č. 2/03 Vyšlo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003"

Transkript

1 č. 2/03 Vyšlo dne

2 Slovo místostarosty Zájem občanů o osud říčanské nemocnice pochopitelně nepomíjí, proto je na místě informovat, jak se věci mají. Nejprve dovolte malou rekapitulaci současného stavu a kroků, které byly podniknuty od zveřejnění posledních zpráv. Ve věci převodu nemovitého majetku není v podstatě příliš nových skutečností, snad jen to, že v minulosti nebylo uzavřeno mimosoudní řízení ve věci restitučních nároků (nároky uplatňované soudní cestou byly zamítnuty) a dořešení této věci celou záležitost poněkud protahuje. Na pracovní setkání v lednu byli pozváni jednak zastupitelé města, dále pověřený ředitel říčanské nemocnice PHDr. Bártů a představitelé obou fakultních nemocnic, za Fakultní Thomayerovu nemocnici se zúčastnil ředitel Ing. Pubrdle, zástupci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se z jednání omluvili. Pozvání přijali též zdravotní rada Středočeského kraje ing. Petrík, ředitel Olivovy dětské léčebny, o.p.s., Dr. Nastuneak a ředitelka okresního střediska záchranné služby Praha-východ MUDr. Krameriusová. Postupně se jednalo o různých možnostech stabilizace a rozvoje říčanské nemocnice a o možnosti spolupráce s ostatními subjekty, jejichž zástupci se jednání zúčastnili. Jako zásadní lze brát hlavně vystoupení Ing. Petríka a Ing. Pubrdleho. Pan Ing. Petrík seznámil přítomné s rámcovou koncepcí zdravotnictví Středočeského kraje a ujistil nás, že s říčanskou nemocnicí se v celkové struktuře počítá. Ing. Pubrdle mj. zmínil fakt, že po neúspěšné fúzi obou nemocnic přistoupila fakultní nemocnice k výstavbě čtyř operačních sálů, čímž v podstatě padá jeden z důvodů zájmu ze strany této nemocnice. Nicméně nás ujistil, že nabídka Fakultní Thomayerovy nemocnice trvá. Nelze však počítat s nějakou vyšší úrovní spolupráce, kterou by muselo schválit ministerstvo zdravotnictví (případný schvalovací proces by byl neúměrně komplikovaný a nelze stanovit, kolik času by si vyžádal). Provoz nemocnice vykazuje neustále ztrátovost. Ta se pohybuje kolem půl milionu korun měsíčně a pravděpodobně jediným okamžitým řešením problému by bylo zrušení chirurgie. K tomu však zatím nechceme přistoupit, abychom zabránili výrazné ztrátě prestiže nemocnice ve vztahu k budoucím řešením a aby zůstal ušetřen komplikací i budoucí smluvní vztah s pojišťovnou. Výsledky hospodaření jsou velice podrobně shrnuty ve zprávě auditora o ověření účetní uzávěrky k 31. prosinci 2002 a tato zpráva je skutečně neradostným čtením. Celková ztráta nemocnice dosáhla ke konci roku téměř jede-

3 nácti milionů a jak se auditor ve své zprávě zmiňuje, pokud nedojde ke změnám ve struktuře nemocnice, neobejde se její provoz bez dalších významných dotací ze strany zřizovatele, tedy města. Opětovný nárůst platů zdravotnického personálu nemocnic, stanovený vládou pro rok 2003, tuto skutečnost dále komplikuje. Jaké tedy máme možnosti? V každém případě je třeba změnit statut říčanské nemocnice a příspěvkovou organizaci transformovat na nějaký jiný subjekt. Protože začlenění naší nemocnice pod velkou státní nemocnici typu Fakultní Thomayerovy nemocnice nepřipadá prakticky v úvahu a není ani z časových důvodů příliš reálné, je jednou z variant hledání provozovatele v privátní sféře. Na některé z dalších stránek Kurýra proto najdete vyhlášení výběrového řízení na provozovatele nemocnice. Zadání, které jsme pro zájemce připravili, vychází z následujících představ: Základní podmínkou je zachovat nemocnici v Říčanech a pokud možno i zachovat rozsah poskytované zdravotní péče. Ta by se měla pod vedením nového provozovatele dále zkvalitňovat a rozšiřovat o obory, které v naší nemocnici chybějí nebo jsou žádané. Rozšíření by mělo proběhnout například na úrovni nově zřízených ambulancí. Samozřejmostí je požadavek finanční nezávislosti provozovatele na případných dotacích města, aby mohl garantovat efektivní chod nemocnice. Ten se neobejde bez nutných počátečních investic. Jedině tak se postaráme o náležitou prestiž tohoto zdravotnického zařízení a jeho konkurenceschopnost, která začíná být velice důležitou podmínkou pro výsledky hospodaření. Dalším zcela zásadním požadavkem je možnost města zasahovat do nového profilu nemocnice. To by měla zabezpečit smlouva s novým provozovatelem. Město by si mělo ponechat nemovitý majetek a možnost mít své zástupce v dozorčích orgánech nově vzniklé organizace. Samozřejmě vstup nového, pravděpodobně privátního subjektu do provozu nemocnice není jedinou variantou transformace. Zabýváme se též možností, že by město bylo i nadále provozovatelem nemocnice. Pro tyto účely se zpracovává studie, která by nám měla ozřejmit, jaké jsou možnosti, jaká je jejich finanční náročnost v tomto konkrétním případě, jaké vyplynou závazky pro město jakožto současného zřizovatele a jaká doba bude potřebná k zahájení a realizaci projektu. Předpokládáme, že do konce měsíce března se nám podaří shromáždit všechny potřebné podklady a informace, aby se opravdu odpovědně dospělo k rozhodnutí, jakou podobu bude mít říčanská nemocnice v příštích letech. Ing. Zdeněk Moudrý Říčanský kurýr 3

4 Rada Města Říčany na svém zasedání 29. ledna 2003 schválila:! vypsání výběrového řízení na ředitele nemocnice! úpravy platů ředitelek školských zařízení podle nařízení vlády! jmenování předsedů, místopředsedů a členů komisí rady města! zřízení odborů a oddělení nové organizační struktury městského úřadu! ceny vodného a stočného (podrobněji v samostatném příspěvku) Rada Města Říčany na svém zasedání 12. února 2003 schválila:! komplexní součinnostní program prevence kriminality pro rok 2003! smlouvu o spolupráci s firmou Manola na bezplatné umístění videoprojekce programů BESIP a reklam do čekárny dopravně správní agendy! mandátní smlouvy na poskytování poradenské činnosti v oblasti vodního hospodářství a myslivosti Rada Města Říčany na svém zasedání 19. února 2003 schválila:! dohodu o zvýšení kvalifikace městského strážníka a úhradu školného ve výši Kč! umístění objektu masérny na soukromém pozemku 1484/1 v čistě obytné zóně! udělení výjimky z vyhlášky o konci provozní doby do 4.00 hod. denně pro MAKA bar! udělení výjimky z vyhlášky o konci provozní doby do 2.00 hod. denně pro Pohostinství u Strašidel, Strašín! udělení výjimky z vyhlášky o konci provozní doby do 3.00 hod. denně pro RENO HERNA! vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Na základě toho se mohou přihlásit fyzické i právnické osoby se žádostí o poskytnutí státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu podle obecně závazné vyhlášky Města Říčany č. 1/2000! výběrové řízení na provozovatele trhů na Masarykově náměstí 4 Říčanský kurýr

5 ! použití výtěžku tomboly pořádané na plese Sboru dobrovolných hasičů k úhradě nákladů spojených s konáním plesu! vyhlášení úmyslu pronájmu části pozemku 2/1 v k.ú. Jažlovice o výměře 64 m 2 k pěstování zeleniny! prominutí penále za opožděnou platbu nájemného za restauraci U Labutě. Nájemné již bylo uhrazeno! výstavbu elektropřípojky na poz. 573/1 v k.ú. Říčany. Poplatek podle směrnice 3/2002 je Kč! úmysl výpůjčky místnosti ve Staré radnici Sdružení zdravotně postižených! vybudování vjezdu na soukromý pozemek přes pozemky města 630/16 a 630/17! vyhlášení úmyslu výpůjčky části pozemku 890/4 v k.ú. Říčany o výměře 470 m 2 vlastníkům bytového domu za účelem údržby zeleně! uzavření smlouvy o výpůjčce domu čp. 82 (budova školy) a zahrady 1. základní škole! vyhlášení úmyslu pronájmu pozemku 710/9 o výměře 1520 m 2 v k.ú. Říčany! uzavření nájemní smlouvy na části poz. 1307/55 a 1440/17 v k.ú. Říčany, každý o výměře 2 m 2, pro umístění automatů na pitnou vodu! výpůjčku kabin na sportovním hřišti TJ Sokol Pacov této TJ! vyhlášení úmyslu pronájmu budovy čp (bývalá kotelna na sídlišti) za účelem sportovních nebo kulturních aktivit! výběrové řízení na dražebníka dražby dvou obecních bytů. Dražbu provede VP real, a.s., Praha 3! bezplatné poskytnutí sportovní haly pro Taneční akademii Tanečního studia E. Broukalové! smlouvu na přijetí finančního příspěvku na dopravu od firmy HOPI, Kč měsíčně! doporučení revokace usnesení ZMŘ č.5/01 VI/5 o demolici kiosku na koupališti Jureček! uzavření mandátních smluv na poradenské služby na úseku vodního hospodářství! uzavření nájemní smlouvy s firmou KOMPAKT, s.r.o., na pronájem automobilu Renault pro potřeby odboru sociálních a zdravotních služeb, na 6 let za cenu 1 Kč ročně! dohodu o opravě povrchů komunikací po rekonstrukci plynovodů! kácení dřevin na sídlišti Chodská! přidělení bytů v DPS Senior podle doporučení sociální a zdravotní komise doporučila:! Zastupitelstvu města vyhlásit úmysl prodeje pozemku 295/13 v k.ú. Jažlovice o výměře 108 m 2. Osadní výbor Jažlovice souhlasí Říčanský kurýr 5

6 ! Zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o věcném břemenu na umístění optokabelu do pozemků v k.ú. Voděrádky uložila:! Dopravní a Stavební komisi posoudit žádost o úpravu zastavovací studie. Jedná se o požadavek zaslepit komunikaci kolmou na Úvalskou směrem ke Kubelíkově vzala na vědomí:! informaci o vyřizování stížností občanů v 2. pololetí roku 2002! splnění závazku fy Stella Golc Pizza o úhradě dlužné částky! stížnost obyvatel ze Slunečné ulice na porušování podmínek stavebního povolení stavby V Chobotě a uložila odborům městského úřadu učinit opatření k nápravě neschválila:! úmysl výměny pozemků mezi městem Říčany a Alfa Říčany, a.s.! prodej pozemků U Hřbitova společnosti Central Group a požaduje vypracování regulačního plánu na tuto zájmovou oblast POZVÁNKA pro ř í č anskou veřejnost Miroslav Grégr, místostarosta města Řádné zasedání Zastupitelstva Města Říčany se bude konat ve středu 12. března 2003 od hodin v sále MěKS, ul. 17. listopadu 214, Říčany Ing. Zdeněk Moudrý, v.r Ing. Adriena Mrázová, v.r. Miroslav Grégr, v.r. místostarosta města starostka města místostarosta města 6 Říčanský kurýr

7 Finanční výbor a příprava rozpočtu města na rok 2003 Jaromír Jech, předseda Finančního výboru První, ryze pracovní zasedání Zastupitelstva Města Říčany po komunálních volbách proběhlo 18. prosince loňského roku. Na něm byla z hlediska přípravy rozpočtu na rok 2003 učiněna dvě zásadní rozhodnutí: nebyl schválen návrh rozpočtu připravovaný Městským úřadem Říčany bez ohledu na názory nově zvolených zastupitelů a byl zvolen Finanční výbor zastupitelstva (prozatím tříčlenný tým tvoří členové zastupitelstva pánové Jan Kadlec a Ladislav Musil za SNK, předsedou se stal Jaromír Jech za ODS). Proč zastupitelstvo neschválilo první verzi návrhu rozpočtu města na letošní rok? Z jednoho prostého, avšak silně alarmujícího důvodu. Město Říčany má, ve vztahu ke srovnatelně velkým městům České republiky, minimálně o 10 % vyšší příjmy. Na rok 2003 byly odhadnuty zhruba na 237 miliónů korun. Výdaje byly navrženy, podle principu vyrovnaného rozpočtu, rovněž na 237 miliónů korun. Investiční (neboli kapitálový) podíl na výdajích byl naplánován na přibližně 38,5 miliónů korun, což je něco přes 16 %, tedy nižší celorepublikový průměr. Avšak pozor. Do uváděných příjmů byl zahrnut i přebytek hospodaření za rok Ten činí k 31. prosinci loňského roku více než 32 miliónů korun. Lapidárně řečeno, kdyby nebylo přebytku, nemohlo by nové zastupitelstvo v podstatě investovat nic do rozvoje města podle svých volebních plánů. Nebo ještě jinak, veškeré příjmy města spolknou provozní výdaje, rozpočet se, jak se lidově říká, projí. Zastupitelstvo musí ze zákona finanční výbor ustavit. V čele musí stát zastupitel, členem výboru ale nesmí být starosta či místostarostové, stejně tak jako tajemník obecního úřadu nebo jeho zaměstnanci, kteří zabezpečují rozpočtové nebo účetní práce. Nejde o samoúčelná ustanovení. Smyslem je oddělit názory lidí městem placených, ať je to úředník nebo uvolněný funkcionář, od pohledu lidí, kteří nejsou s každodenní prací radnice spojeni. Jde o princip nezávislosti názoru. Říčanský Finanční výbor stál před nesmírně těžkým a nepopulárním úkolem. Jiné cesty ale nebylo, nemá li toto zastupitelstvo hrát jen zanedbatelnou roli. Výbor musel navrhnout způsob, jak docílit případných úspor ve výdajové části rozpočtu, aby zastupitelstvo mohlo, na základě názorů, stanovisek a připomínek komisí městské rady (tedy ve spolupráci s občany města) úspory na běžných výdajích věnovat uvážlivě a postupně na investiční akce, na plnění volebních příslibů. Nakonec se přiklonil k systému, který je jednoduchý a který použila celá řada jiných obcí a měst. Stručné zásady lze shrnout následovně: " Z návrhu rozpočtu, připraveného městským úřadem, se vyčlení tzv. mandatorní (povinné) výdaje (například platy učitelů, dotace státu na učební pomůcky, výplata sociálních dávek atd.). Tyto výdaje se nekrátí. Říčanský kurýr 7

8 " Z návrhu se vyčlení rovněž ty výdaje, které jsou založeny na podkladě smluv města s dalším subjektem. Rovněž tyto výdaje se nekrátí. " Z návrhu se vyčlení veškeré investice navrhované bývalým vedením města, s nimiž se ještě nezačalo. O jejich případném opětovném zařazení rozhodne nové zastupitelstvo " Ostatní výdajové položky budou sníženy o 16 % s výjimkou Informačního centra, Městského muzea v Říčanech, Městského kulturního střediska a Okresní knihovny, kde budou sníženy o 20 %. " Žádost o opětovné zařazení výdajů musí být podložena hodnověrnou argumentací. Odůvodnění pro zvolený postup je založeno na zásadě, podle které budou zaměstnanci úřadu (příspěvkových organizací atd.) nuceni dokládat v jednotlivých případech nutnost zvýšení výdajů. Opačný postup totiž, že by zastupitelé nebo radní dokládali úřadu neoprávněnou výši finančních výdajů na provoz, je technicky nemožný a v podstatě nerealizovatelný. Členové Finančního výboru se shodli i na tom, že finanční prostředky, které budou uspořeny plošným snížením provozních výdajů o 16 % či 20 %, je nutné vynakládat na jiné aktivity obezřetně a podle určitého harmonogramu. Pro příslušné odbory městského úřadu či pro příspěvkové organizace se musí ponechat prostor k předložení jejich pozměňovacích návrhů, kterými by mohly odůvodnit své požadavky. Proto členové výboru zpracovali návrh metodického pokynu, který doporučuje princip šetrnosti komisím rady a vlastně i zastupitelům při úvahách, kam ušetřené peníze investovat. Nemá smyslu si nic namlouvat. Jakékoli snahy šetřit jsou nepopulární. Zvykne li si kdokoli z nás na štědrou ruku veřejného rozpočtu, těžko se utahuje opasek. Jistě se budou v této souvislosti šířit fámy, katastrofické scénáře. Nezbývá proto než zopakovat, co je cílem práce Finančního výboru. Docílit co nejvyšší hospodárnosti města v provozu úřadu a na městský rozpočet napojených institucí a co nejvíce ušetřených peněz pak věnovat do rozvoje města podle potřeb jeho občanů. Vodné a stočné v roce 2003 VODNÉ cena za dodávku 1 m 3 pitné vody bez DPH... 27,05 Kč STOČNÉ cena za odvedení 1 m 3 splaškových vod bez DPH... 15,97 Kč CENA CELKEM bez DPH 43,02 Kč/m 3, včetně DPH... 45,17 Kč Cenu vodného a stočného schválila Rady Města Říčan 29. ledna 2003 pod číslem usnesení a je platná od ledna Vyšší cena vodného je dána zvýšením ceny nakupované vody od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a zvýšením zákonných poplatků za odebrané množství podzemní vody z vlastních zdrojů města. 8 Říčanský kurýr

9 Cenu stočného ovlivňují zvýšené poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (podle zákona 254/2001 Sb.) a nákladnější likvidace kalů z čistírny odpadních vod (v souladu se zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou Ministerstva životního prostředí). Pavel Svoboda, odbor komunálních služeb Doplňující informace Rada města dvakrát zamítla návrh Vodovodů a kanalizací na zvýšení vodného a stočného. Při předložení třetího návrhu na zdražení se dozvěděla, že v případě, že neschválí cenu vypočítanou firmou VaK a bude trvat na ceně nižší, musí ze svého rozpočtu doplatit rozdíl mezi cenou firmy VaK a cenou odsouhlasenou. Proto zvýšení schválila. mb Kdo je v komisích městské rady? Zatímco městské zastupitelstvo si zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory (o obsazení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva jsme informovali v minulém čísle Kurýra), rada si může zřizovat jako iniciativní a poradní orgány různé komise. Rada Města Říčany na základě vyjádřeného zájmu občanů města v souladu s 102 odst. 2h) zák. č. 128/2000 Sb. jmenovala předsedy, místopředsedy a členy těchto komisí: 1. Komise bezpečnostní Předseda - Jolana Wohlmutová Místopředseda - Petr Brož - Petr Kedzior - Dušan Kantůrek - Radek Skřivánek - Petr Kubicek 2. Komise mediální Předseda - Martina Blahníková Místopředseda - Martin Kudrna - Jiří Černohorský - Milan Procházka - Yvona Hněvsová - Jan Luxenburk - Dana Hadrabová - Jolana Melicharová 3. Komise dopravní Předseda - Petr Šrámek Místopředseda - Pavel Opatřil - Roman Pátek - Pavel Charvát - Vladimír Dvořák - Přemysl Douša - František Smetana - František Tydlitat - Ladislav Štuksa - Jan Kokrhoun 4. Komise kulturní a letopisecká Předseda - Karel Pokorný Místopředseda - Jan Simon - Olga Hudečková - David Kulhan Říčanský kurýr 9

10 - Marie Pillveinová - Jiří Šuba - Dalibor Hofta - Radana Šimčíková - Ladislav Musil - Šárka Barešová 5. Komise Sportovní Předseda - Ladislav Musil Místopředseda - David Frydrych - Zdeněk Vávra - Mirko Veselý - Jaroslava Tůmová - Pavel Svoboda - František Říha - Karel Pech - Milan Čížek - Karel Masopust - Lenka Schickerová - Petr Semerád - Jaromír Jech 6. Komise školská Předseda - Hana Špačková Místopředseda - Miloslava Pangrácová - Martina Blahníková - Jan Simon - Jana Pátková - Jana Vitališová - Jana Slámová - Dana Hadrabová - Jindřich Zdeněk - Svatava Škroníčková - Jana Helebrantová - Petr Dušek - Eva Hlubučková - Petr Suda 7. Komise životního prostředí Předseda - Zdeněk Moudrý Místopředseda - Jakub Jech - Věra Mátlová - Josef Macháček - Alena Cibulková - Otto Komárek - Miloš Macinauer - Jiří Novák - Miroslav Doubrava - Hana Polánská - Zdeněk Kremer - Jiří Pánek - Lucie Nejedlá - Hana Zavadilová - Petr Sklenička 8. Komise sociální a zdravotnická Předseda - Rostislav Broukal Místopředseda - Pavla Maláková - Alena Cibulková - Blanka Šímová - Irena Moudrá - Marie Beková - Ladislav Jaroš - Zdeněk Černovský - Jiří Pánek - Jana Žvejkalová - Dagmar Čiháčková 9. Komise stavební Předseda - Miroslav Grégr Místopředseda - Zdeněk Vávra Místopředseda - Pavel Moravec - Dalibor Hofta - Jaroslav Egide - Jan Kadlec - Jiří Premus - Iveta Jiroutová - Vladimír Brázda - Oldřich Primus - Pavel Bláha - Jiří Škába - Martin Poupě 10 Říčanský kurýr

11 - Helena Krásničanová - Jaroslav Richter - Petr Wolgemuth - Miroslav Bejda - Jitka Kubickova - Antonín Doležal - Vladimír Sojka - Roman Kalný - Zbyněk Miksa Obsazení komisí nemusí být definitivní. Občané, kteří projevili zájem později, budou jmenováni dodatečně. Město v Říčany oznamuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na provozovatele nemocnice v Říčanech Zájemce o provozování nemocnice v Říčanech zašle poštou v zalepené obálce v termínu do , případně podá v zalepené obálce na podatelně Městského úřadu v Říčanech, Masarykovo náměstí 53, Říčany, svoji nabídku. Obálku označí heslem PROVOZOVATEL NEMOCNICE. Nabídka musí obsahovat: 1. Dlouhodobý projekt na provoz nemocnice v Říčanech, a to minimálně na dobu 10 let. Součástí projektu musí být stanovení rozsahu poskytování zdravotní péče, a to po celou dobu projektu, včetně programu jejího zkvalitňování a zvyšování prestiže nemocnice. 2. Oprávnění k činnosti provozování zdravotnického zařízení. 3. Reference o dosavadní činnosti zájemce v oboru zdravotnictví. 4. Doložení finančních zdrojů a jejich kvantifikace, ze kterých bude provoz nemocnice financován, a to bez finanční účasti Města Říčany. 5. Návrh smluvního vztahu, jeho formy a rozsahu, který by následně upravoval vztah mezi městem a provozovatelem, a to ve formě úplného návrhu smlouvy. 6. ové, případně i další spojení na zájemce. Potenciální zájemce se může s žádostí o informace ohledně výchozího stavu zdravotnického zařízení nemocnice v Říčanech obrátit na místostarostu města Ing. Zdeňka Moudrého, a to telefonicky na čísle popřípadě prostřednictvím u na adrese Město Říčany si vyhrazuje právo požadovat po zájemcích doplnění či další specifikaci jimi předložených nabídek, stejně jako právo na zrušení výběrového řízení. Otevírání obálek s nabídkami proběhne v týdnu od do , konkrétní termín bude zájemcům sdělen prostřednictvím kontaktního u. V Říčanech Ing. Zdeněk Moudrý, místostarosta města Říčanský kurýr 11

12 Město v Říčany oznamuje v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci vedoucí Odboru dopravně správních agend a silničního hospodářství Městského úřadu v Říčanech Druh náplň práce: Vedení odboru dopravně správních agend a silničního hospodářství, především pak metodické vedení podřízených pracovníku odboru, tedy evidence vozidel, evidence řidičských průkazů, silniční přestupky, silniční agenda silnic 2. a 3.tř., technická způsobilost vozidel, autoškola. Náplní práce vedoucího odboru je především řešení složitých případů. Místo výkonu práce: Detašované pracoviště Městského úřadu v Říčanech, budova Alfa, a.s. Interiér, Černokostelecká 1623, Říčany Platová třída: Uchazeč, bude li vybrán, bude zařazen do platové třídy č. 9. Stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven podle započitatelné délky dosavadní praxe. Požadavky na uchazeče: # VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe ekonomického či dopravního směru # schopnost řídit kolektiv pracovníků # bezúhonnost (viz 4 odst. 2 a 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů) # flexibilita a pracovní nasazení # znalost práce na PC Word, Excel, OS Windows 9x, 2000, XP, internet, e mail # absolvovaná odborná způsobilost v oboru výhodou # zkušenosti s prací ve státní správě či samosprávě výhodou Uchazeč podá písemnou přihlášku, splňující níže uvedené náležitosti, osobně na podatelnu Městského úřadu nebo ji zašle poštou na adresu Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí 53, Říčany s označením výběrové řízení. Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) kontaktní adresa, f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana, g) datum a podpis uchazeče. 12 Říčanský kurýr

13 K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) doklad o bezúhonnosti. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, se úředníkem může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon dané činnosti. Lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení končí dnem Termín a místo výběrového řízení: od hod v kanceláři tajemníka MěÚ. V Říčanech dne: Petr MAJER, tajemník Městského úřadu Říčany Město v Říčany oznamuje v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci vedoucí Odboru stavební úřad Městského úřadu v Říčanech. Druh náplň práce: Vedení odboru stavební úřad, především pak vyřizování stížností, petic, oznámení, metodické vedení podřízených pracovníků odboru, státní stavební dohled, územní řízení ve zvlášť složitých případech, řízení o opravných prostředcích uplatněných proti rozhodnutí stavebního odboru a řízení ve věcech vodohospodářské agendy. Místo výkonu práce: Detašované pracoviště Městského úřadu v Říčanech, Melantrichova 2000, Říčany. Platová třída: Uchazeč, bude li vybrán, bude zařazen do platové třídy č. 9. Stupeň platové třídy bude vybranému uchazeči stanoven podle započitatelné délky dosavadní praxe. Požadavky na uchazeče: # VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe stavebního směru # schopnost řídit kolektiv pracovníků Říčanský kurýr 13

14 # bezúhonnost (viz 4 odst. 2 a 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů) # flexibilita a pracovní nasazení # znalost práce na PC Word, Excel, OS Windows 9x, 2000, XP, internet, e mail # zkušenosti s prací na stavebním úřadě či stavebnictví výhodou # absolvovaná odborná způsobilost v oboru výhodou Uchazeč podá písemnou přihlášku, splňující níže uvedené náležitosti, osobně na podatelnu Městského úřadu nebo ji zašle poštou na adresu Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí 53, Říčany s označením výběrové řízení. Náležitosti přihlášky: a) jméno, příjmení a titul uchazeče, b) datum a místo narození uchazeče, c) státní příslušnost uchazeče, d) místo trvalého pobytu uchazeče, e) kontaktní adresa, f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana, g) datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí tyto doklady: a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) doklad o bezúhonnosti. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, se úředníkem může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon dané činnosti. Lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení končí dnem Termín a místo výběrového řízení: od hod. v kanceláři tajemníka MěÚ. V Říčanech dne: Petr Majer, tajemník Městského úřadu Říčany 14 Říčanský kurýr

15 Rada Města Říčany na svém jednání v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Říčany č. 1/2000 o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení Města Říčany a o jeho použití vyh1ašuje VÝBĚROVE ŘÍZENÍ na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Říčany. Podmínky: # O poskytnutí půjčky z fondu mohou žádat všichni vlastníci (fyzické i právnické osoby) bytových domů a bytů na území města. # Bytovým domem se rozumí budova, která je zapsána do katastru nemovitostí jako objekt bydlení. # Půjčku lze použít na obnovu střechy, fasády domu, rekonstrukce okenních a dveřních otvorů, oplechování, a to u domu staršího 10 let. Objekt, na který je žádáno o půjčku, musí být pojištěn. # Maximální výše půjčky činí Kč na bytový dům a bude ji možno čerpat pouze do konce roku # Maximální lhůta splatnosti je stanovena na 5 let. # Výše úroku z půjčky je stanovena na 5 %. # Záruky na poskytnutou půjčku se požadují ve formě zajištění dvou ručitelů. # Finanční prostředky se na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí půjčky převádí na účet dlužníka, a to po doložení dokladů o vyčerpání nákladů na příslušnou akci ve výši 25 % rozpočtových nákladů na tuto akci. Přihláška do výběrového řízení se podává formou vyplněné žádosti, kterou si lze vyzvednout v informačním centru nebo na finančním odboru Městského úřadu Říčany, Masarykovo náměstí čp. 53, Říčany. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví do 30 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení. Po ukončení této lhůty komise, jmenovaná Radou Města Říčany, vyhodnotí předložené žádosti o půjčku a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení. V případě, že předložená žádost nebude splňovat podmínky stanovené ve výběrovém řízení, bude vyřazena. Rada Města Říčany zhodnotí závěry komise a doporučí Zastupitelstvu Města Říčany schválit výsledky výběrového řízení, a to na jeho nejbližším zasedání. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně písemně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Ing. Adriena Mrázová, starostka města Říčanský kurýr 15

16 16 Říčanský kurýr

17 KRÁTCE $ Městský úřad má nového tajemníka Petr Majer se narodil v roce 1974 v Příbrami. V letech vystudoval gymnázium se zaměřením na výpočetní techniku. Pokračoval studiem na 1. soukromé pětileté obchodní akademii v Praze, kde získal úplné odborné ekonomické vzdělání, po jehož absolvování a splnění základní vojenské služby pracoval nejprve jako ekonom ve stavebnictví a v posledních letech ve státní správě, v resortu Ministerstva financí ČR. Od února letošního roku je tajemníkem Městského úřadu v Říčanech. -g- $ Přestavba budovy staré radnice. Pro rozšířenou agendu městského úřadu bylo nutné najít pracoviště. Jedním z nich je i budova staré radnice na Masarykově náměstí. Výběrové řízení k úpravám vyhlásilo ještě minulé vedení radnice, které vybralo i vítěze. S firmou Skanska nové vedení podepsalo již hotové smlouvy a se stavbou se začalo neprodleně. Stavební dozor má pan Halamka, zaměstnanec městského úřadu. Chystané prostory jsou pro fungování úřadu naprostou nezbytností. -mb- $ Dopravní agenda s frontami. Dlouhé, až dvouhodinové fronty na úseku evidence vozidel jsou velkým problémem. Co předcházelo přestěhování této agendy z Prahy do Říčan na pracoviště Alfa, a.s. - Interiér? Minulé vedení radnice rozhodlo, že ji umístí do budovy na Kolovratské ulici do bývalého učiliště. Na tento objekt je ale řadu let vyhlášen demoliční výměr a město by do něj muselo investovat miliony. Nové vedení proto hledalo jiná řešení a nalezlo volné prostory právě v Interiéru na Černokostelecké ulici, kde je dostatečně velké parkoviště. Objekt je zabezpečen kamerami i ostrahou, takže jako prozatímní řešení vyhovuje. Chvíle čekání se město snažilo ulehčit alespoň umístěním automatů s občerstvením. Než se problém uspokojivě vyřeší, žádá občany o trpělivost. -mb- $ Záchranná služba. Fámy o tom, co se bude či nebude rušit, nás zavedly za MUDr. Alenou Krameriusovou, ředitelkou Okresního střediska záchranné služby Praha východ. Zjistili jsme tyto skutečnosti: Především je třeba rozlišovat mezi záchrannou službou a lékařskou službou první pomoci. Lékařská služba první pomoci bude v rámci Středočeského kraje zredukována na polovinu. Říčany však zůstávají městem, v němž se bude tato služba poskytovat i nadále. Tato redukce se nás tedy netýká. Záchranná služba bude fungovat stejně Říčanský kurýr 17

18 jako doposud, to znamená, že občané mohou i nadále volat na tísňovou linku 155 a vždy se dovolají pomoci. Dispečerka potom rozhodne, kam bude pacient podle závažnosti případu a dostupnosti potřebného ošetření odvezen. -mb- $ 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů již tradičně otevírá ve školním roce 2003/2004 I. základní škola Říčany, Masarykovo náměstí 71. Přijímací zkoušky do matematické třídy se konají ve středu 14. května v 8.10 hod. v budově I. ZŠ za kostelem. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, přezůvky. Přijímací zkoušky probíhají formou matematického testu, kterým se zjišťuje logické myšlení a představivost. Dále se přihlíží ke známkám na vysvědčení (1. pol. 5. roč.). Přihlášky je třeba zaslat do 2. května. Informace na tel. čísle sš- $ Doplňují se fotbalové třídy ( ročník). Přijímací zkoušky se konají ve středu 14. května nebo 21. května (náhradní termín). Sraz žáků je před budovou I. ZŠ od do hod. Žáci budou mít sportovní oblečení a obuv. Za dostatečnou přihlášku se považuje soupiska z kmenové školy s kopiemi posledního pololetního vysvědčení nebo jednotlivé přihlášky od rodičů s uvedenými kopiemi. Přihlášky je třeba zaslat do 2. května. Informace na tel. čísle sš- $ Zápis dětí do mateřských škol se uskuteční ve středu a ve čtvrtek 19. a 20. března od do hod. Toto oznámení se týká tří mateřských škol, a to MŠ Štefánikova ul., MŠ Čtyřlístek, Domažlická ul. a MŠ Srdíčko, ul. E. Beneše. -s- $ Oddíl sportovní gymnastiky pořádá nábor děvčat narozených v letech 1997, Děvčata, která mají zájem, se mohou s cvičebním úborem dostavit v pátek 7. března do tělocvičny I. základní školy Říčany, Masarykovo nám. 71 (u kostela) v 17 hodin. -sg- $ Náboženská obec Církve čs. husitské oznamuje, že z technických důvodů bylo zrušeno sběrné středisko Diakonie v Říčanech. Nadále funguje sběrné středisko v Husově sboru Církve československé husitské v Mnichovicích, Pražská ulice. Věci je možno přinášet každou neděli v hodin nebo vyzvednout klíče v místní knihovně (naproti Husově sboru) v úterý, čtvrtek a pátek hodin. Věci skládejte ve vestibulu sboru. Vzhledem k tomu, že se 18 Říčanský kurýr

19 věci převážejí systémem nákladní auto - vagon - nákladní auto - sklad, zabalte je tak, aby se cestou nerozsypaly. Pozor z hygienických důvodů se už nesbírají boty! Bohoslužby v modlitebně CČSH v Říčanech se konají každou neděli v V nedělních promluvách se vykládá Starý zákon a jeho význam pro každého člověka. -mp- Tiskové opravy V informaci Zastupitelstvo 18. prosince 2002 zveřejněné v lednovém Kurýru jsme mylně uvedli ve výčtu nepřítomných Ing. Posoldu, ačkoli se zasedání zastupitelstva řádně zúčastnil. Tímto se Ing. Posoldovi omlouváme. M. Grégr, místostarosta Text Co se pro naše občany změnilo v územní veřejné správě, který redakce Kurýra obdržela a otiskla v minulém čísle, obsahoval nepřesnosti. Uvádíme správné znění a za autora se omlouváme. NA ÚSEKU SPRÁVNÍCH AGEND pracoviště: Budova Alfa, a.s. Interiér, Černokostelecká 1623, 8. patro $ vydávání občanských průkazů, tel $ vydávání cestovních pasů, tel $ evidence obyvatel, tel Toto pracoviště se nezabývá povolováním matričních zápisů ani podporou výkonu práv příslušníků romské komunity. -pel- Dům s pečovatelskou službou Senior Komenského nám. 1850, Říčany nabízí k pronájmu garážová stání - cena Kč měsíčně v nové dostavbě DPS - vjezd z ul. Třebízského. Zájemcům rádi poskytneme podrobné informace o pronájmu na non-stop telefonním čísle , a Říčanský kurýr 19

20 BEZPEČNOST V ŘÍČANSKÉM REGIONU Prevence proti kriminalitě MĚSTSKÁ POLICIE ŘÍČANY vás bude každý měsíc na stránkách ŘÍČANSKÉHO KURÝRU seznamovat s důležitými informacemi v souvislosti s bezpečností města, respektive celého regionu. Naše informace nebudou mít pouze charakter nezáživných statistik, které vás sice informují, ale samy o sobě nepomáhají. Naleznete tu každý měsíc praktické rady a informace související s prevencí kriminality. $ Měsíční téma bude pravidelně připravovat skupina odborníků. $ Chceme vás informovat o opatřeních přijatých ke zlepšení bezpečnosti ve městě Říčany a programech prevence kriminality. $ Budete-li mít nějaké náměty, týkající se bezpečnostní problematiky, napište nám nebo zatelefonujte. Budeme se vám věnovat buď individuálně, nebo prostřednictvím stránek tohoto časopisu. Nová a aktuální čísla Městské policie Říčany: Telefon: Poštovní schránka: MĚSTSKÁ POLICIE Náměty od občanů. Je umístěna před vchodem do budovy se sídlem Městské policie na adrese Říčany, Olivova Říčanský kurýr

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce Vedoucího úřadu tajemníka Městského úřadu Kolín. Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 25. 11. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu

MĚSTO LIBOCHOVICE. Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, Libochovice. Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu MĚSTO LIBOCHOVICE Městský úřad Libochovice, nám. 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice Bc. Petr Hlavička, tajemník městského úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Libochovice Městský úřad

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 14.12.2016 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1

Sjednaný druh práce: konzultant / konzultantka pro administraci projektů, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 O vytvoření a použití prostředků Účelového fondu rozvoje bydlení obce Nučice -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle 5 odst. 1 a 2 zákona e. 106/1999

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví. ČI. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclaví ČI. 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Břeclavi se v souladu s 84 odst. 4 a 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ. Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY. Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje OLOMOUCKÝ KRAJ Specifikace oblasti podpory PREVENCE KRIMINALITY Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Město Týn nad Vltavou. nám. Míru 2, Týn nad Vltavou. Dotační program zpracovala:

Město Týn nad Vltavou. nám. Míru 2, Týn nad Vltavou. Dotační program zpracovala: Dotační program města Týn nad Vltavou na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí) Jednotka: Adresa: Město Týn nad Vltavou nám.

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 23. 12. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více