Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena školskou radou dne:

2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r Vydáno dne: Zpracoval: ředitel školy Mgr. Jan Javorský Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná byla zpracována podle odst. 3, 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obsah 1. Charakteristika školy 3 2. Činnost školské rady 4 3. Učební plány, zařazení do sítě 5 4. Personální zabezpečení školy - údaje o pracovnících školy 5 5. Zápis žáků k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přijímací řízení k dalšímu stupni vzdělávání 6 6. Výsledky vzdělávání žáků 7 7. Výsledky ČŠI a dalších kontrol 8 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8 9. Údaje o DVPP + celoživotní vzdělávání Údaje o aktivitách školy Údaje o hospodaření školy Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů + projekty financované z jiných zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, zřizovatelem Závěr Přílohy 13 2

3 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Deštná, okres Jindřichův Hradec, nám. Míru 44, , Deštná. Zřizovatelem školy je Město Deštná. Základní škola a Mateřská škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. ZŠ Deštná byla zařazena do sítě škol dne rozhodnutím MŠMT, pod č.j / S účinností od 1. listopadu 2005 byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j / změněn název školy z původního názvu Základní škola Deštná na Základní škola a Mateřská škola Deštná. Vedení školy: V posledních letech došlo ke dvěma změnám na pozici ředitele školy. Mgr. Jaroslav Říha opustil funkci ke dni a od byl jmenován do funkce ředitele ZŠ a MŠ Deštná pan Mgr. Lubomír Pospíchal. Ten z funkce i ze školy odešel k Od nově na pozici ředitele školy působí Mgr. Jan Javorský. Ostatní pozice ve vedení školy zůstaly beze změn. Zástupce ředitele školy: Mgr. František Poslušný, vedoucí učitelka MŠ: Jana Malechová, vedoucí školní jídelny: Lenka Bobáková. Zřizovatel Město Deštná Adresa náměstí Míru 65, Deštná Název ZŠ a MŠ Základní škola a Mateřská škola Deštná Sídlo školy náměstí Míru 44, Deštná Webové stránky ová adresa Právní forma Příspěvková organizace IČ Součásti školy Hlavní činnost Doplňková činnost Předmět podnikání Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu a) pronájem ubytovacích prostor b) hostinská činnost Hostinská činnost 3

4 2. Činnost školské rady Školská rada při ZŠ a MŠ Deštná byla zřízena s účinností od usnesením zastupitelstva obce ze dne Školská rada má 6 členů (třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu zákonní zástupci žáků, třetinu pedagogičtí pracovníci) s funkčním obdobím na 3 roky. Práce probíhá podle jednacího řádu. Ve školním roce 2014/2015 se uskuteční nové řádné volby do školské rady. V letošním školním roce 2013/2014 byli do školské rady zvoleni dva noví členové: z řad pedagogů Mgr. F. Poslušný (náhradní volby) a z řad rodičů pan L. Mareš (náhradník). Školská rada na svých schůzích: Projednala: návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Deštná plán práce školy Minimálně preventivní program, Krizový plán Vyjádřila se: k ŠVP - k jeho změnám k výjimce z počtu žáků na školní rok 2013/2014 Schválila: Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ školní řád pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků koncepční závěry rozvoje školy Byla seznámena: s metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování s metodami práce s dětmi se SVP s přípravou zápisu do I. třídy s přijímacím řízením na střední školy Školská rada spolupracuje s vedením školy, se zřizovatelem a výborem SRPDŠ (Velikonoční zábava). 4

5 3) Učební plány - zařazení do sítě škol Ve školním roce 2013/2014 byla v ZŠ a MŠ Deštná realizována výuka podle ŠVP. Ve školním roce 2013/2014 nebyl otevřen 7. průběhový ročník. Na škole se vyučoval jeden hlavní cizí jazyk (angličtina) a od 8. ročníku také druhý cizí jazyk (němčina). Dále byly zařazeny i volitelné předměty. Individuálně bylo na škole pracováno s integrovanými žáky. Uskutečnil se plavecký výcvik pro ročník za účasti vybraných dětí MŠ. Učební plány I. a II. stupně pro školní rok viz. příloha č.1. 4) Personální zabezpečení školy - údaje o pracovnících školy Na prvním stupni působili celkem 4 učitelé, na druhém stupni 5 učitelů, dva pedagogové ve vedení školy a 1 vychovatelka školní družiny. Přepočtený a fyzický počet pracovníků ZŠ, MŠ a ŠJ Počet: přepočtený fyzický na MD ZŠ - pedagogičtí pracovníci: 11, MŠ - pedagogičtí pracovníci: Ped. pracovníci celkem: 14, ZŠ - nepedagogičtí pracovníci: 2,9 3 0 MŠ - nepedagogičtí pracovníci: ŠJ - nepedagogičtí pracovníci: 3,7 4 0 Neped. pracovníci celkem: 7,6 8 0 Kvalifikovanost pedagogů: 73,3 % kvalifikovaných 26,7 % nekvalifikovaných. Další údaje o pracovnících: viz příloha č.2. 5

6 5) Zápis žáků k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přijímací řízení k dalšímu stupni vzdělávání. V září 2013 nebyla otevřena VII. třída. K zápisu žáků k povinné školní docházce do první třídy na školní rok 2014/2015 se dostavilo celkem 22 žáků. Do první třídy ve školním roce 2014/2015 nastoupilo 16 žáků. Bylo uskutečněno 5 odkladů. Jeden žák se odstěhoval. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u Počet odkladů ŠD Očekávaný Očekávaný počet tříd zápisu navržen skutečnost počet dětí V průběhu školního roku 2013/2014 na ZŠ a MŠ přestoupilo 38 žáků. Z toho bylo přijato 36 žáků na individuální vzdělávání. Ze školy v průběhu školního roku 2013/2014 přestoupilo na jinou školu celkem 38 žáků. Z toho 36 žáků bylo v režimu individuálního vzdělávání. 2 žáci přestoupili na jiné školy v rámci řádného denního vzdělávání. Ze školy odešlo na konci školního roku 2013/2014 celkem 11 žáků (z 9.p.r. 8 žáků, z 8. p.r. 1 žák, z 2. p.r. 1 žák). V přijímacím řízení v prvním kole uspěli všichni žáci. V naší škole se nadále projevuje úbytek žáků, následující školní rok 2014/2015 by mělo k zápisu do 1 třídy přijít minimálně 12 žáků, což bude zlepšení oproti jiným rokům. Tab. č.1 Přehled žáků vycházejících ze ZŠ a MŠ Deštná ve školním roce 2013/2014. Seznam vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 Aujezdecká K. Jindřichův Hradec gymnázium Novotná V. Soběslav SOU Peterková P. Jindřichův Hradec gymnázium Šlajchrtová K. Soběslav SOU Drs T. Hluboká nad Vltavou SOŠ Koštial M. Jindřichův Hradec SOŠ Kovanda D. České Budějovice SOŠ Šlajchrt J. Jindřichův Hradec SOU Patkaň D. Jindřichův Hradec SOU Statistický souhrn TYP ŠKOLY HOŠI DÍVKY CELKEM GYMNÁZIUM SOŠ SOU

7 6) Výsledky vzdělávání žáků Přehled výchovných opatření a přehled prospěchu v prvním pololetí a na konci školního roku viz. příloha č. 3. V prvním pololetí školního roku 2013/2014 ze 110 žáků prospělo s vyznamenáním: 66 žáků, prospělo: 38 žáků, neprospělo: 6 žáků. Na konci školního roku z 78 žáků prospělo s vyznamenáním: 38 žáků, prospělo: 39 žáků, neprospěl: 1 žák. Nebyly vykonávány žádné opravné zkoušky. Výchovná opatření byla udělována za více či méně závažná porušení školního řádu, jednalo se např. o neplnění povinností, nekázeň v hodinách a o přestávkách, nevhodné chování ke spolužákům či učitelům, podvody, pokusy o podvod apod. Pochvaly obdrželi žáci většinou za výbornou práci, za mimořádnou aktivitu, za reprezentaci školy, za sběr bylin, za výrazné zlepšení prospěchu či za dobrovolnou občanskou pomoc. Podrobný rozpis prospěchu a chování viz. příloha č. 3. Prospěch a chování - školní rok Prospěch I. pololetí II. pololetí Průměr ZŠ 1,56 1,63 Průměr I.st. 1,37 1,52 Průměr II.st. 1,87 1,83 Celkem žáků Prospěli s vyznam Prospěli Neprospěli 6 1 Nedostatečné 8 4 Chování I. pololetí II. pololetí I.st. II.st. celkem I.st. II.st. celkem Celkem pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ

8 7) Výsledky ČŠI a dalších kontrol Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole žádná kontrola ČŠI ani žádná další kontrola. Zjištěné závady dlouhodobého charakteru jsou řešeny ve spolupráci se zřizovatelem Městem Deštná. Ve školním roce 2013/2014 proběhla namátková kontrola provedená kontrolním výborem města Deštná. 8) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/2014 se práce výchovného poradce zaměřila na tyto oblasti: 1. spolupráce s vedením školy a s třídními učiteli práce s problémovými žáky SPU, kroužek nápravy SPU, konzultace s rodiči, vedení dokumentace problémových žáků 2. spolupráce s PPP v J. Hradci a se SPC v Č. Budějovicích kontroly vyšetření, integrace žáků, spolupráce při tvorbě individuálních plánů 3. účast na zápisu žáků do I. tř. ZŠ a jeho organizace, (návštěva MŠ, příprava tiskopisů, vedení dokumentace) 4. pomoc vycházejícím žákům při volbě povolání (informace o systému G, SOŠ, SOU, vyplňování přihlášek), schůzka s rodiči informace o přijímacím řízení, spolupráce s ÚP v J. Hradci návštěva se žáky IX. třídy 5. účast na poradách pořádaných PPP v Jindřichově Hradci 6. pomoc při řešení kázeňských přestupků žáků, vztahů mezi žáky, Schránka důvěry (bez závažných problémů) 7. zorganizování besedy učitelů s pracovnicí PPP v J. Hradci Mgr. J. Havlíková práce se žáky se SPU 8. podílení se na zajišťování dalších akcí za účasti mateřské školy (např. beseda dětí z MŠ ve školní knihovně, účast výchovného poradce na schůzce s rodiči v MŠ příprava předškoláků) 9. pomoc při zajišťování různých školních akcí, spolupráce s Metodickým sdružením Minimální preventivní program: Pro rok 2013/2014 byl vypracován MPP, který vycházel ze zkušeností, kterých jsme dosáhli v minulých letech. Dobře hodnocenými činnostmi v oblasti prevence byly např. beseda se členy Policie ČR, výukový program Zdravá pětka, beseda s účastníky Expedice Island 2013 a ukázka zásahové techniky HZS JčK ÚO J. Hradec. Součástí MPP byly též kulturní a 8

9 sportovní akce, různé soutěže, exkurze a další aktivity zaměřené na umění aktivního využívání volného času. Oblíbené jsou i zájmové činnosti organizované formou školních kroužků. Kladně lze hodnotit i spolupráci s okolím školy (Policie ČR - besedy, Městský úřad Deštná - setkání důchodců, výstavy let Deštné). V tomto školním roce jsme řešili problém s neomluvenými hodinami spolupráce s Odborem sociálních věcí v Jindřichově Hradci. Během školního roku jsme sledovali vztahy v třídních kolektivech, snažili jsme se vytvářet dobré klima školy i tříd, rozvíjeli jsme pozitivní vztahy mezi dětmi, podporovali jsme spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči. Dbali jsme na rozvoj osobností a sociálního chování žáků. Kroužek nápravy specifických poruch učení Práce v kroužku začala na konci září 2013 a byla ukončena začátkem června Kroužek navštěvovali 2 integrovaní žáci a 6 ostatních žáků (všichni s potvrzenou SPU). Žáci pracovali v malých skupinách, pod vedením asistentky Mgr. H. Böhmové. integrovaní žáci ostatní žáci 1 I. tř. 2 II. tř. 1 IV. tř. 3 III. tř. 1 V. tř. (indikace na SpŠ) 1 IV. tř. Pro integrované žáky byl sestaven individuální vzdělávací plán, se kterým byli seznámeni rodiče žáků a všichni vyučující. Náprava specifických poruch učení byla u žáků prováděna na základě výsledků vyšetření žáků v PPP v J. Hradci, v SPC v Č. Budějovicích a po poradě s rodiči, bylo též přihlédnuto k požadavkům žáků. Při práci v kroužku bylo používáno různých metod a forem práce, byla používána celá řada pomůcek. Na naší škole se setkáváme s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, s ADHD, s LMR, s poruchami koncentrace pozornosti a s poruchami řeči. Kroužek nápravy navštěvovala většina žáků pravidelně, žáci se snažili pracovat co nejlépe, někteří rodiče se o práci svých dětí zajímali a různé problémy se mnou konzultovali. Dané problémy jsem osobně konzultovala s PhDr. D. Šrámkovou z PPP v J. Hradci a naši školu navštívila i zástupkyně SPC v Č. Budějovicích. 9

10 Hodnocení práce metodických orgánů a předmětových komisí ZŠ a MŠ Deštná za školní rok První schůzka MS a PK se uskutečnila Na této schůzce byl schvalován plán práce MS a PK na školní rok Dalšími body programu bylo: seznámení nových pedagogických pracovníků s Vnitřním řádem školy, se způsoby klasifikace a hodnocení žáků práce se žáky se specifickými poruchami kroužky a zájmové útvary divadelní představení pro žáky cvičení v přírodě drakiáda a sběr léčivých bylin příprava celoročního projektu 720 let od 1. písemné zmínky o naší obci V průběhu školního roku probíhaly kratší operativní schůzky, na kterých jsme řešili aktuální problémy: - pomoc vycházejícím žákům - péče o nadané žáky - spolupráce mezi vyučujícími, vychovatelkou školní družiny a učitelkami MŠ - výzdoba školy - vánoční besídky - vystoupení kroužků k různým příležitostem - Vítání občánků - organizace školních výletů - příprava Dne dětí - příprava Barevného dne s tématikou celoročního projektu - cvičení v přírodě - dopravní hřiště, exkurze, soutěže - plavecký výcvik - Halloween - recyklohraní - projektový den - medializace školy - Zdravá pětka 10

11 9) Údaje o DVPP + celoživotní vzdělávání Výchovný poradce byl na školení v rámci MPP a na poradách VP. Pedagogický sbor ZŠ se zúčastnil besedy s pracovnicí PPP v J. Hradci Mgr. J. Havlíkovou. Jednotliví vyučující se v průběhu školního roku 2013/2014 vzdělávali podle aktuální nabídky. Ve šk. roce 2013/2014 se v rámci celoživotního vzdělávání nevzdělával nikdo z ped. pracovníků ZŠ a MŠ Deštná. 10) Údaje o aktivitách školy Žáci ZŠ a MŠ Deštná se v průběhu roku účastnili celé řady školních a okresních soutěží a olympiád. A to jak vědomostních tak sportovních. Výsledků dosahovali průměrných či velmi dobrých. Další soutěže probíhají v rámci školní družiny či při zájmové činnosti. Seznam soutěží, olympiád a dalších akcí konaných na ZŠ a MŠ Deštná v roce 2013/2014 viz. příloha č ) Údaje o hospodaření školy Oba hlavní rozpočty tj. rozpočet neinvestičních výdajů a tzv. provozní byly dodrženy. Celkový přehled hospodaření školy je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně. 12) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů + projekty financované z jiných zdrojů Škola nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. Ve školním roce 2013/2014 byla škola zapojena do projektu Ovoce do škol. 13) Spolupráce s odborovými organizacemi, zřizovatelem a dalšími organizacemi ZŠ a MŠ Deštná nemá zřízené odbory a v roce 2013/2014 nekomunikovala s odbory na vyšší úrovni. Celá organizace velmi dobře spolupracuje se zřizovatelem Městem Deštná a je nedílnou součástí života obce. Po celý rok se aktivně zapojuje do kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem či jinou organizací Deštenska. Škola je dlouhodobě podlimitní a Město Deštná poskytuje potřebné nadnormativní výdaje. Škola tedy využívá pro realizaci svých vzdělávacích programů finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Významná spolupráce se zřizovatelem probíhá také při stavebních úpravách školy a jejího okolí a při zisku grantů, které mají sloužit ke zkvalitnění vzdělávání. Další spolupracující organizací je občanské sdružení Sdružení rodičů, přátel školy a dětí při ZŠ 11

12 Deštná. Ve spolupráci se SRPDŠ se konají nejrůznější akce z nich největší je tzv. Velikonoční zábava, jejíž výtěžek je použit pro potřeby žáků ZŠ. 14) Závěr Povinnost vytvářet výroční zprávu o činnosti školy a její náležitosti ukládá školský zákon a vyhláška č. 15/2005 Sb. Tato zpráva po schválení školskou radou je předána zřizovateli a vyvěšena na veřejně přístupném místě. Úkolem této výroční zprávy je informovat o práci ZŠ a MŠ Deštná, o jejích výsledcích a o problémech a jejich řešení ve školním roce 2013/2014. ZŠ a MŠ v Deštné je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení pro děti ve věku od šesti do patnácti let. ŠVP a učební dokumenty jsou zpracovány podle zásad stanovených v příslušných rámcových vzdělávacích programech. Škola poskytuje vzdělávání a podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků v souladu se zásadami a cíli školského zákona a souvisejících právních předpisů. Je umístěna ve střediskové obci na pomezí tří bývalých okresů - Jindřichův Hradec, Tábor a Pelhřimov. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Do školy dojíždí děti z deseti spádových obcí a dojíždějící žáci tvoří více než polovinu všech žáků školy. Škola tento školní rok pokračovala v plnění dlouhodobé koncepce a plnila požadavky kladené na moderní základní školství. Největším problémem školy je malý počet žáků. S tím souvisí i nutnost doplatku zřizovatele na mzdy zaměstnanců školy a tlak obce a jejích obyvatel na maximální zlevnění provozu školy a na šetření na všech úrovních. Přes veškerá omezení a nutnost šetřit, škola podporuje aktivní učení, je otevřena široké veřejnosti a obyvatelům regionu Deštenska, podporuje mimoškolní činnost, kterou pedagogové i další zaměstnanci provádějí ve svém volném čase bez nároku na odměnu a celkově se aktivně podílí na životě v obci. Cílem vedení školy je posílit prestiž školy na veřejnosti, rozvíjet nadále silné stránky školy, udržet kvalitní zaběhnuté projekty a využít výhody malé školy s rodinným přístupem. Cílem také je vyhledat slabé stránky školy, rizika a nedostatky a tato negativa maximálně eliminovat. ZŠ a MŠ Deštná je moderní vzdělávací instituce s výhodami i nevýhodami malé školy, která reaguje na měnící se pedagogické směry a trendy českého školství. Pro zachování školy do budoucnosti bude nutná aktivní spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a SRPDŠ. V budoucnosti by si škola měla zasloužit uznání obyvatelů Deštná a zároveň občanům celého regionu by mělo na škole záležet, protože škola v malé obci je jedním z pilířů života. 12

13 Příloha č. 1 Učební plán I. a II. stupně ZŠ a MŠ ve šk.r Učební plán I.stupeň Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Z toho disponibiln í Celkem Český jazyk 9(7+2) 10(7+3) 10(7+3) 8(7+1) 7(0) 9 44 (35 + 9) Anglický jazyk Matematika 4 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 4 24 (20 + 4) Informatika Přírodověda (prvouka) Vlastivěda (prvouka) Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 1 2(1+1) Celkem 13 (12 + 1) Pracovní činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova C e l k e m 20 (18+2) 22 (18+4) 25(21+4) 25(23+2) 26(24+2)

14 Výuka disponibilních hodin na I. st. ZŠ ve školním roce Český jazyk : 1.p.r. 2 hodiny disponibilní 2.p.r. 3 hodiny disponibilní 3.p.r. 3 hodiny disponibilní 4.p.r. disponibilní 5.p.r. 0 celkem: 9 hod. Matematika : 1.p.r. 0 2.p.r. disponibilní 3.p.r. disponibilní 4.p.r. disponibilní 5.p.r. disponibilní celkem: 4 hod. Přírodověda + vlastivěda : 1. 4.p.r. 0 5.p.r. 1 celkem: 1 hod. Celkem na I. stupni Disponibilní hodiny v 1. 5.p.r.: 14 hodin. Spojené předměty na I. st. ZŠ ve školním roce Pracovní činnosti spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující H. Böhmová. Hudební výchova spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující H. Böhmová. Tělesná výchova spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující H. Böhmová. Výtvarná výchova spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující Z. Géblová. Hudební výchova spojené 4. tř tř. 1 hod. - Vyučující Z. Géblová. Pracovní činnosti spojené 4. tř tř. 1 hod. - Vyučující J. Kačo. Výtvarná výchova spojené 4. tř tř. 2 hod. - Vyučující J. Kačo. Tělesná výchova spojené 4. tř tř. 2 hod. - Vyučující J. Kačo. 14

15 II. stupeň Učební plán ročníku ve školním roce Vyučovací předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9 ročník Z toho disponibilní Celkem Český jazyk (3+1) 1 16(15+1) Cvičení z ČJ PVP 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 3(0+3) Anglický jazyk Německý jazyk 0 2(0+2) 2(0+2) 3(0+3) 7 7 Dějepis Zeměpis 2 2 2(1+1) 2(1+1) 2 8(6+2) Matematika (3+1) 1 16(15+1) Cv. z Mat. PVP 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 3 (0+3) Informatika Seminář z informatiky PVP Přírodopis 1(0+1) 0 1(0+1) 0 2 2(0+2) 2 2 2(1+1) 2(1+1) 2 8(6+2) Fyzika 2 2 2(1+1) 1 1 7(6+1) Chemie (1+1) 1 4(3+1) 15

16 Výchova ke zdraví a občanství Pracovní činnosti (0+1) 1 4(3+1) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem 28 (27+1) 30 (26+4) 32 ( 24+8) 32 (21+11) (98+24) Disponibilní hodiny v jednotlivých ročnících II. stupně ve školním roce : 6.p.r. PVP seminář informatiky 7.p.r. PVP - cvičení z českého jazyka 7.p.r. NJ další cizí jazyk 7.p.r. PVP - cvičení z matematiky 8.p.r. cvičení z českého jazyka 8.p.r. NJ další cizí jazyk 8.p.r. zeměpis 8.p.r. cvičení z matematiky 8.p.r. seminář z informatiky 8.p.r. přírodopis 8.p.r. fyzika 9.p.r český jazyk 9.p.r. cvičení z českého jazyka 9.p.r. NJ další cizí jazyk 9.p.r. zeměpis 9.p.r. matematika 9.p.r. cvičení z matematiky 9.p.r. přírodopis 9.p.r. chemie 9.p.r. pracovní činnosti 2 hodiny 2 hodiny 3 hodiny Celkem disponibilní hodiny na II. stupni ZŠ: 24 hodin 16

17 Povinně volitelné předměty školní rok nabízené školou Třída Předmět Počet hod. 6. Seminář informatiky celkem DCJ Německý jazyk Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Seminář informatiky DCJ Německý jazyk Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky hod. Základní údaje o pracovnících školy Příloha č. 2 Počet pracovníků celkem 23 Počet učitelů ZŠ 11 Počet asistentů pedagoga 0 Počet vychovatelek ŠD 1 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet zaměstnanců ŠJ 4 Na MD 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 75 % Učitelé 1. stupně 75 % Učitelé 2. stupně 71,40 % Učitelé 2. stupně 71,40 % Učitelky MŠ 100 % Učitelky MŠ 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Pedagogičtí pracovníci v základní škole podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

18 Příloha č. 3. Prospěch a chování - školní rok Prospěch I. pololetí II. pololetí Průměr ZŠ 1,56 1,63 Průměr I.st. 1,37 1,52 Průměr II.st. 1,87 1,83 Celkem žáků Prospěli s vyznam Prospěli Neprospěli 6 1 Nedostatečné 8 4 Chování I. pololetí II. pololetí I.st. II.st. celkem I.st. II.st. celkem Celkem pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ

19 Příloha č. 4 výlety, soutěže, divadla, besedy, exkurze a další akce Akce 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků I. IX. Výtvarníci Deštenska, KD Deštná třídní učitelé 70 I. IX. Cvičení v přírodě třídní učitelé 74 VI. IX. Prostřeno výukový program vyučující 23 I. V. Halloween třídní učitelé, J. Illeová 30 I. III. Já to zvládnu, výukový program třídní učitelé 25 IV. - V. Od tropů k pólům, výukový program třídní učitelé 23 I. IX. Mikulášská nadílka třídní učitelé 77 I. IX. Setkání dříve narozených, KD Deštná vyučující 34 I. - IX. Betlémy, Vánoční dílna výstava prací; MěÚ třídní učitelé 75 I. IX. Třídní besídky, zpívání na schodech třídní učitelé 74 I. IX. Zdravá pětka, výukový program 22. a vyučující 75 I. Setkání I. třídy a předškoláků H. Böhmová 28 I. - V., IX. Karneval třídní učitelé 57 III. IX. Linka bezpečí, výukový program vyučující 55 I. IX. Dravci, hřiště vyučující 72 IX. Letecké muzeum H. Tomšů 8 I. VI. Velikonoční zábava, předtančení L. Říhová 20 I. IX Cvičení v přírodě třídní učitelé 74 I. II. Hudební nástroje, výukový L. Říhová, H program Böhmová 17 I. IV. Dopravní hřiště, výukový program, JH třídní učitelé 34 I. IX. MDD HZS JČK- Jindřichův Hradec, ukázka zásahové techniky třídní učitelé 74 V. VI. Návštěva ZOO, Praha M. Tomanová, P. Kuchařová 11 VI. IX. Mluvící věci, Červená Lhota třídní učitelé 20 I. Zahradnictví H. Böhmová 9 I. II. Letecké a Provaznické muzeum H. Böhmová, L. Říhová 18 I. IX. Barevný den třídní učitelé 75 I. IX. Příprava výstavy k výročí 720 let Deštné červen vyučující 77 Soutěže, olympiády 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků I. V. Drakiáda, hřiště Deštná třídní učitelé 45 VIII. IX. Dějepisná olympiáda ŠK H. Tomšů 6 IX. Olympiáda z ČJ ŠK H. Tomšů 3 II. - IX. Klokan vyučující matematiky 60 19

20 V. Dopravní hřiště M. Tomanová 4 III. V. Vybíjená M. Tomanová 11 III. V. Atletický trojboj Š. Vondráčková 8 Divadla 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod V. IX. Sto roků prázdnin, Tábor I. IV. Hrátky s čertem, Tábor I. - II. Fábula, MŠ H. Tomšů, J. Illeová 37 třídní učitelé 35 H. Böhmová, L. Říhová 17 Počet žáků Besedy 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků VI. IX. Expedice Island třídní učitelé 27 IX. Měsíc filmů na školách H. Tomšů 6 IX. Beseda s pamětníkem H. Tomšů 6 I. IX. Elektromobil vyučující 73 I. IX. Policie ČR z JH vyučující 72 I., II., VI. IX. Lidové tradice, Česká kanada vyučující 45 I. IX. Houby vyučující 77 I., II., VIII. Kostelíček sv. J. Křtitele třídní učitelé 25 VIII. IX. Parlament EU vyučující 18 Školní výlety 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod I. IV. ZOO Jihlava třídní učitelé 35 V. Chlum u Třeboně J. Říha, P. Kuchařová 11 VI. VIII. Pelhřimov, Slavonice třídní učitelé 16 Počet žáků Školní exkurze 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků I. IV. Jesličky, JH třídní učitelé 28 I. IV. Městská knihovna třídní učitelé 31 V. IX. Poslanecká sněmovna J. Říha, J. Illeová, M. Tomanová 20 VIII. IX. Centrála SÚRAO L. Pospíchal 11 VIII. IX. Temelín M. Tomanová 15 20

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Vydáno dne : 13.9.2010 Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : 20.9. 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Zřizovatel Zřizovatel: Sídlo: Městská část Praha 8, Zenklova 35/čp.1, 180 48 Praha 8 - Libeň Zenklova 35/1, 180 48 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2011/2012 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 4. Vzdělávací

Více