Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP 10. 9. 2013"

Transkript

1 Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP doc. Doulík 1. Děkan přivítal vedoucí pracovišť po letních prázdninách a všem akademickým i neakademickým pracovníkům popřál úspěšný a bezproblémový akademický rok 2013/ Děkan informoval, že byla vypracována 3. verze Aktualizace Dlouhodobého záměru UJEP na rok 2014 (včetně Institucionálního plánu - rámci centralizovaných rozvojových projektů vedení UJEP podpořilo návrh PF zapojení projektu koordinovaného UP v Olomouci). Zároveň byla zahájena příprava ADZ PF na rok verze bude předložena vedoucím pracovišť začátkem října. 3. Děkan seznámil vedoucí pracovišť s materiálem Opatření pro udržení vyrovnaného rozpočtu provozních prostředků PF UJEP v letech 2014 a Tento materiál schválilo kolegium děkana a bude předložen k projednání AS PF. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro stabilní rozpočet na další dva roky. Děkan informoval o tom, jak budou uplatňována opatření uvedená v materiálu. 4. Průběžné výsledky přijímacího řízení na UJEP kategorie B1 a N1 budou naplněny, očekává se jejich překročení, v kategorii M1 (týká se pouze PF) by také mělo dojít k naplnění, není zatím naplněna kategorie P1 (o 3 doktorandy). 5. Děkan informoval, že na kolegiu rektora dne proběhla diskuze nad změnou metodiky financování knihovny, dále pak nad změnou metodiky tvorby odpisů a vytvoření fondu na podporu vědy a umění na UJEP. Ve všech případech nebylo zatím o změně metodiky rozhodnuto, mělo by k tomu dojít na říjnovém kolegiu rektora. 6. Děkan upozorňuje vedoucí pracovišť a předsedy komisí pro státní závěrečné zkoušky, aby dbali na řádný a regulérní průběh státních závěrečných zkoušek. Dále upozorňuje vedoucí pracovišť a koordinátory Erasmu, že musí docházet k uznávání zahraničního studia absolvovaného v rámci programu Erasmus v plném rozsahu (k tomuto se UJEP zavázala, v opačném případě hrozí vyměření sankcí a vracení dotace). 7. Na kolegiu rektora byl diskutován návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici rektora č. 9/2012 ke způsobu a podmínkám čerpání sociálního fondu. Na rok 2014 by měla činit výše Unišek Kč pro pracovníky s úvazkem 1,0. Děkan PF navrhl, aby byly poukázky Unišek+ a příspěvek na penzijní připojištění dávány pouze těm pracovníkům, kteří mají na UJEP úvazek 1,0. Rektor tento návrh podporuje a dodatek bude v tomto duchu upraven (pokud by byl sociální fond čerpán i pracovníky s úvazkem nižším než 1,0, v roce 2015 nebudou Unišeky+ vypláceny nikomu). doc. Škoda 8. Doc. Škoda informoval o situaci kolem vyměřování poplatků za delší studium v souvislosti s nálezem Nejvyššího správního soudu. Zbývající poplatky za akademický rok 2012/2013 budou vygenerovány pouze do 1,5 násobku státního základu (4202,- Kč/semestr). Poplatky za delší studium v novém akademickém roce 2013/2014 budou vyměřeny až po registraci změn Statutu UJEP na přechodné období. Rektor UJEP předloží na nejbližším zasedání Akademického senátu UJEP návrh změny Statutu UJEP obsahující výši poplatků za tzv. delší studium pro akademický rok 2013/2014, a to v identických částkách, které byly v Příkazu rektora na začátku letošního roku vyhlášeny. Do doby, než

2 tato změna Statutu UJEP nabude účinnosti, nebudou poplatky za tzv. delší studium vyměřovány. Při následném vyměření bude u těchto poplatků odpovídajícím způsobem posunut také termín jejich splatnosti. Pro ak. rok 2014/2015 by pak měla být částka uvedena ve Statutu UJEP ve výši 6násobku ministerského základu (cca Kč). 9. V reakci na skutečnosti uvedené v předchozím bodě předložil Doc. Škoda návrh novely směrnice 1A/2013 Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišť PF UJEP a návrh Příkazu děkana PF UJEP č. 9/2013 Finanční limity pro čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na ZS 2013/2014. Tyto předpisy již reflektují situaci spojenou s vyměřováním poplatků za delší studium a s tím související výrazné snížení plnění stipendijního fondu PF UJEP. 10. Doc. Škoda seznámil s výsledky hodnocení výuky v LS 2012/2013 ze strany studentů. Dr. Koten, Dr. Wedlichová a Ing. Vozáb byli vyzváni k předložení písemné zprávy o tom, jak na svých pracovištích budou reflektovat některé z negativních hodnocení týkajících se výuky některých předmětů na KBOH, KPSY a CPP. Písemné vyjádření předložil zatím pouze Dr. Koten. 11. Do 27. září 2013 je otevřen IS STAG pro úpravu programu varianty předmětu (cíle, požadavky, metody, literatura) na zimní semestr 2013/ Dne se budou konat imatrikulace od 11 hod., od 13 hod. a od 15 hod. Katedry nahlásí zástupce do talárů p. Kovářové do dr. Bertl 13. Tajemník informoval o spuštění registru plátců DPH. Kdo z dodavatelů PF nebude mít údaje v registru v pořádku (dlužné daně, sídlo, bankovní účet) nemůže být dále dodavatelem PF. Tyto údaje lze ověřovat na: 14. Tajemník doplnil informace k centralizovanému nákupu kancelářských potřeb a drogistického zboží pro PF. 15. Tajemník informoval o dílčích závěrech komise kvestora UJEP pro úsporná opatření. 16. Rektorát připravuje výběrové řízení na poskytovatele servisních služeb pro kopírovací techniku. Po vyhodnocení soutěže bude nutno objednávat a využívat vybranou firmu. 17. Tajemník upozornil na blížící se (každoroční) inventarizace majetku (v listopadu majetek hmotný, v lednu majetek nehmotný). 18. Tajemník upozornil na nutnost vyčerpat veškeré projektové zdroje pro rok 2013 tak, aby o nich již v lednu účtováno nebylo! 19. Byla novelizována Směrnice děkana PF UJEP č. 5G/2003 Náhrady nákladů při užití služebního vozidla PF UJEP. dr. Procházková 20. Výběrové řízení září 2013 Celkový počet zájemců o pozice akademických pracovníků na katedrách anglistiky a hudební výchovy je osm (KAJ 5 zájemců, KHV 3 zájemci). Výběrové řízení proběhne od Evidence přijíždějících pedagogů ze zahraničí Dne byla akademickým koordinátorům na katedrách tlumočena prosba o aktualizaci údajů o příjezdech zahraničních vyučujících na naše pracoviště v rámci Erasmu i v rámci

3 ostatních příjezdů. Vedoucí kateder byli požádáni, aby tuto prosbu připomněli na svých katedrách a zajistili, aby byly informace skutečně poslány fakultní koordinátorce Mgr. Janě Ceeové. 22. Potvrzení jmen koordinátorů na katedrách Na začátku každého akademického roku budou ve svých pozicích vedoucími kateder potvrzováni koordinátoři Erasmu na katedrách stačí odpověď em. Vedoucí budou vyzváni prostřednictvím elektronické pošty. 23. Výjezdní porada oddělení pro vnější vztahy UJEP (OVV) a fakultních koordinátorů Erasmu ( ) Organizace mezinárodních mobilit na UJEP nová směrnice Na poradě OVV byla projednána konečná podoba směrnice, která přesně vymezuje procesy a administraci v rámci organizace mezinárodních mobilit na univerzitě. Jsou zde rovněž jasně definovány klíčové pojmy tak, aby směrnice posloužila rychlé orientaci v problematice mezinárodních mobilit ve struktuře univerzity. 24. Erasmus na UJEP v roce 2013/14 Účastníci porady OVV byli seznámeni s informacemi týkajícími se následujícího roku v rámci Erasmu na UJEP - grantová smlouva, partnerské vysoké školy a bilaterální smlouvy, studijní pobyty studentů, pracovní stáže studentů, výukové pobyty učitelů, školení zaměstnanců. 25. Erasmus Na výjezdní poradě OVV byla rovněž prezentována budoucí podoba inovovaného programu Erasmus+, jeho nová struktura a nová podoba tzv. meziinstitucionálních smluv, které nahradí současné bilaterální smlouvy Erasmus. 26. Z řádné porady s prorektorem pro VV ( ) Apel na uznávání předmětů z výjezdů studentů do zahraničí V souvislosti s novou podobou Erasmu bude nutné obnovit smlouvy pouze se zahraničními pracovišti se shodným odborným zaměřením, a tím ještě dále zprůchodnit proces uznávání předmětů v rámci zahraničního studia jako předměty se statusem A a B. V opačném případě univerzitě hrozí sankce za neuznávání předmětů ze zahraničních pobytů. Koordinátoři Erasmu na katedrách musí být v období před uzavřením přijímání přihlášek (zejména - říjen, listopad, únor, březen) připraveni k osobním konzultacím nad sestavováním studijních smluv (Learning Agreement) a protokolu o studiu v zahraničí a předcházet tak komplikacím s následným uznáváním předmětů. Volné dny pro školení Erasmus pro zaměstnance - urgentní Rektorát nabízí možnost do konce září absolvovat dva pětidenní výjezdy školení pro akademické pracovníky i THP do zahraničí. V případě zájmu kontaktujte obratem fakultní koordinátorku Mgr. Janu Ceeovou 27. Z porady s prorektorem pro rozvoj a informatiku Rakouská knihovna FF nabízí pracovištím ostatních fakult možnost využít finanční krytí pro nákup rakouských knih nebo knih o Rakousku do fondu Vědecké knihovny UJEP v rámci daru, který získala na založení tzv. Rakouské knihovny. Fakultám budou zaslány bližší informace. OP VK sankce za pochybení u veřejné zakázky Projekty, které spadají do zpochybněné veřejné zakázky (na PF NEFLT) budou sankcionovány pouze za jeden bod netransparentní zadání zakázky, což podle

4 informací OVI představuje odvod v rozmezí %. Bližší informace o posledním vývoji v této záležitosti Bc. Suchý. Statistica SW multilicence na UJEP SW bude zpřístupněn všem uživatelům do listopadu Nákupy SW změny v režimu plateb Při plánování nákupu SW z projektových prostředků je třeba předem počítat s tím, že firmy poslední dobou přistupují k požadování plateb za smluvní období a že aktualizace uživatelských licencí v dalších období jsou placené. doc. Brtnová Čepičková 28. Educa na základě nové ediční směrnice a návrhu na vytvoření excelentní řady publikací na PF byl vytvořen návrh obálky pro tyto publikace. Zároveň byl vytvořen návrh pro sborníky, které budou vycházet na PF tzn. sborníky z konferencí, budou mít jednotný vzhled. 29. Již jsme v předchozím období informovali, že v příštím roce budou vypsány interní výzvy UJEP v rámci IRP 2014 (předpokládaný termín vyhlášení - únor 2014). Podporována budou témata a silné týmy (nikoli jednotlivci, katedry, ale témata sdružující výzkumné týmy), která budou korespondovat s výše uvedenými aktivitami. Pro uvedené výzvy bude třeba hledat partnery na jiných fakultách UJEP i v zahraničí. Projekt IRP do jisté míry nahrazují zrušené projekty FRVŠ. Do prosince musí PF formulovat excelentní témata (priority výzkumu), která budou zajímavá i pro zahraniční partnery a mohou tvořit základ pro mezinárodní projekty 7. Rámcového programu - Horizon 2020 (viz zápis kolegia ze dne ). Jedná se o 3 až 4 témata, která budou nabídkou pro zahraniční zájemce o spolupráci. Proto vyhlašuji termín setkání všech vědeckých pracovníků na téma Excelence ve vědě a výzkumu na PF UJEP. Cílem setkání je vygenerování 2 až 4 témat, která by se stala nosnými pro vědeckou činnost na PF. Termín: v v CN V souvislosti s uvedenou strategií ve vědě a výzkumu bude změněna i fakultní strategie přidělování SGS projektů. PF podpoří startovací projekty, tzn. projekty mladých akademických pracovníků, kteří svou badatelskou činnost zahajují a projekty, které mají potenciál získat zahraniční partnery s dlouhodobější vizí získat významnější projekty (např. HORIZON 2020). 31. Podklady pro jednání VR PF UJEP na oddělení pro vědu. Termín: Upozorňuje na blížící se termín podávání návrhů na Cenu rektora. Mgr. Červenka 33. Prosí jednotlivá pracoviště o dodání podkladů k vytvoření informační brožury o fakultě (žádost o informace v podobě několika otázek byla odeslána em z adresy Různé: Nové vnitřní normy Dodatek č. 1 k Příkazu rektora č. 5/2013 Organizační řád UJEP, Příkaz kvestora č. 1/2013 Kategorizace prací na UJEP, Příkaz kvestora č. 2/2013 Postup při reklamaci dodávky zboží pořízeného v rámci dynamického nákupního

5 systému, Dodatek č. 1 ke Směrnici kvestora č. 1/2012 k uplatňování DPH na UJEP, Dodatek č. 4 ke Směrnici kvestora č. 2/2008 k oběhu účetních dokladů na UJEP a jejich zpracování. Spojovací průchod z ulice České mládeže k nové budově Filozofické fakulty bude zprovozněn do konce kalendářního roku. Příští PVP se uskuteční od 14 hodin (o týden později, než je obvyklé). doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. děkan PF UJEP

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015

XI. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 29. května 2015 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 2014 Pedagogická fakulta 2014 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 15. dubna 2015. 1. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2011 Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2011... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Situační zpráva Úvod Řešení Individuálního projektu národního Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 013 Pedagogická fakulta 2013 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 22. dubna 2014. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA PROJEKT VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA (VYSPA) Tento projekt je spolufinancován ESF 1, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy Datum zahájení projektu: 1. 1. 2006 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2007

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK Dům zahraničních služeb MŠMT ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Projednáno a schváleno : O B S A H : Strana Úvod 1 Činnost v roce 2005 2-14 Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více