Základní údaje a fakta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje a fakta"

Transkript

1 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 23 Zpracoval: sekretariát Sdružení AP Praha, květen 24 Sdružení AP Evidovaný výtisk č.:

2 O B S A H 1. Úvod 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.3 Postavení firem autoprůmyslu v anketách a soutěžích 1.4 Soutěž PODNIK ROKU 23 v českém automobilovém průmyslu 1.5 Několik pohledů na globalizaci strana Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR Vývoj výroby vozidel Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k ) Základní struktura členské základny Sdružení AP Vlastnická struktura Počty pracovníků Průměrné mzdy Pracovní neschopnost a pracovní úrazy Vývoj základních ekonomických ukazatelů Výzkumně vývojová základna Stav v oblasti certifikace systémů Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách Složení vozového parku v České republice Údaje Centrálního registru vozidel Ukázky zpracování možných výstupů Vývoj českého trhu a dovozy vozidel Osobní automobily a užitková vozidla kat. N Nákladní automobily, autobusy, motocykly, přípojná vozidla Údaje z Generálního ředitelství cel Shrnutí Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi Tuzemsko (vnitřní vztahy) Zahraničí (vnější vztahy) Shrnutí Problematika řešená v rámci Sdružení AP Oblasti související s hlavní činností Další řešená problematika Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok Závěr 183 Příloha (seznam a souhrnné výsledky dalších 32 firem automobilového průmyslu) Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 24 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k ) Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

3 1. Úvod Roční přehledy českého automobilového průmyslu jsou sekretariátem Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) vydávány od roku 1994 (pod stejným názvem byly zpracovány souhrny za roky 1993 až 22). Tento materiál tedy navazuje na předchozí vydání a má identickou základní strukturu. V dílčích částech je však oproti předchozím vydáním doplněn o další pohledy nebo naopak zúžen (místo detailních podrobností je zde proveden odkaz na jiné podklady, resp. některé každoročně se opakující části s neměnnými údaji byly vynechány). Při zpracování přehledu se vycházelo z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení AP, v některých částech jsou však použita i data a údaje z jiných podkladů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivňují celkovou vypovídací schopnost tohoto přehledu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu se nepatrně liší od údajů uvedených v dříve vydaných materiálech Sdružení AP. To je dáno faktem, že pro zpracování tohoto podkladu (aktualizace za rok 23) byly použity konečné údaje jednotlivých firem za rok 22, a také dílčími změnami v členské základně Sdružení AP. Předkládaný materiál AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - aktualizace za rok 23, spolu s dalšími zpracovanými publikacemi ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY , ROČENKA 24 ), tvoří tedy opět základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem Sdružení AP průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky Sdružení AP, jako jsou měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL či pololetní ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH nebo publikace o SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto podklady jsou zasílány v rámci informačního systému Sdružení AP převážně elektronickou poštou ( ), pravidelně jsou základní i podrobnější údaje zveřejňovány i na internetových stránkách Sdružení AP (podrobnější většinou v rubrice Jen pro členy ). **************************** Záměrem tohoto každoročně zpracovávaného dokumentu je dát představitelům členské základny Sdružení AP jednotný pohled na stav a význam automobilového průmyslu České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy Sdružení AP tvoří cca 8 až 85 % automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce či exportu). V letošním roce bylo proto osloveno dalších více než 6 automobilových firem (nezapojených dosud do činnosti Sdružení AP) se žádostí o poskytnutí základních údajů pro zpracování tohoto materiálu (seznam uveden v příloze tohoto materiálu). Z 64 oslovených firem předalo použitelné základní podklady 29 firem, u dalších tří firem byly použity údaje předané pro rok 22 (s výhledem pro rok 23). Celkem tedy byly navíc zpracovány údaje dalších 32 firem. Jejich souhrnné výsledky jsou tam, kde je to možné, uvedeny vždy pod čarou u příslušného grafu, tabulky či textu. Souhrnné údaje za těchto 32 firem jsou též uvedeny samostatně v příloze tohoto materiálu. Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

4 Společné setkání představitelů firem Sdružení AP u příležitosti konání výstav AUTOTEC nebo AUTOSALON je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení AP a základní údaje z nich jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností. Tento přehled je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY a ROČENKOU 24 zpracován, tak jako v minulém roce, i v elektronické podobě na CD ROM. **************************** Již v roce 22 byla vytvořena nová podoba internetových stránek Sdružení AP. Internetová adresa (doména) se přitom nezměnila. Pro členskou základnu Sdružení AP je vytvořena samostatná stránka (přístup přes heslo), kde jsou umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem Sdružení AP s možností jejich stažení. Jen pro členy Tato sekce je přístupná pouze členům Sdružení automobilového průmyslu. Heslo pro přístup Současné přístupové heslo: aia15let Případná změna hesla bude členské základně Sdružení AP včas sdělena. Zpracoval: Ing. Šípek 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR (HDP, průmyslová produkce, export) je pravidelnou součástí úvodu této publikace. V průběhu roku 23 ze strany ČSÚ nedošlo (na rozdíl od předchozích roků) k úpravě hodnot růstu HDP (přepočtení). Diagram č zachycuje vývoj HDP (podle naposledy zveřejněných údajů ČSÚ) ve stálých cenách roku 1995 a diagram č pak vývoj v cenách běžných (vždy v absolutním a poměrovém vyjádření). mil. Kč Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (STÁLÉ CENY roku 1995, rok 199 = 1%) ,% 88,4%87,9%88,% 89,9% 11,2% 14,4% 16,4% 19,5% 99,4% 98,6%97,6%98,% 95,3% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č % 125% 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% Soubor: APCR23 3 Sdružení AP, květen 24

5 mil. Kč ,% 8 6 Vývoj HDP v ČR v letech 199 až 23 (BĚŽNÉ CENY, rok 199 = 1%) 22,5% 33,8% 317,% 293,7% 268,3% 25,2% 363,4% 347,4% 384,9% 188,9% ,9% ,4% 134,6% % 34% 3% 26% 22% 18% 14% 1% 6% Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č V následujícím diagramu (č ) jsou znázorněny indexy meziročních nárůstů HDP a to jak ve stálých cenách roku 1995, tak v cenách běžných. 4% Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1991 až 23 3% 2,4% 21,1% 15,9% 16,8% 2% 13,5% 11,8% 9,5% 9,6% 7,2% 5,9% 1% 3,4% 4,3% 4,6% 5,9% 2,2% 4,3% -,5%,1% -,8% -1,%,5% 3,3% 3,1% 2,% 2,9% % 1991/ / / / / / / / /1998 2/ /2 22/21 23/22-1% -11,6% -2% ve stálých cenách roku 1995 v běžných cenách Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR čtvrtletí 23", ČSÚ 24 Diagram č Vývoj HDP v letech 199 až 23 (zpracováno z podkladů SP ČR) Hrubý domácí produkt se od roku 199 do roku 23 zvýšil jen o 9,5 % Z následujícího grafu (diagram č ) je vidět, že tento vykázaný přírůstek byl ovlivněn především vysokou výchozí základnou, která za roky 199 a 2 není plně srovnatelná, jak je uvedeno v následující metodické vysvětlivce ČSÚ *1/. Údaje čtvrtletních národních účtů sladěné s revidovanými ročními národními účty za období budou zveřejněny v červnu 24. Soubor: APCR23 4 Sdružení AP, květen 24

6 Diagram č *1/ Hodnoty ukazatelů za období jsou odvozeny můstkovou metodou z ukazatelů systému bilancí národního hospodářství. Hodnoty ukazatelů za roky vycházejí z ročních národních účtů za tyto roky. Hodnoty za rok 21 a 22 se získaly součtem čtvrtletních odhadů a jejich roční úhrny budou teprve ověřeny výsledky z ročních národních účtů. Hodnoty hrubého domácího produktu a dalších makroekonomických ukazatelů ve stálých cenách vycházejí v souladu s požadavkem Eurostatu z cenové úrovně bazického roku Diagram č Z vývoje struktury výdajů (diagram č ) je vidět, že na růstu HDP se podílel stejnou měrou růst výdajů domácností a tvorba fixního kapitálu (jeho struktura za rok Soubor: APCR23 5 Sdružení AP, květen 24

7 23 je v diagramu č ), zatímco saldo zahraničního obchodu (netto vývoz) jeho dynamiku snižovalo. Diagram č Pro sledování efektivity vývoje hospodářství je důležitým ukazatelem vývoj podílu HDP na 1 obyvatele. Podíl HDP v běžných cenách na 1 obyvatele tak ve sledovaném období let 199 až 23 rostl v průměru o 11 % ročně (v Kč běžných cen viz diagram č ). Diagram č Soubor: APCR23 6 Sdružení AP, květen 24

8 Pro srovnání se zahraničím se většinou používá tohoto ukazatele vyjádřeného v USD, buď použitím směnného kurzu nebo prostřednictvím parity kupní síly. S ohledem na v podstatě rovnoměrný vývoj HDP na 1 obyvatele v Kč jsou cyklické výkyvy patrné na následujícím grafu (diagram č ) způsobené z rozhodující míry cykly ve vývoji směnného kurzu koruny k USD uvedenými v diagramu č Diagram č Diagram č Alternativní přepočet prostřednictvím běžného směnného kurzu bere v úvahu tržní ocenění měny (jako důsledek ekonomické konkurenceschopnosti) a z něho vyplývající různou úroveň cenových hladin. Odhad HDP na obyvatele v roce 23 pak činí cca USD, což je 32 % úrovně EU 15. V tomto vyjádření dosahuje česká ekonomika zhruba polovičního výkonu proti ekonomikám Řecka, Portugalska a je o třetinu nižší než u Slovinska. Soubor: APCR23 7 Sdružení AP, květen 24

9 Diagramy č i č jsou navíc ovlivněny vývojem středního stavu obyvatelstva v ČR, který byl od roku 1994 výrazně sestupný (diagram č ). Diagram č Vývoj HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly *2/ (viz diagram č ) vykazuje ze všech tří možných ukazatelů pro hodnocení v období 23 /199 nejnižší dynamiku: - HDP na obyvatele v Kč vykazuje přírůstek 291 %; - HDP na obyvatele v USD, vypočtený ze směnného kurzu, vykazuje přírůstek 149 %; - HDP na obyvatele v USD, jehož hodnoty byly propočteny na základě parity kupní síly, vykazuje přírůstek 47 %. Posledně jmenovaný ukazatel však považujeme za nejlepší, protože pro porovnání ekonomické úrovně jednotlivých zemí je doporučováno využívání parity kupní síly, což je takový poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost zakoupit stejný soubor statků v obou zemích *2/ Parita kupní síly (PPP) Kč vůči USD byla napočtena retropolací a extrapolací údajů získaných při mezinárodním srovnání v rámci OECD za rok 1996, a to podle vývoje vzájemného poměru mezi nominálním a reálným vývojem HDP za ČR a USA, s přihlédnutím k vývoji vzájemného kurzu obou měn. Propočty byly provedeny zpětně do roku 199, popřípadě byly extrapolovány na léta 1997 a Za rok 1999 bylo použito nových údajů podle výsledků mezinárodního srovnávacího programu OECD za rok Tyto údaje byly extrapolovány na léta 2, 21 a 22 obdobným způsobem jako výsledky za rok 1996 na léta 1997 a Extrapolace na rok 23 vychází z již dříve publikovaného propočtu za rok 22 a opírá se údaje o HDP USA za rok 22 a o předběžné údaje za rok 23 z revidované časové řady Bureau of Economic Analysis podle stavu k Soubor: APCR23 8 Sdružení AP, květen 24

10 Diagram č V roce 23 hrubý domácí produkt České republiky vztažený na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly dosáhl USD, což odpovídá přibližně 6 % ekonomické úrovně EU 15 (viz diagram č ). Výkonnost ČR v porovnání s Portugalskem a Řeckem, jako nejméně rozvinutými státy EU, je nižší. Ostatní středoevropské kandidátské země (s výjimkou Slovinska) naopak mají nižší ekonomickou úroveň v porovnání s ČR. Diagram č Soubor: APCR23 9 Sdružení AP, květen 24

11 Na relativně příznivém vývoji HDP se nejvíce podílel soukromý kapitál, jehož podíl na tvorbě ve sledovaném období výrazně rostl (viz diagram č ). Diagram č Dalším makroekonomickým ukazatelem je též hrubá přidaná hodnota (HPH). Z hlediska zdrojů (diagram č ) se na tvorbě HPH v roce 23 podílely: - zpracovatelský průmysl (27,9 %) - obchod (16,1 %) - služby pro podniky (11,5 %) - doprava včetně telekomunikací (11,4 %) Diagram č Soubor: APCR23 1 Sdružení AP, květen 24

12 Vedle vývoje HDP a tvorby HPH je neméně důležitým faktorem ukazujícím na pozici ekonomiky trend v průmyslové výrobě. Dle údajů ČSÚ vychází, že v roce 23 došlo k růstu průmyslové výroby a to o 5,71 % (údaj za r. 22 = mil. Kč, předběžný údaj za rok 23 = mil. Kč). Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a po dílčím upřesnění za rok 22 se tržby z průmyslové činnosti po roce 199 vyvíjely tempem znázorněným v diagramu č , Vývoj tržeb z průmyslové činnosti v ČR (rok 199 = 1%, tj mil. Kč) 1, 8, 6, 1, 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,7 11,9 14,9 11,9 4, 2,, Diagram č Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ Dalším makroekonomickým ukazatelem je bilance zahraničního obchodu. Vývoj tohoto ukazatele od roku 1994 do roku 23 ukazuje diagram č Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR23 11 Sdružení AP, květen 24

13 1.2 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství Podíl na průmyslové výrobě ČR Za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na průmyslové výrobě ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 16,24 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 1/ je tento podíl na hodnotě 18,37 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 2/ dosahuje podíl hodnoty 19,33 %. Je možno konstatovat, že vývoj v českém automobilovém průmyslu, tak jako v uplynulých letech, přispěl k růstu průmyslové výroby v ČR. Firmy zapojené do činnosti Sdružení AP dosáhly v roce 23 tržeb ve výši ,8 mil. Kč, tedy nárůstu o 2,4 % (v roce 22 bylo vykázáno ,5 mil. Kč). Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkových tržbách z průmyslové činnosti v porovnání let 23 a 22 mírně poklesl vlivem vyššího růstu v ostatních odvětvích průmyslu (viz diagram č ). Z dosažené výše tržeb z průmyslové činnosti lze odhadnout, že podíl firem Sdružení AP na tvorbě HDP České republiky se pohybuje kolem 7 %. mil. Kč 2 5 Podíl firem zapojených do Sdružení AP na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , ,71 25% , ,6 16,11% 16,77% 16,24% 2% 14,74% 1 1,59% 11,52% 13,37% 15% 6,68% 5,53% 6,58% 7,98% 1% , , , , , ,219 32, ,9 34 8, , ,8 5% průmyslová výroba celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 4% % Tržby z průmyslové činnost celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je 5,71% Nárůst u firem Sdružení AP o: 7 827,3 mil. Kč, to je 2,4% Diagram č / Objem tržeb dalších 32 firem, které poskytly údaje potřebné pro zpracování tohoto materiálu (seznam firem viz příloha), činil v roce 23 celkem ,6 mil. Kč. Celkově vykázaný objem tržeb firem českého autoprůmyslu tak dosáhl ,4 mil. Kč. Při zahrnutí těchto výsledků je podíl domácího automobilového průmyslu na průmyslové činnosti ČR na hodnotě 18,37 % (viz diagram č a). 2/ Lze odhadnout, že za ostatní firmy zabývající se v ČR automobilovou výrobou bylo dosaženo hodnoty tržeb z průmyslové činnosti cca 19,8 miliardy Kč (viz též diagramy č a, 1.2.1b a c). Soubor: APCR23 12 Sdružení AP, květen 24

14 mil. Kč 2 5 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na průmyslové činnosti ČR (vyjádřeno objemem tržeb) , , , , 35% , , 3% , , , , ,6 15,63% 17,24% 18,81% 25% 18,37% 2% 14,4% 1 11,2% 12,4% 15% 6,82% 5,64% 6,78% 8,22% , , , , , , , , , , ,4 1% 5% průmyslová výroba celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 4% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , ,6 mil. Kč Nárůst tržeb z průmyslové činnosti ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 5,71% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: ,7 mil. Kč, to je o 3,26% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu tržeb v roce 23: 1,74% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočtový odhad tržeb za r. 23): ,6 mil. Kč, podíl =,96% "Automobilová výroba" v ČR, r. 23 celkem: , mil. Kč to je podíl 19,33% Diagram č a dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,13% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti za ČR celkem (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad),96% firmy Sdružení AP: 16,24% průmysl ČR ostatní 8,67% 1% = , mil. Kč Diagram č b Soubor: APCR23 13 Sdružení AP, květen 24

15 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 11,% Podíly na tržbách z průmyslové činnosti v autoprůmyslu ČR (stav k ) ostatní automobilové firmy (odhad) 5,% firmy Sdružení AP: 84,% 1% = ,99 mil. Kč Diagram č c Souhrnně za celý automobilový průmysl ČR lze konstatovat, že jeho podíl na průmyslové výrobě ČR se blíží 2 % a nárůst v porovnání let 23 / 22 přesahuje 3 %. U firem zapojených do činnosti Sdružení AP je tento nárůst nižší (i vzhledem k vysoké výchozí základně) a činí 2,4 %. K vyšším nárůstům nyní dochází u dalších firem autoprůmyslu ČR, které postupně zahajovaly produkci v letech 21 až 23. Celkový podíl firem českého automobilového průmyslu na absolutním přírůstku průmyslové produkce v roce 23 činil 1,74 % Podíl na exportu ČR Stejně tak jako u tržeb z průmyslové produkce za automobilový průmysl ČR je za rok 23 možno vykázat (jsou k dispozici) v zásadě tři údaje o podílu na celkovém exportu ČR: pouze za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP činí tento podíl 18,63 %; po započtení údajů od dalších 32 firem 3/ je tento podíl na hodnotě 2,75 %; po odhadu za další firmy autoprůmyslu 4/ dosahuje podíl hodnoty 21,71 %. Firmy zapojené do Sdružení AP vykázaly v porovnání roků 23 a 22 nárůst exportu o 6,66 %, což představuje téměř 16 miliard Kč. Podíl na celkovém exportu ČR stejně tak jako u tržeb z průmyslové činnosti mírně klesl (vlivem vyššího růstu celkového exportu ČR - viz diagram č ). Za celou ČR došlo v porovnání roků 23/22 ke zvýšení exportu o více než 9 % (z mil. Kč v roce 22 na mil. Kč v roce 23) / Export dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) činil v r. 23 celkem mil. Kč (oproti roku 22 nárůst o 1,93 %). Celkově vykázaný objem vývozu českých automobilových firem tak dosáhl 258 3,7 mil. Kč. Při zahrnutí této hodnoty dosahuje podíl domácího automobilového průmyslu na exportu ČR hodnoty 2,75 % (viz diagram č a). 4/ Lze opět odhadnout, že skutečný podíl bude o cca 1 % ještě vyšší - na hodnotě 21,7 % (viz diagram b). Soubor: APCR23 14 Sdružení AP, květen 24

16 mil. Kč ,97% , Podíl firem zapojených do Sdružení AP na celkovém exportu ČR ,41% ,61% 95 93, , , ,99% 17,29% , , , ,9% 17,5% 18,63% 15% ,7 1% % export ČR celkem z toho firmy Sdružení AP podíl Sdružení AP 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 5% Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 22 korigován, za rok 23 předběžný údaj ČSÚ. Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR", ČSÚ 24 Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem Sdružení AP o: ,7 mil. Kč, to je o 6,66% Diagram č mil. Kč ,42% ,6 Podíl firem automobilového průmyslu ČR */ na celkovém exportu ČR ,8% , ,63% , , ,34% 18,85% , ,24% , ,6% , ,75% , export ČR celkem firmy autoprůmyslu ČR podíl firem autoprůmyslu ČR 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % */ Souhrn za firmy Sdružení AP a další firmy automobilového průmyslu ČR, které poskytly údaje **/. **/ Údaje za roky 1996 až 21 odhad, za roky 22 a 23 z předaných údajů od 32 firem: rok 22 rok , , mil. Kč Nárůst exportu ČR (23/22) celkem o: , mil. Kč, to je o 9,32% Nárůst u firem automobilového průmyslu ČR o: 2 418,7 mil. Kč, to je o 7,73% Podíl automobilového průmyslu ČR na nárůstu exportu v roce 23: 17,46% Další firmy s automobilovou výrobou (výpočt. odhad exportu za r. 23): , mil. Kč, podíl =,96% "Automobilový export" ČR, r. 23 celkem: ,7 mil. Kč to je podíl 21,71% Diagram č a Soubor: APCR23 15 Sdružení AP, květen 24

17 dalších 32 firem (mimo Sdružení AP) 2,1% ostatní automobilové firmy (odhad) 1,% Podíly na exportu ČR (stav k ) firmy Sdružení AP: 18,6% export ČR ostatní 78,3% 1% = , mil. Kč Diagram č b Podíl exportně nejúspěšnější české firmy ŠKODA AUTO v roce 23 dosáhl hodnoty 8,4 % celkového vývozu ČR. Podíl firmy ŠKODA AUTO na exportu vykázaném za všechny firmy zapojené do Sdružení AP činil 45,9 % (v roce 22 to bylo 5,48 %). Celkový vývoz firem domácího automobilového průmyslu opět meziročně vzrostl a to o více než 2 miliard Kč (o 7,73 %). Tento nárůst představuje 17,46 % absolutního zvýšení exportu ČR dosaženého za rok Vliv na bilanci zahraničního obchodu ČR Firmy automobilového průmyslu mají výrazný a jednoznačně pozitivní vliv na zahraničně obchodní bilanci ČR. Za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je dlouhodobě vykazováno kladné saldo zahraničního obchodu. Za rok 23 bylo dosaženo kladného salda ve výši přes 84 miliard Kč. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 8 let (od roku 1996 do roku 23) je uveden v diagramu č Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty nejen veškeré dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP a dovozy investičního charakteru realizované firmami Sdružení AP, ale i dovozy všech (nových i ojetých) motorových a přípojných vozidel do ČR (tedy jakoby za celý autoobor, i když dovozy vozidel jsou čistě obchodní záležitostí). Druhou stranu bilance pak tvoří vykázaný export všech firem Sdružení AP (jeho výše viz diagram č ) Údaje o dovozech pro výrobní spotřebu a dovozech investic poskytla z dalších 32 firem mimo Sdružení AP pouze polovina (16 firem). Těchto 16 firem však vytvořilo v obchodní bilanci rovněž kladné saldo a to ve výši 4 873,3 mil. Kč. Obchodní bilance firem automobilového průmyslu pak za celý autoobor v ČR představuje kladné saldo ve výši téměř 9 miliard Kč. Soubor: APCR23 16 Sdružení AP, květen 24

18 mil. Kč , Souhrnné saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (včetně dovozů všech vozidel do ČR) , , 45 31, , ,1 8 42,7 84 6, Diagram č Pokud očistíme dosaženou obchodní bilanci o dovozy vozidel (ty na rozdíl od dovozů pro výrobní spotřebu a dovozů investic mají na obchodní bilanci jednoznačně pouze negativní vliv a de facto nesouvisí s automobilovou výrobou), vychází čisté saldo obchodní bilance vypočtené pouze za firmy Sdružení AP trvale rostoucí a vysoce kladné hodnoty přibližuje se částce 15 miliard Kč (viz diagram ). mil. Kč Čisté saldo zahraničně obchodní bilance vytvořené firmami Sdružení AP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR) , , , , , , 71 71, 85 54, Diagram č Při zahrnutí výsledků obchodní bilance dalších, zde jen 16 firem mimo Sdružení AP, které poskytly potřebné údaje, přesahuje čistá obchodní bilance firem českého autoprůmyslu celkem hodnotu 154 miliard Kč. Soubor: APCR23 17 Sdružení AP, květen 24

19 V roce 23 došlo v porovnání s rokem 22 ke zvýšení dovozů do autooboru ČR celkem o 7,77 %. Nedošlo však k tak výrazné změně jejich struktury, jako tomu bylo při porovnání let 22/21 (viz diagramy č , 1.2.6a a 1.2.6b). Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 23 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 58,73% dovozy všech vozidel do ČR 38,13% dovozy investic firmami Sdružení AP 3,15% Diagram č % = ,67 mil.kč Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 22 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 6,19% dovozy všech vozidel do ČR 37,59% dovozy investic firmami Sdružení AP 2,22% 1% = ,37 mil.kč Diagram č a Struktura "dovozů do automobilového průmyslu ČR" v r. 21 dovozy pro výrobní potřebu firem Sdružení AP 52,62% dovozy všech vozidel do ČR 36,43% dovozy investic firmami Sdružení AP 1,96% 1% = ,56 mil.kč Diagram č b Soubor: APCR23 18 Sdružení AP, květen 24

20 V meziročním porovnání 23 / 22 vzrostl dovoz pro výrobní potřebu firem (za rok 23 celkem 1 724,6 mil. Kč oproti 95 81,98 mil. Kč v roce 22) i dovozy investičního charakteru (rok 23 celkem 5 41, mil. Kč oproti 3 531,17 mil. Kč v roce 22). Růst zaznamenal i dovoz vozidel (za rok 23 v celních hodnotách celkem ,7 mil. Kč oproti ,22 mil. Kč v roce 22). Souhrnný přehled je uveden v tabulce č Tabulka č index 23 /22 index 22 /21 Dovozy všech vozidel do ČR 9,31% 15,68% Dovozy investic */ 52,95% -77,3% Dovozy pro výrobní potřebu */ 5,14% 28,25% CELKEM: 7,77% 12,11% */ Jen za firmy Sdružení AP Porovnání dalších ukazatelů K předchozím uvedeným výsledkům je třeba podotknout, že s ohledem na relativně vysoké absolutní hodnoty růstu jednotlivých ukazatelů v předchozích letech již logicky nemůže docházet k tak výrazným procentním nárůstům v ekonomických kategoriích jako jsou např. tržby z vlastní výroby, přidaná hodnota, export apod. Do popředí vystupují požadavky na udržení určitých relací mezi těmito kategoriemi a vlastními náklady, včetně mzdových. Dosavadní vývoj relace mezi růstem výroby, růstem přidané hodnoty a platovými nárůsty v souhrnu za firmy zapojené do činnosti Sdružení AP je uveden v diagramu č nárůst objemu produkce a přidané hodnoty 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Porovnání meziročních nárůstů výroby, přidané hodnoty a mezd v rámci firem Sdružení automobilového průmyslu 29,37% 28,85% 41,3% 4,58% 17,27% 19,72% 16,5% 16,98% 19,71% 17,41% 11,14% 24,44% 12,33% 11,69% 13,93% 11,11% 9,19% 8,% 5,56% 6,69% 5% 4,75% % nárůst tržeb růst přidané hodnoty růst průměrné mzdy 7,1% 9,8% 2,4% 16,15% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% mzdový růst Diagram č Z diagramu č vyplývá, že poměr mezi růstem mezd na jedné straně a růstem přidané hodnoty a růstem tržeb na straně druhé byl ve znázorněném časovém období relativně dobře nastaven a dochází k jeho postupné optimalizaci ve vazbě na vývoj ostatních ekonomických parametrů. Významný je v porovnání let 23 / 22 růst přidané hodnoty v relaci s růstem mezd. Soubor: APCR23 19 Sdružení AP, květen 24

21 Průměrná mzda ve firmách zapojených do Sdružení AP v roce 23 dosáhla Kč, což je o 6,69 % více než v roce 22 (v přepočtu na stejnou strukturu členské základny). Je to o 1,11 % více, než činil zveřejněný celorepublikový průměr za rok 23 ( Kč). Objem produkce (tržeb z průmyslové činnosti) na jednoho pracovníka se u firem Sdružení AP v roce 23 rovnal Kč (nárůst oproti roku 22 o 2,35 %) a přidaná hodnota na pracovníka dosáhla Kč (oproti roku 22 nárůst o 16,1 %). Počet pracovníků v automobilovém průmyslu ČR je trvale stabilní, resp. oscilující kolem hranice 99 zaměstnanců (k to v rámci firem Sdružení AP bylo osob) Průměrná mzda u dalších 32 automobilových firem (nezapojených do Sdružení AP) v roce 23 činila Kč, oproti roku 22 byl zde zaznamenán nárůst o 3,75 %. V těchto firmách bylo k zaměstnáno osob, oproti roku 22 zde došlo k nárůstu počtu zaměstnanců o 6,4 %. U dalších poměrových ukazatelů bylo u těchto 32 firem dosaženo v průměru obdobných (avšak nižších) výsledků jako u firem Sdružení AP objem produkce činil Kč na pracovníka a přidaná hodnota Kč na pracovníka Základní vlastnická struktura V automobilovém průmyslu ČR došlo již před několika lety k jasnému vyhranění vlastnických vztahů. Strukturu v konci roku 23 zachycuje diagram č FNM,5% Podíly vlastníků firem Sdružení AP na hodnotě základního jmění DIK,65% Investiční fondy a společnosti,44% Ostatní vlastníci 24,56% Zahraniční partner 74,29% Diagram č % = ,8 mil.kč Po porovnání této struktury s koncem roku 22 lze konstatovat, že podíl vlastněný zahraničním partnerem stoupl z 67,5 % na více než 74 % a podíl vlastníků z druhé rozhodující skupiny klesl z 28,7 % pod 25 %. Celková hodnota základního jmění se přitom zásadně nezměnila (v roce 22 to bylo , 98 mil. Kč). Podrobnější údaje (vývoj, počty firem, podíly jednotlivých zemí a další) jsou pak včetně příslušných komentářů uvedeny v kapitole 2.5 tohoto materiálu. Zpracoval: Ing.Šípek Soubor: APCR23 2 Sdružení AP, květen 24

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta

leden 2014 vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav ÚspEšná Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta vydává leden Střední 2014 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Nejlepší vývozci převzali ocenění z rukou prezidenta Letos přišla legislativní smršť Kdy po přešlapování

Více

GLOBALIZACE KDO TAHÁ ZA NITKY ČESKÉ EKONOMIKY? 21 DOMINIK DUKA: ŠTĚSTÍ NENÍ V PENĚZÍCH, V MAJETKU NEBO V KARIÉŘE UPRCHLÍKŮM SE NEVYHNEME 34

GLOBALIZACE KDO TAHÁ ZA NITKY ČESKÉ EKONOMIKY? 21 DOMINIK DUKA: ŠTĚSTÍ NENÍ V PENĚZÍCH, V MAJETKU NEBO V KARIÉŘE UPRCHLÍKŮM SE NEVYHNEME 34 MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2015 ROČNÍK 5 TÉMA GLOBALIZACE 17 KDO TAHÁ ZA NITKY ČESKÉ EKONOMIKY? 21 DOMINIK DUKA: ŠTĚSTÍ NENÍ V PENĚZÍCH, V MAJETKU NEBO V KARIÉŘE 12 UPRCHLÍKŮM SE NEVYHNEME

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Politiky EU Strategická analýza a návrh corporate strategie společnosti AAA Auto, a. s. Autoři:

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str.

Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh CMMT /str. Časopis svazu strojírenské technologie Svět strojírenské techniky červen 2012 www.sst.cz Strojírenství má v Číně budoucnost /str. 24/ Rozhovor s Arslanem Sanirem, generálním sekretářem MIB /str. 18/ Veletrh

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2005 červen 2006 1 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM TRHU...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb

ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb ÚVOD K PILOTNÍMU PROJEKTU v rámci publikace Panorama zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb Terciální sektor, tedy sektor služeb, je dynamicky se rozvíjející oblast světové ekonomiky a tento

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V 1. POLOLETÍ ROKU 2006 listopad 2006 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

duben 2014 vydává duben Střední 2014 podnikatelský stav ÚSPĚŠNÁ NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ

duben 2014 vydává duben Střední 2014 podnikatelský stav ÚSPĚŠNÁ NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ vydává duben Střední 2014 podnikatelský stav F IRMA NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ V červnu se bude konat Exportní konference 2014 Demografický vývoj žádá rázné činy NSK: účinný nástroj

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu........................................................................... Připravované změny v legislativě

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013 231-26/2013 Doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, akcií, emitovaných společností Severomoravská plynárenská, a.s., v souladu s ustanovením 183i a násl. obchodního

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více