Základní údaje a fakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje a fakta"

Transkript

1 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 23 Zpracoval: sekretariát Sdružení AP Praha, květen 24 Sdružení AP Evidovaný výtisk č.:

2 O B S A H 1. Úvod 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.3 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích 1.4 Soutěž PODNIK ROKU 23 v českém automobilovém průmyslu 1.5 Několik pohledů na globalizaci strana Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR Vývoj výroby vozidel Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k ) Základní struktura členské základny Sdružení AP Vlastnická struktura Počty pracovníků Průměrné mzdy Pracovní neschopnost a pracovní úrazy Vývoj základních ekonomických ukazatelů Výzkumně vývojová základna Stav v oblasti certifikace systémů Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách Složení vozového parku v České republice Údaje Centrálního registru vozidel Ukázky zpracování možných výstupů Vývoj českého trhu a dovozy vozidel Osobní automobily a užitková vozidla kat. N Nákladní automobily, autobusy, motocykly, přípojná vozidla Údaje z Generálního ředitelství cel Shrnutí Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi Tuzemsko (vnitřní vztahy) Zahraničí (vnější vztahy) Shrnutí Problematika řešená v rámci Sdružení AP Oblasti související s hlavní činností Další řešená problematika Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok Závěr 183 Příloha (seznam a souhrnné výsledky dalších 32 firem automobilového průmyslu) Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 24 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k ) Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

3 1. Úvod Roční přehledy českého automobilového průmyslu jsou sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) vydávány od roku 1994 (pod stejným názvem byly zpracovány souhrny za roky 1993 až 22). Tento materiál tedy navazuje na předchozí vydání a má identickou základní strukturu. V dílčích částech je však oproti předchozím vydáním doplněn o další pohledy nebo naopak zúžen (místo detailních podrobností je zde proveden odkaz na jiné podklady, resp. některé každoročně se opakující části s neměnnými údaji byly vynechány). Při zpracování přehledu se vycházelo z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení AP, v některých částech jsou však použita i data a údaje z jiných podkladů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivňují celkovou vypovídací schopnost tohoto přehledu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu se nepatrně liší od údajů uvedených v dříve vydaných materiálech Sdružení AP. To je dáno faktem, že pro zpracování tohoto podkladu (aktualizace za rok 23) byly použity konečné údaje jednotlivých firem za rok 22, a také dílčími změnami v členské základně Sdružení AP. Předkládaný materiál AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - aktualizace za rok 23, spolu s dalšími zpracovanými publikacemi ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY , ROČENKA 24 ), tvoří tedy opět základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem Sdružení AP průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky Sdružení AP, jako jsou měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL či pololetní ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH nebo publikace o SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto podklady jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP převážně elektronickou poštou ( ), pravidelně jsou základní i podrobnější údaje zveřejňovány i na internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice Jen pro členy ). **************************** Záměrem tohoto každoročně zpracovávaného dokumentu je dát představitelům členské základny Sdružení AP jednotný pohled na stav a význam automobilového průmyslu České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy Sdružení AP tvoří cca 8 až 85 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce či exportu). V letošním roce bylo proto osloveno dalších více než 6 automobilových firem (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) se žádostí o poskytnutí základních údajů pro zpracování tohoto materiálu (seznam uveden v příloze tohoto materiálu). Z 64 oslovených firem předalo použitelné základní podklady 29 firem, u dalších tří firem byly použity údaje předané pro rok 22 (s výhledem pro rok 23). Celkem tedy byly navíc zpracovány údaje dalších 32 firem. Jejich souhrnné výsledky jsou tam, kde je to možné, uvedeny vždy pod čarou u příslušného grafu, tabulky či textu. Souhrnné údaje za těchto 32 firem jsou též uvedeny samostatně v příloze tohoto materiálu. Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

4 Společné setkání představitelů firem Sdružení AP u příležitosti konání výstav AUTOTEC nebo AUTOSALON je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení AP a základní údaje z nich jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností. Tento přehled je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY a ROČENKOU 24 zpracován, tak jako v minulém roce, i v elektronické podobě na CD ROM. **************************** Již v roce 22 byla vytvořena nová podoba internetových stránek Sdružení AP. Internetová adresa (doména) se přitom nezměnila. Pro členskou základnu Sdružení AP je vytvořena samostatná stránka (přístup přes heslo), kde jsou umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem Sdružení AP s možností jejich stažení. Jen pro členy Tato sekce je přístupná pouze členům Sdružení automobilového průmyslu. Heslo pro přístup Současné přístupové heslo: aia15let Případná změna hesla bude členské základně Sdružení AP včas sdělena. Zpracoval: Ing. Šípek 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export) je pravidelnou součástí úvodu této publikace. V průběhu roku 23 ze strany ČSÚ nedošlo (na rozdíl od předchozích roků) k úpravě hodnot růstu HDP (přepočtení). Diagram č zachycuje vývoj HDP (podle naposledy zveřejněných údajů ČSÚ) ve stálých cenách roku 1995 a diagram č pak vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém vyjádření). mil. Kč Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (STÁLÉ CENY roku 1995, rok 199 = 1%) ,% 88,4%87,9%88,% 89,9% 11,2% 14,4% 16,4% 19,5% 99,4% 98,6%97,6%98,% 95,3% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č % 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% Soubor: APCR23 3 Sdružení AP, květen 24

5 mil. Kč ,% 8 6 Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (BĚŽNÉ CENY, rok 199 = 1%) 22,5% 33,8% 317,% 293,7% 268,3% 25,2% 363,4% 347,4% 384,9% 188,9% ,9% ,4% 134,6% % 34% 3% 26% 22% 18% 14% 1% 6% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č V následujícím diagramu (č ) jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 1995, tak v cenách běžných. 4% Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1991 až 23 3% 2,4% 21,1% 15,9% 16,8% 2% 13,5% 11,8% 9,5% 9,6% 7,2% 5,9% 1% 3,4% 4,3% 4,6% 5,9% 2,2% 4,3% -,5%,1% -,8% -1,%,5% 3,3% 3,1% 2,% 2,9% % 1991/ / / / / / / / /1998 2/ /2 22/21 23/22-1% -11,6% -2% ve stálých cenách roku 1995 v běžných cenách Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č Vývoj HDP v letech 199 až 23 (zpracováno z podkladů SP ČR) Hrubý domácí produkt se od roku 199 do roku 23 zvýšil jen o 9,5 % Z následujícího grafu (diagram č ) je vidět, že tento vykázaný přírůstek byl ovlivněn především vysokou výchozí základnou, která za roky 199 a 2 není plně srovnatelná, jak je uvedeno v následující metodické vysvětlivce ČSÚ *1/. Údaje čtvrtletních národních účtů sladěné s revidovanými ročními národními účty za období budou zveřejněny v červnu 24. Soubor: APCR23 4 Sdružení AP, květen 24

6 Diagram č *1/ Hodnoty ukazatelů za období jsou odvozeny můstkovou metodou z ukazatelů systému bilancí národního hospodářství. Hodnoty ukazatelů za roky vycházejí z ročních národních účtů za tyto roky. Hodnoty za rok 21 a 22 se získaly součtem čtvrtletních odhadů a jejich roční úhrny budou teprve ověřeny výsledky z ročních národních účtů. Hodnoty hrubého domácího produktu a dalších makroekonomických ukazatelů ve stálých cenách vycházejí v souladu s požadavkem Eurostatu z cenové úrovně bazického roku Diagram č Z vývoje struktury výdajů (diagram č ) je vidět, že na růstu HDP se podílel stejnou měrou růst výdajů domácností a tvorba fixního kapitálu (jeho struktura za rok Soubor: APCR23 5 Sdružení AP, květen 24

7 23 je v diagramu č ), zatímco saldo zahraničního obchodu (netto vývoz) jeho dynamiku snižovalo. Diagram č Pro sledování efektivity vývoje hospodářství je důležitým ukazatelem vývoj podílu HDP na 1 obyvatele. Podíl HDP v běžných cenách na 1 obyvatele tak ve sledovaném období let 199 až 23 rostl v průměru o 11 % ročně (v Kč běžných cen viz diagram č ). Diagram č Soubor: APCR23 6 Sdružení AP, květen 24

8 Pro srovnání se zahraničím se většinou používá tohoto ukazatele vyjádřeného v USD, buď použitím směnného kurzu nebo prostřednictvím parity kupní síly. S ohledem na v podstatě rovnoměrný vývoj HDP na 1 obyvatele v Kč jsou cyklické výkyvy patrné na následujícím grafu (diagram č ) způsobené z rozhodující míry cykly ve vývoji směnného kurzu koruny k USD uvedenými v diagramu č Diagram č Diagram č Alternativní přepočet prostřednictvím běžného směnného kurzu bere v úvahu tržní ocenění měny (jako důsledek ekonomické konkurenceschopnosti) a z něho vyplývající různou úroveň cenových hladin. Odhad HDP na obyvatele v roce 23 pak činí cca USD, což je 32 % úrovně EU 15. V tomto vyjádření dosahuje česká ekonomika zhruba polovičního výkonu proti ekonomikám Řecka, Portugalska a je o třetinu nižší než u Slovinska. Soubor: APCR23 7 Sdružení AP, květen 24

9 Diagramy č i č jsou navíc ovlivněny vývojem středního stavu obyvatelstva v ČR, který byl od roku 1994 výrazně sestupný (diagram č ). Diagram č Vývoj HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly *2/ (viz diagram č ) vykazuje ze všech tří možných ukazatelů pro hodnocení v období 23 /199 nejnižší dynamiku: - HDP na obyvatele v Kč vykazuje přírůstek 291 %; - HDP na obyvatele v USD, vypočtený ze směnného kurzu, vykazuje přírůstek 149 %; - HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly, vykazuje přírůstek 47 %. Posledně jmenovaný ukazatel však považujeme za nejlepší, protože pro porovnání ekonomické úrovně jednotlivých zemí je doporučováno využívání parity kupní síly, což je takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích *2/ Parita kupní síly (PPP) Kč vůči USD byla napočtena retropolací a extrapolací údajů získaných při mezinárodním srovnání v rámci OECD za rok 1996, a to podle vývoje vzájemného poměru mezi nominálním a reálným vývojem HDP za ČR a USA, s přihlédnutím k vývoji vzájemného kurzu obou měn. Propočty byly provedeny zpětně do roku 199, popřípadě byly extrapolovány na léta 1997 a Za rok 1999 bylo použito nových údajů podle výsledků mezinárodního srovnávacího programu OECD za rok Tyto údaje byly extrapolovány na léta 2, 21 a 22 obdobným způsobem jako výsledky za rok 1996 na léta 1997 a Extrapolace na rok 23 vychází z již dříve publikovaného propočtu za rok 22 a opírá se údaje o HDP USA za rok 22 a o předběžné údaje za rok 23 z revidované časové řady Bureau of Economic Analysis podle stavu k Soubor: APCR23 8 Sdružení AP, květen 24

10 Diagram č V roce 23 hrubý domácí produkt České republiky vztažený na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly dosáhl USD, což odpovídá přibližně 6 % ekonomické úrovně EU 15 (viz diagram č ). Výkonnost ČR v porovnání s Portugalskem a Řeckem, jako nejméně rozvinutými státy EU, je nižší. Ostatní středoevropské kandidátské země (s výjimkou Slovinska) naopak mají nižší ekonomickou úroveň v porovnání s ČR. Diagram č Soubor: APCR23 9 Sdružení AP, květen 24

11 Na relativně příznivém vývoji HDP se nejvíce podílel soukromý kapitál, jehož podíl na tvorbě ve sledovaném období výrazně rostl (viz diagram č ). Diagram č Dalším makroekonomickým ukazatelem je též hrubá přidaná hodnota (HPH). Z hlediska zdrojů (diagram č ) se na tvorbě HPH v roce 23 podílely: - zpracovatelský průmysl (27,9 %) - obchod (16,1 %) - služby pro podniky (11,5 %) - doprava včetně telekomunikací (11,4 %) Diagram č Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

12 Vedle vývoje HDP a tvorby HPH je neméně důležitým faktorem ukazujícím na pozici ekonomiky trend v průmyslové výrobě. Dle údajů ČSÚ vychází, že v roce 23 došlo k růstu průmyslové výroby a to o 5,71 % (údaj za r. 22 = mil. Kč, předběžný údaj za rok 23 = mil. Kč). Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a po dílčím upřesnění za rok 22 se tržby z průmyslové činnosti po roce 199 vyvíjely tempem znázorněným v diagramu č , Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR (rok 199 = 1%, tj mil. Kč) 1, 8, 6, 1, 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,7 11,9 14,9 11,9 4, 2,, Diagram č Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ Dalším makroekonomickým ukazatelem je bilance zahraničního obchodu. Vývoj tohoto ukazatele od roku 1994 do roku 23 ukazuje diagram č Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR23 11 Sdružení AP, květen 24

13 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství Podíl na průmyslové výrobě ČR Za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na průmyslové výrobě ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 16,24 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 1/ je tento podíl na hodnotě 18,37 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty 19,33 %. Je možno konstatovat, že vývoj v českém automobilovém průmyslu, tak jako v uplynulých letech, přispěl k růstu průmyslové výroby v ČR. Firmy zapojené do činnosti Sdružení AP dosáhly v roce 23 tržeb ve výši ,8 mil. Kč, tedy nárůstu o 2,4 % (v roce 22 bylo vykázáno ,5 mil. Kč). Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti v porovnání let 23 a 22 mírně poklesl vlivem vyššího růstu v ostatních odvětvích průmyslu (viz diagram č ). Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti lze odhadnout, že podíl firem Sdružení AP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje kolem 7 %. mil. Kč 2 5 Podíl firem zapojených do Sdružení AP na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , ,71 25% , ,6 16,11% 16,77% 16,24% 2% 14,74% 1 1,59% 11,52% 13,37% 15% 6,68% 5,53% 6,58% 7,98% 1% , , , , , ,219 32, ,9 34 8, , ,8 5% průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 4% % Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je 5,71% Nárůst u firem Sdružení AP o: 7 827,3 mil. Kč, to je 2,4% Diagram č / Objem tržeb dalších 32 firem, které poskytly údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v roce 23 celkem ,6 mil. Kč. Celkově vykázaný objem tržeb firem českého autoprůmyslu tak dosáhl ,4 mil. Kč. Při zahrnutí těchto výsledků je podíl domácího automobilového průmyslu na průmyslové činnosti ČR na hodnotě 18,37 % (viz diagram č a). 2/ Lze odhadnout, že za ostatní firmy zabývající se v ČR automobilovou výrobou bylo dosaženo hodnoty tržeb z průmyslové činnosti cca 19,8 miliardy Kč (viz též diagramy č a, 1.2.1b a c). Soubor: APCR23 12 Sdružení AP, květen 24

14 mil. Kč 2 5 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , , , ,6 15,63% 17,24% 18,81% 25% 18,37% 2% 14,4% 1 11,2% 12,4% 15% 6,82% 5,64% 6,78% 8,22% , , , , , , , , , , ,4 1% 5% průmyslová výroba celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 4% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , ,6 mil. Kč Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 5,71% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: ,7 mil. Kč, to je o 3,26% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu tržeb v roce 23: 1,74% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočtový odhad tržeb za r. 23): ,6 mil. Kč, podíl =,96% "Automobilová výroba" v ČR, r. 23 celkem: , mil. Kč to je podíl 19,33% Diagram č a dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,13% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti za ČR celkem (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad),96% firmy Sdružení AP: 16,24% průmysl ČR ostatní 8,67% 1% = , mil. Kč Diagram č b Soubor: APCR23 13 Sdružení AP, květen 24

15 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 11,% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti v autoprůmyslu ČR (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad) 5,% firmy Sdružení AP: 84,% 1% = ,99 mil. Kč Diagram č c Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze konstatovat, že jeho podíl na průmyslové výrobě ČR se blíží 2 % a nárůst v porovnání let 23 / 22 přesahuje 3 %. U firem zapojených do činnosti Sdružení AP je tento nárůst nižší (i vzhledem k vysoké výchozí základně) a činí 2,4 %. K vyšším nárůstům nyní dochází u dalších firem autoprůmyslu ČR, které postupně zahajovaly produkci v letech 21 až 23. Celkový podíl firem českého automobilového průmyslu na absolutním přírůstku průmyslové produkce v roce 23 činil 1,74 % Podíl na exportu ČR Stejně tak jako u tržeb z průmyslové produkce za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na celkovém exportu ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 18,63 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 3/ je tento podíl na hodnotě 2,75 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty 21,71 %. Firmy zapojené do Sdružení AP vykázaly v porovnání roků 23 a 22 nárůst exportu o 6,66 %, což představuje téměř 16 miliard Kč. Podíl na celkovém exportu ČR stejně tak jako u tržeb z průmyslové činnosti mírně klesl (vlivem vyššího růstu celkového exportu ČR - viz diagram č ). Za celou ČR došlo v porovnání roků 23/22 ke zvýšení exportu o více než 9 % (z mil. Kč v roce 22 na mil. Kč v roce 23) / Export dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) činil v r. 23 celkem mil. Kč (oproti roku 22 nárůst o 1,93 %). Celkově vykázaný objem vývozu českých automobilových firem tak dosáhl 258 3,7 mil. Kč. Při zahrnutí této hodnoty dosahuje podíl domácího automobilového průmyslu na exportu ČR hodnoty 2,75 % (viz diagram č a). 4/ Lze opět odhadnout, že skutečný podíl bude o cca 1 % ještě vyšší - na hodnotě 21,7 % (viz diagram b). Soubor: APCR23 14 Sdružení AP, květen 24

16 mil. Kč ,97% , Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkovém exportu ČR ,41% ,61% 95 93, , , ,99% 17,29% , , , ,9% 17,5% 18,63% 15% ,7 1% % export ČR celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 5% Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR", ČSÚ 24 Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem Sdružení AP o: ,7 mil. Kč, to je o 6,66% Diagram č mil. Kč ,42% ,6 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na celkovém exportu ČR ,8% , ,63% , , ,34% 18,85% , ,24% , ,6% , ,75% , export ČR celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , , mil. Kč Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: 2 418,7 mil. Kč, to je o 7,73% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu exportu v roce 23: 17,46% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočt. odhad exportu za r. 23): , mil. Kč, podíl =,96% "Automobilový export" ČR, r. 23 celkem: ,7 mil. Kč to je podíl 21,71% Diagram č a Soubor: APCR23 15 Sdružení AP, květen 24

17 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,1% ostatní automobilové firmy (odhad) 1,% Podíly na exportu ČR (stav k ) firmy Sdružení AP: 18,6% export ČR ostatní 78,3% 1% = , mil. Kč Diagram č b Podíl exportně nejúspěšnější české firmy ŠKODA AUTO v roce 23 dosáhl hodnoty 8,4 % celkového vývozu ČR. Podíl firmy ŠKODA AUTO na exportu vykázaném za všechny firmy zapojené do Sdružení AP činil 45,9 % (v roce 22 to bylo 5,48 %). Celkový vývoz firem domácího automobilového průmyslu opět meziročně vzrostl a to o více než 2 miliard Kč (o 7,73 %). Tento nárůst představuje 17,46 % absolutního zvýšení exportu ČR dosaženého za rok Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR Firmy automobilového průmyslu mají výrazný a jednoznačně pozitivní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR. Za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. Za rok 23 bylo dosaženo kladného salda ve výši přes 84 miliard Kč. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 8 let (od roku 1996 do roku 23) je uveden v diagramu č Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty nejen veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP, ale i dovozy všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR (tedy jakoby za celý autoobor, i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí). Druhou stranu bilance pak tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho výše viz diagram č ) Údaje o dovozech pro výrobní spotřebu a dovozech investic poskytla z dalších 32 firem mimo Sdružení AP pouze polovina (16 firem). Těchto 16 firem však vytvořilo v obchodní bilanci rovněž kladné saldo a to ve výši 4 873,3 mil. Kč. Obchodní bilance firem automobilového průmyslu pak za celý autoobor v ČR představuje kladné saldo ve výši téměř 9 miliard Kč. Soubor: APCR23 16 Sdružení AP, květen 24

18 mil. Kč , Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (včetně dovozů všech vozidel do ČR) , , 45 31, , ,1 8 42,7 84 6, Diagram č Pokud očistíme dosaženou obchodní bilanci o dovozy vozidel (ty na rozdíl od dovozů pro výrobní spotřebu a dovozů investic mají na obchodní bilanci jednoznačně pouze negativní vliv a de facto nesouvisí s automobilovou výrobou), vychází čisté saldo obchodní bilance vypočtené pouze za firmy Sdružení AP trvale rostoucí a vysoce kladné hodnoty přibližuje se částce 15 miliard Kč (viz diagram ). mil. Kč Čisté saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR) , , , , , , 71 71, 85 54, Diagram č Při zahrnutí výsledků obchodní bilance dalších, zde jen 16 firem mimo Sdružení AP, které poskytly potřebné údaje, přesahuje čistá obchodní bilance firem českého autoprůmyslu celkem hodnotu 154 miliard Kč. Soubor: APCR23 17 Sdružení AP, květen 24

19 V roce 23 došlo v porovnání s rokem 22 ke zvýšení dovozů do autooboru ČR celkem o 7,77 %. Nedošlo však k tak výrazné změně jejich struktury, jako tomu bylo při porovnání let 22/21 (viz diagramy č , 1.2.6a a 1.2.6b). Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 23 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 58,73% dovozy všech vozidel do ČR 38,13% dovozy investic firmami Sdružení AP 3,15% Diagram č % = ,67 mil.kč Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 22 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 6,19% dovozy všech vozidel do ČR 37,59% dovozy investic firmami Sdružení AP 2,22% 1% = ,37 mil.kč Diagram č a Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 21 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 52,62% dovozy všech vozidel do ČR 36,43% dovozy investic firmami Sdružení AP 1,96% 1% = ,56 mil.kč Diagram č b Soubor: APCR23 18 Sdružení AP, květen 24

20 V meziročním porovnání 23 / 22 vzrostl dovoz pro výrobní potřebu firem (za rok 23 celkem 1 724,6 mil. Kč oproti 95 81,98 mil. Kč v roce 22) i dovozy investičního charakteru (rok 23 celkem 5 41, mil. Kč oproti 3 531,17 mil. Kč v roce 22). Růst zaznamenal i dovoz vozidel (za rok 23 v celních hodnotách celkem ,7 mil. Kč oproti ,22 mil. Kč v roce 22). Souhrnný přehled je uveden v tabulce č Tabulka č index 23 /22 index 22 /21 Dovozy všech vozidel do ČR 9,31% 15,68% Dovozy investic */ 52,95% -77,3% Dovozy pro výrobní potřebu */ 5,14% 28,25% CELKEM: 7,77% 12,11% */ Jen za firmy Sdružení AP Porovnání dalších ukazatelů K předchozím uvedeným výsledkům je třeba podotknout, že s ohledem na relativně vysoké absolutní hodnoty růstu jednotlivých ukazatelů v předchozích letech již logicky nemůže docházet k tak výrazným procentním nárůstům v ekonomických kategoriích jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod. Do popředí vystupují požadavky na udržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Dosavadní vývoj relace mezi růstem výroby, růstem přidané hodnoty a platovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je uveden v diagramu č nárůst objemu produkce a přidané hodnoty 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Porovnání meziročních nárůstů výroby, přidané hodnoty a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu 29,37% 28,85% 41,3% 4,58% 17,27% 19,72% 16,5% 16,98% 19,71% 17,41% 11,14% 24,44% 12,33% 11,69% 13,93% 11,11% 9,19% 8,% 5,56% 6,69% 5% 4,75% % nárůst tržeb růst přidané hodnoty růst průměrné mzdy 7,1% 9,8% 2,4% 16,15% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% mzdový růst Diagram č Z diagramu č vyplývá, že poměr mezi růstem mezd na jedné straně a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb na straně druhé byl ve znázorněném časovém období relativně dobře nastaven a dochází k jeho postupné optimalizaci ve vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů. Významný je v porovnání let 23 / 22 růst přidané hodnoty v relaci s růstem mezd. Soubor: APCR23 19 Sdružení AP, květen 24

21 Průměrná mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 23 dosáhla Kč, což je o 6,69 % více než v roce 22 (v přepočtu na stejnou strukturu členské základny). Je to o 1,11 % více, než činil zveřejněný celorepublikový průměr za rok 23 ( Kč). Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) na jednoho pracovníka se u firem Sdružení AP v roce 23 rovnal Kč (nárůst oproti roku 22 o 2,35 %) a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla Kč (oproti roku 22 nárůst o 16,1 %). Počet pracovníků v automobilovém průmyslu ČR je trvale stabilní, resp. oscilující kolem hranice 99 zaměstnanců (k to v rámci firem Sdružení AP bylo osob) Průměrná mzda u dalších 32 automobilových firem (nezapojených do Sdružení AP) v roce 23 činila Kč, oproti roku 22 byl zde zaznamenán nárůst o 3,75 %. V těchto firmách bylo k zaměstnáno osob, oproti roku 22 zde došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 6,4 %. U dalších poměrových ukazatelů bylo u těchto 32 firem dosaženo v průměru obdobných (avšak nižších) výsledků jako u firem Sdružení AP objem produkce činil Kč na pracovníka a přidaná hodnota Kč na pracovníka Základní vlastnická struktura V automobilovém průmyslu ČR došlo již před několika lety k jasnému vyhranění vlastnických vztahů. Strukturu v konci roku 23 zachycuje diagram č FNM,5% Podíly vlastníků firem Sdružení AP na hodnotě základního jmění DIK,65% Investiční fondy a společnosti,44% Ostatní vlastníci 24,56% Zahraniční partner 74,29% Diagram č % = ,8 mil.kč Po porovnání této struktury s koncem roku 22 lze konstatovat, že podíl vlastněný zahraničním partnerem stoupl z 67,5 % na více než 74 % a podíl vlastníků z druhé rozhodující skupiny klesl z 28,7 % pod 25 %. Celková hodnota základního jmění se přitom zásadně nezměnila (v roce 22 to bylo , 98 mil. Kč). Podrobnější údaje (vývoj, počty firem, podíly jednotlivých zemí a další) jsou pak včetně příslušných komentářů uvedeny v kapitole 2.5 tohoto materiálu. Zpracoval: Ing.Šípek Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. v ČESKÉ REPUBLICE. Aktualizace za rok 2002. Základní údaje a fakta. Zpracoval: sekretariát Sdružení AP. Důvěrné!

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. v ČESKÉ REPUBLICE. Aktualizace za rok 2002. Základní údaje a fakta. Zpracoval: sekretariát Sdružení AP. Důvěrné! SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007

Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Konjunkturální průzkum ČSÚ červen 2007 Červnový konjunkturální průzkum ČSÚ vykázal v meziměsíčním vývoji snížení s tím, že saldo souhrnného indikátoru důvěry (ekonomického sentimentu) se proti květnu snížilo

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ EKONIMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Hrubý domácí produkt (seminární práce k předmětu Regionální informace) Autoři: Tomáš Kenis Marek Smatana Akademický rok: 2003/04 HDP jeho konstrukce

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více