DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR 2012"

Transkript

1 Obsah DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR... 2 Daň... 2 Daňové přiznání... 3 ČLENĚNÍ DANÍ... 3 Daň z příjmu fyzických osob... 5 Poplatník daně ( 2)... 5 Předmět DzP FO ( 3)... 5 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3)... 6 Příjmy, které jsou od daně osvobozené ( 4)... 6 Základ daně, daňová ztráta ( 5)... 6 Nezdanitelná část základu daně ( 15)... 6 Položky odčitatelné od základu daně ( 34)... 6 Slevy na dani ( 35)... 6 Daň z příjmu právnických osob... 8 Poplatníci ( 17)... 8 Zdaňovací období ( 17a)... 8 Předmět daně ( 18)... 8 Základ daně ( 23)... 8 Odpočitatelné položky ( 34)... 9 Daň z přidané hodnoty DPH Sazby daně Zdaňovací období Daňové doklady Spotřební daň Silniční daň (č.16/1993 SB.,) Poplatník a plátce daně Sazby daně Zdaňovací období Daň z nemovitosti Daň z pozemků Daň z nemovitostí - stavby Daně dědické, daně darovací, daně z převodu majetku Daň dědická Darovací daň Daň z převodu nemovitostí J. Slavíček 1

2 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daň = je zákonem stanovená platba do státního rozpočtu (státem vymahatelná) x POPLATEK = peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem (je účelový, nepravidelný, návratný ) př. vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu, odvoz odpadu ÚČEL: 1. úhrada veřejných statků a služeb (svícení, údržba silnic, atd.) 2. výdaje na státní správu 3. bezpečnost a obrana 4. transfery sociální dávky PŘEDMĚT DANĚ = to, z čeho se daň vybírá (např. majetek, příjmy, spotřeba ) - existuje i osvobození od placení daně DAŇOVÝ SUBJEKT = ten, kdo daň odvádí nebo platí o PO o FO Poplatník daně = je osoba fyzická nebo právnická, která daň platí (tj. její důchod, majetek je zatížen daní) Plátce daně = osoba, která daň odvádí, tj. daň vypočte, vybere, odvede =>ale neplatí Správce daně = instituce zřizovaná státem, které se daně odvádí a ona je kontroluje, vymáhá, popřípadě penalizuje Finanční úřad Celní úřad-dph a spotřební daň při dovozu zboží Penále = pokuta z prodlení či krácení daní Daňová záloha = část daně, která musí být placena dříve, než bude ukončeno zdaňovací období Srážka u zdroje = forma zdaňování (některých typů příjmů, kdy je stanoven poplatek, ale technicky je jednodušší, když to odvede plátce, např. u úroků banka hromadně DZ daňový základ - vypočítává se z něj Daň - nejčastěji vyjádřený v korunách (např. mzda) či jiným způsobem (např. pozemek v m 2 ) Upravený DZ = Neupravený DZ + připočitatelné položky odpočitatelné položky Sazba daně - algoritmus, se kterým získáme z daňového základu výši daně 1. jednotná (např. daň z převodu nemovitostí) 2. diferencovaná (DPH) 3. lineární nebo progresivní - regresivní (daň z příjmů FO) Nezdanitelné minimum určeno tak, aby se zabránilo neefektivnímu vybírání nízkých částek na daních J. Slavíček 2

3 Daňové přiznání = je dokument, písemnost, na základě které (plátce nebo poplatník) vyjadřuje základ daně (NDZ, UDZ) a vypočtenou daň -má předepsanou formu podle druhu daně Daňové přiznání: a) řádné - daň odvedena FÚ do termínu platby b) opravné - opravuje řádné do termínu, původní přiznání se ruší, příp. přeplatek se vrací c) dodatečné daňové přiznání podané po termínu, původní daň přiznání se neruší, pouze upravuje (podáváme ho obvykle proto, že jsme krátili daň). Příp. nedoplatek se platí x přeplatek se nevrací Základy současné daňové soustavy ČR byly položeny v r. 1990, kdy Parlament rozhodl o provedení reformy daňového systému k Cíl reformy: 1) Maximální zjednodušení daňového systému. 2) Sjednocení daňového systému naší země s daňovými systémy evropských ekonomik 3) Vytvoření rovných daňových podmínek pro poplatníky 4) Vyšší pružnost a efektivnost správy a kontroly daní Daňová soustava postihuje: 1) příjmy 2) majetek 3) spotřebu - daňovou soustavu upravují daňové zákony - pomocí daňové soustavy musí být ve státním rozpočtu a rozpočtech nižších územních celků a obcí vytvořeny takové zdroje, které zajistí potřeby státu jako celku a finanční zdroje pro rozpočty nižších územních celků a obcí. ČLENĚNÍ DANÍ a) Daně přímé - poplatník a plátce jsou jedna osoba (výjimka: daň ze závislé činnosti -plátce je zaměstnavatel, poplatník jsem zaměstnanec) - mají přímou vazbu na tvorbu hodnot a zisku fyzickými a právnickými osobami - daňový poplatník je adresný b) Daně nepřímé - poplatník a plátce jsou odlišné osoby - tyto daně jsou vázány na jednotlivé druhy výrobků a služeb - platí je konečný spotřebitel - důvodem je technika výběru daní. Nepřímé daně jsou proto součástí ceny. Poplatník je platí a plátce je odvádí souhrnně finančnímu úřadu. I když zákon o soustavě daní uvádí také ještě daně k ochraně životního prostředí, nebyly tyto daně legislativně upraveny. J. Slavíček 3

4 DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DANĚ PŘÍMÉ DANĚ NEPŘÍMÉ Daně z příjmů Daně majetkové Daně DPH Daně spotřební Fyzické osoby Z nemovitosti Uhlovodíková Právnické osoby ze staveb Víno, vinné produkty Srážková daň z pozemků Lihoviny Silniční Pivo Dědická Tabákové výrobky Darovací Z převodu nemovitostí J. Slavíček 4

5 Daň z příjmu fyzických osob Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992Sb.) Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Společná ustanovení = osobní důchodová daň, je nezbytná v každém moderním daňového systému = je klasickou daní za zdaňovací období, jejíž základna se zjišťuje zpětně za určitý časový úsek (platí se zpětně) Zdaňovací období = kalendářní rok Poplatník daně ( 2) a) daňový rezident = FO, která má v ČR trvalé bydliště nebo se obvykle na území ČR zdržuje (všichni Češi + cizinci, kteří se zdržují na území ČR dobu > 183 dní) - má neomezenou daňovou povinnost (daňovou povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí) b) daňový nerezident = má omezenou daňovou povinnost a zdaňuje u nás jen příjmy, které vytvořil na našem území Předmět DzP FO ( 3) 1) příjmy ze závislé činnosti ( 6) Jestliže má poplatník příjmy pouze ze zaměstnání a nemá současně příjmy z více zaměstnání, nemusí podávat daňové přiznání. Požádá svého zaměstnavatele, případně posledního zaměstnavatele o roční zúčtování, a to nejpozději do 15. února následujícího roku. Jestliže bude zaměstnanec sám podávat daňové přiznání, požádá všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách. 2) příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti ( 7) Patří sem příjmy ze zemědělské výroby, příjmy ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a příjmy z podílů na zisku společníků v.o.s. a kompletářů k. s. Dále příjmy z jiné výdělečné činnosti, tj. autorské honoráře převyšující 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce, příjmy z nezávislého povolání, příjmy znalců, tlumočníků atd. a příjmy z činnosti insolvenčních správců 3) příjmy z kapitálového majetku (Jde například o příjmy z úroků z poskytnutých půjček a další. Nepatří sem naopak výnosy z vkladů na vkladových účtech, které jsou zdaněny srážkovou daní, dávky a odbytné penzijního připojištění atd. Výčet těchto příjmů je uveden v 8). 4) příjmy z pronájmu ( 9) Patří sem příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí, s výjimkou příležitostného pronájmu, zahrnovaného mezi ostatní příjmy. Nejedná se o nemovité nebo movité věci zahrnuté do obchodního majetku. Zdaňuje se i nepeněžní příjem, např. hodnota opravy provedené nájemcem na najaté nemovitosti.) V daňovém přiznání lze uplatnit výdaje: o prokazatelně doložené o ve výši 30 % z příjmů. 5) ostatní příjmy ( 10) J. Slavíček 5

6 Příjmy, které nejsou předmětem daně ( 3) -příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci (platí se z nich ale daň dědická, či darovací), -přijaté úvěry a půjčky -příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, -příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit. Příjmy, které jsou od daně osvobozené ( 4) - příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, -příjmy z prodeje movitých věcí (motorová vozidla, lodě a letadla jsou osvobozena uplyne-li mezi nabytím a prodejem alespoň jeden rok, -přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, -přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody, - cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování (s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže) a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující Kč, - příjmy sociálního charakteru tj. dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění apod. a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů, - stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, - výpomoci od zaměstnavatele (např. výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance), - úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory a úrokové výnosy z hypotéčních zástavních listů Příjem = příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou Základ daně, daňová ztráta ( 5) Základem daně je částka, která je rozdílem příjmy výdaje, prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Nezdanitelná část základu daně ( 15) od základu daně lze odečíst: a) dary (věda, vzdělávání, kultura, školství, policie, ) úhrn darů: nejvýše 10 % z DZ, min. 2% z DZ, anebo alespoň Kč b) bezpříspěvkový dárce krve Kč c) úroky placené za zdaňovací období z úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů d) penzijní připojištění nad Kč (max. lze odečíst Kč) e) členské příspěvky za zdaňovací období členům odborové organizace (1,5 % zdanitelných příjmů, max Kč) f) životní pojištění - upraveno zákonem (pravidlo 60let, 60měsíců, atd.) Položky odčitatelné od základu daně ( 34) např. Daňová ztráta = pokud nemáme dostatečný základ daně (ztráta) v příslušném období, lze převést do příštích let (max. do dalších 5 let) Slevy na dani ( 35) Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně. Lze je uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů nebo měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele. J. Slavíček 6

7 Slevy na dani (měsíčně) Poplatník Manžel/ka bez příjmů neuplatňuje se Invalidní důchod I. a II. stupně Invalidní důchod III. stupně Držitel průkazu ZTP/P Student Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě maximální daňový bonus minimální daňový bonus Z roku 2009 pokračuje zvýšení limitu pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela. Zatímco dříve nesměl jejich vlastní příjem* za zdaňovací období přesáhnout Kč, nyní by neměl být vyšší než Kč. Více Výpočet daňové povinnosti Základ daně (souhrn dílčích základů 6-10) - Nezdanitelné části základu daně (např. zaplacené příspěvky na charitu, veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní či životní připojištění, zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby) - Položky odčitatelné od základu daně ( 34) = Upravený základ daně (zaokrouhleno na 100 dolu) * Sazba daně ( 16) = Daň - Slevy na dani ( 35) na poplatníka, manželku s nízkým příjmem, atd. = Daňová povinnost - Zálohy na daň = Daňový nedoplatek, Daňový přeplatek Min. výše daně: daň se neplatí, nedosáhla-li 200,- Kč, nebo pokud zdanitelné příjmy FO <15 000,- ( 38b) Platba daně do pokud nemá daňového poradce do pokud mám daňového poradce J. Slavíček 7

8 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Poplatníkem této daně jsou podle 17 1) osoby, které nejsou FO 2) organizační složky státu podle zvláštního předpisu 3) podílové fondy, penzijní fondy Osvobození od daně má ČNB. Poplatníci ( 17) mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení (daňoví rezidenti), kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen sídlo ), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. nemají na území České republiky své sídlo (daňoví nerezidenti), mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. Zamezení dvojímu zdanění metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí, kdy náš poplatník si od vypočtené daně odečte obdobnou daň zaplacenou v zahraničí, nejvýše však do částky daně z příjmů připadající na příjmy plynoucí ze zahraničí Zdaňovací období ( 17a) a) kalendářní rok b) hospodářský rok c) účetní období je-li delší než 12 po sobě jdoucích měsíců d) období od rozhodného dne = den, kdy došlo k fúzi (splynutí) nebo rozdělení na více subjektů Předmět daně ( 18) = veškeré příjmy PO kromě příjmů osvobozených ( 19) Základ daně ( 23 ZDP) = účetní hospodářský výsledek, který je upraven o nedaňové náklady a nedaňové výnosy a o položky snižující základ daně (dary, ztráta z minulých let) HRUBÝ VH = VÝNOSY NÁKLADY + náklady daňově neuznatelné - výnosy nezahrnované do základu daně ± ROZDÍL MEZI ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI ODPISY = ZÁKLAD DANĚ - odčitatelné položky ( 20 a 34) = UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ - DARY MAX. 5 % ZE ZÁKLADU DANĚ = SNÍŽENÝ ZÁKLAD DANĚ zaokrouhlený na tisíce Kč dolů * DAŇOVÁ SAZBA pro r = 19 % = DzP SPLATNÁ - SLEVY NA DANI ( 35) = DzP SPLÁTNÁ PO SLEVÁCH + NÁKLADY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ + pokuty, penále (kromě smluvních) + cestovní náhrady nad limit + náklady na reprezentaci + veškeré dary J. Slavíček 8

9 + manka o předepsané k náhradě NE o nad částku předepsanou k náhradě = nedaňový N! + škody o živelná pohroma, vlivem krádeže neznámým pachatelem NE o bez vyjádření policie = nedaňový N! + opravné položky, rezervy o zákonné NE o ostatní = nedaňový N! - VÝNOSY NEZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU DANĚ = nedaňové V - již zdaněné podíly na zisku, dividendy ± ROZDÍL MEZI ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI ODPISY + účetní > daňové - účetní < daňové Odčitatelné položky ( 34) - ztráta z minulých let (lze rozložit až do 5 období) % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, při realizaci projektů výzkumu a vývoje % částky, kterou poplatník ve zdaňovacím období vypořádá v peněžní nebo v nepeněžní formě oprávněným osobám jejich majetkový podíl - na dary na vymezené účely max. 5 % ze základu daně sníženého o ztrátu a reinvestice; min. 2000,- ( 20 odst. 8) * SAZBA DANĚ - pro r % - pro r % - pro r % - pro r % - Slevy na dani ( 35) - na postižené zaměstnance (18 a 60 tis.kč) DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - musí podávat vždy! o i když má ztrátu DZ = 0 DzP 0 o ztrátu může uplatnit v následujících 5 letech PLACENÍ DANĚ - zálohově nemusíme: o v 1. roce podnikání o pokud v min. roce DzP < ,- - termíny o měsíční, čtvrtletní, pololetní o = dle výše loňské povinnosti VYLOUČENO DVOJÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAHRANIČÍ dle dohod ČR s příslušným státem J. Slavíček 9

10 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DPH (č.235/2004 Sb.) - univerzální daň - objektem daně je spotřeba - je to daň nepřímá a je obsažena v cenách Do hodnoty (ceny) každého zboží vstupují náklady (vstupy). Podnik k nim přidává další hodnoty prací podniku ve formě mezd, soc. a zdrav. pojištění a zisků tj. přidanou hodnotu. DPH přímo neovlivňuje hospodaření podniků, není pro ně nákladem ani výnosem. Podniky jsou pouze plátcem, poplatníkem je kupující. Plátce odvádí rozdíl mezi daní na výstupu a daní, kterou zaplatil na vstupu. Je-li daň na vstupu vyšší než na výstupu, má podnik nárok na vrácení rozdílu, který se nazývá nadměrným odpočtem. Daň na výstupu zahrnujeme do prodejní ceny a daň na vstupu má právo odpočítávat jen registrovaný plátce DPH. - rozeznáváme na vstupu - přijaté zdaněné plnění na výstupu uskutečněné zdaněné plnění - porovnáním těchto dvou položek získáváme: daňovou povinnost DPH na výstupu > DPH na vstupu daňový odpočet DPH na výstupu < na DPH na vstupu Daňový subjekt (daňový plátce) - FO i PO, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost a) osoba povinná k dani má sídlo na území ČR a místo podnikání taky na území ČR a obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích přesáhl ,--, příp. splňuje jiné podmínky uvedené v zákoně (např. odběr zboží z členských států EU převyšující ,- Kč) Přihlášku k registraci předkládá do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl limit překročen. Plátcem se stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž obrat překročila. (uvést Př. Obrat překročen v srpnu, termín registrace 15.9., Plátcem od 1.11.) b) osoba osvobozená od DPH obrat nepřesáhne za 12 měsíců ,- může se stát dobrovolným plátcem DPH Plátcům daně Fin. Úřad přiděluje DIČ. Kód země+rč (FO) nebo IČ (PO) Sazby daně základní 20 % - na zboží a služby snížená 14 % ze základu daně na zboží a služby dle seznamu přílohy 1-2 živá zvířata, voda, pleny, knihy, noviny, základní potraviny osvobození od daně poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, výchova a vzdělání v soc. ústavech Zdaňovací období - je měsíční pokud obrat přesáhne 10 ml. Kč - čtvrtletní ==) obrat do 2 ml. Kč - od 2 ml. do 10 ml. Kč se rozhoduje sám plátce daně Daňové doklady - běžný daňový doklad - zjednodušený daňový doklad do Kč - souhrnný daňový doklad hrom. faktura - spl. kalendář u leasingu - platební kalendář J. Slavíček 10

11 Způsoby výpočtu daně - výpočet zdola cena pořízení je zvlášť a daň také - výpočet shora známe celou cenu i s daní (používá se u zjednoduš. daň. dokladů) Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období i v případě, že nevznikla daňová povinnost. Pokud 12 po sobě jdoucích měsíců nedosáhl plátce obrat 1 mil. Kč, je možno požádat o zrušení registrace. SPOTŘEBNÍ DAŇ Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát s cílem regulovat cenu určitých komodit na trhu. Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu (jako je tomu například u pohonných hmot) nebo snížit prodávané množství škodlivého zboží (tabák, alkohol). =nepřímá daň, selektivní daň je uvalena na vybrané druhy zboží Zákon o spotřebních daních prošel k novelizací, která přinesla tyto změny: převzetí správy spotřebních daní celními orgány režim podmíněného osvobození od spotřební daně (tento režim znamená volný oběh zboží bez daně až do dne dodání konečnému spotřebiteli) zavedení termínu daňových skladů, kde se tyto výrobky vyrábějí, skladují, přijímají nebo odesílají, provozovatel daňového skladu musí na účet celního orgánu složit odpovídající obnos peněž nebo mít bankovní záruky či ručitele Předmětem spotřební daně jsou v EU vyrobené nebo do EU dovezené tyto vybrané druhy zboží 1) uhlovodíková paliva a maziva 2) líh a lihoviny 3) pivo 4) víno 5) tabákové výrobky - z výčtu zboží je jasné, že společnost má zájem spotřebu omezovat (ze zdravotních a ekonomických důvodů), ale výnos z těchto daní je stále dost velký, protože se jedná o zboží s velmi nízkou elasticitou poptávky Zdaňovací období - u spotřební daně je 1 měsíc Plátci daně daňové sklady Za daňový sklad se považuje: podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá. Poplatníci - všichni ti, kteří tyto výrobky kupují Sazby daně - jsou stanoveny pro každý druh samostatně v závislosti na měrných jednotkách - velikost daně není závislá na ceně výrobku J. Slavíček 11

12 - př. sazby u uhlovodíkových paliv a maziv závislé - na druhu paliva a množství - spotřební daň vývozně podražuje uvedené výrobky - spotřební daň je významným cenotvorným faktorem - zvyšování těchto daní je diskutabilní (problematické), protože by se zvýšila snaha tento zákon obcházet (nelegální pálení lihu nebo pašování) SILNIČNÍ DAŇ (Č.16/1993 SB.,) - daň přímá - zdaňuje užívání pozemních komunikací v ČR motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly - předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a přípojná vozidla používaná k podnikatelské činnosti, kterým je přidělena státní poznávací značka, anebo jsou evidována v zahraničí a jsou používána k podnikání v ČR Poplatník a plátce daně - je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu, výjimku tvoří případ, kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu práce používat své soukromé vozidlo a firma mu bude proplácet cestovní náklady - v tomto případě musí zaměstnavatel uhradit silniční daň Sazby daně - u osobních aut závisí na objemu válců v motoru - u nákladních aut závisí na hmotnosti a na počtu náprav - roční sazba se zjišťuje za každé motorové vozidlo, přičemž závisí na rozhodném období (čtvrtletí) Vznik daňové povinnosti kalendářním měsícem registrace a zařazením do používání Zdaňovací období - kalendářní rok silniční daň se platí zálohově. Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do: 15. dubna 15. července 15. října 15. Prosince a roční zúčtování je následujícího roku Sazby daně silniční pro osobní automobily Zdvihový objem motoru Sazba daně do 800 cm Kč nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm Kč Kč Kč Kč Kč Sazby daně silniční dle počtu náprav a hmotnosti Počet náprav Hmotnost Sazba daně 1 náprava do 1 tuny Kč nad 1 t do 2 t Kč Viz. Palivo Motorová nafta 10,95 Benzín 12,85 Daň (Kč/litr) J. Slavíček 12

13 Příklad: Podnikatel zařadil do používání Os. Automobil o objemu motoru 1600cm 3. Termín registrace k dani silniční? Roční daňová povinnost je? 3000,- Částky záloh za jednotlivá rozhodná období? 750,- Celková daň? 3000/12*10 (od března) +slevy dle stáří vozidla (48% do 36 měsíců, 40% měsíců, atd.) DAŇ Z NEMOVITOSTI - reálné daně, majetkové, přímé - povinnost platit daň vzniká na základě dvou skutečností - musím být vlastníkem nebo uživatelem - tato daň nezávisí na našem příjmu - dělí se na dvě základní daně 1) daň z pozemků 2) daň ze staveb Daň z pozemků pozemek = např. les, louka, pole, stavební pozemky PŘDMĚT DANĚ = pozemky na území ČR - jsou rozděleny do skupin dle druhů z hlediska využití POPLATNÍK = vlastník pozemku ZÁKLAD DANĚ - výměra v m 2 (u stavebních parcel, zahrad) o daň = výměra * cena za 1 m 2 - cena (zemědělské pozemky, výrobny k podnikání) o cena pozemku = výměra * cena za m 2 (oficiálně vyhlášena na fin. úřadu) o daň = cena pozemku * sazba v % + je možné provést úpravu daně koeficientem, který je stanovený pro obec dle počtu obyvatel (jen u stavebních pozemků) Daň z nemovitostí - stavby PŘEDMĚT = stavby, dokončené byty, společné prostory obytných bytů POPLATNÍK = vlastník stavby nebo bytu ZÁKLAD DANĚ - výměra půdorysu stavby - plocha bytu a nebytových prostor v m 2 SAZBA DANĚ - je stanovena v Kč/m 2 o o o o o obytné doby 1 Kč/m 2 chata 3 Kč/m 2 odděleně postavená garáž 4 Kč/m 2 podnikatelé 10 Kč/m 2 J. Slavíček 13

14 - sazba se zvyšuje za každé podlaží o 0,75 Kč/m 2 - úprava o koeficient podle počtu obyvatel v obci od 0,3 až 4,5 v Praze VÝPOČET = základ * sazba ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ = kalendářní rok DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - do 31. ledna náhled. roku x nepodává se každý rok jen v případě změny - fin. úřad daň ověří a vydá platební výměr PLACENÍ DANĚ - čtvrtletně, pololetně, ročně Osvobození Od daně ze staveb jsou osvobozeny stavby, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí nalézat na katastrálním území obce); církve; stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v 9 zákona. Základ daně Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. Sazba daně Stavba, zastavěná plocha určená pro obytný dům stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 1 Kč / m2 zastavěné plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy 3 Kč / m2 zastavěné plochy 6 Kč / m2 zastavěné plochy garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže 4 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 8 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství stavby sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu stavby pro ostatní podnikatelskou činnost 1 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 5 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy ostatní stavby 3 Kč / m2 6 Kč / m2 byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1 Kč / m2 upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy U staveb kromě bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se sazba daně u jednotlivých podlaží zvyšuje o 0,75Kč za každý 1 m2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha J. Slavíček 14

15 nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. V případě obytných domů, bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce: Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do" 1, , , , , , a více Koeficient Město 3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 4,5 Praha DANĚ DĚDICKÉ, DANĚ DAROVACÍ, DANĚ Z PŘEVODU MAJETKU - tyto daně upravuje jeden zákon Daň dědická POPLATNÍK = dědic(ové) PŘEDMĚT DANĚ= zděděný majetek ZÁKLAD DANĚ = cena majetku (minus ) - dluhy - náklady na pohřeb, notářské poplatky dědictví musím přijmout celé nebo nic = nemůžu přijmout jenom majetek a odmítnout dluhy VÝPOČET DANĚ - sazby dle základu daně - záleží na příbuzenském vztahu: I. nejbližší příbuzní (děti, rodiče, prarodiče) - osvobození od daně! II. příbuzní v řadě poboční (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety ) - osvobození u movitého majetku, peněžitých vkladů - ostatní: částka se násobí 0,5 = platí poloviční daň J. Slavíček 15

16 III. ostatní FO a PO - stejně jako II. Darovací daň POPLATNÍK = nabyvatel daru x do zahraničí = dárce PŘEDMĚT = darovaná věc na základě právního úkonu = darovací smlouva ZÁKLAD DANĚ = cena majetku (mínus ) - dluhy, případně clo VÝPOČET DANĚ Skupina Osoby patřící do skupiny I. příbuzní v řadě přímé a manželé příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety); manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily II. nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce. III. ostatní právnické a fyzické osoby Osoby v první a druhé skupině jsou osvobozeny od daně darovací. Pro osoby ve třetí skupině platí následující sazby: Základ daně (Kč) Výše daně od do % Kč a 9% ze základu přesahujícího 1 mil. Kč Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč a více Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč. Daň z převodu nemovitostí PŘEDMĚT DANĚ = prodej nemovitostí J. Slavíček 16

17 POPLATNÍK = prodávající ZÁKLAD DANĚ = cena nemovitosti - pokud o odhadní cena > prodejní cena => bere se odhadní o odhadní cena < prodejní cena => bere se prodejní vždy se bere vyšší částka z těchto dvou cen VÝPOČET DANĚ = sazba 3% ze základu daně pro všechny DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ - do 30 dnů ode dne uskutečnění právního úkonu - vyměřuje fin. úřad J. Slavíček 17

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

1FU350 Daně v účetnictvíčr

1FU350 Daně v účetnictvíčr 1FU350 Daně v účetnictvíčr Výpočet a účtování splatné daně. Daňové a nedaňové náklady a výnosy. Úprava účetního VH na základ daně. Položky snižující základ daně, slevy na dani. Zpracovaly: Lucie Ševcovicová

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více