SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN"

Transkript

1 SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole a školském zaízení školní družin (dále jen škola ). 2. Pedcházení rizikm 2.1. Škola zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávání a výchov (dále jen vzdlávání ), innostech s ním pímo souvisejících a pi poskytování školských služeb.(2) K zabezpeení tohoto úkolu škola pijímá na základ vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s innostmi a prostedím opatení k prevenci rizik.(3). Pi stanovení konkrétních opatení bere v úvahu zejména možné ohrožení žák pi vzdlávání v jednotlivých pedmtech, pi pesunech žák v rámci školního vzdlávání a pi úasti žák školy na rzných akcích poádaných školou. Zárove pihlíží k vku žák, jejich schopnostem, fyzické a duševní vysplosti a zdravotnímu stavu Škola podle vzdlávacího programu a podle školního vzdlávacího programu zpracovaného na základ píslušného rámcového vzdlávacího programu seznamuje žáky s nebezpeím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíových kompetencí vztahujících se k ochran zdraví žák a jejich bezpenosti. Tyto klíové kompetence jsou vytváeny na základ vzdlávacího obsahu - oekávaných výstup a úeln zvoleného uiva. Ve školním vzdlávacím programu je ochrana a bezpenost zdraví souástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví lovka, chápanému jako vyvážený stav tlesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpedmtové téma, jehož souástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana lovka za mimoádných událostí, problematika první pomoci a úraz, prevence sociáln patologických jev, ochrana ped sexuálním zneužíváním atp Školy jsou pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb povinny pihlížet k základním fyziologickým potebám žák a vytváet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev. (4) Rámcové vzdlávací programy stanoví krom konkrétních cíl, formy, délky a povinného obsahu vzdlávání i podmínky bezpenosti a ochrany zdraví.(5) 2.4. Školní ád a vnitní školní družiny ád upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žák a jejich zákonných zástupc a podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí. Školní ád nebo vnitní ád zveejní editel na pístupném míst ve škole, prokazatelným zpsobem s ním seznámí zamstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žák. 3. Povinnosti žák 3.1. Žáci jsou povinni na úseku zajištní bezpenosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni, (7) b) plnit pokyny zamstnanc škol vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem. 4. Zdravotní pedpoklady 4.1. Školy se ídí ustanoveními zvláštních pedpis, jež se týkají zjišování zdravotního stavu žák a jejich zdravotní zpsobilosti pro píslušný obor vzdlání Pro úast na nkterých vzdlávacích innostech školy, napíklad na škole v pírod, sportovních a tlovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžaském výcviku, se vyžaduje zdravotní zpsobilost, (12) kterou posuzuje a posudek vydává praktický léka pro dti a dorost. Praktický léka pro dti a dorost, který dít registruje, v posudku dále uvede, zda se dít podrobilo stanoveným pravidelným okováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemže okování podrobit pro trvalou kontraindikaci Zákonní zástupci nezletilých žák a zletilí žáci jsou povinni informovat školu (13) o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání nebo na úast na akcích podle odstavce 4.2. Tyto informace jsou zákonnými zástupci podávány 1

2 písemnou formou, tídní uitel je založí do katalogového listu žáka a seznámí s tmito skutenostmi další vyuující Zmny zdravotního stavu, ke kterým dojde v prbhu vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do provádných inností, oznamují žáci okamžit píslušnému pedagogickému pracovníkovi. 5. Uvolování žák z vyuování 5.1. editel školy mže ze závažných dvod, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zákonného zástupce zcela nebo zásti z vyuování nkterého pedmtu; žáka se zdravotním postižením mže také uvolnit z provádní uritých inností, popípad rozhodnout, že tento žák nebude v nkterých pedmtech hodnocen. Tato žádost musí být prokazatelná, s podpisem zákonného zástupce a musí obsahovat dvod. Je na rozhodnutí editele školy, zda tento dvod uzná. Konkrétní podmínky, za nichž lze uvolnit z vyuování žáka, stanoví školní ád V pedmtu tlesná výchova editel školy uvolní žáka z vyuování na písemné doporuení registrujícího praktického lékae pro dti a dorost nebo odborného lékae. Žák není z pedmtu, z nhož byl zcela uvolnn, hodnocen. 6. První pomoc a ošetení 6.1. Škola zajistí, aby byly vytvoeny podmínky pro vasné poskytnutí první pomoci (16) a lékaského ošetení pi úrazech a náhlých onemocnních. Odpovídá za vhodné rozmístní lékárniek první pomoci s potebným vybavením (17). Rovnž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zamstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních ísel zdravotnických zaízení. O provedených opateních informuje krom pedagogických pracovník a ostatních zamstnanc školy i žáky V pípad úrazu žáka zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zaízení a zpt nebo dom. O události a provedených opateních informuje neprodlen zákonného zástupce žáka. V pípad, že není možno za žádných okolností informovat zákonného zástupce nebo je sice informován, ale je mimo dosah ešení vzniklé situace, vrátí se žák s doprovodem do školy a zde editel školy rozhodne o dalším postupu. Doprovodem mže být pouze zletilá osoba, osoba pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovn právním vztahu ke škole Opatení k zajištní první pomoci provede škola i pi školních akcích konaných mimo školu Rozsah vybavení prostedky pro poskytnutí první pomoci pi zotavovací akci stanovuje zvláštní právní pedpis. (18 píloha. 4 dané vyhlášky) 7. Pouení žák 7.1. Škola zajistí, aby žáci byli poueni o možném ohrožení zdraví a bezpenosti pi všech innostech, jichž se úastní pi vzdlávání nebo v pímé souvislosti s ním. Žáky zárove seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák (19) a se zásadami bezpeného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opateními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a pi innostech mimo školu (napíklad nebezpeí od neznámých lidí, nebezpeí násilí a šikany (20), nálezy nebezpených pedmt apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními pedpis a pokyn k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, pokud se vztahují na píslušnou innost, akci nebo pracovišt a prbžn také s ustanoveními školního ádu, vnitního ádu, ád odborných pracoven, tlocvien a hiš a jiných pracoviš a s dalšími opateními školy, jež mohou mít bezpenostn preventivní význam. Toto seznámení provedou tídní uitelé v první úvodní vyuovací hodin, která je zaznamenána v tídní knize. Dále se toto pouení provádí v každé první hodin pedmtu s možným rizikem (fyzika,chemie, tlesná výchova, pstitelské práce, práce na PC atd.), ped akcemi konanými školou (výlety, kurzy, exkurze) a ped prázdninami ( hlavní, velikononí, jarní, vánoní atd.) Dokladem o provedeném pouení je záznam pouení v tídní knize, pílohou je osnova pouení. Osnovu pouení schvaluje editel školy. Pokud to stanoví pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odvodnno rizikem innosti, budou znalosti žák oveny písemným testem. I o tomto rozhoduje editel školy Žáky, kteí nebyli v dob pouení pítomni, pouí v nejbližším vhodném termínu tídní uitel. O tomto bude proveden zápis ve tídní knize se jménem žáka a datem pouení. 2

3 8. Dozor nad žáky 8.1. Škola je povinna vykonávat podle zvláštních pedpis nad nezletilými žáky náležitý dohled (21). Krom bezpenostních hledisek zajišují pedagogití pracovníci pi dohledu nad žáky také výchovné psobení (dále jen dozor ), (22) a to v zájmu pedcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostedí. O zajištní náležitého dozoru rozhoduje editel školy. (23). Vychází z konkrétních podmínek a pihlíží zejména k vykonávané innosti, vku žák a jejich rozumovému rozvoji (vysplosti), dopravním a jiným rizikm. editel školy poví dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvsí ho na takovém míst, aby bylo možno pi kontrolní innosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole ped vyuováním, po vyuování, o pestávkách mezi dvma vyuovacími hodinami, pi pechodu žák z jedné budovy školy do druhé budovy školy v rámci výuky, školní družiny apod. Pi zajišování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozor. O pestávce mezi dopoledním a odpoledním vyuováním mohou žáci pobývat pouze ve školní knihovn, kde je nad mini zajištn dozor. Jestliže editel školy povolí žákm pobyt ve škole ped vyuováním, mezi dopoledním a odpoledním vyuováním nebo po vyuování, zabezpeí jejich dozor. Dozor ve škole zaíná 25 minut ped zaátkem dopoledního a 15 minut ped zaátkem odpoledního vyuování a koní odchodem žák ze školy po skoneném vyuování Zajištní dozoru nad žáky strávníky v zaízení školního stravování písluší té právnické osob, která vykonává innost zaízení školního stravování. Zpsob, jakým tento dohled bude zajištn, je na rozhodnutí editele tohoto zaízení školního stravování. Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní školní jídelnu, písluší dozor nad žáky Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Integrované stední škole Moravská Tebová Pi akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždní žák není škola, zaíná dozor 15 minut ped dobou shromáždní na ureném míst. Urené místo je uvedeno v organizaních opateních akce, kterou schvaluje editel školy na návrh vedoucího akce. Místo shromáždní zaátku akce nemusí být totožné s místem ukonení akce. Ob místa musí být stanovena v technicko-organizaním zabezpeení (plán akce). Po skonení akce dozor koní na pedem ureném míst a v pedem stanoveném ase. Místo a as shromáždní žák a skonení akce oznámí škola nejmén jeden den ped konáním akce zákonným zástupcm žák. Pokud cestou z akce chtjí žáci vystoupit nap. z autobusu díve, a to v míst bydlišt, je toto možné pouze v pípad pedchozího souhlasu zákonného zástupce. Tento souhlas musí mít písemnou formu Podle rozhodnutí editele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovník i jiné osoby, které jsou zletilé, pln zpsobilé k právním úkonm a jsou v pracovnprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být ádn poueny o povinnostech dozoru a editel školy o tomto pouení provede písemný záznam, který osoba povená dozorem podepíše. Jedná se pedevším o pípady, kdy rodie chtjí dobrovoln vypomáhat pi akcích konaných školou (lyžaské kurzy, výlety atd.). Jejich úast je podmínna výpisem z trestního rejstíku, vstupní lékaskou prohlídkou a pracovn právním vztahem (dohoda o pracovní innosti, dohoda o provedení práce) Pedagogití pracovníci vykonávají podle pokyn editele dozor i mimo školu, nap. pi pi kurzech, exkurzích, výletech a jiných innostech vyplývajících ze školních vzdlávacích program, pi úasti na soutžích, pehlídkách, popípad pi jejich píprav a na jiných akcích organizovaných školou Pi akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich úastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví a pedpisy o požární ochran platné v tchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu noního klidu. Za seznámení žák s tmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím urený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o zpsobu provádní dohledu v dob noního klidu Krom ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s výkonem dozoru, existují ješt další zvláštní ustanovení v právních pedpisech nebo ve vzdlávacích programech: napíklad ustanovení o dlení tíd na skupiny, nebo jiná ustanovení o pomru mezi potem žák a potem dozírajících osob, pípadn ustanovení podrobnji urující zpsob výkonu dozoru (24). 9. Zvláštní pravidla pi nkterých innostech 9.1..Krom obecných zásad úrazové prevence jsou pi nkterých innostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména pi výuce nkterých odborných pedmt se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, pi výuce tlesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžaském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech 3

4 takových pípadech klade škola zvýšený draz na dodržování pokyn, právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví, pokyn a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Dsledn je vyžadováno ukáznné chování žák. Žák musí mít k dispozici svj prkaz zdravotní pojišovny nebo jeho kopii Pi pohybových a sportovních innostech (míové hry apod.) se úastníci ídí ustanoveními o bezpenosti obsaženými v pravidlech pro píslušnou pohybovou innost, danou vkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutžních ád daných sport Pi sportovních a jiných innostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci ídí pokyny vyuujícího. Vyuující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpeení proti možnosti zranní a zachycení ozdobných a jiných pro innost nevhodných a nebezpených pedmt úastnil píslušné innosti. Tmito ozdobnými, pro innost nevhodnými a nebezpenými pedmty jsou napíklad náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto pedmty odkládají na urená místa, zpsob zajištní pedmt stanoví editel ve školním ádu. Zabezpeením se rozumí zajištní proti pípadnému zranní spolužák nebo i vlastní zranní u pedmt, které nelze sejmout nebo odložit. Tyto ozdobné pedmty musí být nap. pelepeny páskou tak, aby nemohlo dojít k zaháknutí nebo vytržení Žáci používají pracovní odv nebo cviební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané innosti a podle pokyn uitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cviební úbor, pracovní odv a obuv v ádném a použitelném stavu. Pokud tomu tak není, žák nesmí píslušnou innost vykonávat. 10. Tlesná výchova Pi výuce tlesné výchovy dodržuje škola platné vzdlávací programy nebo rámcové vzdlávací programy a didaktické zásady. Bezpenost žák pi tlesné výchov zajišuje pedagogický pracovník po celou dobu vyuování. Ve výjimených pípadech pedagogický pracovník výuku doasn peruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, pesné a žákm srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpenost a funknost tlocviného náadí a náiní ped zahájením výuky. Pihlíží zejména k fyzické vysplosti žák, k jejich vku a pedchozím zkušenostem. Pi pohybových innostech v pírodních podmínkách je teba volit terén a pekážky úmrné vku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s pihlédnutím ke kvalit výzbroje a výstroje žák. K zaazení sportovních odvtví, které nejsou podrobn rozvedeny ve školských vzdlávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení editele školy a dodržovat bezpenostní pravidla i metodické postupy pro danou vkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu. 11. Výuka plavání Výuka plavání se uskuteuje v zaízeních k tomu urených. editel školy musí ovit dodržování hygienických podmínek ze strany zaízení ureného pro výuku plavání, odbornou úrove poskytované výuky, podmínky pro zajištní bezpenosti a ochrany žák. Pi plavecké výuce se tída dlí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyuující. Nejvyšší poet žák-plavc ve skupin je 15, žák-neplavc 10. Pedagogický pracovník má pehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteí se výuky úastní. Pedagogický pracovník pravideln provádí v prbhu výuky pekontrolování potu žák. Totéž se provádí pi jejím zakonení Vyuující pedagogický pracovník vnuje zvláštní péi neplavcm. Jejich výcvik se provádí podle možnosti oddlen v bazénu s odpovídající hloubkou vody Pokud v celém prbhu výuky nemže být zachován náležitý pehled o všech jeho žácích (úastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku peruší. 12. Lyžaský výcvik Lyžaský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteí odpovídají za innost instruktor. Jejich kvalifikaci si oví editel školy. Práci instruktor ídí vedoucí kurzu urený editelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Instruktory lyžování mohou být i pedagogití pracovníci. Vedoucí kurzu ped odjezdem na lyžaský výcvik upozorní na nutnost seízení bezpenostního vázání lyží. Žáci prokáží seízení bezpenostního vázání lyží potvrzením servisu, pop. estným prohlášením zákonných zástupc Za ádnou organizaní pípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišuje vhodný objekt, dopravu, pouení žák o pedpisech a pokynech k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák. Pi realizaci kurzu ídí innost jednotlivých pracovník, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické ásti kurzu. 4

5 12.3. Zákonní zástupci nezletilého žáka pedloží ped odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžaský výcvik Ped odjezdem na kurz vedoucí kurzu sjedná pojistnou smlouvu s pojišovnou. (Jednorázové úrazové pipojištní žák, pojištní z odpovdnosti za škodu vzniklou pi výkonu povolání.) Úastníci kurzu jsou povinni dodržovat pedpisy a pokyny vedoucí k zajištní bezpenosti a ochran zdraví, vetn pravidel bezpeného pohybu na sjezdových a bžeckých tratích. U žák se pi lyžaském výcviku na základ zhodnocení rizik doporuuje používání lyžaských ochranných pileb Žáci jsou rozdleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Pi rozazení do družstev se nevyžaduje od úplných zaáteník pedvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zaadí se pímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v prbhu výcviku, pi výbru místa výcviku, zvlášt též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatlém povrchu, za snížené viditelnosti a podobn. Družstvo má nejvýše 15 len, u žák se zdravotním postižením se poet snižuje vzhledem k charakteru postižení žák a dalším okolnostem. (31) Péi o zdraví úastník je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potebné pedpoklady, znalosti a pípadn i kvalifikaci. Úastní-li se kurzu více než 30 žák do 15 let, je potebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní pedpis.(32) Ve výše uvedeném pípad se jedná o tzv. zotavovací akci, která musí být delší než 5 dn, úastnit se musí 30 a více žák mladších 15 let. Pokud jedna z tchto podmínek neplatí, nejedná se o zotavovací akci, a tudíž není nezbytná úast zdravotníka. Jedná se o kurz Zpravidla tetí den lyžaského kurzu bude z hlediska zdravotního zaazen odpoinkový plden (33) s aktivním programem a bez lyžaského nebo snowboardového výcviku Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po ádném pouení o všech pravidlech a bezpenostních pedpisech o jízd na vlecích a lanovkách. Pípadná upozornní na život ohrožující technický stav vleku nahlásí vedoucí majiteli, popípad inspeknímu orgánu, kterým je Drážní inspekce. Bhem pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné znaky. Za nepíznivých podmínek (hustá mlha, snhová boue, teplota pod mínus 12 oc apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popípad nekonají Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžaské vysplosti len družstva. Zvýšená pozornost se vnuje výbru terénu pro zaínající lyžae, zvlášt s bezpeným dojezdem Pi výletu (na bžkách) jedou žáci ve skupin v pravidelných odstupech, které se pi snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se ídí pokyny vedoucího pesunu (uruje vedoucí kurzu), který jede v ele. V závru jede vždy zkušený lyža. V prbhu akce se pravideln provádí pekontrolování potu úastník. Totéž se provádí pi jejím zakonení. O trase a asovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovdný zástupce ubytovacího zaízení Uvedené zásady se dodržují pimen i pi lyžaském výcviku konaném v hodinách tlesné výchovy v míst nebo blízkosti školy Do programu lyžaského kurzu je možno zaadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zárove dodržována pravidla k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi jízd na snowboardu. Pi organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi úastníky obou výcvik. Tento výcvik lze zaadit pouze v pípad, že instruktor se zúastnil odpovídajícího školení. 13. Sportovn turistické kurzy Ped zahájením kurzu jsou úastníci poueni školou o vhodné výstroji. Pi nástupu na kurz je provedena ureným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Za vhodnou výstroj se považuje ta, která odpovídá charakteru innosti na kurzu výletu. Speciální ásti odv budou pedem dány na vdomí písemnou formou zákonným zástupcm. Bez potebného vybavení nemohou být žáci do kurzu pijati. Zákonní zástupci žáka pedloží ped odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovnž je možno ped zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišovnou. (Jednorázové úrazové pipojištní žák, pojištní pedagogických pracovník z 5

6 odpovdnosti za škodu vzniklou pi výkonu povolání.) O tomto pipojištní rozhoduje vedoucí akce spolu s editelem školy podle náronosti innosti Kurzy vedou pedagogití pracovníci, kteí odpovídají za innost instruktor. Jejich innost ídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zárove kontrolují dodržování pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. Žáci se dlí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žák, pokud není zvláštními pedpisy a tímto pokynem stanoven pro nkteré innosti poet nižší. Každé družstvo má svého pedagogického pracovníka. Kurzy s potem do 30 žák musí doprovázet ti zletilé osoby, které jsou pln zpsobilé k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln dv osoby musí být pedagogickým pracovníkem Pedagogití pracovníci a instruktoi jsou povinni dbát na úrove pohybové vysplosti, pedchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žák. Bhem kurzu (výletu) pihlížejí k aktuálnímu poasí, zaazují vas a v pimené míe pestávky pro odpoinek. O trase a asovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popípad odpovdný zástupce ubytovacího zaízení Ped zahájením cyklistického kurzu oví vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (vetn povinnosti mít ochrannou pilbu) a znalosti žák o pravidlech silniního provozu, (35) bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúastnit. V silniním provozu má družstvo maximáln 10 cyklist, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu pesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žák, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Pi pesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na zaátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Stejné podmínky platí i tehdy, pokud se jedná o školní výlet, pi nmž se úastníci dopravují na jízdních kolech Ped zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu v bazénu stupe plavecké vysplosti žák. Stupe plavecké vysplosti se zjišuje ve stejném roce, kdy se koná kurz vodní turistiky. Pokud tuto innosti bude zajišovat komerní firma, musí pedložit osvdení o kvalifikaci svých instruktor, musí být podepsána smlouva s tímto poskytovatelem a tato firma musí pedložit smluvn vyhodnocení rizik na innost. Neplavci budou pi sjíždní více pod dozorem a blíže k instruktorm. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pt kanoí (kajak) nebo za dv pramice (rafty). Pi obtížnjších podmínkách vedoucí kurzu poet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou vybaveni pi jízd plovací vestou, pi jízd na divoké vod nebo obtížn sjízdných propustech plovací vestou a pilbou. Pokud se v prbhu jízdy na divoké vod podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu peruší nebo sjíždní ukoní. Stejné podmínky platí i pro školní výlet, jehož souástí je jízda na kanoích, kajacích, raftech Pi horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpeím hrozícím v horách. Pi horských túrách se musí dsledn respektovat momentální zdravotní stav žák, aktuální podmínky (zejména povtrnostní), znaení a pokyny Horské služby. Ped zaátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovdného zástupce ubytovacího zaízení o smru, cíli túry a o pedpokládaném ase návratu. Pedagogický pracovník hlásí tmto osobám, pokud to situace umožuje, eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žák vždy nejmén dv zletilé osoby, které jsou pln zpsobilé k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Stejné podmínky platí i pro školní výlet, jehož souástí je horská turistika Horolezecký výcvik, vetn základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který odpovídá za innost instruktora - lena eského horolezeckého svazu pi dodržení všech pravidel k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem. Není možné tzv. volné lezení. Pedagogický pracovník oví, zda používaná lana mají platný atest a majitel odpovídá za druh a použití lan. 14. Koupání Koupání se uskuteuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.(36) Pedagogický pracovník, který umí plavat a má zkušenosti, osobn pedem oví bezpenost místa pro koupání, pesn vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a uiní taková opatení, aby ml pehled o potu koupajících se žák ve skupin. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximáln 10 žák. Po skonení koupání skupiny žák a v jeho prbhu pedagogický pracovník kontroluje poet žák. Žáci se nemohou koupat v proudící vod, pokud tato není jednoznan bezpená (potok s hloubkou po kolena). 6

7 15. Bruslení Pi bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpenost žák uitel tlesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a pípadn i mantinel. Na neznámých ledových plochách je bruslení zakázáno Žáci bruslící na kolekových bruslích musejí používají ochranné prostedky zmírující následky pád (na kolena, na lokty, rukavice, pilbu). Stejná opatení se vztahují i na používání skateboard. 16. Bezpenost žák pi soutžích a pehlídkách Vysílající školy zajišují bezpenost a ochranu zdraví žák po dobu dopravy na soutže a ze soutží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. Pokud se škola dohodne se zákonným zástupcem písemn na tom, že akce bude zahájena až namíst konání, zodpovídá za dopravu namísto a zpt zákonný zástupce. Jinak nese odpovdnost škola. V prbhu soutže zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák organizátor.(38) Organizátor ale zodpovídá za žáky jen v míst a prostoru konání soutže. Pokud žáci opustí místo konání, odpovdnost pebírá doprovázející pedagogický pracovník Po dobu vlastní soutže pebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutže. Vyhlašuje poátek a konec soutže nebo pehlídky a zajišuje podmínky pro bezpenou úast žák poskytnutím pípadných ochranných prostedk, náležitým vybavením laboratoí, jiných soutžních míst a souasn pihlédne k vku, fyzickému a rozumovému rozvoji žák. V prbhu akce musí být pedagogický pracovník trvale pítomen a musí mít pehled, kde se žáci pohybují, aby mohl pípadn pevzít žáky, kteí již ukonili svoji innost nebo ze zdravotních dvod museli perušit úast na soutži U sportovních soutží, umleckých soutží a dalších soutží, kde to charakter soutže vyžaduje a je to dáno organizaním ádem, zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 17. Zahraniní výjezdy Školy odpovídají za bezpenost a ochranu zdraví žák pi zahraniních výjezdech, které organizují v rámci vzdlávání nebo s ním pímo souvisejících innostech. O konkrétních opateních a pouení žák, pípadn jejich zákonných zástupc, se poizuje ped uskutenním výjezdu záznam o pouení podepsaný jeho úastníky. Pimen se použijí ustanovení l. 12 a 13. Slovo pimen je chápáno tak, že se pi použití ochranných prostedk ídí pednostn zákonnými ustanoveními píslušného státu. Mezi úastníky výjezdu do zahranií zaadí škola pouze ty žáky, kteí pedloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavené pojištní odpovdnosti za škodu platné na území píslušného státu a pojištní léebných výloh v zahranií nebo v pípad výjezdu do lenského státu Evropské unie mají Evropský prkaz zdravotního pojištní nebo potvrzení tento prkaz nahrazující. (39) Za školní akci se považuje i to, když pedagogický pracovník o prázdninách cestuje s žáky do zahranií a jsou mu školou poskytnuty cestovní náhrady. 18. Úrazy žák Úrazem žák je úraz, který se stal žákm pi vzdlávání nebo s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žák na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, pi koupání, pi výuce plavání a lyžaském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraniních výletech, pi úasti na soutžích a pehlídkách Úrazem žák není úraz, který se žákm stane na cest do školy a zpt, nebo na cest na místo nebo cestou zpt, jež bylo ureno jako shromaždišt mimo prostory školy pi akcích konaných mimo školu. Prostorem školy je myšleno území, které má škola v užívání od zizovatele ( o který se stará). 19. Evidence úraz žák Vedoucí zamstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivn zjištny a pípadn odstranny píiny úrazu. (40) 20. Statistické zjiš ování školní úrazovosti Statistické zjišování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních pedpis. (41) 21. Odpovdnost za škodu pi úrazech žák Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními pedpisy (42) žákm za škodu, která jim vznikla v dsledku úrazu. Zpsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka. 7

8 22. Sledování úrazovosti žák Informace získané pi prošetování jednotlivých úraz žák, pi sledování celkové školní úrazovosti a rozbor jejich píin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž psobnosti je problematika bezpenosti a ochrany zdraví žák, k prohloubení preventivní innosti, a to v anonymizované podob. Rozbor školní úrazovosti se provádí za školní rok. O tomto musí být proveden záznam a prokazateln s ním musí být seznámeni zamstnanci školy (na provozní porad). Uvádí se pouze poty a místa úraz, popípad innosti, pi kterých úrazy vznikly. 23. Kontrolní innost Dodržování podmínek pro bezpenost a ochranu zdraví žák kontrolují prbžn vedoucí zamstnanci školy v rámci své psobnosti a plnní úkol v oblasti prevence rizik Pedagogití pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, jakož i dodržování pokyn žáky Do programu provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi innostech organizovaných kolou nejmén jednou ron (43) zahrnují školy také kontrolu tlocvien a tlocviného náadí a náiní, školních hiš, školních pozemk i dalších pracoviš školy užívaných žáky, vetn jejich vybavení. Pokud se na n a na jejich vybavení vztahují zvláštní pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, napíklad o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zaízení, provádjí se na nich prostednictvím osob se zvláštní odbornou zpsobilostí odborné kontroly a revize ve lhtách stanovených tmito pedpisy. U tlocviného náadí a ostatního náiní se krom jeho bžných kontrol v hodinách tlesné výchovy a v rámci provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci provádjí i odborné technické kontroly nejmén jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhtu kratší. Souástí provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi innostech organizovaných školou je rovnž kontrola vybavení školy prostedky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lht jejich použitelnosti. 24. Právo kontroly Kontrolu dodržování podmínek pro bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb provádí eská školní inspekce (44), orgány ochrany veejného zdraví, popípad orgány inspekce práce podle zvláštních právních pedpis. Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Tato smrnice nabývá úinnosti

9 Píloha. 1 Odkazy na pedpisy vztahující se k BOZ 1 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný obanským zákoníkem a zákonem. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním ádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v tchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 2 ) 29 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání a o zmn nkterých zákon (školský zákon). 3 ) 132 a 132a zákona. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. 4 ) Blíže k prevenci sociáln patologických jev vyhláška. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních. 5 ) 4 a 5 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6 ) 30 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 7 ) 22 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 8 ) 165 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), 65 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9 ) 65 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 10 ) 149, 150, 153 a 167 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci, ve znní pozdjších pedpis. 11 ) Vyhláška. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovišt, které jsou zakázány thotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého msíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimen tyto práce konat z dvodu pípravy na povolaní, 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 12 ) 9 a 10 zákona. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis. 13 ) 22 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 14 ) 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 15 ) 132 odst. 1, 2 a 133a zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních prostedk, naízení vlády. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostedky. 16 ) 133 odst. 1 písm. h) zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 17 ) 134 písm. f) zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 18 ) Vyhláška. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dti, ve znní pozdjších pedpis. 19 ) Pimen se užije 273 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 20 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení.j.: / ) 415, 422 zákona. 40/1964 Sb., Obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 22 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný obanským zákoníkem a zákonem. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním ádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v tchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 23 ) 164 odst. 1 písm. h) zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 24) Napíklad vyhláška. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání, vyhláška. 13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných. 25) 133a, 134 a 134a zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 26) 134 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády 178/2001 Sb. a naízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí. 27) 273 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 28) 6 vyhlášky. 13/2005 Sb., naízení vlády. 689/2004 Sb., o soustav obor vzdlání v základním, stedním a vyšším odborném vzdlávání. 29) 12 vyhlášky. 13/2005 Sb. 31 ) 11 vyhlášky. 73/2005 Sb., vyhláška. 48/2005 Sb. 32 ) 11 zákona. 258/2000 Sb. 33 ) 8 odst. 2 vyhlášky. 106/2001 Sb. 35 ) Zákon. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 36 ) 6 zákona. 258/2000 Sb., vyhláška. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupališt, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 38) Vyhláška MŠMT. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutží a pehlídek v zájmovém vzdlávání. 42 ) 190 a násl., 206 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), 27 naízení vlády. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis, 420, 422 zákona. 40/1964 Sb., (obanský zákoník). 43) 136a odst. 4 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 44) 174 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9

10 10

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006 Výtah z Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ročník LXII, sešit 2, únor 2006 O B S A H Část metodická níže je uveden pouze Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,

Více

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH.

S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH. Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_12_SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A VE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 31. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 1. Úvodní ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165 zákona č. 561/2004

Více

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 Směrnice č. 24 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Čl. 1. Předmět a rozsah úpravy Čl. 2. Předcházení rizikům Čl. 3. Povinnosti dětí Čl. 4. Zdravotní

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Metodický pokyn ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Metodický pokyn ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Metodický pokyn ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností žáků

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole č. 13

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole č. 13 Mateřská škola Havířov Šumbark, Petřvaldská 32 / 262 Petřvaldská 32 / 262 736 01 Havířov Šumbark Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole č. 13 1 Úvodní ustanovení Pro bezpečnost

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNNÍ: Titul pvodního pedpisu: Vyhláška o základním umleckém vzdlávání Citace pv. pedpisu: 71/2005 Sb. ástka: 20/2005 Sb. Datum pijetí: 9.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora, Školní 190, 285 61 Žleby

Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora, Školní 190, 285 61 Žleby Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora, Školní 190, 285 61 Žleby Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu a pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j.: ŠŘ-BOZ-1/2014 Při tvorbě Dodatku

Více

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ Povinnosti studentů Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ 1. Předmět a rozsah úpravy Tento pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a školském zařízení.

Více

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Vnitřní předpis organizace závazný pro všechny zaměstnance č.j. GZAB/0681/2012 Předpis ze dne 22.8.2012 Účinnost od 1.9.2012 Platnost

Více

Směrnice. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole. Úvodní ustanovení

Směrnice. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole. Úvodní ustanovení Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace Libštát 17, 512 03, Libštát V Libštátě dne 17. srpna 2016 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Úvodní ustanovení Pro

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY (platnost od 1.4.2015) projednáno na provozní poradě se zaměstnanci školy Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy Na základě ustanovení

Více

Vnitřní předpis Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole

Vnitřní předpis Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Vnitřní předpis Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Tento předpis stanoví postupy vedoucí k zajištění

Více

Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků na Základní škole Česká Lípa, Školní 2520

Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků na Základní škole Česká Lípa, Školní 2520 Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků na Základní škole Česká Lípa, Školní 2520 1 Schválil : Mgr. Pavel Černý, ředitel školy Účinnost od : 17.5.2006 Čl. 1 Povinnosti žáků Žáci jsou

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Opavská 128, Moravský Beroun. Směrnice

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Opavská 128, Moravský Beroun. Směrnice Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Opavská 128, 793 05 Moravský Beroun V Moravském Berouně dne 28. září 2011 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole (součást školního řádu)

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole (součást školního řádu) Úvodní ustanovení Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole (součást školního řádu) Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků ve škole má výkon dozoru 1 nad činností

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Úvodní ustanovení Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: - vychází z Metodického

Více

Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Směrnice č. 3 / 2016 Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice V Ostravě dne 28. 08. 2012 Č.j.: Vyřizuje: Mgr. Ctirad Skopal Metodický pokyn ředitele školy

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně. Komenského 449/2, Mariánské Lázně. Metodický pokyn

Hotelová škola Mariánské Lázně. Komenského 449/2, Mariánské Lázně. Metodický pokyn Hotelová škola Mariánské Lázně Komenského 449/2, 353 25 Mariánské Lázně Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Hotelové škola Mariánské Lázně Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 SMĚRNICE. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 SMĚRNICE. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 SMĚRNICE k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Vypracoval : Bc. Alois Košut Schválil : Mgr. Miloslav Janeček ředitel V Praze dne

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 17. DOZORY. PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 17. DOZORY. PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 17. DOZORY Č.j.: 162 /2006 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 11.5.2006 PhDr. Zdena

Více

Vnitřní směrnice B9. Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Vnitřní směrnice B9. Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B9 Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Obsah: 1. Předcházení rizikům 2. Povinnosti žáků 3.

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 4 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: PhDr. Věra Skoupá, zást. ředitelky školy

Více

SMĚRNICE 1. 3. O SMĚRNICE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE NÁZEV

SMĚRNICE 1. 3. O SMĚRNICE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE NÁZEV SMĚRNICE NÁZEV 1. 3. O SMĚRNICE K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE ČÍSLO: 1. 3. O ZMĚNA Č.: 1 PLATNOST OD: 10. 10. 2011 ÚČINNOST OD: 10. 10. 2011 ZMĚNA Č.: 2 PLATNOST OD: 5. 6. 2015 ÚČINNOST

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

V Praze čj /

V Praze čj / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy V Praze 22.12.2005 čj. 37014/2005-25

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE, okres Chomutov Vnitní ád školní družiny Ve Strupicích dne: 24. 8. 2017 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková Schválil: pedagogická rada 1. 9. 2017 Smrnice nabývá úinnosti

Více

Metodický pokyn MŠMT

Metodický pokyn MŠMT Metodický pokyn MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25 Ze dne 22. prosince 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže

Více

Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, Všechovice Všechovice. Mgr. Daniel Navrátil.

Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, Všechovice Všechovice. Mgr. Daniel Navrátil. Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, Všechovice 88 753 53 Všechovice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Č.j.: Skartační znak: 00ZŠ/SZŠ18/2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních

Více

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy V Praze 22.12.2005 čj. 37014/2005-25

Více

Vnitřní předpis k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole

Vnitřní předpis k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Vnitřní předpis k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tento předpis stanoví

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Malá Strana V Praze dne 22. prosince 2005 Č.j.: 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Malá Strana

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Malá Strana MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Malá Strana V Praze dne 22. prosince 2005 Č.j.: 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,

Více

Mateřská škola Korálek, Bobkova 766 198 00 Praha 9 Černý Most, IČO 70884501, tel/fax 28191, e-mail reditelna@mskoralekpraha.cz

Mateřská škola Korálek, Bobkova 766 198 00 Praha 9 Černý Most, IČO 70884501, tel/fax 28191, e-mail reditelna@mskoralekpraha.cz Mateřská škola Korálek, Bobkova 766 198 00 Praha 9 Černý Most, IČO 70884501, tel/fax 28191, e-mail reditelna@mskoralekpraha.cz V Praze dne 24.8.2015 Č.j.: 1 /13 /směr./mškor Směrnice k zajištění bezpečnosti

Více

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu v Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Vnitřní předpis Gymnázia, Praha 9, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních Vnitřní předpis

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole i mimo školu

Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole i mimo školu Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole i mimo školu Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků ve školách má výkon dozoru1 nad činností žáků mimořádný

Více

l. 7 Osobní ochranné pracovní prost edky l. 8 První pomoc a ošet ení l. 9 Pou ení žák

l. 7 Osobní ochranné pracovní prost edky l. 8 První pomoc a ošet ení l. 9 Pou ení žák Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana V Praze dne 22. prosince 2005 Č.j.: 37 014/2005-25 METODICKÝ POKYN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,

Více

Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, mládeže a dalších klientů DDM České Budějovice.

Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, mládeže a dalších klientů DDM České Budějovice. Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, mládeže a dalších klientů DDM České Budějovice. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých klientů

Více

1.2. Účast žáka na akci Účast žáka na akci je podmíněna písemným souhlasem zákonných zástupců, včetně souhlasu podle

1.2. Účast žáka na akci Účast žáka na akci je podmíněna písemným souhlasem zákonných zástupců, včetně souhlasu podle Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice J.zn. Ř-2157/2018 Všem zaměstnancům školy Věc: Školní výlety, sportovní kurzy a odborné praxe 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Organizační směrnice ředitele Střední školy stavební Jihlava, Žižkova 20. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků SŠS v Jihlavě

Organizační směrnice ředitele Střední školy stavební Jihlava, Žižkova 20. k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků SŠS v Jihlavě Organizační směrnice ředitele Střední školy stavební Jihlava, Žižkova 20 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků SŠS v Jihlavě Ve smyslu Zákona č.258/2000 Sb., Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BOZ ŽÁKŮ Č.j.: 42 / 2007 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Mgr. Miroslav

Více

Ing. Petr Špirhanzl ředitel odboru 25

Ing. Petr Špirhanzl ředitel odboru 25 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo na základě požadavku ředitelů škol a školských zařízení, kteří po zrušení předešlého metodického pokynu požadovali vytvoření nové úpravy, metodický

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek čj. BOZP-001/09-2009 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole Účinnost od: 1. září 2009 Platnost: na dobu

Více

3.1. Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména

3.1. Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIO PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU 1. Předmět a rozsah

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků SŠNO Bystřice pod Hostýnem Vypracoval: Michal Provazník, OZO v prevenci rizik Schválil: Ing. Bc. Olga Pastyříková ředitelka školy Schváleno dne:

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost a účinnost od 1. 10. 2015 (Schválen školskou radou 24. 9. 2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost a účinnost od 1. 10. 2015 (Schválen školskou radou 24. 9. 2015) Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: 573 380 781,2 e-mail: zsbrat@zsbrat.cz ŠKOLNÍ

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 47. SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Spisový/ skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 16. ledna 2017 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873, ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ÁD

Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873, ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ÁD Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873, 102 00 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ÁD Poadové íslo - íslo jednací: 18 - POR/09/2007 Pedagogická rada projednala dne 19.11.2007 Zpracoval: Schválil:

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských

Více

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice

Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Základní škola a Mateská škola Horní Stropnice Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ÁD I. Práva a povinností žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

Více

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování ze dne 25. února 2005 ve znní vyhl. 107/2008 Sb., s úinností od 1. 4. 2008 ve znní vyhl. 463/2011 Sb., s úinností od 1. 1. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov, PS ŠKOLNÍ ÁD. Mgr. Jana Mišková, editelka školy Schválil: školská rada dne

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov, PS ŠKOLNÍ ÁD. Mgr. Jana Mišková, editelka školy Schválil: školská rada dne ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov, PS 431 14 ŠKOLNÍ ÁD. j. 143/2017 Ve Strupicích dne: 18. 8. 2017 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jana Mišková, editelka školy Mgr. Jana Mišková, editelka

Více

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Vnitřní předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 Č.j.:18/ 2012 DOZOR a DOHLED nad účastníky pravidelných zájmových útvarů DDM, příležitostných akcí, odborných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

RADA M STA. ZÁSADY. 02/2007 pro postup p i pronájmu obecních byt sta Žaclé

RADA M STA. ZÁSADY. 02/2007 pro postup p i pronájmu obecních byt sta Žaclé STO ŽACLÉ RADA MSTA ZÁSADY. 02/2007 pro postup pi pronájmu obecních byt sta Žaclé Vydává: Rada msta Žaclée Projednáno: RM usnesením. 337/13/2007 Zpracoval: Zodpovdný útvar: Eva Marksová, Svtlana ímanová,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

Podmínky zajištění BOZP a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Podmínky zajištění BOZP a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Příloha č.2 Školního řádu Podmínky zajištění BOZP a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Podmínky zajištění BOZP

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VOLEBNÍ ÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/1

VOLEBNÍ ÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/1 VOLEBNÍ ÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD 1/1 OBSAH: l. 1 Rozsah psobnosti 3 Díl I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 l. 2 Školská rada 3 l. 3 lenství ve školské rad 3 l. 4 Volební kurie 4 l. 5 Jmenování 4 l. 6 Den voleb

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více