KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001

2 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky, spo. s r.o. - Nadatur, 2001 Knižnice dokumentù Evropské unie vztahujících se k dopravì, svazek 88 ISBN

3 Bíá kniha OBSAH OBECNÉ ZÁSADY POLITIK V RÁMCI BÍLÉ KNIHY... 8 ÈÁST JEDNA: ZMÌNA DISPROPORCÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI DRUHY DOPRAVY I. REGULOVANÁ HOSPODÁØSKÁ SOUTÌŽ A. Zepšení kvaity v sinièní dopravì Restrukturaizace, kterou je tøeba provést Pøedpisy, jež je tøeba zavést Zpøísnìní kontro a sankcí B. Revitaizace žeeznic Integrace žeeznièní dopravy do vnitøního trhu Zajištìní optimáního využití infrastruktury Modernizace dopravních sužeb C. Kontroa rùstu etecké dopravy Øešení kongescí vzdušného prostoru Pøehodnocení kapacity a využití etiš Øešení disproporcí mezi rùstem etecké dopravy a ochranou životního prostøedí Dodržování bezpeènostních standardù II. VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ DOPRAVY A. Vzájemné propojení námoøní, vnitrozemské vodní a žeeznièní dopravy Vytvoøení námoøních koridorù Nabídka inovaèních dopravních sužeb B. Podpora pøi zavádìní intermodáních sužeb: nový program Marco Poo C. Vytvoøení pøíznivých technických podmínek Podpora vzniku integraèních subjektù v obasti nákadní dopravy Standardizace kontejnerù a výmìnných skøíní ÈÁST DVA: ELIMINACE DOPRAVNÌ PØETÍŽENÝCH MÍST I. UVOLNÌNÍ HLAVNÍCH TAHÙ A. K mutimodáním koridorùm s prioritou pro nákadní dopravu B. Sí vysokorychostní osobní dopravy C. Zepšení dopravních podmínek D. Havní infrastrukturní projekty Dokonèení apských tahù Snadnìjší prùjezd pøes Pyreneje Spuštìní nových prioritních projektù Zepšení bezpeènosti v tuneech

4 Bíá kniha II. PROBLÉM FINANCOVÁNÍ A. Omezené veøejné rozpoèty B. Zajiš ování soukromých investorù C. Inovaèní pøístup: kombinace finanèních zdrojù ÈÁST TØI: UŽIVATELÉ JAKO ÚSTØEDNÍ BOD DOPRAVNÍ POLITIKY I. NEBEZPEÈNÉ SILNICE A. Každý den umírají na sinicích idé: smrtených úrazù roènì B. Snížení poètu smrtených úrazù na poovinu Harmonizace sankcí Nové technoogie pro zepšenou bezpeènost sinic II. SKUTEÈNOSTI, JEŽ STOJÍ ZA NÁKLADY PRO UŽIVATELE A. K postupnému zpopatòování použití infrastruktury Cenová struktura, která odráží nákady pro Spoeèenství Vysoký poèet pøedpisù Potøeba urèitého rámce Spoeèenství B. Potøeba harmonizace daní z pohonných hmot III. DOPRAVA S LIDSKOU TVÁØÍ A. Intermodaita pro idi Integrované jízdenkové systémy Odbavení zavazade Kontinuita cest B. Práva a povinnosti uživateù Práva uživateù Povinnosti uživateù Vysoce kvaitní veøejná sužba Racionaizace mìstské dopravy A. Diverzifikovaná energie pro dopravu Stanovení nového reguaèního rámce pro aternativní paiva Podpora poptávky experimentání cestou B. Podpora dobrých zkušeností ÈÁST ÈTYØI: ZVLÁDNUTÍ GLOBALIZACE DOPRAVY I. ROZŠÍØENÍM VZNIKNE NOVÁ SITUACE A. Otázka infrastruktury B. Pøíežitost, kterou nabízí rozvinutá žeeznièní sí C. Nová dimenze pro bezpeènost odní dopravy

5 Bíá kniha II. ROZŠÍØENÁ EVROPA MUSÍ BÝT ASERTIVNÌJŠÍ NA SVÌTOVÉ SCÉNÌ A. Jednotný has pro Evropskou unii v mezinárodních orgánech B. Naéhavá potøeba externí dimenze pro eteckou dopravu C. Gaieo: kíèová potøeba gobáního programu ZÁVÌRY: ÈAS ROZHODNOUT PØÍLOHY I. PØÍLOHA I: AKÈNÍ PROGRAM II. PØÍLOHA II: UKAZATELE A KVANTITATIVNÍ PØEHLEDY III. PØÍLOHA III: PROJEKTY PØEDLOŽENÉ ÈLENSKÝMI STÁTY A PROVÌØOVANÉ KOMISÍ PRO ZAHRNUTÍ DO SEZNAMU SPECIFICKÝCH PROJEKTÙ (TZV. ESSENSKÝ SEZNAM ) IV. PØÍLOHA IV: SMÌRY TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Tabuka 1 Povoené rychostní imity a hadiny akohou v krvi v zemích EU Tabuka 2 Tabuka 3 Externí a infrastrukturní nákady (v eurech) tìžkých nákadních vozide jedoucích 100 km na dánici s maým provozem Nákady a popatky (v eurech) za tìžká nákadní vozida jedoucí 100 km na zpopatnìné dánici s maým provozem Obrázek 1 Osobní doprava: výkony pode druhu dopravy ( ) Obrázek 2 Nákadní doprava: výkony pode druhu dopravy ( ) Obrázek 3 Kontejneroví pøepravci a konvoje Obrázek 4 Viv vysokorychostní žeeznièní dopravy Obrázek 5 Omezení sinièních emisí jako dùsedek smìrnic pro pohonné hmoty Obrázek 6 Mezinárodní sinièní nákadní doprava: nákady na kiometr (1998) Seznam odkazù na mapy Mapa 1: Mapa havních žeeznièních eektrifikovaných tratí v Evropì Mapa 2: Mapa transevropské sítì žeeznièní nákadní dopravy Mapa 3: Mapa havních prùmysových pøístavù v Evropì Mapa 4: Mapa sítì vnitrozemské vodní pøepravy v Evropì Mapa 5: Mapa specifických projektù pøijatých v roce 1996 (tzv. Essenský seznam) Mapa 6: Mapa potenciáních specifických projektù Pøíoha: Mapa

6 Bíá kniha OBECNÉ ZÁSADY POLITIK V RÁMCI BÍLÉ KNIHY Doprava je jedním z kíèových faktorù v moderních ekonomikách. Existuje však trvaý protikad mezi spoeèností, která požaduje stáe vìtší mobiitu, a veøejným mínìním, které je stáe ménì toerantní vùèi chronickým zpoždìním a nízké kvaitì nìkterých dopravních sužeb. Vzhedem k tomu, že poptávka po dopravì neustáe roste, nemùže se reakce Spoeèenství omezit pouze na budování nové infrastruktury a otvírání trhù. Je tøeba optimaizovat dopravní systém tak, aby spòova požadavky rozšíøení a udržiteného rozvoje, jak je uvedeno v závìrech zasedání Evropské rady v Göteborgu. Moderní dopravní systém musí být udržitený z hospodáøského, sociáního, jakož i ekoogického hediska. Pány pro budoucnost dopravního sektoru musejí brát zøete na jeho hospodáøský význam. Cekové výdaje dosahují pøibižnì 1 biionu euro, což je více než 10% hrubého domácího produktu. Tento sektor poskytuje zamìstnání více než 10 miionùm idí. Zahrnuje infrastrukturu a technoogie, jejichž cena pro spoeènost je taková, že o jeho významu neze pochybovat. Právì z dùvodu rozsahu investic v obasti dopravy a její významné roi v obasti hospodáøského rùstu zajistii autoøi Øímské smouvy vytvoøení spoeèné dopravní poitiky s jejími vastními specifickými pravidy. I. Smíšené pnìní spoeèné dopravní poitiky Po douhou dobu nebyo Evropské spoeèenství schopno èi ochotno reaizovat spoeènou dopravní poitiku uvedenou v Øímské smouvì. Po témìø 30 et nebya Rada ministrù schopna pøevést návrhy Komise do reáné praxe. Až v roce 1985, kdy Soudní dvùr rozhod, že Rada v této vìci nic nepodnika, musey èenské státy akceptovat, že Spoeèenství mùže vytváøet egisativní nástroje v této obasti. Pozdìji Maastrichtská smouva posíia poitické, institucionání a rozpoètové zákady pro dopravní poitiku. Na jedné stranì bya jednomysnost v zásadì nahrazena kvaifikovanou vìtšinou, i když v praxi bya u rozhodnutí Rady stáe zøetená tendence k jednomysnosti. Evropský parament je v dùsedku svých pravomocí v rámci spourozhodovacího postupu též dùežitým spojovacím èánkem v rozhodovacím procesu, jak se ukázao v prosinci 2000 díky jeho historickému rozhodnutí pnì otevøít trh v obasti žeeznièní nákadní dopravy v roce Navíc Maastrichtská smouva zahrnovaa koncepci transevropské sítì, která umožòovaa pøijít s urèitým pánem pro dopravní infrastrukturu na evropské úrovni s pomocí finanèních zdrojù Spoeèenství. Ve svìte tohoto vývoje bya v prosinci 1992 vydána první Bíá kniha Komise o budoucím vývoji spoeèné dopravní poitiky. Havní zásadou tohoto dokumentu byo otevøení dopravního trhu. V prùbìhu upynuých zhruba 10 et byo tohoto cíe v obecném rámci dosaženo až na sektor žeeznièní dopravy. Nyní již kamiony nejsou nuceny vracet se prázdné z reaizace mezinárodních zásiek. Mohou dokonce nakádat a pøepravovat zboží v rámci jiného èenského státu, než je jejich zemì pùvodu. Využití kabotážních sužeb v sinièní dopravì se stao reaitou. Letecká doprava bya otevøena konkurenci, kterou nyní nikdo nezpochybòuje, zváštì proto, že naše úrovnì bezpeènosti jsou v souèasné dobì nejepší na svìtì. Toto otevøení prospìo nejvíce danému sektoru a z tohoto dùvodu by v Evropì rùst etecké dopravy rychejší než rùst ekonomiky. První skuteèný posun ve spoeèné dopravní poitice pøines výrazný pokes spotøebiteských cen ve spojení s vyšší kvaitou poskytovaných sužeb a vìtšími možnostmi výbìru, a tudíž ve skuteènosti zmìni životní sty a spotøební zvyky evropských obèanù. Osobní mobiita, která vzrosta ze 17 km dennì v roce 1970 na 35 km v roce 1998, je nyní více èi ménì považována za urèité získané právo. Druhým projevem této poitiky by vede výsedkù výzkumných rámcových programù vývoj nejmodernìjších technik v evropském rámci interoperabiity. Projekty zahájené koncem 80. et nyní pøinášejí ovoce, jak mùžeme symboicky doožit na pøíkadu transevropské vysokorychostní žeeznièní sítì a programu družicové navigace Gaieo. Je však poitováníhodnou skuteèností, že moderní techniky a infrastruktura nešy vždy ruku v ruce s modernizací podnikového øízení, a to zejména v pøípadì žeeznièních spoeèností. I pøes úspìšné otevøení dopravního trhu, k nìmuž došo v prùbìhu upynuých deseti et, zùstává skuteèností, že dokonèení vnitøního trhu znamená, že je vemi obtížné akceptovat narušování hospodáøské soutìže, k nìmuž dochází v dùsedku nedostateèné harmonizace ve fiskání a sociání obasti. Skuteènost, že dosud nedošo k žádnému harmonickému vývoji spoeèné dopravní poitiky, je dùvodem souèasných probémù, jako napø.: nerovnomìrný rùst rùzných druhù dopravy. Pøestože tato nerovnomìrnost odráží skuteènost, že nìkteré druhy dopravy se épe pøizpùsobiy potøebám moderní ekonomiky, je rovnìž pøíznakem toho, že ne všechny externí nákady byy zahrnuty do ceny dopravy a že urèitá spoeèenská a bezpeènostní reguaèní opatøení 8

7 Bíá kniha II. nebya respektována, zejména v sinièní dopravì. V dùsedku toho sinièní pøeprava nyní zaujímá podí pøedstavující 44% trhu nákadní pøepravy ve srovnání se 41% pøipadajícími na krátkou námoøní pøepravu, 8% na žeeznièní pøepravu a 4% na vnitrozemskou vodní pøepravu. Dominantní podí sinièní dopravy je ještì zøetenìjší v obasti osobní dopravy, kde sinice dosahuje 79% trhu, zatímco etecká doprava se svými 5% pomau pøedstihuje žeeznièní dopravu, která dosáha nanejvýš 6%; kongesce na havních sinièních a žeeznièních tazích, ve mìstech a na etištích; škodivé vivy na životní prostøedí a veøejné zdraví a samozøejmì veký poèet obìtí sinièních dopravních nehod. Kongesce: viv disproporcí mezi jednotivými druhy dopravy Bìhem 90. et zaèaa Evropa trpìt kongescemi v urèitých obastech a na urèitých tazích. V souèasné dobì hrozí, že tento probém povede k narušení hospodáøské konkurenceschopnosti. Kongesce v centráních obastech jde kupodivu ruku v ruce s rostoucí izoací periferních regionù, kde existuje skuteèná potøeba zepšit spojení s centráními trhy, aby byo možno zajistit regionání kohezi uvnitø Evropské unie. Je možno parafrázovat známé rèení o centraizaci, v jehož duchu je Evropská unie ohrožena apopexií v centru a paraýzou v okrajových obastech. Bíá kniha o rùstu, konkurenceschopnosti a zamìstnanosti z roku 1993 pøinesa násedující vážné varování: Nejenže jsou dopravní zácpy k zosti, ae rovnìž pøicházejí Evropu draho z hediska produktivity. Dopravnì pøetížená místa a chybìjící spoje v infrastrukturní síti; nedostateèná interoperabiita mezi jednotivými druhy dopravy a systémy. Sítì jsou tepnami jednotného trhu. Jsou životní mízou konkurenceschopnosti a jejich nefungování se odráží ve ztracených pøíežitostech vytváøet nové trhy, a tudíž i v úrovni vytváøení pracovních míst, která nevyužívá pnì náš potenciá. Jestiže se vìtšina kongescí týká mìstských obastí, nesmíme rovnìž zapomenout, že samotná transevropská dopravní sí trpí stáe více chronickými kongescemi: na zhruba 7500 km, tj. 10 % sinièní sítì, dochází dennì k dopravním zácpám. A km žeeznic, což pøedstavuje 20 % cekové sítì, je kasifikováno jako dopravnì pøetížená místa. Šestnáct havních etiš Unie zaznamenao zpoždìní vìtší než ètvrt hodiny u více než u 30 % svých etù. Cekovì vzato, tato zpoždìní vedou ke zvýšení spotøeby o 1,9 miiard itrù paiva, což je zhruba 6 % roèní spotøeby. Z dùvodu kongescí existuje vážné nebezpeèí, že Evropa ztratí svou hospodáøskou konkurenceschopnost. Nejnovìjší studie na toto téma ukázaa, že externí nákady kongescí pouze u sinièní dopravy dosahují výše 0,5 % HDP Spoeèenství. Dopravní prognózy pro násedujících deset et ukazují, že pokud nebude v této obasti nic vykonáno, dojde do roku 2010 k výraznému nárùstu kongescí v sinièní dopravì. Rovnìž nákady, které je možno pøisoudit kongescím, vzrostou o 142 % a v absoutní výši dosáhnou 80 miiard eur roènì, což je pøibižnì 1 % HDP Spoeèenství. Èásteèným dùvodem této situace je, že uživateé dopravy nezajiš ují vždy krytí nákadù, které vytváøejí. Cenová struktura v obecnosti skuteènì nerefektuje všechny nákady na infrastrukturu, kongesce, poškozování životního prostøedí a dopravní nehody. To je rovnìž výsedkem špatné organizace evropského dopravního systému a toho, že nedochází k optimánímu využití dopravních prostøedkù a nových technoogií. Pøepnìnost nìkterých havních tahù je zèásti výsedkem prodev pøi reaizaci infrastruktury transevropských sítí. Na druhé stranì v odehých obastech a enkávách, kde je pøíiš nízký dopravní provoz na to, aby se nová infrastruktura uživia, prodeva pøi zajiš ování infrastruktury znamená, že není možno tyto regiony øádnì propojit. Zasedání Evropské rady v Essenu v roce 1994 stanovio urèitý poèet pøedních prioritních projektù, které byy násednì zabudovány do rámcových pánù pøijatých Paramentem a Radou a poskytujících urèitý zákad pro spoufinancování transevropské dopravní sítì ze strany EU. V dané dobì byy cekové nákady odhadovány na pøibižnì 400 miiard EUR. Tato metoda vytváøení transevropské sítì, jak je zavedena Maastrichtskou smouvou, musí ještì pøinést všechny své pody. Do souèasné doby bya zreaizována pouze jedna pìtina infrastrukturních projektù v rámci obecných zásad Spoeèenství pøijatých Radou a Paramentem. V nedávné dobì byy dokonèeny nìkteré dùežité projekty jako napø. etištì Spata, vysokorychostní vakové spojení z Bruseu do Marseie a spojení Dánska se Švédskem prostøednictvím mostu a tuneu pøes Øresundskou úžinu, resp. pod ní. Ae v mnohem vìtším poètu pøípadù jsou národní úseky sítí pouze postaveny vede sebe, což znamená, že mohou získat transevropský charakter až ve støednìdobém horizontu. V souvisosti s rozšíøením EU bude rovnìž vyvstávat otázka spojení s havní infrastrukturou urèenou v kandidátských zemích (tzv. koridory ), pøièemž pøísušné nákady byy odhadnuty v Agendì 2000 pøibižnì na 100 miiard eur. 9

8 Bíá kniha Nebyo možné dosáhnout tìchto dùežitých investièních požadavkù vypùjèováním na úrovni Spoeèenství, jak navrha Komise v roce Je tøeba pøekonat nedostatek veøejného a soukromého kapitáu novými poitikami v obasti zpopatòování/financování infrastruktury. Veøejné financování musí být seektivnìjší a musí se zamìøovat na havní projekty nezbytné pro zepšování teritoriání koheze Unie a též na soustøedìní se na ty investice, které optimaizují kapacitu infrastruktury a pomáhají odstraòovat dopravnì pøetížená místa. V této souvisosti a bez ohedu na finanèní prostøedky vyèenìné pro transevropskou sí, které jsou omezeny na pøibižnì 500 miionù eur roènì a vždy dávay jasnou prioritu žeeznièní dopravì, je však jasné, že více než jedna poovina strukturáních výdajù na dopravní infrastrukturu, vèetnì kohezního fondu a úvìrù od Evropské investièní banky, bya pøednostnì na žádost èenských státù smìrována na sinièní dopravu a nikoiv na žeeznice. Nicménì je nutno konstatovat, že hustota dánic v takových zemích, jako je Øecko a Irsko, bya v roce 1998 stáe ještì huboko pod prùmìrem Spoeèenství. V novém kontextu udržiteného rozvoje by mìo být spoufinancování ze strany Spoeèenství pøesmìrováno tak, aby prioritními obastmi byy žeeznièní, námoøní a vnitrozemská vodní doprava. III. Nárùst dopravy v rozšíøené Evropské unii Je obtížné pøedstavit si siný hospodáøský rùst, který by moh vytváøet pracovní pøíežitosti a bohatství bez efektivního dopravního systému umožòujícího pné využití vnitøního trhu a gobaizovaného obchodu. I když na poèátku 21. stoetí vstupujeme do vìku informaèní spoeènosti a virtuáního obchodu, tento vývoj se zatím neprojevi ve zpomaení potøeby cestovat; zdá se, že spíše pravý opak je pravdou. Díky Internetu mùže nyní kdokoiv komunikovat s kýmkoiv a objednávat zboží i z vekých vzdáeností a pøitom stáe využívat možnosti navštìvovat jiná místa a prohížet si a vybírat výrobky nebo se setkávat s idmi. Informaèní technoogie však rovnìž poskytují dùkaz o tom, že nìkdy mohou pomoci snížit poptávku po fyzické pøepravì tím, že usnadòují práci na dáku nebo poskytování sužeb na dáku. Na pozadí pokraèujícího rùstu poptávky po dopravì stojí dva kíèové faktory. Pro osobní dopravu je rozhodujícím faktorem siný nárùst v použití osobních automobiù. Poèet osobních aut se za posedních 30 et ztrojnásobi a každým rokem roste o daší tøi miiony automobiù. Pøestože je pravdìpodobné, že se úroveò vastnictví osobních automobiù bude stabiizovat ve vìtšinì zemí Evropské unie, nebude tomu tak v kandidátských zemích, kde je vastnictví automobiu považováno za jeden ze symboù svobody. Do roku 2010 bude rozšíøená Unie svìdkem podstatného nárùstu svého automobiového parku. Co se týèe nákadní dopravy, k rùstu dochází v dùsedku vekého rozsahu zmìn evropské ekonomiky a jejího výrobního systému. Za posedních 20 et jsme pøeši od skadové ekonomiky na pynuou ekonomiku. Tento jev by zdùraznìn pøemístìním nìkterých prùmysových èinností - zejména v pøípadì zboží s vysokým podíem idské práce - kde jsou zøejmé snahy o snížení výrobních nákadù, i když je místo reaizace výroby stovky nebo dokonce tisíce kiometrù vzdáeno od závodu, kde probíhá koneèná montáž, nebo od uživateù. Zrušení hranic uvnitø Spoeèenství vyústio v zavedení výrobního systému typu just-in-time nebo obracejících se zásob. Pokud tedy nebudou do roku 2010 v Evropské unii pøijata výrazná opatøení tak, aby souèasná patnáctka moha využívat racionánìjším zpùsobem výhod každého druhu dopravy, dojde pouze v pøípadì dopravy reaizované tìžkými nákadními automobiy k nárùstu o témìø 50% nad úroveò z roku To znamená, že regiony a havní tranzitní tahy, které již nyní trpí sinými kongescemi, se budou muset vypoøádat s ještì vìtším objemem dopravy. Siný ekonomický rùst oèekávaný v kandidátských zemích a epší spojení s odehými regiony rovnìž povedou ke zvýšení dopravních tokù, zejména v obasti sinièní nákadní dopravy. V roce 1998 kandidátské zemì již vyexportovay více než dvojnásobek svých exportních objemù z roku 1990 a dovezy více než pìtinásobek svých dovozù z roku Pøestože z doby centránì øízené ekonomiky tyto kandidátské zemì zdìdiy dopravní systém, který preferuje žeeznici, dochází od 90. et k siné zmìnì v rozdìení mezi jednotivými druhy dopravy ve prospìch sinic. V rozmezí et 1990 a 1998 došo k nárùstu sinièní nákadní dopravy o 19,4%, zatímco výkony žeeznièní nákadní dopravy za stejné období pokesy o 43,5%, i když - a z toho by mìa mít prospìch ceá rozšíøená Evropská unie - jsou výkony žeeznièní dopravy v tìchto zemích stáe prùmìrnì na mnohem vyšší úrovni, než je tomu v souèasném Spoeèenství. Podniknutí nìjaké drastické akce zamìøené na zmìnu proporcí mezi jednotivými druhy dopravy - i když by byo možné - by moho vést ke znaèné destabiizaci ceého dopravního systému a mít negativní dopady na ekonomiky kandidátských zemí. Integrace dopravních systémù tìchto zemí bude vekou výzvou, na kterou budou muset poskytnout odpovìï nová navrhovaná opatøení. 10

9 Bíá kniha IV. Potøeba integrace dopravy v rámci udržiteného rozvoje Spou s rozšíøením EU nabízí nový požadavek - udržitený rozvoj - pøíežitost èi pøímo urèitou páku pro uzpùsobení spoeèné dopravní poitiky. Tohoto cíe tak, jak by zaveden Amsterodamskou smouvou, musí být dosaženo integrací environmentáních faktorù do poitik Spoeèenství 1). Zasedání Evropské rady v Göteborgu konstatovao nutnost zmìny proporcí mezi jednotivými druhy dopravy jako jeden z ústøedních bodù strategie udržiteného rozvoje. Tohoto ambiciózního cíe je zøejmì možno pnì dosáhnout až v horizontu pøesahujícím násedujících deset et. Opatøení pøedstavená v této Bíé knize nicménì tvoøí jeden z prvních dùežitých krokù na cestì k udržitenému dopravnímu systému, který bude za ideáních okoností reaizován v horizontu 30 et. Jak byo uvedeno v Zeené knize Komise z istopadu 2000 o zabezpeèení zásob, zpùsobovaa spotøeba energií v dopravním sektoru v roce % emisí CO 2, což je havní skeníkový pyn. Pode nejnovìjších odhadù je možno oèekávat, pokud nebude nic podniknuto k odvrácení trendu nárùstu dopravy, že emise CO 2 pocházející z dopravního provozu vzrostou o témìø 50% a v roce 2010 tak dosáhnou 1,113 miiardy tun ve srovnání s hodnotou 739 miionu tun zaznamenanou v roce Opìt musíme uvést, že havním viníkem této situace je sinièní doprava, nebo ona sama pøedstavuje 84% emisí CO 2, které je možno pøisoudit dopravì. Je známo, že spaovací motory se vyznaèují nízkou energetickou úèinností, nebo pouze èást energie vznikající spaováním souží pro pohyb vozida. Snížení závisosti na ropì ze souèasné úrovnì 98% za použití aternativních paiv a zepšení energetické úèinnosti jednotivých druhù dopravy je jak ekoogickou nutností, tak technoogickou výzvou. V tomto kontextu je nutno pokraèovat v již vynaoženém úsií, zejména v sektoru sinièní dopravy, orientovaném na ochranu kvaity ovzduší a boj s hukem, aby byo možno napnit potøeby životního prostøedí a odstranit obavy idí, aniž by tím došo k narušení konkurenceschopnosti dopravního systému a ekonomiky. Rozšíøení bude mít znaèný dopad na poptávku po mobiitì. To povede k vìtšímu úsií za úèeem postupného pøerušování vazby, která dnes existuje mezi rùstem dopravy a hospodáøským rùstem, a za úèeem pøipravení urèité zmìny proporcí mezi jednotivými druhy dopravy, jak je požadováno zasedáním Evropské rady v Göteborgu. Taková zmìna proporcí nemùže být naøízena ze dne na den, a to tím spíše, že jsme v situaci, kdy po více než pù stoetí docházeo ke stáému snižování podíu žeeznièní dopravy ve prospìch sinic, což vyústio v takový nepomìr, že je dnes žeeznièní nákadní doprava témìø vytaèena na okraj (její podí je 8%) a mezinárodní nákadní vaky se v Evropì pohybují prùmìrnou rychostí 18 km/h. To však v žádném pøípadì není v moderních ekonomikách nutným jevem, nebo v USA je nyní 40% zboží pøepravováno po žeeznici. Aby tedy byo možno udržet na uzdì poptávku po dopravì, je nutno vyøešit sožitou rovnici odrážející násedující podmínky: hospodáøský rùst bude témìø automaticky vytváøet vìtší potøeby mobiity s odhadovaným zvýšením poptávky po nákadní dopravì ve výši 38% a po osobní dopravì ve výši 24%; rozšíøení vytvoøí veký boom dopravních tokù v nových èenských státech, zejména v pøíhranièních regionech; pøepnìnost havních dopravních tepen spojená s pøístupností odehých a vemi vzdáených obastí a modernizace infrastruktury v kandidátských zemích budou vyžadovat rozsáhé investice. Toto je kontextem, ve kterém musíme zvažovat možnost postupného pøerušování vazby mezi rùstem ekonomiky a nárùstem dopravy, a na tom je zaožena tato Bíá kniha. Zjednodušujícím øešením by byo naøídit omezení mobiity osob a zboží a zavést nové rozdìení proporcí mezi jednotivými druhy dopravy. To je však nereáné, nebo Spoeèenství nemá pravomoc ani prostøedky pro stanovení imitù na dopravu ve mìstech nebo na sinicích nebo pro naøízení kombinované dopravy nákadù. Abychom uvedi jen jeden pøíkad probémù v souvisosti se subsidiaritou, je nutno pøipomenout, že nìkoik èenských stát popírá samotný princip obecného zákazu provozu tìžkých nákadních vozide na sinicích o víkendech v rámci ceého Spoeèenství. Navíc jakákoiv direktivní opatøení by naéhavì vyžado- 1) Zasedání Evropské rady v Cardiffu v èervnu 1998 uvedo tento proces do pohybu tím, že požádao nìkoik oborových rad, aby vytvoøiy konkrétní integraèní strategie. Rada pro dopravu definovaa svou strategii v øíjnu 1999, kdy zdùraznia pìt obastí, ve kterých by mìa být uèinìna pøísušná opatøení, konkrétnì se jedná o (i) rùst emisí CO 2 vytváøených dopravním provozem, (ii) emise zneèiš ujících átek a jejich dopady na zdraví, (iii) oèekávaný nárùst dopravy, zejména v dùsedku rozšíøení EU, (iv) rozdìení dopravy pode jednotivých druhù a vývoj tohoto rozdìení a (v) huk v dopravì. 11

10 Bíá kniha vaa jednomysnou harmonizaci spotøebních daní z pohonných hmot, avšak je to jen nìkoik mìsícù, kdy se èenské státy vyday rùznými cestami u tohoto zdanìní v rámci reakcí na rùst cen ropy. Budeme-i mít na pamìti pravomoci Evropské unie, uvidíme, že z hospodáøského hediska vypývají tøi možné cesty: První pøístup (A) 2) by vycháze z toho, že bychom se zamìøii na samotnou sinièní dopravu, a to prostøednictvím stanovení odpovídajících cen. Tato cesta by nebya doprovázena dopòkovými opatøeními v ostatních druzích dopravy. V krátkodobém horizontu by moha udržet na uzdì rùst sinièní dopravy prostøednictvím epšího pomìru vytížení nákadních vozide a vìtší obsazenosti osobních vozide, což by byo oèekávaným výsedkem zvýšení ceny za tento druh dopravy. Nicménì chybìjící opatøení pro revitaizaci jiných druhù dopravy, zejména nízké nárùsty produktivity v žeeznièním sektoru a nedostateèná kapacita infrastruktury by znamenay, že by nebyo udržitenìjším druhùm dopravy umožnìno, aby pøevzay výraznì vìtší roi. Druhý pøístup (B) se rovnìž soustøeïuje na stanovení cen za sinièní dopravu, ae je též doprovázen opatøeními pro zvýšení efektivity ostatních druhù dopravy (epší kvaita sužeb, ogistika, technoogie). Nicménì tento pøístup nezahrnuje investice do nové infrastruktury a nepokrývá specifická opatøení, která je tøeba provést za úèeem zmìny proporcí v rozdìení mezi jednotivými druhy dopravy. Tato cesta rovnìž nezaruèuje epší regionání kohezi. Moha by pomoci pøi dosahování vìtšího rozpojení vazby mezi rùstem ekonomiky a rùstem dopravy, než by tomu byo v pøípadì prvního pøístupu, ae sinièní doprava by si udržea dominantní podí na trhu a i nadáe by se soustøeïovaa do pøepnìných dopravních tepen a urèitých citivých obastí, pøestože by se jednao o ten druh dopravy, který vytváøí nejvìtší zneèištìní. Z tohoto dùvodu nestaèí zajistit nezbytnou zmìnu proporcí a pøitom neuèinit reáný pøíspìvek k udržitenému rozvoji, jak je požadováno zasedáním Evropské rady v Göteborgu. Tøetí pøístup (C), na kterém je tato Bíá kniha zaožena, zahrnuje øadu opatøení, která sahají od stanovení cen pøes revitaizaci aternativních druhù dopravy vzhedem k dopravì sinièní až po cíené investice do transevropské sítì. Tento integrovaný pøístup by umožòova, aby se tržní podíy ostatních druhù dopravy vrátiy na své úrovnì z roku 1998, a tak zajistiy urèitou zmìnu proporcí v rozdìení mezi jednotivými druhy dopravy od roku 2010 dáe. Tento pøístup je daeko ambicióznìjší, než by se zdáo, uvìdomíme-i si historicky vznikající disproporce ve prospìch sinièní dopravy bìhem posedních 50 et. Jedná se rovnìž o stejný pøístup, jako je ten, který by pøijat v pøíspìvku Komise na zasedání Evropské rady v Göteborgu, které požadovao urèitou zmìnu disproporcí mezi jednotivými druhy dopravy prostøednictvím investièní poitiky zamìøené na investice do infrastruktury v obasti žeeznièní dopravy, vnitrozemské vodní dopravy, krátké námoøní dopravy a intermodáních provozù (KOM(2001) 264 v koneèném znìní). Reaizací 60 rùzných opatøení vytyèených v Bíé knize dojde k výraznému zomu ve vazbì mezi rùstem dopravy a hospodáøským rùstem, aniž by vznika jakákoiv potøeba omezovat mobiitu idí a zboží. Rovnìž by došo k mnohem pomaejšímu rùstu v obasti sinièní nákadní dopravy díky epšímu využívání ostatních dopravních prostøedkù (nárùst o 38% namísto 50% v rozmezí et 1998 a 2010). Tento trend by by ještì znatenìjší v obasti osobní automobiové dopravy (tato doprava by vzrosta o 21% ve srovnání s rùstem HDP odhadovaným na 43%). V. Potøeba rozsáhé strategie, která bude sahat za hranice Evropské dopravní poitiky Cí, jehož nebyo dosud nikdy dosaženo - zmìny disproporcí v rozdìení mezi jednotivými druhy dopravy - souvisí nejen s reaizací ambiciózního programu dopravních opatøení navržených v Bíé knize do roku 2010, ae též s pøijetím konzistentních opatøení na národní nebo místní úrovni v souvisosti s jinými poitikami: hospodáøská poitika zformuovaná takovým zpùsobem, aby braa zøete na urèité faktory, které budou pøispívat k rostoucí poptávce po dopravních sužbách, zejména faktory související s výrobním modeem typu just-in-time a obracením zásob; poitika územního pánování a rozvoje mìst orientovaná na eiminaci zbyteèných nárùstù potøeby mobiity, které by byy zpùsobovány nevyrovnaným pánováním vzdáeností mezi bydištìm a zamìstnáním; sociání a vzdìávací poitika s epší organizací pracovních modeù a vyuèovacích hodin pøispívající k eiminaci kongescí na sinicích, zejména v souvisosti s odchozí a pøíchozí dopravou o víkendech, kdy dochází k nejvìtšímu poètu sinièních dopravních nehod; 2) Viz vysvìtující tabuka uvedená v pøíoze II. 12

11 Bíá kniha poitika mìstské dopravy ve vekých agomeracích, která se bude snažit o nastoení rovnováhy mezi modernizací veøejných dopravních sužeb a racionánìjším využitím osobního automobiu, nebo o spnìní mezinárodních závazkù spoèívajících v omezování emisí CO 2 bude z veké èásti rozhodnuto právì ve mìstech a na sinicích; rozpoètová a fiskání poitika orientovaná na dosažení pné internaizace externích a zejména environmentáních nákadù a dokonèení transevropské sítì, která bude hodna takového názvu; poitika hospodáøské soutìže, která zajistí, že otvírání trhu, zváštì v obasti žeeznièní dopravy, nebude zdržováno dominujícími spoeènostmi, které již nyní pùsobí na trhu, a nevyústí v horší kvaitu veøejných dopravních sužeb; poitika dopravního výzkumu orientovaná na zajištìní vìtší konzistence úsií vynakádaného na úrovni Spoeèenství jakož i na národní a soukromé úrovni, a to v souadu s obecnými smìry evropského výzkumného prostoru. Je zøejmé, že øada opatøení zmínìných v této Bíé knize, jako napøíkad roe osobního automobiu, zepšování kvaity veøejných dopravních sužeb nebo povinnost pøevážet zboží po žeeznici namísto po sinici, pøedstavuje spíše záežitost pro rozhodování na národní nebo regionání úrovni než záežitost pro rozhodování na úrovni Spoeèenství. VI. Principiání opatøení navrhovaná v Bíé knize Bíá kniha navrhuje pøibižnì 60 specifických opatøení, která by mìa být podniknuta na úrovni Spoeèenství v rámci dopravní poitiky. Zahrnuje akèní program sahající do roku 2010 s nìkoika miníky v tomto horizontu spoèívajícími zejména v provádìní monitorování a ve støednìdobém vyhodnocení v roce 2005, jehož úèeem bude ovìøit, zda je dosahováno pøesnì stanovených cíù (napøíkad v souvisosti s rozdìením výkonù mezi jednotivými druhy dopravy nebo v souvisosti s bezpeèností sinièní dopravy) nebo zda je tøeba provést urèité úpravy. Podrobné návrhy, které budou muset být schváeny Komisí, budou zaoženy na násedujících obecných zásadách: Revitaizace žeeznic Žeeznièní doprava je dosova strategickým sektorem, na kterém bude záviset úspìch snah o zmìnu proporcí v rozdìení mezi jednotivými druhy dopravy, zváštì v pøípadì nákadní dopravy. Revitaizace tohoto sektoru znamená konkurenci mezi samotnými žeeznièními spoeènostmi. Pøíchod nových žeeznièních podnikù by moh napomoci pøi posiování hospodáøské soutìže v tomto sektoru a mì by být doprovázen opatøeními orientovanými na podporu restrukturaizace podnikù, která bude brát zøete na sociání aspekty a pracovní podmínky. Prioritou je otevøení trhù nejen pro mezinárodní dopravu, jak byo rozhodnuto v prosinci 2000, ae též pro kabotážní zpùsob dopravy na národních trzích (aby se zabránio tomu, že se vaky budou vracet prázdné) a pro mezinárodní osobní dopravu. Toto otevøení trhù musí být doprovázeno daší harmonizací v obastech interoperabiity a bezpeènosti. Poèínaje násedujícím rokem bude Komise navrhovat urèitý baík opatøení, která by mìa obnovit dùvìryhodnost tohoto druhu dopravy v oèích provozovateù z hediska pravidenosti a pøesnosti, a to zejména v obasti nákadní dopravy. Krok za krokem musí být urèitá sí žeeznièních tratí vyhrazena výuènì pro nákadní dopravu tak, aby z komerèního hediska žeeznièní spoeènosti mohy pøikádat stejný význam jak nákadní, tak osobní dopravì. Zepšení kvaity v sektoru sinièní dopravy Nejsinìjší stránkou sinièní dopravy je její schopnost pøevážet zboží po ceé Evropì s bezkonkurenèní fexibiitou a za nízkou cenu. Tento sektor je nenahraditený, ae jeho hospodáøské postavení je sabší, než by se moho zdát. Obchodní rozpìtí jsou v sektoru sinièní dopravy nízká z dùvodu její znaèné fragmentace a kvùi taku, který je vyvíjen na ceny tìchto sužeb ze strany zasíateù a prùmysu. To vede nìkteré podniky sinièní nákadní dopravy k tomu, že se uchyují k cenovému dumpingu a k obcházení sociání a bezpeènostní egisativy za úèeem kompenzace tìchto krokù. Komise navrhne právní úpravu, která bude umožòovat harmonizaci urèitých kauzuí ve smouvách za úèeem ochrany pøepravcù pøed odesíatei, a bude jim umožòovat revidování svých tarifù v pøípadì výrazného nárùstu cen pohonných hmot. 13

12 Bíá kniha Dané zmìny budou rovnìž vyžadovat modernizaci zpùsobu, jakým jsou provozovány sužby sinièní dopravy pøi souèasném spnìní sociání egisativy a pravide týkajících se práv pracovníkù. Bude tøeba zavést soubìžná opatøení za úèeem harmonizace a utužení kontroních postupù, aby byo možno skoncovat s praktikami, které narušují poctivou hospodáøskou soutìž. Podpora námoøní dopravy a vnitrozemské vodní dopravy Krátká námoøní doprava a vnitrozemská vodní doprava jsou dva druhy dopravy, které by mohy poskytnout prostøedek, jak se vypoøádat s kongescí urèité èásti sinièní infrastruktury a chybìjící žeeznièní infrastrukturou. U obou tìchto druhù dopravy existuje znaèný potenciá, který zùstává nevyužitý. Zpùsobem, jak oživit krátkou námoøní dopravu, je vytvoøení skuteèných námoøních koridorù v rámci øídícího pánu pro transevropskou sí. To bude vyžadovat epší spojení mezi pøístavy a sítìmi žeeznièní dopravy a vnitrozemské vodní dopravy spou se zepšením v obasti kvaity pøístavních sužeb. Urèité odní spoje (zejména ty, které by poskytovay objízdnou trasu pro souèasná dopravnì pøetížená místa, jakými jsou dnes Apy, Pyreneje a zemì Beneuxu a zítra hranice mezi Nìmeckem a Poskem) se stanou souèástí transevropské sítì právì tak, jako sinice nebo žeeznice. Evropská unie musí mít pøísnìjší pravida v obasti námoøní bezpeènosti, která pùjdou za hranice tìch pravide, jež bya navržena ve svìte dozvukù ztroskotání odi Erika. Aby byo možno efektivnìji bojovat se zneužíváním pøístavù a vajek, navrhne Komise ve spoupráci s Mezinárodní námoøní organizací a Mezinárodní organizací práce zahrnutí minimáních sociáních pravide, která je nutno dodržovat, do odních kontro a vytvoøení vastního systému managementu evropské námoøní dopravy. Souèasnì s tím Komise za úèeem podpory pøeregistrování co nejvyššího poètu odí do registrù Spoeèenství navrhne smìrnici o systému zdanìní, jenž bude zaožen na tonáži a bude inspirován egisativou vytváøenou urèitými èenskými státy. Za úèeem posíení pozice vnitrozemské vodní dopravy, která je již ze své povahy intermodání, je nutno vytvoøit pøístavní ramena vodních tokù a zajistit instaaci pøekádacích zaøízení umožòujících nepøetržitý provoz po ceý rok. Vìtší a úpnìjší harmonizace technických požadavkù pro pavida vnitrozemské vodní dopravy, certifikáty kapitánù tìchto pavide a sociání podmínky pro posádku dodají rovnìž èerstvou dynamiku do tohoto sektoru. Dosažení rovnováhy mezi rùstem etecké dopravy a ochranou životního prostøedí Dnes ve vìku jednotného trhu a jednotné mìny stáe ještì neexistuje v Evropì jednotné nebe. Evropská unie trpí pøíiš vekou fragmentací svých systémù managementu etecké dopravy, což pøispívá ke zpožïování etù, pýtvání paivem a znevýhodòuje evropské aeroinie z hediska svìtové hospodáøské soutìže. Z tohoto dùvodu je naprosto nutné, aby bya do roku 2004 zreaizována øada specifických návrhù vytváøejících egisativu Spoeèenství zamìøenou na eteckou dopravu a zavádìjících efektivní spoupráci jak s vojenskými orgány, tak s Eurocontroem. Tato reorganizace evropského nebe musí být spojena s poitikou, aby byo zajištìno, že nevyhnutené rozšíøení etištní kapacity spojené zejména s rozšiøováním bude v každém pøípadì i nadáe podéhat novým pøedpisùm pro snižování huku a zneèiš ování, jež zpùsobuje etecká doprava. Pøenesení intermodaity do praxe Intermodaita má zákadní význam pro vývoj konkurenceschopných aternativ k sinièní dopravì. V této obasti byo dosaženo jen máo hmatatených výsedkù s výjimkou nìkoika vìtších pøístavù s dobrým žeeznièním spojením nebo s kanáovým propojením. Z tohoto dùvodu je nutno podniknout pøísušné kroky, které budou zajiš ovat pnìjší integraci jednotivých druhù dopravy a souèasnì nabízet znaènou potenciání dopravní kapacitu jako spoje v efektivnì øízeném dopravním øetìzci propojujícím všechny jednotivé dopravní sužby. Prioritami musejí být technická harmonizace a interoperabiita mezi systémy, zejména pro kontejnery. Kromì toho se bude nový podpùrný program Spoeèenství ( Marco Poo ) cíený na inovaèní iniciativy, zejména na podporu námoøních koridorù, zamìøovat na to, aby se z intermodaity stao nìco více než pouhý jednoduchý sogan a aby se pøenesa do konkurenèní životaschopné praxe. Budování transevropské dopravní sítì Vzhedem k pøetížení urèitých havních dopravních tepen a násednému zneèiš ování životního prostøedí je dùežité, aby Evropská unie dokonèia projekty transevropských sítí, o kterých již byo rozhodnuto. Z tohoto dùvodu je zámìrem Komise navrhnout revizi obecných zásad pøijatých Radou a Evropským paramentem, 14

13 Bíá kniha které budou mít i nadáe jen omezený viv, pokud nebude zajištìno financování pro aktuání projekty. V souadu se závìry pøijatými zasedáním Evropské rady v Göteborgu Komise navrhuje, aby se revize obecných zásad Spoeèenství soustøedia na odstraòování dopravnì pøetížených míst v žeeznièní síti, jež nejvíce trpí kongescemi, pøi souèasném dokonèování dopravních tahù stanovených jako priority pro pojmutí dopravních tokù, které budou vytváøeny v souvisosti s rozšíøením Unie, zejména v pøíhranièních regionech, a pøi souèasném zepšování pøístupu k odehým obastem. V tomto kontextu je nutno noveizovat seznam ètrnácti havních prioritních projektù pøijatých na zasedání Evropské rady v Essenu a zahrnutých do rozhodnutí Evropského paramentu a Rady z roku 1996 o obecných zásadách pro transevropskou dopravní sí. Urèitý poèet projektù vekého rozsahu již by dokonèen a zhruba 6 nových projektù bude do tohoto souboru pøidáno (napø. projekt Gaieo nebo vysoce kapacitní žeeznièní tra pøes Pyreneje). Aby byo možno zajistit úspìšný rozvoj transevropské sítì, bude pøedožen soubìžný návrh na zmìnu pravide financování tak, aby se Spoeèenství umožnio provést maximání pøíspìvek - až 20% cekových nákadù - ve prospìch žeeznièních projektù vedoucích pøes hranice státù a pøekonávajících pøírodní pøekážky a pøitom nabízejících jen nízkou návratnost, ae pøesto vykazujících pøidanou hodnotu pro ceou Evropu jako napøíkad tra Lyon-Turín, která již bya schváená jako prioritní projekt na zasedání Evropské rady v Essenu. Projekty orientované na odstranìní dopravnì pøetížených míst, která se stáe vyskytují na hranicích s kandidátskými zemìmi, by se mohy kvaifikovat na pøíspìvek ve výši pných 20%. V roce 2004 bude Komise prezentovat rozsáhejší revizi transevropské sítì se zamìøením zejména na zavedení koncepce námoøních koridorù, vývoj v obasti etištní kapacity, spojení odehých regionù na evropském kontinentu efektivnìjším zpùsobem a spojení sítí kandidátských zemí se sítìmi èenských státù EU 3). Vzhedem k nízké úrovni financování z národních rozpoètù a vzhedem k omezeným možnostem sdružení mezi veøejným a soukromým sektorem je tøeba pøijít s novými øešeními, která budou zaožena na shromažïování výnosù z infrastrukturních popatkù. Aby byo možno financovat novou infrastrukturu ještì pøedtím, než zaène pøinášet první provozní výnosy, je nutno umožnit vytvoøení národních nebo regionáních fondù z mýtného nebo uživateských popatkù vybíraných na ceé obasti nebo na konkurenèních trasách. Pravida patná v rámci Spoeèenství budou noveizována tak, aby se otevøea možnost pøidìování èásti výnosu z uživateských popatkù na stavbu té infrastruktury, která je nejpøívìtivìjší k životnímu prostøedí. Financování žeeznièní infrastruktury v Apách ze zdanìní kamionù je uèebnicovým pøíkadem tohoto pøístupu, spou s popatky zavedenými Švýcarskem, zejména na kamiony ze zemí Spoeèenství, urèenými k financování jeho havních žeeznièních projektù. Zepšení bezpeènosti sinièní dopravy Pøestože se doprava považuje za vemi dùežitý prvek pro prosperitu spoeènosti a každého jednotivce, je ve stáe vìtší míøe postupnì vnímána jako potenciání nebezpeèí. Konec 20. stoetí by poznamenán øadou dramatických žeeznièních neštìstí, pádem etada Concorde nebo ztroskotáním Eriky, pøièemž všechny tyto katastrofy jsou vryty do naší pamìti. Nicménì úroveò pøijímání tìchto bezpeènostních nedostatkù není vždy ogická. Jak jinak by byo možno vysvìtit reativní toeranci vzhedem k sinièním dopravním nehodám, kdy každým rokem zahyne na sinicích osob, což je jev ekvivaentní vymazání støednì vekého mìsta z mapy. Každý den je cekový poèet idí usmrcených na evropských sinicích prakticky stejný, jako by tomu byo pøi pádu støednì vekého etada. Obìti sinièních dopravních nehod, tj. usmrcené nebo zranìné osoby, pøicházejí spoeènost na desítky miiard eur, ae idské nákady tìchto ztrát jsou nevyèísitené. Z tohoto dùvodu by si Evropská unie mìa vytyèit cí spoèívající ve snížení poètu obìtí o poovinu do roku Zajištìní bezpeènosti na sinicích ve mìstech je napøíkad nutnou podmínkou pro rozvoj cykistiky jako dopravního prostøedku. Je nutno øíci, že èenské státy pøistupují vemi važnì k podniknutí nìjaké akce v tomto smìru na úrovni Spoeèenství, a již se jedná o bezpeènostní pásy pro dìti v autobusech nebo o harmonizaci maximání povoené úrovnì obsahu akohou v krvi, které se již projednávají po dobu 12 et. Do roku 2005 má Komise v úmysu upøednostòovat výmìnu dobrých zkušeností, ae vyhrazuje si právo navrhnout egisativní opatøení, pokud nedojde k žádnému pokesu v poètu dopravních nehod, a to rovnìž z toho dùvodu, že pøísušné ukazatee jsou stáe vysoké i v kandidátských zemích. V bezprostøední budoucnosti Komise navrhne dvì opatøení pouze pro transevropskou sí. Prvním opatøe- 3) Aniž by tím došo k dotèení výsedku jednání o pøidružení, budou sítì kandidátských zemí integrovány do sítì Unie pøes smouvy o pøidružení. 15

14 Bíá kniha ním bude harmonizace oznaèení u zváštì nebezpeèných èerných míst. Druhým opatøením bude harmonizace pravide, jimiž se øídí kontroy a pokuty pro mezinárodní komerèní dopravu se zøeteem na nedodržování omezené rychosti a øízení pod vivem akohou. Pøijetí poitiky zamìøené na efektivní výbìr popatkù za dopravu Je obecnì potvrzeno, že ne vždy a ne všude patí jednotivé druhy dopravy za ty nákady, které vytváøejí. Situace se veice iší mezi jednotivými èenskými státy. To narušuje fungování vnitøního trhu a poškozuje hospodáøskou soutìž v rámci dopravního systému. V dùsedku toho neexistují žádné reáné pobídky pro používání nejèistších druhù dopravy nebo dopravních sítí s nejmenší úrovní kongescí. Tato Bíá kniha rozvíjí násedující obecné zásady: harmonizace zdanìní paiva pro komerèní uživatee, zejména v obasti sinièní dopravy; sadìní zásad pro výbìr popatkù za používání infrastruktury; integrace externích nákadù musí též podpoøit používání tìch druhù dopravy, které mají nižší dopad na životní prostøedí, a za použití výnosù získaných v tomto procesu umožnit investice do nové infrastruktury, jak je navrženo v Costovì zprávì Evropského paramentu 4). Z tohoto dùvodu je tøeba nahradit souèasná pravida Spoeèenství, napøíkad smìrnici 62/99 Eurovignette, moderním rámcem pro systémy pro výbìr popatkù za používání infrastruktury za úèeem podpory vývoje sedujícího tento smìr pøi souèasném zajištìní rovné hospodáøské soutìže mezi jednotivými druhy dopravy a efektivnìjšího zpopatòování a pøi zajištìní zachování kvaity dopravních sužeb. Tento druh reformy vyžaduje rovné nakádání pro provozovatee a mezi jednotivými druhy dopravy. A již se bude jednat o etištì, pøístavy, sinice, žeeznice nebo vodní toky, mìa by se cena za používání infrastruktury mìnit stejným zpùsobem v souadu s kategorií používané infrastruktury, denní dobou, vzdáeností, veikostí a hmotností vozida a pode veškerých daších faktorù, které mají viv na kongesci a poškozování infrastruktury nebo životního prostøedí. Ve vemi mnoha pøípadech povede zapoètení externích nákadù k vytvoøení vìtších výnosù, než bude tøeba na pokrytí nákadù na používanou infrastrukturu. Aby by zajištìn maximání pøínos pro sektor dopravy, je dùežité, aby dostupné výnosy byy smìrovány do specifických národních nebo regionáních fondù za úèeem financování opatøení pro snižování nebo kompenzaci externích nákadù (dvojí pøínos). Priorita by bya orientována na výstavbu té infrastruktury, která podporuje intermodaitu, zejména na žeeznièní tratì, a která nabízí ekoogicky pøívìtivìjší aternativu. V urèitých citivých obastech by moho docházet k nedostaèujícímu pøebytku výnosù, což by bya napøíkad situace infrastruktury, kterou je nutno stavìt pøes pøírodní pøekážky. Z tohoto dùvodu by pak mìo být umožnìno, aby tato nová infrastruktura získávaa urèitý pøíjem ještì pøedtím, než bude vytváøet své první provozní výnosy. Jinými sovy by byy popatky nebo mýta uvaovány na ceou obast za úèeem financování budoucí infrastruktury. Jedním z havních bodù, které je tøeba zvážit, je, zda apikovat rùzné úrovnì zdanìní na energii používanou rùznými druhy dopravy, napø. žeeznièní a eteckou dopravou, a zda by pøípadnì takové rùzné úrovnì narušiy èi nenarušiy hospodáøskou soutìž na urèitých trasách obsuhovaných obìma druhy dopravy. Respektování práv a povinností uživateù Bude nutno posíit právo evropských obèanù mít pøístup k dopravním sužbám o vysoké kvaitì prostøednictvím poskytování integrovaných dopravních sužeb za pøijatené ceny. Pokes cen jízdného - jak je dooženo vývojem bìhem posedních nìkoika et - nesmí znamenat vzdání se vìtšiny zákadních práv. Prostøednictvím Charty práv cestujících v etecké dopravì Komise z tohoto dùvodu stanovia urèitý pøíkad, který bude násedován i pro jiné druhy dopravy. Zejména by byo možno rozšíøit na jiné druhy dopravy práva cestujících v etecké dopravì na informace, kompenzaci za odepøení nástupu do etada z dùvodu nadmìrného poètu rezervací a kompenzaci v pøípadì nehody. Podobnì jako v pøípadì Charty práv cestujících v etecké dopravì musí právní úprava Spoeèenství poožit zákad, který pomùže uživateùm dopravy chápat a upatòovat svá práva. V souadu s tím bude nutno jasnì definovat urèité povinnosti související s bezpeèností. 4) A5-034/

15 Bíá kniha Rozvoj vysoce kvaitní mìstské dopravy V reakci na cekové zhoršení kvaity života evropských obèanù trpících rostoucími kongescemi v mìstech a mìstských agomeracích a v souadu se zásadou subsidiarity Komise navrhuje, aby by kaden dùraz na výmìnu dobrých zkušeností orientovaných na zajištìní epšího využití veøejné dopravy a stávající infrastruktury. Je tøeba, aby místní veøejné orgány zepšiy svùj pøístup v obasti modernizace veøejné dopravní sužby a zajištìní racionáního využívání osobních automobiù. Tato opatøení, která jsou vemi dùežitá pro dosažení udržiteného rozvoje, budou urèitì patøit mezi ta opatøení, která budou nejobtížnìjší z hediska pøevedení do praxe. To je cena, která musí být zapacena za spnìní mezinárodních závazkù uèinìných na konferenci v Kjótu v souvisosti se snižováním emisí CO 2. Orientování výzkumu a technoogie na potøeby èisté a efektivní dopravy Spoeèenství již uskuteènio rozsáhé investice (pøes 1 miiardu eur) v rozmezí et 1997 až 2000) do výzkumu a technického rozvoje v tak rozmanitých obastech, jako jsou intermodaita, èistá vozida a teematické apikace v dopravì. Nyní nasta èas na ménì betonu a více inteigence v dopravním systému. V tomto úsií je nutno pokraèovat i v budoucnu se zamìøením na cíe vytyèené v této Bíé knize. Evropský výzkumný prostor a jeden z jeho havních nástrojù, nový Výzkumný rámcový program pro éta 2002 až 2006 budou poskytovat pøíežitost na uvedení tìchto zásad do praxe a na usnadnìní koordinace a zvýšení efektivity systému dopravního výzkumu. Bude nutno podniknout konkrétní kroky v obasti èistší, bezpeènìjší sinièní a námoøní dopravy a za úèeem integrace inteigentních systémù ve všech druzích dopravy, aby byo zajištìno efektivní øízení infrastruktury. V tomto ohedu nabízí eektronický evropský akèní pán øadu opatøení, která budou muset podniknout èenské státy a Komise, jako je napøíkad použití nových informaèních a monitorovacích sužeb na transevropské síti a v mìstech a mìstských agomeracích a zavedení aktivních bezpeènostních systémù ve vozidech. Na zákadì nejnovìjších výsedkù navrhne Komise smìrnici o harmonizaci patebních prostøedkù pro urèitou infrastrukturu, zejména v souvisosti s výbìrem mýtného za použití dánic, pus daší smìrnici o bezpeènostních standardech v tuneech. V pøípadì etecké dopravy bude prioritou zepšit ekoogické dopady huku a emisí eteckých motorù - což je bezpodmíneènì nutné v souvisosti s pøijetím pøísnìjších norem - a daší prioritou bude zepšení ukazateù bezpeènosti etecké dopravy a snížení spotøeby paiva pøi provozu etade. Zvádnutí vivù gobaizace Reguace dopravy je již douhou dobu svojí povahou mezinárodní záežitostí. To je jedním z dùvodù probémù, kterým je nutno èeit pøi hedání odpovídajícího místa pro spoeènou dopravní poitiku mezi vytváøením mezinárodních pravide v rámci zavedených organizací na jedné stranì a èastými protekcionistickými národními pøedpisy na stranì druhé. Vzhedem k tomu, že havním cíem tìchto mezinárodních pravide je usnadnìní obchodu a obchodních èinností, neberou tato pravida dostateèný zøete na ochranu životního prostøedí nebo na obavy související se zabezpeèením dodávek. V dùsedku toho již po nìkoik et urèité zemì (jako napø. USA) zavádìjí regionání dopravní opatøení, zejména v námoøním nebo eteckém sektoru, orientovaná na ochranu specifických zájmù. Evropská unie kráèea dùsednì v jejich stopách za úèeem ochrany pøed katastrofickými nehodami na moøi nebo zrušení neodpovídajících pøedpisù ohednì huku z etade nebo kompenzací pro cestující v pøípadì nehod. S tím, jak se bíží rozšíøení Evropské unie a jak v brzké dobì dojde k rozšíøení dopravní poitiky a transevropských sítí napøíè kontinentem, bude tøeba, aby Evropa pøehodnotia svou mezinárodní roi, má-i dosáhnout úspìchu pøi vytváøení udržiteného dopravního systému a vypoøádání se s probémy kongescí a zneèištìní. Jakožto souèást jednání v rámci Svìtové obchodní organizace bude Evropská unie i nadáe vystupovat jako urèitý katayzátor pro otvírání trhù havních druhù dopravy, pøièemž bude souèasnì s tím usiovat o zachování kvaity dopravních sužeb a bezpeènosti uživateù. Komise pánuje, že navrhne posíení pozice Spoeèenství v mezinárodních organizacích, zejména v Mezinárodní námoøní organizaci, Mezinárodní organizaci pro civiní etectví a Dunajské komisi, aby byy chránìny zájmy Evropy na svìtové scénì. Rozšíøená Unie musí být schopna zvádnout vivy gobaizace a pøispívat k mezinárodním øešením, napøíkad v souvisosti s bojem proti zneužívání paveb pod vajkami jiných státù nebo proti sociánímu dumpingu v sektoru sinièní dopravy. Je paradoxním jevem, že Evropská unie, která je pøední svìtovou obchodní mocností a provádí vekou èást svého obchodu mimo své vastní hranice, má tak maou váhu pøi pøijímání mezinárodních pravide, jimiž se øídí vìtšina dopravy. Je tomu tak z toho dùvodu, že Unie jako taková stojí mimo vìtšinu mezivádních organizací, 17

16 Bíá kniha kde nemá víc než statut pozorovatee. Je tøeba neprodenì zajistit nápravu této situace tím, že Spoeèenství pøistoupí do mezivádních organizací, jimiž je øízena doprava, aby tøicet rùzných èenù rozšíøené Unie nejen muvio jedním hasem, ae aby pøedevším moho ovivòovat èinnosti tìchto organizací prosazováním takového systému mezinárodní dopravy, který bude brát zøete na zákadní požadavky udržiteného rozvoje. Evropská unie sjednocující ceou svoji váhu by pak moha zejména dohížet na to, aby suroviny byy zpracovávány ve vìtší míøe v místì jejich pøípravy namísto podpory jejich zpracování v jiných obastech. Vývoj støednìdobých a douhodobých environmentáních cíù pro udržitený dopravní systém Je tøeba, aby èetná opatøení a poitické nástroje uvedy do pohybu proces, který povede k vytvoøení udržiteného dopravního systému. Dosažení tohoto vytyèeného cíe bude vyžadovat urèitý èas a opatøení, která jsou uvedena v tomto dokumentu, pøedstavují pouze urèitou první etapu, pøièemž vytyèují douhodobìjší strategii. Je tøeba, aby by tento udržitený dopravní systém definován z provozního hediska, aby tvùrci poitik získai užiteèné informace pro daší práci. Tam, kde to bude možné, je tøeba, aby pøísušné cíe byy kvantifikovány. Komise pánuje, že v roce 2002 pøedoží sdìení, které bude vysvìtovat tyto cíe. Prostøednictvím mechanismu TERM (mechanismus pro výkaznictví v dopravì a životním prostøedí) již by vytvoøen urèitý monitorovací nástroj. Za úèeem podpory baíku návrhù, které je tøeba zreaizovat do roku 2010 a které jsou dùežité, avšak nikoiv dostaèující pro pøeorientování spoeèné dopravní poitiky na napòování potøeby udržiteného rozvoje, zdùrazòuje anaýza uvedená v této Bíé knize násedující faktory: riziko kongescí na havních dopravních tepnách a regionání disproporce, podmínky pro zmìnu disproporcí mezi jednotivými druhy dopravy; priorita, která bude pøikádána øešení probematiky dopravnì pøetížených míst, nová pozice pøikádaná uživateùm, kteøí se stávají ústøedním bodem dopravní poitiky, potøeba zvádnutí vivù gobaizace v dopravì. Musíme se tedy rozhodnout mezi zachováním stávajícího stavu a akceptováním potøeby zmìn. První voba - která je vobou vemi snadnou - bude vést k výraznému navýšení kongescí nebo zneèiš ování a ve svém koneèném dùsedku ohrozí konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Druhá voba - která bude požadovat pøijetí proaktivních opatøení, z nichž nìkterá bude obtížné pøijmout - bude v sobì zahrnovat reaizaci nových forem reguace pro smìrování budoucí poptávky po mobiitì a zajištìní toho, že se ceá evropská ekonomika bude rozvíjet udržiteným zpùsobem. Veké obìti jsou snadné: to, co je obtížné, jsou neustáé drobné obìti. Johann Wofgang Goethe: Spøíznìni vobou (Ministr pro rekonstrukci cest ve Výmarském státu...a spisovate) 18

17 Bíá kniha ÈÁST JEDNA ZMÌNA DISPROPORCÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI DRUHY DOPRAVY V souèasné dobì stáe více rostou disproporce mezi jednotivými druhy dopravy v Evropské unii. Rostoucí úspìch sinièní a etecké dopravy má za násedek stáe vìtší kongesce, zatímco na druhé stranì dochází paradoxnì k tomu, že nevyužívání pného potenciáu žeeznièní a krátké námoøní dopravy brání v rozvoji reáných aternativ k sinièní nákadní dopravì. Nicménì nasycenost v urèitých èástech Evropské unie nesmí znamenat, že budeme zavírat oèi pøed skuteèností, že odehé obasti mají neodpovídající pøístup k centráním trhùm Osobní doprava Pøepravní výkony pode druhu dopravy pro 15 èenských státù EU: v miiardách osobokiometrù Letecká doprava Autobusová doprava Žeeznièní doprava Automobiová doprava 19

18 Bíá kniha Nákadní doprava Pøepravní výkony pode druhu dopravy pro 15 èenských státù EU: v miiardách tunokiometrù Potrubní doprava Žeeznièní doprava Vnitrozemská vodní doprava Krátká námoøní doprava Sinièní doprava Tato pøetrvávající situace vede k nerovnomìrnému rozdìení dopravy, vytváøí stáe vìtší kongesce na havních transevropských koridorech, ve mìstech a v mìstských agomeracích. Abychom byi schopni vyøešit tento probém, je tøeba do roku 2010 dosáhnout dvou prioritních cíù: reguovaná hospodáøská soutìž mezi jednotivými druhy dopravy; propojení jednotivých druhù dopravy se zøeteem na fungující intermodaitu. I. REGULOVANÁ HOSPODÁØSKÁ SOUTÌŽ Pokud nebude zajištìna epší reguace hospodáøské soutìže mezi jednotivými druhy dopravy, byo by utopií vìøit, že se nám podaøí zabránit ještì vìtším disproporcím, a dojde ke vzniku rizika, že sinièní nákadní doprava bude mít prakticky monopo na pøepravu zboží v rozšíøené Evropské unii. Z tohoto dùvodu je nutno dostat rùst sinièní a etecké dopravy pod kontrou a poskytnout žeeznièní dopravì a jiným ekoogicky pøívìtivým druhùm dopravy prostøedky k tomu, aby se mohy stát konkurenceschopnými aternativami. A. Zepšení kvaity v sinièní dopravì Vìtšina osobní a nákadní dopravy se reaizuje po sinici. V roce 1998 dosáh podí sinièní dopravy témìø jednu poovinu veškeré nákadní dopravy (44%) 5) a více než dvì tøetiny osobní dopravy (79%). Osobní automobi - 5) Podí sinic na trhu nákadní dopravy neustáe roste, a to konstantním tempem, konkrétnì z 41% v roce 1990 na 44% v roce 1998, a pokud nebudou podniknuta žádná opatøení, oèekává se, že tento podí dosáhne 47% do roku

19 Bíá kniha díky své fexibiitì - pøines skuteènou hromadnou mobiitu a zùstává symboem osobní svobody v moderní spoeènosti. Témìø dvì domácnosti ze tøí vastní osobní automobi. V rozmezí et se poèet osobních aut ve Spoeèenství ztrojnásobi z 62,5 miionu na témìø 175 miionù. Pøestože se nyní zdá, že se tento trend zpomauje, poèet soukromých osobních automobiù ve Spoeèenství stáe roste každým rokem o více než 3 miiony a po rozšíøení EU bude tento ukazate ještì vyšší. Každým dnem je daších 10 ha pùdy pokryto novými sinicemi. Výstavba sinic je již urèitou dobu zváštì intenzívní v regionech a zemích, které jsou vemi vzdáeny od centra, a pøedstavuje jeden z prostøedkù podpory hospodáøského vývoje v tìchto obastech; to se zejména týká zemí èerpajících podporu z kohezních fondù, kde se hustota dánic zvýšia bìhem 10 et v rozmezí et 1988 až 1998 o 43%, i když zùstává pod prùmìrem Spoeèenství. Vezmeme-i Evropskou unii jakožto ceek, vidíme, že se od roku 1970 do roku 2000 poèet kiometrù dánic ztrojnásobi. I pøes všechny tyto nové sinice zùstávají pøepnìné komunikace stáe vážným probémem v industriaizovaných mìstských obastech, jako jsou Porúøí, pøíhranièní mìsta, severní Itáie a jižní Angie. Nekontroovaný vývoj sinièní dopravy zkompikova situaci ve vìtších mìstech. Zpùsob jízdy brzda-pyn charakteristický pro dopravnì pøetížená místa znamená vyšší emise zneèiš ujících átek a vìtší energetickou spotøebu. Studie zabývající se zmìnou kimatu docházejí k závìru, že za souèasnou situaci nese vinu spaování fosiních paiv. Více než poovina ropy spotøebované dopravou pøipadá na osobní automobiy a v roce 1998 doprava odpovídaa za více než ètvrtinu (28%) emisí CO 2 v Evropì. Vzhedem k tomu, že sinièní doprava je absoutnì závisá na ropì (pøedstavuje 67% koneèné poptávky po ropì), je podí samotné sinièní dopravy na emisích CO 2, které je možno pøisoudit dopravì, 84%. Probém kongescí se však nyní rozšiøuje na havní dopravní tepny a do citivých obastí. Veká èást tohoto rùstu je vyvoávána mezinárodní nákadní dopravou. Prognózy pro rok 2010 ukazují na 50% nárùst samotné nákadní dopravy, pokud nebudou podniknuty žádné kroky proti tomuto trendu. Pøeprava nákadním automobiem je nevyhnutená v pøípadì vemi krátkých vzdáeností, kde neexistuje žádný aternativní druh dopravy, který by dostateèným zpùsobem odpovída potøebám ekonomiky. Naproti tomu bychom se mohi ptát, jaké faktory udržují èi dokonce ještì zvyšují expanzi sinièní dopravy na støední a douhé vzdáenosti, kde existují aternativní øešení. Èásteènou odpovìdí na tuto otázku je pøetrvávání praktik, které narušují hospodáøskou soutìž. Skoncování s tìmito praktikami nebude ani tak požadovat daší reguaèní opatøení, jako spíše efektivní prosazování stávajících opatøení tím, že dojde k zpøísnìní a harmonizaci sankcí za jejich nedodržování. 1. Restrukturaizace, kterou je tøeba provést Nejvìtší konkurenèní výhodou sinièní dopravy je její schopnost pøevážet zboží po ceé Evropské unii a skuteènì po ceém kontinentu s bezkonkurenèní fexibiitou a za nízkou cenu. Tato schopnost však bya vytvoøena za vysoce paradoxních okoností. Pøepravní spoeènosti intenzívnì konkurují jiným druhùm dopravy a též si sinì konkurují mezi sebou navzájem. Vzhedem k tomu, že provozní nákady (tj. nákady na pohonné hmoty a nové vybavení) rostou, dosáha tato situace takové podoby, že jsou podniky nuceny, aby mohy pøežít v tomto extrémnì nároèném konkurenèním prostøedí, obcházet pøedpisy týkající se pracovní doby a povoení a dokonce i zákadních zásad bezpeènosti sinièní dopravy. Taková porušení zákonných norem se stávají pøíiš bìžnou záežitostí. Existuje zde reáné nebezpeèí, že z dùvodu nižších provozních nákadù v kandidátských zemích by rozšíøení EU moho dáe zintenzívnit tento cenový konkurenèní boj mezi pøísušnými podniky. Argument tvrdící, že sinièní doprava je z hediska hospodáøské soutìže znevýhodòována finanèními výhodami žeeznièních spoeèností, které tyto spoeènosti údajnì získávají jako urèité právo od veøejných orgánù, je stáe ménì pravdivý. Tento argument zastírá skuteènost, že z hediska infrastruktury sinièní doprava rovnìž získává výhody od veøejných orgánù. Jako pøíkad uveïme, že údržba dánic by stáa šestkrát ménì, kdyby osobní automobiy byy jedinými vozidy, která používají dánice. Tato výhoda není dostateènì kompenzována žádným odpovídajícím rozdíem mezi popatky, které patí tìžká nákadní vozida a osobní automobiy. Tržní podí získaný sinièní dopravou však nemùže zastøít extrémnì nejistou finanèní situaci mnoha pøepravních spoeèností v dnešní dobì, zejména v pøípadì nejmenších podnikù, pro které je stáe obtížnìjší èasto pouze udržet pouhé zdání rentabiity tváøí v tváø takùm vyvíjeným na ceny ze strany zasiateských firem a prùmysových podnikù, a to zejména v dobách krize, jako je napø. rùst cen nafty. Opatøení v obasti daòových úev, která bya ve spìchu a jednostrannì pøijata nìkterými èenskými státy za úèeem ukidnìní kamionových pøepravcù, kteøí protestovai proti prudkému nárùstu cen nafty v záøí roku 2000, 21

20 Bíá kniha nepøedstavují žádné douhodobé øešení. Jedná se o opatøení zmíròující povahy a nikoiv o opatøení øešící danou situaci. Nebezpeèí, které se zde skrývá, spoèívá nejen v tom, že budou mít pouze omezený viv na finanèní ozdravení daného sektoru, nýbrž i - a to zejména - v tom, že by moha poškodit jiné druhy dopravy tím, že ještì více posíí konkurenèní postavení sinièní dopravy. Tato opatøení by pøípadnì moha být interpretována jako zastøené dotace a v budoucnu by moha vést i k destabiizaci dopravního sektoru, nebo ceny sinièní dopravy by neodrážey reáné nákady. I pøes tuto skuteènost neby dosud v Evropì vytvoøen žádný reáný pán na restrukturaizaci daného sektoru. Zcea jistì zde hraje dùežitou roi obava z protestních akcí a ze zabokování havních dopravních tahù. Vzhedem k souèasné situaci by se však zdáo, že je tøeba vyjasnit stávající praktiky a postavit dopravní spoeènosti na zdravìjší zákad tím, že budou podporovány fúze a diverzifikace. Podniky, které jsou dostateènì veké a mají dostateènì vekou finanèní zákadnu k tomu, aby mohy tìžit z technoogického pokroku, budou schopny se postavit na zdravý zákad a vypoøádat se s pøíchodem konkurentù z východní Evropy, kde jsou v souèasné dobì mzdové nákady nižší než v západoevropských zemích, na trh v obasti sinièní nákadní dopravy. Je nutno poskytnout podporu orientovanou na povzbuzování mikropodnikù nebo samostatných provozovateù podnikajících jako fyzické osoby k seskupování do struktur, které budou více schopny poskytovat vysoce kvaitní dopravní sužby, vèetnì napø. ogisticky zamìøených èinností a vyspìých informaèních a øídících systémù, v souadu s poitikou hospodáøské soutìže. V této souvisosti by mìa harmonizace urèitých minimáních kauzuí dopravních smuv provádìná se zøeteem na odrážení nákadù napomoci ochranì pøepravcù pøed takem ze zasiateských firem. Pøedevším by dopravní smouvy mìy zahrnovat kauzue umožòující napø. revizi tarifù v pøípadì prudkého nárùstu cen pohonných hmot. Nesmíme zapomenout, že vzhedem k tomu, že sinièní doprava je dominantním druhem dopravy, je to právì ona, která nastavuje cenovou hadinu dopravních sužeb. Za daných okoností má tendenci udržovat ceny na nízké úrovni, což je k újmì jiných druhù dopravy, které jsou ménì adaptabiní. 2. Pøedpisy, jež je tøeba zavést Dosud byo na úrovni Unie podniknuto vemi máo opatøení orientovaných na zajištìní urèité zákadní reguace sociáních podmínek v sektoru sinièní dopravy. Tímto zpùsobem je možno též èásteènì vysvìtit vysokou konkurenceschopnost tohoto sektoru. Radì ministrù se podaøio rozhodnout až v prosinci roku 2000 s koneènou patností o harmonizaci doby øízení se stanovením maxima ve výši 48 hodin týdnì braných jako prùmìrná hodnota, i když do tohoto rozhodnutí byy zakomponovány urèité výjimky jako v pøípadì samostatnì podnikajících øidièù. V pøípadì jiných druhù dopravy je pracovní doba již po douhý èas pøísnì omezena, poèínaje strojvedoucími, kde patí omezení na prùmìrnou hodnotu v rozmezí 22 až 30 hodin týdnì u havních žeeznièních podnikù. V souèasné dobì je pøipraven veký poèet návrhù Komise, které by mìy poskytnout Evropské unii úpnou právní úpravu orientovanou na zepšení pracovních podmínek a bezpeènosti sinièní dopravy a na zajištìní shody s pøedpisy pro fungování vnitøního trhu. Tyto návrhy usiují zejména o násedující: reorganizaci pracovní doby; pøestože jsou z tohoto návrhu vyjmuti samostatnì podnikající øidièi, tento návrh bude znamenat reguaci pracovní doby v Evropì zavedením prùmìrné týdenní pracovní doby ve výši 48 hodin a maximání týdenní pracovní doby ve výši 60 hodin; harmonizaci zákazù jízd nákadních automobiù o víkendech; tento návrh usiuje o sadìní národních pøedpisù v této obasti a o zavedení oznamovací povinnosti pøedtím, než budou takové zákazy zavedeny; zavedení øidièského certifikátu ; to umožní národním inspektorùm provádìt úèinné kontroy orientované na zajištìní toho, aby by øidiè právopatnì zamìstnán, a v pøípadì nutnosti zaznamenávat jakékoiv nesrovnaosti (a ukádat pokuty); rozvíjení odborného výcviku; bya navržena spoeèná pravida týkající se povinného poèáteèního výcviku pro všechny nové øidièe nákadních nebo osobních vozide a prùbìžného výcviku v pravidených intervaech pro všechny profesionání øidièe. Pøijetí tohoto baíku opatøení je vemi dùežité, máme-i v rozšíøené Evropské unii vytvoøit vysoce kvaitní systém sinièní dopravy. Tento baík by moh být podpoøen akcemi podniknutými zamìstnavateskými a zamìstnaneckými organizacemi, které jsou zastoupeny v Sektorovém diaogovém výboru, zejména se jedná o èinnosti zamìøené na kritéria pro zamìstnání pracovníkù a na pøizpùsobení metod, jimiž je organizována práce ve spoeènostech, jež se zabývají nákadní dopravou. V pøípadì nutnosti by moha být pøijata specifická opatøení 22

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1 VODA NAD ZLATO OBSAH UNEP a Èeský národní komitét UNEP...2 Pøedmluva k èeskému vydání tématického pøekladu GEO-3...3 Rok 2003 Mezinárodní rok vody...3 I. STAV VODNÍCH ZDROJÙ...5 Sladká voda globální pøehled...5

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice

Veøejné projednání návrhu zadání územního plánu mìsta Strakonice Veøejné projednání návrhu zadání územního pánu mìsta Strakonice V upynuém roce jsme osavii 640 et od zaoāení našeho mìsta. Strakonice a bízké okoí jsou pro vìtšinu z nás místem, kde trvae āijeme. Nìkteøí

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více