SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN"

Transkript

1 SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole a školském zaízení školní družin (dále jen škola ). 2. Pedcházení rizikm 2.1. Škola zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávání a výchov (dále jen vzdlávání ), innostech s ním pímo souvisejících a pi poskytování školských služeb.(2) K zabezpeení tohoto úkolu škola pijímá na základ vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s innostmi a prostedím opatení k prevenci rizik.(3). Pi stanovení konkrétních opatení bere v úvahu zejména možné ohrožení žák pi vzdlávání v jednotlivých pedmtech, pi pesunech žák v rámci školního vzdlávání a pi úasti žák školy na rzných akcích poádaných školou. Zárove pihlíží k vku žák, jejich schopnostem, fyzické a duševní vysplosti a zdravotnímu stavu Škola podle vzdlávacího programu a podle školního vzdlávacího programu zpracovaného na základ píslušného rámcového vzdlávacího programu seznamuje žáky s nebezpeím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíových kompetencí vztahujících se k ochran zdraví žák a jejich bezpenosti. Tyto klíové kompetence jsou vytváeny na základ vzdlávacího obsahu - oekávaných výstup a úeln zvoleného uiva. Ve školním vzdlávacím programu je ochrana a bezpenost zdraví souástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví lovka, chápanému jako vyvážený stav tlesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpedmtové téma, jehož souástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana lovka za mimoádných událostí, problematika první pomoci a úraz, prevence sociáln patologických jev, ochrana ped sexuálním zneužíváním atp Školy jsou pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb povinny pihlížet k základním fyziologickým potebám žák a vytváet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev. (4) Rámcové vzdlávací programy stanoví krom konkrétních cíl, formy, délky a povinného obsahu vzdlávání i podmínky bezpenosti a ochrany zdraví.(5) 2.4. Školní ád a vnitní školní družiny ád upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností žák a jejich zákonných zástupc a podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák a jejich ochrany ped sociáln patologickými jevy a ped projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí. Školní ád nebo vnitní ád zveejní editel na pístupném míst ve škole, prokazatelným zpsobem s ním seznámí zamstnance a žáky školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žák. 3. Povinnosti žák 3.1. Žáci jsou povinni na úseku zajištní bezpenosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní a vnitní ád a pedpisy a pokyny školy k ochran zdraví a bezpenosti, s nimiž byli seznámeni, (7) b) plnit pokyny zamstnanc škol vydané v souladu s právními pedpisy a školním nebo vnitním ádem. 4. Zdravotní pedpoklady 4.1. Školy se ídí ustanoveními zvláštních pedpis, jež se týkají zjišování zdravotního stavu žák a jejich zdravotní zpsobilosti pro píslušný obor vzdlání Pro úast na nkterých vzdlávacích innostech školy, napíklad na škole v pírod, sportovních a tlovýchovných akcích, výuce plavání nebo lyžaském výcviku, se vyžaduje zdravotní zpsobilost, (12) kterou posuzuje a posudek vydává praktický léka pro dti a dorost. Praktický léka pro dti a dorost, který dít registruje, v posudku dále uvede, zda se dít podrobilo stanoveným pravidelným okováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemže okování podrobit pro trvalou kontraindikaci Zákonní zástupci nezletilých žák a zletilí žáci jsou povinni informovat školu (13) o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutenostech, které by mohly mít vliv na prbh vzdlávání nebo na úast na akcích podle odstavce 4.2. Tyto informace jsou zákonnými zástupci podávány 1

2 písemnou formou, tídní uitel je založí do katalogového listu žáka a seznámí s tmito skutenostmi další vyuující Zmny zdravotního stavu, ke kterým dojde v prbhu vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a které mohou mít vliv na zapojení žáka do provádných inností, oznamují žáci okamžit píslušnému pedagogickému pracovníkovi. 5. Uvolování žák z vyuování 5.1. editel školy mže ze závažných dvod, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zákonného zástupce zcela nebo zásti z vyuování nkterého pedmtu; žáka se zdravotním postižením mže také uvolnit z provádní uritých inností, popípad rozhodnout, že tento žák nebude v nkterých pedmtech hodnocen. Tato žádost musí být prokazatelná, s podpisem zákonného zástupce a musí obsahovat dvod. Je na rozhodnutí editele školy, zda tento dvod uzná. Konkrétní podmínky, za nichž lze uvolnit z vyuování žáka, stanoví školní ád V pedmtu tlesná výchova editel školy uvolní žáka z vyuování na písemné doporuení registrujícího praktického lékae pro dti a dorost nebo odborného lékae. Žák není z pedmtu, z nhož byl zcela uvolnn, hodnocen. 6. První pomoc a ošetení 6.1. Škola zajistí, aby byly vytvoeny podmínky pro vasné poskytnutí první pomoci (16) a lékaského ošetení pi úrazech a náhlých onemocnních. Odpovídá za vhodné rozmístní lékárniek první pomoci s potebným vybavením (17). Rovnž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni žáci a všichni zamstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních ísel zdravotnických zaízení. O provedených opateních informuje krom pedagogických pracovník a ostatních zamstnanc školy i žáky V pípad úrazu žáka zajistí škola jeho doprovod do zdravotnického zaízení a zpt nebo dom. O události a provedených opateních informuje neprodlen zákonného zástupce žáka. V pípad, že není možno za žádných okolností informovat zákonného zástupce nebo je sice informován, ale je mimo dosah ešení vzniklé situace, vrátí se žák s doprovodem do školy a zde editel školy rozhodne o dalším postupu. Doprovodem mže být pouze zletilá osoba, osoba pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovn právním vztahu ke škole Opatení k zajištní první pomoci provede škola i pi školních akcích konaných mimo školu Rozsah vybavení prostedky pro poskytnutí první pomoci pi zotavovací akci stanovuje zvláštní právní pedpis. (18 píloha. 4 dané vyhlášky) 7. Pouení žák 7.1. Škola zajistí, aby žáci byli poueni o možném ohrožení zdraví a bezpenosti pi všech innostech, jichž se úastní pi vzdlávání nebo v pímé souvislosti s ním. Žáky zárove seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák (19) a se zásadami bezpeného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opateními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a pi innostech mimo školu (napíklad nebezpeí od neznámých lidí, nebezpeí násilí a šikany (20), nálezy nebezpených pedmt apod.). Dále žáky seznámí s ustanoveními pedpis a pokyn k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, pokud se vztahují na píslušnou innost, akci nebo pracovišt a prbžn také s ustanoveními školního ádu, vnitního ádu, ád odborných pracoven, tlocvien a hiš a jiných pracoviš a s dalšími opateními školy, jež mohou mít bezpenostn preventivní význam. Toto seznámení provedou tídní uitelé v první úvodní vyuovací hodin, která je zaznamenána v tídní knize. Dále se toto pouení provádí v každé první hodin pedmtu s možným rizikem (fyzika,chemie, tlesná výchova, pstitelské práce, práce na PC atd.), ped akcemi konanými školou (výlety, kurzy, exkurze) a ped prázdninami ( hlavní, velikononí, jarní, vánoní atd.) Dokladem o provedeném pouení je záznam pouení v tídní knize, pílohou je osnova pouení. Osnovu pouení schvaluje editel školy. Pokud to stanoví pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví, nebo je-li to odvodnno rizikem innosti, budou znalosti žák oveny písemným testem. I o tomto rozhoduje editel školy Žáky, kteí nebyli v dob pouení pítomni, pouí v nejbližším vhodném termínu tídní uitel. O tomto bude proveden zápis ve tídní knize se jménem žáka a datem pouení. 2

3 8. Dozor nad žáky 8.1. Škola je povinna vykonávat podle zvláštních pedpis nad nezletilými žáky náležitý dohled (21). Krom bezpenostních hledisek zajišují pedagogití pracovníci pi dohledu nad žáky také výchovné psobení (dále jen dozor ), (22) a to v zájmu pedcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostedí. O zajištní náležitého dozoru rozhoduje editel školy. (23). Vychází z konkrétních podmínek a pihlíží zejména k vykonávané innosti, vku žák a jejich rozumovému rozvoji (vysplosti), dopravním a jiným rizikm. editel školy poví dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad žáky a vyvsí ho na takovém míst, aby bylo možno pi kontrolní innosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dozor koná Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole ped vyuováním, po vyuování, o pestávkách mezi dvma vyuovacími hodinami, pi pechodu žák z jedné budovy školy do druhé budovy školy v rámci výuky, školní družiny apod. Pi zajišování dozoru nad žáky se postupuje podle rozvrhu dozor. O pestávce mezi dopoledním a odpoledním vyuováním mohou žáci pobývat pouze ve školní knihovn, kde je nad mini zajištn dozor. Jestliže editel školy povolí žákm pobyt ve škole ped vyuováním, mezi dopoledním a odpoledním vyuováním nebo po vyuování, zabezpeí jejich dozor. Dozor ve škole zaíná 25 minut ped zaátkem dopoledního a 15 minut ped zaátkem odpoledního vyuování a koní odchodem žák ze školy po skoneném vyuování Zajištní dozoru nad žáky strávníky v zaízení školního stravování písluší té právnické osob, která vykonává innost zaízení školního stravování. Zpsob, jakým tento dohled bude zajištn, je na rozhodnutí editele tohoto zaízení školního stravování. Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní školní jídelnu, písluší dozor nad žáky Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Integrované stední škole Moravská Tebová Pi akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždní žák není škola, zaíná dozor 15 minut ped dobou shromáždní na ureném míst. Urené místo je uvedeno v organizaních opateních akce, kterou schvaluje editel školy na návrh vedoucího akce. Místo shromáždní zaátku akce nemusí být totožné s místem ukonení akce. Ob místa musí být stanovena v technicko-organizaním zabezpeení (plán akce). Po skonení akce dozor koní na pedem ureném míst a v pedem stanoveném ase. Místo a as shromáždní žák a skonení akce oznámí škola nejmén jeden den ped konáním akce zákonným zástupcm žák. Pokud cestou z akce chtjí žáci vystoupit nap. z autobusu díve, a to v míst bydlišt, je toto možné pouze v pípad pedchozího souhlasu zákonného zástupce. Tento souhlas musí mít písemnou formu Podle rozhodnutí editele školy mohou dozor konat vedle pedagogických pracovník i jiné osoby, které jsou zletilé, pln zpsobilé k právním úkonm a jsou v pracovnprávním vztahu ke škole. Tyto osoby musí být ádn poueny o povinnostech dozoru a editel školy o tomto pouení provede písemný záznam, který osoba povená dozorem podepíše. Jedná se pedevším o pípady, kdy rodie chtjí dobrovoln vypomáhat pi akcích konaných školou (lyžaské kurzy, výlety atd.). Jejich úast je podmínna výpisem z trestního rejstíku, vstupní lékaskou prohlídkou a pracovn právním vztahem (dohoda o pracovní innosti, dohoda o provedení práce) Pedagogití pracovníci vykonávají podle pokyn editele dozor i mimo školu, nap. pi pi kurzech, exkurzích, výletech a jiných innostech vyplývajících ze školních vzdlávacích program, pi úasti na soutžích, pehlídkách, popípad pi jejich píprav a na jiných akcích organizovaných školou Pi akcích konaných mimo školu, kdy jsou jejich úastníci ubytováni v objektech jiných osob, dodržují žáci pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví a pedpisy o požární ochran platné v tchto objektech. Žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu noního klidu. Za seznámení žák s tmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím urený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o zpsobu provádní dohledu v dob noního klidu Krom ustanovení uvedených v tomto metodickém pokynu, jež mohou souviset s výkonem dozoru, existují ješt další zvláštní ustanovení v právních pedpisech nebo ve vzdlávacích programech: napíklad ustanovení o dlení tíd na skupiny, nebo jiná ustanovení o pomru mezi potem žák a potem dozírajících osob, pípadn ustanovení podrobnji urující zpsob výkonu dozoru (24). 9. Zvláštní pravidla pi nkterých innostech 9.1..Krom obecných zásad úrazové prevence jsou pi nkterých innostech dodržována další zvláštní pravidla. Je tomu tak zejména pi výuce nkterých odborných pedmt se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví a života, pi výuce tlesné výchovy, koupání, výuce plavání, lyžaském výcviku, sportovních a turistických akcích. Ve všech 3

4 takových pípadech klade škola zvýšený draz na dodržování pokyn, právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví, pokyn a zásad úrazové prevence pedagogickými pracovníky i žáky. Dsledn je vyžadováno ukáznné chování žák. Žák musí mít k dispozici svj prkaz zdravotní pojišovny nebo jeho kopii Pi pohybových a sportovních innostech (míové hry apod.) se úastníci ídí ustanoveními o bezpenosti obsaženými v pravidlech pro píslušnou pohybovou innost, danou vkovou skupinu a jejich modifikaci pro dané prostorové podmínky školy a ustanoveními soutžních ád daných sport Pi sportovních a jiných innostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci ídí pokyny vyuujícího. Vyuující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpeení proti možnosti zranní a zachycení ozdobných a jiných pro innost nevhodných a nebezpených pedmt úastnil píslušné innosti. Tmito ozdobnými, pro innost nevhodnými a nebezpenými pedmty jsou napíklad náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky aj. Žáci tyto pedmty odkládají na urená místa, zpsob zajištní pedmt stanoví editel ve školním ádu. Zabezpeením se rozumí zajištní proti pípadnému zranní spolužák nebo i vlastní zranní u pedmt, které nelze sejmout nebo odložit. Tyto ozdobné pedmty musí být nap. pelepeny páskou tak, aby nemohlo dojít k zaháknutí nebo vytržení Žáci používají pracovní odv nebo cviební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané innosti a podle pokyn uitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cviební úbor, pracovní odv a obuv v ádném a použitelném stavu. Pokud tomu tak není, žák nesmí píslušnou innost vykonávat. 10. Tlesná výchova Pi výuce tlesné výchovy dodržuje škola platné vzdlávací programy nebo rámcové vzdlávací programy a didaktické zásady. Bezpenost žák pi tlesné výchov zajišuje pedagogický pracovník po celou dobu vyuování. Ve výjimených pípadech pedagogický pracovník výuku doasn peruší a zajistí dozor zletilou osobou, která je pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole. Vydává jasné, pesné a žákm srozumitelné povely a pokyny, kontroluje bezpenost a funknost tlocviného náadí a náiní ped zahájením výuky. Pihlíží zejména k fyzické vysplosti žák, k jejich vku a pedchozím zkušenostem. Pi pohybových innostech v pírodních podmínkách je teba volit terén a pekážky úmrné vku, klimatickým podmínkám, rozumovému a fyzickému vývoji s pihlédnutím ke kvalit výzbroje a výstroje žák. K zaazení sportovních odvtví, které nejsou podrobn rozvedeny ve školských vzdlávacích programech, musí mít pedagogický pracovník povolení editele školy a dodržovat bezpenostní pravidla i metodické postupy pro danou vkovou kategorii platné v oblasti školního nebo svazového sportu. 11. Výuka plavání Výuka plavání se uskuteuje v zaízeních k tomu urených. editel školy musí ovit dodržování hygienických podmínek ze strany zaízení ureného pro výuku plavání, odbornou úrove poskytované výuky, podmínky pro zajištní bezpenosti a ochrany žák. Pi plavecké výuce se tída dlí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyuující. Nejvyšší poet žák-plavc ve skupin je 15, žák-neplavc 10. Pedagogický pracovník má pehled o celém prostoru výuky a všech žácích, kteí se výuky úastní. Pedagogický pracovník pravideln provádí v prbhu výuky pekontrolování potu žák. Totéž se provádí pi jejím zakonení Vyuující pedagogický pracovník vnuje zvláštní péi neplavcm. Jejich výcvik se provádí podle možnosti oddlen v bazénu s odpovídající hloubkou vody Pokud v celém prbhu výuky nemže být zachován náležitý pehled o všech jeho žácích (úastnících), pedagogický pracovník plaveckou výuku peruší. 12. Lyžaský výcvik Lyžaský výcvik je veden pedagogickými pracovníky, kteí odpovídají za innost instruktor. Jejich kvalifikaci si oví editel školy. Práci instruktor ídí vedoucí kurzu urený editelem školy, který též schvaluje plán výcviku. Instruktory lyžování mohou být i pedagogití pracovníci. Vedoucí kurzu ped odjezdem na lyžaský výcvik upozorní na nutnost seízení bezpenostního vázání lyží. Žáci prokáží seízení bezpenostního vázání lyží potvrzením servisu, pop. estným prohlášením zákonných zástupc Za ádnou organizaní pípravu kurzu odpovídá jeho vedoucí. Zajišuje vhodný objekt, dopravu, pouení žák o pedpisech a pokynech k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák. Pi realizaci kurzu ídí innost jednotlivých pracovník, dbá na dodržování stanoveného programu praktické i teoretické ásti kurzu. 4

5 12.3. Zákonní zástupci nezletilého žáka pedloží ped odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý a ve stavu schopném absolvovat lyžaský výcvik Ped odjezdem na kurz vedoucí kurzu sjedná pojistnou smlouvu s pojišovnou. (Jednorázové úrazové pipojištní žák, pojištní z odpovdnosti za škodu vzniklou pi výkonu povolání.) Úastníci kurzu jsou povinni dodržovat pedpisy a pokyny vedoucí k zajištní bezpenosti a ochran zdraví, vetn pravidel bezpeného pohybu na sjezdových a bžeckých tratích. U žák se pi lyžaském výcviku na základ zhodnocení rizik doporuuje používání lyžaských ochranných pileb Žáci jsou rozdleni do družstev podle své výkonnosti a zdravotního stavu. Pi rozazení do družstev se nevyžaduje od úplných zaáteník pedvedení výkonu, který by byl nad jejich síly, ale zaadí se pímo do družstva. Tato hlediska jsou dodržována i v prbhu výcviku, pi výbru místa výcviku, zvlášt též na sjezdových tratích a za ztížených podmínek, na zledovatlém povrchu, za snížené viditelnosti a podobn. Družstvo má nejvýše 15 len, u žák se zdravotním postižením se poet snižuje vzhledem k charakteru postižení žák a dalším okolnostem. (31) Péi o zdraví úastník je povinen zajistit vedoucí kurzu nebo instruktor, který má pro tuto práci potebné pedpoklady, znalosti a pípadn i kvalifikaci. Úastní-li se kurzu více než 30 žák do 15 let, je potebné ustanovit zdravotníka; podrobnosti upravuje zvláštní pedpis.(32) Ve výše uvedeném pípad se jedná o tzv. zotavovací akci, která musí být delší než 5 dn, úastnit se musí 30 a více žák mladších 15 let. Pokud jedna z tchto podmínek neplatí, nejedná se o zotavovací akci, a tudíž není nezbytná úast zdravotníka. Jedná se o kurz Zpravidla tetí den lyžaského kurzu bude z hlediska zdravotního zaazen odpoinkový plden (33) s aktivním programem a bez lyžaského nebo snowboardového výcviku Lanovky a vleky se používají jen pro organizovaný výcvik po ádném pouení o všech pravidlech a bezpenostních pedpisech o jízd na vlecích a lanovkách. Pípadná upozornní na život ohrožující technický stav vleku nahlásí vedoucí majiteli, popípad inspeknímu orgánu, kterým je Drážní inspekce. Bhem pobytu na horách je nutné dodržovat pokyny Horské služby a respektovat výstražné znaky. Za nepíznivých podmínek (hustá mlha, snhová boue, teplota pod mínus 12 oc apod.) se výcvik a horské výlety omezují, popípad nekonají Výcvik se provádí v terénu, který odpovídá lyžaské vysplosti len družstva. Zvýšená pozornost se vnuje výbru terénu pro zaínající lyžae, zvlášt s bezpeným dojezdem Pi výletu (na bžkách) jedou žáci ve skupin v pravidelných odstupech, které se pi snížené viditelnosti zkracují až na dotek. Skupina se ídí pokyny vedoucího pesunu (uruje vedoucí kurzu), který jede v ele. V závru jede vždy zkušený lyža. V prbhu akce se pravideln provádí pekontrolování potu úastník. Totéž se provádí pi jejím zakonení. O trase a asovém plánu výletu musí být informován vedoucí kurzu a odpovdný zástupce ubytovacího zaízení Uvedené zásady se dodržují pimen i pi lyžaském výcviku konaném v hodinách tlesné výchovy v míst nebo blízkosti školy Do programu lyžaského kurzu je možno zaadit i výcvik na snowboardu, pokud jsou zárove dodržována pravidla k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi jízd na snowboardu. Pi organizaci výcviku je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke kolizi mezi úastníky obou výcvik. Tento výcvik lze zaadit pouze v pípad, že instruktor se zúastnil odpovídajícího školení. 13. Sportovn turistické kurzy Ped zahájením kurzu jsou úastníci poueni školou o vhodné výstroji. Pi nástupu na kurz je provedena ureným pedagogickým pracovníkem její kontrola. Za vhodnou výstroj se považuje ta, která odpovídá charakteru innosti na kurzu výletu. Speciální ásti odv budou pedem dány na vdomí písemnou formou zákonným zástupcm. Bez potebného vybavení nemohou být žáci do kurzu pijati. Zákonní zástupci žáka pedloží ped odjezdem prohlášení o tom, že je žák zdravý. Rovnž je možno ped zahájením kurzu sjednat pojistnou smlouvu s pojišovnou. (Jednorázové úrazové pipojištní žák, pojištní pedagogických pracovník z 5

6 odpovdnosti za škodu vzniklou pi výkonu povolání.) O tomto pipojištní rozhoduje vedoucí akce spolu s editelem školy podle náronosti innosti Kurzy vedou pedagogití pracovníci, kteí odpovídají za innost instruktor. Jejich innost ídí a kontroluje vedoucí kurzu. Zárove kontrolují dodržování pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví. Žáci se dlí do družstev podle výkonnosti. Družstvo má nejvíce 15 žák, pokud není zvláštními pedpisy a tímto pokynem stanoven pro nkteré innosti poet nižší. Každé družstvo má svého pedagogického pracovníka. Kurzy s potem do 30 žák musí doprovázet ti zletilé osoby, které jsou pln zpsobilé k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln dv osoby musí být pedagogickým pracovníkem Pedagogití pracovníci a instruktoi jsou povinni dbát na úrove pohybové vysplosti, pedchozí výcvik, výkonnost a zdravotní stav žák. Bhem kurzu (výletu) pihlížejí k aktuálnímu poasí, zaazují vas a v pimené míe pestávky pro odpoinek. O trase a asovém plánu kurzu (výletu) musí být informován vedoucí kurzu, popípad odpovdný zástupce ubytovacího zaízení Ped zahájením cyklistického kurzu oví vedoucí kurzu povinné vybavení, technický stav jízdních kol (vetn povinnosti mít ochrannou pilbu) a znalosti žák o pravidlech silniního provozu, (35) bez jejichž znalosti se žáci nemohou kurzu zúastnit. V silniním provozu má družstvo maximáln 10 cyklist, za které odpovídá vedoucí družstva. Trasu pesunu volí vedoucí kurzu s ohledem na výkonnost a zdravotní stav žák, na stav a frekvenci dopravy na komunikaci atd. Pi pesunech v rámci cyklistického kurzu za dopravního provozu musí být na zaátku a na konci skupiny zletilá osoba, která je pln zpsobilá k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Stejné podmínky platí i tehdy, pokud se jedná o školní výlet, pi nmž se úastníci dopravují na jízdních kolech Ped zahájením kurzu vodní turistiky zjistí vedoucí kurzu v bazénu stupe plavecké vysplosti žák. Stupe plavecké vysplosti se zjišuje ve stejném roce, kdy se koná kurz vodní turistiky. Pokud tuto innosti bude zajišovat komerní firma, musí pedložit osvdení o kvalifikaci svých instruktor, musí být podepsána smlouva s tímto poskytovatelem a tato firma musí pedložit smluvn vyhodnocení rizik na innost. Neplavci budou pi sjíždní více pod dozorem a blíže k instruktorm. Vedoucí kurzu odpovídá za zhodnocení stavu sjízdnosti trasy. Pedagogický pracovník odpovídá nejvýše za pt kanoí (kajak) nebo za dv pramice (rafty). Pi obtížnjších podmínkách vedoucí kurzu poet lodí na jednoho pedagoga sníží. Žáci jsou vybaveni pi jízd plovací vestou, pi jízd na divoké vod nebo obtížn sjízdných propustech plovací vestou a pilbou. Pokud se v prbhu jízdy na divoké vod podmínky zhorší nebo se zvýší riziko, vedoucí kurzu jízdu peruší nebo sjíždní ukoní. Stejné podmínky platí i pro školní výlet, jehož souástí je jízda na kanoích, kajacích, raftech Pi horské turistice je pedagogický pracovník povinen seznámit žáky s možným nebezpeím hrozícím v horách. Pi horských túrách se musí dsledn respektovat momentální zdravotní stav žák, aktuální podmínky (zejména povtrnostní), znaení a pokyny Horské služby. Ped zaátkem túry pedagogický pracovník informuje vedoucího kurzu a odpovdného zástupce ubytovacího zaízení o smru, cíli túry a o pedpokládaném ase návratu. Pedagogický pracovník hlásí tmto osobám, pokud to situace umožuje, eventuální zdržení. Na horskou túru doprovázejí družstvo nebo skupinu žák vždy nejmén dv zletilé osoby, které jsou pln zpsobilé k právním úkonm a v pracovnprávním vztahu ke škole, piemž minimáln jedna osoba musí být pedagogickým pracovníkem. Stejné podmínky platí i pro školní výlet, jehož souástí je horská turistika Horolezecký výcvik, vetn základního kurzu, vede pedagogický pracovník, který odpovídá za innost instruktora - lena eského horolezeckého svazu pi dodržení všech pravidel k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví stanovených horolezeckým svazem. Není možné tzv. volné lezení. Pedagogický pracovník oví, zda používaná lana mají platný atest a majitel odpovídá za druh a použití lan. 14. Koupání Koupání se uskuteuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.(36) Pedagogický pracovník, který umí plavat a má zkušenosti, osobn pedem oví bezpenost místa pro koupání, pesn vymezí prostor, kde se žáci mohou pohybovat (plavat) a uiní taková opatení, aby ml pehled o potu koupajících se žák ve skupin. Skupina na jednoho pedagogického pracovníka je maximáln 10 žák. Po skonení koupání skupiny žák a v jeho prbhu pedagogický pracovník kontroluje poet žák. Žáci se nemohou koupat v proudící vod, pokud tato není jednoznan bezpená (potok s hloubkou po kolena). 6

7 15. Bruslení Pi bruslení organizovaném školou odpovídá za bezpenost žák uitel tlesné výchovy nebo dohled konající pedagog, který posoudí kvalitu plochy a pípadn i mantinel. Na neznámých ledových plochách je bruslení zakázáno Žáci bruslící na kolekových bruslích musejí používají ochranné prostedky zmírující následky pád (na kolena, na lokty, rukavice, pilbu). Stejná opatení se vztahují i na používání skateboard. 16. Bezpenost žák pi soutžích a pehlídkách Vysílající školy zajišují bezpenost a ochranu zdraví žák po dobu dopravy na soutže a ze soutží, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. Pokud se škola dohodne se zákonným zástupcem písemn na tom, že akce bude zahájena až namíst konání, zodpovídá za dopravu namísto a zpt zákonný zástupce. Jinak nese odpovdnost škola. V prbhu soutže zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák organizátor.(38) Organizátor ale zodpovídá za žáky jen v míst a prostoru konání soutže. Pokud žáci opustí místo konání, odpovdnost pebírá doprovázející pedagogický pracovník Po dobu vlastní soutže pebírá náležitý dohled nad žáky organizátor soutže. Vyhlašuje poátek a konec soutže nebo pehlídky a zajišuje podmínky pro bezpenou úast žák poskytnutím pípadných ochranných prostedk, náležitým vybavením laboratoí, jiných soutžních míst a souasn pihlédne k vku, fyzickému a rozumovému rozvoji žák. V prbhu akce musí být pedagogický pracovník trvale pítomen a musí mít pehled, kde se žáci pohybují, aby mohl pípadn pevzít žáky, kteí již ukonili svoji innost nebo ze zdravotních dvod museli perušit úast na soutži U sportovních soutží, umleckých soutží a dalších soutží, kde to charakter soutže vyžaduje a je to dáno organizaním ádem, zajišuje bezpenost a ochranu zdraví žák vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 17. Zahraniní výjezdy Školy odpovídají za bezpenost a ochranu zdraví žák pi zahraniních výjezdech, které organizují v rámci vzdlávání nebo s ním pímo souvisejících innostech. O konkrétních opateních a pouení žák, pípadn jejich zákonných zástupc, se poizuje ped uskutenním výjezdu záznam o pouení podepsaný jeho úastníky. Pimen se použijí ustanovení l. 12 a 13. Slovo pimen je chápáno tak, že se pi použití ochranných prostedk ídí pednostn zákonnými ustanoveními píslušného státu. Mezi úastníky výjezdu do zahranií zaadí škola pouze ty žáky, kteí pedloží písemný souhlas zákonného zástupce žáka a mají uzavené pojištní odpovdnosti za škodu platné na území píslušného státu a pojištní léebných výloh v zahranií nebo v pípad výjezdu do lenského státu Evropské unie mají Evropský prkaz zdravotního pojištní nebo potvrzení tento prkaz nahrazující. (39) Za školní akci se považuje i to, když pedagogický pracovník o prázdninách cestuje s žáky do zahranií a jsou mu školou poskytnuty cestovní náhrady. 18. Úrazy žák Úrazem žák je úraz, který se stal žákm pi vzdlávání nebo s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žák na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, pi koupání, pi výuce plavání a lyžaském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraniních výletech, pi úasti na soutžích a pehlídkách Úrazem žák není úraz, který se žákm stane na cest do školy a zpt, nebo na cest na místo nebo cestou zpt, jež bylo ureno jako shromaždišt mimo prostory školy pi akcích konaných mimo školu. Prostorem školy je myšleno území, které má škola v užívání od zizovatele ( o který se stará). 19. Evidence úraz žák Vedoucí zamstnanec školy, jemuž byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivn zjištny a pípadn odstranny píiny úrazu. (40) 20. Statistické zjiš ování školní úrazovosti Statistické zjišování školní úrazovosti se provádí podle zvláštních pedpis. (41) 21. Odpovdnost za škodu pi úrazech žák Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními pedpisy (42) žákm za škodu, která jim vznikla v dsledku úrazu. Zpsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka. 7

8 22. Sledování úrazovosti žák Informace získané pi prošetování jednotlivých úraz žák, pi sledování celkové školní úrazovosti a rozbor jejich píin využívají školy, organizace a orgány, v jejichž psobnosti je problematika bezpenosti a ochrany zdraví žák, k prohloubení preventivní innosti, a to v anonymizované podob. Rozbor školní úrazovosti se provádí za školní rok. O tomto musí být proveden záznam a prokazateln s ním musí být seznámeni zamstnanci školy (na provozní porad). Uvádí se pouze poty a místa úraz, popípad innosti, pi kterých úrazy vznikly. 23. Kontrolní innost Dodržování podmínek pro bezpenost a ochranu zdraví žák kontrolují prbžn vedoucí zamstnanci školy v rámci své psobnosti a plnní úkol v oblasti prevence rizik Pedagogití pracovníci kontrolují a vyžadují dodržování pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák, jakož i dodržování pokyn žáky Do programu provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi innostech organizovaných kolou nejmén jednou ron (43) zahrnují školy také kontrolu tlocvien a tlocviného náadí a náiní, školních hiš, školních pozemk i dalších pracoviš školy užívaných žáky, vetn jejich vybavení. Pokud se na n a na jejich vybavení vztahují zvláštní pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, napíklad o elektrických, plynových, zdvihacích a tlakových zaízení, provádjí se na nich prostednictvím osob se zvláštní odbornou zpsobilostí odborné kontroly a revize ve lhtách stanovených tmito pedpisy. U tlocviného náadí a ostatního náiní se krom jeho bžných kontrol v hodinách tlesné výchovy a v rámci provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci provádjí i odborné technické kontroly nejmén jednou za rok, pokud nestanovil výrobce lhtu kratší. Souástí provrek bezpenosti a ochrany zdraví pi innostech organizovaných školou je rovnž kontrola vybavení školy prostedky pro poskytnutí první pomoci, a to jak z hlediska obsahu, tak i lht jejich použitelnosti. 24. Právo kontroly Kontrolu dodržování podmínek pro bezpenost a ochranu zdraví žák pi vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech a pi poskytování školských služeb provádí eská školní inspekce (44), orgány ochrany veejného zdraví, popípad orgány inspekce práce podle zvláštních právních pedpis. Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Tato smrnice nabývá úinnosti

9 Píloha. 1 Odkazy na pedpisy vztahující se k BOZ 1 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný obanským zákoníkem a zákonem. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním ádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v tchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 2 ) 29 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání a o zmn nkterých zákon (školský zákon). 3 ) 132 a 132a zákona. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. 4 ) Blíže k prevenci sociáln patologických jev vyhláška. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaízeních. 5 ) 4 a 5 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 6 ) 30 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 7 ) 22 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 8 ) 165 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), 65 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9 ) 65 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 10 ) 149, 150, 153 a 167 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci, ve znní pozdjších pedpis. 11 ) Vyhláška. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovišt, které jsou zakázány thotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého msíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimen tyto práce konat z dvodu pípravy na povolaní, 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 12 ) 9 a 10 zákona. 258/2000 Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis. 13 ) 22 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 14 ) 66 odst. 6 a 97 odst. 7 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 15 ) 132 odst. 1, 2 a 133a zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních prostedk, naízení vlády. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostedky. 16 ) 133 odst. 1 písm. h) zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 17 ) 134 písm. f) zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 18 ) Vyhláška. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dti, ve znní pozdjších pedpis. 19 ) Pimen se užije 273 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 20 ) Metodický pokyn MŠMT k prevenci a ešení šikanování mezi žáky škol a školských zaízení.j.: / ) 415, 422 zákona. 40/1964 Sb., Obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 22 ) Pokud jde o pojem dohled (užívaný obanským zákoníkem a zákonem. 561/2004 Sb.) a pojem dozor (užívaný pracovním ádem), je nutné uvést, že pojem dohled je obecným zákonným pojmem, zatímco pojem dozor je pojmem užívaným pouze v oblasti školství. Z hlediska praktického i právního však v tchto pojmech není žádný rozdíl (Viz právní výklady MŠMT). 23 ) 164 odst. 1 písm. h) zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 24) Napíklad vyhláška. 48/2005 Sb., o základním vzdlávání a nkterých náležitostech plnní povinné školní docházky, vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání, vyhláška. 13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, vyhláška. 73/2005 Sb., o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami a dtí, žák a student mimoádn nadaných. 25) 133a, 134 a 134a zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 26) 134 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), naízení vlády 178/2001 Sb. a naízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí. 27) 273 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 28) 6 vyhlášky. 13/2005 Sb., naízení vlády. 689/2004 Sb., o soustav obor vzdlání v základním, stedním a vyšším odborném vzdlávání. 29) 12 vyhlášky. 13/2005 Sb. 31 ) 11 vyhlášky. 73/2005 Sb., vyhláška. 48/2005 Sb. 32 ) 11 zákona. 258/2000 Sb. 33 ) 8 odst. 2 vyhlášky. 106/2001 Sb. 35 ) Zákon. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 36 ) 6 zákona. 258/2000 Sb., vyhláška. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupališt, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 38) Vyhláška MŠMT. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutží a pehlídek v zájmovém vzdlávání. 42 ) 190 a násl., 206 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce), 27 naízení vlády. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis, 420, 422 zákona. 40/1964 Sb., (obanský zákoník). 43) 136a odst. 4 zákona. 65/1965 Sb., (zákoník práce). 44) 174 zákona. 561/2004 Sb., (školský zákon). 9

10 10

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 POKYN K ZAJIŠTĚNÍ BOZ 1. Předmět a rozsah úpravy Tento pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole a školském zařízení.

Více

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů

Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ. Povinnosti studentů Příloha školního řádu č. 2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ STUDENTŮ Povinnosti studentů Studenti jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména a) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Vnitřní předpis organizace závazný pro všechny zaměstnance č.j. GZAB/0681/2012 Předpis ze dne 22.8.2012 Účinnost od 1.9.2012 Platnost

Více

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina

Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina Vnitřní předpis zaměstnavatele Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 IČ: 70844194, příspěvková organizace Zřizovatel: Kraj Vysočina SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Označení:

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice V Ostravě dne 28. 08. 2012 Č.j.: Vyřizuje: Mgr. Ctirad Skopal Metodický pokyn ředitele školy

Více

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování

Povinnosti žák Omezení pro innost žák Zdravotní p edpoklady Uvol ování žák z vyu ování Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy V Praze 22.12.2005 čj. 37014/2005-25

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Vnitřní předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 Č.j.:18/ 2012 DOZOR a DOHLED nad účastníky pravidelných zájmových útvarů DDM, příležitostných akcí, odborných

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v LŠ Delfínek Originál: Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Evč.: LV/HRS/S/1.3 Verze: 1 Počet stran: 20 Strana: 2 SCHVALOVACÍ

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a

Školní řád mateřské školy Praskačka a Škola. Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od:1.9.2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice I.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole

Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Příloha č. 3 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ve škole Úvodní ustanovení Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání ţáků ve škole má výkon dozoru 1 nad činností ţáků

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více