NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ"

Transkript

1 USTAVUJÍCÍ SJEZD POLITICKÉ STRANY NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ KONCEPT POLITICKÉHO PROGRAMU PRO VNITROSTRANICKOU DISKUZI Praha, 26. listopadu 2011

2 Obsah 1 Preambule Zaměstnanost Zvýšeni flexibility pracovních sil Zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby Podpora výstavby nájemního bydlení Podpora rekvalifikace Podpora investic (jak domácích, tak zahraničních) Zvýšeni dostupnosti pracovních sil Podpora rodin s dětmi Podpora cílené imigrace z jihovýchodní a východní Evropy Podpora růstu vzdělanosti Provázání tempa růstu minimální mzdy s tempem růstu HDP Podpora tvůrčí práce Podpora rozvoje sociální ekonomiky Fiskální politika Vyrovnaný státní rozpočet jako střednědobý a dlouhodobý strategický cíl Navýšení příjmové strany státního rozpočtu (veřejné rozpočty na 45% HDP) Zavedení daně z finančních operací Zvýšení daně z nemovitostí Zavedení více pásem pro zdanění příjmů právnických i fyzických osob Zvláštní zdanění jednorázově vyplacených vysokých mezd a platů (tzv. zlatých padáků) Navýšení spotřebních daní (alkohol, cigarety) Snížení spotřební daně u pohonných hmot na výši běžnou v sousedních státech, diferenciace daně ve směru podpory ekologických paliv Nezvyšovaní DPH, zachování snížené sazby DPH Zavedení nulové sazby DPH na dětské oblečení, obuv, pleny školní učebnice apod

3 3.2 Podpora investic a rozšiřovaní fiskálního prostoru (3% HDP) Nové definování hospodářské strategie ČR Aktivní příprava na evropskou finanční perspektivu v období Zavedení eura Prosadit větší koordinaci fiskální politiky zemí EU ve střednědobém horizontu Vstup ČR do eurozóny Reforma sociální oblasti Reforma systému výplat sociálních dávek Podpora natality Podpora vzniku firemních jeslí a školek Podpora a stabilizace poskytovatelů sociálních služeb Zlepšeni sociálního dialogu ve společnosti Reforma penzijního systému - 3D důchod Penzijní reformy v minulosti Demografický vývoj jeho prognózy a očekávaný vliv na důchodové pojištění Stabilizace a posílení I. pilíře Ochrana úspor ve II. pilíři Transformace III. pilíře Reforma zdravotnictví Definice základní sítě zdravotnických zařízení Kritéria pro zdravotnická zařízení základní lůžkové sítě Státní zdravotnická zařízení Regionální zdravotnická zařízení Obecní zdravotnická zařízení Úspory ve zdravotnictví Audit poskytovatelů zdravotní péče Léková politika Reformy ve zdravotnictví

4 6.3.1 Odpovědnost za sebe sama Bezplatná standardní péče Zpoplatnění nadstandardní péče (úhrady formou zvláštního připojištěni) Reformy v úhradách smluvním lékařským a zubním zařízením Podpora programů zdravotní prevence Zvýšení podpory domácí péče Zavedení soukromého (podnikového) připojištění Redukce byrokratických předpisů Zdravotní pojištění Sloučení kompetencí Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí Životní prostředí Současná situace v oblasti ochrany životního prostředí Program udržitelného rozvoje životního prostředí a průmyslu v České republice Strategická vize udržitelného rozvoje v České republice Programové priority Ochrana klimatu a čisté ovzduší Ochrana přírody, krajiny, lesa a biodiverzity Udržitelná energetika (výroba a spotřeba) Udržitelná doprava Odpady zdroj surovin a energie Programové cíle v oblasti životního prostředí Environmentální legislativa Složková ochrana ŽP Sektorová ochrana ŽP Energetika a ekologicky šetrný průmysl Priority v oblasti energetiky

5 8.1.1 Zvyšování energetické efektivity, snižování ztrát při výrobě a rozvodu energie a snižování spotřeby energie Posilování obnovitelných zdrojů Využívání jaderné energie Energetické využívání fosilních paliv Energetická bezpečnost Teplárenství Konkurenceschopný a ekologicky šetrný průmysl Regionální rozvoj Podpora regionální veřejné dopravy Zavedení vládních strukturálních grantů Podpora obcí při zavádění podniků sociální ekonomiky (sociálních podniků) Udržitelné strategické územní plánování Podpora udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky Státní podpora půjček na pořízení bydlení pro mladé lidi do 35 let Zahraniční politika Priority zahraniční politiky Vztahy se sousedními státy Evropská politika Evropský sociální stát České zájmy a reformy institucí EU Globalizace a reformy mezinárodních institucí Terorismus a zbraně hromadného ničení Zahraniční vojenské mise Politika multilaterálních vztahů Vztahy s Ruskou federací Vztahy s Čínou Návrat k dobrým vztahům a tradičním trhům

6 10.13 Dialog namísto sankcí a intervencí Ekonomická diplomacie Evropská finanční perspektiva Strategie Evropa Diskuze nad prioritami pro ČR Programy a fondy EU Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Kohezní fond Evropský sociální fond (ESF) Evropský globalizační fond Evropská územní spolupráce Evropská seskupení pro územní spolupráci Priority pro Českou republiku Průmysl ČR Podnikatelské prostředí Věda, výzkum, inovace Podpora zavádění nových technologií na úspory energií Sociální politika Zemědělství a rozvoj venkova Životní prostředí Regionální politika Boj proti korupci Stav protikorupčního prostředí Oblasti s nejvýznamnějším korupčním rizikem Programy protikorupční prevence Legislativní proces Personální obsazení orgánů činných v trestním řízení Orgány státní a vnitřní kontroly, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

7 Hromadné sdělovací prostředky a občanská společnost Represe v boji proti korupci Zpřísnění trestů za korupční jednání Odpovědnost veřejných činitelů za náhradu škody vzniklé při hospodaření se svěřenými prostředky státu Další změny právního řádu Kontrola výběrových řízení Zrušení anonymního vlastnictví společností Majetková přiznání, právní úprava lobbingu, zavedení systému kontroly financování politických stran Veřejná kontrola činnosti státních orgánů Rozšíření pravomocí kontrolních orgánů Kvalitní státní správa Povinné bezpečnostní prověrky pro vedoucí zaměstnance ve státní správě Etický kodex politika a úředníka státní správy Bezpečnostní politika a působnost Ministerstva vnitra Vývoj Policie ČR v posledních deseti letech Bezpečnostní politika ČR Kroky potřebné pro nápravu současného stavu Změna zákona č. 361/2003 Sb Omezení věku přijímání uchazečů Důstojnické hodnosti v souladu s kariérním řádem Vybrané pokuty nemohou být měřítkem hodnocení práce policistů Změna ustanovení zákona o použití služební zbraně Zásah policistů v době mimo službu Vzdělávání policistů Podpora občanských sdružení Imigrační úřad

8 Vedlejší zaměstnání pro policisty a hasiče Tresty za napadení při výkonu služby Změna zákon o střelných zbraních Financování policie ze zabavených prostředků Opatření proti extremismu Beztrestnost pro ty, kteří upozorní na korupci Bezpečnostní rizika z migrace cizinců Státní správa a samospráva Státní orgány Prezident republiky Transformace Senátu Ústřední orgány státní správy Samospráva Služební zákon Jmenování generálního ředitele, zástupce generálního ředitele a dalších služebních orgánů Politické funkce, které jmenuje ministr nebo předseda vlády Boj proti sociálnímu vyloučení - sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených lokalit Oblast zaměstnanosti Oblast bydlení Oblast vzdělávání Oblast bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů Obrana a bezpečnost státu Posíleni úlohy ČR v rámci NATO Smart Defence Posíleni spolupráce na obraně se sousedními zeměmi Těsnější spolupráce na Společné obranné politice EU

9 16.5 Posíleni komunikace NATO s Ruskem v rámci obranné politiky Sníženi výdajů na vyzbrojování armády, posíleni úlohy armády při řešeni živelných pohrom Zvýšeni ekonomické výkonnosti armády (zaměření nejen na výdaje, ale i na možné příjmy) Zemědělství Význam venkova jako životního prostoru Posílení pozice tuzemských producentů a zpracovatelů Ekologické zemědělství Snížení administrativy Hospodaření ve znevýhodněných oblastech Zemědělská půda Obnovitelné zdroje energie v zemědělství Odbytová družstva Zemědělská politika Evropské unie Lesní a vodní hospodářství Priority zemědělského programu Resort zemědělství: Resort potravinářství: Investice Aktivní agrární politika Dopravní politika Základní teze dopravní strategie Veřejná doprava Provázanost dopravy Uvážená a transparentní liberalizace trhu Železniční doprava Dostavba infrastruktury

10 Racionalizace provozu v regionech Doprava na pozemních komunikacích Dostavba infrastruktury Nutnost zpoplatnění infrastruktury Multimodalita jako možné perspektivní řešení Bezpečnost silniční dopravy Zavádění informačních a inovativních technologií Letecká doprava Letiště Vzdušný prostor Vodní doprava Bytová politika - reálné právo na důstojné bydlení pro občany 21. století Vlastnické bydlení Bydlení nájemní Bydlení neziskové Podpora občanům v nouzi sociální bydlení pro občany na okraji společnosti Rekonstrukce, modernizace, ekologie Kultura Podpora vícezdrojového financování kultury Neopomíjet sílu dobrovolnictví Posílení kontrolních mechanismů při využívání veřejných prostředků společně s optimalizací grantového systému Zachování nižší sazby daně z přidané hodnoty u kulturních produktů a služeb Podpora kultury a umění jako nástroje integrace sociálně vyloučených obyvatel Autorský zákon Zjednodušení systému mediálních rad Prodloužení otevírací doby muzeí a galerií Přísnější regulace reklamy na tabákové výrobky a alkohol

11 20.10 Digitalizace kulturního obsahu a tzv. osiřelých děl Finanční pomoc sbírkovým institucím a knihovnám Školství Výchovně vzdělávací soustava Předškolní zařízení Základní školství Střední školství Vysoké školství Podpora a rozvoj sportu Sport, význam sportu pro společnost i jednotlivce a jeho současná podpora Úloha státu v oblasti sportu Vyčlenění financování sportu z kompetence MŠMT Zřízení státního fondu na podporu a rozvoj sportu Sportovní infrastruktura pro širokou veřejnost Sportovní akce mezinárodního významu Společenské ocenění úspěšné sportovní reprezentace státu Financování sportu Zefektivnění stávajících zdrojů financování sportu Nové zdroje financování sportu Opatření pro rozvoj sportu Zabezpečení rozvoje sportu pro širokou veřejnost Zabezpečení rozvoje vrcholového sportu Legislativa v oblasti sportu Nový zákon o sportu

12 1 Preambule Nestavět se na odpor nespravedlnosti je totéž jako nespravedlnost páchat. Nespravedlivé je oklešťovat sociální práva zaměstnanců, nespravedlivé je zhoršovat podmínky pro živnostenské a malé podnikání, nespravedlivé je nebojovat s nezaměstnaností, nespravedlivé je snižovat podporu mladých lidí a rodin, nespravedlivé je neřešit problémy důchodců. Nespravedlivé je nepostihnout parazitování na úkor veřejných prostředků. Nespravedlivé je nedostat za své daně odpovídající službu. A v Parlamentu není strana, která by statečně vzdorovala nespravedlnostem páchaným na většině občanů republiky. My nebudeme páchat nespravedlnost. Chceme být odvážní. Program strany dává odpovědi na aktuální největší problémy společnosti. Naše odpovědi jsou formulovány z ideových pozic národně socialistických. Je nasnadě, že témata, na kterých se vyprofilovala strana národně sociální na začátku své existence po roce 1897, a dnešní politické problémy jsou od sebe vzdáleny celou délkou jednoho století. Odpovědi, které naši předchůdci nalezli, dnes nejde jednoduše opakovat. Už proto ne, že celá řada tehdy kruciálních problémů nás dnes netrápí, jsou vyřešeny. I díky odvážné politické práci našich předchůdců. Co však zůstává, je odkaz a inspirace k poctivé politické práci, která vychází z hlubokého přesvědčení, že společnost se může plnohodnotně rozvíjet pouze v podmínkách pluralitní demokracie. Co zůstává, je odkaz a inspirace daná osobnostmi typu doktora Klofáče, dr. Beneše, dr. Horákové, dr. Hejdy a mnohých dalších významných národních socialistů, co zůstává, jsou hluboce zakořeněné křesťanské hodnoty osobní morálky každého jednotlivce, tradiční žebříček základních hodnot, na který mnozí opojeni bohatstvím zapomínají. Jsme demokraté a horizont demokratické republiky je pro nás nepřekročitelný. Konkrétní náplň demokratického rámce společnosti je pro nás stálou tvůrčí výzvou. Národní socialisté vždy otevírali demokratický prostor i méně majetným, ba nemajetným vrstvám a skupinám společnosti. Jsme přesvědčeni, že spoluúčast na demokracii a svobodě je ale podmíněna kvalitou a rozsahem sociálních práv občanů. Lidé mají právo na to nebýt ohrožováni chudobou, mají právo uplatňovat své společensky oprávněné požadavky. Ani národ, ani socialismus v našem pojetí nelze obsahově spojovat s pojmy, které těmto slovům dávalo 19. a 20. století. V tomto duchu jsme stranou moderní evropské nemarxistické levice. Národ chápeme jako nejširší entitu, ve smyslu kulturní či jazykové sounáležitosti, ze které není vyloučen nikdo, kdo chce být na této sounáležitosti účasten. Socialismus je pro nás evoluční cestou ke svobodě a plnohodnotné demokracii. Socialismu v našem pojetí je velmi vzdálen státní dirigismus, přebujelá byrokracie či úplná sociální nivelizace. Národní socialisté 12

13 kladou zájmy občanů a prostředí, ve kterém žijí, ať již ekonomického, sociálního, environmentálních či teritoriálního charakteru, nad zájem obchodní společnosti. V reakci na marasmus ranně středověké společenské organizace vystoupil významný český reformátor a originální myslitel Petr Chelčický s vlastní odpovědí na otázku Co je člověk? ; odpovídá, že je to jednota práce, statečnosti a slavení. Redukce lidského života na dvourozměrný formát skládající se s příkazů Pracuj a Bav se je nám cizí. Přidáváme onen třetí rozměr a říkáme: Proto, abys byl skutečným občanem, musíš být i statečný. Statečností, odvahou myslíme vůli a ochotu riskovat a klást otázky po smyslu a významu politických dějů a rozhodnutí, občansky se angažovat, politicky se vzdělávat, ale také například kriticky vystupovat proti snahám zužovat prostor demokratického rozhodování. Každý problém, každá otázka, uchopená s odvahou, se stává politickým aktem, při jehož řešení musí být konečný výsledek podroben demokratickému rozhodování. Jestliže cílem hospodářské politiky národních socialistů je péče o rozvoj ekonomiky, tedy o tvorbu hodnot, na místě prvním pak bezesporu jediným účinným nástrojem této politiky je politika zaměstnanosti a plné využití potenciálu naší země, našeho národa. Vytvořením hodnoty může dojít k nastartování správné a spravedlivé metody rozdělení kapitálu a hodnot zpět mezi tvůrce těchto hodnot. Jestliže cestu k blahobytu vidíme jako cestu vlastní svobodné činnosti, pak prvořadým úkolem ekonomickým je zajistit prostředí: ke kvalifikovanému uplatnění pracovní síly; chceme navázat na tradice fortelu a znalostí našich občanů, chceme využít jejich dovedností, znalostí a kreativity ku prospěchu národa a tím i jich samých; prostřednictvím vysoké kvalifikace chceme dospět k tvorbě kvalitativně nových hodnot obsahujících vysoký podíl fortelu a znalostí českých a moravských občanů; soustředěním se na činnosti obsahující vysoký podíl lidské práce a umu chceme zajistit růst a rozvoj ekonomiky a tím také růst národního i osobního bohatství; uplatnění svých schopností, být za ně odměněn a žít v kvalitním prostředí pro život, dosáhnout obecné životní spokojenosti, klidu a bezpečí tvůrců hodnot; toto je konečný cíl hospodářské politiky národních socialistů nikoli statistické údaje, nerovnovážná distribuce kapitálu a zisku či růst jedněch a propad druhých, ale obecná životní spokojenost, klid a bezpečí. 13

14 Práce, možnost ji vykonávat, odvádět ji kvalitně a být za ni dobře odměněn, je jednou z lidských potřeb. Pokud nemá člověk možnost pracovat, pokud prostředí neumožní využít jeho potenciálu, pokud není dostatečně za svou práci odměněn, pokud nemá pracovní a životní jistotu, ztrácí motivaci k práci. Umožnit občanům plně věnovat svůj potenciál k vlastnímu růstu a rozvoji ekonomiky a tak dosáhnout rozmachu svého i celé společnosti, to je základním motivem hospodářského programu národních socialistů. 14

15 2. Zaměstnanost Míra zaměstnanosti a zaměstnanost obecně je komplexní ukazatel toho, jak se vyvíjí ekonomika a pečlivý rozbor zaměstnanosti je schopen odhalit problémy, které se ve společnosti mohou vyskytnout. Proto považujeme opatření na podporu zaměstnanosti za zcela klíčová pro zdravý rozvoj celé společnosti. 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil Plnému využití pracovního potenciálu chybí na straně poptávky tvorba pracovních míst zejména v některých regionech a mimo aktuální centra koncentrace výroby a služeb, tedy mimo největší města republiky a současně na straně nabídky také bariéry tvořené tradičním přístupem k práci v místě a současně chybějící či neoptimálně rozloženou infrastrukturou dopravní i bydlení. Přitom stejně jako investice i vznik pracovního místa má multiplikační účinek na okolí vyvolá poptávku po jiných službách, bydlení a umístění dalších výrob. Zvýšení flexibility pracovních sil je jedním z cílů národních socialistů. Chybu přitom nevidíme pouze v tradiční neochotě stěhovat se za prací, ale právě v bariérách tuto tradiční neochotu podporujících Zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby Vyšší flexibilitě pracovních sil ve smyslu teritoriálním přispěje zrušení daně z převodu nemovitého majetku pro fyzické osoby. Tato daň nepředstavuje zcela zásadní daň z hlediska příjmů státního rozpočtu, má ale v kalkulacích občanů své jasné místo a ovlivňuje rozhodnutí, zda vlastnictví nemovitosti měnit či nikoli. Namísto daně z převodu nemovitostí je vhodnější a spravedlivější uplatnit ve vyšší míře daně majetkové, případně daně z příjmů při spekulativních prodejích a nákupech nemovitostí Podpora výstavby nájemního bydlení Zásadním opatřením na straně odstranění teritoriálních bariér je podpora výstavby či užití nájemního bydlení. Český trh bydlení je do jisté míry deformován vysokou podporou vlastnického bydlení (podporou hypoték), které může vést až k ekonomicky neopodstatněnému trendu vlastnit nemovitost i na úkor své jiné spotřeby, může vést k problémům sociálního charakteru spojených s mnohdy celoživotním zásadním závazkem spojeným se splácením kupní ceny a současně omezuje pracovní trh. Nájemní bydlení, 15

16 tradiční forma a daleko rozšířenější forma bydlení v zahraničí na druhé straně vykazuje u nás určitý deficit kapacit. Podpora výstavby nájemního bydlení nejen v oblasti sociální či seniorských bytů, ale také v oblastech podporovaných investiční hospodářskou politikou státu je opatřením, které rozhodně k větší mobilitě pracovní síly přispěje Podpora rekvalifikace Pracovní trh musí reagovat na technologické změny a současně budoucí poptávku po jednotlivých profesích. Dlouhodobé zanedbávání učňovského školství, degradace řemeslné výroby a prostá orientace na služby nemohou přispět k budoucímu rozvoji ekonomiky. Je třeba zajistit nástroje pro rychlejší změny kvalifikačního profilu české populace. V hospodářské politice musí mít vysokou podporu: další vzdělávání v současných profesích u stávajících zaměstnavatelů; zvýhodnění praxe současné práce a rekvalifikace; zajištění odborného zázemí (s využitím učňovského školství) pro zásadní rekvalifikační projekty; daňové či dotační zvýhodnění investorů vytvářejících současně pracovní místa i související rekvalifikační kapacity; zapojení obcí a samospráv do národních programů zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace v hospodářskou politikou státu preferovaných regionech Podpora investic (jak domácích, tak zahraničních) Motivací k teritoriální flexibilitě a zvyšování kvalifikace pracovních sil je pouze existence (nabídka) odpovídajícího pracovního uplatnění a odměny s ním spojené. Hospodářská politika státu musí být založena na pozitivním, nikoli však prospěchářském, přístupu k domácím i zahraničním investicím. Česká ekonomika se potýká jednak s vysokou oborovou závislostí a jednak s nízkou teritoriální diversifikací průmyslu. Zejména objemově menší regionální investice se prakticky vytratily. Cílem hospodářské politiky musí být podpora investic v regionech a to cestou: investičních pobídek stejných pro domácí i zahraniční investory; 16

17 společných investic státních firem či fondů a soukromých investorů, a to buď při současném působení státní investice a investice soukromé, nebo formou nastartování investice státním zásahem a její následné předání (prodej) investorovi soukromému; využitím finanční perspektivy 2014 až 2020 k realizaci podpůrných návratných fondových zdrojů z evropských programů při investicích do výrobní a výzkumné infrastruktury; zajištění potřebné infrastruktury energetické a dopravní, včetně zvýhodněného poskytování pozemků a areálů ve vlastnictví státu či obcí; preference brownfield investic směřujících k obnově opuštěných či nevyužívaných výrobních kapacit; podpora využití výzkumné a inovační práce vysokých škol ze strany soukromého sektoru; daňové zvýhodnění reinvestice zisku v místě. 2.2 Zvýšeni dostupnosti pracovních sil Otázka práce a z ní plynoucího hospodářského rozvoje musí odrážet i aktuální otázku demografického vývoje. Návrat k tradičním hodnotám v otázkách ekonomických se tak týká také návratu k tradičním hodnotám rodinným, tj. v jasné propopulační politice státu, v podpoře rodin s dětmi, v důrazu na vzdělání, ale také v akceptaci cílené imigrace jako příspěvku k hospodářské prosperitě státu Podpora rodin s dětmi Rodina vychovávající děti je základním atributem budoucí prosperity. Proto je nutné, i v zájmu podpory pracovního trhu, vytvořit vyvážené podmínky pro pracovní i rodinný život, zejména: obnovením novomanželských a startovacích půjček na pořízení vlastního bydlení umožnit snazší start do pracovní fáze života mladým; podporou firemních a obecních školek umožnit plnohodnotné zapojení rodičů do profesního a kariérního rozvoje; podporou nájemního bydlení včetně bydlení pro mladé rodiny a schémat příspěvků na nájemné; 17

18 cílenou státní podporou migrace mladých rodin působících v oblasti státní správy, samosprávy, bezpečnosti, vzdělávání a zdravotnictví (služební byty); zavedením nulové DPH na potřeby pro děti Podpora cílené imigrace z jihovýchodní a východní Evropy Naše země je historicky součástí středoevropského prostoru se silnou vazbou na jihovýchodní a východní Evropu. Podobný naturel obyvatel slovanských zemí lze využít k podpoře konkurence a kvality pracovního trhu při předpokladu akceptace kulturního a sociálního prostředí České republiky. Národní socialisté si váží pracovitosti a dovedností u každého národa a vidí možnost využití komparativní výhody České republiky pro získání: vysoce kvalifikovaných pracovníků do oborů s růstovým potenciálem; pracovitých a morálně bezúhonných imigrantů do oborů, kde nabídka domácí pracovní síly není dostatečná. Národní socialisté se domnívají, že cílená imigrace může přispět ke kosmopolitnímu charakteru naší společnosti a současně může obohatit náš kulturní i ekonomický život a zamezí do budoucna problémům vznikajícím z multikulturality, které zažívají některé země západní Evropy Podpora růstu vzdělanosti Česká společnost patří tradičně k nejvzdělanějším v Evropě. Pokles významu vzdělávání ve společnosti, včetně snižující se prestiže učitelského povolání na všech úrovních, je třeba zastavit. Návrat k otázce vzdělání jako zcela zásadního předpokladu dalšího zdravého vývoje společnosti je naprosto prioritní. Na úrovni základního školství jde zejména o stabilizaci a zatraktivnění příslušnosti k učitelskému stavu. Na středoškolské úrovni jde o návrat k preferenci učňovského a řemeslného školství. Na úrovni vysokého školství jde o preferenci oborů majících přímý vliv na budoucí prosperitu země. Je třeba jasně říci, které obory budou ze strany hospodářské politiky státem preferovány a podporovány. Není možné poskytovat stejnou podporu oborům, po kterých v hospodářství není dostatečná poptávka nebo nabídka absolventů tuto poptávku zásadně převyšuje. Na druhé straně nelze přehlížet deficit v oborech technických, ekonomických, oborech zemědělských a dalších, jejichž absolventi se dále přímo podílí na růstu konkurenceschopnosti naší ekonomiky. 18

19 Vzdělaný národ je největší devizou v našem teritoriálním postavení. Vzdělaný národ je naším skutečným bohatstvím, naším zlatým dnem, na kterém lze stavět prosperitu země. Je třeba vrátit tradiční úctu a ekonomické postavení učitelům, profesorům a vysokoškolským pedagogům, stejně jako je třeba podporovat vědecko - výzkumnou činnost vzdělávacích institucí. 2.3 Provázání tempa růstu minimální mzdy s tempem růstu HDP Jestliže je hospodářská politika národních socialistů stavěna na práci, je třeba také současně dodat, že za práci musí náležet spravedlivá odměna. Není možné sledovat růst ekonomiky a současně akceptovat zachování minimální mzdy na nízké úrovni z předchozích let. Jedná se o odbourání nepřiznané části mzdy v mnoha servisních oborech, jedná se však také o přímou podporu spotřeby a zvyšování životní úrovně nízkopříjmových skupin. 2.4 Podpora tvůrčí práce Inovace a proaktivní přístup k práci jsou motorem ekonomického růstu. Proto je třeba v oblastech, kde má stát na chování podnikatelského subjektu vliv, anebo ve státní správě a samosprávě, uplatňovat systém odměn za činnosti nad rámec standardních pracovních povinností. Národní inovační a tvůrčí fond by měl být institucí, kterou stát zřídí pro podporu inovační a tvůrčí práce jednotlivců či samospráv. Tento fond umožní financování výzkumné a inovativní práce a současně bude zodpovědný za distribuci výsledků této práce zpět do ekonomiky. 2.5 Podpora rozvoje sociální ekonomiky Podporou rozvoje sociální ekonomiky máme na mysli přímou státní (grantovou) podporu konkurenceschopných podnikatelských subjektů, které působí na běžném trhu, a které vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce. 19

20 3. Fiskální politika Česká ekonomika je schopna generovat dostatek zdrojů pro rozvoj společnosti a hospodářský růst. Dokázala to přes silné ztráty z doby transformační, přes nehospodárné nakládání se státními prostředky v době současné. Dramatický zásah do státních financí přinesla neoliberální fiskální politika, jejíž teorie a praxe se ukázala jako chybná. Základním úkolem pro fiskální politiku je návrat k tradičnímu uspořádání. Tedy fiskální politiku sloužící k růstu národního bohatství, když část tohoto bohatství se pak sekundárně spravedlivě přerozdělí s cílem zajištění kvalitních veřejných služeb a tvorby prostředí pro další ekonomický růst. 3.1 Vyrovnaný státní rozpočet jako střednědobý a dlouhodobý strategický cíl Vyrovnaný státní rozpočet je logickým cílem každé národohospodářské politiky. Současně je však třeba zajistit dostatečnou podporu ekonomického růstu v podobě rozvoje infrastruktury a kvalitních služeb poskytovaných státem. Dokud společnost potáhne vnitřní investiční dluh z minulosti, musí být tento dluh řešen. V periodě tří až pěti let je třeba vnitřní investiční dluh snížit na akceptovatelnou úroveň, zajistit stabilní zdroje pro příjmovou stránku státního rozpočtu a současně stabilizovat domácí poptávku a spotřebu. V této době je třeba se také zaměřit na zastavení růstu dluhu měřeného jeho podílem na HDP. V této periodě musí být ekonomický růst rychlejší, než bude růst státního dluhu. V periodě pěti až sedmi let a delší je třeba přistoupit k trvalému závazku udržení vyrovnaných státních rozpočtů. To vše za předpokladu, že recese v příštím roce nebude hluboká a nepřenese se do dalších let Navýšení příjmové strany státního rozpočtu (veřejné rozpočty na 45% HDP) Struktura příjmů státního rozpočtu musí odpovídat moderním trendům a mimo jiné také průměrům v okolních zemích. Úspěšné ekonomiky se opírají o relativně vyšší složenou daňovou kvótu, přičemž zásadní je struktura jednotlivých daní a jejich rovnovážné rozprostření mezi jednotlivými příjmovými skupinami obyvatelstva. Vnímáme potřebu: navýšení příjmové strany státního rozpočtu zejména zavedením progresivních příjmových daní a daní majetkových, současné razantní zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům i firmám za placenou daň. 20

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 Obsah I. Preambule...7 II. III. Priority vlády...7 Program vlády...8 1. Hospodářský rozvoj země...8 1.1 Udržitelný hospodářský

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Prosadíme dobře fungující stát

Prosadíme dobře fungující stát Prosadíme dobře fungující stát Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013 Vážení spoluobčané, Úvodní slovo předsedy ČSSD Česká republika má na víc. Může se v

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU

OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU V Praze dne 3. května 2009 Připravila sociální odborná komise ÚVV Předkládá stínový ministr Ing. Zdeněk Škromach ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD OFENZIVNÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA JE A BUDE PROGRAMOVOU PRIORITOU ČSSD Programové

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Úvodní slovo předsedy ODS

Úvodní slovo předsedy ODS ODS ve vládě Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více