SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN"

Transkript

1 SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole a školském zaízení školní družin (dále jen škola ). 2. Pedcházení rizikm 2.1. Škola zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávání a výchov (dále jen vzdlávání ), innostech s ním pímo souvisejících a pi poskytování školských služeb.(2) K zabezpeení tohoto úkolu škola pijímá na základ vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s innostmi a prostedím opatení k prevenci rizik.(3). Pi stanovení konkrétních opatení bere v úvahu zejména možné ohrožení žák pi vzdlávání v jednotlivých pedmtech, pi pesunech žák v rámci školního vzdlávání a pi úasti žák školy na rzných akcích poádaných školou. Zárove pihlíží k vku žák, jejich schopnostem, fyzické a duševní vysplosti a zdravotnímu stavu Škola podle vzdlávacího programu a podle školního vzdlávacího programu zpracovaného na základ píslušného rámcového vzdlávacího programu seznamuje žáky s nebezpeím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíových kompetencí vztahujících se k ochran zdraví žák a jejich bezpenosti. Tyto klíové kompetence jsou vytváeny na základ vzdlávacího obsahu - oekávaných výstup a úeln zvoleného uiva. Ve školním vzdlávacím programu je ochrana a bezpenost zdraví souástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví lovka, chápanému jako vyvážený stav tlesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpedmtové téma, jehož souástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana lovka za mimoádných událostí, problematika první pomoci a úraz, prevence sociáln patologických jev, ochrana ped sexuálním zneužíváním atp Školy jsou pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb povinny pihlížet k základním fyziologickým potebám žák a vytváet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev. (4) Rámcové vzdlávací programy stanoví krom konkrétních cíl, formy, délky a povinného obsahu vzdlávání i podmínky bezpenosti a ochrany zdraví.(5) 2.4. Školní ád a vnitní školní družiny ád upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žák a jejich zákonných zástupc a podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí. Školní ád nebo vnitní ád zveejní editel na pístupném míst ve škole, prokazatelným zpsobem s ním seznámí zamstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žák. 3. Povinnosti žák 3.1. Žáci jsou povinni na úseku zajištní bezpenosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni, (7) b) plnit pokyny zamstnanc škol vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem. 4. Zdravotní pedpoklady 4.1. Školy se ídí ustanoveními zvláštních pedpis, jež se týkají zjišování zdravotního stavu žák a jejich zdravotní zpsobilosti pro píslušný obor vzdlání Pro úast na nkterých vzdlávacích innostech školy, napíklad na škole v pírod, sportovních a tlovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžaském výcviku, se vyžaduje zdravotní zpsobilost, (12) kterou posuzuje a posudek vydává praktický léka pro dti a dorost. Praktický léka pro dti a dorost, který dít registruje, v posudku dále uvede, zda se dít podrobilo stanoveným pravidelným okováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemže okování podrobit pro trvalou kontraindikaci Zákonní zástupci nezletilých žák a zletilí žáci jsou povinni informovat školu (13) o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání nebo na úast na akcích podle odstavce 4.2. Tyto informace jsou zákonnými zástupci podávány 1

2 písemnou formou, tídní uitel je založí do katalogového listu žáka a seznámí s tmito skutenostmi další vyuující Zmny zdravotního stavu, ke kterým dojde v prbhu vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do provádných inností, oznamují žáci okamžit píslušnému pedagogickému pracovníkovi. 5. Uvolování žák z vyuování 5.1. editel školy mže ze závažných dvod, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zákonného zástupce zcela nebo zásti z vyuování nkterého pedmtu; žáka se zdravotním postižením mže také uvolnit z provádní uritých inností, popípad rozhodnout, že tento žák nebude v nkterých pedmtech hodnocen. Tato žádost musí být prokazatelná, s podpisem zákonného zástupce a musí obsahovat dvod. Je na rozhodnutí editele školy, zda tento dvod uzná. Konkrétní podmínky, za nichž lze uvolnit z vyuování žáka, stanoví školní ád V pedmtu tlesná výchova editel školy uvolní žáka z vyuování na písemné doporuení registrujícího praktického lékae pro dti a dorost nebo odborného lékae. Žák není z pedmtu, z nhož byl zcela uvolnn, hodnocen. 6. První pomoc a ošetení 6.1. Škola zajistí, aby byly vytvoeny podmínky pro vasné poskytnutí první pomoci (16) a lékaského ošetení pi úrazech a náhlých onemocnních. Odpovídá za vhodné rozmístní lékárniek první pomoci s potebným vybavením (17). Rovnž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zamstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních ísel zdravotnických zaízení. O provedených opateních informuje krom pedagogických pracovník a ostatních zamstnanc školy i žáky V pípad úrazu žáka zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zaízení a zpt nebo dom. O události a provedených opateních informuje neprodlen zákonného zástupce žáka. V pípad, že není možno za žádných okolností informovat zákonného zástupce nebo je sice informován, ale je mimo dosah ešení vzniklé situace, vrátí se žák s doprovodem do školy a zde editel školy rozhodne o dalším postupu. Doprovodem mže být pouze zletilá osoba, osoba pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovn právním vztahu ke škole Opatení k zajištní první pomoci provede škola i pi školních akcích konaných mimo školu Rozsah vybavení prostedky pro poskytnutí první pomoci pi zotavovací akci stanovuje zvláštní právní pedpis. (18 píloha. 4 dané vyhlášky) 7. Pouení žák 7.1. Škola zajistí, aby žáci byli poueni o možném ohrožení zdraví a bezpenosti pi všech innostech, jichž se úastní pi vzdlávání nebo v pímé souvislosti s ním. Žáky zárove seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák (19) a se zásadami bezpeného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opateními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a pi innostech mimo školu (napíklad nebezpeí od neznámých lidí, nebezpeí násilí a šikany (20), nálezy nebezpených pedmt apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními pedpis a pokyn k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, pokud se vztahují na píslušnou innost, akci nebo pracovišt a prbžn také s ustanoveními školního ádu, vnitního ádu, ád odborných pracoven, tlocvien a hiš a jiných pracoviš a s dalšími opateními školy, jež mohou mít bezpenostn preventivní význam. Toto seznámení provedou tídní uitelé v první úvodní vyuovací hodin, která je zaznamenána v tídní knize. Dále se toto pouení provádí v každé první hodin pedmtu s možným rizikem (fyzika,chemie, tlesná výchova, pstitelské práce, práce na PC atd.), ped akcemi konanými školou (výlety, kurzy, exkurze) a ped prázdninami ( hlavní, velikononí, jarní, vánoní atd.) Dokladem o provedeném pouení je záznam pouení v tídní knize, pílohou je osnova pouení. Osnovu pouení schvaluje editel školy. Pokud to stanoví pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odvodnno rizikem innosti, budou znalosti žák oveny písemným testem. I o tomto rozhoduje editel školy Žáky, kteí nebyli v dob pouení pítomni, pouí v nejbližším vhodném termínu tídní uitel. O tomto bude proveden zápis ve tídní knize se jménem žáka a datem pouení. 2

3 8. Dozor nad žáky 8.1. Škola je povinna vykonávat podle zvláštních pedpis nad nezletilými žáky náležitý dohled (21). Krom bezpenostních hledisek zajišují pedagogití pracovníci pi dohledu nad žáky také výchovné psobení (dále jen dozor ), (22) a to v zájmu pedcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostedí. O zajištní náležitého dozoru rozhoduje editel školy. (23). Vychází z konkrétních podmínek a pihlíží zejména k vykonávané innosti, vku žák a jejich rozumovému rozvoji (vysplosti), dopravním a jiným rizikm. editel školy poví dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvsí ho na takovém míst, aby bylo možno pi kontrolní innosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole ped vyuováním, po vyuování, o pestávkách mezi dvma vyuovacími hodinami, pi pechodu žák z jedné budovy školy do druhé budovy školy v rámci výuky, školní družiny apod. Pi zajišování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozor. O pestávce mezi dopoledním a odpoledním vyuováním mohou žáci pobývat pouze ve školní knihovn, kde je nad mini zajištn dozor. Jestliže editel školy povolí žákm pobyt ve škole ped vyuováním, mezi dopoledním a odpoledním vyuováním nebo po vyuování, zabezpeí jejich dozor. Dozor ve škole zaíná 25 minut ped zaátkem dopoledního a 15 minut ped zaátkem odpoledního vyuování a koní odchodem žák ze školy po skoneném vyuování Zajištní dozoru nad žáky strávníky v zaízení školního stravování písluší té právnické osob, která vykonává innost zaízení školního stravování. Zpsob, jakým tento dohled bude zajištn, je na rozhodnutí editele tohoto zaízení školního stravování. Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní školní jídelnu, písluší dozor nad žáky Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Integrované stední škole Moravská Tebová Pi akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždní žák není škola, zaíná dozor 15 minut ped dobou shromáždní na ureném míst. Urené místo je uvedeno v organizaních opateních akce, kterou schvaluje editel školy na návrh vedoucího akce. Místo shromáždní zaátku akce nemusí být totožné s místem ukonení akce. Ob místa musí být stanovena v technicko-organizaním zabezpeení (plán akce). Po skonení akce dozor koní na pedem ureném míst a v pedem stanoveném ase. Místo a as shromáždní žák a skonení akce oznámí škola nejmén jeden den ped konáním akce zákonným zástupcm žák. Pokud cestou z akce chtjí žáci vystoupit nap. z autobusu díve, a to v míst bydlišt, je toto možné pouze v pípad pedchozího souhlasu zákonného zástupce. Tento souhlas musí mít písemnou formu Podle rozhodnutí editele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovník i jiné osoby, které jsou zletilé, pln zpsobilé k právním úkonm a jsou v pracovnprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být ádn poueny o povinnostech dozoru a editel školy o tomto pouení provede písemný záznam, který osoba povená dozorem podepíše. Jedná se pedevším o pípady, kdy rodie chtjí dobrovoln vypomáhat pi akcích konaných školou (lyžaské kurzy, výlety atd.). Jejich úast je podmínna výpisem z trestního rejstíku, vstupní lékaskou prohlídkou a pracovn právním vztahem (dohoda o pracovní innosti, dohoda o provedení práce) Pedagogití pracovníci vykonávají podle pokyn editele dozor i mimo školu, nap. pi pi kurzech, exkurzích, výletech a jiných innostech vyplývajících ze školních vzdlávacích program, pi úasti na soutžích, pehlídkách, popípad pi jejich píprav a na jiných akcích organizovaných školou Pi akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich úastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví a pedpisy o požární ochran platné v tchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu noního klidu. Za seznámení žák s tmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím urený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o zpsobu provádní dohledu v dob noního klidu Krom ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s výkonem dozoru, existují ješt další zvláštní ustanovení v právních pedpisech nebo ve vzdlávacích programech: napíklad ustanovení o dlení tíd na skupiny, nebo jiná ustanovení o pomru mezi potem žák a potem dozírajících osob, pípadn ustanovení podrobnji urující zpsob výkonu dozoru (24). 9. Zvláštní pravidla pi nkterých innostech 9.1..Krom obecných zásad úrazové prevence jsou pi nkterých innostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména pi výuce nkterých odborných pedmt se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, pi výuce tlesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžaském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech 3

4 takových pípadech klade škola zvýšený draz na dodržování pokyn, právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví, pokyn a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Dsledn je vyžadováno ukáznné chování žák. Žák musí mít k dispozici svj prkaz zdravotní pojišovny nebo jeho kopii Pi pohybových a sportovních innostech (míové hry apod.) se úastníci ídí ustanoveními o bezpenosti obsaženými v pravidlech pro píslušnou pohybovou innost, danou vkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutžních ád daných sport Pi sportovních a jiných innostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci ídí pokyny vyuujícího. Vyuující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpeení proti možnosti zranní a zachycení ozdobných a jiných pro innost nevhodných a nebezpených pedmt úastnil píslušné innosti. Tmito ozdobnými, pro innost nevhodnými a nebezpenými pedmty jsou napíklad náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto pedmty odkládají na urená místa, zpsob zajištní pedmt stanoví editel ve školním ádu. Zabezpeením se rozumí zajištní proti pípadnému zranní spolužák nebo i vlastní zranní u pedmt, které nelze sejmout nebo odložit. Tyto ozdobné pedmty musí být nap. pelepeny páskou tak, aby nemohlo dojít k zaháknutí nebo vytržení Žáci používají pracovní odv nebo cviební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané innosti a podle pokyn uitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cviební úbor, pracovní odv a obuv v ádném a použitelném stavu. Pokud tomu tak není, žák nesmí píslušnou innost vykonávat. 10. Tlesná výchova Pi výuce tlesné výchovy dodržuje škola platné vzdlávací programy nebo rámcové vzdlávací programy a didaktické zásady. Bezpenost žák pi tlesné výchov zajišuje pedagogický pracovník po celou dobu vyuování. Ve výjimených pípadech pedagogický pracovník výuku doasn peruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, pesné a žákm srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpenost a funknost tlocviného náadí a náiní ped zahájením výuky. Pihlíží zejména k fyzické vysplosti žák, k jejich vku a pedchozím zkušenostem. Pi pohybových innostech v pírodních podmínkách je teba volit terén a pekážky úmrné vku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s pihlédnutím ke kvalit výzbroje a výstroje žák. K zaazení sportovních odvtví, které nejsou podrobn rozvedeny ve školských vzdlávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení editele školy a dodržovat bezpenostní pravidla i metodické postupy pro danou vkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu. 11. Výuka plavání Výuka plavání se uskuteuje v zaízeních k tomu urených. editel školy musí ovit dodržování hygienických podmínek ze strany zaízení ureného pro výuku plavání, odbornou úrove poskytované výuky, podmínky pro zajištní bezpenosti a ochrany žák. Pi plavecké výuce se tída dlí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyuující. Nejvyšší poet žák-plavc ve skupin je 15, žák-neplavc 10. Pedagogický pracovník má pehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteí se výuky úastní. Pedagogický pracovník pravideln provádí v prbhu výuky pekontrolování potu žák. Totéž se provádí pi jejím zakonení Vyuující pedagogický pracovník vnuje zvláštní péi neplavcm. Jejich výcvik se provádí podle možnosti oddlen v bazénu s odpovídající hloubkou vody Pokud v celém prbhu výuky nemže být zachován náležitý pehled o všech jeho žácích (úastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku peruší. 12. Lyžaský výcvik Lyžaský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteí odpovídají za innost instruktor. Jejich kvalifikaci si oví editel školy. Práci instruktor ídí vedoucí kurzu urený editelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Instruktory lyžování mohou být i pedagogití pracovníci. Vedoucí kurzu ped odjezdem na lyžaský výcvik upozorní na nutnost seízení bezpenostního vázání lyží. Žáci prokáží seízení bezpenostního vázání lyží potvrzením servisu, pop. estným prohlášením zákonných zástupc Za ádnou organizaní pípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišuje vhodný objekt, dopravu, pouení žák o pedpisech a pokynech k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák. Pi realizaci kurzu ídí innost jednotlivých pracovník, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické ásti kurzu. 4

5 12.3. Zákonní zástupci nezletilého žáka pedloží ped odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžaský výcvik Ped odjezdem na kurz vedoucí kurzu sjedná pojistnou smlouvu s pojišovnou. (Jednorázové úrazové pipojištní žák, pojištní z odpovdnosti za škodu vzniklou pi výkonu povolání.) Úastníci kurzu jsou povinni dodržovat pedpisy a pokyny vedoucí k zajištní bezpenosti a ochran zdraví, vetn pravidel bezpeného pohybu na sjezdových a bžeckých tratích. U žák se pi lyžaském výcviku na základ zhodnocení rizik doporuuje používání lyžaských ochranných pileb Žáci jsou rozdleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Pi rozazení do družstev se nevyžaduje od úplných zaáteník pedvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zaadí se pímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v prbhu výcviku, pi výbru místa výcviku, zvlášt též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatlém povrchu, za snížené viditelnosti a podobn. Družstvo má nejvýše 15 len, u žák se zdravotním postižením se poet snižuje vzhledem k charakteru postižení žák a dalším okolnostem. (31) Péi o zdraví úastník je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potebné pedpoklady, znalosti a pípadn i kvalifikaci. Úastní-li se kurzu více než 30 žák do 15 let, je potebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní pedpis.(32) Ve výše uvedeném pípad se jedná o tzv. zotavovací akci, která musí být delší než 5 dn, úastnit se musí 30 a více žák mladších 15 let. Pokud jedna z tchto podmínek neplatí, nejedná se o zotavovací akci, a tudíž není nezbytná úast zdravotníka. Jedná se o kurz Zpravidla tetí den lyžaského kurzu bude z hlediska zdravotního zaazen odpoinkový plden (33) s aktivním programem a bez lyžaského nebo snowboardového výcviku Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po ádném pouení o všech pravidlech a bezpenostních pedpisech o jízd na vlecích a lanovkách. Pípadná upozornní na život ohrožující technický stav vleku nahlásí vedoucí majiteli, popípad inspeknímu orgánu, kterým je Drážní inspekce. Bhem pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné znaky. Za nepíznivých podmínek (hustá mlha, snhová boue, teplota pod mínus 12 oc apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popípad nekonají Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžaské vysplosti len družstva. Zvýšená pozornost se vnuje výbru terénu pro zaínající lyžae, zvlášt s bezpeným dojezdem Pi výletu (na bžkách) jedou žáci ve skupin v pravidelných odstupech, které se pi snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se ídí pokyny vedoucího pesunu (uruje vedoucí kurzu), který jede v ele. V závru jede vždy zkušený lyža. V prbhu akce se pravideln provádí pekontrolování potu úastník. Totéž se provádí pi jejím zakonení. O trase a asovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovdný zástupce ubytovacího zaízení Uvedené zásady se dodržují pimen i pi lyžaském výcviku konaném v hodinách tlesné výchovy v míst nebo blízkosti školy Do programu lyžaského kurzu je možno zaadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zárove dodržována pravidla k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi jízd na snowboardu. Pi organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi úastníky obou výcvik. Tento výcvik lze zaadit pouze v pípad, že instruktor se zúastnil odpovídajícího školení. 13. Sportovn turistické kurzy Ped zahájením kurzu jsou úastníci poueni školou o vhodné výstroji. Pi nástupu na kurz je provedena ureným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Za vhodnou výstroj se považuje ta, která odpovídá charakteru innosti na kurzu výletu. Speciální ásti odv budou pedem dány na vdomí písemnou formou zákonným zástupcm. Bez potebného vybavení nemohou být žáci do kurzu pijati. Zákonní zástupci žáka pedloží ped odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovnž je možno ped zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišovnou. (Jednorázové úrazové pipojištní žák, pojištní pedagogických pracovník z 5

6 odpovdnosti za škodu vzniklou pi výkonu povolání.) O tomto pipojištní rozhoduje vedoucí akce spolu s editelem školy podle náronosti innosti Kurzy vedou pedagogití pracovníci, kteí odpovídají za innost instruktor. Jejich innost ídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zárove kontrolují dodržování pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. Žáci se dlí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žák, pokud není zvláštními pedpisy a tímto pokynem stanoven pro nkteré innosti poet nižší. Každé družstvo má svého pedagogického pracovníka. Kurzy s potem do 30 žák musí doprovázet ti zletilé osoby, které jsou pln zpsobilé k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln dv osoby musí být pedagogickým pracovníkem Pedagogití pracovníci a instruktoi jsou povinni dbát na úrove pohybové vysplosti, pedchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žák. Bhem kurzu (výletu) pihlížejí k aktuálnímu poasí, zaazují vas a v pimené míe pestávky pro odpoinek. O trase a asovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popípad odpovdný zástupce ubytovacího zaízení Ped zahájením cyklistického kurzu oví vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (vetn povinnosti mít ochrannou pilbu) a znalosti žák o pravidlech silniního provozu, (35) bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúastnit. V silniním provozu má družstvo maximáln 10 cyklist, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu pesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žák, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Pi pesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na zaátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Stejné podmínky platí i tehdy, pokud se jedná o školní výlet, pi nmž se úastníci dopravují na jízdních kolech Ped zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu v bazénu stupe plavecké vysplosti žák. Stupe plavecké vysplosti se zjišuje ve stejném roce, kdy se koná kurz vodní turistiky. Pokud tuto innosti bude zajišovat komerní firma, musí pedložit osvdení o kvalifikaci svých instruktor, musí být podepsána smlouva s tímto poskytovatelem a tato firma musí pedložit smluvn vyhodnocení rizik na innost. Neplavci budou pi sjíždní více pod dozorem a blíže k instruktorm. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pt kanoí (kajak) nebo za dv pramice (rafty). Pi obtížnjších podmínkách vedoucí kurzu poet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou vybaveni pi jízd plovací vestou, pi jízd na divoké vod nebo obtížn sjízdných propustech plovací vestou a pilbou. Pokud se v prbhu jízdy na divoké vod podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu peruší nebo sjíždní ukoní. Stejné podmínky platí i pro školní výlet, jehož souástí je jízda na kanoích, kajacích, raftech Pi horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpeím hrozícím v horách. Pi horských túrách se musí dsledn respektovat momentální zdravotní stav žák, aktuální podmínky (zejména povtrnostní), znaení a pokyny Horské služby. Ped zaátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovdného zástupce ubytovacího zaízení o smru, cíli túry a o pedpokládaném ase návratu. Pedagogický pracovník hlásí tmto osobám, pokud to situace umožuje, eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žák vždy nejmén dv zletilé osoby, které jsou pln zpsobilé k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Stejné podmínky platí i pro školní výlet, jehož souástí je horská turistika Horolezecký výcvik, vetn základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který odpovídá za innost instruktora - lena eského horolezeckého svazu pi dodržení všech pravidel k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem. Není možné tzv. volné lezení. Pedagogický pracovník oví, zda používaná lana mají platný atest a majitel odpovídá za druh a použití lan. 14. Koupání Koupání se uskuteuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.(36) Pedagogický pracovník, který umí plavat a má zkušenosti, osobn pedem oví bezpenost místa pro koupání, pesn vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a uiní taková opatení, aby ml pehled o potu koupajících se žák ve skupin. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximáln 10 žák. Po skonení koupání skupiny žák a v jeho prbhu pedagogický pracovník kontroluje poet žák. Žáci se nemohou koupat v proudící vod, pokud tato není jednoznan bezpená (potok s hloubkou po kolena). 6

7 15. Bruslení Pi bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpenost žák uitel tlesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a pípadn i mantinel. Na neznámých ledových plochách je bruslení zakázáno Žáci bruslící na kolekových bruslích musejí používají ochranné prostedky zmírující následky pád (na kolena, na lokty, rukavice, pilbu). Stejná opatení se vztahují i na používání skateboard. 16. Bezpenost žák pi soutžích a pehlídkách Vysílající školy zajišují bezpenost a ochranu zdraví žák po dobu dopravy na soutže a ze soutží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. Pokud se škola dohodne se zákonným zástupcem písemn na tom, že akce bude zahájena až namíst konání, zodpovídá za dopravu namísto a zpt zákonný zástupce. Jinak nese odpovdnost škola. V prbhu soutže zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák organizátor.(38) Organizátor ale zodpovídá za žáky jen v míst a prostoru konání soutže. Pokud žáci opustí místo konání, odpovdnost pebírá doprovázející pedagogický pracovník Po dobu vlastní soutže pebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutže. Vyhlašuje poátek a konec soutže nebo pehlídky a zajišuje podmínky pro bezpenou úast žák poskytnutím pípadných ochranných prostedk, náležitým vybavením laboratoí, jiných soutžních míst a souasn pihlédne k vku, fyzickému a rozumovému rozvoji žák. V prbhu akce musí být pedagogický pracovník trvale pítomen a musí mít pehled, kde se žáci pohybují, aby mohl pípadn pevzít žáky, kteí již ukonili svoji innost nebo ze zdravotních dvod museli perušit úast na soutži U sportovních soutží, umleckých soutží a dalších soutží, kde to charakter soutže vyžaduje a je to dáno organizaním ádem, zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 17. Zahraniní výjezdy Školy odpovídají za bezpenost a ochranu zdraví žák pi zahraniních výjezdech, které organizují v rámci vzdlávání nebo s ním pímo souvisejících innostech. O konkrétních opateních a pouení žák, pípadn jejich zákonných zástupc, se poizuje ped uskutenním výjezdu záznam o pouení podepsaný jeho úastníky. Pimen se použijí ustanovení l. 12 a 13. Slovo pimen je chápáno tak, že se pi použití ochranných prostedk ídí pednostn zákonnými ustanoveními píslušného státu. Mezi úastníky výjezdu do zahranií zaadí škola pouze ty žáky, kteí pedloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavené pojištní odpovdnosti za škodu platné na území píslušného státu a pojištní léebných výloh v zahranií nebo v pípad výjezdu do lenského státu Evropské unie mají Evropský prkaz zdravotního pojištní nebo potvrzení tento prkaz nahrazující. (39) Za školní akci se považuje i to, když pedagogický pracovník o prázdninách cestuje s žáky do zahranií a jsou mu školou poskytnuty cestovní náhrady. 18. Úrazy žák Úrazem žák je úraz, který se stal žákm pi vzdlávání nebo s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žák na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, pi koupání, pi výuce plavání a lyžaském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraniních výletech, pi úasti na soutžích a pehlídkách Úrazem žák není úraz, který se žákm stane na cest do školy a zpt, nebo na cest na místo nebo cestou zpt, jež bylo ureno jako shromaždišt mimo prostory školy pi akcích konaných mimo školu. Prostorem školy je myšleno území, které má škola v užívání od zizovatele ( o který se stará). 19. Evidence úraz žák Vedoucí zamstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivn zjištny a pípadn odstranny píiny úrazu. (40) 20. Statistické zjiš ování školní úrazovosti Statistické zjišování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních pedpis. (41) 21. Odpovdnost za škodu pi úrazech žák Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními pedpisy (42) žákm za škodu, která jim vznikla v dsledku úrazu. Zpsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka. 7

8 22. Sledování úrazovosti žák Informace získané pi prošetování jednotlivých úraz žák, pi sledování celkové školní úrazovosti a rozbor jejich píin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž psobnosti je problematika bezpenosti a ochrany zdraví žák, k prohloubení preventivní innosti, a to v anonymizované podob. Rozbor školní úrazovosti se provádí za školní rok. O tomto musí být proveden záznam a prokazateln s ním musí být seznámeni zamstnanci školy (na provozní porad). Uvádí se pouze poty a místa úraz, popípad innosti, pi kterých úrazy vznikly. 23. Kontrolní innost Dodržování podmínek pro bezpenost a ochranu zdraví žák kontrolují prbžn vedoucí zamstnanci školy v rámci své psobnosti a plnní úkol v oblasti prevence rizik Pedagogití pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, jakož i dodržování pokyn žáky Do programu provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi innostech organizovaných kolou nejmén jednou ron (43) zahrnují školy také kontrolu tlocvien a tlocviného náadí a náiní, školních hiš, školních pozemk i dalších pracoviš školy užívaných žáky, vetn jejich vybavení. Pokud se na n a na jejich vybavení vztahují zvláštní pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, napíklad o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zaízení, provádjí se na nich prostednictvím osob se zvláštní odbornou zpsobilostí odborné kontroly a revize ve lhtách stanovených tmito pedpisy. U tlocviného náadí a ostatního náiní se krom jeho bžných kontrol v hodinách tlesné výchovy a v rámci provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci provádjí i odborné technické kontroly nejmén jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhtu kratší. Souástí provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi innostech organizovaných školou je rovnž kontrola vybavení školy prostedky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lht jejich použitelnosti. 24. Právo kontroly Kontrolu dodržování podmínek pro bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb provádí eská školní inspekce (44), orgány ochrany veejného zdraví, popípad orgány inspekce práce podle zvláštních právních pedpis. Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Tato smrnice nabývá úinnosti

9 Píloha. 1 Odkazy na pedpisy vztahující se k BOZ 1 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný obanským zákoníkem a zákonem. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním ádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v tchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 2 ) 29 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání a o zmn nkterých zákon (školský zákon). 3 ) 132 a 132a zákona. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. 4 ) Blíže k prevenci sociáln patologických jev vyhláška. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních. 5 ) 4 a 5 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6 ) 30 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 7 ) 22 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 8 ) 165 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), 65 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9 ) 65 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 10 ) 149, 150, 153 a 167 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci, ve znní pozdjších pedpis. 11 ) Vyhláška. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovišt, které jsou zakázány thotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého msíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimen tyto práce konat z dvodu pípravy na povolaní, 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 12 ) 9 a 10 zákona. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis. 13 ) 22 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 14 ) 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 15 ) 132 odst. 1, 2 a 133a zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních prostedk, naízení vlády. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostedky. 16 ) 133 odst. 1 písm. h) zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 17 ) 134 písm. f) zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 18 ) Vyhláška. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dti, ve znní pozdjších pedpis. 19 ) Pimen se užije 273 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 20 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení.j.: / ) 415, 422 zákona. 40/1964 Sb., Obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 22 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný obanským zákoníkem a zákonem. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním ádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v tchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 23 ) 164 odst. 1 písm. h) zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 24) Napíklad vyhláška. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání, vyhláška. 13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných. 25) 133a, 134 a 134a zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 26) 134 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády 178/2001 Sb. a naízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí. 27) 273 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 28) 6 vyhlášky. 13/2005 Sb., naízení vlády. 689/2004 Sb., o soustav obor vzdlání v základním, stedním a vyšším odborném vzdlávání. 29) 12 vyhlášky. 13/2005 Sb. 31 ) 11 vyhlášky. 73/2005 Sb., vyhláška. 48/2005 Sb. 32 ) 11 zákona. 258/2000 Sb. 33 ) 8 odst. 2 vyhlášky. 106/2001 Sb. 35 ) Zákon. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 36 ) 6 zákona. 258/2000 Sb., vyhláška. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupališt, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 38) Vyhláška MŠMT. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutží a pehlídek v zájmovém vzdlávání. 42 ) 190 a násl., 206 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), 27 naízení vlády. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis, 420, 422 zákona. 40/1964 Sb., (obanský zákoník). 43) 136a odst. 4 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 44) 174 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9

10 10

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ Povinnosti studentů Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny

Více

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání ţáků ve škole má výkon dozoru 1 nad činností ţáků

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ 1. Předmět a rozsah úpravy Tento pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a školském zařízení.

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 04/2007-2008- směrnice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a žáků na ZŠ Palackého 1531, Moravská Třebová Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tato směrnice stanoví postupy vedoucí k zajištění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny:

Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ. Změny: Škola Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ Č.j.: Spisový znak: Změny: Účinnost od: Skartační znak: Obsah Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Čl. 2 Předcházení rizikům Čl. 3 Povinnosti ţáků

Více

3.1. Ţáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

3.1. Ţáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIO PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU 1. Předmět a rozsah

Více

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Vnitřní předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 Č.j.:18/ 2012 DOZOR a DOHLED nad účastníky pravidelných zájmových útvarů DDM, příležitostných akcí, odborných

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a

Školní řád mateřské školy Praskačka a Škola. Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od:1.9.2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice I.

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 2 Počet stran: 21 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 2 Počet stran: 21 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více