Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek."

Transkript

1 číslo 5 říjen 2007 Na straně 3 se můžete začíst do pravidelného seriálu o digitálním vysílání. Fundovaně vás s posledními novinkami seznámí Vlastimil Kouřimský, vedoucí technického úseku. Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek. Od roku 1996 převádíme v souladu se zákonem 72/1994 Sb. byty do vlastnictví členů družstva, informuje Bc. Petr Mertin, vedoucí ekonomického úseku OSBD na straně 7. PŘEDSTAVENSTVO ÚVODNÍK Na 33. zasedání dne představenstvo - vzalo na vědomí zprávu o hospodaření družstva za první pololetí roku 2007 Náklady za toto období dosáhly 43% rozpočtu 2007 a výnosy činily již 122% rozpočtu - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o využívání nebytových prostor družstva. Roční výnos z pronajímání klasických nebytových prostor v České Lípě a v Novém Boru (kromě ČSOB) činí téměř 964 tis. Kč za rok - schválilo návrh legislativní komise na přípravu plánu školení výborů samospráv - projednalo a schválilo bytové záležitosti přijetí nových členů, ukončení členství, podnájmy a přidělení bytů po neplatičích ve Cvikově, v Mimoni v Pihelu a v České Lípě - schválilo navýšení tvorby DZOI od pro samosprávy, které na rok 2008 plánují velké opravy. Jedná se o samosprávy: 153, 219, 232, 235, 238, 269, 318, 439, 455, 745, 777. Na 34. zasedání dne představenstvo - schválilo plán investic pro rok 2008 dle předloženého návrhu - schválilo teze rozpočtu pro rok schválilo finanční rámec pro vnitrodružstevní půjčky na rok 2008 takto: Půjčky pro vesnickou výstavbu: splatnost maximálně 6 let a s poplatkem 5 % p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 1 mil. Kč. Půjčky provozní: splatnost do 3 let s poplatkem 5% p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 1,5 mil. Kč. Velké půjčky: splatnost do 5 let s poplatkem 5% p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 30 mil. Kč. Půjčky na nutné opravy: splatnost do 3 let s poplatkem 5% p.a. Roční rámec pro rok 2008 je 500 tis. Kč. - vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o stavu požární ochrany na bytových domech družstva - schválilo zásady pro novelu Směrnice pro rozúčtování. Největší změnou by mělo být zvýšení základní složky pro dodávku tepla ze 40% na 50%. Konečné schválení směrnice podléhá shromáždění delegátů - schválilo smlouvu na realizaci II. etapy modernizace výtahů - zrušilo směrnici pro rozdělování a slučování samospráv. Směrnice se přežila, od roku 2003 jsou všechny samosprávy ve stavu, který koresponduje s prohlášením vlastníka ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů - schválilo změnu výše úvěru na komplexní opravu u samosprávy: 630, Sídliště 632, Mimoň a samosprávy 238, Brněnská , Česká Lípa schválilo úvěr na zateplení domu a generální opravu střechy pro samosprávu 405, Sloupská 643-5, Nový Bor. Podzimní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne v sále Hotelu Merkur v České Lípě od 15:00 hodin. Na programu jednání bude zejména schválení rozpočtu na rok 2008, doplňovací volby náhradníků představenstva a úprava směrnice pro rozúčtování tepla a teplé vody. vydáno ve spolupráci s Vážení čtenáři Zpravodaje, v poslední době se ve sdělovacích prostředcích začalo více mluvit o družstevním a vlastnickém bydlení. Toto téma je opět aktuální, Ministerstvo pro místní rozvoj právě předkládá návrh zcela nového zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor. Rozhodli jsme se tématu ve větší míře věnovat v pátém čísle našeho Zpravodaje, a tak i tradiční rozhovor není tentokrát ze samosprávy, ale ze společenství vlastníků jednotek. V našem družstvu existuje v současné době 13 společenství vlastníků jednotek a do konce letošního roku jejich počet vzroste na 19. Počet vlastníků bytů již překročil jeden tisíc. Podrobně se problematice správy domů se smíšeným nebo již ryze soukromým vlastnictvím věnují články uvnitř Zpravodaje. Z pojmu vlastnictví bytu se často vytrácí (a spousta vlastníků bytů na něj zapomíná) pojem spoluvlastnický podíl na společných částech domu. To je vlastnictví, které byt neodmyslitelně doprovází a navíc zakládá spoluzodpovědnost za stav domu. Je to vlastnictví, které je spíše přítěží, nelze ho uchopit, někam si ho posunout, přenést nebo dokonce oplotit. Je mnoho vlastníků, kteří tuto zodpovědnost vnímají a starají se o společné části domů často lépe než družstevníci, kteří někdy říkají: To je družstevní, to musí opravit družstvo. Bohužel ale existují i vlastníci, kteří svojí nečinností a neúčastí na společném zájmu brání opravám nebo dokonce obstrukcemi prodlužují proces schválení a realizaci opravy. Tím se správa bytů velmi komplikuje a zdražuje. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1 1

2 VÍME JAK SVOLÁVAT Kdotvoříspolečenstvívlastníkůjednotek? CojeshromážděníSVJ? KdosvoláváshromážděníSVJ? JaksvolatshromážděníSVJ? Comusípozvánkaobsahovat? KdozajistípodkladyprojednáníshromážděníSVJ? LEGISLATIVA Vlastníci jednotek ( fyzické i právnické osoby) daného domu. Jednotky jsou vymezeny v prohlášení vlastníka. Za určitýchvzákoněvymezenýchpodmínektvoříspolečenstvívlastníkůjednotek(svj)právnickouosobu. Nejvyšší orgán společenství, v němž jednají členové SVJ a hlasováním vyjadřují svůj podíl účasti na správě a provozu domu. Správce OSBD Česká Lípa (správa družstva), pověřený zmocněnec (čl. 89 stanov OSBD Česká Lípa). Shromáždění SVJsemusíkonatalespoňjednouročně. Pozvánku s programem jednání obdrží každý vlastník jednotky v domě (člen i nečlen družstva) alespoň 15 kalendářních dnů předem. V případě, že shromáždění SVJ svolává zmocněnec, pozvánku dá do schránky vlastníkům, kteří v domě bydlí. Vlastníkům, kteří byt pronajali a předali na družstvo kontaktní adresu, zašle zmocněnec pozvánku prostřednictvímsprávydružstva(spoluprácesbt). Datum, čas a místo konání shromáždění vlastníků jednotek, program jednání, datum vystavení pozvánky a podpis svolavatele(pověřenýzmocněnecnebozástupcesprávceosbdčeskálípa). SprávceOSBDČ.Lípanebopověřenýzmocněneczajistíprezenčnílistinuvlastníkůjednotekdomusespoluvlastnickými podíly, případně další podklady (výsledovky finančního hospodaření DZOI jednotlivých vlastníků, výsledek výběrovéhořízenínadodavateleprací,rozpočtyplánovanýchopravapod.). MůžesekonatshromážděníSVJzároveňsečlenskouschůzísamosprávy? Shromáždění SVJ je samostatné jednání, je vhodné ho konat po jednání členské schůze samosprávy. Jednání SVJ se zúčastňujívšichnivlastnícijednotekbezohledunačlenstvívdružstvu. JaksehlasujenashromážděníSVJ? Způsob hlasování se liší od hlasování na členské schůzi samosprávy družstva. Při hlasování na shromáždění SVJ je rozhodující velikost spoluvlastnického podílu vlastníků jednotek na společných částech domu.ten je uveden na prezenční listině.hlasyspoluvlastníkůjednotkyjsouspolečné.spoluvlastnickýpodílodpovídajícívlastnictvíbytovýchjednotek družstvemzastupujepřihlasovánípředsedapředstavenstvanebojímpověřenýzmocněnec. Jakjetoseschopnostíusnášeníapřijetímusnesení? Shromáždění je schopné usnášení, je-li přítomno tolik vlastníků jednotek, že součet jejich spoluvlastnických podílů je větší než 50%. Shromáždění SVJ v případě nesplnění podmínky pro usnášeníschopnost nelze na rozdíl od členské schůzesamosprávy konato15minutpozději.kpřijetíusneseníobecnějezapotřebínadpolovičnívětšinyvšechhlasů.kpřijetíusnesení,kterésetýkázměnobsahuprohlášenívlastníka,jezapotřebítříčtvrtinovévětšinyvšechhlasů. Nacobyřídícíjednánínemělzapomenout? Přítomní vlastníci se podepíší na prezenční listinu, řídící jednání (pověřený zmocněnec, zástupce správce) zajistí jmenovánízapisovateleavolbuověřovatelezápisu.poprojednánívšechbodůprogramuanáslednédiskusipřečteřídícíjednánínávrhusneseníazajistíhlasováníoněm(pro,proti,zdrželse). ComusíobsahovatzápiszeshromážděníSVJ? Existujetiskopisprozápisjakovzor,kdesevyplňuje: místo, čas a datum konání shromáždění SVJ; jméno pověřeného zmocněnce, případně jméno jiného řídícího jednání; konstatování o usnášeníschopnosti; sdělení o jmenování zapisovatele a volbě ověřovatele zápisu; zápis z jednání a diskuse;přijatéusneseníavýsledekhlasování;podpisyzapisovateleaověřovatelezápisu. Jakédokumentydoručitnasprávudružstva? SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK? Do 14 dnů od konání shromáždění SVJ se doručí na správu družstva prezenční listina s podpisy vlastníků a podpisem pověřenéhozmocněnce,pozvánkanashromážděnísvj,zápissusnesením. ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD 2 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Připravuje se druhá etapa modernizace výtahů výměna kabin Jak jsme informovali v minulém čísle, zahájili jsme přípravy druhé etapy modernizace výtahů. Nejhlavnějším krokem bylo sjednání textu smlouvy včetně všech příloh. Celý tento balík dokumentů schválilo představenstvo družstva, a tak zbývá formální akt samotného podpisu. Celková cena díla je Kč bez DPH, s předpokládanou výší pro příští rok 9% je to Kč. Druhá etapa se nakonec bude týkat 289 výtahů ve 117 samosprávách v 6 městech. Z výměny kabin odstoupilo na základě podpisové akce 11 samospráv, což představuje 27 výtahů. Jednou ze čtyř příloh smlouvy je harmonogram samotné výměny a harmonogram konzultačních dní pro zástupce samospráv při výběru interiéru kabiny. Realizace začne na sídlišti Špičák (sam. 222 až 224) a skončí opět na sídlišti Špičák a Pod Holým vrchem (sam. 263 a sam.139). Konkrétní termíny realizace každého domu budeme schopni poskytnout jednak při návštěvě družstva a jednak na našich internetových stránkách. V pondělí proběhl první konzultační den pro výběr interiéru kabin. Musím pochválit zástupce samospráv, dostavili se ze všech pěti pozvaných domů. Koncepce těchto návštěvních dní za účasti zástupce firmy Otis je taková, že se jedná vždy o dvě pondělí v měsíci. První pondělí se zástupci domu seznámí s nabídkou barev a materiálů a odnesou si kromě vzorníků i dotazník k vyplnění. Druhé (následující) pondělí by měli odevzdat vyplněný dotazník s výběrem interiéru a nejméně dvěma podpisy členů výboru samosprávy. Pokud se zástupce nedostaví či nebude samospráva schopná sama rozhodnout, máme připravený jakýsi standard, který bude v domě realizován. Bylo by však škoda nerozhodnout si o barvách stěn, podlahách a typu světel ve svých kabinách. Protože na každý termín jsou pozváni zástupci pouze čtyř až šesti samospráv, kteří musí o interiéru rozhodnout, nabízíme i ostatním předsedům možnost nezávazně navštívit tento konzultační den se zástupcem firmy Otis pro vysvětlení případných nejasností kolem druhé etapy či k předvedení možností výběru interiéru kabin v předstihu. Konzultační dny budou probíhat vždy v zasedací místnosti družstva (2. patro nové budovy, po schodišti vpravo od hlavního Termíny konzultačních dní ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Příjem televizního digitálního vysílání v našich domech Uběhly první tři měsíce od zahájení pozemního digitálního vysílání (tzv. DVB T) z vysílače Ústí nad Labem Buková hora. Od minulého článku se z hlediska samotného vysílání příliš nezměnilo. Vysílá tzv. multiplex A bez TV Nova, která se pravděpodobně přidá k digitální platformě až kolem vánoc. Důvod je čistě ekonomický, přenos něco stojí a dokud nekončí stávající analogový, není důvod platit paralelně další peníze pro stejné cílové klienty. Žádná změna nenastala ani při upřesnění termínu odpojení analogového vysílání. Sice se už povídá o prodloužení do jara 2008, ale vše bez záruky, oficiální termín zatím nezazněl. Multiplex B, tedy především TV Prima, je stále v nedohlednu a zřejmě ze stejných důvodů jako u TV Nova bude vysílání zahájeno (pokud vůbec) až těsně před skončením provozu vysílače Ještěd, tedy v roce Z těchto faktů a předpokladů jsem museli vycházet při sestavování vlastního jízdního řádu přechodu na příjem DVB- T v našich domech. Začali jsme pochopitelně v nejvíce zasažených lokalitách, tedy v Kamenickém Šenově, na sídlišti Lada v České Lípě, v Žandově a Mimoni, kde nelze vysílač Buková hora nahradit přeladěním na jiný. Tyto lokality, často včetně výměny rozvodů, bychom měli dokončit do konce října. Zároveň s tím probíhá montáž digitálního modulu do hlavních stannic STA u domů s novými rozvody. Jedná se zejména o tu část lokality sídliště Špičák, která přijímá signál z Bukové hory a má již nové rozvody STAhotové. Poslední skupinou jsou domy, které mají možnost příjmu obou vysílačů a nemají nové rozvody. Z časových důvodů u nich dojde většinou k přeladění odpojovaných programů na vysílač Ještěd a tím k zajištění analogového příjmu na další dva roky. V řeči čísel máme ke konci září hotovo 35 domů. Zbývá hrubým odhadem ještě cca 60% domů k dokončení, není však důvod obávat se, že bychom vše nestihli do konce roku. Soudě podle častých dotazů, největší obavy jsou z nečekaného ukončení příjmu TV v domě a pak zdánlivá složitost přechodu na digitální příjem v bytě. Takže znovu opakuji, že nehrozí přerušení příjmu vysílání. V každém domě, který má funkční společnou anténu, budeme schopni zajistit buď stávající anologový příjem nebo nově digitální. Ani samotný přechod k digitálnímu příjmu v bytě není složitý. Mezi zásuvku společné antény a televizor se vloží set-top box, na kterém se naladí jednotlivé programy digitálního vysílání. Doporučuji si podrobnosti buď přečíst na internetových stránkách nebo se poradit s odborníky při koupi či instalaci set-top boxu. Navíc v rámci instalace digitálního příjmu v domě nabízí realizační firma několik základních typů set-top boxů včetně naladění a předvedení. Pokud tedy nechcete nebo neumíte provést výběr a naladění sami, je možné se domluvit s firmou a set-top box objednat přes ní. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 3 3

4 V dubnu letošního roku jsme zorganizovali petici proti prodeji společnosti TEPLO Nový Bor spol s r.o. Tato společnost je doposud ve výlučném vlastnictví Města Nový Bor a v tomto městě vytápí více než 1000 bytů a řadu dalších objektů. Petici podepsalo 966 občanů a byla dopisem ze dne zaslána zastupitelstvu města. Zdá se, že marně. Město od svého záměru neustoupilo a na některém z příštích zasedání zastupitelstva zřejmě dojde ke schválení prodeje TEPLA konkrétní firmě. Nepomohly ani argumenty, že město má z prodeje tepla nemalý výnos, naopak někdo ochotně rozšířil nepravdivé fámy o tom že se na dodávky tepla doplácí. S největší pravděpodobností nás tedy čeká další zdražení dodávek tepla a teplé vody. Monopolní dodavatel tepla bude chtít na jeho prodeji co nejvíce vydělat. Příklady ze svého okolí již známe, zeptejte se třeba v Doksech. Budoucnost tepla v Novém Boru RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 4 Daňová reforma podle abecedy A jako autobusy. Vyšší daň zdraží cestování vlakem, autobusem i hromadnou dopravou. Ceny by se měly zvednout o necelá čtyři procenta.autobus na trase z Prahy do Brna by tak podražil zhruba o pětikorunu - na 185 korun. Také na železnici už chystají zdražení jízdenek. Zvýší se i jízdné na lyžařských vlecích a lanovkách. Za celodenní skipas, který stojí třeba 400 korun, zaplatí lyžaři o 15 korun víc. B jako byty. Nejcitelněji se změny daní projeví u nových bytů. Například nový byt za půldruhého milionu korun podraží o 55 tisíc korun, domek za dva a půl milionu téměř o sto tisíc. Původně to mělo být ještě horší, protože Evropská unie po Česku chtěla, aby zvedlo daně ještě víc. Kvůli tomu nyní zuří stavební horečka. Kdo může, začal stavět. Projevuje se to nedostatkem cihel a dalších materiálů, takže i jejich ceny prudce letí vzhůru. C jako cigarety. Zvedne se spotřební daň na tabák, a to o necelých třicet procent. Krabička cigaret kvůli tomu bude stát až o sedm korun víc. Například nejprodávanější cigarety Petra budou od ledna stát 64 korun, Marlbora 81 korun. Podraží i tabák (balíček třeba z 60 na 80 korun). D jako důchodci. Důchodci patří k jedné ze skupin, které by změny postihly nejvíce. Vláda jim proto chce od ledna zvednout penze přibližně o pět set korun, aby dopad alespoň trochu změkčila. Reforma zvýší měsíční výdaje průměrného Čecha zhruba o sto korun. U důchodců to však zřejmě bude výrazně více, protože se jich citelněji dotkne zdražení potravin, léků, dopravy či knih. ODS původně uvažovala o tom, že důchodcům vyrovná zvýšení daní tisícovkou navíc. Pak se ukázalo, že by to byl příliš velký výdaj pro státní pokladnu. E jako energie. Lidé se také musí připravit na vyšší účty za energie. Kdo si nechává dodávat do bytu teplo a horkou vodu z teplárny, bude si muset od příštího roku připlatit. Domácnost, která za rok zaplatí teplárně 20 tisíc, bude muset nově počítat s částkou téměř o 800 korun vyšší. Podraží nejen teplo, ale také voda. Jeden metr krychlový dnes stojí v průměru 50 korun, nově to bude zhruba 52 korun. Vodárny přitom předpokládají, že růst cen vody přinutí lidi šetřit, což povede k poklesu spotřeby. A to by mohlo hnát cenu dál nahoru. Zdražení se týká nejen dálkového vytápění, ale i těch, kteří topí doma v kotli uhlím. Nově zavedená ekologická daň zdraží uhlí až o devět procent. Elektřiny se změny přímo netýkají, ale také může podražit. A to kvůli dražšímu uhlí, z něhož vyrábí proud nejvíce českých elektráren. Změny se netýkají jedině plynu, domácnosti s vlastním plynovým kotlem se růstu cen bát nemusí. F jako firmy. Také firmy odvedou do státní kasy méně peněz než dosud. Namísto 24procentní daně z příjmů budou od příštího roku platit 21procentní, v dalších dvou letech pak daň poklesne na 20 a 19 procent. Firmy ušetří na sociálním a zdravotním pojištění u nejlépe odměňovaných zaměstnanců. Odvody totiž budou platit pouze do částky 80 tisíc hrubého. Ze mzdy nad 80 tisíc odvede i zaměstnanec pouze daň a nebudou platit nad tuto sumu zdravotní a sociální pojištění. Padne povinnost mít registrační pokladny. Podvojné účetnictví budou muset vést firmy až od obratu 25 milionů korun ročně. H jako hypotéky. Nové hypotéky mohou podražit. Banky totiž přišly o jednu daňovou výhodu. Výnosy z hypotečních dluhopisů, ze kterých banky financují půjčky na bydlení, se budou stejně jako u jiných cenných papírů danit patnácti procenty. Pokud by to přenesly do cen hypoték, znamenalo by to zvýšení úroků u nových hypoték poskytnutých od příštího roku o 0,5 až 0,8 procenta. To u 1,5milionové půjčky na 20 let představuje zvýšení měsíční splátky o 600 korun. Zdražení však utlumí velká konkurence mezi bankami. I jako invalidé. Invalidům hrozí, že je firmy budou chtít méně zaměstnávat. Zpřísní se totiž výplata příspěvků, které dnes může zaměstnavatel na zdravotně postiženého dostat. Příspěvek bude pevně vázán na mzdu a bude mít svůj limit. Úředníci budou také více dohlížet na to, jak je vyplácen příspěvek na péči o staré lidi či zdravotně postižené. Zpřísní se kontrola toho, jak je příspěvek užíván, jestli je skutečně použit na péči o zdravotně postiženého. Vláda na druhou stranu vychází vstříc lidem, kteří se dlouhodobě starají o postižené děti. Měli by mít nárok započítat si do důchodu dobu, po kterou se starali o dítě do věku deseti let proti nynějším čtyřem letům. (Podle Mladé fronty DNES) pokračování příště 4

5 Optika Optika Optika RYCHLÝ INTERNET Paušály na optice 3072 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- Paušály mimo optiku 1024 kbit/s...490, kbit/s...770, kbit/s ,-- CENY S 19% DPH CENY S 19% DPH V poslední době se dostáváme do přímé konfrontace se službami ADSL poskytovanými konkurenčními společnostmi. Ačkoliv tyto linky disponují četnými omezeními lákají mnoho lidí na poměrně vysoká čísla. Bohužel klienti většinou nezaznamenají ona omezení a nevýhody a nechávají se strhnou bombastickou reklamou. Před tím, než se však rozhodnete realizovat změnu zaměřte se na následující matematické propočty. Základní varianty služeb ADSL, které jsou určeny pro domácnosti se vyznačují tzv. funkcí FUP tj. po stažení určitého množství dat dojde k omezení rychlosti. Konkrétně u nejlevnějších variant je toto omezení od 1 do 20 GB s tím, že po dosažení této hodnoty dojde k omezení rychlosti z původní rychlosti na rychlost 128 kbit. Množství dat je počítáno jako součet dat přijatých a odeslaných. Pro jednoduchost však v následujích tabulkách a grafech počítáme s neomezeným množstvím odeslaných dat a s omezením jen na datech příchozích. Dalším parametrem, kterým se vyznačují linky ADSL je jejich agregace (většinou 1:50) tj. linka může běžet rychlostí rovnající se jedné padesátině maximální delegované rychlosti (většinou se však agregace takto nízko nedostane), aniž by tím došlo k porušení smluvních podmínek. Neopomenutelným minusem služby ADSL je její navázání na telefonní linku, jejíž cenu je nutné připočítat k částkám uváděným v reklamách a od které v následujícím porovnání také abstrahujeme. Hodnoty v grafech jsou počítány pro využití inernetu na 100%. V případě nižšího využití se mohou grafy měnit. Panelové domy ZŘÍZENÍ V PANELOVÉM DOMĚ Telefonování přes internet (VOIP) Potřebujete pevnou linku?? Nechcete plati vysoké paušály?? Rychlost není na rozdíl od konkurenčních nabídek ADSL agregována (sdílena). Žádné poplatky za telefonní linku. Žádné omezení množství stažených a odeslaných dat (FUP) Na sídlištích připravujeme s nástupem optických tras rychlosti v řádech megabitů ŘEŠENÍ Nabízíme možnost telefonování přes Vaši internetovou přípojku (VOIP) bez nutnosti pevné linky za minimální měsíční paušál. Obdržíte vlastní telefonní číslo. 1,80 Kč + DPH 1,80 Kč + DPH Cena za 1 MB stažených dat při 100% vytížení linky bez ohledu na agre gaci a be z ohle du na ce nu te le fnoní link y - nižš í = le pš í Prům ěrná rychlost při aplikci FUP při 100% využití linky bez ohledu na agregaci - vyšší = lepší 0,025 0,02 0,015 0,01 0, kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET 2048 kbit - RALSKO.NET 1024 kbit - RALSKO.NET OPTIKA 5120 kbit - RALSKO.NET OPTIKA kbit - RALSKO.NET OPTIKA 512 kbit - ADSL 2048 kbit - ADSL 3072 kbit - ADSL 4096 kbit - ADSL RALSKO.NET kbit kbit kbit kbit kbit kbit ADSL kbit kbit kbit kbit Volejte: , , Navštivte nás na adrese Mariánská 212, Česká Lípa, alcomp.cz, 5 Další informace na

6 ZE ŽIVOTA SAMOSPRÁVY bytů do vlastnictví zatím příliš nezměnilo. Ve spoustě věcí stále spoléháme na družstvo. Kolem nás jsou domy, které se jako SVJ spravují samy. Dělají si úplně všechno. To ale znamená ovládat zákony, všechno hlídat a stále sledovat, co je nového. My máme jistotu, že všechno děláme správně, protože nám to družstvo zajistí. Tam jsou na to odborníci. Já nadále komunikuji s technikem panem Skalníkem. Spolupráce s ním je velmi dobrá, rozumíme si.adrobné opravy zajišťuji sám. Problém je, jak lidi motivovat, aby pro svůj dům něco udělali. Tři až čtyři lidi něco dělají, ostatní nic. Nový Bor společenství vlastníků Pro nás se převodem bytů do vlastnictví z pohledu kvality bydlení vlastně nic nezměnilo říká předseda výboru SVJ pan František Kamínek. Pane předsedo, kdy vaše SVJ vzniklo? Založeno bylo v roce 2002 jako jedno z prvních na našem družstvu a od máme s družstvem uzavřenu smlouvu o správě. SVJ řídí tříčlenný výbor a já dělám jeho předsedveře. Čekají nás výměny okadu. pových žlabů a svodů a opravy Byl problém výbor zvolit? kolem objektu. S úsporami, se Vlastně ani ne. Původní kterými v současné době můževýbor samosprávy mimo před- me disponovat, do větších sedu zůstal a mě zvolili jako oprav jít nechceme ani za cenu předsedu. Brzy nám ale skončí úvěru. Mám na mysli výměnu Máte ve vlastnictví pozemek volební období a já bych to rád oken a zateplení pláště budoi okolo domu? vy. někomu předal. Máme. Musí se udržovat, Jak se Vám daří dům udržo- Jak vlastně vnímáte organi- sekat tráva atd. A to dělají zační změnu z původní samovat a opravovat? pořád jedni a ti samí lidé. správy na SVJ? Ostatním se nechce, někdy se Máme vyvložkované komíny, opravené balkony a nové Pro nás se vlastně převodem mi zdá, že vůbec nevnímají, že to je jejich spoluvlastnictví. Jak nyní vnímáte družstvo? S družstvem máme uzavřenou smlouvu o správě. Myslím si, že je udělaná dobře, nic bych na ní neměnil. Nám to takhle vyhovuje. Všimli jsme si, že jste nám nedávno zrušili samosprávu (pozn.: představenstvo zrušilo samosprávy v domech, ve kterých bylo ustanoveno SVJ s právní subjektivitou). Ale členství v družstvu si samozřejmě chceme ponechat. Děkujeme za rozhovor. 6 6

7 EKONOMIKA Správa společenství vlastníků jednotek (SVJ) Od roku 1996 převádíme v souladu se zákonem 72/1994 Sb. byty do vlastnictví členů družstva. To má za následek v první řadě vznik společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity a následně po převedení více než 75% bytů vznik právnické osoby společenství vlastníků jednotek v naší samosprávě. SVJ bez právní subjektivity Hned na počátku po převodu prvního bytu je však nutné začít některé věci dělat jinak, než tomu bylo při 100% vlastnictví družstva. Určitě je potřeba v souladu se zákonem začít sledovat čerpání DZOI (fond oprav), aby byla používána pouze na společné časti domu. Dále je nutné vlastníkům poskytovat výkazy o čerpání jejich osobního konta DZOI. Současně s tím je nutné začít svolávat společenství vlastníků jednotek a důležité věci odsouhlasit na tomto jednání. V ekonomické oblasti je tato správa složitější vzhledem k odlišnostem v účtování některých účetních operací pro vlastníky a nájemce. Středisko je stále součástí účetnictví velkého celku družstva a pouze některé programy zajišťují účtování odlišností pro vlastníky. Tato smíšená správa trvá obvykle několik let, než dojde k převedení více než tří čtvrtin bytů do vlastnictví. SVJ s právní subjektivitou Jakmile vznikne právnická osoba, na domě dochází z hlediska účet- ÚŘEDNÍ HODINY OSBD Česká Lípa PONDĚLÍ STŘEDA 7,00 16,30 7,00 16,30 Potřebujete nám zavolat? Ústředna: Energetik: Revizní technik plynu: Stavební technik: Bytový technik: Pokladna: Nájemné: Bytové oddělení: Převody bytů: Právní oddělení: FAX nictví k zásadní změně. Vzniká samostatné účetnictví SVJ a s tím souvisí i samostatné evidování veškerých dokladů odděleně ve vlastních pořadačích. V našich programech správce jsou veškerá data také oddělena, a to vždy k 1.1. následujícího roku po vzniku SVJ s právní subjektivitou. Účetnictví za první neúplný rok je vždy sestaveno odděleně na základě dat získaných z účetnictví velkého účetnictví družstva. Úplné oddělení účetnictví SVJ má za následek i potřebu vlastního účtu SVJ v bance a oddělené pokladny, kterou si vede výbor SVJ s právní subjektivitou sám na domě. Nástroje k placení úhrad vlastníků jsou SIPO, inkaso z účtu, platební nebo trvalý příkaz vlastníka a platba do poklady SVJ na domě. Poslední zmíněný způsob je však s ohledem na manipulaci s hotovostí nevhodný. Správa SVJ s právní subjektivitou je v něčem méně náročná a v něčem je naopak pracnější. Obvykle je výbor aktivnější v technické oblasti a máme zkušenosti, že výbory si zajistily opravu či dokonce úvěr bez výrazné pomoci našeho technického úseku, kterou tento úsek jinak musí obvykle zajistit pro naše samosprávy. Naopak objem práce ekonomického a správního úseku a objem archivovaných dat je větší právě s ohledem na potřebu odděleného vedení všech účetních a správních agend. Pracnost některých operací v účetnictví je také výrazně vyšší. V jednom účetnictví se některé operace spouštějí jednou pro všechny domy. Při práci s 20 či 30 malými účetnictvími se musí tato operace spustit 20x či 30x, což generuje větší časovou náročnost, časové ztráty a nižší produktivitu práce. Budoucnost správy SVJ Současná koncepce práce zaměstnanců správy je schopná tento model udržet další dva až tři roky, pokud půjdou převody stále stejným tempem. Následně bude nutné provést zásadní restrukturalizaci práce zaměstnanců správy družstva. Ta se dotkne všech zaměstnanců správy družstva, především pak ekonomického a správního a právního úseku. Také jsme připraveni ve spolupráci s programátory pracovat na efektivní činnosti programů tak, aby tyto programy maximálně spolupůsobily na odstraňování ztrátových časů a zvyšování produktivity práce. Bc. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku OSBD ČESKÁ LÍPA PRONAJME NEBYTOVÝ PROSTOR v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze 6 místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel.č , 7 7

8 TIP NA VÝLET Leckdo z nás obdivuje na fotografiích Velký kaňon a jiné přírodní útvary amerického kontinentu, které vznikly sedimentací a následnou erozní činností. Když si odmyslíme lesy, nalezneme podobné přírodní pamětihodnosti i nedaleko - v Českém a Saském Švýcarsku. Pro tentokrát vás zvu na výlet do méně známých míst na druhé straně hranice se Spolkovou republikou Německo. ü Na sídlišti Špičák začala výstavba dal- šího obchodního domu. ü Nejstarší obyvatelka České Lípy - Anna Koudelková - se v srpnu dožila 101 let. Motorizované navedu následovně: v Dolní Poustevně překročte hranici. Ze Sebnitz zamiřte na jih, projeďte Ottendorfem a zaparkujte u Neumannova mlýna. Z Lípy ujedete něco přes padesát kilometrů. Připravte se na to, že Němci holdují turistice více než Češi a parkoviště mají omezenou kapacitu. Poměrně výhodné je zaparkovat u některé z hospod, kde sice zaplatíte třeba pět euro, ale ta pak můžete po návratu z vycházky využít k občerstvení (parkovné se totiž při placení z účtu odečítá). Neumannův mlýn je muzeem, ale skanzenem je vlastně celé údolí Křinice v této časti lesa. Na mlýny, pily a náhony narazíme každý půlkilometr. Vyjdeme po červené značce, která nás u Felsenmühle zavede do lesa. Po takřka dvoukilometrové procházce dorazíme k hlavnímu cíli naší výpravy - skalní bráně, která kdysi sloužila jako úkryt pro dobytek a díky tomu získala svůj název Kuhstall (Kravín). Na krávy zde však už nenarazíme. Davy turistů si užívají krásné vyhlídky, stánku se suvenýry či restaurace. Rozměry útvaru jsou impozantní - na výšku má 11 metrů, na šířku 17 a do hloubky 24. Pokud se chceme rozhlédnout z větší výšky, můžeme se vyškrábat po ocelových schůdcích skalní rozsedlinou na vrchol skály. Představme si zdejší krajinu bez lesů a nemusíme jezdit do Utahu. Po červené značce (ale přerušované - pozor na to, Němci mají stezky tak husté, že jim normální čtyři barvy nestačí) sejdeme zpět ke Křinici nedaleko konečné tramvaje a vodopádu s názvem Lichtenhainer Wasserfall. Jedná se o takovou romantickou záležitost. Za hospodou je na skálu SRPEN - ZÁŘÍ ü Amatérský ochránce přírody František Marcin objevil na Českolipsku vzácnou mouchu hnízdotvorku neboli číhalku pospolitou. Výlet do Kravína Romantici mohou k výletu využít tramvaj, která jezdí z dalšího příhraničního města - Bad Schandau. Každou půlhodinu si to šine podél Křinice až k vodopádu Lichenhainer. Já tedy popíšu cestu od Neumannmühle, ale samozřejmě si můžete výlet uspořádat přesně opačně. ZPRÁVIČKY ü K poslednímu srpnu skončil ve funkci ředitele českolipské nemocnice. Miroslav Vacek. ü Už dva měsíce probíhá zkušební pro- voz radaru na měření rychlosti na sídlišti Špičák, v ulici Purkyňova. Bude upozorňovat řidiče na jejich okamžitou rychlost. ü Od 26. srpna do konce září zajišťovala v České Lípě přepravu osob po městě společnost ČSAD Semily, a.s. sveden potok, a když je dost vody, pustí se hudba (v době mé přítomnosti Vangelis) a... vodopád. Chceme-li si konečně užít zdejší přírody bez lidí, sejděme po silnici na začátek červené trasy a dejme si asi osmikilometrový okruh, který nás vrátí zpět k Neumannovu mlýnu. Vede po úpatí většiny zdejších skalních bloků, ale díky zalesnění neumožňuje právě nejlepší rozhled. Zdejší kraj si skutečně zaslouží naši pozornost. Už proto, že variant výletů nabízí z jednoho bodu aspoň pět a Němci se snaží udělat atrakci doslova z každého trochu jiného stromu. ü Čtvrtého září 2007 byl slavnostně ote- vřen zrekonstruovaný školní komplex pro handicapované děti v českolipské městské části Pod Holým vrchem. ü Tisícikorunovou pokutu vyměřil Městský úřad v České Lípě organizátorovi technoparty, která se v červenci uskutečnila na soukromé louce v českolipské části Manušice. ü Topit se začalo v některých částech Když už projíždíme Sebnitz, neměli bychom si nechat ujít prehistorický park, který oživil čtyřmi sty příšerkami Franz Gruss. Nalezneme ho asi tři sta metrů od českých hranic. Vstupné bylo při mé poslední návštěvě lidové pro dospělé tři a pro děti dvě eura. Lípy už 3. září. Na co se nechat nalákat? Hned u vstupu se rozkládá rybníček, v němž se prohánějí ichtyosauři a obrovitá manta. Někoho uchvátí prvohorní moře se dnem plným trilobitů, kroužkovců, korálů či medúz. Jiný dá přednost kolekci třetihorních savců, obrovskému hlavonožci či zkamenělému mamutímu stromu s visícím netopýrem. Nejen odborníka zaujmou modely původců nemocí či semen rostlin. odstartovalo novou divadelní sezónu v Jiráskově divadle. V ceně návštěvy je také výstava skutečných zkamenělin, prolézačky pro děti s oblíbeným klokanem, jemuž lze vlézt do kapsy krásná fotografie v rodinném albu. Kdo nevydrží s tradičním českým řízkem mezi dvěma krajíci chleba, může samozřejmě využít možnosti utratit evropský peníz ve stánku s občerstvením.. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu jiných zajímavých informací. ü Galerijní vlak s fotografiemi Wima a Donaty Wenders přijel v úterý 11. září do České Lípy. ü Legendární představení divadla Sklep ü 23. září začal festival Lípa musica kon- certem filharmonického orchestru. ü Liberecký hejtman Petr Skokan dostal pokutu 4000 korun za nehodu, kterou zavinil v červnu na Českolipsku. Do karty řidiče se mu zároveň připsaly čtyři trestné body ü Miniaturní kamery s nahrávacím zaří- zením zkoušejí používat strážníci v České Lípě. Nová technika jim pomůže vyhodnocovat sporné zákroky a řešení přestupků s občany ü Bezdomovci v České Lípě budou platit za ubytování v azylovém Domě humanity o polovinu méně než dosud. Rada města snížila výši úhrady z 60 na 30 korun. ü Na svátek sv. Václava vystoupil v České Lípě moskevský patriarchální sbor známý jako Drevněrusskij raspěv. Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje Jindřich Hladík a agentura DEUS,mail: tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomasch Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, telefon spojovatelka: ; fax:

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. listopadu 2010 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3:

Usnesení č. 2: Usnesení č. 3: Zápis ze shromáždění Společenství Bukolská 860, se sídlem Bukolská 772/10, Praha 8, IČ: 241 42 450, konané dne 3. 11. 2011 od 18.00 hod v sále Domova důchodců Praha 8, Na Hranicích 974/17 Výbor Společenství

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná.

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná. Zápis č. 10/08 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 30. 9. 2008 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel: Iva Štohanzlová Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Havlanová Sčitatelé

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 3. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více