Základní údaje a fakta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje a fakta"

Transkript

1 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 23 Zpracoval: sekretariát Sdružení AP Praha, květen 24 Sdružení AP Evidovaný výtisk č.:

2 O B S A H 1. Úvod 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.3 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích 1.4 Soutěž PODNIK ROKU 23 v českém automobilovém průmyslu 1.5 Několik pohledů na globalizaci strana Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR Vývoj výroby vozidel Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k ) Základní struktura členské základny Sdružení AP Vlastnická struktura Počty pracovníků Průměrné mzdy Pracovní neschopnost a pracovní úrazy Vývoj základních ekonomických ukazatelů Výzkumně vývojová základna Stav v oblasti certifikace systémů Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách Složení vozového parku v České republice Údaje Centrálního registru vozidel Ukázky zpracování možných výstupů Vývoj českého trhu a dovozy vozidel Osobní automobily a užitková vozidla kat. N Nákladní automobily, autobusy, motocykly, přípojná vozidla Údaje z Generálního ředitelství cel Shrnutí Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi Tuzemsko (vnitřní vztahy) Zahraničí (vnější vztahy) Shrnutí Problematika řešená v rámci Sdružení AP Oblasti související s hlavní činností Další řešená problematika Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok Závěr 183 Příloha (seznam a souhrnné výsledky dalších 32 firem automobilového průmyslu) Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 24 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k ) Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

3 1. Úvod Roční přehledy českého automobilového průmyslu jsou sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) vydávány od roku 1994 (pod stejným názvem byly zpracovány souhrny za roky 1993 až 22). Tento materiál tedy navazuje na předchozí vydání a má identickou základní strukturu. V dílčích částech je však oproti předchozím vydáním doplněn o další pohledy nebo naopak zúžen (místo detailních podrobností je zde proveden odkaz na jiné podklady, resp. některé každoročně se opakující části s neměnnými údaji byly vynechány). Při zpracování přehledu se vycházelo z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení AP, v některých částech jsou však použita i data a údaje z jiných podkladů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivňují celkovou vypovídací schopnost tohoto přehledu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu se nepatrně liší od údajů uvedených v dříve vydaných materiálech Sdružení AP. To je dáno faktem, že pro zpracování tohoto podkladu (aktualizace za rok 23) byly použity konečné údaje jednotlivých firem za rok 22, a také dílčími změnami v členské základně Sdružení AP. Předkládaný materiál AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - aktualizace za rok 23, spolu s dalšími zpracovanými publikacemi ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY , ROČENKA 24 ), tvoří tedy opět základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem Sdružení AP průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky Sdružení AP, jako jsou měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL či pololetní ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH nebo publikace o SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto podklady jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP převážně elektronickou poštou ( ), pravidelně jsou základní i podrobnější údaje zveřejňovány i na internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice Jen pro členy ). **************************** Záměrem tohoto každoročně zpracovávaného dokumentu je dát představitelům členské základny Sdružení AP jednotný pohled na stav a význam automobilového průmyslu České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy Sdružení AP tvoří cca 8 až 85 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce či exportu). V letošním roce bylo proto osloveno dalších více než 6 automobilových firem (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) se žádostí o poskytnutí základních údajů pro zpracování tohoto materiálu (seznam uveden v příloze tohoto materiálu). Z 64 oslovených firem předalo použitelné základní podklady 29 firem, u dalších tří firem byly použity údaje předané pro rok 22 (s výhledem pro rok 23). Celkem tedy byly navíc zpracovány údaje dalších 32 firem. Jejich souhrnné výsledky jsou tam, kde je to možné, uvedeny vždy pod čarou u příslušného grafu, tabulky či textu. Souhrnné údaje za těchto 32 firem jsou též uvedeny samostatně v příloze tohoto materiálu. Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

4 Společné setkání představitelů firem Sdružení AP u příležitosti konání výstav AUTOTEC nebo AUTOSALON je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení AP a základní údaje z nich jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností. Tento přehled je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY a ROČENKOU 24 zpracován, tak jako v minulém roce, i v elektronické podobě na CD ROM. **************************** Již v roce 22 byla vytvořena nová podoba internetových stránek Sdružení AP. Internetová adresa (doména) se přitom nezměnila. Pro členskou základnu Sdružení AP je vytvořena samostatná stránka (přístup přes heslo), kde jsou umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem Sdružení AP s možností jejich stažení. Jen pro členy Tato sekce je přístupná pouze členům Sdružení automobilového průmyslu. Heslo pro přístup Současné přístupové heslo: aia15let Případná změna hesla bude členské základně Sdružení AP včas sdělena. Zpracoval: Ing. Šípek 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export) je pravidelnou součástí úvodu této publikace. V průběhu roku 23 ze strany ČSÚ nedošlo (na rozdíl od předchozích roků) k úpravě hodnot růstu HDP (přepočtení). Diagram č zachycuje vývoj HDP (podle naposledy zveřejněných údajů ČSÚ) ve stálých cenách roku 1995 a diagram č pak vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém vyjádření). mil. Kč Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (STÁLÉ CENY roku 1995, rok 199 = 1%) ,% 88,4%87,9%88,% 89,9% 11,2% 14,4% 16,4% 19,5% 99,4% 98,6%97,6%98,% 95,3% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č % 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% Soubor: APCR23 3 Sdružení AP, květen 24

5 mil. Kč ,% 8 6 Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (BĚŽNÉ CENY, rok 199 = 1%) 22,5% 33,8% 317,% 293,7% 268,3% 25,2% 363,4% 347,4% 384,9% 188,9% ,9% ,4% 134,6% % 34% 3% 26% 22% 18% 14% 1% 6% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č V následujícím diagramu (č ) jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 1995, tak v cenách běžných. 4% Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1991 až 23 3% 2,4% 21,1% 15,9% 16,8% 2% 13,5% 11,8% 9,5% 9,6% 7,2% 5,9% 1% 3,4% 4,3% 4,6% 5,9% 2,2% 4,3% -,5%,1% -,8% -1,%,5% 3,3% 3,1% 2,% 2,9% % 1991/ / / / / / / / /1998 2/ /2 22/21 23/22-1% -11,6% -2% ve stálých cenách roku 1995 v běžných cenách Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č Vývoj HDP v letech 199 až 23 (zpracováno z podkladů SP ČR) Hrubý domácí produkt se od roku 199 do roku 23 zvýšil jen o 9,5 % Z následujícího grafu (diagram č ) je vidět, že tento vykázaný přírůstek byl ovlivněn především vysokou výchozí základnou, která za roky 199 a 2 není plně srovnatelná, jak je uvedeno v následující metodické vysvětlivce ČSÚ *1/. Údaje čtvrtletních národních účtů sladěné s revidovanými ročními národními účty za období budou zveřejněny v červnu 24. Soubor: APCR23 4 Sdružení AP, květen 24

6 Diagram č *1/ Hodnoty ukazatelů za období jsou odvozeny můstkovou metodou z ukazatelů systému bilancí národního hospodářství. Hodnoty ukazatelů za roky vycházejí z ročních národních účtů za tyto roky. Hodnoty za rok 21 a 22 se získaly součtem čtvrtletních odhadů a jejich roční úhrny budou teprve ověřeny výsledky z ročních národních účtů. Hodnoty hrubého domácího produktu a dalších makroekonomických ukazatelů ve stálých cenách vycházejí v souladu s požadavkem Eurostatu z cenové úrovně bazického roku Diagram č Z vývoje struktury výdajů (diagram č ) je vidět, že na růstu HDP se podílel stejnou měrou růst výdajů domácností a tvorba fixního kapitálu (jeho struktura za rok Soubor: APCR23 5 Sdružení AP, květen 24

7 23 je v diagramu č ), zatímco saldo zahraničního obchodu (netto vývoz) jeho dynamiku snižovalo. Diagram č Pro sledování efektivity vývoje hospodářství je důležitým ukazatelem vývoj podílu HDP na 1 obyvatele. Podíl HDP v běžných cenách na 1 obyvatele tak ve sledovaném období let 199 až 23 rostl v průměru o 11 % ročně (v Kč běžných cen viz diagram č ). Diagram č Soubor: APCR23 6 Sdružení AP, květen 24

8 Pro srovnání se zahraničím se většinou používá tohoto ukazatele vyjádřeného v USD, buď použitím směnného kurzu nebo prostřednictvím parity kupní síly. S ohledem na v podstatě rovnoměrný vývoj HDP na 1 obyvatele v Kč jsou cyklické výkyvy patrné na následujícím grafu (diagram č ) způsobené z rozhodující míry cykly ve vývoji směnného kurzu koruny k USD uvedenými v diagramu č Diagram č Diagram č Alternativní přepočet prostřednictvím běžného směnného kurzu bere v úvahu tržní ocenění měny (jako důsledek ekonomické konkurenceschopnosti) a z něho vyplývající různou úroveň cenových hladin. Odhad HDP na obyvatele v roce 23 pak činí cca USD, což je 32 % úrovně EU 15. V tomto vyjádření dosahuje česká ekonomika zhruba polovičního výkonu proti ekonomikám Řecka, Portugalska a je o třetinu nižší než u Slovinska. Soubor: APCR23 7 Sdružení AP, květen 24

9 Diagramy č i č jsou navíc ovlivněny vývojem středního stavu obyvatelstva v ČR, který byl od roku 1994 výrazně sestupný (diagram č ). Diagram č Vývoj HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly *2/ (viz diagram č ) vykazuje ze všech tří možných ukazatelů pro hodnocení v období 23 /199 nejnižší dynamiku: - HDP na obyvatele v Kč vykazuje přírůstek 291 %; - HDP na obyvatele v USD, vypočtený ze směnného kurzu, vykazuje přírůstek 149 %; - HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly, vykazuje přírůstek 47 %. Posledně jmenovaný ukazatel však považujeme za nejlepší, protože pro porovnání ekonomické úrovně jednotlivých zemí je doporučováno využívání parity kupní síly, což je takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích *2/ Parita kupní síly (PPP) Kč vůči USD byla napočtena retropolací a extrapolací údajů získaných při mezinárodním srovnání v rámci OECD za rok 1996, a to podle vývoje vzájemného poměru mezi nominálním a reálným vývojem HDP za ČR a USA, s přihlédnutím k vývoji vzájemného kurzu obou měn. Propočty byly provedeny zpětně do roku 199, popřípadě byly extrapolovány na léta 1997 a Za rok 1999 bylo použito nových údajů podle výsledků mezinárodního srovnávacího programu OECD za rok Tyto údaje byly extrapolovány na léta 2, 21 a 22 obdobným způsobem jako výsledky za rok 1996 na léta 1997 a Extrapolace na rok 23 vychází z již dříve publikovaného propočtu za rok 22 a opírá se údaje o HDP USA za rok 22 a o předběžné údaje za rok 23 z revidované časové řady Bureau of Economic Analysis podle stavu k Soubor: APCR23 8 Sdružení AP, květen 24

10 Diagram č V roce 23 hrubý domácí produkt České republiky vztažený na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly dosáhl USD, což odpovídá přibližně 6 % ekonomické úrovně EU 15 (viz diagram č ). Výkonnost ČR v porovnání s Portugalskem a Řeckem, jako nejméně rozvinutými státy EU, je nižší. Ostatní středoevropské kandidátské země (s výjimkou Slovinska) naopak mají nižší ekonomickou úroveň v porovnání s ČR. Diagram č Soubor: APCR23 9 Sdružení AP, květen 24

11 Na relativně příznivém vývoji HDP se nejvíce podílel soukromý kapitál, jehož podíl na tvorbě ve sledovaném období výrazně rostl (viz diagram č ). Diagram č Dalším makroekonomickým ukazatelem je též hrubá přidaná hodnota (HPH). Z hlediska zdrojů (diagram č ) se na tvorbě HPH v roce 23 podílely: - zpracovatelský průmysl (27,9 %) - obchod (16,1 %) - služby pro podniky (11,5 %) - doprava včetně telekomunikací (11,4 %) Diagram č Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

12 Vedle vývoje HDP a tvorby HPH je neméně důležitým faktorem ukazujícím na pozici ekonomiky trend v průmyslové výrobě. Dle údajů ČSÚ vychází, že v roce 23 došlo k růstu průmyslové výroby a to o 5,71 % (údaj za r. 22 = mil. Kč, předběžný údaj za rok 23 = mil. Kč). Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a po dílčím upřesnění za rok 22 se tržby z průmyslové činnosti po roce 199 vyvíjely tempem znázorněným v diagramu č , Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR (rok 199 = 1%, tj mil. Kč) 1, 8, 6, 1, 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,7 11,9 14,9 11,9 4, 2,, Diagram č Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ Dalším makroekonomickým ukazatelem je bilance zahraničního obchodu. Vývoj tohoto ukazatele od roku 1994 do roku 23 ukazuje diagram č Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR23 11 Sdružení AP, květen 24

13 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství Podíl na průmyslové výrobě ČR Za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na průmyslové výrobě ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 16,24 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 1/ je tento podíl na hodnotě 18,37 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty 19,33 %. Je možno konstatovat, že vývoj v českém automobilovém průmyslu, tak jako v uplynulých letech, přispěl k růstu průmyslové výroby v ČR. Firmy zapojené do činnosti Sdružení AP dosáhly v roce 23 tržeb ve výši ,8 mil. Kč, tedy nárůstu o 2,4 % (v roce 22 bylo vykázáno ,5 mil. Kč). Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti v porovnání let 23 a 22 mírně poklesl vlivem vyššího růstu v ostatních odvětvích průmyslu (viz diagram č ). Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti lze odhadnout, že podíl firem Sdružení AP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje kolem 7 %. mil. Kč 2 5 Podíl firem zapojených do Sdružení AP na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , ,71 25% , ,6 16,11% 16,77% 16,24% 2% 14,74% 1 1,59% 11,52% 13,37% 15% 6,68% 5,53% 6,58% 7,98% 1% , , , , , ,219 32, ,9 34 8, , ,8 5% průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 4% % Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je 5,71% Nárůst u firem Sdružení AP o: 7 827,3 mil. Kč, to je 2,4% Diagram č / Objem tržeb dalších 32 firem, které poskytly údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v roce 23 celkem ,6 mil. Kč. Celkově vykázaný objem tržeb firem českého autoprůmyslu tak dosáhl ,4 mil. Kč. Při zahrnutí těchto výsledků je podíl domácího automobilového průmyslu na průmyslové činnosti ČR na hodnotě 18,37 % (viz diagram č a). 2/ Lze odhadnout, že za ostatní firmy zabývající se v ČR automobilovou výrobou bylo dosaženo hodnoty tržeb z průmyslové činnosti cca 19,8 miliardy Kč (viz též diagramy č a, 1.2.1b a c). Soubor: APCR23 12 Sdružení AP, květen 24

14 mil. Kč 2 5 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , , , ,6 15,63% 17,24% 18,81% 25% 18,37% 2% 14,4% 1 11,2% 12,4% 15% 6,82% 5,64% 6,78% 8,22% , , , , , , , , , , ,4 1% 5% průmyslová výroba celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 4% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , ,6 mil. Kč Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 5,71% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: ,7 mil. Kč, to je o 3,26% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu tržeb v roce 23: 1,74% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočtový odhad tržeb za r. 23): ,6 mil. Kč, podíl =,96% "Automobilová výroba" v ČR, r. 23 celkem: , mil. Kč to je podíl 19,33% Diagram č a dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,13% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti za ČR celkem (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad),96% firmy Sdružení AP: 16,24% průmysl ČR ostatní 8,67% 1% = , mil. Kč Diagram č b Soubor: APCR23 13 Sdružení AP, květen 24

15 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 11,% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti v autoprůmyslu ČR (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad) 5,% firmy Sdružení AP: 84,% 1% = ,99 mil. Kč Diagram č c Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze konstatovat, že jeho podíl na průmyslové výrobě ČR se blíží 2 % a nárůst v porovnání let 23 / 22 přesahuje 3 %. U firem zapojených do činnosti Sdružení AP je tento nárůst nižší (i vzhledem k vysoké výchozí základně) a činí 2,4 %. K vyšším nárůstům nyní dochází u dalších firem autoprůmyslu ČR, které postupně zahajovaly produkci v letech 21 až 23. Celkový podíl firem českého automobilového průmyslu na absolutním přírůstku průmyslové produkce v roce 23 činil 1,74 % Podíl na exportu ČR Stejně tak jako u tržeb z průmyslové produkce za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na celkovém exportu ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 18,63 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 3/ je tento podíl na hodnotě 2,75 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty 21,71 %. Firmy zapojené do Sdružení AP vykázaly v porovnání roků 23 a 22 nárůst exportu o 6,66 %, což představuje téměř 16 miliard Kč. Podíl na celkovém exportu ČR stejně tak jako u tržeb z průmyslové činnosti mírně klesl (vlivem vyššího růstu celkového exportu ČR - viz diagram č ). Za celou ČR došlo v porovnání roků 23/22 ke zvýšení exportu o více než 9 % (z mil. Kč v roce 22 na mil. Kč v roce 23) / Export dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) činil v r. 23 celkem mil. Kč (oproti roku 22 nárůst o 1,93 %). Celkově vykázaný objem vývozu českých automobilových firem tak dosáhl 258 3,7 mil. Kč. Při zahrnutí této hodnoty dosahuje podíl domácího automobilového průmyslu na exportu ČR hodnoty 2,75 % (viz diagram č a). 4/ Lze opět odhadnout, že skutečný podíl bude o cca 1 % ještě vyšší - na hodnotě 21,7 % (viz diagram b). Soubor: APCR23 14 Sdružení AP, květen 24

16 mil. Kč ,97% , Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkovém exportu ČR ,41% ,61% 95 93, , , ,99% 17,29% , , , ,9% 17,5% 18,63% 15% ,7 1% % export ČR celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 5% Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR", ČSÚ 24 Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem Sdružení AP o: ,7 mil. Kč, to je o 6,66% Diagram č mil. Kč ,42% ,6 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na celkovém exportu ČR ,8% , ,63% , , ,34% 18,85% , ,24% , ,6% , ,75% , export ČR celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , , mil. Kč Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: 2 418,7 mil. Kč, to je o 7,73% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu exportu v roce 23: 17,46% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočt. odhad exportu za r. 23): , mil. Kč, podíl =,96% "Automobilový export" ČR, r. 23 celkem: ,7 mil. Kč to je podíl 21,71% Diagram č a Soubor: APCR23 15 Sdružení AP, květen 24

17 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,1% ostatní automobilové firmy (odhad) 1,% Podíly na exportu ČR (stav k ) firmy Sdružení AP: 18,6% export ČR ostatní 78,3% 1% = , mil. Kč Diagram č b Podíl exportně nejúspěšnější české firmy ŠKODA AUTO v roce 23 dosáhl hodnoty 8,4 % celkového vývozu ČR. Podíl firmy ŠKODA AUTO na exportu vykázaném za všechny firmy zapojené do Sdružení AP činil 45,9 % (v roce 22 to bylo 5,48 %). Celkový vývoz firem domácího automobilového průmyslu opět meziročně vzrostl a to o více než 2 miliard Kč (o 7,73 %). Tento nárůst představuje 17,46 % absolutního zvýšení exportu ČR dosaženého za rok Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR Firmy automobilového průmyslu mají výrazný a jednoznačně pozitivní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR. Za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. Za rok 23 bylo dosaženo kladného salda ve výši přes 84 miliard Kč. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 8 let (od roku 1996 do roku 23) je uveden v diagramu č Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty nejen veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP, ale i dovozy všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR (tedy jakoby za celý autoobor, i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí). Druhou stranu bilance pak tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho výše viz diagram č ) Údaje o dovozech pro výrobní spotřebu a dovozech investic poskytla z dalších 32 firem mimo Sdružení AP pouze polovina (16 firem). Těchto 16 firem však vytvořilo v obchodní bilanci rovněž kladné saldo a to ve výši 4 873,3 mil. Kč. Obchodní bilance firem automobilového průmyslu pak za celý autoobor v ČR představuje kladné saldo ve výši téměř 9 miliard Kč. Soubor: APCR23 16 Sdružení AP, květen 24

18 mil. Kč , Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (včetně dovozů všech vozidel do ČR) , , 45 31, , ,1 8 42,7 84 6, Diagram č Pokud očistíme dosaženou obchodní bilanci o dovozy vozidel (ty na rozdíl od dovozů pro výrobní spotřebu a dovozů investic mají na obchodní bilanci jednoznačně pouze negativní vliv a de facto nesouvisí s automobilovou výrobou), vychází čisté saldo obchodní bilance vypočtené pouze za firmy Sdružení AP trvale rostoucí a vysoce kladné hodnoty přibližuje se částce 15 miliard Kč (viz diagram ). mil. Kč Čisté saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR) , , , , , , 71 71, 85 54, Diagram č Při zahrnutí výsledků obchodní bilance dalších, zde jen 16 firem mimo Sdružení AP, které poskytly potřebné údaje, přesahuje čistá obchodní bilance firem českého autoprůmyslu celkem hodnotu 154 miliard Kč. Soubor: APCR23 17 Sdružení AP, květen 24

19 V roce 23 došlo v porovnání s rokem 22 ke zvýšení dovozů do autooboru ČR celkem o 7,77 %. Nedošlo však k tak výrazné změně jejich struktury, jako tomu bylo při porovnání let 22/21 (viz diagramy č , 1.2.6a a 1.2.6b). Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 23 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 58,73% dovozy všech vozidel do ČR 38,13% dovozy investic firmami Sdružení AP 3,15% Diagram č % = ,67 mil.kč Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 22 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 6,19% dovozy všech vozidel do ČR 37,59% dovozy investic firmami Sdružení AP 2,22% 1% = ,37 mil.kč Diagram č a Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 21 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 52,62% dovozy všech vozidel do ČR 36,43% dovozy investic firmami Sdružení AP 1,96% 1% = ,56 mil.kč Diagram č b Soubor: APCR23 18 Sdružení AP, květen 24

20 V meziročním porovnání 23 / 22 vzrostl dovoz pro výrobní potřebu firem (za rok 23 celkem 1 724,6 mil. Kč oproti 95 81,98 mil. Kč v roce 22) i dovozy investičního charakteru (rok 23 celkem 5 41, mil. Kč oproti 3 531,17 mil. Kč v roce 22). Růst zaznamenal i dovoz vozidel (za rok 23 v celních hodnotách celkem ,7 mil. Kč oproti ,22 mil. Kč v roce 22). Souhrnný přehled je uveden v tabulce č Tabulka č index 23 /22 index 22 /21 Dovozy všech vozidel do ČR 9,31% 15,68% Dovozy investic */ 52,95% -77,3% Dovozy pro výrobní potřebu */ 5,14% 28,25% CELKEM: 7,77% 12,11% */ Jen za firmy Sdružení AP Porovnání dalších ukazatelů K předchozím uvedeným výsledkům je třeba podotknout, že s ohledem na relativně vysoké absolutní hodnoty růstu jednotlivých ukazatelů v předchozích letech již logicky nemůže docházet k tak výrazným procentním nárůstům v ekonomických kategoriích jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod. Do popředí vystupují požadavky na udržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Dosavadní vývoj relace mezi růstem výroby, růstem přidané hodnoty a platovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je uveden v diagramu č nárůst objemu produkce a přidané hodnoty 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Porovnání meziročních nárůstů výroby, přidané hodnoty a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu 29,37% 28,85% 41,3% 4,58% 17,27% 19,72% 16,5% 16,98% 19,71% 17,41% 11,14% 24,44% 12,33% 11,69% 13,93% 11,11% 9,19% 8,% 5,56% 6,69% 5% 4,75% % nárůst tržeb růst přidané hodnoty růst průměrné mzdy 7,1% 9,8% 2,4% 16,15% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% mzdový růst Diagram č Z diagramu č vyplývá, že poměr mezi růstem mezd na jedné straně a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb na straně druhé byl ve znázorněném časovém období relativně dobře nastaven a dochází k jeho postupné optimalizaci ve vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů. Významný je v porovnání let 23 / 22 růst přidané hodnoty v relaci s růstem mezd. Soubor: APCR23 19 Sdružení AP, květen 24

21 Průměrná mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 23 dosáhla Kč, což je o 6,69 % více než v roce 22 (v přepočtu na stejnou strukturu členské základny). Je to o 1,11 % více, než činil zveřejněný celorepublikový průměr za rok 23 ( Kč). Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) na jednoho pracovníka se u firem Sdružení AP v roce 23 rovnal Kč (nárůst oproti roku 22 o 2,35 %) a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla Kč (oproti roku 22 nárůst o 16,1 %). Počet pracovníků v automobilovém průmyslu ČR je trvale stabilní, resp. oscilující kolem hranice 99 zaměstnanců (k to v rámci firem Sdružení AP bylo osob) Průměrná mzda u dalších 32 automobilových firem (nezapojených do Sdružení AP) v roce 23 činila Kč, oproti roku 22 byl zde zaznamenán nárůst o 3,75 %. V těchto firmách bylo k zaměstnáno osob, oproti roku 22 zde došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 6,4 %. U dalších poměrových ukazatelů bylo u těchto 32 firem dosaženo v průměru obdobných (avšak nižších) výsledků jako u firem Sdružení AP objem produkce činil Kč na pracovníka a přidaná hodnota Kč na pracovníka Základní vlastnická struktura V automobilovém průmyslu ČR došlo již před několika lety k jasnému vyhranění vlastnických vztahů. Strukturu v konci roku 23 zachycuje diagram č FNM,5% Podíly vlastníků firem Sdružení AP na hodnotě základního jmění DIK,65% Investiční fondy a společnosti,44% Ostatní vlastníci 24,56% Zahraniční partner 74,29% Diagram č % = ,8 mil.kč Po porovnání této struktury s koncem roku 22 lze konstatovat, že podíl vlastněný zahraničním partnerem stoupl z 67,5 % na více než 74 % a podíl vlastníků z druhé rozhodující skupiny klesl z 28,7 % pod 25 %. Celková hodnota základního jmění se přitom zásadně nezměnila (v roce 22 to bylo , 98 mil. Kč). Podrobnější údaje (vývoj, počty firem, podíly jednotlivých zemí a další) jsou pak včetně příslušných komentářů uvedeny v kapitole 2.5 tohoto materiálu. Zpracoval: Ing.Šípek Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. v ČESKÉ REPUBLICE. Aktualizace za rok 2002. Základní údaje a fakta. Zpracoval: sekretariát Sdružení AP. Důvěrné!

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. v ČESKÉ REPUBLICE. Aktualizace za rok 2002. Základní údaje a fakta. Zpracoval: sekretariát Sdružení AP. Důvěrné! SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní

Více

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Výroční tisková konference AutoSAP Praha, 4. června 2012 Ing. Martin

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Tisková zpráva Praha, 1. srpna 2012 Dobrý výkon pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Obrat vzrostl o 6,4 % na 4 206 mil. eur (organický růst dosáhl 4,0

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Shrnutí roku : Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nových osobních automobilů (tis.). 126 127 124 133 144 162 6,2% 169 173 174-5% +20% +17%

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více