NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ"

Transkript

1 USTAVUJÍCÍ SJEZD POLITICKÉ STRANY NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ KONCEPT POLITICKÉHO PROGRAMU PRO VNITROSTRANICKOU DISKUZI Praha, 26. listopadu 2011

2 Obsah 1 Preambule Zaměstnanost Zvýšeni flexibility pracovních sil Zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby Podpora výstavby nájemního bydlení Podpora rekvalifikace Podpora investic (jak domácích, tak zahraničních) Zvýšeni dostupnosti pracovních sil Podpora rodin s dětmi Podpora cílené imigrace z jihovýchodní a východní Evropy Podpora růstu vzdělanosti Provázání tempa růstu minimální mzdy s tempem růstu HDP Podpora tvůrčí práce Podpora rozvoje sociální ekonomiky Fiskální politika Vyrovnaný státní rozpočet jako střednědobý a dlouhodobý strategický cíl Navýšení příjmové strany státního rozpočtu (veřejné rozpočty na 45% HDP) Zavedení daně z finančních operací Zvýšení daně z nemovitostí Zavedení více pásem pro zdanění příjmů právnických i fyzických osob Zvláštní zdanění jednorázově vyplacených vysokých mezd a platů (tzv. zlatých padáků) Navýšení spotřebních daní (alkohol, cigarety) Snížení spotřební daně u pohonných hmot na výši běžnou v sousedních státech, diferenciace daně ve směru podpory ekologických paliv Nezvyšovaní DPH, zachování snížené sazby DPH Zavedení nulové sazby DPH na dětské oblečení, obuv, pleny školní učebnice apod

3 3.2 Podpora investic a rozšiřovaní fiskálního prostoru (3% HDP) Nové definování hospodářské strategie ČR Aktivní příprava na evropskou finanční perspektivu v období Zavedení eura Prosadit větší koordinaci fiskální politiky zemí EU ve střednědobém horizontu Vstup ČR do eurozóny Reforma sociální oblasti Reforma systému výplat sociálních dávek Podpora natality Podpora vzniku firemních jeslí a školek Podpora a stabilizace poskytovatelů sociálních služeb Zlepšeni sociálního dialogu ve společnosti Reforma penzijního systému - 3D důchod Penzijní reformy v minulosti Demografický vývoj jeho prognózy a očekávaný vliv na důchodové pojištění Stabilizace a posílení I. pilíře Ochrana úspor ve II. pilíři Transformace III. pilíře Reforma zdravotnictví Definice základní sítě zdravotnických zařízení Kritéria pro zdravotnická zařízení základní lůžkové sítě Státní zdravotnická zařízení Regionální zdravotnická zařízení Obecní zdravotnická zařízení Úspory ve zdravotnictví Audit poskytovatelů zdravotní péče Léková politika Reformy ve zdravotnictví

4 6.3.1 Odpovědnost za sebe sama Bezplatná standardní péče Zpoplatnění nadstandardní péče (úhrady formou zvláštního připojištěni) Reformy v úhradách smluvním lékařským a zubním zařízením Podpora programů zdravotní prevence Zvýšení podpory domácí péče Zavedení soukromého (podnikového) připojištění Redukce byrokratických předpisů Zdravotní pojištění Sloučení kompetencí Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí Životní prostředí Současná situace v oblasti ochrany životního prostředí Program udržitelného rozvoje životního prostředí a průmyslu v České republice Strategická vize udržitelného rozvoje v České republice Programové priority Ochrana klimatu a čisté ovzduší Ochrana přírody, krajiny, lesa a biodiverzity Udržitelná energetika (výroba a spotřeba) Udržitelná doprava Odpady zdroj surovin a energie Programové cíle v oblasti životního prostředí Environmentální legislativa Složková ochrana ŽP Sektorová ochrana ŽP Energetika a ekologicky šetrný průmysl Priority v oblasti energetiky

5 8.1.1 Zvyšování energetické efektivity, snižování ztrát při výrobě a rozvodu energie a snižování spotřeby energie Posilování obnovitelných zdrojů Využívání jaderné energie Energetické využívání fosilních paliv Energetická bezpečnost Teplárenství Konkurenceschopný a ekologicky šetrný průmysl Regionální rozvoj Podpora regionální veřejné dopravy Zavedení vládních strukturálních grantů Podpora obcí při zavádění podniků sociální ekonomiky (sociálních podniků) Udržitelné strategické územní plánování Podpora udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky Státní podpora půjček na pořízení bydlení pro mladé lidi do 35 let Zahraniční politika Priority zahraniční politiky Vztahy se sousedními státy Evropská politika Evropský sociální stát České zájmy a reformy institucí EU Globalizace a reformy mezinárodních institucí Terorismus a zbraně hromadného ničení Zahraniční vojenské mise Politika multilaterálních vztahů Vztahy s Ruskou federací Vztahy s Čínou Návrat k dobrým vztahům a tradičním trhům

6 10.13 Dialog namísto sankcí a intervencí Ekonomická diplomacie Evropská finanční perspektiva Strategie Evropa Diskuze nad prioritami pro ČR Programy a fondy EU Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Kohezní fond Evropský sociální fond (ESF) Evropský globalizační fond Evropská územní spolupráce Evropská seskupení pro územní spolupráci Priority pro Českou republiku Průmysl ČR Podnikatelské prostředí Věda, výzkum, inovace Podpora zavádění nových technologií na úspory energií Sociální politika Zemědělství a rozvoj venkova Životní prostředí Regionální politika Boj proti korupci Stav protikorupčního prostředí Oblasti s nejvýznamnějším korupčním rizikem Programy protikorupční prevence Legislativní proces Personální obsazení orgánů činných v trestním řízení Orgány státní a vnitřní kontroly, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

7 Hromadné sdělovací prostředky a občanská společnost Represe v boji proti korupci Zpřísnění trestů za korupční jednání Odpovědnost veřejných činitelů za náhradu škody vzniklé při hospodaření se svěřenými prostředky státu Další změny právního řádu Kontrola výběrových řízení Zrušení anonymního vlastnictví společností Majetková přiznání, právní úprava lobbingu, zavedení systému kontroly financování politických stran Veřejná kontrola činnosti státních orgánů Rozšíření pravomocí kontrolních orgánů Kvalitní státní správa Povinné bezpečnostní prověrky pro vedoucí zaměstnance ve státní správě Etický kodex politika a úředníka státní správy Bezpečnostní politika a působnost Ministerstva vnitra Vývoj Policie ČR v posledních deseti letech Bezpečnostní politika ČR Kroky potřebné pro nápravu současného stavu Změna zákona č. 361/2003 Sb Omezení věku přijímání uchazečů Důstojnické hodnosti v souladu s kariérním řádem Vybrané pokuty nemohou být měřítkem hodnocení práce policistů Změna ustanovení zákona o použití služební zbraně Zásah policistů v době mimo službu Vzdělávání policistů Podpora občanských sdružení Imigrační úřad

8 Vedlejší zaměstnání pro policisty a hasiče Tresty za napadení při výkonu služby Změna zákon o střelných zbraních Financování policie ze zabavených prostředků Opatření proti extremismu Beztrestnost pro ty, kteří upozorní na korupci Bezpečnostní rizika z migrace cizinců Státní správa a samospráva Státní orgány Prezident republiky Transformace Senátu Ústřední orgány státní správy Samospráva Služební zákon Jmenování generálního ředitele, zástupce generálního ředitele a dalších služebních orgánů Politické funkce, které jmenuje ministr nebo předseda vlády Boj proti sociálnímu vyloučení - sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených lokalit Oblast zaměstnanosti Oblast bydlení Oblast vzdělávání Oblast bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů Obrana a bezpečnost státu Posíleni úlohy ČR v rámci NATO Smart Defence Posíleni spolupráce na obraně se sousedními zeměmi Těsnější spolupráce na Společné obranné politice EU

9 16.5 Posíleni komunikace NATO s Ruskem v rámci obranné politiky Sníženi výdajů na vyzbrojování armády, posíleni úlohy armády při řešeni živelných pohrom Zvýšeni ekonomické výkonnosti armády (zaměření nejen na výdaje, ale i na možné příjmy) Zemědělství Význam venkova jako životního prostoru Posílení pozice tuzemských producentů a zpracovatelů Ekologické zemědělství Snížení administrativy Hospodaření ve znevýhodněných oblastech Zemědělská půda Obnovitelné zdroje energie v zemědělství Odbytová družstva Zemědělská politika Evropské unie Lesní a vodní hospodářství Priority zemědělského programu Resort zemědělství: Resort potravinářství: Investice Aktivní agrární politika Dopravní politika Základní teze dopravní strategie Veřejná doprava Provázanost dopravy Uvážená a transparentní liberalizace trhu Železniční doprava Dostavba infrastruktury

10 Racionalizace provozu v regionech Doprava na pozemních komunikacích Dostavba infrastruktury Nutnost zpoplatnění infrastruktury Multimodalita jako možné perspektivní řešení Bezpečnost silniční dopravy Zavádění informačních a inovativních technologií Letecká doprava Letiště Vzdušný prostor Vodní doprava Bytová politika - reálné právo na důstojné bydlení pro občany 21. století Vlastnické bydlení Bydlení nájemní Bydlení neziskové Podpora občanům v nouzi sociální bydlení pro občany na okraji společnosti Rekonstrukce, modernizace, ekologie Kultura Podpora vícezdrojového financování kultury Neopomíjet sílu dobrovolnictví Posílení kontrolních mechanismů při využívání veřejných prostředků společně s optimalizací grantového systému Zachování nižší sazby daně z přidané hodnoty u kulturních produktů a služeb Podpora kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených obyvatel Autorský zákon Zjednodušení systému mediálních rad Prodloužení otevírací doby muzeí a galerií Přísnější regulace reklamy na tabákové výrobky a alkohol

11 20.10 Digitalizace kulturního obsahu a tzv. osiřelých děl Finanční pomoc sbírkovým institucím a knihovnám Školství Výchovně vzdělávací soustava Předškolní zařízení Základní školství Střední školství Vysoké školství Podpora a rozvoj sportu Sport, význam sportu pro společnost i jednotlivce a jeho současná podpora Úloha státu v oblasti sportu Vyčlenění financování sportu z kompetence MŠMT Zřízení státního fondu na podporu a rozvoj sportu Sportovní infrastruktura pro širokou veřejnost Sportovní akce mezinárodního významu Společenské ocenění úspěšné sportovní reprezentace státu Financování sportu Zefektivnění stávajících zdrojů financování sportu Nové zdroje financování sportu Opatření pro rozvoj sportu Zabezpečení rozvoje sportu pro širokou veřejnost Zabezpečení rozvoje vrcholového sportu Legislativa v oblasti sportu Nový zákon o sportu

12 1 Preambule Nestavět se na odpor nespravedlnosti je totéž jako nespravedlnost páchat. Nespravedlivé je oklešťovat sociální práva zaměstnanců, nespravedlivé je zhoršovat podmínky pro živnostenské a malé podnikání, nespravedlivé je nebojovat s nezaměstnaností, nespravedlivé je snižovat podporu mladých lidí a rodin, nespravedlivé je neřešit problémy důchodců. Nespravedlivé je nepostihnout parazitování na úkor veřejných prostředků. Nespravedlivé je nedostat za své daně odpovídající službu. A v Parlamentu není strana, která by statečně vzdorovala nespravedlnostem páchaným na většině občanů republiky. My nebudeme páchat nespravedlnost. Chceme být odvážní. Program strany dává odpovědi na aktuální největší problémy společnosti. Naše odpovědi jsou formulovány z ideových pozic národně socialistických. Je nasnadě, že témata, na kterých se vyprofilovala strana národně sociální na začátku své existence po roce 1897, a dnešní politické problémy jsou od sebe vzdáleny celou délkou jednoho století. Odpovědi, které naši předchůdci nalezli, dnes nejde jednoduše opakovat. Už proto ne, že celá řada tehdy kruciálních problémů nás dnes netrápí, jsou vyřešeny. I díky odvážné politické práci našich předchůdců. Co však zůstává, je odkaz a inspirace k poctivé politické práci, která vychází z hlubokého přesvědčení, že společnost se může plnohodnotně rozvíjet pouze v podmínkách pluralitní demokracie. Co zůstává, je odkaz a inspirace daná osobnostmi typu doktora Klofáče, dr. Beneše, dr. Horákové, dr. Hejdy a mnohých dalších významných národních socialistů, co zůstává, jsou hluboce zakořeněné křesťanské hodnoty osobní morálky každého jednotlivce, tradiční žebříček základních hodnot, na který mnozí opojeni bohatstvím zapomínají. Jsme demokraté a horizont demokratické republiky je pro nás nepřekročitelný. Konkrétní náplň demokratického rámce společnosti je pro nás stálou tvůrčí výzvou. Národní socialisté vždy otevírali demokratický prostor i méně majetným, ba nemajetným vrstvám a skupinám společnosti. Jsme přesvědčeni, že spoluúčast na demokracii a svobodě je ale podmíněna kvalitou a rozsahem sociálních práv občanů. Lidé mají právo na to nebýt ohrožováni chudobou, mají právo uplatňovat své společensky oprávněné požadavky. Ani národ, ani socialismus v našem pojetí nelze obsahově spojovat s pojmy, které těmto slovům dávalo 19. a 20. století. V tomto duchu jsme stranou moderní evropské nemarxistické levice. Národ chápeme jako nejširší entitu, ve smyslu kulturní či jazykové sounáležitosti, ze které není vyloučen nikdo, kdo chce být na této sounáležitosti účasten. Socialismus je pro nás evoluční cestou ke svobodě a plnohodnotné demokracii. Socialismu v našem pojetí je velmi vzdálen státní dirigismus, přebujelá byrokracie či úplná sociální nivelizace. Národní socialisté 12

13 kladou zájmy občanů a prostředí, ve kterém žijí, ať již ekonomického, sociálního, environmentálních či teritoriálního charakteru, nad zájem obchodní společnosti. V reakci na marasmus ranně středověké společenské organizace vystoupil významný český reformátor a originální myslitel Petr Chelčický s vlastní odpovědí na otázku Co je člověk? ; odpovídá, že je to jednota práce, statečnosti a slavení. Redukce lidského života na dvourozměrný formát skládající se s příkazů Pracuj a Bav se je nám cizí. Přidáváme onen třetí rozměr a říkáme: Proto, abys byl skutečným občanem, musíš být i statečný. Statečností, odvahou myslíme vůli a ochotu riskovat a klást otázky po smyslu a významu politických dějů a rozhodnutí, občansky se angažovat, politicky se vzdělávat, ale také například kriticky vystupovat proti snahám zužovat prostor demokratického rozhodování. Každý problém, každá otázka, uchopená s odvahou, se stává politickým aktem, při jehož řešení musí být konečný výsledek podroben demokratickému rozhodování. Jestliže cílem hospodářské politiky národních socialistů je péče o rozvoj ekonomiky, tedy o tvorbu hodnot, na místě prvním pak bezesporu jediným účinným nástrojem této politiky je politika zaměstnanosti a plné využití potenciálu naší země, našeho národa. Vytvořením hodnoty může dojít k nastartování správné a spravedlivé metody rozdělení kapitálu a hodnot zpět mezi tvůrce těchto hodnot. Jestliže cestu k blahobytu vidíme jako cestu vlastní svobodné činnosti, pak prvořadým úkolem ekonomickým je zajistit prostředí: ke kvalifikovanému uplatnění pracovní síly; chceme navázat na tradice fortelu a znalostí našich občanů, chceme využít jejich dovedností, znalostí a kreativity ku prospěchu národa a tím i jich samých; prostřednictvím vysoké kvalifikace chceme dospět k tvorbě kvalitativně nových hodnot obsahujících vysoký podíl fortelu a znalostí českých a moravských občanů; soustředěním se na činnosti obsahující vysoký podíl lidské práce a umu chceme zajistit růst a rozvoj ekonomiky a tím také růst národního i osobního bohatství; uplatnění svých schopností, být za ně odměněn a žít v kvalitním prostředí pro život, dosáhnout obecné životní spokojenosti, klidu a bezpečí tvůrců hodnot; toto je konečný cíl hospodářské politiky národních socialistů nikoli statistické údaje, nerovnovážná distribuce kapitálu a zisku či růst jedněch a propad druhých, ale obecná životní spokojenost, klid a bezpečí. 13

14 Práce, možnost ji vykonávat, odvádět ji kvalitně a být za ni dobře odměněn, je jednou z lidských potřeb. Pokud nemá člověk možnost pracovat, pokud prostředí neumožní využít jeho potenciálu, pokud není dostatečně za svou práci odměněn, pokud nemá pracovní a životní jistotu, ztrácí motivaci k práci. Umožnit občanům plně věnovat svůj potenciál k vlastnímu růstu a rozvoji ekonomiky a tak dosáhnout rozmachu svého i celé společnosti, to je základním motivem hospodářského programu národních socialistů. 14

15 2. Zaměstnanost Míra zaměstnanosti a zaměstnanost obecně je komplexní ukazatel toho, jak se vyvíjí ekonomika a pečlivý rozbor zaměstnanosti je schopen odhalit problémy, které se ve společnosti mohou vyskytnout. Proto považujeme opatření na podporu zaměstnanosti za zcela klíčová pro zdravý rozvoj celé společnosti. 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil Plnému využití pracovního potenciálu chybí na straně poptávky tvorba pracovních míst zejména v některých regionech a mimo aktuální centra koncentrace výroby a služeb, tedy mimo největší města republiky a současně na straně nabídky také bariéry tvořené tradičním přístupem k práci v místě a současně chybějící či neoptimálně rozloženou infrastrukturou dopravní i bydlení. Přitom stejně jako investice i vznik pracovního místa má multiplikační účinek na okolí vyvolá poptávku po jiných službách, bydlení a umístění dalších výrob. Zvýšení flexibility pracovních sil je jedním z cílů národních socialistů. Chybu přitom nevidíme pouze v tradiční neochotě stěhovat se za prací, ale právě v bariérách tuto tradiční neochotu podporujících Zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby Vyšší flexibilitě pracovních sil ve smyslu teritoriálním přispěje zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby. Tato daň nepředstavuje zcela zásadní daň z hlediska příjmů státního rozpočtu, má ale v kalkulacích občanů své jasné místo a ovlivňuje rozhodnutí, zda vlastnictví nemovitosti měnit či nikoli. Namísto daně z převodu nemovitostí je vhodnější a spravedlivější uplatnit ve vyšší míře daně majetkové, případně daně z příjmů při spekulativních prodejích a nákupech nemovitostí Podpora výstavby nájemního bydlení Zásadním opatřením na straně odstranění teritoriálních bariér je podpora výstavby či užití nájemního bydlení. Český trh bydlení je do jisté míry deformován vysokou podporou vlastnického bydlení (podporou hypoték), které může vést až k ekonomicky neopodstatněnému trendu vlastnit nemovitost i na úkor své jiné spotřeby, může vést k problémům sociálního charakteru spojených s mnohdy celoživotním zásadním závazkem spojeným se splácením kupní ceny a současně omezuje pracovní trh. Nájemní bydlení, 15

16 tradiční forma a daleko rozšířenější forma bydlení v zahraničí na druhé straně vykazuje u nás určitý deficit kapacit. Podpora výstavby nájemního bydlení nejen v oblasti sociální či seniorských bytů, ale také v oblastech podporovaných investiční hospodářskou politikou státu je opatřením, které rozhodně k větší mobilitě pracovní síly přispěje Podpora rekvalifikace Pracovní trh musí reagovat na technologické změny a současně budoucí poptávku po jednotlivých profesích. Dlouhodobé zanedbávání učňovského školství, degradace řemeslné výroby a prostá orientace na služby nemohou přispět k budoucímu rozvoji ekonomiky. Je třeba zajistit nástroje pro rychlejší změny kvalifikačního profilu české populace. V hospodářské politice musí mít vysokou podporu: další vzdělávání v současných profesích u stávajících zaměstnavatelů; zvýhodnění praxe současné práce a rekvalifikace; zajištění odborného zázemí (s využitím učňovského školství) pro zásadní rekvalifikační projekty; daňové či dotační zvýhodnění investorů vytvářejících současně pracovní místa i související rekvalifikační kapacity; zapojení obcí a samospráv do národních programů zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace v hospodářskou politikou státu preferovaných regionech Podpora investic (jak domácích, tak zahraničních) Motivací k teritoriální flexibilitě a zvyšování kvalifikace pracovních sil je pouze existence (nabídka) odpovídajícího pracovního uplatnění a odměny s ním spojené. Hospodářská politika státu musí být založena na pozitivním, nikoli však prospěchářském, přístupu k domácím i zahraničním investicím. Česká ekonomika se potýká jednak s vysokou oborovou závislostí a jednak s nízkou teritoriální diversifikací průmyslu. Zejména objemově menší regionální investice se prakticky vytratily. Cílem hospodářské politiky musí být podpora investic v regionech a to cestou: investičních pobídek stejných pro domácí i zahraniční investory; 16

17 společných investic státních firem či fondů a soukromých investorů, a to buď při současném působení státní investice a investice soukromé, nebo formou nastartování investice státním zásahem a její následné předání (prodej) investorovi soukromému; využitím finanční perspektivy 2014 až 2020 k realizaci podpůrných návratných fondových zdrojů z evropských programů při investicích do výrobní a výzkumné infrastruktury; zajištění potřebné infrastruktury energetické a dopravní, včetně zvýhodněného poskytování pozemků a areálů ve vlastnictví státu či obcí; preference brownfield investic směřujících k obnově opuštěných či nevyužívaných výrobních kapacit; podpora využití výzkumné a inovační práce vysokých škol ze strany soukromého sektoru; daňové zvýhodnění reinvestice zisku v místě. 2.2 Zvýšeni dostupnosti pracovních sil Otázka práce a z ní plynoucího hospodářského rozvoje musí odrážet i aktuální otázku demografického vývoje. Návrat k tradičním hodnotám v otázkách ekonomických se tak týká také návratu k tradičním hodnotám rodinným, tj. v jasné propopulační politice státu, v podpoře rodin s dětmi, v důrazu na vzdělání, ale také v akceptaci cílené imigrace jako příspěvku k hospodářské prosperitě státu Podpora rodin s dětmi Rodina vychovávající děti je základním atributem budoucí prosperity. Proto je nutné, i v zájmu podpory pracovního trhu, vytvořit vyvážené podmínky pro pracovní i rodinný život, zejména: obnovením novomanželských a startovacích půjček na pořízení vlastního bydlení umožnit snazší start do pracovní fáze života mladým; podporou firemních a obecních školek umožnit plnohodnotné zapojení rodičů do profesního a kariérního rozvoje; podporou nájemního bydlení včetně bydlení pro mladé rodiny a schémat příspěvků na nájemné; 17

18 cílenou státní podporou migrace mladých rodin působících v oblasti státní správy, samosprávy, bezpečnosti, vzdělávání a zdravotnictví (služební byty); zavedením nulové DPH na potřeby pro děti Podpora cílené imigrace z jihovýchodní a východní Evropy Naše země je historicky součástí středoevropského prostoru se silnou vazbou na jihovýchodní a východní Evropu. Podobný naturel obyvatel slovanských zemí lze využít k podpoře konkurence a kvality pracovního trhu při předpokladu akceptace kulturního a sociálního prostředí České republiky. Národní socialisté si váží pracovitosti a dovedností u každého národa a vidí možnost využití komparativní výhody České republiky pro získání: vysoce kvalifikovaných pracovníků do oborů s růstovým potenciálem; pracovitých a morálně bezúhonných imigrantů do oborů, kde nabídka domácí pracovní síly není dostatečná. Národní socialisté se domnívají, že cílená imigrace může přispět ke kosmopolitnímu charakteru naší společnosti a současně může obohatit náš kulturní i ekonomický život a zamezí do budoucna problémům vznikajícím z multikulturality, které zažívají některé země západní Evropy Podpora růstu vzdělanosti Česká společnost patří tradičně k nejvzdělanějším v Evropě. Pokles významu vzdělávání ve společnosti, včetně snižující se prestiže učitelského povolání na všech úrovních, je třeba zastavit. Návrat k otázce vzdělání jako zcela zásadního předpokladu dalšího zdravého vývoje společnosti je naprosto prioritní. Na úrovni základního školství jde zejména o stabilizaci a zatraktivnění příslušnosti k učitelskému stavu. Na středoškolské úrovni jde o návrat k preferenci učňovského a řemeslného školství. Na úrovni vysokého školství jde o preferenci oborů majících přímý vliv na budoucí prosperitu země. Je třeba jasně říci, které obory budou ze strany hospodářské politiky státem preferovány a podporovány. Není možné poskytovat stejnou podporu oborům, po kterých v hospodářství není dostatečná poptávka nebo nabídka absolventů tuto poptávku zásadně převyšuje. Na druhé straně nelze přehlížet deficit v oborech technických, ekonomických, oborech zemědělských a dalších, jejichž absolventi se dále přímo podílí na růstu konkurenceschopnosti naší ekonomiky. 18

19 Vzdělaný národ je největší devizou v našem teritoriálním postavení. Vzdělaný národ je naším skutečným bohatstvím, naším zlatým dnem, na kterém lze stavět prosperitu země. Je třeba vrátit tradiční úctu a ekonomické postavení učitelům, profesorům a vysokoškolským pedagogům, stejně jako je třeba podporovat vědecko - výzkumnou činnost vzdělávacích institucí. 2.3 Provázání tempa růstu minimální mzdy s tempem růstu HDP Jestliže je hospodářská politika národních socialistů stavěna na práci, je třeba také současně dodat, že za práci musí náležet spravedlivá odměna. Není možné sledovat růst ekonomiky a současně akceptovat zachování minimální mzdy na nízké úrovni z předchozích let. Jedná se o odbourání nepřiznané části mzdy v mnoha servisních oborech, jedná se však také o přímou podporu spotřeby a zvyšování životní úrovně nízkopříjmových skupin. 2.4 Podpora tvůrčí práce Inovace a proaktivní přístup k práci jsou motorem ekonomického růstu. Proto je třeba v oblastech, kde má stát na chování podnikatelského subjektu vliv, anebo ve státní správě a samosprávě, uplatňovat systém odměn za činnosti nad rámec standardních pracovních povinností. Národní inovační a tvůrčí fond by měl být institucí, kterou stát zřídí pro podporu inovační a tvůrčí práce jednotlivců či samospráv. Tento fond umožní financování výzkumné a inovativní práce a současně bude zodpovědný za distribuci výsledků této práce zpět do ekonomiky. 2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky Podporou rozvoje sociální ekonomiky máme na mysli přímou státní (grantovou) podporu konkurenceschopných podnikatelských subjektů, které působí na běžném trhu, a které vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce. 19

20 3. Fiskální politika Česká ekonomika je schopna generovat dostatek zdrojů pro rozvoj společnosti a hospodářský růst. Dokázala to přes silné ztráty z doby transformační, přes nehospodárné nakládání se státními prostředky v době současné. Dramatický zásah do státních financí přinesla neoliberální fiskální politika, jejíž teorie a praxe se ukázala jako chybná. Základním úkolem pro fiskální politiku je návrat k tradičnímu uspořádání. Tedy fiskální politiku sloužící k růstu národního bohatství, když část tohoto bohatství se pak sekundárně spravedlivě přerozdělí s cílem zajištění kvalitních veřejných služeb a tvorby prostředí pro další ekonomický růst. 3.1 Vyrovnaný státní rozpočet jako střednědobý a dlouhodobý strategický cíl Vyrovnaný státní rozpočet je logickým cílem každé národohospodářské politiky. Současně je však třeba zajistit dostatečnou podporu ekonomického růstu v podobě rozvoje infrastruktury a kvalitních služeb poskytovaných státem. Dokud společnost potáhne vnitřní investiční dluh z minulosti, musí být tento dluh řešen. V periodě tří až pěti let je třeba vnitřní investiční dluh snížit na akceptovatelnou úroveň, zajistit stabilní zdroje pro příjmovou stránku státního rozpočtu a současně stabilizovat domácí poptávku a spotřebu. V této době je třeba se také zaměřit na zastavení růstu dluhu měřeného jeho podílem na HDP. V této periodě musí být ekonomický růst rychlejší, než bude růst státního dluhu. V periodě pěti až sedmi let a delší je třeba přistoupit k trvalému závazku udržení vyrovnaných státních rozpočtů. To vše za předpokladu, že recese v příštím roce nebude hluboká a nepřenese se do dalších let Navýšení příjmové strany státního rozpočtu (veřejné rozpočty na 45% HDP) Struktura příjmů státního rozpočtu musí odpovídat moderním trendům a mimo jiné také průměrům v okolních zemích. Úspěšné ekonomiky se opírají o relativně vyšší složenou daňovou kvótu, přičemž zásadní je struktura jednotlivých daní a jejich rovnovážné rozprostření mezi jednotlivými příjmovými skupinami obyvatelstva. Vnímáme potřebu: navýšení příjmové strany státního rozpočtu zejména zavedením progresivních příjmových daní a daní majetkových, současné razantní zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům i firmám za placenou daň. 20

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014

Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Stanovisko k úpravám Státního rozpočtu na rok 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014 Podklad pro jednání je zpracován a předkládán pouze MF ČR. Prozatím nemáme k dispozici návrh, nad kterým by se shodla

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více