DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012"

Transkript

1 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)... 6 Příjmy, které jsou od daně osvobozené ( 4)... 6 Základ daně, daňová ztráta ( 5)... 6 Nezdanitelná část základu daně ( 15)... 6 Položky odčitatelné od základu daně ( 34)... 6 Slevy na dani ( 35)... 6 Daň z příjmu právnických osob... 8 Poplatníci ( 17)... 8 Zdaňovací období ( 17a)... 8 Předmět daně ( 18)... 8 Základ daně ( 23)... 8 Odpočitatelné položky ( 34)... 9 Daň z přidané hodnoty DPH Sazby daně Zdaňovací období Daňové doklady Spotřební daň Silniční daň (č.16/1993 SB.,) Poplatník a plátce daně Sazby daně Zdaňovací období Daň z nemovitosti Daň z pozemků Daň z nemovitostí - stavby Daně dědické, daně darovací, daně z převodu majetku Daň dědická Darovací daň Daň z převodu nemovitostí J. Slavíček 1

2 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daň = je zákonem stanovená platba do státního rozpočtu (státem vymahatelná) x POPLATEK = peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem (je účelový, nepravidelný, návratný ) př. vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu, odvoz odpadu ÚČEL: 1. úhrada veřejných statků a služeb (svícení, údržba silnic, atd.) 2. výdaje na státní správu 3. bezpečnost a obrana 4. transfery sociální dávky PŘEDMĚT DANĚ = to, z čeho se daň vybírá (např. majetek, příjmy, spotřeba ) - existuje i osvobození od placení daně DAŇOVÝ SUBJEKT = ten, kdo daň odvádí nebo platí o PO o FO Poplatník daně = je osoba fyzická nebo právnická, která daň platí (tj. její důchod, majetek je zatížen daní) Plátce daně = osoba, která daň odvádí, tj. daň vypočte, vybere, odvede =>ale neplatí Správce daně = instituce zřizovaná státem, které se daně odvádí a ona je kontroluje, vymáhá, popřípadě penalizuje Finanční úřad Celní úřad-dph a spotřební daň při dovozu zboží Penále = pokuta z prodlení či krácení daní Daňová záloha = část daně, která musí být placena dříve, než bude ukončeno zdaňovací období Srážka u zdroje = forma zdaňování (některých typů příjmů, kdy je stanoven poplatek, ale technicky je jednodušší, když to odvede plátce, např. u úroků banka hromadně DZ daňový základ - vypočítává se z něj Daň - nejčastěji vyjádřený v korunách (např. mzda) či jiným způsobem (např. pozemek v m 2 ) Upravený DZ = Neupravený DZ + připočitatelné položky odpočitatelné položky Sazba daně - algoritmus, se kterým získáme z daňového základu výši daně 1. jednotná (např. daň z převodu nemovitostí) 2. diferencovaná (DPH) 3. lineární nebo progresivní - regresivní (daň z příjmů FO) Nezdanitelné minimum určeno tak, aby se zabránilo neefektivnímu vybírání nízkých částek na daních J. Slavíček 2

3 Daňové přiznání = je dokument, písemnost, na základě které (plátce nebo poplatník) vyjadřuje základ daně (NDZ, UDZ) a vypočtenou daň -má předepsanou formu podle druhu daně Daňové přiznání: a) řádné - daň odvedena FÚ do termínu platby b) opravné - opravuje řádné do termínu, původní přiznání se ruší, příp. přeplatek se vrací c) dodatečné daňové přiznání podané po termínu, původní daň přiznání se neruší, pouze upravuje (podáváme ho obvykle proto, že jsme krátili daň). Příp. nedoplatek se platí x přeplatek se nevrací Základy současné daňové soustavy ČR byly položeny v r. 1990, kdy Parlament rozhodl o provedení reformy daňového systému k Cíl reformy: 1) Maximální zjednodušení daňového systému. 2) Sjednocení daňového systému naší země s daňovými systémy evropských ekonomik 3) Vytvoření rovných daňových podmínek pro poplatníky 4) Vyšší pružnost a efektivnost správy a kontroly daní Daňová soustava postihuje: 1) příjmy 2) majetek 3) spotřebu - daňovou soustavu upravují daňové zákony - pomocí daňové soustavy musí být ve státním rozpočtu a rozpočtech nižších územních celků a obcí vytvořeny takové zdroje, které zajistí potřeby státu jako celku a finanční zdroje pro rozpočty nižších územních celků a obcí. ČLENĚNÍ DANÍ a) Daně přímé - poplatník a plátce jsou jedna osoba (výjimka: daň ze závislé činnosti -plátce je zaměstnavatel, poplatník jsem zaměstnanec) - mají přímou vazbu na tvorbu hodnot a zisku fyzickými a právnickými osobami - daňový poplatník je adresný b) Daně nepřímé - poplatník a plátce jsou odlišné osoby - tyto daně jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků a služeb - platí je konečný spotřebitel - důvodem je technika výběru daní. Nepřímé daně jsou proto součástí ceny. Poplatník je platí a plátce je odvádí souhrnně finančnímu úřadu. I když zákon o soustavě daní uvádí také ještě daně k ochraně životního prostředí, nebyly tyto daně legislativně upraveny. J. Slavíček 3

4 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DANĚ PŘÍMÉ DANĚ NEPŘÍMÉ Daně z příjmů Daně majetkové Daně DPH Daně spotřební Fyzické osoby Z nemovitosti Uhlovodíková Právnické osoby ze staveb Víno, vinné produkty Srážková daň z pozemků Lihoviny Silniční Pivo Dědická Tabákové výrobky Darovací Z převodu nemovitostí J. Slavíček 4

5 Daň z příjmu fyzických osob Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992Sb.) Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Společná ustanovení = osobní důchodová daň, je nezbytná v každém moderním daňového systému = je klasickou daní za zdaňovací období, jejíž základna se zjišťuje zpětně za určitý časový úsek (platí se zpětně) Zdaňovací období = kalendářní rok Poplatník daně ( 2) a) daňový rezident = FO, která má v ČR trvalé bydliště nebo se obvykle na území ČR zdržuje (všichni Češi + cizinci, kteří se zdržují na území ČR dobu > 183 dní) - má neomezenou daňovou povinnost (daňovou povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí) b) daňový nerezident = má omezenou daňovou povinnost a zdaňuje u nás jen příjmy, které vytvořil na našem území Předmět DzP FO ( 3) 1) příjmy ze závislé činnosti ( 6) Jestliže má poplatník příjmy pouze ze zaměstnání a nemá současně příjmy z více zaměstnání, nemusí podávat daňové přiznání. Požádá svého zaměstnavatele, případně posledního zaměstnavatele o roční zúčtování, a to nejpozději do 15. února následujícího roku. Jestliže bude zaměstnanec sám podávat daňové přiznání, požádá všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách. 2) příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti ( 7) Patří sem příjmy ze zemědělské výroby, příjmy ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a příjmy z podílů na zisku společníků v.o.s. a kompletářů k. s. Dále příjmy z jiné výdělečné činnosti, tj. autorské honoráře převyšující 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce, příjmy z nezávislého povolání, příjmy znalců, tlumočníků atd. a příjmy z činnosti insolvenčních správců 3) příjmy z kapitálového majetku (Jde například o příjmy z úroků z poskytnutých půjček a další. Nepatří sem naopak výnosy z vkladů na vkladových účtech, které jsou zdaněny srážkovou daní, dávky a odbytné penzijního připojištění atd. Výčet těchto příjmů je uveden v 8). 4) příjmy z pronájmu ( 9) Patří sem příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí, s výjimkou příležitostného pronájmu, zahrnovaného mezi ostatní příjmy. Nejedná se o nemovité nebo movité věci zahrnuté do obchodního majetku. Zdaňuje se i nepeněžní příjem, např. hodnota opravy provedené nájemcem na najaté nemovitosti.) V daňovém přiznání lze uplatnit výdaje: o prokazatelně doložené o ve výši 30 % z příjmů. 5) ostatní příjmy ( 10) J. Slavíček 5

6 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3) -příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci (platí se z nich ale daň dědická, či darovací), -přijaté úvěry a půjčky -příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, -příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit. Příjmy, které jsou od daně osvobozené ( 4) - příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, -příjmy z prodeje movitých věcí (motorová vozidla, lodě a letadla jsou osvobozena uplyne-li mezi nabytím a prodejem alespoň jeden rok, -přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, -přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody, - cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování (s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže) a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující Kč, - příjmy sociálního charakteru tj. dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění apod. a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů, - stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, - výpomoci od zaměstnavatele (např. výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance), - úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory a úrokové výnosy z hypotéčních zástavních listů Příjem = příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou Základ daně, daňová ztráta ( 5) Základem daně je částka, která je rozdílem příjmy výdaje, prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezdanitelná část základu daně ( 15) od základu daně lze odečíst: a) dary (věda, vzdělávání, kultura, školství, policie, ) úhrn darů: nejvýše 10 % z DZ, min. 2% z DZ, anebo alespoň Kč b) bezpříspěvkový dárce krve Kč c) úroky placené za zdaňovací období z úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů d) penzijní připojištění nad Kč (max. lze odečíst Kč) e) členské příspěvky za zdaňovací období členům odborové organizace (1,5 % zdanitelných příjmů, max Kč) f) životní pojištění - upraveno zákonem (pravidlo 60let, 60měsíců, atd.) Položky odčitatelné od základu daně ( 34) např. Daňová ztráta = pokud nemáme dostatečný základ daně (ztráta) v příslušném období, lze převést do příštích let (max. do dalších 5 let) Slevy na dani ( 35) Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně. Lze je uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů nebo měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele. J. Slavíček 6

7 Slevy na dani (měsíčně) Poplatník Manžel/ka bez příjmů neuplatňuje se Invalidní důchod I. a II. stupně Invalidní důchod III. stupně Držitel průkazu ZTP/P Student Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě maximální daňový bonus minimální daňový bonus Z roku 2009 pokračuje zvýšení limitu pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela. Zatímco dříve nesměl jejich vlastní příjem* za zdaňovací období přesáhnout Kč, nyní by neměl být vyšší než Kč. Více Výpočet daňové povinnosti Základ daně (souhrn dílčích základů 6-10) - Nezdanitelné části základu daně (např. zaplacené příspěvky na charitu, veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní či životní připojištění, zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby) - Položky odčitatelné od základu daně ( 34) = Upravený základ daně (zaokrouhleno na 100 dolu) * Sazba daně ( 16) = Daň - Slevy na dani ( 35) na poplatníka, manželku s nízkým příjmem, atd. = Daňová povinnost - Zálohy na daň = Daňový nedoplatek, Daňový přeplatek Min. výše daně: daň se neplatí, nedosáhla-li 200,- Kč, nebo pokud zdanitelné příjmy FO <15 000,- ( 38b) Platba daně do pokud nemá daňového poradce do pokud mám daňového poradce J. Slavíček 7

8 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Poplatníkem této daně jsou podle 17 1) osoby, které nejsou FO 2) organizační složky státu podle zvláštního předpisu 3) podílové fondy, penzijní fondy Osvobození od daně má ČNB. Poplatníci ( 17) mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení (daňoví rezidenti), kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen sídlo ), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. nemají na území České republiky své sídlo (daňoví nerezidenti), mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. Zamezení dvojímu zdanění metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí, kdy náš poplatník si od vypočtené daně odečte obdobnou daň zaplacenou v zahraničí, nejvýše však do částky daně z příjmů připadající na příjmy plynoucí ze zahraničí Zdaňovací období ( 17a) a) kalendářní rok b) hospodářský rok c) účetní období je-li delší než 12 po sobě jdoucích měsíců d) období od rozhodného dne = den, kdy došlo k fúzi (splynutí) nebo rozdělení na více subjektů Předmět daně ( 18) = veškeré příjmy PO kromě příjmů osvobozených ( 19) Základ daně ( 23 ZDP) = účetní hospodářský výsledek, který je upraven o nedaňové náklady a nedaňové výnosy a o položky snižující základ daně (dary, ztráta z minulých let) HRUBÝ VH = VÝNOSY NÁKLADY + náklady daňově neuznatelné - výnosy nezahrnované do základu daně ± ROZDÍL MEZI ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI ODPISY = ZÁKLAD DANĚ - odčitatelné položky ( 20 a 34) = UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ - DARY MAX. 5 % ZE ZÁKLADU DANĚ = SNÍŽENÝ ZÁKLAD DANĚ zaokrouhlený na tisíce Kč dolů * DAŇOVÁ SAZBA pro r = 19 % = DzP SPLATNÁ - SLEVY NA DANI ( 35) = DzP SPLÁTNÁ PO SLEVÁCH + NÁKLADY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ + pokuty, penále (kromě smluvních) + cestovní náhrady nad limit + náklady na reprezentaci + veškeré dary J. Slavíček 8

9 + manka o předepsané k náhradě NE o nad částku předepsanou k náhradě = nedaňový N! + škody o živelná pohroma, vlivem krádeže neznámým pachatelem NE o bez vyjádření policie = nedaňový N! + opravné položky, rezervy o zákonné NE o ostatní = nedaňový N! - VÝNOSY NEZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ = nedaňové V - již zdaněné podíly na zisku, dividendy ± ROZDÍL MEZI ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI ODPISY + účetní > daňové - účetní < daňové Odčitatelné položky ( 34) - ztráta z minulých let (lze rozložit až do 5 období) % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje % částky, kterou poplatník ve zdaňovacím období vypořádá v peněžní nebo v nepeněžní formě oprávněným osobám jejich majetkový podíl - na dary na vymezené účely max. 5 % ze základu daně sníženého o ztrátu a reinvestice; min. 2000,- ( 20 odst. 8) * SAZBA DANĚ - pro r % - pro r % - pro r % - pro r % - Slevy na dani ( 35) - na postižené zaměstnance (18 a 60 tis.kč) DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - musí podávat vždy! o i když má ztrátu DZ = 0 DzP 0 o ztrátu může uplatnit v následujících 5 letech PLACENÍ DANĚ - zálohově nemusíme: o v 1. roce podnikání o pokud v min. roce DzP < ,- - termíny o měsíční, čtvrtletní, pololetní o = dle výše loňské povinnosti VYLOUČENO DVOJÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAHRANIČÍ dle dohod ČR s příslušným státem J. Slavíček 9

10 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DPH (č.235/2004 Sb.) - univerzální daň - objektem daně je spotřeba - je to daň nepřímá a je obsažena v cenách Do hodnoty (ceny) každého zboží vstupují náklady (vstupy). Podnik k nim přidává další hodnoty prací podniku ve formě mezd, soc. a zdrav. pojištění a zisků tj. přidanou hodnotu. DPH přímo neovlivňuje hospodaření podniků, není pro ně nákladem ani výnosem. Podniky jsou pouze plátcem, poplatníkem je kupující. Plátce odvádí rozdíl mezi daní na výstupu a daní, kterou zaplatil na vstupu. Je-li daň na vstupu vyšší než na výstupu, má podnik nárok na vrácení rozdílu, který se nazývá nadměrným odpočtem. Daň na výstupu zahrnujeme do prodejní ceny a daň na vstupu má právo odpočítávat jen registrovaný plátce DPH. - rozeznáváme na vstupu - přijaté zdaněné plnění na výstupu uskutečněné zdaněné plnění - porovnáním těchto dvou položek získáváme: daňovou povinnost DPH na výstupu > DPH na vstupu daňový odpočet DPH na výstupu < na DPH na vstupu Daňový subjekt (daňový plátce) - FO i PO, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost a) osoba povinná k dani má sídlo na území ČR a místo podnikání taky na území ČR a obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích přesáhl ,--, příp. splňuje jiné podmínky uvedené v zákoně (např. odběr zboží z členských států EU převyšující ,- Kč) Přihlášku k registraci předkládá do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl limit překročen. Plátcem se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž obrat překročila. (uvést Př. Obrat překročen v srpnu, termín registrace 15.9., Plátcem od 1.11.) b) osoba osvobozená od DPH obrat nepřesáhne za 12 měsíců ,- může se stát dobrovolným plátcem DPH Plátcům daně Fin. Úřad přiděluje DIČ. Kód země+rč (FO) nebo IČ (PO) Sazby daně základní 20 % - na zboží a služby snížená 14 % ze základu daně na zboží a služby dle seznamu přílohy 1-2 živá zvířata, voda, pleny, knihy, noviny, základní potraviny osvobození od daně poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, výchova a vzdělání v soc. ústavech Zdaňovací období - je měsíční pokud obrat přesáhne 10 ml. Kč - čtvrtletní ==) obrat do 2 ml. Kč - od 2 ml. do 10 ml. Kč se rozhoduje sám plátce daně Daňové doklady - běžný daňový doklad - zjednodušený daňový doklad do Kč - souhrnný daňový doklad hrom. faktura - spl. kalendář u leasingu - platební kalendář J. Slavíček 10

11 Způsoby výpočtu daně - výpočet zdola cena pořízení je zvlášť a daň také - výpočet shora známe celou cenu i s daní (používá se u zjednoduš. daň. dokladů) Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období i v případě, že nevznikla daňová povinnost. Pokud 12 po sobě jdoucích měsíců nedosáhl plátce obrat 1 mil. Kč, je možno požádat o zrušení registrace. SPOTŘEBNÍ DAŇ Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát s cílem regulovat cenu určitých komodit na trhu. Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu (jako je tomu například u pohonných hmot) nebo snížit prodávané množství škodlivého zboží (tabák, alkohol). =nepřímá daň, selektivní daň je uvalena na vybrané druhy zboží Zákon o spotřebních daních prošel k novelizací, která přinesla tyto změny: převzetí správy spotřebních daní celními orgány režim podmíněného osvobození od spotřební daně (tento režim znamená volný oběh zboží bez daně až do dne dodání konečnému spotřebiteli) zavedení termínu daňových skladů, kde se tyto výrobky vyrábějí, skladují, přijímají nebo odesílají, provozovatel daňového skladu musí na účet celního orgánu složit odpovídající obnos peněž nebo mít bankovní záruky či ručitele Předmětem spotřební daně jsou v EU vyrobené nebo do EU dovezené tyto vybrané druhy zboží 1) uhlovodíková paliva a maziva 2) líh a lihoviny 3) pivo 4) víno 5) tabákové výrobky - z výčtu zboží je jasné, že společnost má zájem spotřebu omezovat (ze zdravotních a ekonomických důvodů), ale výnos z těchto daní je stále dost velký, protože se jedná o zboží s velmi nízkou elasticitou poptávky Zdaňovací období - u spotřební daně je 1 měsíc Plátci daně daňové sklady Za daňový sklad se považuje: podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá. Poplatníci - všichni ti, kteří tyto výrobky kupují Sazby daně - jsou stanoveny pro každý druh samostatně v závislosti na měrných jednotkách - velikost daně není závislá na ceně výrobku J. Slavíček 11

12 - př. sazby u uhlovodíkových paliv a maziv závislé - na druhu paliva a množství - spotřební daň vývozně podražuje uvedené výrobky - spotřební daň je významným cenotvorným faktorem - zvyšování těchto daní je diskutabilní (problematické), protože by se zvýšila snaha tento zákon obcházet (nelegální pálení lihu nebo pašování) SILNIČNÍ DAŇ (Č.16/1993 SB.,) - daň přímá - zdaňuje užívání pozemních komunikací v ČR motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly - předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a přípojná vozidla používaná k podnikatelské činnosti, kterým je přidělena státní poznávací značka, anebo jsou evidována v zahraničí a jsou používána k podnikání v ČR Poplatník a plátce daně - je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu, výjimku tvoří případ, kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náklady - v tomto případě musí zaměstnavatel uhradit silniční daň Sazby daně - u osobních aut závisí na objemu válců v motoru - u nákladních aut závisí na hmotnosti a na počtu náprav - roční sazba se zjišťuje za každé motorové vozidlo, přičemž závisí na rozhodném období (čtvrtletí) Vznik daňové povinnosti kalendářním měsícem registrace a zařazením do používání Zdaňovací období - kalendářní rok silniční daň se platí zálohově. Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do: 15. dubna 15. července 15. října 15. Prosince a roční zúčtování je následujícího roku Sazby daně silniční pro osobní automobily Zdvihový objem motoru Sazba daně do 800 cm Kč nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm Kč Kč Kč Kč Kč Sazby daně silniční dle počtu náprav a hmotnosti Počet náprav Hmotnost Sazba daně 1 náprava do 1 tuny Kč nad 1 t do 2 t Kč Viz. Palivo Motorová nafta 10,95 Benzín 12,85 Daň (Kč/litr) J. Slavíček 12

13 Příklad: Podnikatel zařadil do používání Os. Automobil o objemu motoru 1600cm 3. Termín registrace k dani silniční? Roční daňová povinnost je? 3000,- Částky záloh za jednotlivá rozhodná období? 750,- Celková daň? 3000/12*10 (od března) +slevy dle stáří vozidla (48% do 36 měsíců, 40% měsíců, atd.) DAŇ Z NEMOVITOSTI - reálné daně, majetkové, přímé - povinnost platit daň vzniká na základě dvou skutečností - musím být vlastníkem nebo uživatelem - tato daň nezávisí na našem příjmu - dělí se na dvě základní daně 1) daň z pozemků 2) daň ze staveb Daň z pozemků pozemek = např. les, louka, pole, stavební pozemky PŘDMĚT DANĚ = pozemky na území ČR - jsou rozděleny do skupin dle druhů z hlediska využití POPLATNÍK = vlastník pozemku ZÁKLAD DANĚ - výměra v m 2 (u stavebních parcel, zahrad) o daň = výměra * cena za 1 m 2 - cena (zemědělské pozemky, výrobny k podnikání) o cena pozemku = výměra * cena za m 2 (oficiálně vyhlášena na fin. úřadu) o daň = cena pozemku * sazba v % + je možné provést úpravu daně koeficientem, který je stanovený pro obec dle počtu obyvatel (jen u stavebních pozemků) Daň z nemovitostí - stavby PŘEDMĚT = stavby, dokončené byty, společné prostory obytných bytů POPLATNÍK = vlastník stavby nebo bytu ZÁKLAD DANĚ - výměra půdorysu stavby - plocha bytu a nebytových prostor v m 2 SAZBA DANĚ - je stanovena v Kč/m 2 o o o o o obytné doby 1 Kč/m 2 chata 3 Kč/m 2 odděleně postavená garáž 4 Kč/m 2 podnikatelé 10 Kč/m 2 J. Slavíček 13

14 - sazba se zvyšuje za každé podlaží o 0,75 Kč/m 2 - úprava o koeficient podle počtu obyvatel v obci od 0,3 až 4,5 v Praze VÝPOČET = základ * sazba ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ = kalendářní rok DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - do 31. ledna náhled. roku x nepodává se každý rok jen v případě změny - fin. úřad daň ověří a vydá platební výměr PLACENÍ DANĚ - čtvrtletně, pololetně, ročně Osvobození Od daně ze staveb jsou osvobozeny stavby, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území obce); církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v 9 zákona. Základ daně Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. Sazba daně Stavba, zastavěná plocha určená pro obytný dům stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 1 Kč / m2 zastavěné plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy 3 Kč / m2 zastavěné plochy 6 Kč / m2 zastavěné plochy garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže 4 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 8 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství stavby sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu stavby pro ostatní podnikatelskou činnost 1 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 5 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy ostatní stavby 3 Kč / m2 6 Kč / m2 byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1 Kč / m2 upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy U staveb kromě bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se sazba daně u jednotlivých podlaží zvyšuje o 0,75Kč za každý 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha J. Slavíček 14

15 nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. V případě obytných domů, bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce: Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do" 1, , , , , , a více Koeficient Město 3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 4,5 Praha DANĚ DĚDICKÉ, DANĚ DAROVACÍ, DANĚ Z PŘEVODU MAJETKU - tyto daně upravuje jeden zákon Daň dědická POPLATNÍK = dědic(ové) PŘEDMĚT DANĚ= zděděný majetek ZÁKLAD DANĚ = cena majetku (minus ) - dluhy - náklady na pohřeb, notářské poplatky dědictví musím přijmout celé nebo nic = nemůžu přijmout jenom majetek a odmítnout dluhy VÝPOČET DANĚ - sazby dle základu daně - záleží na příbuzenském vztahu: I. nejbližší příbuzní (děti, rodiče, prarodiče) - osvobození od daně! II. příbuzní v řadě poboční (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety ) - osvobození u movitého majetku, peněžitých vkladů - ostatní: částka se násobí 0,5 = platí poloviční daň J. Slavíček 15

16 III. ostatní FO a PO - stejně jako II. Darovací daň POPLATNÍK = nabyvatel daru x do zahraničí = dárce PŘEDMĚT = darovaná věc na základě právního úkonu = darovací smlouva ZÁKLAD DANĚ = cena majetku (mínus ) - dluhy, případně clo VÝPOČET DANĚ Skupina Osoby patřící do skupiny I. příbuzní v řadě přímé a manželé příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety); manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily II. nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce. III. ostatní právnické a fyzické osoby Osoby v první a druhé skupině jsou osvobozeny od daně darovací. Pro osoby ve třetí skupině platí následující sazby: Základ daně (Kč) Výše daně od do % Kč a 9% ze základu přesahujícího 1 mil. Kč Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč a více Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč. Daň z převodu nemovitostí PŘEDMĚT DANĚ = prodej nemovitostí J. Slavíček 16

17 POPLATNÍK = prodávající ZÁKLAD DANĚ = cena nemovitosti - pokud o odhadní cena > prodejní cena => bere se odhadní o odhadní cena < prodejní cena => bere se prodejní vždy se bere vyšší částka z těchto dvou cen VÝPOČET DANĚ = sazba 3% ze základu daně pro všechny DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - do 30 dnů ode dne uskutečnění právního úkonu - vyměřuje fin. úřad J. Slavíček 17

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ KATEDRA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska Comparison of tax systems

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie DANĚ A JEJICH SPRÁVA ZDENKA PAPOUŠKOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie DANĚ A JEJICH SPRÁVA ZDENKA PAPOUŠKOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie DANĚ A JEJICH SPRÁVA ZDENKA PAPOUŠKOVÁ Olomouc, 2013 Obsah I Úvod do daňového práva... 6 II. Přímé daně... 15 II.1 Daně z

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU

SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKO ze dne o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: III. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl. I Zákon č. 586/1992

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková

Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby. Lucie Nedbálková Optimalizace daňové povinnosti u fyzické osoby Lucie Nedbálková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Cílem bylo optimalizovat daňovou

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Jakub Končitík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdělena do dvou

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

Komparativní analýza zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR a Německu. Lucie Kalenská

Komparativní analýza zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR a Německu. Lucie Kalenská Komparativní analýza zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ČR a Německu Lucie Kalenská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je porovnat zdanění příjmů fyzických osob ze závislé

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně

Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní z příjmů u jednotlivých dílčích základů daně SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace daňového zatížení fyzických osob daní

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více