Adventisté a problematika pornografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adventisté a problematika pornografie"

Transkript

1 Adventisté a problematika pornografie V Adventu č. 2 jsme se věnovali tématu Adventisté a problematika pornografie. V tištěné verzi časopisu jsme přinesli zkrácenou verzi odpovědí na následující otázky. Ty jsme položili několika adventistům z různých profesí. Protože jsou odpovědi velmi zajímavé, přinášíme je nyní alespoň v elektronické podobě v plném znění. red Roman Mach - kazatel, vyučuje na Teologickém semináři systematickou teologii a etiku Ve slově pornografie zaznívá řecké porneia, tedy termín, zastřešující sexuální nemorálnost v širším smyslu. Typicky si zde představíme odhalení a zachycení nahoty v sexuálním kontextu, odhalení sexu. Pornografie v plném slova smyslu však u tohoto odhalování sexu nezůstává, vždy jej ještě dále snižuje a redukuje má tedy své další cíle a souvislosti. Sex je v ní zcela oddělen od svého zdravého kontextu odpovídajících vztahů, intimity, hranic, zázemí manželství. Pornografie bývá úzce spojena s agresivitou, vulgárností, překračováním všech myslitelných hranic, odhalením ošklivosti. Ona záplava dostupných materiálů také není o nějaké výchově, pokroku či svobodě, nýbrž o penězích, je to byznys. To vše se nemusí dít pouze graficky, ale také slovně, tedy i literatura se stejným obsahem, cílem a kontextem je pornografií. Také značná část reklamních billboardů, fotografií a obrázků u nás dnes vyznívá jako lehká pornografie. Na druhé straně ne každé odhalení je automaticky pornografií. Například umělecké a estetické ztvárnění krásy těla aniž bych teď hodnotil jeho správnost či morálnost nemá nutně ony zmíněné cíle a souvislosti a nepatří tedy rozhodně do stejného šuplíku. Pochopitelně není žádný důvod si to myslet, to by naopak byla docela zaručená cesta k velkým problémům. Platí zde podobný princip jako u sexuální tematiky vůbec: je třeba o těchto věcech decentně a přiměřeně hovořit, informovat, zpřístupňovat informace navzdory přirozeným rozpakům, jinak budou tiše narůstat a tikat velké problémy. Ignorovat celý problém je jeden extrém; neúměrně jej dramatizovat, pohoršovat se nad ním, skandalizovat jej nad jiné, vyhýbat se jeho vyslovení, to vše je také extrém, a to neméně škodlivý. Pornografie odkrývá to, co má být zakryto, a dovoluje, ba povzbuzuje to, co není dovoleno, čímž mate a odstraňuje důležité hranice a normy v této oblasti života. Sex mimo kontext, bez lásky a manželského zázemí, ztráta hranic a odpovědnosti, tam to začíná. Jak už jsem zmínil, pornografie se navíc nezastavuje jen u vystavení nahoty, sexu a vášně, nýbrž nabízí zároveň všechen ten kontext neslušnosti, agresivity a vulgarizace. Nemění se zde pouze pohled na sex a morálku mění se i pohled na člověka, jeho vztahy a hodnoty v životě. Zobrazo- 1

2 vaná osoba se stává sexuálním objektem člověk je zde vyňat ze všech ostatních souvislostí reálného života a velice snížen. Od sedmdesátých let, kdy se pornografie začala v západních zemích rozrůstat do dnes známých rozměrů, se také ve společnosti více diskutuje. V těchto diskusích mezi obhájci a odpůrci pornografie se opakovaně objevuje argument o její společenské neškodnosti a možnosti léčebného využití. Dnes existují studie, které nepotvrdily jedno ani druhé pornografie má společenské důsledky a může negativně ovlivnit sexuální reakce jednotlivců. (Atkinson, D. J., a David H. Field, editoři: New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology, Downers Grove: IVP, 1995, str. 676) Další kapitolou je zde riziko závislosti, které nesmíme podceňovat. Pornografii konzumují zákazníci obojího pohlaví, muži i ženy jsou sexuální bytosti, tradičně však velmi převažují muži. Nicméně závislosti sexuálního typu existují i u žen. ( How the Church Can Help, Advetist Review, Special Issue: Adventists and Addiction, July 31, 2003, str ) Více o tomto rozdílu nevím. Zajímavé ale je, že ne vše ve společnosti se sune pouze negativně. Statistický průzkum v letech 1993 a 1998 např. ukázal, že se mezi dotázanými muži i ženami výrazně zvýšilo procento těch, kdo k pornografii a její dostupnosti vyjádřili záporný postoj. (Weiss, Petr a Jaroslav Zvěřina: Sexuální chování v ČR situace a trendy, Portál 2001, str. 105) 2 Jaké může mít důsledky, když se Zde patří odpověď dětským psychologům, navíc hodně záleží na tom, o jaký materiál a věk dítěte by se jednalo. Domnívám se, že výsledek se může pohybovat od drobného incidentu až po narušení morálního a psychického vývoje dítěte a formování jeho vztahu k sexualitě. Znovu ale platí: zahlédne-li dítě obrázek či časopis, klidné, moudré a informované rodičovské slovo udělá mnohem více než neúměrné zděšení či drama nad celou věcí. Může u křesťana existovat závislost Neuvěřitelná dostupnost pornografického materiálu (ne pouze v knize, časopise, TV, ale např. po internetu), možnost naprostého soukromí a anonymity ve spojení se schopností přinést okamžité vzrušení a silné podněty tato kombinace dodává pornografii v dnešním podání velký potenciál pro vznik závislostí. To vše se může sejít s dalšími okolnostmi, jako je nedostatek zdravé intimity, zraňující záležitosti minulosti nebo třeba i specifická únava, plynoucí z nesnadné práce s lidmi. Někdy se v této souvislosti dovídáme, že ten či onen známý duchovní má problém s pornografií... Jako kazatelé bychom tedy měli vnímat toto riziko nejen ve svém okolí, ale osobně. Stres a únava nás činí zranitelnými. pornografii, resp. se jí hodně zabývá, jak je možné zbavit se této závislosti? Může mu nějak pomoci kazatel, sbor, církev? Veškerá tématika sexuality má silný emocionální náboj nejen pro dotčenou osobu, ale i pro její okolí. Proto si nemyslím, že by věřící s tímto problémem měl svou situaci zveřejnit ve sboru či větší skupině

3 lidí. Někteří velmi pravděpodobně nebudou připraveni zaujmout adekvátní postoj k věci a pomáhat přiměřeným způsobem, mohou však být zaskočeni, pohoršeni... Americké zkušenosti v těchto případech spíše hovoří o důležité roli partnera v odpovědnosti. Jedná se o blízkého přítele (v případě ženy o přítelkyni), který má dotyčného rád, rozumí mu, k jeho problému má však zároveň zdravý postoj před Bohem ( mám tě rád, ale musíš toho nechat ) a přijme roli toho, kdo mu bude od této závislosti pomáhat. Takový člověk musí vědět, že závislost často neumírá ze dne na den, že na této cestě musí očekávat dílčí úspěchy i selhání. Postižený tím získává někoho, kdo o něm ví, komu může každý den bezpečně říci, jak dnes zvítězil či prohrál, s kým se modlí, a nezůstává na to z lidského hlediska sám. Tento partner přitom svého přítele nenechá utápět se v pocitech provinilosti a sebeodmítání. Pokud si závislý už více či méně vytvořil zaběhaný vzorec chování, bude obvykle zapotřebí určitého času k pravidelnému osobnímu setkávání, jasného vymezení cíle, disciplíny, osobního vedení, chvil nad Písmem a modliteb. (Pro popis konkrétního případu viz např. P. Powell: Pornography: The Journey to Healing, Ministry, March 2004, str ) Závislosti navíc zpravidla nevyrůstají z ničeho, nýbrž tam, kde v životě něco důležitého chybí či přebývá pomoc tedy nespočívá pouze v samotném zanechání toho negativního, ale také v nalezení toho dobrého, co předtím scházelo, nebo břemen minulosti, která si člověk nese životem, aniž by si to předtím uvědomil. Kromě takového partnera ve vedení k odpovědnosti si dovedu představit stmelenou malou skupinu věřících, která by podobnou úlohu mohla zvládnout také, má-li vybudovány dostatečně blízké vztahy a stabilní zdravé postoje. V době, kdy tento problém v naší zemi narůstá, je třeba, abychom o něm byli informováni a učili se pomáhat, a to na úrovni kazatelů i laiků. Jen tak budeme mít větší jistotu, že ten, kdo dnes bojuje se závislostí jemu samotnému velmi trapnou, najde zítra někoho, kdo mu bude umět vlídně pomoci. Nezapomeňme také, že samotné odsouzení zlé věci ještě nikoho nevyléčilo. Josef Slowík - vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni, je speciálním pedagogem v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově Ve slovnících se nejčastěji setkáváme s definicí pornografie jako tvůrčího díla bez umělecké hodnoty, které nemá jiný smysl, než pouze stimulovat sexuální touhu (zpravidla bývá odlišována od erotiky charakterizované jako emocionálně výrazný a umělecky hodnotný produkt intimní povahy). Standardně je pojmem pornografie označováno jakékoliv zveřejňování ryze sexuálního obsahu v té nejhrubší podobě, navíc zpravidla jako komerčního produktu (coby výtvoru tzv. sexuálního průmyslu). Netýká se to pouze obrazových forem (tedy časopisů, fotografií, kreseb, videa), pornografie má také svou literární podobu a vlastně vždy velmi brzy pronikla do nových médií všeho druhu. Definování pornografie je ale ve skutečnosti velmi složité a má silné propojení na takzvanou konvenční morálku společnosti, takže leccos z toho, co bylo považováno ještě před 100 lety za pornografické, může dnes působit jako naprosto běžné a nijak pohoršující. Zatím je pornografie ve většině spo- 3

4 lečností pokládána za nestandardní prvek a alespoň částečně je její šíření regulováno, ale tolerance se zvolna zvyšuje. Existuje proto riziko, že hranice pojmu pornografie se i v naší mysli pomalu, ale jistě posouvají nezdravým směrem. Existuje ovšem také riziko opačného extrému že v zájmu zachování čistoty hodíme do jednoho pytle s pornografií i veškeré přirozené a zdravé projevy lidské sexuality a za pornografické dílo pak budeme považovat každou zmínku o ní třeba i biblickou Píseň písní. Obecně lidsky rozhodně ne více než kdokoliv jiný. Vidím tu ale několik zvláštností, které mohou postoje věřícího člověka k pornografii do značné míry určovat nebo korigovat. Aktivní křesťané včetně adventistů se pohybují v prostředí s jasně vyhraněnými pohledy na pornografii (podobně jako na některá další témata), víceméně s jasně antipornografickým programem, a z různých důvodů je proto pro ně téměř naprosto nemyslitelné veřejně vyjádřit pozitivní vztah k pornografickým materiálům, i kdyby se jimi ve skutečnosti v nejtajnějším soukromí zabývali. To zní možná hodně pokrytecky, ale skutečnost nemusí být tak jednoznačná. Člověk s podobným problémem totiž nemusí mít pouze strach a obavy z ostudy, odsouzení a zavržení ze strany církevního společenství; pocit studu, viny a nevhodnosti jeho jednání v něm může být vyvolán samotným dotekem křesťanské zvěsti a jejím silným morálním nábojem (včetně protipornografické argumentace), který vlastně jako pozůstatek křesťanské historie zůstává zatím přítomen i v celé naší společnosti (proto není pornografie dosud pokládána za něco úplně normálního), ovšem zdaleka už ne v tak silné a zásadní podobě. 4 A pak je tu ještě další aspekt: nevysvětlitelná Boží moc, která dokáže člověka přivést k takovému vnímání sexuality, že pornografie pro něj ztrácí svou přitažlivost a sílu, zkrátka přestává na něj silně působit. Tady by se možná dalo o určité získané imunitě hovořit (možná dokonce po fyzické stránce, protože velkou roli v této oblasti hrají hormony, a Bůh tedy musí pracovat i s naším tělem). Je to ale imunita stejně křehká, jako samotná svoboda člověka. O to se vedou spory, byla prováděna i řada průzkumů a výzkumů (mnohdy jednostranně zaujatých, a tedy málo spolehlivých), které se pokoušely zjišťovat, do jaké míry může pornografie podněcovat u svých konzumentů vznik sexuálních deviací, agresivní chování nebo dokonce kriminalitu. Ovšem jednoznačně nebylo prokázáno prakticky nic; sama o sobě totiž pornografie ani žádné důsledky mít nemůže. Všechno se odehrává až v člověku-konzumentovi, v jeho mysli, a to už je velmi individuální. Co jednomu z nás připadá odporné, to druhého až magicky přitahuje. Ten druhý se samozřejmě ocitá v nebezpečí, že se začne k tomuto pro něj fascinujícímu zážitku vracet a pracovat s ním ve své fantazii. Postupně to může vést k častějšímu vyhledávání pornografických materiálů a nakonec třeba až k silné závislosti, která vzniká poměrně snadno a rychle. Počáteční pocit viny a vnitřní konflikty jsou překonávány a postupně se posouvají hranice citlivosti na silnější podněty. Důsledky mohou být samozřejmě velice různorodé, ale obecně platí, že takový člověk začíná vnímat sexualitu stále více především jako záležitost tělesnou a vytrácí se mu její duševní a duchovní rozměr. Pornografie u něj podněcuje tělesné uspokojování, nikoliv vztah. I když si

5 to uvědomuje, mnohdy sám neví, jak z toho ven a může se ocitat ve stavech zoufalých pocitů bezmocnosti, pro které nemá řešení, protože se o nich nemá s kým sdílet a většinou se bojí nebo stydí o nich komunikovat. Podle moderních zjištění je názor, že ženy jsou méně sexuálně vnímavé než muži, spíše mýtus. Celý problém je v tom, že ženy sexualitu jinak prožívají, reagují na jiné podněty než muži. Zatímco pro ženu jsou důležitá slova, něžné doteky, vůně a především emocionálně silný vztah, pro muže je nejdůležitějším sexuálním smyslem zrak, hned po něm pak sluch. Z toho důvodu je muž obrazovou pornografií výrazně lépe oslovitelný což potvrzuje i naprostá většina pornografické produkce. Ženy zase velice snadno podlehnou romanticky laděným příběhům, které pro ně mají podobný účinek, jako pornografická fotografie pro muže. Základní rozdíl je tedy v přirozeném vnímání sexuality u mužů a žen vůbec to neznamená, že by ženy byly vůči pornografii naprosto imunní a že by muži naopak nepotřebovali ke zdravému prožívání své sexuality city a vztah. Každý člověk se v tomto směru musí hledat, urovnávat si hodnoty a koneckonců třeba i zápasit s určitými sklony. Každý má trochu jiné a jinak intenzivní sexuální potřeby, a netýká se to jenom rozdílů mezi muži a ženami. Jaké může mít důsledky, když se Je nepochybné, že nesrovnatelně horší než u dospělých. Dokonce i trestní zákon počítá v takovém případě s rizikem mravního narušení dětí a mládeže a ideálně by se k dětem neměly podobné materiály vůbec dostat. Realita je samozřejmě trochu 5 jiná, ale v tom bych neviděl úplnou tragédii, pokud to není první a nejvýraznější informace, kterou dítě k tématu sexuality dostává. V dětství a dospívání je osobnost člověka mimořádně citlivá na jakékoliv sociální, emocionální a vztahové podněty, tvoří se charakterový základ, silně se rozvíjí citová výbava, řešíme si v tomto období vztah k vlastnímu tělu i k druhému pohlaví možná si toho jako dospělí (rodiče, učitelé apod.) ani nepovšimneme, ale velmi jednoduše se dá něco pokazit a následky zůstanou na dlouho, ne-li na celý život. Všechno ukazuje na to, že setkání s pornografií je nejvíce nebezpečné pro děti a dospívající mladé lidi, s nimiž před touto zkušeností nikdo o sexu příliš nekomunikoval, kteří mají málo solidních informací anebo pocházejí z prostředí, kde je téma sexuality silně tabuizováno. Toto riziko se křesťanských rodin i církevního společenství rozhodně může týkat ovšem zatímco dostupnost pornografických materiálů lze ovlivnit jen velmi obtížně, sexuální výchova nabízí široce otevřený prostor, který nevyužíváme prakticky vůbec. Pokud se dítě nedozví nic v rodině a nenarazí na osvíceného a citlivého učitele, může se mu stát pornografie učebnicí sexuálního chování. Církev určitě nemůže aktivně zasahovat do intimních záležitostí jednotlivců, ovšem na druhou stranu má i tady co nabídnout. Sexualita je pro mladé lidi téma vždycky zajímavé a mají v něm bezpočet otázek, na které hledají odpovědi. Chceme-li prosazovat takové zásady, které je mohou chránit od promiskuitního jednání, budou je motivovat k předmanželské sexuální zdrženlivosti a třeba i omezit riziko vzniku závislosti na pornografii, musíme jim nabídnout kvalitní a zajímavou argumentaci a nejlépe i programy rozvíjející citové prožívání, odpovědnost v partnerském vztahu a schopnosti vyjadřovat svou se-

6 xualitu (včetně komunikace o intimních tématech) nejen otevřeně a svobodně, ale zároveň také citlivě a kultivovaně. Když se kazatel snoubenců těsně před svatbou s ostychem ptá na jejich dosavadní intimní soužití, je to velmi málo a velmi pozdě. Může existovat u křesťana závislost Určitě může, protože existuje. Křesťan je jenom člověk a žádný člověk není bez problémů. Stejně, jako má někdo potíže s alkoholem, kouřením anebo třeba se závistí či nesnášenlivostí (abychom nejmenovali pouze typicky neadventistické neřesti), může mít křesťan problém i s pornografií. V dnešní době je navíc riziko vzniku závislosti na pornografii neobyčejně vysoké, protože s rozšířením nových médií typu internetu je dostupnost materiálů všeho druhu takřka bezproblémová a současně velmi levná, navíc je tu zaručena téměř absolutní anonymita a diskrétnost (nikdo neuvidí, jak si kupujete časopis nebo videokazetu apod.), což je třeba právě pro křesťana s tímto problémem samozřejmě mimořádně důležité. Právě bezbariérový přístup k čemukoliv je nesmírně lákavý a je tím ohroženo obrovské množství lidí (včetně dětí!), kteří by si jinak pornografické materiály patrně neopatřovali. Webové stránky s erotickým a pornografickým obsahem patří na internetu k nejnavštěvovanějším a v tomto neskutečném (virtuálním) světě je možné opravdu všechno i to, co je ve skutečnosti nereálné. Virtualita navíc budí dojem nezávaznosti, ačkoliv může mít na uživatele obrovský vliv. Cybersex (jak se tomuto fenoménu říká) se pro některé jedince může dokonce stávat náhradou skutečného partnerského vztahu a to už je velmi nebezpečné vybočení z reality. Možná někoho napadne otázka, zda je křesťan experimentující s pornografií 6 vůbec ještě křesťanem; jakékoliv prohřešky spojené s oblastí sexuality jsou totiž zvláště v prostředí církve hodnoceny mimořádně přísně a nekompromisně (možná také často ne úplně spravedlivě, protože o detailech se moc nemluví, a máme-li málo informací, nelze věci posuzovat dost objektivně). Oblast sexuality je tu stále ještě hodně tabuizovaná a neschopnost otevřeně o ní komunikovat vzbuzuje právě určitou tendenci ke zjednodušujícím a jednostranným postojům a hodnocením, které nejenže nikomu nepomohou, ale jsou zřetelným projeven nezdravé rigidity, tedy jakési zatvrdlosti vztahů mezi námi. pornografii, resp. se jí hodně zabývá, jak je možné se zbavit této závislosti? Může mu nějak pomoci kazatel, sbor, církev? Považoval bych vlastně za úspěch už to, že se takový člověk rozhodne věc řešit a někomu ze sboru nebo dokonce kazateli se svěří, případně že si někdo takového problému u svého bratra nebo sestry povšimne a dokáže ho správně rozpoznat. V takovém případě je pomoc a podpora možná a rozhodně musí být založena na naprosté důvěře a otevřenosti v rámci přátelského vztahu. Každé závislosti je možné se zbavit, ale vždycky musí být nabídnuto něco místo oné drogy musí zkrátka nastoupit silná motivace, která stimuluje vůli. Rozhodně to nebude lehké (někdy si to třeba vyžádá i vyhledání odborné pomoci psychologa apod.) osobně jsem přesvědčen, že sexualita je jeden z nejkrásnějších, a zároveň nejsilněji zneužitých Božích darů člověku. Je důležité vědět, že sexuální potřeby jsou naprosto normální a přirozené a každý člověk se s nimi musí nějak vypořádat. Jejich intenzita je u různých lidí v různých situacích a v různých obdobích života různá,

7 ale nikdy zcela nezmizí a ani by to nebylo žádoucí jsou obohacením života a mají svůj dobrý smysl. Je zbytečné pokoušet se je naprosto potlačit a nereagovat na ně to není řešení, jenom oddálení další vlny jejich projevů. Pokud je to aspoň trochu možné, viděl bych řešení v kvalitním a trvalém partnerském vztahu, v dobrém manželství. Takový vztah se musí budovat a udržovat, včetně sexuálního soužití, které v něm má svoje důležité místo, nikoliv ale místo nejdůležitější. Tam, kde to možné není, se dají nalézt rozhodně lepší řešení, než je využívání pornografie. Křesťan chycený do pasti závislosti třeba na internetové pornografii si jen těžko pomůže sám, zároveň ale bude mít nejspíše problém najít natolik spřízněnou duši, které by se snadno odvážil svůj problém svěřit a požádat o podporu lidskou i duchovní (třeba o modlitby atd.). Takový člověk totiž do velké míry virtuálním světem přímo žije, pomoc a podporu v něm ovšem v podstatě nenachází. Proto se skupina křesťanů s touto zkušeností rozhodla mezeru v internetové síti zaplnit a vznikly tak dokonce speciální stránky nabízející solidní informace a osvědčenou podporu pro ty, kdo by se rádi své závislosti na pornografii zbavili a sami to nedokážou. Kromě jiného si může uživatel například zdarma stáhnout do svého počítače malý program, který automaticky odesílá na zvolenou ovou adresu (nejspíše někoho z nejlepších přátel) seznam navštívených webových stránek jde tedy o jakési dobrovolné svolení k vnější kontrole nad tím, co si takto závislý člověk na internetu prohlíží, a tato kontrola pak funguje jako dobrá motivace k sebezapření (vlastně se tím řeší ona problematická anonymita internetu, která s sebou přináší velké pokušení). Nejširší možnosti a zároveň i největší dluh ze strany církve, sborů a kazatelů stále vidím 7 v cílené prevenci a především určité sexuální výchově. Pokud se budeme učit komunikovat i o velmi intimních oblastech našeho života bez strachu a předsudků, může to být pro leckoho ochrana před sklouznutím k vyhledávání a konzumování pornografie jako náhražkové formy vyjádření svého zájmu o téma sexuality, zároveň nám to ale také pomůže stávat se společenstvím propojeným opravdu hlubokými a důvěrnými vazbami tak by tomu koneckonců v dobrých sourozeneckých vztazích mělo být. Petr Činčala - věnuje se misijním projektům Zatímco se běžně pod pojmem pornografie rozumějí obrázky vystavující intimní části těla, pornografie je ve skutečnosti jakákoli představa nebo předmět, který vyvolává chtivou, smyslnou reakci. Sexuální předmět lze udělat z čehokoli, například i klika u dveří může být použita k vytvoření sexuálních představ. Stejně tak může osoba nebo části těla osoby sloužit k sexualizaci. Voják se vrátí z procházky na dvoře kasáren, kde v jednom místě bylo skrz plot vidět ven. Ačkoliv se venku nic zvláštního nedělo kromě toho, že po chodníku šla mladá dáma, voják ve své fantazii viděl úplně jiný obraz, o kterém pak vyprávěl ostatním vojákům. Pornografie začíná v mysli. Největší a nejaktivnější sexuální orgán, který člověk má, je mozek. Z Ježíšových slov je jasné, že sexuální nemravnost nezahrnuje pouze vlastní fyzický kontakt, ale pouhé pomyšlení na něj. Jen pohled na jiného člověka nebo dokonce na obrázek druhé osoby stačí k tomu, aby se uvedl do pohybu a gradoval

8 cyklus sexuální závislosti. Do forem pornografie patří také sexuální slídičství, v němž se interní sexuální fantazírování přenáší i na něco nebo někoho, kdo zjevně není vyzývavý. Například muž může mít ženě za zlé, že ho svádí, když zvedá své paže nad hlavu, aby se protáhla, nebo když vyndá své nohy ven z auta, aby vystoupila. Neznám žádné výzkumy u nás, ale domnívám se, že imunní nejsou. Někteří odborníci se domnívají, že čím konzervativnější, tím méně imunní mohou křesťané být vůči závislosti na pornografii a jiným sexuálním problémům. Ve striktním prostředí je pornografie obklopena tajemstvím nebo mystifikací, protože je to zakázáno, a proto se také o tom ani nemluví. Ne nadarmo se říká, že zakázané ovoce nejvíc chutná. Je třeba vzít v úvahu to, že lidé, kteří mají historii sexuálního či jiného zneužití, jsou zranitelnější vůči jakýmkoli druhům závislosti. Sebeuspokojování přichází v mnoha formách. Rád bych v této souvislosti upozornil, že může platit, pokud někdo velmi ostře vystupuje proti zlu pornografie, sexuality atd. a věnuje hodně energie vystupování proti tomuto zlu, může se jednat o způsob jeho reakce. Taková osoba může být zapletena do té samé věci, proti které horlí. I když nejsou prokázané žádné důsledky u člověka závislého na pornografii, přesto průzkum ukazuje, že může dojít ke změnám v neurochemii mozku. Často jsou tyto aktivity provozovány, aby se člověk vyhnul negativním pocitům jako stres, smutek, žal, ztráta, odmítnutí, pocit méněcennosti, selhání atd. 8 Důsledky se mohou dostavit v případě vypěstování závislosti. Podobně jako u jiných forem závislosti, to co stačí k uspokojení jednou, už příště nestačí. Závislost na pornografii nutí člověka posouvat hranice, propadat hlouběji za cílem sebeuspokojení. Použití pornografie je způsob, který pomůže závislé osobě, aby se cítila milována, silná a snad i žádaná. Dívání se na pornografii se stane posedlostí a převezme kontrolu nad životem. Zvyšuje se frekvence a čas strávený nad pornografií a během času se stupňuje k riskantnějším a degradovanějším formám. Pocit hanby a viny z dívání se na porno vede k opětovnému dívání se na porno, aby došlo k úlevě z pocitu hanby a viny. Tak pokračuje začarovaný kruh. Mezi muži a ženami všeobecně je rozdíl. Muži jsou stimulováni vizuálně. Obecně ženy nejsou tak nadšené pornografickými obrázky, i když existují výjimky. Ženy reagují spíše na vztahové podněty. Jaké může mít důsledky, když se Dítě v raném věku vnímá sexuální podněty jinak než v dospívání a dospělosti. U dětí existuje zvědavost a rodiče by měli být opatrní v tom, aby nezahalovali oblast sexuality tajnůstkářstvím. Podněty zvenku přijdou stejně, a to může v jejich myslích vyvolat chaos. Když děti k tomu dozrají, je dobré, aby jim rodiče podali vysvětlení, které jim pomůže srovnat si věci v hlavě a podle toho se i zařídit ve vztahu k pornografii. Může u křesťana existovat závislost Ano. Je to problém. Před několika lety se kazatel CASD ve Spojených státech, který

9 byl zapojen do NETu 98, přiznal k závislosti na pornografii. Jeho příběh se objevil v časopise TIME a v televizi. Momentálně se léčí a rozvíjí program pro jiné kazatele. Ve sborech se o sexu moc nemluví a lidé tedy jsou v těchto otázkách často uzavření. Olga a Jiří Benešovi Jiří Beneš vyučuje na Husitské teologické fakultě a na Teologickém semináři pornografii, resp. se jí hodně zabývá, jak je možné zbavit se této závislosti? Může mu nějak pomoci kazatel, sbor, církev? Domnívám se, že v této oblasti kazatel, sbor, církev nejsou vybaveny tak, jak by bylo potřeba. Závislost na pornografii se podobá kterékoli jiné závislosti a potřebuje léčbu jak duchovní, psychologickou, tak i emocionální. Léčba v této oblasti je velmi obtížná, protože je to jednu z nejdůvěrnějších (nejosobnějších) závislostí. Je nutné získat lepší porozumění v této oblasti. Potřebujeme se naučit vyjít vstříc těm, kteří se pohybují v začarovaném kruhu viny a hanby a nemohou požádat o pomoc. Osvědčenou pomůckou je program 12 kroků pro léčbu ze závislosti všeobecně. Používají ho např. anonymní alkoholici. Tento program lze přizpůsobit pro specifické potřeby. Sbor Ricka Warrena, autora knihy Proč jsme vůbec tady? nabízí pomoc na webové straně lidem, kteří mají problém závislosti. Velkou pomocí na půdě sboru může být také skupinka osobního růstu (SOR) nebo skupinka působící změnu (SPZ). Jedná se o pravidelné setkávání dvou nebo tří osob stejného pohlaví, kde se duchovní partneři vzájemně zodpovídají jeden druhému za svůj duchovní růst, modlí se spolu a podporují se. Pro více informací, obraťte se na vedoucího misie nebo na následující y: 9 Pornografie je výraz složený ze dvou řeckých slov: PORNEIA a GRAFÉ. PORNE- IA znamená smilnění i modlářství. Sloveso PORNEIN = oddávat se modlářství. Odvozená substantiva: nevěstka, kněžka (fem.) a smilník (mask.). GRAFEIN znamená psát, popsat, zaznamenat, kreslit. Pornografie je tedy doslova popis smilnění, popis chování nevěstky a prostituta. Záznam je možno provést slovem či obrazem. Cílem je patrně ukazováním genitálií či sexuálních aktivit fascinovat (ovládnout mysl či emoce) a vyvolat živočišnou reakci (vzrušení). Zajímavé je, že původně jde o náboženskou aktivitu určité náboženské prožitky jsou s těmi, které vyvolává pornografie, velmi blízké. Nikoli. Myslím, že jen negativní: probouzí živočišné (animální, pudové) chování, pomáhá ztrácet cudnost a úctu k druhému člověku (jej snižuje jen na nástroj rozkoše), zkresluje partnerský vztah a zabraňuje rozvíjení (realizování) tohoto vztahu. Nevím. Ženy jsou prý citlivější na akustický vjem, kdežto muži na vizuální.

10 Jaké může mít důsledky, když se Vzhledem k tomu, že dítě nemá vybudované obranné bariéry ani systém hodnot, napomáhá jeho vnitřnímu rozpadu patrně mnohem rychleji proces znečištění duše a ztráta vlastní důstojnosti i úcty k druhému je tak urychlen. Může u křesťana existovat závislost Samozřejmě. pornografii, resp. se jí hodně zabývá, jak je možné zbavit se této závislosti? Myslím, že jen odbornou psychiatrickou léčbou. Svou roli mohou sehrát důvěrní přátelé, partneři, životní otřes, možná určitá vhodně motivovaná sebekázeň, možná hluboká náboženská (očistná a osvobozující) zkušenost (víra). Může mu nějak pomoci kazatel, sbor, církev? Myslím, že nikoli závislý většinou svůj stav tají a nábožensky motivovaná mravoučná ponaučení (či tlak) nemají valného smyslu. Jaroslav Slavíček lékař, odborný garant Rekondičních pobytů NEWSTART Jde o literární nebo výtvarný brak necudného obsahu (viz slovník cizích slov). Vzniklo z řeckého pornei zneuctíti, a graphein psáti. Tedy oplzlost v literatuře a umění. 10 Jde o zneuctění (za účelem mnohdy výdělečným) fyziologického děje spojeného s rozmnožováním a plozením nových jedinců, což Bůh požehnal při stvoření (Gn 1,22.28). Jistě nejsou, tak jako nikdo není imunní vůči ostatním praktikám satana, nepřimkne-li se pevně ke Kristu. Mám za to, že snižuje sebevědomí a zabraňuje zdravému sexuálnímu životu s partnerem v manželství. U muže jde o náhradní zdroj ukojení přirozeného pohlavního instinktu alternativním způsobem, není-li možný ten běžný se ženou v manželství a v rodině, u ženy asi podobně. Jaké může mít důsledky, když se Je patrně lepší, když rodiče dítěti vysvětlí včas děj, jak přicházejí děti na svět, dříve, než se setkají s pornografií. Ani křesťané se této výuky dětí nemusí bát, což se někdy děje, a pak to dítě dostane z druhé ruky nevhodně zkreslené. Může u křesťana existovat závislost Neměla by být, je-li dostatečně pevná víra. pornografii, resp. se jí hodně zabývá, jak je možné zbavit se této závislosti?

11 Myslím, že je to zase otázka víry. Člověk věřící cítí v podvědomí Boží hlas, který ho od toho odvrací. Záleží na tom, zdali tento hlas poslechne nebo ne. Spoluvěřící, kazatel nebo sbor mu mohou pomoci, svěří-li se jim. Tomáš Kábrt novinář Pornografii bych definoval jako trojjediný obraz obecného ponižování nejzranitelnějších členů společnosti, vyprázdnění citových vztahů na pouhé sledování tělesných orgánů a pošlapání hranice mezi veřejným a soukromým. Může u křesťana existovat závislost U křesťana může vzniknout závislost na pornografii, protože má prostě od Boha stejně jemnou psychiku jako jiní lidé. pornografii, resp. se jí hodně zabývá, jak je možné zbavit se této závislosti? Zbavit se závislosti je možné spoluprací s Bohem, který může vše, i s členy církve, kteří jsou nástroji tohoto Boha. Křesťané (adventisté) jsou proti pornografii imunní do té míry, do jaké si cení druhých lidí a vztahů jako Božích. Pornografie může deformovat dospělému pohled na druhé lidi i na sebe samého, například do přeceňování tělesného vzhledu. Muži vnímají pornografii intenzivněji, protože se více sexuálně vzrušují zrakem než ženy. Jaké může mít důsledky, když se Dítěti pornografie představuje základní citové vztahy jako pouhou manipulaci s tělesnými orgány, a tím jej duševně i společensky mrzačí. 11

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům.

Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Co by rodiče měli udělat po podání žádosti o vyšetření v poradně. Několik rad rodičům. Čím více informací má poradenský pracovník předem k dispozici, tím větším přínosem může návštěva poradny pro dítě

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. XVI. ročník konference O SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH 27. 29. května 2015 Uherské Hradiště Každý člověk má právo:

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Mladí řidiči psychologické charakteristiky

Mladí řidiči psychologické charakteristiky Mladí řidiči psychologické charakteristiky PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova@seznam.cz Dopravní chování Styl řízení mladších řidičů charakterizuje nižší odpovědnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany

ZŠ Ostrožská Nová Ves. Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ ZŠ Ostrožská Nová Ves a Gymnázium Romaina Rollanda Drážďany 13. 21. března 2014 Být jiný neznamená být špatný. Nebojme se jinakosti, zahoďme předsudky, pojďme poznat sebe a svět okolo

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

SHAME FREE SOURCE Training. Mgr. Julie Gaia Poupětová, CSB., ASC

SHAME FREE SOURCE Training. Mgr. Julie Gaia Poupětová, CSB., ASC SHAME FREE SOURCE Training Mgr. Julie Gaia Poupětová, CSB., ASC O MĚ... (ASC,CSB. A DALŠÍ ZKRATKY) Mgr.PřFUK - Výv. biologie a klin. imunologie (2003) Professional Coach - Erickson College Kanada (2007)

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více