Základní údaje a fakta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje a fakta"

Transkript

1 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 23 Zpracoval: sekretariát Sdružení AP Praha, květen 24 Sdružení AP Evidovaný výtisk č.:

2 O B S A H 1. Úvod 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.3 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích 1.4 Soutěž PODNIK ROKU 23 v českém automobilovém průmyslu 1.5 Několik pohledů na globalizaci strana Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR Vývoj výroby vozidel Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k ) Základní struktura členské základny Sdružení AP Vlastnická struktura Počty pracovníků Průměrné mzdy Pracovní neschopnost a pracovní úrazy Vývoj základních ekonomických ukazatelů Výzkumně vývojová základna Stav v oblasti certifikace systémů Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách Složení vozového parku v České republice Údaje Centrálního registru vozidel Ukázky zpracování možných výstupů Vývoj českého trhu a dovozy vozidel Osobní automobily a užitková vozidla kat. N Nákladní automobily, autobusy, motocykly, přípojná vozidla Údaje z Generálního ředitelství cel Shrnutí Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi Tuzemsko (vnitřní vztahy) Zahraničí (vnější vztahy) Shrnutí Problematika řešená v rámci Sdružení AP Oblasti související s hlavní činností Další řešená problematika Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok Závěr 183 Příloha (seznam a souhrnné výsledky dalších 32 firem automobilového průmyslu) Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 24 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k ) Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

3 1. Úvod Roční přehledy českého automobilového průmyslu jsou sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) vydávány od roku 1994 (pod stejným názvem byly zpracovány souhrny za roky 1993 až 22). Tento materiál tedy navazuje na předchozí vydání a má identickou základní strukturu. V dílčích částech je však oproti předchozím vydáním doplněn o další pohledy nebo naopak zúžen (místo detailních podrobností je zde proveden odkaz na jiné podklady, resp. některé každoročně se opakující části s neměnnými údaji byly vynechány). Při zpracování přehledu se vycházelo z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení AP, v některých částech jsou však použita i data a údaje z jiných podkladů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivňují celkovou vypovídací schopnost tohoto přehledu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu se nepatrně liší od údajů uvedených v dříve vydaných materiálech Sdružení AP. To je dáno faktem, že pro zpracování tohoto podkladu (aktualizace za rok 23) byly použity konečné údaje jednotlivých firem za rok 22, a také dílčími změnami v členské základně Sdružení AP. Předkládaný materiál AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - aktualizace za rok 23, spolu s dalšími zpracovanými publikacemi ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY , ROČENKA 24 ), tvoří tedy opět základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem Sdružení AP průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky Sdružení AP, jako jsou měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL či pololetní ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH nebo publikace o SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto podklady jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP převážně elektronickou poštou ( ), pravidelně jsou základní i podrobnější údaje zveřejňovány i na internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice Jen pro členy ). **************************** Záměrem tohoto každoročně zpracovávaného dokumentu je dát představitelům členské základny Sdružení AP jednotný pohled na stav a význam automobilového průmyslu České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy Sdružení AP tvoří cca 8 až 85 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce či exportu). V letošním roce bylo proto osloveno dalších více než 6 automobilových firem (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) se žádostí o poskytnutí základních údajů pro zpracování tohoto materiálu (seznam uveden v příloze tohoto materiálu). Z 64 oslovených firem předalo použitelné základní podklady 29 firem, u dalších tří firem byly použity údaje předané pro rok 22 (s výhledem pro rok 23). Celkem tedy byly navíc zpracovány údaje dalších 32 firem. Jejich souhrnné výsledky jsou tam, kde je to možné, uvedeny vždy pod čarou u příslušného grafu, tabulky či textu. Souhrnné údaje za těchto 32 firem jsou též uvedeny samostatně v příloze tohoto materiálu. Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

4 Společné setkání představitelů firem Sdružení AP u příležitosti konání výstav AUTOTEC nebo AUTOSALON je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení AP a základní údaje z nich jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností. Tento přehled je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY a ROČENKOU 24 zpracován, tak jako v minulém roce, i v elektronické podobě na CD ROM. **************************** Již v roce 22 byla vytvořena nová podoba internetových stránek Sdružení AP. Internetová adresa (doména) se přitom nezměnila. Pro členskou základnu Sdružení AP je vytvořena samostatná stránka (přístup přes heslo), kde jsou umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem Sdružení AP s možností jejich stažení. Jen pro členy Tato sekce je přístupná pouze členům Sdružení automobilového průmyslu. Heslo pro přístup Současné přístupové heslo: aia15let Případná změna hesla bude členské základně Sdružení AP včas sdělena. Zpracoval: Ing. Šípek 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export) je pravidelnou součástí úvodu této publikace. V průběhu roku 23 ze strany ČSÚ nedošlo (na rozdíl od předchozích roků) k úpravě hodnot růstu HDP (přepočtení). Diagram č zachycuje vývoj HDP (podle naposledy zveřejněných údajů ČSÚ) ve stálých cenách roku 1995 a diagram č pak vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém vyjádření). mil. Kč Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (STÁLÉ CENY roku 1995, rok 199 = 1%) ,% 88,4%87,9%88,% 89,9% 11,2% 14,4% 16,4% 19,5% 99,4% 98,6%97,6%98,% 95,3% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č % 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% Soubor: APCR23 3 Sdružení AP, květen 24

5 mil. Kč ,% 8 6 Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (BĚŽNÉ CENY, rok 199 = 1%) 22,5% 33,8% 317,% 293,7% 268,3% 25,2% 363,4% 347,4% 384,9% 188,9% ,9% ,4% 134,6% % 34% 3% 26% 22% 18% 14% 1% 6% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č V následujícím diagramu (č ) jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 1995, tak v cenách běžných. 4% Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1991 až 23 3% 2,4% 21,1% 15,9% 16,8% 2% 13,5% 11,8% 9,5% 9,6% 7,2% 5,9% 1% 3,4% 4,3% 4,6% 5,9% 2,2% 4,3% -,5%,1% -,8% -1,%,5% 3,3% 3,1% 2,% 2,9% % 1991/ / / / / / / / /1998 2/ /2 22/21 23/22-1% -11,6% -2% ve stálých cenách roku 1995 v běžných cenách Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č Vývoj HDP v letech 199 až 23 (zpracováno z podkladů SP ČR) Hrubý domácí produkt se od roku 199 do roku 23 zvýšil jen o 9,5 % Z následujícího grafu (diagram č ) je vidět, že tento vykázaný přírůstek byl ovlivněn především vysokou výchozí základnou, která za roky 199 a 2 není plně srovnatelná, jak je uvedeno v následující metodické vysvětlivce ČSÚ *1/. Údaje čtvrtletních národních účtů sladěné s revidovanými ročními národními účty za období budou zveřejněny v červnu 24. Soubor: APCR23 4 Sdružení AP, květen 24

6 Diagram č *1/ Hodnoty ukazatelů za období jsou odvozeny můstkovou metodou z ukazatelů systému bilancí národního hospodářství. Hodnoty ukazatelů za roky vycházejí z ročních národních účtů za tyto roky. Hodnoty za rok 21 a 22 se získaly součtem čtvrtletních odhadů a jejich roční úhrny budou teprve ověřeny výsledky z ročních národních účtů. Hodnoty hrubého domácího produktu a dalších makroekonomických ukazatelů ve stálých cenách vycházejí v souladu s požadavkem Eurostatu z cenové úrovně bazického roku Diagram č Z vývoje struktury výdajů (diagram č ) je vidět, že na růstu HDP se podílel stejnou měrou růst výdajů domácností a tvorba fixního kapitálu (jeho struktura za rok Soubor: APCR23 5 Sdružení AP, květen 24

7 23 je v diagramu č ), zatímco saldo zahraničního obchodu (netto vývoz) jeho dynamiku snižovalo. Diagram č Pro sledování efektivity vývoje hospodářství je důležitým ukazatelem vývoj podílu HDP na 1 obyvatele. Podíl HDP v běžných cenách na 1 obyvatele tak ve sledovaném období let 199 až 23 rostl v průměru o 11 % ročně (v Kč běžných cen viz diagram č ). Diagram č Soubor: APCR23 6 Sdružení AP, květen 24

8 Pro srovnání se zahraničím se většinou používá tohoto ukazatele vyjádřeného v USD, buď použitím směnného kurzu nebo prostřednictvím parity kupní síly. S ohledem na v podstatě rovnoměrný vývoj HDP na 1 obyvatele v Kč jsou cyklické výkyvy patrné na následujícím grafu (diagram č ) způsobené z rozhodující míry cykly ve vývoji směnného kurzu koruny k USD uvedenými v diagramu č Diagram č Diagram č Alternativní přepočet prostřednictvím běžného směnného kurzu bere v úvahu tržní ocenění měny (jako důsledek ekonomické konkurenceschopnosti) a z něho vyplývající různou úroveň cenových hladin. Odhad HDP na obyvatele v roce 23 pak činí cca USD, což je 32 % úrovně EU 15. V tomto vyjádření dosahuje česká ekonomika zhruba polovičního výkonu proti ekonomikám Řecka, Portugalska a je o třetinu nižší než u Slovinska. Soubor: APCR23 7 Sdružení AP, květen 24

9 Diagramy č i č jsou navíc ovlivněny vývojem středního stavu obyvatelstva v ČR, který byl od roku 1994 výrazně sestupný (diagram č ). Diagram č Vývoj HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly *2/ (viz diagram č ) vykazuje ze všech tří možných ukazatelů pro hodnocení v období 23 /199 nejnižší dynamiku: - HDP na obyvatele v Kč vykazuje přírůstek 291 %; - HDP na obyvatele v USD, vypočtený ze směnného kurzu, vykazuje přírůstek 149 %; - HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly, vykazuje přírůstek 47 %. Posledně jmenovaný ukazatel však považujeme za nejlepší, protože pro porovnání ekonomické úrovně jednotlivých zemí je doporučováno využívání parity kupní síly, což je takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích *2/ Parita kupní síly (PPP) Kč vůči USD byla napočtena retropolací a extrapolací údajů získaných při mezinárodním srovnání v rámci OECD za rok 1996, a to podle vývoje vzájemného poměru mezi nominálním a reálným vývojem HDP za ČR a USA, s přihlédnutím k vývoji vzájemného kurzu obou měn. Propočty byly provedeny zpětně do roku 199, popřípadě byly extrapolovány na léta 1997 a Za rok 1999 bylo použito nových údajů podle výsledků mezinárodního srovnávacího programu OECD za rok Tyto údaje byly extrapolovány na léta 2, 21 a 22 obdobným způsobem jako výsledky za rok 1996 na léta 1997 a Extrapolace na rok 23 vychází z již dříve publikovaného propočtu za rok 22 a opírá se údaje o HDP USA za rok 22 a o předběžné údaje za rok 23 z revidované časové řady Bureau of Economic Analysis podle stavu k Soubor: APCR23 8 Sdružení AP, květen 24

10 Diagram č V roce 23 hrubý domácí produkt České republiky vztažený na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly dosáhl USD, což odpovídá přibližně 6 % ekonomické úrovně EU 15 (viz diagram č ). Výkonnost ČR v porovnání s Portugalskem a Řeckem, jako nejméně rozvinutými státy EU, je nižší. Ostatní středoevropské kandidátské země (s výjimkou Slovinska) naopak mají nižší ekonomickou úroveň v porovnání s ČR. Diagram č Soubor: APCR23 9 Sdružení AP, květen 24

11 Na relativně příznivém vývoji HDP se nejvíce podílel soukromý kapitál, jehož podíl na tvorbě ve sledovaném období výrazně rostl (viz diagram č ). Diagram č Dalším makroekonomickým ukazatelem je též hrubá přidaná hodnota (HPH). Z hlediska zdrojů (diagram č ) se na tvorbě HPH v roce 23 podílely: - zpracovatelský průmysl (27,9 %) - obchod (16,1 %) - služby pro podniky (11,5 %) - doprava včetně telekomunikací (11,4 %) Diagram č Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

12 Vedle vývoje HDP a tvorby HPH je neméně důležitým faktorem ukazujícím na pozici ekonomiky trend v průmyslové výrobě. Dle údajů ČSÚ vychází, že v roce 23 došlo k růstu průmyslové výroby a to o 5,71 % (údaj za r. 22 = mil. Kč, předběžný údaj za rok 23 = mil. Kč). Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a po dílčím upřesnění za rok 22 se tržby z průmyslové činnosti po roce 199 vyvíjely tempem znázorněným v diagramu č , Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR (rok 199 = 1%, tj mil. Kč) 1, 8, 6, 1, 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,7 11,9 14,9 11,9 4, 2,, Diagram č Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ Dalším makroekonomickým ukazatelem je bilance zahraničního obchodu. Vývoj tohoto ukazatele od roku 1994 do roku 23 ukazuje diagram č Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR23 11 Sdružení AP, květen 24

13 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství Podíl na průmyslové výrobě ČR Za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na průmyslové výrobě ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 16,24 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 1/ je tento podíl na hodnotě 18,37 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty 19,33 %. Je možno konstatovat, že vývoj v českém automobilovém průmyslu, tak jako v uplynulých letech, přispěl k růstu průmyslové výroby v ČR. Firmy zapojené do činnosti Sdružení AP dosáhly v roce 23 tržeb ve výši ,8 mil. Kč, tedy nárůstu o 2,4 % (v roce 22 bylo vykázáno ,5 mil. Kč). Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti v porovnání let 23 a 22 mírně poklesl vlivem vyššího růstu v ostatních odvětvích průmyslu (viz diagram č ). Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti lze odhadnout, že podíl firem Sdružení AP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje kolem 7 %. mil. Kč 2 5 Podíl firem zapojených do Sdružení AP na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , ,71 25% , ,6 16,11% 16,77% 16,24% 2% 14,74% 1 1,59% 11,52% 13,37% 15% 6,68% 5,53% 6,58% 7,98% 1% , , , , , ,219 32, ,9 34 8, , ,8 5% průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 4% % Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je 5,71% Nárůst u firem Sdružení AP o: 7 827,3 mil. Kč, to je 2,4% Diagram č / Objem tržeb dalších 32 firem, které poskytly údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v roce 23 celkem ,6 mil. Kč. Celkově vykázaný objem tržeb firem českého autoprůmyslu tak dosáhl ,4 mil. Kč. Při zahrnutí těchto výsledků je podíl domácího automobilového průmyslu na průmyslové činnosti ČR na hodnotě 18,37 % (viz diagram č a). 2/ Lze odhadnout, že za ostatní firmy zabývající se v ČR automobilovou výrobou bylo dosaženo hodnoty tržeb z průmyslové činnosti cca 19,8 miliardy Kč (viz též diagramy č a, 1.2.1b a c). Soubor: APCR23 12 Sdružení AP, květen 24

14 mil. Kč 2 5 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , , , ,6 15,63% 17,24% 18,81% 25% 18,37% 2% 14,4% 1 11,2% 12,4% 15% 6,82% 5,64% 6,78% 8,22% , , , , , , , , , , ,4 1% 5% průmyslová výroba celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 4% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , ,6 mil. Kč Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 5,71% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: ,7 mil. Kč, to je o 3,26% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu tržeb v roce 23: 1,74% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočtový odhad tržeb za r. 23): ,6 mil. Kč, podíl =,96% "Automobilová výroba" v ČR, r. 23 celkem: , mil. Kč to je podíl 19,33% Diagram č a dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,13% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti za ČR celkem (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad),96% firmy Sdružení AP: 16,24% průmysl ČR ostatní 8,67% 1% = , mil. Kč Diagram č b Soubor: APCR23 13 Sdružení AP, květen 24

15 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 11,% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti v autoprůmyslu ČR (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad) 5,% firmy Sdružení AP: 84,% 1% = ,99 mil. Kč Diagram č c Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze konstatovat, že jeho podíl na průmyslové výrobě ČR se blíží 2 % a nárůst v porovnání let 23 / 22 přesahuje 3 %. U firem zapojených do činnosti Sdružení AP je tento nárůst nižší (i vzhledem k vysoké výchozí základně) a činí 2,4 %. K vyšším nárůstům nyní dochází u dalších firem autoprůmyslu ČR, které postupně zahajovaly produkci v letech 21 až 23. Celkový podíl firem českého automobilového průmyslu na absolutním přírůstku průmyslové produkce v roce 23 činil 1,74 % Podíl na exportu ČR Stejně tak jako u tržeb z průmyslové produkce za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na celkovém exportu ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 18,63 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 3/ je tento podíl na hodnotě 2,75 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty 21,71 %. Firmy zapojené do Sdružení AP vykázaly v porovnání roků 23 a 22 nárůst exportu o 6,66 %, což představuje téměř 16 miliard Kč. Podíl na celkovém exportu ČR stejně tak jako u tržeb z průmyslové činnosti mírně klesl (vlivem vyššího růstu celkového exportu ČR - viz diagram č ). Za celou ČR došlo v porovnání roků 23/22 ke zvýšení exportu o více než 9 % (z mil. Kč v roce 22 na mil. Kč v roce 23) / Export dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) činil v r. 23 celkem mil. Kč (oproti roku 22 nárůst o 1,93 %). Celkově vykázaný objem vývozu českých automobilových firem tak dosáhl 258 3,7 mil. Kč. Při zahrnutí této hodnoty dosahuje podíl domácího automobilového průmyslu na exportu ČR hodnoty 2,75 % (viz diagram č a). 4/ Lze opět odhadnout, že skutečný podíl bude o cca 1 % ještě vyšší - na hodnotě 21,7 % (viz diagram b). Soubor: APCR23 14 Sdružení AP, květen 24

16 mil. Kč ,97% , Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkovém exportu ČR ,41% ,61% 95 93, , , ,99% 17,29% , , , ,9% 17,5% 18,63% 15% ,7 1% % export ČR celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 5% Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR", ČSÚ 24 Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem Sdružení AP o: ,7 mil. Kč, to je o 6,66% Diagram č mil. Kč ,42% ,6 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na celkovém exportu ČR ,8% , ,63% , , ,34% 18,85% , ,24% , ,6% , ,75% , export ČR celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , , mil. Kč Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: 2 418,7 mil. Kč, to je o 7,73% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu exportu v roce 23: 17,46% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočt. odhad exportu za r. 23): , mil. Kč, podíl =,96% "Automobilový export" ČR, r. 23 celkem: ,7 mil. Kč to je podíl 21,71% Diagram č a Soubor: APCR23 15 Sdružení AP, květen 24

17 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,1% ostatní automobilové firmy (odhad) 1,% Podíly na exportu ČR (stav k ) firmy Sdružení AP: 18,6% export ČR ostatní 78,3% 1% = , mil. Kč Diagram č b Podíl exportně nejúspěšnější české firmy ŠKODA AUTO v roce 23 dosáhl hodnoty 8,4 % celkového vývozu ČR. Podíl firmy ŠKODA AUTO na exportu vykázaném za všechny firmy zapojené do Sdružení AP činil 45,9 % (v roce 22 to bylo 5,48 %). Celkový vývoz firem domácího automobilového průmyslu opět meziročně vzrostl a to o více než 2 miliard Kč (o 7,73 %). Tento nárůst představuje 17,46 % absolutního zvýšení exportu ČR dosaženého za rok Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR Firmy automobilového průmyslu mají výrazný a jednoznačně pozitivní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR. Za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. Za rok 23 bylo dosaženo kladného salda ve výši přes 84 miliard Kč. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 8 let (od roku 1996 do roku 23) je uveden v diagramu č Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty nejen veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP, ale i dovozy všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR (tedy jakoby za celý autoobor, i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí). Druhou stranu bilance pak tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho výše viz diagram č ) Údaje o dovozech pro výrobní spotřebu a dovozech investic poskytla z dalších 32 firem mimo Sdružení AP pouze polovina (16 firem). Těchto 16 firem však vytvořilo v obchodní bilanci rovněž kladné saldo a to ve výši 4 873,3 mil. Kč. Obchodní bilance firem automobilového průmyslu pak za celý autoobor v ČR představuje kladné saldo ve výši téměř 9 miliard Kč. Soubor: APCR23 16 Sdružení AP, květen 24

18 mil. Kč , Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (včetně dovozů všech vozidel do ČR) , , 45 31, , ,1 8 42,7 84 6, Diagram č Pokud očistíme dosaženou obchodní bilanci o dovozy vozidel (ty na rozdíl od dovozů pro výrobní spotřebu a dovozů investic mají na obchodní bilanci jednoznačně pouze negativní vliv a de facto nesouvisí s automobilovou výrobou), vychází čisté saldo obchodní bilance vypočtené pouze za firmy Sdružení AP trvale rostoucí a vysoce kladné hodnoty přibližuje se částce 15 miliard Kč (viz diagram ). mil. Kč Čisté saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR) , , , , , , 71 71, 85 54, Diagram č Při zahrnutí výsledků obchodní bilance dalších, zde jen 16 firem mimo Sdružení AP, které poskytly potřebné údaje, přesahuje čistá obchodní bilance firem českého autoprůmyslu celkem hodnotu 154 miliard Kč. Soubor: APCR23 17 Sdružení AP, květen 24

19 V roce 23 došlo v porovnání s rokem 22 ke zvýšení dovozů do autooboru ČR celkem o 7,77 %. Nedošlo však k tak výrazné změně jejich struktury, jako tomu bylo při porovnání let 22/21 (viz diagramy č , 1.2.6a a 1.2.6b). Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 23 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 58,73% dovozy všech vozidel do ČR 38,13% dovozy investic firmami Sdružení AP 3,15% Diagram č % = ,67 mil.kč Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 22 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 6,19% dovozy všech vozidel do ČR 37,59% dovozy investic firmami Sdružení AP 2,22% 1% = ,37 mil.kč Diagram č a Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 21 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 52,62% dovozy všech vozidel do ČR 36,43% dovozy investic firmami Sdružení AP 1,96% 1% = ,56 mil.kč Diagram č b Soubor: APCR23 18 Sdružení AP, květen 24

20 V meziročním porovnání 23 / 22 vzrostl dovoz pro výrobní potřebu firem (za rok 23 celkem 1 724,6 mil. Kč oproti 95 81,98 mil. Kč v roce 22) i dovozy investičního charakteru (rok 23 celkem 5 41, mil. Kč oproti 3 531,17 mil. Kč v roce 22). Růst zaznamenal i dovoz vozidel (za rok 23 v celních hodnotách celkem ,7 mil. Kč oproti ,22 mil. Kč v roce 22). Souhrnný přehled je uveden v tabulce č Tabulka č index 23 /22 index 22 /21 Dovozy všech vozidel do ČR 9,31% 15,68% Dovozy investic */ 52,95% -77,3% Dovozy pro výrobní potřebu */ 5,14% 28,25% CELKEM: 7,77% 12,11% */ Jen za firmy Sdružení AP Porovnání dalších ukazatelů K předchozím uvedeným výsledkům je třeba podotknout, že s ohledem na relativně vysoké absolutní hodnoty růstu jednotlivých ukazatelů v předchozích letech již logicky nemůže docházet k tak výrazným procentním nárůstům v ekonomických kategoriích jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod. Do popředí vystupují požadavky na udržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Dosavadní vývoj relace mezi růstem výroby, růstem přidané hodnoty a platovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je uveden v diagramu č nárůst objemu produkce a přidané hodnoty 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Porovnání meziročních nárůstů výroby, přidané hodnoty a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu 29,37% 28,85% 41,3% 4,58% 17,27% 19,72% 16,5% 16,98% 19,71% 17,41% 11,14% 24,44% 12,33% 11,69% 13,93% 11,11% 9,19% 8,% 5,56% 6,69% 5% 4,75% % nárůst tržeb růst přidané hodnoty růst průměrné mzdy 7,1% 9,8% 2,4% 16,15% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% mzdový růst Diagram č Z diagramu č vyplývá, že poměr mezi růstem mezd na jedné straně a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb na straně druhé byl ve znázorněném časovém období relativně dobře nastaven a dochází k jeho postupné optimalizaci ve vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů. Významný je v porovnání let 23 / 22 růst přidané hodnoty v relaci s růstem mezd. Soubor: APCR23 19 Sdružení AP, květen 24

21 Průměrná mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 23 dosáhla Kč, což je o 6,69 % více než v roce 22 (v přepočtu na stejnou strukturu členské základny). Je to o 1,11 % více, než činil zveřejněný celorepublikový průměr za rok 23 ( Kč). Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) na jednoho pracovníka se u firem Sdružení AP v roce 23 rovnal Kč (nárůst oproti roku 22 o 2,35 %) a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla Kč (oproti roku 22 nárůst o 16,1 %). Počet pracovníků v automobilovém průmyslu ČR je trvale stabilní, resp. oscilující kolem hranice 99 zaměstnanců (k to v rámci firem Sdružení AP bylo osob) Průměrná mzda u dalších 32 automobilových firem (nezapojených do Sdružení AP) v roce 23 činila Kč, oproti roku 22 byl zde zaznamenán nárůst o 3,75 %. V těchto firmách bylo k zaměstnáno osob, oproti roku 22 zde došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 6,4 %. U dalších poměrových ukazatelů bylo u těchto 32 firem dosaženo v průměru obdobných (avšak nižších) výsledků jako u firem Sdružení AP objem produkce činil Kč na pracovníka a přidaná hodnota Kč na pracovníka Základní vlastnická struktura V automobilovém průmyslu ČR došlo již před několika lety k jasnému vyhranění vlastnických vztahů. Strukturu v konci roku 23 zachycuje diagram č FNM,5% Podíly vlastníků firem Sdružení AP na hodnotě základního jmění DIK,65% Investiční fondy a společnosti,44% Ostatní vlastníci 24,56% Zahraniční partner 74,29% Diagram č % = ,8 mil.kč Po porovnání této struktury s koncem roku 22 lze konstatovat, že podíl vlastněný zahraničním partnerem stoupl z 67,5 % na více než 74 % a podíl vlastníků z druhé rozhodující skupiny klesl z 28,7 % pod 25 %. Celková hodnota základního jmění se přitom zásadně nezměnila (v roce 22 to bylo , 98 mil. Kč). Podrobnější údaje (vývoj, počty firem, podíly jednotlivých zemí a další) jsou pak včetně příslušných komentářů uvedeny v kapitole 2.5 tohoto materiálu. Zpracoval: Ing.Šípek Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Naše společnost se v oboru profiluje 22. rokem a ročně

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2.

Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. Hospodaření veřejných rozpočtů, daňové příjmy a moderní finanční řízení Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 2. října 2013, Plzeň OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více