ZPRÁVA O STAVU ZEMÌDÌLSTVÍ ZA ROK POUŽITÉ ZKRATKY... III VYSVÌTLIVKY K POUŽITÝM ÈÍSELNÝM ÚDAJÙM... VII Úvod... VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O STAVU ZEMÌDÌLSTVÍ ZA ROK 2001. POUŽITÉ ZKRATKY... III VYSVÌTLIVKY K POUŽITÝM ÈÍSELNÝM ÚDAJÙM... VII Úvod... VIII"

Transkript

1

2 OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY III VYSVÌTLIVKY K POUŽITÝM ÈÍSELNÝM ÚDAJÙM VII Úvod VIII Pøehled vydaných Zelených zpráv ÈR VIII Souhrn ke Zprávì o stavu zemìdìlství ÈR za rok A. Situace zemìdìlství v roce Obecné podmínky vývoje zemìdìlství Makroekonomické podmínky Podnikatelské prostøedí Zemìdìlská politika Povìtrnostní podmínky v marketingovém roce 2000/ Pøedpoklady a faktory zemìdìlské výroby Vlastnické vztahy a podnikatelská struktura Výrobní faktory Ochrana zvíøat Agrární trh Rostlinná výroba Živoèišná výroba Cenový vývoj na agrárním trhu Agrární zahranièní obchod Trh s pùdou Ekonomické výsledky Souhrnný zemìdìlský úèet za rok Souhrnné ekonomické výsledky zemìdìlských podnikù Ekonomické výsledky zemìdìlských podnikù Závìry z ekonomických analýz Potravináøství a navazující odvìtví Obecné podmínky vývoje potravináøství Výroba potravin Distribuce potravin a jejich spotøeba Ekologické zemìdìlství Nepotravináøská zemìdìlská produkce Výroba metylesteru øepkového oleje a smìsného paliva Pøíprava výroby bioetanolu Využití obnovitelných zdrojù energie v zemìdìlství Materiálové a finanèní vstupy do agrárního sektoru Osivo a sadba Agrochemie a prùmyslová hnojiva Plemenný materiál Krmiva hotová (prùmyslová) Technika a pohonné hmoty inanèní sektor Pojištìní Sociální situace v agrárním sektoru a na venkovì Trh práce a úroveò mezd Zmìny sociálního postavení zemìdìlcù Sociální situace na venkovì Posouzení vlivu agrárního sektoru na životní prostøedí Pozice agrárního sektoru doma a ve svìtì Postavení zemìdìlství v národním hospodáøství Mezinárodní srovnání I

3 12 Výzkum, vzdìlávání a poradenství Výzkum Vzdìlávání Poradenství Nevládní stavovské organizace v agrárním sektoru Agrární komora ÈR Potravináøská komora ÈR Zemìdìlský svaz ÈR Asociace soukromého zemìdìlství ÈR Èeská akademie zemìdìlských vìd Èeskomoravský svaz zemìdìlských podnikatelù B. ZEMÌDÌLSKÁ POLITIKA V ROCE Legislativní opatøení ve vztahu k agrárnímu sektoru Institucionální zabezpeèení zemìdìlské politiky vèetnì odpovídajících finanèních transferù Ministerstvo zemìdìlství Státní zemìdìlský intervenèní fond Podpùrný a garanèní rolnický a lesnický fond Ostatní instituce Zahranièní pomoci a zdroje Opatøení a podpory v agrárním sektoru Opatøení a podpory v oblasti agrárního trhu Podpory cen vstupù Pøímé platby a komoditní podpory Obecné služby Daòová politika v zemìdìlství Opatøení a podpory v navazujících odvìtvích agrárního sektoru Agroenvironmentální politika Regionální politika a politika rozvoje venkova Ostatní opatøení se vztahem k zemìdìlství Souhrnné vyhodnocení výdajù zemìdìlské politiky Souhrnné institucionální a èisté výdaje na podporu agrárního sektoru Produkèní a spotøebitelské podpory podle OECD Posouzení úèinnosti podpor do agrárního sektoru Realizace Koncepce agrární politiky na období pøed vstupem ÈR do EU Pøíprava na vstup do EU Stav pøíprav na vstup do EU k Pøehled opatøení pøijatých ÈR v roce 2001 v oblasti pøibližování k EU a jejich plnìní C. TEXTOVÉ PØÍLOHY Pøehled legislativních opatøení týkajících se bezprostøednì zemìdìlství a projednávaných v roce Schválené právní normy (stav k ) Pøipravované právní normy v roce Hodnocení úèinnosti podpor zemìdìlství za období podle jednotlivých druhù a vìcného zamìøení podpor Zpracování standardních výstupù z výbìrového šetøení testovacích podnikù ( ADN) podle metodiky EU D. TABULKOVÁ PØÍLOHA Tabulky k èásti A Tabulky k èásti B II

4 POUŽITÉ ZKRATKY a. s. akciová spoleènost AGC Agrocenzus AK ÈR Agrární komora ÈR AMA Agrarmarkt Austria für den Bericht Getreide und Ölsaaten ASZ ÈR Asociace soukromého zemìdìlství ÈR AZS aktivní zušlech ovací styk b. c. bìžné ceny BE belgický frank BSE bovinní spongiformní encefalopatie (nemoc šílených krav) CE TA Central European ree Trade Agreement (Støedoevropská dohoda v oblasti volného obchodu) CN celní nomenklatura COCERAL European association representing trade in cereals, feedstuffs, oilseeds, olive oil and agrosupply at the European Union (Asociace obchodníkù s obilovinami a olejninami v EU) COGECA Comité général des coopératives agricoles (Ústøední výbor zemìdìlských družstev) COPA Comité des organisations professioneles de l'agriculture de la Communauté (Výbor organizace profesionálních zemìdìlcù EU) CPI Consumer price index (index spotøebitelských cen) CPV ceny prùmyslových výrobcù CSZT centrální systém zásobování teplem CZK èeská koruna CZV ceny zemìdìlských výrobcù è. ž. èisté živiny ÈAZV Èeská akademie zemìdìlských vìd ÈEA Èeská energetická agentura ÈHMÚ Èeský hydrologický a meteorologický ústav ÈIA Èeský institut pro akreditaci ÈMVVÚ Èeskomoravská vinaøská a vinohradnická unie ÈMZRB Èeskomoravská záruèní a rozvojová banka ÈNB Èeská národní banka ÈNR Èeská národní rada ÈOV èistírna odpadních vod ÈR Èeská republika ÈSCHMS Èeský svaz chovatelù masného skotu ÈSN èeská státní norma (èeská technická norma) ÈSÚ Èeský statistický úøad ÈÚZK Èeský úøad zemìmìøický a katastrální ÈZPI Èeská zemìdìlská a potravináøská inspekce DEM nìmecká marka DJ dobytèí jednotka DPH daò z pøidané hodnoty EAAP European Association for Animal Production (Evropská asociace pro živoèišnou výrobu) ECU European Currency Unit (evropská mìnová jednotka) platnost do ED Evropská dohoda E TA European ree Trade Agreement (Evropské sdružení volného obchodu) EIU Economist Intelligence Unit (Sdružení ekonomických expertù) III

5 EK EN ES EU nebo EU 15 EU 12 EUR EUROSTAT ADN AO NM ÈR GA ÈR GATT GJ GØC HACCP HDP HIM HPH CHKO IACS I OAM ILO IPGRI IPP ISO normy IVV MZe JPÚ KBTPM Kè KEZ KN KNO KNPP KNPS KPÚ kt L A LP MDS MEØO M MJ MK MMR MPO MŠMT Evropská komise Evropská norma Evropské spoleèenství Evropská unie po roce 1994 (pøipojeno Rakousko, insko, Švédsko) Evropská unie do roku 1994 (Belgie, Dánsko, Nìmecko, Španìlsko, rancie, Velká Británie, Øecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko) euro = spoleèná mìna Evropské mìnové unie platnost od Evropské statistické centrum arm Accountancy Data Network (Sí testovacích podnikù) ood and Agriculture Organisation (Organizace pro výživu a zemìdìlství) ond národního majetku ÈR Grantová agentura Èeské republiky General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a obchodu) gigajoule Generální øeditelství cel Hazard Analysis Critical Control Points system (systém HACCP analýza rizik a kritické kontrolní body) hrubý domácí produkt hmotný investièní majetek hrubá pøidaná hodnota chránìná krajinná oblast Integrated Administrative and Control System Integrovaný administrativní a kontrolní systém International ederation of Organic Movements (Mezinárodní federace organického zemìdìlství) International Labour Organisation (Mezinárodní organizace práce) International Plant Genetic Resources Institute (Mezinárodní institut genetických zdrojù rostlin) index prùmyslové produkce soustava norem, které zabezpeèují výrobu ve stanovené jakosti a kvalitì cílený systém výroby Institut výchovy a vzdìlávání MZe jednoduché pozemkové úpravy krávy bez tržní produkce mléka koruna èeská Kontrola ekologického zemìdìlství katastr nemovitostí koeficient nominální ochrany (trhu) koeficient nominální podpory producentù koeficient nominální podpory spotøebitelù komplexní pozemkové úpravy kilotuna Less avourable Areas (znevýhodnìné oblasti) lesní pùdní fond Ministerstvo dopravy a spojù metylester øepkového oleje Ministerstvo financí mìrná jednotka Ministerstvo kultury Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo prùmyslu a obchodu Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy IV

6 MV MVE MZ MZe MZV MŽP NAZV NH NPK NTB NUTS NV Ministerstvo vnitra malá vodní elektrárna Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemìdìlství Ministerstvo zahranièních vìcí Ministerstvo životního prostøedí Národní agentura zemìdìlského výzkumu národní hospodáøství dusík fosfor draslík Non Technical Barriers netechnické bariéry Nomenclature des unités territoriales statistique (územní statistické jednotky) naøízení vlády o. p. orná pùda o. p. s. obecnì prospìšná spoleènost OBHK Obchodní burza Hradec Králové OCP odhad celkových podpor OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj) O IVAL Office National Interprofessionel des Viandes, de ¾Elevage et de ¾Aviculture (Národní meziprofesní agentura pro maso, chov domácích zvíøat a drùbeže) OKEÈ odvìtvová klasifikace ekonomických èinností OPOS odhad podpory obecných služeb OPP odhad produkèních podpor OSP odhad spotøebitelských podpor OSVTE ostatní státy s vyspìlou tržní ekonomikou OU odborné uèilištì OZE obnovitelné zdroje energie OZT ochrana zvíøat proti týrání p. a. per annum (roènì) PBB Plodinová burza Brno PCB polychlorované bifenyly P ÈR Pozemkový fond ÈR P O podniky fyzických osob PGRL Podpùrný a garanèní rolnický a lesnický fond Phare Poland and Hungary Assistance for Restructuring Economy (Pomoc pro Polsko a Maïarsko na restrukturalizaci ekonomiky) PHM pohonné hmoty a mazadla PHO pásmo hygienické ochrany PK ÈR Potravináøská komora ÈR POR pøípravky na ochranu rostlin PPO podniky právnických osob PSP ÈR Poslanecká snìmovna Parlamentu ÈR PZS pasivní zušlech ovací styk RPJ roèní pracovní jednotka (Annual Work Unit AWU) RRPJ roèní pracovní jednotka nenámezdní (rodinné) pracovní èinnosti ( amily Work Unit WU) RV rostlinná výroba RZ rozvojové zemì s. c. stálá cena s. r. o. spoleènost s ruèením omezeným SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Speciální akèní program pro pøedvstupní pomoc v oblasti zemìdìlství a rozvoje venkova) Sb. sbírka zákonù SDZT Sdružení dovozcù zemìdìlské techniky V

7 SEUROP Superior Excellent Very Good air Poor (Jednotná klasifikace jateènì opracovaného tìla skotu a prasat podle podílu svaloviny) S ŽP ÈR Státní fond životního prostøedí ÈR SLAK slintavka a kulhavka SNS Spoleèenství nezávislých státù SOK ÈR Státní odrùdová kniha ÈR SOM sušené odstøedìné mléko SR Slovenská republika SRN Spolková republika Nìmecko SRS Státní rostlinolékaøská správa SSHR Správa státních hmotných rezerv SVE støední a východní Evropa SVS ÈR Státní veterinární správa ÈR SZDS Svaz zemìdìlských družstev a spoleèností SZI Státní zemìdìlský intervenèní fond (døíve S TR) SZP Spoleèná zemìdìlská politika SZÚ Souhrnný zemìdìlský úèet TAIEX Technical Assistance Information Exchange Office (Úøad pro technickou pomoc a výmìnu informací) TÈ tepelné èerpadlo TOZ trvale se obracející zásoby TTP trvalé travní porosty TUV teplá užitková voda ÚKOZ Ústøední komise pro ochranu zvíøat ÚKZÚZ Ústøední kontrolní a zkušební ústav zemìdìlský USA United States of America (Spojené státy americké) USD americký dolar USDA United State Department of Agriculture (Ministerstvo zemìdìlství USA) ÚSES územní systém ekologické stability ÚZPI Ústav zemìdìlských a potravináøských informací VaV vìda a výzkum VUC Výzkumný ústav cukrovarnický VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodáøství a myslivosti VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy VÚPP Výzkumný ústav potravináøského prùmyslu VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby VÚVeL Výzkumný ústav veterinárního lékaøství VÚZE Výzkumný ústav zemìdìlské ekonomiky VÚZT Výzkumný ústav zemìdìlské techniky VÚŽV Výzkumný ústav živoèišné výroby WHO World Health Organization (Svìtová zdravotnická organizace) WTO World Trade Organization (Svìtová obchodní organizace) z. p. zemìdìlská pùda ZCHÚ zvláštì chránìné území ZP zemìdìlský pùdní fond ZTAK Zahranièní trhy agrárních komodit ZVHS Zemìdìlská vodohospodáøská správa (døíve Státní melioraèní správa) ž. hm. živá hmotnost ŽV živoèišná výroba VI

8 VYSVÌTLIVKY K POUŽITÝM ÈÍSELNÝM ÚDAJÙM Údaje použité ve Zprávì o stavu zemìdìlství ÈR za rok 2001 (Zpráva 2001) pocházejí z rùzných zdrojù. Základním zdrojem jsou statistická data ÈSÚ, dále údaje rezortní statistiky MZe, výbìrového šetøení ADN, výroèních zpráv nìkterých institucí, napø. PGRL, SZI (S TR), data mezinárodních organizací atd. Zdroje použitých údajù jsou u každé tabulky uvedeny. Ukazatele v tabulkové pøíloze, u nichž to datové zdroje umožnily, jsou prezentovány v èasové øadì zahrnující výchozí rok 1989 a posledních pìt sledovaných let Tabulková pøíloha je pøitom koncipována jako primární databáze ukazatelù v absolutních hodnotách bez výpoètù indexù, podílù a jiných odvozených ukazatelù. Uzávìrka dat pro Zprávu 2001 byla s ohledem na daný termín zpracování její koneèné verze stanovena na Ve Zprávì 2001 jsou proto uvedeny pouze údaje, které byly dostupné k tomuto termínu. Vìtšina údajù jak za hospodáøský rok 2001/02, tak za kalendáøní rok 2001 má charakter pøedbìžných dat, což není v jednotlivých pøípadech komentováno. Pokud jsou použity kvalifikované odhady VÚZE, je na to upozornìno. Vzhledem k tomu, že i v pøedchozích Zprávách mìly údaje za analyzovaný rok pøedbìžný charakter, nemusí být vždy hodnota téhož ukazatele za urèitý rok ve všech zprávách stejná. Ve Zprávì 2001 se to týká pøedevším údajù za rok 2000, které jsou zde uvádìny ve své zpøesnìné podobì, zatímco ve Zprávì 2000 byly použity pøedbìžné nebo odhadované hodnoty. Výbìrové šetøení ADN konané poèátkem roku 2002 sleduje nejen údaje za rok 2001, ale i za rok Proto data za rok 2001 i za rok 2000 (pokud není výslovnì uvedeno jinak) pocházejí z tohoto šetøení. Vzhledem k poèítaèovému zpracování (Microsoft Excel) obsahují tabulky zaokrouhlené ukazatele (souèty, procenta apod.). Proto souètové ukazatele nemusí vždy pøesnì odpovídat souètùm jednotlivých položek. V èíselné èásti tabulek jsou kromì významových hodnot použity i následující symboly: údaj se nevyskytuje; l údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý; x údaj není smysluplný; 0 nebo 0,0 údaj existuje, ale jeho výše je nevýznamná nebo nulová. VII

9 ÚVOD Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 2001 (Zpráva 2001) je pøedkládána zhruba ve stejné struktuøe jako v pøedchozích letech s nìkolika menšími zmìnami smìøujícími k jejímu celkovému lepšímu vyznìní. Stejnì jako v pøedchozích letech jsou v úvodu zdùrazòovány jen ty èásti Zprávy 2001, kde došlo ke zmìnám. Na rozdíl od Zprávy 2000 nebyl koneèný výsledek zemìdìlství zásadnì ovlivnìn nepøíznivým prùbìhem poèasí a hospodáøský výsledek sektoru se udržel v èerných èíslech. Proti pøedchozím letùm byly aktivity Ústøední komise pro ochranu zvíøat vyòaty z kap. A13 Nevládní stavovské organizace v agrárním sektoru a zaøazeny do kap. A2 Pøedpoklady a faktory v zemìdìlské výrobì s vìdomím, že èinnost ÚKOZ je nadrezortní povahy, a tudíž by mìla být prezentována v širších souvislostech. Do kapitoly A3.1 Rostlinná výroba byla novì zaøazena subkapitola A3.1.9 Réva vinná víno. K zásadnímu kvantitativnímu posunu došlo pøi zpracování kap. A4 Ekonomické výsledky, a to v tom smyslu, že byl poprvé pøedložen Souhrnný zemìdìlský úèet (pøedbìžný odhad ÈSÚ za rok 2001) v novém revidovaném metodickém pojetí, uplatòovaném v zemích EU. Postupuje se tedy v logické návaznosti od SZÚ jako základního nástroje k charakteristice makroekonomické pozice odvìtví, na který navazuje pøedstavení ekonomických výsledkù na bázi výbìrového šetøení ADN v èlenìní podle podnikatelských forem, velikosti podnikù a rozdílných pùdnì-klimatických podmínek. Hodnocení ekonomické výkonnosti zemìdìlských podnikù dále pokroèilo. Ekonomické výsledky zemìdìlských podnikù již nejsou interpretovány v rámci obvyklých výrobních oblastí, ale s využitím kategorizace podnikù podle jejich pøíslušnosti k tzv. znevýhodnìným oblastem (L A). Zpráva 2001 analyzuje hospodáøské výsledky v èlenìní na produkèní oblasti a ostatní oblasti, které se v metodické návaznosti na Usnesení Rady EK è. 1257/1999 èlení na horské a podhorské oblasti, ostatní ménì pøíznivé oblasti a ménì produkèní oblasti. Èást B dokumentuje další posun v realizaci Koncepce agrární politiky MZe na období pøed vstupem ÈR do EU. V souladu se zámìry Koncepce došlo v roce 2001 k pøechodu z fáze REVITALIZACE do fáze ADAPTACE s významnými dopady na institucionální zabezpeèení zemìdìlské politiky. Ze zmìn ve struktuøe podpor do èeského zemìdìlství jednoznaènì vyplývá, že pokraèuje dlouhodobá a zesílená orientace agrárnì politických nástrojù na podporu mimoprodukèních funkcí a strukturálního rozvoje venkova. Obdobnì jako v pøedchozích letech pøedstavuje tabulková pøíloha utøídìný pøehled sociálnì-ekonomických a výrobních ukazatelù vycházejících z podkladù ÈSÚ, z rezortní statistiky, z výbìrového šetøení ADN (poèet respondentù se dále zvýšil na 1339) a z dalších zdrojù. Pøílohou Zprávy 2001 je samostatná publikace Výbìrové šetøení hospodáøských výsledkù podnikatelských subjektù v zemìdìlství za rok 2001 v síti testovacích podnikù ADN CZ. V souvislosti se získáváním statistických údajù je tøeba podìkovat odboru statistiky zemìdìlství a lesnictví a dalším útvarùm ÈSÚ, Ministerstvu životního prostøedí ÈR, Ministerstvu pro místní rozvoj ÈR, Ministerstvu prùmyslu a obchodu ÈR, Ministerstvu financí ÈR, výzkumným ústavùm rezortu zemìdìlství a dalším institucím. Stejnì tak zasluhují podìkování všichni respondenti zahrnutí do výbìrového šetøení ADN, kteøí dlouhodobì poskytují nezbytné podklady k propoètùm a hodnocení výsledkù hospodaøení zemìdìlských podnikù. Èíselné údaje Zprávy 2001 jsou uvádìny v hodnotách, které byly k dispozici ke 13. dubnu V øadì pøípadù jde tedy o pøedbìžné údaje, které budou revidovány v následující Zprávì. Stejný postup je uplatnìn i pro pøedbìžné údaje Zprávy 2000, které jsou v letošní Zprávì uvedeny v revidovaných hodnotách. V nìkolika pøípadech, v dùsledku novì zjištìných skuteèností, došlo k revizi i nìkterých starších údajù. Pøehled vydaných Zelených zpráv ÈR 1. Zpráva o stavu èeského zemìdìlství 1994 (údaje za rok 1993) 2. Zpráva o stavu èeského zemìdìlství 1995 (údaje za rok 1994) 3. Zpráva o stavu èeského zemìdìlství 1996 (údaje za rok 1995) 4. Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 1996 (údaje za rok 1996) 5. Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 1997 (údaje za rok 1997) 6. Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 1998 (údaje za rok 1998) 7. Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 1999 (údaje za rok 1999) 8. Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 2000 (údaje za rok 2000) 9. Zpráva o stavu zemìdìlství ÈR za rok 2001 (údaje za rok 2001) VIII

10 SOUHRN ke Zprávì o stavu zemìdìlství ÈR za rok 2001 ü Oživení ekonomiky z pøedchozích let se v roce 2001 zmìnilo na rychlejší dynamický rozvoj, než jakého dosahovaly zemì Evropské unie. Úroveò hrubého domácího produktu ve stálých kupních cenách roku 1995 (HDP) pøekroèila o 2 % dosud nejvyšší úroveò HDP v historii ÈR (rok 1989) Rozhodujícím faktorem dynamického rùstu ekonomiky se v roce 2001 stala produktivita práce, ale vztah mezi rùstem produktivity práce a rùstem reálných mezd se zmìnil na nepøíznivý. Pøevažujícím èinitelem rùstu HDP, který v roce 2001 meziroènì pøedstavoval 3,6 %, se stal nárùst koneèné spotøeby domácností (+3,7 %). Nejvýraznìjší dynamickou složkou rùstu HDP byla tvorba hrubého fixního kapitálu, pøedevším vlivem pøílivu zahranièních investic. Míra inflace se ve srovnání s pøedchozím rokem zvýšila na 4,7 % a dostala se tak výraznìji nad prùmìrnou inflaci zemí EU. Míra nezamìstnanosti se meziroènì mírnì zvýšila (z 8,8 % v roce 2000 na 8,9 % v roce 2001). Stabilita mìny se upevnila, kurs koruny se zpevnil jak vùèi euru, tak vùèi americkému dolaru. Obchodní bilance ÈR pokraèovala v tendenci ke zhoršení, pøièemž o udržení celkové vnìjší rovnováhy se zasloužil pøedevším pøíliv pøímých zahranièních investic. Pasivní saldo státního rozpoètu se prohloubilo, pøedevším vlivem pokraèujícího a stoupajícího pasiva vyplývajícího z nedostatkù transformaèních procesù. Nárùst státního dluhu pokraèoval ve strmé tendenci, jako dùsledek amortizace dluhù pøevzatých Konsolidaèní agenturou, resp. Konsolidaèní bankou. Demografický vývoj nadále pokraèoval v depopulaèních tendencích. Celková životní úroveò obyvatelstva se zvýšila, pøièemž reálné mzdy se zvýšily o 4,1 %. Souèasnì narostla diferenciace vùèi sociálnì slabším skupinám obyvatelstva. ü Zemìdìlství ÈR dosáhlo v roce 2001, obdobnì jako v roce 2000, kladný hospodáøský výsledek Zemìdìlství ÈR hospodáøské výsledky, výnosnost podnikání a zadluženost 5,0 60,0 4,0 + 3,7 + 3,3 50,0 Hospodáøské výsledky (mld. Kè), Výnosnost kapitálu (%) 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-0,5 Výnosnost celkového kapitálu Hospodáøské výsledky zemìdìlství Míra zadluženosti - 1,3-0,4-2,1 40,0 30,0 20,0 10,0 Míra zadluženosti (%) -3, Rok 0,0 Pramen: Výbìrové šetøení ADN, ÈSÚ Souhrnný zemìdìlský úèet Poznámky: Hospodáøské výsledky pøedstavují zisk nebo ztrátu pøed zdanìním vè. dotací provozního charakteru Výnosnost celkového kapitálu = (hospodáøský výsledek za úèetní období / celkový kapitál) x 100; jen za podniky hospodaøící na zemìdìlské pùdì Míra zadluženosti = (cizí kapitál / celkový kapitál) x 100; Jen za podniky hospodaøící na zemìdìlské pùdì Podle výsledkù zjištìných výbìrovým šetøením ADN CZ a údajù vyplývajících ze Souhrnného zemìdìlského úètu zpracovaného ÈSÚ, pøedstavuje odhad hospodáøského výsledku za všechny skupiny podnikatelských subjektù, doplnìný údaji ÈSÚ za specializované podniky (vèetnì podnikù hospodaøících bez zemìdìlské pùdy), za souhrn všech jejich èinností, zisk ve výši 3,265 mld. Kè. Tento hospodáøský výsledek zemìdìlství za rok 2001 je po hospodáøském výsledku za rok 2000, kdy zemìdìlství dosáhlo zisku 3,716 mld. Kè, druhým nejlepším od roku Navíc je nutno konstatovat, že tohoto výsledku dosáhlo zemìdìlství bez vlivu mimoøádných událostí a podpor, které èásteènì ovlivnily hospodáøský výsledek v roce 2000 (sucho). 1

11 ü Hospodáøské výsledky zemìdìlských podnikù podle jednotlivých podnikatelských forem, dosažené z hektaru obhospodaøované zemìdìlské pùdy, vyjádøené prùmìrem let 2000 a 2001, jsou srovnatelné Hospodáøské výsledky 1) podle podnikatelských forem prùmìr let 2000 a 2001 (Kè/ha z. p.) Kè/ha z.p Hospodáøský výsledek 2) Dotace provozního charakteru Hospodáøský výsledek po odpoètu dotací Zemìdìlská družstva Obchodní spoleènosti Právnické osoby celkem yzické osoby celkem Pramen: Výbìrové šetøení VÚZE ( ADN) Poznámky: 1) Hospodáøské výsledky pøedstavují zisk nebo ztrátu pøed zdanìním vè. dotací provozního charakteru 2) U fyzických osob = hospodáøské výsledky po zapoètení osobního dùchodu podnikatelù U zemìdìlských družstev a obchodních spoleèností došlo v roce 2001 proti roku 2000 k meziroènímu snížení zisku pøedevším v dùsledku poklesu ostatních provozních výnosù, tzn. zejména tržeb za prodej vlastních služeb z nezemìdìlské èinnosti. Souèasnì také u tìchto subjektù pokraèoval v roce 2001 pokles tržeb ze zemìdìlské èinnosti pøi souèasném zrychlování tempa rùstu provozních nákladù. Meziroèního zlepšení hospodáøských výsledkù podnikù fyzických osob v roce 2001 bylo dosaženo pøedevším poklesem celkových nákladù. Souèasnì byly hospodáøské výsledky ovlivnìny i rùstem ostatních pøíjmù v souvislosti s úhradou škod zpùsobených suchem (zúètování doplatku z celkového nároku kompenzace roku 2000 do pøíjmù podnikù, které vedou jednoduché úèetnictví, v roce 2001). ü Zemìdìlský pùdní fond Výmìra zemìdìlského pùdního fondu (ZP ) ÈR se v roce 2001 ve srovnání s rokem 2000 významnì nezmìnila. Zemìdìlská pùda (z. p.) pøedstavuje 54,2 % celkové rozlohy ÈR. Výmìry jednotlivých kultur na z. p. zùstávají na stejné úrovni, nejvìtší zmìnu pøedstavuje nárùst TTP v prùbìhu roku 2001 o 0,5 % (v roce 2000 o 1,14 %). Odhadem 65 % nárùstu TTP bylo stimulováno podporou zatravòování z. p. podle naøízení vlády è. 505/2000 Sb. V roce 2001 bylo zpøesnìno vymezení ménì pøíznivých oblastí (L A), které tvoøí 60,3 % z. p. Podle kategorizace L A tvoøí oblasti se specifickými a ekologickými omezeními 8,4 % z. p. Podíl chránìné pùdy dle zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny (velkoplošná a maloplošná ZCHÚ) na celkové výmìøe ÈR èiní 16,0 % (ve srovnání s rokem 2000 nedošlo ke zmìnì). Podíl zemìdìlské pùdy obhospodaøované alternativním zpùsobem v roce 2001 výraznì vzrostl na 5,28 %. Vìtší èást pøipadá na pùdu v ekologickém zemìdìlství (218,1 tis. ha), což pøedstavuje 5,1 % ZP (v roce 2000 se jednalo o 3,9 % z. p.). V rámci integrovaného zemìdìlství je obhospodaøováno 7680 ha (0,18 % z. p.). Rozsah negativních jevù na pùdì (eroze, nedostatek pøístupné vláhy, zasolení, podmáèení, kontaminace pùdy rizikovými prvky) zùstává v roce 2001 na stejné úrovni jako v pøedešlých letech. Nejvìtším rizikem degradace pùd je eroze (pøedevším vodní), kterou je potenciálnì ohroženo pøibližnì 50 % z. p. Rovnìž výmìra hospodáøsky nevyužívané pùdy zùstala v roce 2001 na úrovni pøedchozích let (odhaduje se na cca 7,0 % z. p.). V roce 2001 dosáhla spotøeba hnojiv (NPK) 92,2 kg è. ž./ha, což je proti roku 2000 zvýšení o 21,5 %. Spotøeba pøípravkù na ochranu rostlin zùstává na stejné úrovni (0,98 kg úèinných látek POR/ha z. p.). Podle posledních dostupných údajù z roku 2000 se proti roku 1999 zvýšil podíl nevyhovujících vzorkù v pøípadì analýz na amonné ionty a CHSKMn, v pøípadì dusiènanù a ropných látek podíl klesl. Podíl havarijního zneèištìní vod pocházejícího ze zemìdìlství evidovaného na ÈIŽP nezaznamenal ve srovnání s rokem 2000 výraznou zmìnu 9,2 % (8,9 % v roce 2000). 2

12 Aplikace prùmyslových hnojiv (kg è. ž./ha z. p.) Dusík osfor Draslo Celkem kg è. ž. / ha z. p Rok Pramen: Roèenky životního prostøedí ÈR ü Hrubá zemìdìlská produkce ve stálých cenách roku 1989 v roce 2001 ve srovnání s rokem 2000 mírnì vzrostla Hrubá zemìdìlská produkce (HZP) ve stálých cenách roku 1989 dosáhla v roce 2001 celkové hodnoty 76,1 mld. Kè a v porovnání s rokem 2000 vzrostla o 2,5 %. Meziroèní rùst HZP byl ovlivnìn pøedevším rùstem hrubé rostlinné produkce (o 5,1 %), pøièemž rùst hrubé živoèišné produkce byl minimální (o 0,25 %). Objem HZP v roce 2001 pøedstavoval 70,1 % jejího objemu v roce U hrubé rostlinné produkce èinil tento objem 79,2 % a u hrubé živoèišné produkce 63,7 % objemu roku Vývoj objemu hrubé zemìdìlské produkce v letech 1989 až ,0 100,0 Hrubá rostlinná produkce Hrubá živoèišná produkce Hrubá zìmìdìlská produkce 80,0 mld. Kè 60,0 40,0 20,0 0, Rok Pramen: ÈSÚ Poznámka: Hrubá zemìdìlská produkce je vyjádøena ve stálých cenách roku

13 ü Vývoj podnikatelské struktury zemìdìlství podle výmìry obhospodaøované zemìdìlské pùdy byl v roce 2001 charakterizován rùstem podílu podnikù fyzických osob a poklesem podílu zemìdìlských družstev a obchodních spoleèností Podnikatelská struktura na zemìdìlské pùdì v letech 2000 a 2001 Podniky fyzických osob 45,0 40,0 44,6 Obchodní spoleènosti Družstva 44,1 35,0 Podniky ostatní (státní, rozp., pøísp. aj.) 30,0 25,0 % 20,0 23,6 30,6 26,6 28,2 15,0 10,0 5,0 1,2 1,1 0, Rok Pramen: ÈSÚ zemìdìlský registr Podle údajù zemìdìlského registru ÈSÚ došlo v roce 2001 (stav k ) ve srovnání s pøedchozím rokem k dalšímu poklesu podílu zemìdìlských družstev (o 2,4 %) na celkové obhospodaøované zemìdìlské pùdì ( ha). Proti pøedchozímu období, kdy docházelo k rùstu podílu obchodních spoleèností, došlo v roce 2001 k rùstu podílu podnikù fyzických osob (o 3 %), pøièemž podíl obchodních spoleèností po dlouhém období rùstu v roce 2001 mírnì poklesl (o 0,5 %). ü Vyøizování restituèních nárokù v zemìdìlství v roce 2001 nadále pokroèilo Vyøizování uplatnìných restituèních nárokù v zemìdìlství, vyjádøené zejména ukazateli poètu ukonèených nebo témìø ukonèených restituèních pøípadù a poètu vydaných správních rozhodnutí, v roce 2001 dále pokroèilo. K bylo ukonèeno nebo témìø ukonèeno 97,9 % restituèních pøípadù, proti 97,3 % k V rámci správních øízení do konce roku 2001 bylo rozhodnuto o ha zemìdìlské a lesní pùdy. Z toho bylo skuteènì vydáno ha, nevydáno s nárokem na náhradu prostøednictvím Pozemkového fondu ÈR bylo ha. Negativní rozhodnutí pozemkových úøadù se týkalo ha. Privatizace státních statkù a obdobných státních podnikù hospodaøících na zemìdìlské pùdì byla v roce 2001 témìø ukonèena. Podíl majetku v realizovaných privatizaèních projektech èinil k již 98,56 % z celkové hodnoty majetku zahrnutého do zakladatelských privatizaèních projektù. ü Ve struktuøe osevních a sklizòových ploch se snížil podíl obilovin, brambor, luskovin a zeleniny, pøi souèasném rùstu ploch cukrovky a øepky, meziroènì došlo k dalšímu mírnému poklesu stavù skotu i prasat Návaznì na klimatické podmínky a vývoj na agrárním trhu došlo v roce 2001 ke zmìnám struktury rostlinné výroby. Ve srovnání s rokem 2000 se zvýšila produkce obilovin celkem (o 13,7 %), cukrovky (o 25,6 %), øepky (o 15,3 %), luskovin (o 7,7 %) a chmele (o 34,7 %). Naopak poklesla produkce brambor (o 23,4 %) a zeleniny (o 12,6 %). Zvýšení produkce bylo u cukrovky realizováno pøedevším zvýšením osevních ploch (o 26,3 %), pøi mírnì nižším hektarovém výnosu proti roku 2000 (o 0,9 %). Rùst produkce øepky byl dosažen jak rùstem osevních ploch (o 5,8 %), tak zvýšeným hektarovým výnosem (o 8,8 %). U obilovin a luskovin byl rùst produkce dosažen meziroèním rùstem hektarového výnosu pøi souèasném poklesu osevních ploch (o 1,3 %, resp. o 5,4 %). U chmele byl nárùst produkce dosažen pouze rùstem hektarového výnosu (o 34,7 %). Pokles produkce brambor byl v plné míøe zpùsoben poklesem osevních ploch (o 21,5 %). Ke strukturálním zmìnám došlo rovnìž v živoèišné výrobì, což se odráží i ve vývoji stavù hospodáøských zvíøat. V roce 2001 došlo, v porovnání s rokem 2000, k poklesu stavu skotu o 4 %, dojených krav o 2,5 % pøi souèasném rùstu jejich užitkovosti o 6,4 %. Produkce hovìzího masa a užitkovost skotu ve výkrmu se proti roku 2000 prakticky nezmìnily, i když odbyt byl negativnì ovlivnìn zjištìnými pøípady BSE. Produkce vepøového masa zùstala v roce 2001 na úrovni roku 2000 pøi souèasném mírném 4

14 poklesu stavù prasat (o 0,8 %) a rùstu užitkovosti (o 3,1 %). Pøedevším v dùsledku rùstu poptávky došlo v roce 2001 k meziroènímu nárùstu produkce drùbežího masa (o 6,2 %). Vývoj stavù skotu, stavù krav a jejich užitkovosti Stavy skotu (soupis HZ k 1. 1., od r k 1. 3.) Stavy krav (soupis HZ k 1. 1., od r k 1. 3.) Užitkovost krav (prùmìr) tis. ks l/ks/rok Rok 0 Pramen: ÈSÚ, MZe - situaèní a výhledová zpráva Mléko ü V roce 2001 došlo k rychlejšímu rùstu cen zemìdìlských výrobcù než nárùstu cen vstupù do zemìdìlství, což znamenalo, že došlo, obdobnì jako v roce 2000, k uzavírání cenových nùžek Vývoj indexù cen zemìdìlských výrobcù, cen vstupù do zemìdìlství a inflace (index 1989 = 100) 450,0 400,0 350,0 300,0 Ceny vstupù do zemìdìlství Ceny zemìdìlských výrobcù Inflace 250,0 % 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Rok Pramen: ÈSÚ, VÚZE V roce 2001 došlo, podle údajù ÈSÚ, k meziroènímu rùstu cen zemìdìlských výrobcù (CZV) o 8,4 %. Meziroènì vzrostly jak CZV rostlinné produkce (o 9,3 %), tak CZV živoèišné produkce (o 8,0 %). Ceny celkových vstupù do zemìdìlství v roce 2001 rovnìž meziroènì stouply, avšak pouze o 5,4 %, což znamená, že nedosáhly nárùstu CZV a cenové nùžky mezi vývojem CZV a cen vstupù do zemìdìlství se mírnì uzavíraly. Meziroènì došlo k nárùstu cen u vìtšiny sledovaných vstupù do zemìdìlství (pøedevším meziroèní indexy: služby pro zemìdìlství 104,4 %, náhradní díly 104,2 %, zemìdìlské stroje 102,4 %, elektrická energie 105,8 %), zejména pak u nakupovaných krmiv (meziroèní index 114,5 %). K meziroènímu poklesu došlo pøedevším u cen PHM, tento pokles byl však natolik významný (meziroèní index 84,8 %), že kompenzoval uvedený výrazný nárùst cen nakupovaných krmiv. V roce 2001 došlo k dalšímu meziroènímu nárùstu cen prùmyslových výrobcù (CPV) a spotøebitelských cen (SC) potravin a nápojù. U CPV potravin a nápojù tento meziroèní rùst pøedstavoval 6,1 % a u SC potravin a nápojù èinil 5,1 %. Tento vývoj ovlivnil i vývoj míry inflace v roce 2001, která dosáhla meziroèního nárùstu 4,7 %. 5

15 Vývoj indexù cen zemìdìlských výrobcù (CZV), cen prùmyslových výrobcù (CPV) a spotøebitelských cen (SC) v období let 1996 až 2001 (index 1993 = 100) 160,0 140, ,0 100,0 % 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 CZV - rostlinné výrobky CZV - živoèišné výrobky CPV - potraviny a nápoje SC - potraviny a nápoje Pramen: ÈSÚ, VÚZE ü Pasivní saldo agrárního zahranièního obchodu se v roce 2001 zvýšilo (o 14,6 %), pøedevším v dùsledku poklesu vývozu do zemí SNS a E TA a rùstu dovozù ze zemí s vyspìlou tržní ekonomikou Celkový obrat agrárního zahranièního obchodu (AZO) se v roce 2001 zvýšil meziroènì o 6008,7 mil. Kè, tj. o 5,3 %, pøedevším v dùsledku pøírùstku dovozu o 4265,2 mil. Kè (o 6,6 %). Soubìžné zvýšení celkového agrárního vývozu èinilo pouze 1743,5 mil. Kè (3,7 %). Výsledkem tìchto zmìn bylo prohloubení celkové pasivní bilance AZO o 2521,7 mil. Kè, tj. o 14,6 %. Podíl schodku bilance AZO na celkové pasivní obchodní bilanci ÈR stoupl meziroènì o 3,1 procentního bodu. Uvedené výsledky byly v roce 2001 do znaèné míry ovlivnìny zvýšením celkového obratu v rámci zušlech ovacího styku o 3016,4 mil. Kè (o 24,2 %). Z hlediska teritoriální skladby AZO došlo v roce 2001 k nejvìtšímu meziroènímu nárùstu vývozu do rozvojových zemí (+46,8 %) a v rámci zemí CE TA na Slovensko (+22,2 %). Naopak vývoz výraznì poklesl do zemí SNS (-58,9 %) a do zemí E TA (-10,6 %). Agrární dovozy meziroènì nejvíce vzrostly z ostatních zemí s vyspìlou tržní ekonomikou (+9,9 %), ze zemí EU (+7,6 %) a ze Slovenska (+7,7 %). Nejvýznamnìjšími dovozními partnery ÈR v roce 2001 byly èlenské státy EU (51,4 % celkového agrárního dovozu), zemì CE TA (22,4 %, z toho Slovensko 10,1 %) a rozvojové zemì (17,9 %). Z hlediska komoditní skladby AZO zùstaly v roce 2001 nejvýznamnìjšími agregacemi agrárního vývozu: mléko a mléèné výrobky, nápoje a lihoviny a olejnatá semena a plody. Zbožová struktura agrárního dovozu do ÈR je oproti vývozu podstatnì diferencovanìjší, avšak meziroèní zmìny hodnot dovozu jednotlivých zbožových skupin byly v roce 2001 minimální. Dlouhodobì jsou rozhodujícími dovozními agregacemi ovoce a oøechy, zbytky a odpady v potravináøském prùmyslu krmiva, rùzné potravinové pøípravky, zelenina a hlízy, pøípravky z obilí a nápoje a lihoviny. Vývoj salda celkového agrárního zahranièního obchodu (AZO) a salda AZO kompetitivními *) komoditami v letech 1997 až ,8 6,3 2,3 7,7 6,2 0 mld. Kè ,3-20,9-19,9-20,8-19,8 Saldo celkového AZO Saldo AZO u kompetitivních komodit Pramen: Celní statistika Poznámka: *) Kompetitivní komodity = Agrární komodity produkované v ÈR za úèelem tržní produkce 6

16 ü Ekonomický rozmìr zemìdìlství K charakteristice ekonomického rozmìru zemìdìlství ve vztahu k národnímu hospodáøství se užívá ukazatel podílu pøidané hodnoty v odvìtví na pøidané hodnotì v celém národním hospodáøství, uvádìném také jako podíl zemìdìlství na HDP. Za rok 2001 dosáhl v ÈR podíl zemìdìlství na HDP podle SZÚ hodnoty 1,88 %. V EU 15 za rok 2000 dosáhl obdobný ukazatel hodnoty 1,8 %. V tomto globálním údaji je tedy ÈR srovnatelná s EU, avšak pøi vìtším vynaložení zdrojù. V ostatních kandidátských zemích dosahuje podíl zemìdìlství na HDP ve Slovinsku 3,2 %, v Polsku 3,3 % a v Maïarsku dokonce 4,5 %. ü Mzdová disparita zamìstnancù v zemìdìlství se, i pøes zvýšení tempa rùstu nominálních i reálných mezd v roce 2001, v dlouhodobém trendu vùèi prùmyslu a národnímu hospodáøství významnì nezlepšuje Prùmìrné nominální mzdy v národním hospodáøství (NH) se v roce 2001 ve srovnání s rokem 2000 zvýšily o 8,5 % a prùmìrná mìsíèní mzda dosáhla úrovnì Kè. V prùmyslu pøedstavovalo zvýšení nominální mzdy 7,1 % a prùmìrná mìsíèní mzda dosáhla úrovnì Kè. Meziroèní zvýšení nominálních mezd v zemìdìlství èinilo 10 % a byla dosažena prùmìrná mìsíèní mzda Kè. V zemìdìlství tak v roce 2001 pokraèovalo rychlejší tempo meziroèních nárùstù nominálních mezd vùèi prùmyslu a NH celkem, zapoèaté v roce Toto relativní zlepšení však bylo pøíliš mírné na to, aby došlo i k významnému snížení absolutního rozdílu pøi srovnání s prùmyslem a NH. Tento rozdíl se v meziroèním porovnání dokonce vùèi NH mírnì zvýšil (o 137 Kè), pøièemž celkovì vùèi prùmyslu v roce 2001 èinil 3394 Kè a vùèi NH 3494 Kè. Obdobný vývoj jako u nominálních mezd probìhl i u mezd reálných. Mírné zlepšení v roce 2001 nemohlo podstatnì ovlivnit celkovì nepøíznivou úroveò reálných mezd v zemìdìlství, které jsou o 19,6 % pod úrovní roku 1989, zatímco prùmysl a NH dosáhly úrovnì roku 1989 již pøed nìkolika lety a nyní ji pøekraèují v prùmìru o 13 %. Porovnání vývoje nominálních a reálných mezd v zemìdìlství, prùmyslu a národním hospodáøství (index 1989 = 100) % Vývoj reálných mezd - zemìdìlství Vývoj reálných mezd - prùmysl Vývoj reálných mezd - nár. hosp. Vývoj nominálních mezd - zemìdìlství Vývoj nominálních mezd - prùmysl Vývoj nominálních mezd - nár. hosp. Pramen: ÈSÚ Poznámka: Vývoj mezd v zemìdìlství = bez podnikatelských subjektù fyzických osob, služeb a myslivosti Vývoj poètù pracovníkù, reálných mezd a produktivity práce v zemìdìlství (index 1989 = 100) % Vývoj poètu pracovníkù Vývoj produktivity práce Vývoj reálných mezd Pramen: ÈSÚ Poznámky: Produktivita práce = hrubá zemìdìlská produkce ve stálých cenách roku 1989 na 1 pracovníka Pracovníci = prùmìrný evidenèní poèet pracovníkù podle výkaznictví zamìstnanosti a mezd ÈSÚ 7

17 ü V roce 2001 pokraèoval v ÈR dynamický nárùst podílu zastoupení ekologicky obhospodaøovaných ploch, jejichž rozsah je zcela srovnatelný se zemìmi EU K hospodaøilo 654 zemìdìlských subjektù na ekologických farmách o celkové výmìøe 218 tis. ha, tj. na 5,1 % z celkové výmìry zemìdìlského pùdního fondu ÈR (prùmìr EU pøedstavuje pøibližnì 3 %). Plochy obhospodaøované v systému ekologického zemìdìlství v ÈR trvale dynamicky narùstají. Ve srovnání s rokem 2000 se jedná o nárùst o 31,3 %. Struktura ekologického zemìdìlského pùdního fondu je charakterizována pøevahou trvalých travních porostù (89,7 %) nad ornou pùdou (8,8 %), pøièemž trvalé kultury a ostatní plochy pøedstavují pouze 0,4 %, resp. 1,1 % z tohoto pùdního fondu. Dùsledkem pøevahy TTP je vysoká produkce biohovìzího masa, které se již nìkolik let prodává v sítích supermarketù. ü Ukazatel odhadu produkèních podpor v roce 2001 meziroènì mírnì vzrostl, avšak celkovì zùstává nadále hluboko pod úrovní prùmìru EU a OECD Podpory vyjádøené podílem odhadu produkèních podpor (% OPP dle metodiky OECD) se v roce 2001 ve srovnání s rokem 2000 mírnì zvýšily z 16 % v roce 2000 (revidovaný údaj) na 17 % v roce 2001 (pøedbìžný údaj), pøesto ÈR nadále patøí k zemím s relativnì nízkou úrovní produkèních podpor. V rámci zemí OECD a v rámci zemí EU, kde je ukazatel OPP dlouhodobì vysoký, došlo pouze k jeho mírným meziroèním zmìnám (viz graf). U ostatních srovnávaných zemí (Slovensko, Maïarsko, Polsko) došlo v roce 2001 k výraznému meziroènímu snížení ukazatele OPP. Vývoj ukazatele OPP (odhad produkèních podpor) ÈR v letech 1989 % ÈR Zemì OECD EU Slovensko Maïarsko Polsko a 1996 až 2001 a jeho mezinárodní porovnání (v %) Pramen: VÚZE Poznámka: Hodnoty OPP jsou OECD každoroènì revidovány a pøepoèteny ü Hospodáøský výsledek a nákladová rentabilita v potravináøském sektoru se v roce 2001 opìt zlepšila Obdobnì jako v pøedchozím roce vykázal v roce 2001 potravináøský prùmysl jako celek zlepšení souhrnných ekonomických ukazatelù. Hospodáøský výsledek pøed zdanìním, vyjádøený jako podíl z celkových výnosù, se zvýšil z 2,53 % (revidovaný údaj) v roce 2000 na 3,91 % v roce Ke zlepšení hospodáøského výsledku pøispìl pøedevším rùst výkonù (meziroènì o 8,2 %) pøi souèasném meziroèním poklesu nákladù, a to pøedevším v oblasti odpisù investièního majetku (o 2,2 %), nákladových úrokù (o 15,4 %) a ostatních nákladù (o 41,7 %). U ostatních nákladových položek (výkonová spotøeba, náklady na prodané zboží a osobní náklady) došlo k meziroènímu nárùstu v prùmìru o pøibližnì 9 %. Hrubá nákladová rentabilita (ze zisku pøed zdanìním) se meziroènì významnì zlepšila z 2,60 % (revidovaný údaj) v roce 2000 na 4,06 % v roce Èistá nákladová rentabilita (ze zisku po zdanìní) se rovnìž meziroènì zlepšila z 1,35 % (revidovaný údaj) v roce 2000 na 2,51 % v roce ü Celkové výdaje z rozpoètu MZe na podporu zemìdìlství vzrostly v roce 2001 ve srovnání s rokem 2000 o 7,3 % MZe v roce 2001 zajiš ovalo ze své rozpoètové kapitoly zemìdìlskou politiku státu, a to na základì naøízení vlády a v rámci dotaèních titulù podle Zásad MZe (è.j.: 2319/ ) a navazujících opatøení MZe. Legislativním základem podpùrných progra- 8

18 mù i dotaèních titulù je zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství a zákon è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech. Podpùrné programy na rok 2001 schválila PSP ÈR pøi schvalování zákona o státním rozpoètu pro rok Celkové výdaje z rozpoètu MZe na podporu zemìdìlství se v roce 2001 meziroènì zvýšily o 7,3 %, avšak došlo k pøeskupení podpor podle zdrojù (dotace MZe, podpory podle naøízení vlády apod.). Samotné dotace se snížily o 32,2 % a také podpory podle naøízení vlády è. 505/2000 Sb. (v roce 2000 podle naøízení vlády è. 344/1999 Sb.) poklesly meziroènì o 22 %, avšak pøedevším v dùsledku pøesunu podpor na údržbu orné pùdy prostøednictvím Státního zemìdìlského intervenèního fondu (SZI ). Pøi zahrnutí tìchto podpor vyplacených SZI v roce 2001 (plateb za ornou pùdu uvedenou do klidu a kompenzaèních plateb za ostatní ornou pùdu neuvedenou do klidu) ve výši 1646 mil. Kè dosáhly celkové podpory na údržbu zemìdìlských pozemkù v roce 2001 výše 3394 mil. Kè, což pøedstavuje meziroèní zvýšení o 2,6 %. V oblasti podpor na údržbu zemìdìlských pozemkù však došlo od roku 2001 k zásadní zmìnì, zejména novým vymezením ménì pøíznivých oblastí (L A) a vyplácením podpor na výmìru skuteèných travních porostù. Významnou zmìnou je zavedení podpory mladých zemìdìlcù (v roce 2001 vyplaceno v rámci dotací MZe celkem 117 mil. Kè). V roce 2001 bylo dokonèeno profinancování podpor podle naøízení vlády è. 420/2000 Sb., na kompenzaci následkù sucha v roce 2000 (podniky právnických a fyzických osob s podvojným úèetnictvím pøíjemci podpor nároky na tyto podpory úèetnì uzavøely již v roce 2000). Celkové výdaje z rozpoètu MZe na podporu zemìdìlství (mil. Kè) Druh podpory Meziroční index (%) Podpůrné dotační programy dle Zásad MZe celkem ,8 v tom: Podpora obnovy vinic, chmelnic a ovocných sadů ,0 Podpora včelařství *) 80 0 x Podpora pěstování lnu *) 30 0 x Podpora chovu dojnic ,2 Podpora pastevního odchovu zvířat ,6 Podpora zavlažování zemědělských kultur a plodin 0 23 x Podpora využívání ekologických paliv ,0 Podpora produkce bramborového a pšeničného škrobu *) 33 0 x Podpora pěstování sladovnického ječmene x Podpora udržení a zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat, osiv a sadby ,4 Podpora ozdravování polních a speciálních plodin ,4 Podpora chovu starokladrubského koně ,0 Podpora udržování genových zdrojů ,1 Podpora mladých zemědělců x Nákazový fond zmírnění ekonomické újmy chovatelů ,8 Podpora poradenství a vzdělávání vč. zavádění programu SAPARD ,5 Podpora vzniku a činnosti odbyt. organizací výrobců ,0 Podpora evropské integrace nevládních organizací 0 6 x Podpora spotřeby mléka (školní mléko) *) ,9 Podpora sledování produkce mléka x Zmírnění škod (sucho) x Slintavka a kulhavka 0 4 x Podpory podle nařízení vlády (č. 344/1999 Sb. a č. 505/2000 Sb.) celkem ,0 v tom: Zalesnění a založení porostů rychlerostoucích dřevin ,9 Údržba zemědělských pozemků ,9 Údržba travních porostů pastevním chovem zvířat x Podpora včelařství *) 0 80 x Ekologické zemědělství (vyrovnání ztrát) ,8 Vápnění zemědělské půdy ,6 Hnojení orné půdy organickými hnojivy 75 0 x Zatravnění ,0 Založení prvků ÚSES a odbahnění rybníků ,4 Podpory na odbahnění podle Zásad MZe č.j. 3553/ x Podpory podle nařízení vlády č. 359/2000 Sb. (masný skot, ovce) x v tom: Krávy bez tržní produkce mléka x Ovce 36 0 x Podpory podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb. (sucho) celkem ,9 Rozpočtové opatření na podporu zalesňování 0 30 x Výdaje na vědu a výzkum ,7 Výdaje na učňovské školství ,4 národní program konzervace genetického potenciálu ,8 Ostatní výdaje z rozpočtu MZe (servisní činnosti pro MZe, propagace a kontrola ekologického zemědělství, povodně ad.) ,1 Výdaje z rozpočtu MZe na zemědělství CELKEM ,3 Souèástí zemìdìlské politiky jsou také výdaje MZe na uèòovské školství, pøíspìvky na servisní èinnosti pro centrální orgány, granty na výzkumné projekty prostøednictvím Národní agentury pro zemìdìlský výzkum a další výdaje. 9

19 ü Pramen: MZe - Analýza realizace dotaèní politiky za rok 2000 a 2001, VÚZE Poznámka: *) U takto oznaèených podpùrných dotaèních programù došlo k pøesunùm podpor z hlediska zdrojù viz text Výdaje SZI na organizaci agrárního trhu v roce 2001 se meziroènì výraznì zvýšily (o 142,9 %) a zdroje SZI ze státního rozpoètu se meziroènì rovnìž zvýšily, a to o 68 % Organizace trhu byla v roce 2001 zabezpeèována v souladu se zákonem è. 256/2000 Sb., o SZI, a navazujícími naøízeními vlády pro pøíslušné zemìdìlské a potravináøské komodity a další smìry podpor. Po výrazném poklesu celkových výdajù SZI na organizaci trhu v roce 2000 (proti roku 1999 o 36,8 %) se objem výdajù v roce 2001 meziroènì výraznì zvýšil pøedevším v dùsledku zavedení systému kvót na mléko, podpor školního mléka a podpor za uvedení pùdy do klidu. Novì byly v roce 2001 podle naøízení vlády è. 86/2001 Sb. stanoveny podmínky pro kompenzaèní podpory za uvádìní pùdy do klidu a zásady pro prodej øepky vypìstované na pùdì uvádìné do klidu (v roce 2001 vyplaceno 1709 mil. Kè). Do pùsobnosti SZI byly také pøevedeny kompenzaèní platby podle naøízení vlády è. 445/2000 Sb., o stanovení produkèních kvót mléka (v roce 2001 vyplaceno 76 mil. Kè), podpory ke zvýšení spotøeby mléka podle naøízení vlády è. 91/2001 Sb. (v roce 2001 celkem 19,3 mil. Kè; kromì toho bylo na tento úèel vyplaceno v roce 2001 z prostøedkù MZe 10,6 mil. Kè), podpory výroby škrobu podle naøízení vlády è. 175/2001 Sb. (v roce 2001 vyplaceno 14 mil. Kè) a administrace produkèních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 na základì naøízení vlády è. 114/2001 Sb. Opatøení smìøovala k dalšímu sblížení systému organizace trhu s EU a zároveò ke zvýšení efektivnosti vynaložených státních prostøedkù. K zásadním zmìnám došlo ve struktuøe výdajù pøedevším v dùsledku zavedení kompenzaèních podpor a poklesu splátek úvìrù, pøi nezahájení intervenèních nákupù. 6,0 5,6 5,0 5,6 Výdaje SZI /S TR na organizaci trhu Zdroje S TR ze státního rozpoètu 4,2 4,0 4,9 mld. Kè 3,0 3,3 3,5 3,7 3,8 3,1 3,4 2,0 1,0 2,7 1,6 1,9 2,3 0,8 2,4 1,0 2,0 1,0 1,1 1,4 2,5 0, Rok Pramen: S TR (SZI ) Poznámky: l Zdroje SZI (S TR) ze státního rozpoètu a ostatních zdrojù jsou uvedeny bez dotací na správní výdaje SZI (S TR), bez tržeb z prodeje nakoupených výrobkù, poskytnutých úvìrù od bank a ostatních pøíjmù l Výdaje SZI (S TR) na organizaci agrárního trhu jsou uvedeny bez splátek úvìrù, úrokù z úvìrù, odvodù DPH, správních a ostatních výdajù ü Výdaje SZI (S TR) na organizaci agrárního trhu a dotace SZI (S TR) ze státního rozpoètu a ostatních zdrojù v letech 1991 až 2001 PGRL v roce 2001, ve srovnání s rokem 2000, zvýšil objem podpory bankovních úvìrù pro zemìdìlce o 20 % a garance poskytované k úvìrùm o témìø 22 % V roce 2001 podpoøil PGRL bankovní úvìry pro zemìdìlce ve výši 6369 mil. Kè, pøièemž v roce 2000 èinil objem této podpory 5296 mil. Kè (revidovaný údaj). Od poèátku èinnosti PGRL v roce 1994 do dosáhl objem podporovaných úvìrù mil. Kè. K bankovním úvìrùm poskytl PGRL v roce 2001 garance ve výši 1129 mil. Kè (v roce 2000 objem tìchto garancí pøedstavoval 927 mil. Kè), to znamená, že v roce 2001 garantoval 17,27 % (17,39 % v roce 2000) jistiny všech úvìrù. V roce 2001 byly otevøeny podpùrné programy PROVOZ, INVESTICE s podprogramy ZEMÌDÌLEC, ODBYTOVÁ ORGANIZACE a HYGIENA. Z hlediska objemu zprostøedkovaných úvìrù v roce 2001 tvoøily úvìry s vazbou na program 10

20 üinvestice 63 % a na program PROVOZ 37 %. ZPRÁVA O STAVU ZEMÌDÌLSTVÍ ZA ROK 2001 Struktura a výše celkových výdajù rezortu MZe do agrárního sektoru byly pøi porovnání let 2000 a 2001 významnì ovlivnìny zmìnou dotaèní politiky a posunem vìtší èásti výplat kompenzací za sucho v roce 2000 do roku 2001 V roce 2001 byla agrární politika MZe významnì harmonizována s principy Spoleèné zemìdìlské politiky EU. Nejvýznamnìjšími zmìnami byly: - harmonizace naøízení vlády è. 505/2000 Sb. s NR è. 1257/1999/EEC; - uplatnìní ustanovení zákona è. 256/2000 Sb., o SZI, tzn. pøesun nìkterých dotaèních podpor poskytovaných do roku 2000 podle Zásad MZe a podle naøízení vlády è. 344/1999 Sb., do kompetence SZI na základì pøíslušných naøízení vlády. Kompenzace za sucho vyplacené v roce 2001 pøedstavovaly u zemìdìlských podnikù s podvojným úèetnictvím pouze pøíjem hotových penìžních prostøedkù z rozpoètové kapitoly MZe, který neznamenal zlepšení jejich hospodáøských výsledkù. Tyto zemìdìlské podniky zúètovaly celkové nároky na tyto kompenzace již do hospodáøského výsledku roku Druh výdaje Meziroční index Výdaje z rozpočtu MZe na zemědělství celkem ,3 v tom: Kompenzace sucha podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb ,9 Dotace ze SR pro PGRLF ,2 Dotace ze SR pro SZIF (SFTR) ,7 Výdaje ostatních institucí rezortu MZe ,7 Výdaje rezortu MZe celkem ,3 Výdaje rezortu MZe celkem, bez kompenzací sucha ,0 Vratka spotřební daně zemědělcům z titulu zelené nafty ,9 Daňové zvýhodnění pro bionaftu DPH ,1 Daňové zvýhodnění pro bionaftu spotřební daň ,4 Daňové úlevy pro malé nezávislé pivovary ,0 11

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2000

SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2000 SOUHRN KE ZPRÁVĚ O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2000 V roce 2000 došlo k dalšímu zlepšení makroekonomických ukazatelů ekonomiky ČR, s výjimkou státního dluhu a zahraničně obchodní bilance V roce 2000 došlo

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

4. VÝVOJ DEVIZOVÝCH REZERV 21 5. VÝVOJ INVESTIÈNÍ POZICE 21 C. PØÍLOHA 23. Pøíloha è. 2 Platební bilance za leden až prosinec 1998 25

4. VÝVOJ DEVIZOVÝCH REZERV 21 5. VÝVOJ INVESTIÈNÍ POZICE 21 C. PØÍLOHA 23. Pøíloha è. 2 Platební bilance za leden až prosinec 1998 25 ZPRÁVA O VÝVOJI PLATEBNÍ BILANCE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 1998 OBSAH: A. SOUHRNNÁ ÈÁST 1 B. PODROBNÁ ÈÁST 5 1. BÌŽNÝ ÚÈET PLATEBNÍ BILANCE 5 1. 1. Obchodní bilance 5 1.1.1. Faktory ovlivòující výši deficitu

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více