Daň z příjmů právnických osob v roce Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008"

Transkript

1 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008

2 Sazba daně 21% od % od % od Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období 2 Daňové reformy 2008

3 Daňová uznatelnost úroků z úvěru a půjček (1) Finanční výdaje (náklady) - tj. úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady) včetně výdajů (nákladů) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky budou daňově neuznatelné, pokud: přesáhnou v úhrnu za zdaňovací období, nebo období za něž se podává daňové přiznání, částku zjištěnou jako násobek jednotné úrokové míry zvýšené o čtyři procentní body a průměrného stavu úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nebo období za něž se podává daňové přiznání; plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka; plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční náklady stanou splatnými, jsou zcela nebo zčásti odvozovány od výsledku hospodaření (zisku) poplatníka; úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu (od roku 2009 čtyřnásobek); úhrn úvěrů a půjček, u nichž je věřitelem nebo osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba spojená ve vztahu k dlužníkovi, přesahuje dvojnásobek výše vlastního kapitálu (trojnásobek v případě banky nebo pojišťovny). 3 Daňové reformy 2008

4 Daňová uznatelnost úroků z úvěru a půjček (2) Každá z podmínek se posuzuje samostatně. Nelze uplatnit poměrnou část finančních nákladů, které splňují aspoň jednu z podmínek. Do úhrnu úvěrů a půjček se nebudou zahrnovat úvěry a půjčky, které jsou součástí vstupní ceny majetku a bezúročné úvěry a půjčky. Nebude se vztahovat: na fyzické osoby; poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem podnikání; na finanční náklady, které nepřesáhnou 1 mil. Kč ve zdaňovacím období a věřitelem (zajišťovatelem) není osoba spojená k dlužníkovi. Uplatní se poprvé na základě smluv zavřených po a na základě dodatků, kterými se mění výše půjčky, úvěru, úroku u smluv sjednaných po ke smlouvám uzavřeným před Od zdaňovacího období roku 2010 na všechny půjčky. Daňově neuznatelné úroky nebudou daňově uznatelné ani v případě existence s nimi souvisejících příjmů. 4 Daňové reformy 2008

5 Podíly a dividendy Od daně z příjmů právnických osob bude osvobozen převod podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti: plynoucí společnosti (daňovému rezidentu ČR) nebo stálé provozovně společnosti daň. rezidenta EU; dceřiná a mateřská společnost platí stávající definice v zákoně. Od daně budou osvobozeny příjmy z dividend, podíly na zisku a převody podílu plynoucí daň. rezidentu ČR nebo stálé provozovně společnosti daň. rezidenta EU ze společnosti: rezidenta třetího státu, se kterým má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění; právní forma je srovnatelná SRO a AS; je v obdobném vztahu vůči příjemci jako dceřiná společnost vůči mateřské společnosti; podléhá obdobné dani z příjmů právnických osob se sazbou alespoň 12% (ve zdaňovacím období, kdy příjemce o příjmu účtuje jako o pohledávce a ve zdaňovacím období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období). Příjemce je skutečný vlastník. 5 Daňové reformy 2008

6 Finanční leasing Nájemné (hmotného movitého majetku) je daňově uznatelné, pokud doba nájmu trvá nejméně minimální dobu odepisování. U nemovitostí musí doba nájmu trvat 30 let (dosud 8 let). Ruší se limit nájemného pro osobní automobily (nyní limit Kč). 1 % nájemného z finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku bude představovat daňově neuznatelný náklad (považováno za finanční výdaje). Nevztahuje se na finanční výdaje, které v úhrnu za zdaňovací období nepřevýší Kč. Zvyšuje se sazbu srážkové daně ze stávajícího 1% na 5% v případě finančního leasingu ze zahraničí. Nová úprava platí na smlouvy uzavřené po účinnosti tohoto zákona (tj. po ). 6 Daňové reformy 2008

7 Zvláštní sazba daně Sazby sjednoceny: 15% pro rok 2008; 5% (dosud 1%) finanční leasing do zahraničí; 12,5% od roku 2009 s výjimkou ustanovení 36 odst. 1 b) tj. např. výplata podílů zisku, úroků a jiných výnosů z úvěrů a půjček hrazené daňovému nerezidentu zde zůstává sazba 15% i v roce Daňové reformy 2008

8 Majetek Ruší se limit vstupní ceny pro osobní automobily (nyní limit Kč). Ruší se odpisová skupina 1a s dobou odpisování 4 roky a motorová vozidla se zařazují do druhé odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. Dle přechodného ustanovení se automobily dosud zařazené do skupiny 1a odepíší ze vstupní ceny stanovené podle stávajících předpisů. Ruší se časové odpisy pronajímaného hmotného movitého majetku u finančního pronájmu s následnou koupí (finančního leasingu). 8 Daňové reformy 2008

9 Neuhrazené závazky Výsledek hospodaření a rozdíl mezi příjmy a výdaji se bude zvyšovat: o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela; o částku závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým nebo narovnáním, pokud nebyla zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto částku závazku nezvyšuje výsledek hospodaření. Nevztahuje se: na závazky, z jejichž titulu nebyl uplatněn daňový náklad na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Pokud bude závazek uhrazen výsledek hospodaření a rozdíl mezi příjmy a výdaji se sníží o hodnotu, o kterou byl základ daně zvýšen. 9 Daňové reformy 2008

10 Výdaje (náklady) Daňově uznatelné Daňově uznatelným nákladem bude škoda vzniklá v důsledku prokazatelné likvidace zásob materiálu, zboží nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků; nutno prokázat likvidaci protokolem u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze pokud prošla doba použitelnosti Ruší se limity daňové uznatelnosti pojistného na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění. Ruší se limit daňové uznatelnosti nákladů na přechodné ubytování zaměstnanců Daňově neuznatelné Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebude daňově uznatelná. 10 Daňové reformy 2008

11 Editační povinnost závazné posouzení Způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmů. Skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením. Skutečnosti, zda se jedná o výdaje (náklady) vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovitostí používané z části k podnikatelské činnosti a z části k soukromým účelům pouze u fyzických osob. Stanoví se náležitosti žádosti. Poplatník musí v žádosti uvést návrh výroku o závazném posouzení. Zpoplatněno Kč na všechny žádosti. 11 Daňové reformy 2008

12 Opravné položky Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994: rozděleno na částky rozvahové hodnoty v okamžiku vzniku Kč; do Kč tvorba dle stávajících předpisů; nad Kč nelze tvořit OP 20% z neuhrazené hodnoty pohledávky 6 měsíců po splatnosti. Na všechny pohledávky musí být zahájeno rozhodčí nebo soudní řízení, aby se mohly tvořit OP; použije se pro tvorbu OP, která započala od Daňové reformy 2008

13 2007 Deloitte Touch Tohmatsu Všechna práva vyhrazena

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 413 Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více