č. 2/03 Vyšlo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003"

Transkript

1 č. 2/03 Vyšlo dne

2 Slovo místostarosty Zájem občanů o osud říčanské nemocnice pochopitelně nepomíjí, proto je na místě informovat, jak se věci mají. Nejprve dovolte malou rekapitulaci současného stavu a kroků, které byly podniknuty od zveřejnění posledních zpráv. Ve věci převodu nemovitého majetku není v podstatě příliš nových skutečností, snad jen to, že v minulosti nebylo uzavřeno mimosoudní řízení ve věci restitučních nároků (nároky uplatňované soudní cestou byly zamítnuty) a dořešení této věci celou záležitost poněkud protahuje. Na pracovní setkání v lednu byli pozváni jednak zastupitelé města, dále pověřený ředitel říčanské nemocnice PHDr. Bártů a představitelé obou fakultních nemocnic, za Fakultní Thomayerovu nemocnici se zúčastnil ředitel Ing. Pubrdle, zástupci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se z jednání omluvili. Pozvání přijali též zdravotní rada Středočeského kraje ing. Petrík, ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s., Dr. Nastuneak a ředitelka okresního střediska záchranné služby Praha-východ MUDr. Krameriusová. Postupně se jednalo o různých možnostech stabilizace a rozvoje říčanské nemocnice a o možnosti spolupráce s ostatními subjekty, jejichž zástupci se jednání zúčastnili. Jako zásadní lze brát hlavně vystoupení Ing. Petríka a Ing. Pubrdleho. Pan Ing. Petrík seznámil přítomné s rámcovou koncepcí zdravotnictví Středočeského kraje a ujistil nás, že s říčanskou nemocnicí se v celkové struktuře počítá. Ing. Pubrdle mj. zmínil fakt, že po neúspěšné fúzi obou nemocnic přistoupila fakultní nemocnice k výstavbě čtyř operačních sálů, čímž v podstatě padá jeden z důvodů zájmu ze strany této nemocnice. Nicméně nás ujistil, že nabídka Fakultní Thomayerovy nemocnice trvá. Nelze však počítat s nějakou vyšší úrovní spolupráce, kterou by muselo schválit ministerstvo zdravotnictví (případný schvalovací proces by byl neúměrně komplikovaný a nelze stanovit, kolik času by si vyžádal). Provoz nemocnice vykazuje neustále ztrátovost. Ta se pohybuje kolem půl milionu korun měsíčně a pravděpodobně jediným okamžitým řešením problému by bylo zrušení chirurgie. K tomu však zatím nechceme přistoupit, abychom zabránili výrazné ztrátě prestiže nemocnice ve vztahu k budoucím řešením a aby zůstal ušetřen komplikací i budoucí smluvní vztah s pojišťovnou. Výsledky hospodaření jsou velice podrobně shrnuty ve zprávě auditora o ověření účetní uzávěrky k 31. prosinci 2002 a tato zpráva je skutečně neradostným čtením. Celková ztráta nemocnice dosáhla ke konci roku téměř jede-

3 nácti milionů a jak se auditor ve své zprávě zmiňuje, pokud nedojde ke změnám ve struktuře nemocnice, neobejde se její provoz bez dalších významných dotací ze strany zřizovatele, tedy města. Opětovný nárůst platů zdravotnického personálu nemocnic, stanovený vládou pro rok 2003, tuto skutečnost dále komplikuje. Jaké tedy máme možnosti? V každém případě je třeba změnit statut říčanské nemocnice a příspěvkovou organizaci transformovat na nějaký jiný subjekt. Protože začlenění naší nemocnice pod velkou státní nemocnici typu Fakultní Thomayerovy nemocnice nepřipadá prakticky v úvahu a není ani z časových důvodů příliš reálné, je jednou z variant hledání provozovatele v privátní sféře. Na některé z dalších stránek Kurýra proto najdete vyhlášení výběrového řízení na provozovatele nemocnice. Zadání, které jsme pro zájemce připravili, vychází z následujících představ: Základní podmínkou je zachovat nemocnici v Říčanech a pokud možno i zachovat rozsah poskytované zdravotní péče. Ta by se měla pod vedením nového provozovatele dále zkvalitňovat a rozšiřovat o obory, které v naší nemocnici chybějí nebo jsou žádané. Rozšíření by mělo proběhnout například na úrovni nově zřízených ambulancí. Samozřejmostí je požadavek finanční nezávislosti provozovatele na případných dotacích města, aby mohl garantovat efektivní chod nemocnice. Ten se neobejde bez nutných počátečních investic. Jedině tak se postaráme o náležitou prestiž tohoto zdravotnického zařízení a jeho konkurenceschopnost, která začíná být velice důležitou podmínkou pro výsledky hospodaření. Dalším zcela zásadním požadavkem je možnost města zasahovat do nového profilu nemocnice. To by měla zabezpečit smlouva s novým provozovatelem. Město by si mělo ponechat nemovitý majetek a možnost mít své zástupce v dozorčích orgánech nově vzniklé organizace. Samozřejmě vstup nového, pravděpodobně privátního subjektu do provozu nemocnice není jedinou variantou transformace. Zabýváme se též možností, že by město bylo i nadále provozovatelem nemocnice. Pro tyto účely se zpracovává studie, která by nám měla ozřejmit, jaké jsou možnosti, jaká je jejich finanční náročnost v tomto konkrétním případě, jaké vyplynou závazky pro město jakožto současného zřizovatele a jaká doba bude potřebná k zahájení a realizaci projektu. Předpokládáme, že do konce měsíce března se nám podaří shromáždit všechny potřebné podklady a informace, aby se opravdu odpovědně dospělo k rozhodnutí, jakou podobu bude mít říčanská nemocnice v příštích letech. Ing. Zdeněk Moudrý Říčanský kurýr 3

4 Rada Města Říčany na svém zasedání 29. ledna 2003 schválila:! vypsání výběrového řízení na ředitele nemocnice! úpravy platů ředitelek školských zařízení podle nařízení vlády! jmenování předsedů, místopředsedů a členů komisí rady města! zřízení odborů a oddělení nové organizační struktury městského úřadu! ceny vodného a stočného (podrobněji v samostatném příspěvku) Rada Města Říčany na svém zasedání 12. února 2003 schválila:! komplexní součinnostní program prevence kriminality pro rok 2003! smlouvu o spolupráci s firmou Manola na bezplatné umístění videoprojekce programů BESIP a reklam do čekárny dopravně správní agendy! mandátní smlouvy na poskytování poradenské činnosti v oblasti vodního hospodářství a myslivosti Rada Města Říčany na svém zasedání 19. února 2003 schválila:! dohodu o zvýšení kvalifikace městského strážníka a úhradu školného ve výši Kč! umístění objektu masérny na soukromém pozemku 1484/1 v čistě obytné zóně! udělení výjimky z vyhlášky o konci provozní doby do 4.00 hod. denně pro MAKA bar! udělení výjimky z vyhlášky o konci provozní doby do 2.00 hod. denně pro Pohostinství u Strašidel, Strašín! udělení výjimky z vyhlášky o konci provozní doby do 3.00 hod. denně pro RENO HERNA! vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Na základě toho se mohou přihlásit fyzické i právnické osoby se žádostí o poskytnutí státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu podle obecně závazné vyhlášky Města Říčany č. 1/2000! výběrové řízení na provozovatele trhů na Masarykově náměstí 4 Říčanský kurýr

5 ! použití výtěžku tomboly pořádané na plese Sboru dobrovolných hasičů k úhradě nákladů spojených s konáním plesu! vyhlášení úmyslu pronájmu části pozemku 2/1 v k.ú. Jažlovice o výměře 64 m 2 k pěstování zeleniny! prominutí penále za opožděnou platbu nájemného za restauraci U Labutě. Nájemné již bylo uhrazeno! výstavbu elektropřípojky na poz. 573/1 v k.ú. Říčany. Poplatek podle směrnice 3/2002 je Kč! úmysl výpůjčky místnosti ve Staré radnici Sdružení zdravotně postižených! vybudování vjezdu na soukromý pozemek přes pozemky města 630/16 a 630/17! vyhlášení úmyslu výpůjčky části pozemku 890/4 v k.ú. Říčany o výměře 470 m 2 vlastníkům bytového domu za účelem údržby zeleně! uzavření smlouvy o výpůjčce domu čp. 82 (budova školy) a zahrady 1. základní škole! vyhlášení úmyslu pronájmu pozemku 710/9 o výměře 1520 m 2 v k.ú. Říčany! uzavření nájemní smlouvy na části poz. 1307/55 a 1440/17 v k.ú. Říčany, každý o výměře 2 m 2, pro umístění automatů na pitnou vodu! výpůjčku kabin na sportovním hřišti TJ Sokol Pacov této TJ! vyhlášení úmyslu pronájmu budovy čp (bývalá kotelna na sídlišti) za účelem sportovních nebo kulturních aktivit! výběrové řízení na dražebníka dražby dvou obecních bytů. Dražbu provede VP real, a.s., Praha 3! bezplatné poskytnutí sportovní haly pro Taneční akademii Tanečního studia E. Broukalové! smlouvu na přijetí finančního příspěvku na dopravu od firmy HOPI, Kč měsíčně! doporučení revokace usnesení ZMŘ č.5/01 VI/5 o demolici kiosku na koupališti Jureček! uzavření mandátních smluv na poradenské služby na úseku vodního hospodářství! uzavření nájemní smlouvy s firmou KOMPAKT, s.r.o., na pronájem automobilu Renault pro potřeby odboru sociálních a zdravotních služeb, na 6 let za cenu 1 Kč ročně! dohodu o opravě povrchů komunikací po rekonstrukci plynovodů! kácení dřevin na sídlišti Chodská! přidělení bytů v DPS Senior podle doporučení sociální a zdravotní komise doporučila:! Zastupitelstvu města vyhlásit úmysl prodeje pozemku 295/13 v k.ú. Jažlovice o výměře 108 m 2. Osadní výbor Jažlovice souhlasí Říčanský kurýr 5

6 ! Zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o věcném břemenu na umístění optokabelu do pozemků v k.ú. Voděrádky uložila:! Dopravní a Stavební komisi posoudit žádost o úpravu zastavovací studie. Jedná se o požadavek zaslepit komunikaci kolmou na Úvalskou směrem ke Kubelíkově vzala na vědomí:! informaci o vyřizování stížností občanů v 2. pololetí roku 2002! splnění závazku fy Stella Golc Pizza o úhradě dlužné částky! stížnost obyvatel ze Slunečné ulice na porušování podmínek stavebního povolení stavby V Chobotě a uložila odborům městského úřadu učinit opatření k nápravě neschválila:! úmysl výměny pozemků mezi městem Říčany a Alfa Říčany, a.s.! prodej pozemků U Hřbitova společnosti Central Group a požaduje vypracování regulačního plánu na tuto zájmovou oblast POZVÁNKA pro ř í č anskou veřejnost Miroslav Grégr, místostarosta města Řádné zasedání Zastupitelstva Města Říčany se bude konat ve středu 12. března 2003 od hodin v sále MěKS, ul. 17. listopadu 214, Říčany Ing. Zdeněk Moudrý, v.r Ing. Adriena Mrázová, v.r. Miroslav Grégr, v.r. místostarosta města starostka města místostarosta města 6 Říčanský kurýr

7 Finanční výbor a příprava rozpočtu města na rok 2003 Jaromír Jech, předseda Finančního výboru První, ryze pracovní zasedání Zastupitelstva Města Říčany po komunálních volbách proběhlo 18. prosince loňského roku. Na něm byla z hlediska přípravy rozpočtu na rok 2003 učiněna dvě zásadní rozhodnutí: nebyl schválen návrh rozpočtu připravovaný Městským úřadem Říčany bez ohledu na názory nově zvolených zastupitelů a byl zvolen Finanční výbor zastupitelstva (prozatím tříčlenný tým tvoří členové zastupitelstva pánové Jan Kadlec a Ladislav Musil za SNK, předsedou se stal Jaromír Jech za ODS). Proč zastupitelstvo neschválilo první verzi návrhu rozpočtu města na letošní rok? Z jednoho prostého, avšak silně alarmujícího důvodu. Město Říčany má, ve vztahu ke srovnatelně velkým městům České republiky, minimálně o 10 % vyšší příjmy. Na rok 2003 byly odhadnuty zhruba na 237 miliónů korun. Výdaje byly navrženy, podle principu vyrovnaného rozpočtu, rovněž na 237 miliónů korun. Investiční (neboli kapitálový) podíl na výdajích byl naplánován na přibližně 38,5 miliónů korun, což je něco přes 16 %, tedy nižší celorepublikový průměr. Avšak pozor. Do uváděných příjmů byl zahrnut i přebytek hospodaření za rok Ten činí k 31. prosinci loňského roku více než 32 miliónů korun. Lapidárně řečeno, kdyby nebylo přebytku, nemohlo by nové zastupitelstvo v podstatě investovat nic do rozvoje města podle svých volebních plánů. Nebo ještě jinak, veškeré příjmy města spolknou provozní výdaje, rozpočet se, jak se lidově říká, projí. Zastupitelstvo musí ze zákona finanční výbor ustavit. V čele musí stát zastupitel, členem výboru ale nesmí být starosta či místostarostové, stejně tak jako tajemník obecního úřadu nebo jeho zaměstnanci, kteří zabezpečují rozpočtové nebo účetní práce. Nejde o samoúčelná ustanovení. Smyslem je oddělit názory lidí městem placených, ať je to úředník nebo uvolněný funkcionář, od pohledu lidí, kteří nejsou s každodenní prací radnice spojeni. Jde o princip nezávislosti názoru. Říčanský Finanční výbor stál před nesmírně těžkým a nepopulárním úkolem. Jiné cesty ale nebylo, nemá li toto zastupitelstvo hrát jen zanedbatelnou roli. Výbor musel navrhnout způsob, jak docílit případných úspor ve výdajové části rozpočtu, aby zastupitelstvo mohlo, na základě názorů, stanovisek a připomínek komisí městské rady (tedy ve spolupráci s občany města) úspory na běžných výdajích věnovat uvážlivě a postupně na investiční akce, na plnění volebních příslibů. Nakonec se přiklonil k systému, který je jednoduchý a který použila celá řada jiných obcí a měst. Stručné zásady lze shrnout následovně: " Z návrhu rozpočtu, připraveného městským úřadem, se vyčlení tzv. mandatorní (povinné) výdaje (například platy učitelů, dotace státu na učební pomůcky, výplata sociálních dávek atd.). Tyto výdaje se nekrátí. Říčanský kurýr 7

8 " Z návrhu se vyčlení rovněž ty výdaje, které jsou založeny na podkladě smluv města s dalším subjektem. Rovněž tyto výdaje se nekrátí. " Z návrhu se vyčlení veškeré investice navrhované bývalým vedením města, s nimiž se ještě nezačalo. O jejich případném opětovném zařazení rozhodne nové zastupitelstvo " Ostatní výdajové položky budou sníženy o 16 % s výjimkou Informačního centra, Městského muzea v Říčanech, Městského kulturního střediska a Okresní knihovny, kde budou sníženy o 20 %. " Žádost o opětovné zařazení výdajů musí být podložena hodnověrnou argumentací. Odůvodnění pro zvolený postup je založeno na zásadě, podle které budou zaměstnanci úřadu (příspěvkových organizací atd.) nuceni dokládat v jednotlivých případech nutnost zvýšení výdajů. Opačný postup totiž, že by zastupitelé nebo radní dokládali úřadu neoprávněnou výši finančních výdajů na provoz, je technicky nemožný a v podstatě nerealizovatelný. Členové Finančního výboru se shodli i na tom, že finanční prostředky, které budou uspořeny plošným snížením provozních výdajů o 16 % či 20 %, je nutné vynakládat na jiné aktivity obezřetně a podle určitého harmonogramu. Pro příslušné odbory městského úřadu či pro příspěvkové organizace se musí ponechat prostor k předložení jejich pozměňovacích návrhů, kterými by mohly odůvodnit své požadavky. Proto členové výboru zpracovali návrh metodického pokynu, který doporučuje princip šetrnosti komisím rady a vlastně i zastupitelům při úvahách, kam ušetřené peníze investovat. Nemá smyslu si nic namlouvat. Jakékoli snahy šetřit jsou nepopulární. Zvykne li si kdokoli z nás na štědrou ruku veřejného rozpočtu, těžko se utahuje opasek. Jistě se budou v této souvislosti šířit fámy, katastrofické scénáře. Nezbývá proto než zopakovat, co je cílem práce Finančního výboru. Docílit co nejvyšší hospodárnosti města v provozu úřadu a na městský rozpočet napojených institucí a co nejvíce ušetřených peněz pak věnovat do rozvoje města podle potřeb jeho občanů. Vodné a stočné v roce 2003 VODNÉ cena za dodávku 1 m 3 pitné vody bez DPH... 27,05 Kč STOČNÉ cena za odvedení 1 m 3 splaškových vod bez DPH... 15,97 Kč CENA CELKEM bez DPH 43,02 Kč/m 3, včetně DPH... 45,17 Kč Cenu vodného a stočného schválila Rady Města Říčan 29. ledna 2003 pod číslem usnesení a je platná od ledna Vyšší cena vodného je dána zvýšením ceny nakupované vody od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a zvýšením zákonných poplatků za odebrané množství podzemní vody z vlastních zdrojů města. 8 Říčanský kurýr

9 Cenu stočného ovlivňují zvýšené poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (podle zákona 254/2001 Sb.) a nákladnější likvidace kalů z čistírny odpadních vod (v souladu se zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí). Pavel Svoboda, odbor komunálních služeb Doplňující informace Rada města dvakrát zamítla návrh Vodovodů a kanalizací na zvýšení vodného a stočného. Při předložení třetího návrhu na zdražení se dozvěděla, že v případě, že neschválí cenu vypočítanou firmou VaK a bude trvat na ceně nižší, musí ze svého rozpočtu doplatit rozdíl mezi cenou firmy VaK a cenou odsouhlasenou. Proto zvýšení schválila. mb Kdo je v komisích městské rady? Zatímco městské zastupitelstvo si zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory (o obsazení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva jsme informovali v minulém čísle Kurýra), rada si může zřizovat jako iniciativní a poradní orgány různé komise. Rada Města Říčany na základě vyjádřeného zájmu občanů města v souladu s 102 odst. 2h) zák. č. 128/2000 Sb. jmenovala předsedy, místopředsedy a členy těchto komisí: 1. Komise bezpečnostní Předseda - Jolana Wohlmutová Místopředseda - Petr Brož - Petr Kedzior - Dušan Kantůrek - Radek Skřivánek - Petr Kubicek 2. Komise mediální Předseda - Martina Blahníková Místopředseda - Martin Kudrna - Jiří Černohorský - Milan Procházka - Yvona Hněvsová - Jan Luxenburk - Dana Hadrabová - Jolana Melicharová 3. Komise dopravní Předseda - Petr Šrámek Místopředseda - Pavel Opatřil - Roman Pátek - Pavel Charvát - Vladimír Dvořák - Přemysl Douša - František Smetana - František Tydlitat - Ladislav Štuksa - Jan Kokrhoun 4. Komise kulturní a letopisecká Předseda - Karel Pokorný Místopředseda - Jan Simon - Olga Hudečková - David Kulhan Říčanský kurýr 9

10 - Marie Pillveinová - Jiří Šuba - Dalibor Hofta - Radana Šimčíková - Ladislav Musil - Šárka Barešová 5. Komise Sportovní Předseda - Ladislav Musil Místopředseda - David Frydrych - Zdeněk Vávra - Mirko Veselý - Jaroslava Tůmová - Pavel Svoboda - František Říha - Karel Pech - Milan Čížek - Karel Masopust - Lenka Schickerová - Petr Semerád - Jaromír Jech 6. Komise školská Předseda - Hana Špačková Místopředseda - Miloslava Pangrácová - Martina Blahníková - Jan Simon - Jana Pátková - Jana Vitališová - Jana Slámová - Dana Hadrabová - Jindřich Zdeněk - Svatava Škroníčková - Jana Helebrantová - Petr Dušek - Eva Hlubučková - Petr Suda 7. Komise životního prostředí Předseda - Zdeněk Moudrý Místopředseda - Jakub Jech - Věra Mátlová - Josef Macháček - Alena Cibulková - Otto Komárek - Miloš Macinauer - Jiří Novák - Miroslav Doubrava - Hana Polánská - Zdeněk Kremer - Jiří Pánek - Lucie Nejedlá - Hana Zavadilová - Petr Sklenička 8. Komise sociální a zdravotnická Předseda - Rostislav Broukal Místopředseda - Pavla Maláková - Alena Cibulková - Blanka Šímová - Irena Moudrá - Marie Beková - Ladislav Jaroš - Zdeněk Černovský - Jiří Pánek - Jana Žvejkalová - Dagmar Čiháčková 9. Komise stavební Předseda - Miroslav Grégr Místopředseda - Zdeněk Vávra Místopředseda - Pavel Moravec - Dalibor Hofta - Jaroslav Egide - Jan Kadlec - Jiří Premus - Iveta Jiroutová - Vladimír Brázda - Oldřich Primus - Pavel Bláha - Jiří Škába - Martin Poupě 10 Říčanský kurýr

11 - Helena Krásničanová - Jaroslav Richter - Petr Wolgemuth - Miroslav Bejda - Jitka Kubickova - Antonín Doležal - Vladimír Sojka - Roman Kalný - Zbyněk Miksa Obsazení komisí nemusí být definitivní. Občané, kteří projevili zájem později, budou jmenováni dodatečně. Město v Říčany oznamuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na provozovatele nemocnice v Říčanech Zájemce o provozování nemocnice v Říčanech zašle poštou v zalepené obálce v termínu do , případně podá v zalepené obálce na podatelně Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo náměstí 53, Říčany, svoji nabídku. Obálku označí heslem PROVOZOVATEL NEMOCNICE. Nabídka musí obsahovat: 1. Dlouhodobý projekt na provoz nemocnice v Říčanech, a to minimálně na dobu 10 let. Součástí projektu musí být stanovení rozsahu poskytování zdravotní péče, a to po celou dobu projektu, včetně programu jejího zkvalitňování a zvyšování prestiže nemocnice. 2. Oprávnění k činnosti provozování zdravotnického zařízení. 3. Reference o dosavadní činnosti zájemce v oboru zdravotnictví. 4. Doložení finančních zdrojů a jejich kvantifikace, ze kterých bude provoz nemocnice financován, a to bez finanční účasti Města Říčany. 5. Návrh smluvního vztahu, jeho formy a rozsahu, který by následně upravoval vztah mezi městem a provozovatelem, a to ve formě úplného návrhu smlouvy. 6. ové, případně i další spojení na zájemce. Potenciální zájemce se může s žádostí o informace ohledně výchozího stavu zdravotnického zařízení nemocnice v Říčanech obrátit na místostarostu města Ing. Zdeňka Moudrého, a to telefonicky na čísle popřípadě prostřednictvím u na adrese Město Říčany si vyhrazuje právo požadovat po zájemcích doplnění či další specifikaci jimi předložených nabídek, stejně jako právo na zrušení výběrového řízení. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v týdnu od do , konkrétní termín bude zájemcům sdělen prostřednictvím kontaktního u. V Říčanech Ing. Zdeněk Moudrý, místostarosta města Říčanský kurýr 11

12 Město v Říčany oznamuje v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci vedoucí Odboru dopravně správních agend a silničního hospodářství Městského úřadu v Říčanech Druh náplň práce: Vedení odboru dopravně správních agend a silničního hospodářství, především pak metodické vedení podřízených pracovníku odboru, tedy evidence vozidel, evidence řidičských průkazů, silniční přestupky, silniční agenda silnic 2. a 3.tř., technická způsobilost vozidel, autoškola. Náplní práce vedoucího odboru je především řešení složitých případů. Místo výkonu práce: Detašované pracoviště Městského úřadu v Říčanech, budova Alfa, a.s. Interiér, Černokostelecká 1623, Říčany Platová třída: Uchazeč, bude li vybrán, bude zařazen do platové třídy č. 9. Stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven podle započitatelné délky dosavadní praxe. Požadavky na uchazeče: # VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe ekonomického či dopravního směru # schopnost řídit kolektiv pracovníků # bezúhonnost (viz 4 odst. 2 a 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů) # flexibilita a pracovní nasazení # znalost práce na PC Word, Excel, OS Windows 9x, 2000, XP, internet, e mail # absolvovaná odborná způsobilost v oboru výhodou # zkušenosti s prací ve státní správě či samosprávě výhodou Uchazeč podá písemnou přihlášku, splňující níže uvedené náležitosti, osobně na podatelnu Městského úřadu nebo ji zašle poštou na adresu Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí 53, Říčany s označením výběrové řízení. Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) kontaktní adresa, f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana, g) datum a podpis uchazeče. 12 Říčanský kurýr

13 K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) doklad o bezúhonnosti. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, se úředníkem může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon dané činnosti. Lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení končí dnem Termín a místo výběrového řízení: od hod v kanceláři tajemníka MěÚ. V Říčanech dne: Petr MAJER, tajemník Městského úřadu Říčany Město v Říčany oznamuje v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci vedoucí Odboru stavební úřad Městského úřadu v Říčanech. Druh náplň práce: Vedení odboru stavební úřad, především pak vyřizování stížností, petic, oznámení, metodické vedení podřízených pracovníků odboru, státní stavební dohled, územní řízení ve zvlášť složitých případech, řízení o opravných prostředcích uplatněných proti rozhodnutí stavebního odboru a řízení ve věcech vodohospodářské agendy. Místo výkonu práce: Detašované pracoviště Městského úřadu v Říčanech, Melantrichova 2000, Říčany. Platová třída: Uchazeč, bude li vybrán, bude zařazen do platové třídy č. 9. Stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven podle započitatelné délky dosavadní praxe. Požadavky na uchazeče: # VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe stavebního směru # schopnost řídit kolektiv pracovníků Říčanský kurýr 13

14 # bezúhonnost (viz 4 odst. 2 a 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů) # flexibilita a pracovní nasazení # znalost práce na PC Word, Excel, OS Windows 9x, 2000, XP, internet, e mail # zkušenosti s prací na stavebním úřadě či stavebnictví výhodou # absolvovaná odborná způsobilost v oboru výhodou Uchazeč podá písemnou přihlášku, splňující níže uvedené náležitosti, osobně na podatelnu Městského úřadu nebo ji zašle poštou na adresu Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí 53, Říčany s označením výběrové řízení. Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) kontaktní adresa, f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana, g) datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) doklad o bezúhonnosti. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, se úředníkem může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon dané činnosti. Lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení končí dnem Termín a místo výběrového řízení: od hod. v kanceláři tajemníka MěÚ. V Říčanech dne: Petr Majer, tajemník Městského úřadu Říčany 14 Říčanský kurýr

15 Rada Města Říčany na svém jednání v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Říčany č. 1/2000 o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení Města Říčany a o jeho použití vyh1ašuje VÝBĚROVE ŘÍZENÍ na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Říčany. Podmínky: # O poskytnutí půjčky z fondu mohou žádat všichni vlastníci (fyzické i právnické osoby) bytových domů a bytů na území města. # Bytovým domem se rozumí budova, která je zapsána do katastru nemovitostí jako objekt bydlení. # Půjčku lze použít na obnovu střechy, fasády domu, rekonstrukce okenních a dveřních otvorů, oplechování, a to u domu staršího 10 let. Objekt, na který je žádáno o půjčku, musí být pojištěn. # Maximální výše půjčky činí Kč na bytový dům a bude ji možno čerpat pouze do konce roku # Maximální lhůta splatnosti je stanovena na 5 let. # Výše úroku z půjčky je stanovena na 5 %. # Záruky na poskytnutou půjčku se požadují ve formě zajištění dvou ručitelů. # Finanční prostředky se na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí půjčky převádí na účet dlužníka, a to po doložení dokladů o vyčerpání nákladů na příslušnou akci ve výši 25 % rozpočtových nákladů na tuto akci. Přihláška do výběrového řízení se podává formou vyplněné žádosti, kterou si lze vyzvednout v informačním centru nebo na finančním odboru Městského úřadu Říčany, Masarykovo náměstí čp. 53, Říčany. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví do 30 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení. Po ukončení této lhůty komise, jmenovaná Radou Města Říčany, vyhodnotí předložené žádosti o půjčku a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení. V případě, že předložená žádost nebude splňovat podmínky stanovené ve výběrovém řízení, bude vyřazena. Rada Města Říčany zhodnotí závěry komise a doporučí Zastupitelstvu Města Říčany schválit výsledky výběrového řízení, a to na jeho nejbližším zasedání. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně písemně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Ing. Adriena Mrázová, starostka města Říčanský kurýr 15

16 16 Říčanský kurýr

17 KRÁTCE $ Městský úřad má nového tajemníka Petr Majer se narodil v roce 1974 v Příbrami. V letech vystudoval gymnázium se zaměřením na výpočetní techniku. Pokračoval studiem na 1. soukromé pětileté obchodní akademii v Praze, kde získal úplné odborné ekonomické vzdělání, po jehož absolvování a splnění základní vojenské služby pracoval nejprve jako ekonom ve stavebnictví a v posledních letech ve státní správě, v resortu Ministerstva financí ČR. Od února letošního roku je tajemníkem Městského úřadu v Říčanech. -g- $ Přestavba budovy staré radnice. Pro rozšířenou agendu městského úřadu bylo nutné najít pracoviště. Jedním z nich je i budova staré radnice na Masarykově náměstí. Výběrové řízení k úpravám vyhlásilo ještě minulé vedení radnice, které vybralo i vítěze. S firmou Skanska nové vedení podepsalo již hotové smlouvy a se stavbou se začalo neprodleně. Stavební dozor má pan Halamka, zaměstnanec městského úřadu. Chystané prostory jsou pro fungování úřadu naprostou nezbytností. -mb- $ Dopravní agenda s frontami. Dlouhé, až dvouhodinové fronty na úseku evidence vozidel jsou velkým problémem. Co předcházelo přestěhování této agendy z Prahy do Říčan na pracoviště Alfa, a.s. - Interiér? Minulé vedení radnice rozhodlo, že ji umístí do budovy na Kolovratské ulici do bývalého učiliště. Na tento objekt je ale řadu let vyhlášen demoliční výměr a město by do něj muselo investovat miliony. Nové vedení proto hledalo jiná řešení a nalezlo volné prostory právě v Interiéru na Černokostelecké ulici, kde je dostatečně velké parkoviště. Objekt je zabezpečen kamerami i ostrahou, takže jako prozatímní řešení vyhovuje. Chvíle čekání se město snažilo ulehčit alespoň umístěním automatů s občerstvením. Než se problém uspokojivě vyřeší, žádá občany o trpělivost. -mb- $ Záchranná služba. Fámy o tom, co se bude či nebude rušit, nás zavedly za MUDr. Alenou Krameriusovou, ředitelkou Okresního střediska záchranné služby Praha východ. Zjistili jsme tyto skutečnosti: Především je třeba rozlišovat mezi záchrannou službou a lékařskou službou první pomoci. Lékařská služba první pomoci bude v rámci Středočeského kraje zredukována na polovinu. Říčany však zůstávají městem, v němž se bude tato služba poskytovat i nadále. Tato redukce se nás tedy netýká. Záchranná služba bude fungovat stejně Říčanský kurýr 17

18 jako doposud, to znamená, že občané mohou i nadále volat na tísňovou linku 155 a vždy se dovolají pomoci. Dispečerka potom rozhodne, kam bude pacient podle závažnosti případu a dostupnosti potřebného ošetření odvezen. -mb- $ 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů již tradičně otevírá ve školním roce 2003/2004 I. základní škola Říčany, Masarykovo náměstí 71. Přijímací zkoušky do matematické třídy se konají ve středu 14. května v 8.10 hod. v budově I. ZŠ za kostelem. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, přezůvky. Přijímací zkoušky probíhají formou matematického testu, kterým se zjišťuje logické myšlení a představivost. Dále se přihlíží ke známkám na vysvědčení (1. pol. 5. roč.). Přihlášky je třeba zaslat do 2. května. Informace na tel. čísle sš- $ Doplňují se fotbalové třídy ( ročník). Přijímací zkoušky se konají ve středu 14. května nebo 21. května (náhradní termín). Sraz žáků je před budovou I. ZŠ od do hod. Žáci budou mít sportovní oblečení a obuv. Za dostatečnou přihlášku se považuje soupiska z kmenové školy s kopiemi posledního pololetního vysvědčení nebo jednotlivé přihlášky od rodičů s uvedenými kopiemi. Přihlášky je třeba zaslat do 2. května. Informace na tel. čísle sš- $ Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční ve středu a ve čtvrtek 19. a 20. března od do hod. Toto oznámení se týká tří mateřských škol, a to MŠ Štefánikova ul., MŠ Čtyřlístek, Domažlická ul. a MŠ Srdíčko, ul. E. Beneše. -s- $ Oddíl sportovní gymnastiky pořádá nábor děvčat narozených v letech 1997, Děvčata, která mají zájem, se mohou s cvičebním úborem dostavit v pátek 7. března do tělocvičny I. základní školy Říčany, Masarykovo nám. 71 (u kostela) v 17 hodin. -sg- $ Náboženská obec Církve čs. husitské oznamuje, že z technických důvodů bylo zrušeno sběrné středisko Diakonie v Říčanech. Nadále funguje sběrné středisko v Husově sboru Církve československé husitské v Mnichovicích, Pražská ulice. Věci je možno přinášet každou neděli v hodin nebo vyzvednout klíče v místní knihovně (naproti Husově sboru) v úterý, čtvrtek a pátek hodin. Věci skládejte ve vestibulu sboru. Vzhledem k tomu, že se 18 Říčanský kurýr

19 věci převážejí systémem nákladní auto - vagon - nákladní auto - sklad, zabalte je tak, aby se cestou nerozsypaly. Pozor z hygienických důvodů se už nesbírají boty! Bohoslužby v modlitebně CČSH v Říčanech se konají každou neděli v V nedělních promluvách se vykládá Starý zákon a jeho význam pro každého člověka. -mp- Tiskové opravy V informaci Zastupitelstvo 18. prosince 2002 zveřejněné v lednovém Kurýru jsme mylně uvedli ve výčtu nepřítomných Ing. Posoldu, ačkoli se zasedání zastupitelstva řádně zúčastnil. Tímto se Ing. Posoldovi omlouváme. M. Grégr, místostarosta Text Co se pro naše občany změnilo v územní veřejné správě, který redakce Kurýra obdržela a otiskla v minulém čísle, obsahoval nepřesnosti. Uvádíme správné znění a za autora se omlouváme. NA ÚSEKU SPRÁVNÍCH AGEND pracoviště: Budova Alfa, a.s. Interiér, Černokostelecká 1623, 8. patro $ vydávání občanských průkazů, tel $ vydávání cestovních pasů, tel $ evidence obyvatel, tel Toto pracoviště se nezabývá povolováním matričních zápisů ani podporou výkonu práv příslušníků romské komunity. -pel- Dům s pečovatelskou službou Senior Komenského nám. 1850, Říčany nabízí k pronájmu garážová stání - cena Kč měsíčně v nové dostavbě DPS - vjezd z ul. Třebízského. Zájemcům rádi poskytneme podrobné informace o pronájmu na non-stop telefonním čísle , a Říčanský kurýr 19

20 BEZPEČNOST V ŘÍČANSKÉM REGIONU Prevence proti kriminalitě MĚSTSKÁ POLICIE ŘÍČANY vás bude každý měsíc na stránkách ŘÍČANSKÉHO KURÝRU seznamovat s důležitými informacemi v souvislosti s bezpečností města, respektive celého regionu. Naše informace nebudou mít pouze charakter nezáživných statistik, které vás sice informují, ale samy o sobě nepomáhají. Naleznete tu každý měsíc praktické rady a informace související s prevencí kriminality. $ Měsíční téma bude pravidelně připravovat skupina odborníků. $ Chceme vás informovat o opatřeních přijatých ke zlepšení bezpečnosti ve městě Říčany a programech prevence kriminality. $ Budete-li mít nějaké náměty, týkající se bezpečnostní problematiky, napište nám nebo zatelefonujte. Budeme se vám věnovat buď individuálně, nebo prostřednictvím stránek tohoto časopisu. Nová a aktuální čísla Městské policie Říčany: Telefon: Poštovní schránka: MĚSTSKÁ POLICIE Náměty od občanů. Je umístěna před vchodem do budovy se sídlem Městské policie na adrese Říčany, Olivova Říčanský kurýr

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY květen / 2015 Hlavní téma: Řídím Říčany Projekt umožní občanům rozhodovat Slovo úvodem Alexandra Páral zastupitelka Vážené čtenářky a čtenáři, říčanští občané, je

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

str. 17 Červenec srpen 2015

str. 17 Červenec srpen 2015 Červenec srpen 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 13. července 2015 Discgolfové hřiště na Severu Na sídlišti Se ver vzniká nové hřiště na discgolf, s jehož vý stavbou

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Co se děje, co se bude dít

Co se děje, co se bude dít KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VI. LEDEN 2014 www.klatovy.cz ZDARMA Co se děje, co se bude dít Ničit a obtěžovat není normální Kvalitu životního prostředí města určitě významně

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více