ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE OKRES BRNO-VENKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 3/4

2 ČÁST I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Masarykova Sokolnice Zřizovatel školy: Obec Sokolnice Ředitelka školy: Mgr. Zita Butalová Úplná základní škola, školní družina Telefon: www:

3 Školní rok /3. stupeň. stupeň Celkem Počet tříd 6 Počet ročníků 5 Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 3 7,6 Celkový počet žáků v. ročníku: 3 (v průběhu roku žák přibyl) Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 4,8 Školská rada byla zřízena ke dni Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 67 a 68 zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu ŠVP pro ZŠ Sokolnice Číslo jednací V ročníku 33/7. 9. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem. oddělení. oddělení 3. oddělení počet oddělení ŠD 3 počet dětí v ŠD 85 Počet vychovatelů ŠD fyz. 3 / přepoč.,5 vedoucí vychovatelka Dana Benešová vychovatelka Markéta Kupská vychovatelka Mgr. Monika Mariánková Ve školním roce 3/4 pokračovala v činnosti tři oddělení školní družiny. Díky přístavbě školní budovy bylo možné umístit dvě oddělení ŠD ve vlastních místnostech v prvním podlaží, jedno oddělení zůstalo v kmenové učebně 4. A třídy v nové části budovy ve druhém podlaží. Obě nové třídy jsou vybaveny novým barevným nábytkem, který přispívá k pohodě dětí při odpoledních činnostech. Všechna oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Program nabízí dětem sportovní, výtvarné i hudební aktivity. Paní vychovatelky se v první řadě snaží o dobré vztahy v kolektivech dětí ve školní družině. Žáci se zde mohou připravovat na vyučování, jak psaním domácích úkolů, tak i formou různých vědomostních soutěží a her. Důraz je kladen na častý pobyt dětí venku, družiny využívají školního dvora, hřiště, zahrady, házenkářského hřiště, ale podnikají i kratší výlety do okolí obce. 3

4 Z činnosti školní družiny vybíráme tyto zdařilé akce: sběr kaštanů, Koloběžkiáda, Drakiáda, mikulášská besídka, pečení perníků na Vánoce i Velikonoce, turnaj ve stolních hrách, maškarní ples, letní olympiáda. ČÁST II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY přepočtený počet / fyzický počet. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/4 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 6,5/7 Z toho odborně kvalifikovaných 6,5/5,5 dle z.č. 563/4 Sb. % 94%. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 nastoupili na školu: 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 nastoupili na školu: 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 odešli ze školy: 5. Nepedagogičtí pracovníci počet: 3/3 6. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži 4 do 35 let 35-5 let nad 5 let Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Rodičovská dovolená 4 Ženy 4 4

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok 3/4. Počet zúčastněných pracovníků Typ kurzu Podivná voda 49 fyzikálních experimentů Prvouka činnostně Násobení a dělení v oboru násobilek Finanční gramotnost v matematice Dobré nápady pro výuku informatiky na.st. Aktivizační metody při výuce AJ Svět a krajina pohledem z výšky Stížnosti šetřené v rámci ČŠI Škola hrou Moderní technologie a interaktivní prvky v dějepise Erasmus+ pro ředitele škol Erasmus+ Konference ČŠI - NIQES kulatý stůl OSPOD E-Twinning Celkem Brána jazyků otevřená Poskytování první pomoci 8. Romský asistent: BOZP a PO NE 9. Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO 5

6 ČÁST III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků. 4.A 8. B A B 5 5. Celkem za I. stupeň 38 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují bez (*) bez (*) Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 3. září 3.. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování 3 Počet % z počtu všech žáků školy,5 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 3/4:, průměr na jednoho žáka: 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/5 Sb., 4) Ve školním roce 3/4 nebyl veden žádný žák jako mimořádně nadaný. 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 3/4 Gymnázia 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium Počty přijatých žáků 8 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník nižší ročník Celkem Počet žáků SOŠ SOU Konzervatoř 4

7 ČÁST IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V roce 3/4 v naší škole inspekce neproběhla. ČÁST V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Rozhodnutí ředitele O odkladu povinné školní docházky podle 37 O dodatečném odložení povinné školní docházky 37 Další dle 65, odst. a, e, h, i, 5 l Počet 8 7 Počet odvolání Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok /3: 37 Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 3/4: 3 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na začátku školního roku 3/4 se celkový počet žáků školy (6) nezměnil, v průběhu roku se zvýšil na 7. Všichni žáci prospěli, 48 s vyznamenáním, udělili jsme 57 pochval, bohužel také jednu důtku ředitele školy a jednu dvojku z chování. Během celého školního roku měli žáci možnost účastnit se mimoškolních aktivit pořádaných naší školou, zapojovali do různých olympiád a soutěží. Zúčastnili se Vranovské empiády, kde jedno družstvo skončilo na druhém místě,. místo získali mladší žáci v Ekoolympiádě. Rovněž v okresním kole Pythagoriády se na. místě umístil Marek Kučera ze 6. třídy. Páté místo v zeměpisné olympiádě patřilo Petru Vymazalovi ze 7. třídy a v anglické soutěži Dominice Miklišové z 9. třídy. V turnaji 4 škol v házené nazvaném Bagrova školní liga byli žáci nižšího stupně na. místě v obou kategoriích. V tomto roce jsme navázali na pěknou tradici vánočních a velikonočních dílen s následnými prodejními výstavami v nové školní aule. V sousedící kuchyňce jsme připravili posezení s pohoštěním pro rodiče a další návštěvníky výstavy. Aula byla využívána i k setkávání všech žáků i vyučujících při příležitosti státních svátků nebo předvánočního zpívání koled. Již tradičně velmi vydařené byly celoškolní akce Dýňohrátky a Školní koláč, do nichž se zapojili takřka všichni žáci. Organizovali jsme školní ples opět za vydatné podpory některých z rodičů. Několikrát do roka sbíráme starý papír, s touto akcí pomáhají i občané Sokolnic. Výdělek slouží na nákup výtvarných potřeb ve třídách. Celý první stupeň vyjel v květnu a červnu na školu v přírodě. Kurs plavání pro. a 3. třídu neproběhl, po třech lekcích byl ukončen z důvodu oprav plaveckého bazénu. Zároveň nám plavecká škola nabídla možnost opakování tohoto kursu během prvního pololetí školního roku 4/5, což většina žáků a jejich rodičů přivítala. Uskutečnil se lyžařský kurs pro žáky ročníku. 7

8 Z 9. třídy odešlo 4 žáků - 8 žáků na gymnázia, na střední odborné školy se čtyřletým maturitním oborem a 4 na střední odborná učiliště s tříletým oborem. V rámci evaluace školy jsme si nechali zpracovat výsledky šetření školního klimatu. Vyplňování dotazníků se zúčastnili žáci třídy a mohli jsme konstatovat, že výsledky odpovídají našim dlouhodobým snahám o zlepšování atmosféry ve škole. Zpracovali jsme také další SWOT analýzu, kde vyučující nejčastěji jako silnou stránku uváděli nové prostory ve škole a jejich vybavení, ale také pozitivní klima. Naopak nejčastěji zmiňovanou slabou stránkou byla absence jídelny ve škole a přímo ohrožení cítí v dopravní situaci před školou, což se týká hlavně odchodů žáků do jídelny v MŠ. Mezi žáky proběhla anketa o stravování ve školní jídelně, kde jsme sledovali četnost oblíbených a neoblíbených jídel, chování žáků v jídelně, jejich požadavky na změny jídelníčku a další. Nejčastěji zmiňovaným záporem bylo to, že jsou neustále nuceni ke spěchu při obědech z důvodu malého počtu míst v jídelně. Pravidelné a aktuální informace o dění ve škole je možné sledovat na stránkách Zde je také školní řád včetně klasifikačního řádu a pravidel pro uvolňování žáků a Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice. Tyto dokumenty jsou v papírové podobě umístěny v přízemí budovy školy, i tam je možné do nich nahlédnout. Ve školním roce 3/4 byly pořádány tyto celoškolní a třídní akce: Moštování 9. třída Adaptační kurs 5. třída Dvoudenní školní výlet 6. a 7. třídy Koryčany Exkurze do Osvětimi 8

9 Beseda s pamětníkem. světové války Vladimír Janko Škola v přírodě 4. třída Varvažov Školní výlet 8. třída Varvažov 9

10 Škola v přírodě. a. třída Koryčany Adaptační pochod na Mohylu míru Divadelní představení Memento Ekoolympiáda. místo

11 Bagrova školní liga (házená). místo v obou kategoriích Mexiko- záhada starých Mayů Turnaj ve vybíjené Vánoční dílny Velikonoční dílny Matematický klokan Přírodovědný klokan Den otevřených dveří Divadélko Hradec Králové Planeta Země Madagaskar Etické dílny Bruslení na stadionu v Brně

12 Vánoční koledy Lyžařský výcvikový kurs Fyzika hrou Divadelní představení v Žatčanech Akce techniky

13 Školní a okresní kolo recitační soutěže Hasík školení hasičů pro žáky. a 6. třídy Dopravní kurs 4. třída Holocaust beseda pro druhý stupeň Naše cesta Chodící lidé - BVV 3. třída 3

14 Cyklovýlet 5. třída Cyklovýlet 9. třída 4

15 Škola v přírodě Malá Morávka, 3.třída Projekty, průřezová témata v rámci ŠVP Ve školním roce 3/4 jsme úspěšně ukončili projekt EU peníze školám, kde naše škola získala přes milion korun na vybavení výpočetní technikou. Školu jsme vybavili čtyřmi interaktivními tabulemi, notebooky pro vyučující, počítači se serverem do nové počítačové učebny, vizualizérem a multifunkčním kopírovacím strojem. Všechny tyto pomůcky obohatily výuku, ale neméně kladně hodnotíme to, že převážná většina učitelů nejenže s výpočetní technikou pracuje, ale v rámci projektu se ve zvýšené míře naučila vytvářet vlastní interaktivní výukové materiály. Žákům školy bylo umožňováno zakoupit knihy v rámci Klubu mladého čtenáře a zapojit se do akce Školní mléko a Ovoce do škol pro žáky. stupně. I nadále jsme účastníky projektu Zdravé zuby a Zdravá pětka. Ve školním roce 3/4 se naše škola stala pilotní školou celostátního programu na podporu zdraví Pohyb a výživa. Do ověřování se zapojili všichni učitelé. stupně, vedení školy a vychovatelky školní družiny. Během celého roku se seznamovali s materiály k tomuto programu, zúčastňovali se seminářů, promýšleli různé postupy a zasílali připomínky tak, aby se ověřování mohlo od září rozběhnout. V tomto školním roce jsme se rovněž stali partnerem v projektu ISŠ Sokolnice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JM kraji. V projektu jsou začleněni žáci druhého stupně ve třech oblastech pracovní činnosti, fyzika a informační technologie. Díky partnerství se naši žáci seznamují nejen s ISŠ, ale také například sami vytvářejí počítačové programy na ovládání robota. Zároveň jsme získali vybavení pro školní dílnu a fyzikální laboratoř. V rámci tohoto projektu jsme se věnovali průřezovým tématům dle ŠVP pro ZŠ Sokolnice. Žáci prvního stupně se průřezovými tématy zabývali ve škole v přírodě. Naše škola se aktivně zapojila do Olympijského víceboje, což je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Má dlouhodobý potenciál 5

16 a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí. a. stupně základních škol po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných pohybových disciplínách nejen v průběhu hodin tělesné výchovy, ale také k plnění dalších sportovních, zážitkových a edukačních úkolů mimo školní výuku, s rodiči nebo kamarády. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků. 9. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Klavír (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 4 Flétna, keyboard, kytara (ZUŠ Mokrá) individuální výuka 5 Sólový zpěv (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 5 Malá kopaná 4 Sportovní kroužek 3 5 Kroužek šití 8 Keramický 4 45 Orientální tance 36 Příprava k přijímacím zkouškám Jazykový kroužek 3 9 Informatika 9 Výtvarný kroužek 6 Deskové hry Dyslektický 8 Matematický 8 AJ s rodilým mluvčím 6 Náboženství 4 3 Celkem

17 ČÁST VII. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR Hlavní úkoly školního roku 3/4 byly splněny: vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro Základní školu Sokolnice probíhalo v. až 9. ročníku, úprava ŠVP na základě změn MŠMT a v souvislosti s účastí na projektu Pohyb a výživa, ukončení projektu EU peníze školám, testování žáků 5. a 9. ročníku v ČJ, AJ, M SCIO, využívání metod a forem práce jako projektové vyučování, činnostní učení, práce s výpočetní technikou včetně interaktivní tabule, průřezová témata v projektu, efektivní práce s integrovanými žáky a se žáky s vývojovými poruchami učení škola v přírodě pro celý první stupeň, lyžařský kurs, problémy v oblasti preventivní péče řešeny v zárodku v těsné spolupráci s rodiči dětí, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní, vyučující se vzdělávali podle plánu DVPP, pracoval žákovský parlament, zahájení výuky v nové přístavbě budovy školy. Školní rok 3/4 byl přelomový v historii naší školy, první rok jsme učili v nové škole. Po dlouholetých snahách o přístavbu školy v Sokolnicích byla v neděli. září slavnostně otevřena budova po rekonstrukci a přístavbě. Slavnostního otevření se kromě představitelů obce investora, projektanta a zástupců stavební firmy zúčastnilo ohromné množství občanů Sokolnic. Měli možnost prohlédnout si celou školu, velmi kladně hodnotili přístavbu nové části, opravenou starou budovu i vybavení všech prostor novým nábytkem. Přístavbou nové části budovy se původně z deseti tříd škola rozrostla na kmenových učeben, dvě třídy školní družiny, odbornou učebnu přírodovědných předmětů a počítačovou učebnu. Dále přibyla kuchyňka pro výuku vaření, knihovna a aula. Kapacita školy vzrostla na 3 žáků. Velký dík patří zřizovateli školy, Obci Sokolnice, že prosadil a následně školu postavil, a také velmi děkujeme všem sponzorům, ať podnikatelským subjektům či z řad rodičů, že svými dary přispěli k vybavení školy. V září také proběhly oslavy 4. výročí založení školy v Sokolnicích. I když tyto dvě velké události proběhly v odstupu pouhých dvou týdnů, zaměstnanci školy spolu se žáky připravili velmi krásný program oslav. Ty byly rozdělené do dvou dnů, v pátek probíhaly sportovní soutěže pro žáky i jejich rodiče, v sobotu opět den otevřených dveří ve škole, školní akademie, beseda s nejstaršími žáky školy a také výstava prací nejen současných žáků školy, ale také generací před nimi. V souvislosti se současnými trendy se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků tak, aby každý žák po skončení školní docházky ovládal jeden cizí jazyk a základy dalšího cizího jazyka. Pokračovalo vyučování anglického jazyka ve druhé třídě, které se osvědčilo už v uplynulých školních letech. Důraz klademe na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se snaží individualizovat výuku jak pro žáky nadané, tak pro žáky s některou z poruch učení, chování nebo děti integrované. Tuto oblast budeme i dále rozvíjet a zkvalitňovat, budeme podporovat vzdělávání učitelů v této oblasti. 7

18 Pracoval žákovský parlament, který je tvořen deseti zvolenými žáky ročníku. Členové parlamentu se pravidelně scházeli s vedením školy. Parlament se aktivně podílel na sestavování plánu akcí pro žáky školy, dával podněty k řešení problémů v chodu školy. Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Sokolnice. Je již tradicí, že se předškoláci před zápisem do základní školy účastní jednoho dopoledne v první třídě, seznamují se s prostředím školy, vyzkouší si sezení v lavicích a plní úkoly, které jim paní učitelky připravují. Na návštěvu do školy chodí však i mladší děti, většinou při příležitosti výstav, které naše škola pořádá, nebo s přáním k Vánocům či Velikonocům. Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Během celého roku jsme do vyučovacího procesu začleňovali Etické dílny, kdy k nám dojížděla pracovnice společnosti Tim. Přivážela dvouhodinové bloky pro jednotlivé třídy, které se týkaly soužití ve třídě, mezilidských vztahů. Žáci se zapojili i do akcí na pomoc druhým. Přispěli zakoupením obrázkových magnetek, záložek nebo pohlednic občanskému sdružení Píšťalka, fondu Sidus, občanskému sdružení Život dětem a centru pro přípravu koní pro hipoterapii Chrpa. Žáci i nadále ochotně docházejí do Domova pro seniory Sokolnice, kde pomáhají při organizaci akcí pro starší spoluobčany, účinkují při různých příležitostech se svým programem, nebo se společně se seniory zúčastňují úklidu zámeckého parku, kde je DPS umístěn. Děti jsou rovněž zapojeny do ekologických aktivit. Velkým úspěchem bylo vítězství v oblastním kole ekoolympiády. Na chodby ve dvou podlažích, kde jsou učebny, jsme umístili po čtyřech odpadkových koších na tříděný odpad. Žáci se velmi aktivně účastní sběru starého papíru, který organizuje škola. Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly stanoveny v MPP. Žáci se zapojili do zájmových kroužků, kde se učili využívat a vhodně trávit volný čas, dále řešit vztahy a problémy ve skupině a ve třídě. Ve škole pracuje dětský školní parlament, který se schází zhruba jednou za 6 týdnů. Dětský školní parlament vede školní metodička prevence R. Bednárová a J. Hrdličková. Žáci mají možnost prostřednictvím svých zástupců vyjádřit své připomínky a návrhy k problémům ve škole a ve třídě. Své připomínky mohou též vhazovat do schránky důvěry. Letos členové se svými spolužáky pomáhali při různých akcích, např. Velikonoční dílny, Vánoční dílny, Školní koláč, Dýňohrátky, 4. výročí školy, školní ples. Žáci druhého stupně se zúčastnili lyžařského kurzu. Žáci páté třídy jeli na začátku roku na adaptační kurz. Na obou akcích se rozvíjely a upevňovaly vztahy mezi žáky. U dívek jsme se soustředili na výživu a zdravou stravu a proběhla sezení na téma mentální anorexie a bulimie. Proběhl květnový adaptační pochod na Mohylu míru. Starší žáci měli na starost mladší a poznávali se na jiném poli než na školní půdě. V květnu jsme do školy pozvali divadelní soubor, který nám odvyprávěl Memento od Radka Johna. V dětech to zanechalo hluboký dojem. I v tomto školním roce pokračovala spolupráce se dvěma základními uměleckými školami ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Radka Meluzína z Mokré. Židlochovická škola u nás vyučuje hře na klavír a sólovému zpěvu a to, jak je úspěšná, můžeme hodnotit dvakrát ročně při koncertech pořádaných u nás ve škole, ale také při všech akcích naší školy, kde tito umělci z řad našich žáků vystupují. Zájem dětí o výuku obou oborů je tak veliký, že jej ZUŠ Židlochovice bohužel nemůže uspokojit. ZUŠ Radka Meluzína vyučuje hře na flétnu, kytaru a keyboard a také má každý rok více zájemců. 8

19 Poslední akcí školního roku byla obnovená Prázdninová škola. Již v průběhu dubna jsme rodičům žáků. 5. třídy nabídli možnost pobytu dětí ve škole během prvních dvou týdnů v červenci. Pracovníci školy připravili dětem zajímavý program, bohužel zájem ze strany rodičů byl nakonec malý. První týden se zúčastnilo 8 dětí, druhý pouze 6. Bohužel jsme nuceni konstatovat, že při tak malém počtu zájemců není možné tuto akci opakovat, neboť by se musely velmi zvýšit finanční náklady pro rodiče. I když je naše škola od loňska v novém kabátě, přece jsou nutné další opravy. Během prázdnin jsme vymalovali chodby ve všech podlažích a třídy ve třetím podlaží ve staré budově. V jedné třídě, která byla až do loňska přepažena kvůli potřebě kabinetu, jsme nechali vyměnit podlahu a staré zářivky nahradit novými, lépe vyhovujícími. Všechna zbývající okna dostala žaluzie. Závěrem je možné říci, že všichni pracovníci naší školy a to jak pedagogičtí, ale i nepedagogové pracují tak, aby naši žáci obstáli v porovnání s dalšími školami. Při své celoroční práci mají na zřeteli kvalitu výuky i správnou výchovu dětí. Naším cílem je vytvořit školu konkurenceschopnou, nebýt jen malou vesnickou školou, právě naopak, využívat jejích výhod. Toto vše je možné naplňovat pouze s kolektivem pracovníků, kteří svou práci dělají s láskou a vzájemnou úctou nejen mezi dospělými, ale i dětmi, a za to jim patří veliký dík. ČÁST VIII.. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace výchovný poradce FFUJEP Brno školní metodik prevence PedF MU dosažené vzdělání VŠ, DPS Studium pro výchovné poradce VŠ b) věková struktura do 35 let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog 35 5 let 9 5 let důch. věk/z toho důchodci

20 . Individuální integrace Typ postižení vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Celkem Ročník II., V., VI., VIII., IX., IX. IV. V Sokolnicích dne Počet žáků 6 7 razítko a podpis ředitelky školy

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Soňa Petrjanošová, ZSO Datum: 5.0.2009 Obsah: Část I. Charakteristika školy Část

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více