADSL 4096 kbit - ADSL RALSKO.NET kbit kbit kbit kbit kbit kbit ADSL kbit kbit kbit kbit Volejte: , , Navštivte nás na adrese Mariánská 212, Česká Lípa, alcomp.cz, 5 Další informace na

6 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY bytů do vlastnictví zatím příliš nezměnilo. Ve spoustě věcí stále spoléháme na družstvo. Kolem nás jsou domy, které se jako SVJ spravují samy. Dělají si úplně všechno. To ale znamená ovládat zákony, všechno hlídat a stále sledovat, co je nového. My máme jistotu, že všechno děláme správně, protože nám to družstvo zajistí. Tam jsou na to odborníci. Já nadále komunikuji s technikem panem Skalníkem. Spolupráce s ním je velmi dobrá, rozumíme si.adrobné opravy zajišťuji sám. Problém je, jak lidi motivovat, aby pro svůj dům něco udělali. Tři až čtyři lidi něco dělají, ostatní nic. Nový Bor společenství vlastníků Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek. Pane předsedo, kdy vaše SVJ vzniklo? Založeno bylo v roce 2002 jako jedno z prvních na našem družstvu a od máme s družstvem uzavřenu smlouvu o správě. SVJ řídí tříčlenný výbor a já dělám jeho předsedveře. Čekají nás výměny okadu. pových žlabů a svodů a opravy Byl problém výbor zvolit? kolem objektu. S úsporami, se Vlastně ani ne. Původní kterými v současné době můževýbor samosprávy mimo před- me disponovat, do větších sedu zůstal a mě zvolili jako oprav jít nechceme ani za cenu předsedu. Brzy nám ale skončí úvěru. Mám na mysli výměnu Máte ve vlastnictví pozemek volební období a já bych to rád oken a zateplení pláště budoi okolo domu? vy. někomu předal. Máme. Musí se udržovat, Jak se Vám daří dům udržo- Jak vlastně vnímáte organi- sekat tráva atd. A to dělají zační změnu z původní samovat a opravovat? pořád jedni a ti samí lidé. správy na SVJ? Ostatním se nechce, někdy se Máme vyvložkované komíny, opravené balkony a nové Pro nás se vlastně převodem mi zdá, že vůbec nevnímají, že to je jejich spoluvlastnictví. Jak nyní vnímáte družstvo? S družstvem máme uzavřenou smlouvu o správě. Myslím si, že je udělaná dobře, nic bych na ní neměnil. Nám to takhle vyhovuje. Všimli jsme si, že jste nám nedávno zrušili samosprávu (pozn.: představenstvo zrušilo samosprávy v domech, ve kterých bylo ustanoveno SVJ s právní subjektivitou). Ale členství v družstvu si samozřejmě chceme ponechat. Děkujeme za rozhovor. 6 6

7 EKONOMIKA Správa společenství vlastníků jednotek (SVJ) Od roku 1996 převádíme v souladu se zákonem 72/1994 Sb. byty do vlastnictví členů družstva. To má za následek v první řadě vznik společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity a následně po převedení více než 75% bytů vznik právnické osoby společenství vlastníků jednotek v naší samosprávě. SVJ bez právní subjektivity Hned na počátku po převodu prvního bytu je však nutné začít některé věci dělat jinak, než tomu bylo při 100% vlastnictví družstva. Určitě je potřeba v souladu se zákonem začít sledovat čerpání DZOI (fond oprav), aby byla používána pouze na společné časti domu. Dále je nutné vlastníkům poskytovat výkazy o čerpání jejich osobního konta DZOI. Současně s tím je nutné začít svolávat společenství vlastníků jednotek a důležité věci odsouhlasit na tomto jednání. V ekonomické oblasti je tato správa složitější vzhledem k odlišnostem v účtování některých účetních operací pro vlastníky a nájemce. Středisko je stále součástí účetnictví velkého celku družstva a pouze některé programy zajišťují účtování odlišností pro vlastníky. Tato smíšená správa trvá obvykle několik let, než dojde k převedení více než tří čtvrtin bytů do vlastnictví. SVJ s právní subjektivitou Jakmile vznikne právnická osoba, na domě dochází z hlediska účet- ÚŘEDNÍ HODINY OSBD Česká Lípa PONDĚLÍ STŘEDA 7,00 16,30 7,00 16,30 Potřebujete nám zavolat? Ústředna: Energetik: Revizní technik plynu: Stavební technik: Bytový technik: Pokladna: Nájemné: Bytové oddělení: Převody bytů: Právní oddělení: FAX nictví k zásadní změně. Vzniká samostatné účetnictví SVJ a s tím souvisí i samostatné evidování veškerých dokladů odděleně ve vlastních pořadačích. V našich programech správce jsou veškerá data také oddělena, a to vždy k 1.1. následujícího roku po vzniku SVJ s právní subjektivitou. Účetnictví za první neúplný rok je vždy sestaveno odděleně na základě dat získaných z účetnictví velkého účetnictví družstva. Úplné oddělení účetnictví SVJ má za následek i potřebu vlastního účtu SVJ v bance a oddělené pokladny, kterou si vede výbor SVJ s právní subjektivitou sám na domě. Nástroje k placení úhrad vlastníků jsou SIPO, inkaso z účtu, platební nebo trvalý příkaz vlastníka a platba do poklady SVJ na domě. Poslední zmíněný způsob je však s ohledem na manipulaci s hotovostí nevhodný. Správa SVJ s právní subjektivitou je v něčem méně náročná a v něčem je naopak pracnější. Obvykle je výbor aktivnější v technické oblasti a máme zkušenosti, že výbory si zajistily opravu či dokonce úvěr bez výrazné pomoci našeho technického úseku, kterou tento úsek jinak musí obvykle zajistit pro naše samosprávy. Naopak objem práce ekonomického a správního úseku a objem archivovaných dat je větší právě s ohledem na potřebu odděleného vedení všech účetních a správních agend. Pracnost některých operací v účetnictví je také výrazně vyšší. V jednom účetnictví se některé operace spouštějí jednou pro všechny domy. Při práci s 20 či 30 malými účetnictvími se musí tato operace spustit 20x či 30x, což generuje větší časovou náročnost, časové ztráty a nižší produktivitu práce. Budoucnost správy SVJ Současná koncepce práce zaměstnanců správy je schopná tento model udržet další dva až tři roky, pokud půjdou převody stále stejným tempem. Následně bude nutné provést zásadní restrukturalizaci práce zaměstnanců správy družstva. Ta se dotkne všech zaměstnanců správy družstva, především pak ekonomického a správního a právního úseku. Také jsme připraveni ve spolupráci s programátory pracovat na efektivní činnosti programů tak, aby tyto programy maximálně spolupůsobily na odstraňování ztrátových časů a zvyšování produktivity práce. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku OSBD ČESKÁ LÍPA PRONAJME NEBYTOVÝ PROSTOR v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze 6 místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel.č , 7 7

8 TIP NA VÝLET Leckdo z nás obdivuje na fotografiích Velký kaňon a jiné přírodní útvary amerického kontinentu, které vznikly sedimentací a následnou erozní činností. Když si odmyslíme lesy, nalezneme podobné přírodní pamětihodnosti i nedaleko - v Českém a Saském Švýcarsku. Pro tentokrát vás zvu na výlet do méně známých míst na druhé straně hranice se Spolkovou republikou Německo. ü Na sídlišti Špičák začala výstavba dal- šího obchodního domu. ü Nejstarší obyvatelka České Lípy - Anna Koudelková - se v srpnu dožila 101 let. Motorizované navedu následovně: v Dolní Poustevně překročte hranici. Ze Sebnitz zamiřte na jih, projeďte Ottendorfem a zaparkujte u Neumannova mlýna. Z Lípy ujedete něco přes padesát kilometrů. Připravte se na to, že Němci holdují turistice více než Češi a parkoviště mají omezenou kapacitu. Poměrně výhodné je zaparkovat u některé z hospod, kde sice zaplatíte třeba pět euro, ale ta pak můžete po návratu z vycházky využít k občerstvení (parkovné se totiž při placení z účtu odečítá). Neumannův mlýn je muzeem, ale skanzenem je vlastně celé údolí Křinice v této časti lesa. Na mlýny, pily a náhony narazíme každý půlkilometr. Vyjdeme po červené značce, která nás u Felsenmühle zavede do lesa. Po takřka dvoukilometrové procházce dorazíme k hlavnímu cíli naší výpravy - skalní bráně, která kdysi sloužila jako úkryt pro dobytek a díky tomu získala svůj název Kuhstall (Kravín). Na krávy zde však už nenarazíme. Davy turistů si užívají krásné vyhlídky, stánku se suvenýry či restaurace. Rozměry útvaru jsou impozantní - na výšku má 11 metrů, na šířku 17 a do hloubky 24. Pokud se chceme rozhlédnout z větší výšky, můžeme se vyškrábat po ocelových schůdcích skalní rozsedlinou na vrchol skály. Představme si zdejší krajinu bez lesů a nemusíme jezdit do Utahu. Po červené značce (ale přerušované - pozor na to, Němci mají stezky tak husté, že jim normální čtyři barvy nestačí) sejdeme zpět ke Křinici nedaleko konečné tramvaje a vodopádu s názvem Lichtenhainer Wasserfall. Jedná se o takovou romantickou záležitost. Za hospodou je na skálu SRPEN - ZÁŘÍ ü Amatérský ochránce přírody František Marcin objevil na Českolipsku vzácnou mouchu hnízdotvorku neboli číhalku pospolitou. Výlet do Kravína Romantici mohou k výletu využít tramvaj, která jezdí z dalšího příhraničního města - Bad Schandau. Každou půlhodinu si to šine podél Křinice až k vodopádu Lichenhainer. Já tedy popíšu cestu od Neumannmühle, ale samozřejmě si můžete výlet uspořádat přesně opačně. ZPRÁVIČKY ü K poslednímu srpnu skončil ve funkci ředitele českolipské nemocnice. Miroslav Vacek. ü Už dva měsíce probíhá zkušební pro- voz radaru na měření rychlosti na sídlišti Špičák, v ulici Purkyňova. Bude upozorňovat řidiče na jejich okamžitou rychlost. ü Od 26. srpna do konce září zajišťovala v České Lípě přepravu osob po městě společnost ČSAD Semily, a.s. sveden potok, a když je dost vody, pustí se hudba (v době mé přítomnosti Vangelis) a... vodopád. Chceme-li si konečně užít zdejší přírody bez lidí, sejděme po silnici na začátek červené trasy a dejme si asi osmikilometrový okruh, který nás vrátí zpět k Neumannovu mlýnu. Vede po úpatí většiny zdejších skalních bloků, ale díky zalesnění neumožňuje právě nejlepší rozhled. Zdejší kraj si skutečně zaslouží naši pozornost. Už proto, že variant výletů nabízí z jednoho bodu aspoň pět a Němci se snaží udělat atrakci doslova z každého trochu jiného stromu. ü Čtvrtého září 2007 byl slavnostně ote- vřen zrekonstruovaný školní komplex pro handicapované děti v českolipské městské části Pod Holým vrchem. ü Tisícikorunovou pokutu vyměřil Městský úřad v České Lípě organizátorovi technoparty, která se v červenci uskutečnila na soukromé louce v českolipské části Manušice. ü Topit se začalo v některých částech Když už projíždíme Sebnitz, neměli bychom si nechat ujít prehistorický park, který oživil čtyřmi sty příšerkami Franz Gruss. Nalezneme ho asi tři sta metrů od českých hranic. Vstupné bylo při mé poslední návštěvě lidové pro dospělé tři a pro děti dvě eura. Lípy už 3. září. Na co se nechat nalákat? Hned u vstupu se rozkládá rybníček, v němž se prohánějí ichtyosauři a obrovitá manta. Někoho uchvátí prvohorní moře se dnem plným trilobitů, kroužkovců, korálů či medúz. Jiný dá přednost kolekci třetihorních savců, obrovskému hlavonožci či zkamenělému mamutímu stromu s visícím netopýrem. Nejen odborníka zaujmou modely původců nemocí či semen rostlin. odstartovalo novou divadelní sezónu v Jiráskově divadle. V ceně návštěvy je také výstava skutečných zkamenělin, prolézačky pro děti s oblíbeným klokanem, jemuž lze vlézt do kapsy krásná fotografie v rodinném albu. Kdo nevydrží s tradičním českým řízkem mezi dvěma krajíci chleba, může samozřejmě využít možnosti utratit evropský peníz ve stánku s občerstvením.. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu jiných zajímavých informací. ü Galerijní vlak s fotografiemi Wima a Donaty Wenders přijel v úterý 11. září do České Lípy. ü Legendární představení divadla Sklep ü 23. září začal festival Lípa musica kon- certem filharmonického orchestru. ü Liberecký hejtman Petr Skokan dostal pokutu 4000 korun za nehodu, kterou zavinil v červnu na Českolipsku. Do karty řidiče se mu zároveň připsaly čtyři trestné body ü Miniaturní kamery s nahrávacím zaří- zením zkoušejí používat strážníci v České Lípě. Nová technika jim pomůže vyhodnocovat sporné zákroky a řešení přestupků s občany ü Bezdomovci v České Lípě budou platit za ubytování v azylovém Domě humanity o polovinu méně než dosud. Rada města snížila výši úhrady z 60 na 30 korun. ü Na svátek sv. Václava vystoupil v České Lípě moskevský patriarchální sbor známý jako Drevněrusskij raspěv. Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje Jindřich Hladík a agentura DEUS,mail: tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, telefon spojovatelka: ; fax:

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2009 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dlouhodobá a správná funkce každé nemovitosti, vyžaduje

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech?

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů -

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od 1. 1. 2005 čtěte na straně 2 Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě:

OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě: číslo 4 srpen 2013 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Komise pro přípravu novely stanov, kterou jmenovalo představenstvo, pomalu dokončuje svojí práci. Podrobněji o tom píše ředitel družstva ve

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení číslo 2 duben 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Ještě jednou se vrátím k probíhajícím volbám delegátů na našem družstvu. Velká akce se pomalu blíží ke konci, představenstvo uzavřelo volby

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více