Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena školskou radou dne:

2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r Vydáno dne: Zpracoval: ředitel školy Mgr. Jan Javorský Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná byla zpracována podle odst. 3, 10, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obsah 1. Charakteristika školy 3 2. Činnost školské rady 4 3. Učební plány, zařazení do sítě 5 4. Personální zabezpečení školy - údaje o pracovnících školy 5 5. Zápis žáků k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přijímací řízení k dalšímu stupni vzdělávání 6 6. Výsledky vzdělávání žáků 7 7. Výsledky ČŠI a dalších kontrol 8 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8 9. Údaje o DVPP + celoživotní vzdělávání Údaje o aktivitách školy Údaje o hospodaření školy Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů + projekty financované z jiných zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, zřizovatelem Závěr Přílohy 13 2

3 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Deštná, okres Jindřichův Hradec, nám. Míru 44, , Deštná. Zřizovatelem školy je Město Deštná. Základní škola a Mateřská škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. ZŠ Deštná byla zařazena do sítě škol dne rozhodnutím MŠMT, pod č.j / S účinností od 1. listopadu 2005 byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j / změněn název školy z původního názvu Základní škola Deštná na Základní škola a Mateřská škola Deštná. Vedení školy: V posledních letech došlo ke dvěma změnám na pozici ředitele školy. Mgr. Jaroslav Říha opustil funkci ke dni a od byl jmenován do funkce ředitele ZŠ a MŠ Deštná pan Mgr. Lubomír Pospíchal. Ten z funkce i ze školy odešel k Od nově na pozici ředitele školy působí Mgr. Jan Javorský. Ostatní pozice ve vedení školy zůstaly beze změn. Zástupce ředitele školy: Mgr. František Poslušný, vedoucí učitelka MŠ: Jana Malechová, vedoucí školní jídelny: Lenka Bobáková. Zřizovatel Město Deštná Adresa náměstí Míru 65, Deštná Název ZŠ a MŠ Základní škola a Mateřská škola Deštná Sídlo školy náměstí Míru 44, Deštná Webové stránky ová adresa Právní forma Příspěvková organizace IČ Součásti školy Hlavní činnost Doplňková činnost Předmět podnikání Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu a) pronájem ubytovacích prostor b) hostinská činnost Hostinská činnost 3

4 2. Činnost školské rady Školská rada při ZŠ a MŠ Deštná byla zřízena s účinností od usnesením zastupitelstva obce ze dne Školská rada má 6 členů (třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu zákonní zástupci žáků, třetinu pedagogičtí pracovníci) s funkčním obdobím na 3 roky. Práce probíhá podle jednacího řádu. Ve školním roce 2014/2015 se uskuteční nové řádné volby do školské rady. V letošním školním roce 2013/2014 byli do školské rady zvoleni dva noví členové: z řad pedagogů Mgr. F. Poslušný (náhradní volby) a z řad rodičů pan L. Mareš (náhradník). Školská rada na svých schůzích: Projednala: návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Deštná plán práce školy Minimálně preventivní program, Krizový plán Vyjádřila se: k ŠVP - k jeho změnám k výjimce z počtu žáků na školní rok 2013/2014 Schválila: Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ školní řád pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků koncepční závěry rozvoje školy Byla seznámena: s metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování s metodami práce s dětmi se SVP s přípravou zápisu do I. třídy s přijímacím řízením na střední školy Školská rada spolupracuje s vedením školy, se zřizovatelem a výborem SRPDŠ (Velikonoční zábava). 4

5 3) Učební plány - zařazení do sítě škol Ve školním roce 2013/2014 byla v ZŠ a MŠ Deštná realizována výuka podle ŠVP. Ve školním roce 2013/2014 nebyl otevřen 7. průběhový ročník. Na škole se vyučoval jeden hlavní cizí jazyk (angličtina) a od 8. ročníku také druhý cizí jazyk (němčina). Dále byly zařazeny i volitelné předměty. Individuálně bylo na škole pracováno s integrovanými žáky. Uskutečnil se plavecký výcvik pro ročník za účasti vybraných dětí MŠ. Učební plány I. a II. stupně pro školní rok viz. příloha č.1. 4) Personální zabezpečení školy - údaje o pracovnících školy Na prvním stupni působili celkem 4 učitelé, na druhém stupni 5 učitelů, dva pedagogové ve vedení školy a 1 vychovatelka školní družiny. Přepočtený a fyzický počet pracovníků ZŠ, MŠ a ŠJ Počet: přepočtený fyzický na MD ZŠ - pedagogičtí pracovníci: 11, MŠ - pedagogičtí pracovníci: Ped. pracovníci celkem: 14, ZŠ - nepedagogičtí pracovníci: 2,9 3 0 MŠ - nepedagogičtí pracovníci: ŠJ - nepedagogičtí pracovníci: 3,7 4 0 Neped. pracovníci celkem: 7,6 8 0 Kvalifikovanost pedagogů: 73,3 % kvalifikovaných 26,7 % nekvalifikovaných. Další údaje o pracovnících: viz příloha č.2. 5

6 5) Zápis žáků k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, přijímací řízení k dalšímu stupni vzdělávání. V září 2013 nebyla otevřena VII. třída. K zápisu žáků k povinné školní docházce do první třídy na školní rok 2014/2015 se dostavilo celkem 22 žáků. Do první třídy ve školním roce 2014/2015 nastoupilo 16 žáků. Bylo uskutečněno 5 odkladů. Jeden žák se odstěhoval. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u Počet odkladů ŠD Očekávaný Očekávaný počet tříd zápisu navržen skutečnost počet dětí V průběhu školního roku 2013/2014 na ZŠ a MŠ přestoupilo 38 žáků. Z toho bylo přijato 36 žáků na individuální vzdělávání. Ze školy v průběhu školního roku 2013/2014 přestoupilo na jinou školu celkem 38 žáků. Z toho 36 žáků bylo v režimu individuálního vzdělávání. 2 žáci přestoupili na jiné školy v rámci řádného denního vzdělávání. Ze školy odešlo na konci školního roku 2013/2014 celkem 11 žáků (z 9.p.r. 8 žáků, z 8. p.r. 1 žák, z 2. p.r. 1 žák). V přijímacím řízení v prvním kole uspěli všichni žáci. V naší škole se nadále projevuje úbytek žáků, následující školní rok 2014/2015 by mělo k zápisu do 1 třídy přijít minimálně 12 žáků, což bude zlepšení oproti jiným rokům. Tab. č.1 Přehled žáků vycházejících ze ZŠ a MŠ Deštná ve školním roce 2013/2014. Seznam vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 Aujezdecká K. Jindřichův Hradec gymnázium Novotná V. Soběslav SOU Peterková P. Jindřichův Hradec gymnázium Šlajchrtová K. Soběslav SOU Drs T. Hluboká nad Vltavou SOŠ Koštial M. Jindřichův Hradec SOŠ Kovanda D. České Budějovice SOŠ Šlajchrt J. Jindřichův Hradec SOU Patkaň D. Jindřichův Hradec SOU Statistický souhrn TYP ŠKOLY HOŠI DÍVKY CELKEM GYMNÁZIUM SOŠ SOU

7 6) Výsledky vzdělávání žáků Přehled výchovných opatření a přehled prospěchu v prvním pololetí a na konci školního roku viz. příloha č. 3. V prvním pololetí školního roku 2013/2014 ze 110 žáků prospělo s vyznamenáním: 66 žáků, prospělo: 38 žáků, neprospělo: 6 žáků. Na konci školního roku z 78 žáků prospělo s vyznamenáním: 38 žáků, prospělo: 39 žáků, neprospěl: 1 žák. Nebyly vykonávány žádné opravné zkoušky. Výchovná opatření byla udělována za více či méně závažná porušení školního řádu, jednalo se např. o neplnění povinností, nekázeň v hodinách a o přestávkách, nevhodné chování ke spolužákům či učitelům, podvody, pokusy o podvod apod. Pochvaly obdrželi žáci většinou za výbornou práci, za mimořádnou aktivitu, za reprezentaci školy, za sběr bylin, za výrazné zlepšení prospěchu či za dobrovolnou občanskou pomoc. Podrobný rozpis prospěchu a chování viz. příloha č. 3. Prospěch a chování - školní rok Prospěch I. pololetí II. pololetí Průměr ZŠ 1,56 1,63 Průměr I.st. 1,37 1,52 Průměr II.st. 1,87 1,83 Celkem žáků Prospěli s vyznam Prospěli Neprospěli 6 1 Nedostatečné 8 4 Chování I. pololetí II. pololetí I.st. II.st. celkem I.st. II.st. celkem Celkem pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ

8 7) Výsledky ČŠI a dalších kontrol Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole žádná kontrola ČŠI ani žádná další kontrola. Zjištěné závady dlouhodobého charakteru jsou řešeny ve spolupráci se zřizovatelem Městem Deštná. Ve školním roce 2013/2014 proběhla namátková kontrola provedená kontrolním výborem města Deštná. 8) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2013/2014 se práce výchovného poradce zaměřila na tyto oblasti: 1. spolupráce s vedením školy a s třídními učiteli práce s problémovými žáky SPU, kroužek nápravy SPU, konzultace s rodiči, vedení dokumentace problémových žáků 2. spolupráce s PPP v J. Hradci a se SPC v Č. Budějovicích kontroly vyšetření, integrace žáků, spolupráce při tvorbě individuálních plánů 3. účast na zápisu žáků do I. tř. ZŠ a jeho organizace, (návštěva MŠ, příprava tiskopisů, vedení dokumentace) 4. pomoc vycházejícím žákům při volbě povolání (informace o systému G, SOŠ, SOU, vyplňování přihlášek), schůzka s rodiči informace o přijímacím řízení, spolupráce s ÚP v J. Hradci návštěva se žáky IX. třídy 5. účast na poradách pořádaných PPP v Jindřichově Hradci 6. pomoc při řešení kázeňských přestupků žáků, vztahů mezi žáky, Schránka důvěry (bez závažných problémů) 7. zorganizování besedy učitelů s pracovnicí PPP v J. Hradci Mgr. J. Havlíková práce se žáky se SPU 8. podílení se na zajišťování dalších akcí za účasti mateřské školy (např. beseda dětí z MŠ ve školní knihovně, účast výchovného poradce na schůzce s rodiči v MŠ příprava předškoláků) 9. pomoc při zajišťování různých školních akcí, spolupráce s Metodickým sdružením Minimální preventivní program: Pro rok 2013/2014 byl vypracován MPP, který vycházel ze zkušeností, kterých jsme dosáhli v minulých letech. Dobře hodnocenými činnostmi v oblasti prevence byly např. beseda se členy Policie ČR, výukový program Zdravá pětka, beseda s účastníky Expedice Island 2013 a ukázka zásahové techniky HZS JčK ÚO J. Hradec. Součástí MPP byly též kulturní a 8

9 sportovní akce, různé soutěže, exkurze a další aktivity zaměřené na umění aktivního využívání volného času. Oblíbené jsou i zájmové činnosti organizované formou školních kroužků. Kladně lze hodnotit i spolupráci s okolím školy (Policie ČR - besedy, Městský úřad Deštná - setkání důchodců, výstavy let Deštné). V tomto školním roce jsme řešili problém s neomluvenými hodinami spolupráce s Odborem sociálních věcí v Jindřichově Hradci. Během školního roku jsme sledovali vztahy v třídních kolektivech, snažili jsme se vytvářet dobré klima školy i tříd, rozvíjeli jsme pozitivní vztahy mezi dětmi, podporovali jsme spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči. Dbali jsme na rozvoj osobností a sociálního chování žáků. Kroužek nápravy specifických poruch učení Práce v kroužku začala na konci září 2013 a byla ukončena začátkem června Kroužek navštěvovali 2 integrovaní žáci a 6 ostatních žáků (všichni s potvrzenou SPU). Žáci pracovali v malých skupinách, pod vedením asistentky Mgr. H. Böhmové. integrovaní žáci ostatní žáci 1 I. tř. 2 II. tř. 1 IV. tř. 3 III. tř. 1 V. tř. (indikace na SpŠ) 1 IV. tř. Pro integrované žáky byl sestaven individuální vzdělávací plán, se kterým byli seznámeni rodiče žáků a všichni vyučující. Náprava specifických poruch učení byla u žáků prováděna na základě výsledků vyšetření žáků v PPP v J. Hradci, v SPC v Č. Budějovicích a po poradě s rodiči, bylo též přihlédnuto k požadavkům žáků. Při práci v kroužku bylo používáno různých metod a forem práce, byla používána celá řada pomůcek. Na naší škole se setkáváme s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, s ADHD, s LMR, s poruchami koncentrace pozornosti a s poruchami řeči. Kroužek nápravy navštěvovala většina žáků pravidelně, žáci se snažili pracovat co nejlépe, někteří rodiče se o práci svých dětí zajímali a různé problémy se mnou konzultovali. Dané problémy jsem osobně konzultovala s PhDr. D. Šrámkovou z PPP v J. Hradci a naši školu navštívila i zástupkyně SPC v Č. Budějovicích. 9

10 Hodnocení práce metodických orgánů a předmětových komisí ZŠ a MŠ Deštná za školní rok První schůzka MS a PK se uskutečnila Na této schůzce byl schvalován plán práce MS a PK na školní rok Dalšími body programu bylo: seznámení nových pedagogických pracovníků s Vnitřním řádem školy, se způsoby klasifikace a hodnocení žáků práce se žáky se specifickými poruchami kroužky a zájmové útvary divadelní představení pro žáky cvičení v přírodě drakiáda a sběr léčivých bylin příprava celoročního projektu 720 let od 1. písemné zmínky o naší obci V průběhu školního roku probíhaly kratší operativní schůzky, na kterých jsme řešili aktuální problémy: - pomoc vycházejícím žákům - péče o nadané žáky - spolupráce mezi vyučujícími, vychovatelkou školní družiny a učitelkami MŠ - výzdoba školy - vánoční besídky - vystoupení kroužků k různým příležitostem - Vítání občánků - organizace školních výletů - příprava Dne dětí - příprava Barevného dne s tématikou celoročního projektu - cvičení v přírodě - dopravní hřiště, exkurze, soutěže - plavecký výcvik - Halloween - recyklohraní - projektový den - medializace školy - Zdravá pětka 10

11 9) Údaje o DVPP + celoživotní vzdělávání Výchovný poradce byl na školení v rámci MPP a na poradách VP. Pedagogický sbor ZŠ se zúčastnil besedy s pracovnicí PPP v J. Hradci Mgr. J. Havlíkovou. Jednotliví vyučující se v průběhu školního roku 2013/2014 vzdělávali podle aktuální nabídky. Ve šk. roce 2013/2014 se v rámci celoživotního vzdělávání nevzdělával nikdo z ped. pracovníků ZŠ a MŠ Deštná. 10) Údaje o aktivitách školy Žáci ZŠ a MŠ Deštná se v průběhu roku účastnili celé řady školních a okresních soutěží a olympiád. A to jak vědomostních tak sportovních. Výsledků dosahovali průměrných či velmi dobrých. Další soutěže probíhají v rámci školní družiny či při zájmové činnosti. Seznam soutěží, olympiád a dalších akcí konaných na ZŠ a MŠ Deštná v roce 2013/2014 viz. příloha č ) Údaje o hospodaření školy Oba hlavní rozpočty tj. rozpočet neinvestičních výdajů a tzv. provozní byly dodrženy. Celkový přehled hospodaření školy je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně. 12) Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů + projekty financované z jiných zdrojů Škola nebyla ve školním roce 2013/2014 zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. Ve školním roce 2013/2014 byla škola zapojena do projektu Ovoce do škol. 13) Spolupráce s odborovými organizacemi, zřizovatelem a dalšími organizacemi ZŠ a MŠ Deštná nemá zřízené odbory a v roce 2013/2014 nekomunikovala s odbory na vyšší úrovni. Celá organizace velmi dobře spolupracuje se zřizovatelem Městem Deštná a je nedílnou součástí života obce. Po celý rok se aktivně zapojuje do kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem či jinou organizací Deštenska. Škola je dlouhodobě podlimitní a Město Deštná poskytuje potřebné nadnormativní výdaje. Škola tedy využívá pro realizaci svých vzdělávacích programů finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu a od zřizovatele. Významná spolupráce se zřizovatelem probíhá také při stavebních úpravách školy a jejího okolí a při zisku grantů, které mají sloužit ke zkvalitnění vzdělávání. Další spolupracující organizací je občanské sdružení Sdružení rodičů, přátel školy a dětí při ZŠ 11

12 Deštná. Ve spolupráci se SRPDŠ se konají nejrůznější akce z nich největší je tzv. Velikonoční zábava, jejíž výtěžek je použit pro potřeby žáků ZŠ. 14) Závěr Povinnost vytvářet výroční zprávu o činnosti školy a její náležitosti ukládá školský zákon a vyhláška č. 15/2005 Sb. Tato zpráva po schválení školskou radou je předána zřizovateli a vyvěšena na veřejně přístupném místě. Úkolem této výroční zprávy je informovat o práci ZŠ a MŠ Deštná, o jejích výsledcích a o problémech a jejich řešení ve školním roce 2013/2014. ZŠ a MŠ v Deštné je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení pro děti ve věku od šesti do patnácti let. ŠVP a učební dokumenty jsou zpracovány podle zásad stanovených v příslušných rámcových vzdělávacích programech. Škola poskytuje vzdělávání a podporuje všestranný rozvoj osobnosti žáků v souladu se zásadami a cíli školského zákona a souvisejících právních předpisů. Je umístěna ve střediskové obci na pomezí tří bývalých okresů - Jindřichův Hradec, Tábor a Pelhřimov. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Do školy dojíždí děti z deseti spádových obcí a dojíždějící žáci tvoří více než polovinu všech žáků školy. Škola tento školní rok pokračovala v plnění dlouhodobé koncepce a plnila požadavky kladené na moderní základní školství. Největším problémem školy je malý počet žáků. S tím souvisí i nutnost doplatku zřizovatele na mzdy zaměstnanců školy a tlak obce a jejích obyvatel na maximální zlevnění provozu školy a na šetření na všech úrovních. Přes veškerá omezení a nutnost šetřit, škola podporuje aktivní učení, je otevřena široké veřejnosti a obyvatelům regionu Deštenska, podporuje mimoškolní činnost, kterou pedagogové i další zaměstnanci provádějí ve svém volném čase bez nároku na odměnu a celkově se aktivně podílí na životě v obci. Cílem vedení školy je posílit prestiž školy na veřejnosti, rozvíjet nadále silné stránky školy, udržet kvalitní zaběhnuté projekty a využít výhody malé školy s rodinným přístupem. Cílem také je vyhledat slabé stránky školy, rizika a nedostatky a tato negativa maximálně eliminovat. ZŠ a MŠ Deštná je moderní vzdělávací instituce s výhodami i nevýhodami malé školy, která reaguje na měnící se pedagogické směry a trendy českého školství. Pro zachování školy do budoucnosti bude nutná aktivní spolupráce se zřizovatelem, školskou radou a SRPDŠ. V budoucnosti by si škola měla zasloužit uznání obyvatelů Deštná a zároveň občanům celého regionu by mělo na škole záležet, protože škola v malé obci je jedním z pilířů života. 12

13 Příloha č. 1 Učební plán I. a II. stupně ZŠ a MŠ ve šk.r Učební plán I.stupeň Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Z toho disponibiln í Celkem Český jazyk 9(7+2) 10(7+3) 10(7+3) 8(7+1) 7(0) 9 44 (35 + 9) Anglický jazyk Matematika 4 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 5(4+1) 4 24 (20 + 4) Informatika Přírodověda (prvouka) Vlastivěda (prvouka) Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 Spojeny s vlastivědou 2 1 2(1+1) Celkem 13 (12 + 1) Pracovní činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova C e l k e m 20 (18+2) 22 (18+4) 25(21+4) 25(23+2) 26(24+2)

14 Výuka disponibilních hodin na I. st. ZŠ ve školním roce Český jazyk : 1.p.r. 2 hodiny disponibilní 2.p.r. 3 hodiny disponibilní 3.p.r. 3 hodiny disponibilní 4.p.r. disponibilní 5.p.r. 0 celkem: 9 hod. Matematika : 1.p.r. 0 2.p.r. disponibilní 3.p.r. disponibilní 4.p.r. disponibilní 5.p.r. disponibilní celkem: 4 hod. Přírodověda + vlastivěda : 1. 4.p.r. 0 5.p.r. 1 celkem: 1 hod. Celkem na I. stupni Disponibilní hodiny v 1. 5.p.r.: 14 hodin. Spojené předměty na I. st. ZŠ ve školním roce Pracovní činnosti spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující H. Böhmová. Hudební výchova spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující H. Böhmová. Tělesná výchova spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující H. Böhmová. Výtvarná výchova spojené 2. tř tř. 1 hod. - Vyučující Z. Géblová. Hudební výchova spojené 4. tř tř. 1 hod. - Vyučující Z. Géblová. Pracovní činnosti spojené 4. tř tř. 1 hod. - Vyučující J. Kačo. Výtvarná výchova spojené 4. tř tř. 2 hod. - Vyučující J. Kačo. Tělesná výchova spojené 4. tř tř. 2 hod. - Vyučující J. Kačo. 14

15 II. stupeň Učební plán ročníku ve školním roce Vyučovací předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9 ročník Z toho disponibilní Celkem Český jazyk (3+1) 1 16(15+1) Cvičení z ČJ PVP 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 3(0+3) Anglický jazyk Německý jazyk 0 2(0+2) 2(0+2) 3(0+3) 7 7 Dějepis Zeměpis 2 2 2(1+1) 2(1+1) 2 8(6+2) Matematika (3+1) 1 16(15+1) Cv. z Mat. PVP 0 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3 3 (0+3) Informatika Seminář z informatiky PVP Přírodopis 1(0+1) 0 1(0+1) 0 2 2(0+2) 2 2 2(1+1) 2(1+1) 2 8(6+2) Fyzika 2 2 2(1+1) 1 1 7(6+1) Chemie (1+1) 1 4(3+1) 15

16 Výchova ke zdraví a občanství Pracovní činnosti (0+1) 1 4(3+1) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Celkem 28 (27+1) 30 (26+4) 32 ( 24+8) 32 (21+11) (98+24) Disponibilní hodiny v jednotlivých ročnících II. stupně ve školním roce : 6.p.r. PVP seminář informatiky 7.p.r. PVP - cvičení z českého jazyka 7.p.r. NJ další cizí jazyk 7.p.r. PVP - cvičení z matematiky 8.p.r. cvičení z českého jazyka 8.p.r. NJ další cizí jazyk 8.p.r. zeměpis 8.p.r. cvičení z matematiky 8.p.r. seminář z informatiky 8.p.r. přírodopis 8.p.r. fyzika 9.p.r český jazyk 9.p.r. cvičení z českého jazyka 9.p.r. NJ další cizí jazyk 9.p.r. zeměpis 9.p.r. matematika 9.p.r. cvičení z matematiky 9.p.r. přírodopis 9.p.r. chemie 9.p.r. pracovní činnosti 2 hodiny 2 hodiny 3 hodiny Celkem disponibilní hodiny na II. stupni ZŠ: 24 hodin 16

17 Povinně volitelné předměty školní rok nabízené školou Třída Předmět Počet hod. 6. Seminář informatiky celkem DCJ Německý jazyk Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Seminář informatiky DCJ Německý jazyk Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky hod. Základní údaje o pracovnících školy Příloha č. 2 Počet pracovníků celkem 23 Počet učitelů ZŠ 11 Počet asistentů pedagoga 0 Počet vychovatelek ŠD 1 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet zaměstnanců ŠJ 4 Na MD 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 75 % Učitelé 1. stupně 75 % Učitelé 2. stupně 71,40 % Učitelé 2. stupně 71,40 % Učitelky MŠ 100 % Učitelky MŠ 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Pedagogičtí pracovníci v základní škole podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

18 Příloha č. 3. Prospěch a chování - školní rok Prospěch I. pololetí II. pololetí Průměr ZŠ 1,56 1,63 Průměr I.st. 1,37 1,52 Průměr II.st. 1,87 1,83 Celkem žáků Prospěli s vyznam Prospěli Neprospěli 6 1 Nedostatečné 8 4 Chování I. pololetí II. pololetí I.st. II.st. celkem I.st. II.st. celkem Celkem pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ

19 Příloha č. 4 výlety, soutěže, divadla, besedy, exkurze a další akce Akce 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků I. IX. Výtvarníci Deštenska, KD Deštná třídní učitelé 70 I. IX. Cvičení v přírodě třídní učitelé 74 VI. IX. Prostřeno výukový program vyučující 23 I. V. Halloween třídní učitelé, J. Illeová 30 I. III. Já to zvládnu, výukový program třídní učitelé 25 IV. - V. Od tropů k pólům, výukový program třídní učitelé 23 I. IX. Mikulášská nadílka třídní učitelé 77 I. IX. Setkání dříve narozených, KD Deštná vyučující 34 I. - IX. Betlémy, Vánoční dílna výstava prací; MěÚ třídní učitelé 75 I. IX. Třídní besídky, zpívání na schodech třídní učitelé 74 I. IX. Zdravá pětka, výukový program 22. a vyučující 75 I. Setkání I. třídy a předškoláků H. Böhmová 28 I. - V., IX. Karneval třídní učitelé 57 III. IX. Linka bezpečí, výukový program vyučující 55 I. IX. Dravci, hřiště vyučující 72 IX. Letecké muzeum H. Tomšů 8 I. VI. Velikonoční zábava, předtančení L. Říhová 20 I. IX Cvičení v přírodě třídní učitelé 74 I. II. Hudební nástroje, výukový L. Říhová, H program Böhmová 17 I. IV. Dopravní hřiště, výukový program, JH třídní učitelé 34 I. IX. MDD HZS JČK- Jindřichův Hradec, ukázka zásahové techniky třídní učitelé 74 V. VI. Návštěva ZOO, Praha M. Tomanová, P. Kuchařová 11 VI. IX. Mluvící věci, Červená Lhota třídní učitelé 20 I. Zahradnictví H. Böhmová 9 I. II. Letecké a Provaznické muzeum H. Böhmová, L. Říhová 18 I. IX. Barevný den třídní učitelé 75 I. IX. Příprava výstavy k výročí 720 let Deštné červen vyučující 77 Soutěže, olympiády 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků I. V. Drakiáda, hřiště Deštná třídní učitelé 45 VIII. IX. Dějepisná olympiáda ŠK H. Tomšů 6 IX. Olympiáda z ČJ ŠK H. Tomšů 3 II. - IX. Klokan vyučující matematiky 60 19

20 V. Dopravní hřiště M. Tomanová 4 III. V. Vybíjená M. Tomanová 11 III. V. Atletický trojboj Š. Vondráčková 8 Divadla 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod V. IX. Sto roků prázdnin, Tábor I. IV. Hrátky s čertem, Tábor I. - II. Fábula, MŠ H. Tomšů, J. Illeová 37 třídní učitelé 35 H. Böhmová, L. Říhová 17 Počet žáků Besedy 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků VI. IX. Expedice Island třídní učitelé 27 IX. Měsíc filmů na školách H. Tomšů 6 IX. Beseda s pamětníkem H. Tomšů 6 I. IX. Elektromobil vyučující 73 I. IX. Policie ČR z JH vyučující 72 I., II., VI. IX. Lidové tradice, Česká kanada vyučující 45 I. IX. Houby vyučující 77 I., II., VIII. Kostelíček sv. J. Křtitele třídní učitelé 25 VIII. IX. Parlament EU vyučující 18 Školní výlety 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod I. IV. ZOO Jihlava třídní učitelé 35 V. Chlum u Třeboně J. Říha, P. Kuchařová 11 VI. VIII. Pelhřimov, Slavonice třídní učitelé 16 Počet žáků Školní exkurze 2013/2014 Třída Akce, místo Datum Doprovod Počet žáků I. IV. Jesličky, JH třídní učitelé 28 I. IV. Městská knihovna třídní učitelé 31 V. IX. Poslanecká sněmovna J. Říha, J. Illeová, M. Tomanová 20 VIII. IX. Centrála SÚRAO L. Pospíchal 11 VIII. IX. Temelín M. Tomanová 15 20

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2012 2013 Vydáno dne: 26. 9. 2013 Zpracoval: ředitel školy Mgr. Lubomír Pospíchal Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná podle odst.3, 10, zákona č.561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2014/2015 Vypracoval dne: 02.09.2015 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Výroční

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Vydáno dne : 13.9.2010 Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : 20.9. 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více