ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE OKRES BRNO-VENKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 3/4

2 ČÁST I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Masarykova Sokolnice Zřizovatel školy: Obec Sokolnice Ředitelka školy: Mgr. Zita Butalová Úplná základní škola, školní družina Telefon: www:

3 Školní rok /3. stupeň. stupeň Celkem Počet tříd 6 Počet ročníků 5 Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 3 7,6 Celkový počet žáků v. ročníku: 3 (v průběhu roku žák přibyl) Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 4,8 Školská rada byla zřízena ke dni Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 67 a 68 zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu ŠVP pro ZŠ Sokolnice Číslo jednací V ročníku 33/7. 9. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem. oddělení. oddělení 3. oddělení počet oddělení ŠD 3 počet dětí v ŠD 85 Počet vychovatelů ŠD fyz. 3 / přepoč.,5 vedoucí vychovatelka Dana Benešová vychovatelka Markéta Kupská vychovatelka Mgr. Monika Mariánková Ve školním roce 3/4 pokračovala v činnosti tři oddělení školní družiny. Díky přístavbě školní budovy bylo možné umístit dvě oddělení ŠD ve vlastních místnostech v prvním podlaží, jedno oddělení zůstalo v kmenové učebně 4. A třídy v nové části budovy ve druhém podlaží. Obě nové třídy jsou vybaveny novým barevným nábytkem, který přispívá k pohodě dětí při odpoledních činnostech. Všechna oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Program nabízí dětem sportovní, výtvarné i hudební aktivity. Paní vychovatelky se v první řadě snaží o dobré vztahy v kolektivech dětí ve školní družině. Žáci se zde mohou připravovat na vyučování, jak psaním domácích úkolů, tak i formou různých vědomostních soutěží a her. Důraz je kladen na častý pobyt dětí venku, družiny využívají školního dvora, hřiště, zahrady, házenkářského hřiště, ale podnikají i kratší výlety do okolí obce. 3

4 Z činnosti školní družiny vybíráme tyto zdařilé akce: sběr kaštanů, Koloběžkiáda, Drakiáda, mikulášská besídka, pečení perníků na Vánoce i Velikonoce, turnaj ve stolních hrách, maškarní ples, letní olympiáda. ČÁST II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY přepočtený počet / fyzický počet. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/4 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 6,5/7 Z toho odborně kvalifikovaných 6,5/5,5 dle z.č. 563/4 Sb. % 94%. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 nastoupili na školu: 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 nastoupili na školu: 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 odešli ze školy: 5. Nepedagogičtí pracovníci počet: 3/3 6. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži 4 do 35 let 35-5 let nad 5 let Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Rodičovská dovolená 4 Ženy 4 4

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok 3/4. Počet zúčastněných pracovníků Typ kurzu Podivná voda 49 fyzikálních experimentů Prvouka činnostně Násobení a dělení v oboru násobilek Finanční gramotnost v matematice Dobré nápady pro výuku informatiky na.st. Aktivizační metody při výuce AJ Svět a krajina pohledem z výšky Stížnosti šetřené v rámci ČŠI Škola hrou Moderní technologie a interaktivní prvky v dějepise Erasmus+ pro ředitele škol Erasmus+ Konference ČŠI - NIQES kulatý stůl OSPOD E-Twinning Celkem Brána jazyků otevřená Poskytování první pomoci 8. Romský asistent: BOZP a PO NE 9. Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO 5

6 ČÁST III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků. 4.A 8. B A B 5 5. Celkem za I. stupeň 38 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují bez (*) bez (*) Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 3. září 3.. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování 3 Počet % z počtu všech žáků školy,5 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 3/4:, průměr na jednoho žáka: 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/5 Sb., 4) Ve školním roce 3/4 nebyl veden žádný žák jako mimořádně nadaný. 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 3/4 Gymnázia 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium Počty přijatých žáků 8 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník nižší ročník Celkem Počet žáků SOŠ SOU Konzervatoř 4

7 ČÁST IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V roce 3/4 v naší škole inspekce neproběhla. ČÁST V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Rozhodnutí ředitele O odkladu povinné školní docházky podle 37 O dodatečném odložení povinné školní docházky 37 Další dle 65, odst. a, e, h, i, 5 l Počet 8 7 Počet odvolání Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok /3: 37 Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 3/4: 3 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na začátku školního roku 3/4 se celkový počet žáků školy (6) nezměnil, v průběhu roku se zvýšil na 7. Všichni žáci prospěli, 48 s vyznamenáním, udělili jsme 57 pochval, bohužel také jednu důtku ředitele školy a jednu dvojku z chování. Během celého školního roku měli žáci možnost účastnit se mimoškolních aktivit pořádaných naší školou, zapojovali do různých olympiád a soutěží. Zúčastnili se Vranovské empiády, kde jedno družstvo skončilo na druhém místě,. místo získali mladší žáci v Ekoolympiádě. Rovněž v okresním kole Pythagoriády se na. místě umístil Marek Kučera ze 6. třídy. Páté místo v zeměpisné olympiádě patřilo Petru Vymazalovi ze 7. třídy a v anglické soutěži Dominice Miklišové z 9. třídy. V turnaji 4 škol v házené nazvaném Bagrova školní liga byli žáci nižšího stupně na. místě v obou kategoriích. V tomto roce jsme navázali na pěknou tradici vánočních a velikonočních dílen s následnými prodejními výstavami v nové školní aule. V sousedící kuchyňce jsme připravili posezení s pohoštěním pro rodiče a další návštěvníky výstavy. Aula byla využívána i k setkávání všech žáků i vyučujících při příležitosti státních svátků nebo předvánočního zpívání koled. Již tradičně velmi vydařené byly celoškolní akce Dýňohrátky a Školní koláč, do nichž se zapojili takřka všichni žáci. Organizovali jsme školní ples opět za vydatné podpory některých z rodičů. Několikrát do roka sbíráme starý papír, s touto akcí pomáhají i občané Sokolnic. Výdělek slouží na nákup výtvarných potřeb ve třídách. Celý první stupeň vyjel v květnu a červnu na školu v přírodě. Kurs plavání pro. a 3. třídu neproběhl, po třech lekcích byl ukončen z důvodu oprav plaveckého bazénu. Zároveň nám plavecká škola nabídla možnost opakování tohoto kursu během prvního pololetí školního roku 4/5, což většina žáků a jejich rodičů přivítala. Uskutečnil se lyžařský kurs pro žáky ročníku. 7

8 Z 9. třídy odešlo 4 žáků - 8 žáků na gymnázia, na střední odborné školy se čtyřletým maturitním oborem a 4 na střední odborná učiliště s tříletým oborem. V rámci evaluace školy jsme si nechali zpracovat výsledky šetření školního klimatu. Vyplňování dotazníků se zúčastnili žáci třídy a mohli jsme konstatovat, že výsledky odpovídají našim dlouhodobým snahám o zlepšování atmosféry ve škole. Zpracovali jsme také další SWOT analýzu, kde vyučující nejčastěji jako silnou stránku uváděli nové prostory ve škole a jejich vybavení, ale také pozitivní klima. Naopak nejčastěji zmiňovanou slabou stránkou byla absence jídelny ve škole a přímo ohrožení cítí v dopravní situaci před školou, což se týká hlavně odchodů žáků do jídelny v MŠ. Mezi žáky proběhla anketa o stravování ve školní jídelně, kde jsme sledovali četnost oblíbených a neoblíbených jídel, chování žáků v jídelně, jejich požadavky na změny jídelníčku a další. Nejčastěji zmiňovaným záporem bylo to, že jsou neustále nuceni ke spěchu při obědech z důvodu malého počtu míst v jídelně. Pravidelné a aktuální informace o dění ve škole je možné sledovat na stránkách Zde je také školní řád včetně klasifikačního řádu a pravidel pro uvolňování žáků a Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice. Tyto dokumenty jsou v papírové podobě umístěny v přízemí budovy školy, i tam je možné do nich nahlédnout. Ve školním roce 3/4 byly pořádány tyto celoškolní a třídní akce: Moštování 9. třída Adaptační kurs 5. třída Dvoudenní školní výlet 6. a 7. třídy Koryčany Exkurze do Osvětimi 8

9 Beseda s pamětníkem. světové války Vladimír Janko Škola v přírodě 4. třída Varvažov Školní výlet 8. třída Varvažov 9

10 Škola v přírodě. a. třída Koryčany Adaptační pochod na Mohylu míru Divadelní představení Memento Ekoolympiáda. místo

11 Bagrova školní liga (házená). místo v obou kategoriích Mexiko- záhada starých Mayů Turnaj ve vybíjené Vánoční dílny Velikonoční dílny Matematický klokan Přírodovědný klokan Den otevřených dveří Divadélko Hradec Králové Planeta Země Madagaskar Etické dílny Bruslení na stadionu v Brně

12 Vánoční koledy Lyžařský výcvikový kurs Fyzika hrou Divadelní představení v Žatčanech Akce techniky

13 Školní a okresní kolo recitační soutěže Hasík školení hasičů pro žáky. a 6. třídy Dopravní kurs 4. třída Holocaust beseda pro druhý stupeň Naše cesta Chodící lidé - BVV 3. třída 3

14 Cyklovýlet 5. třída Cyklovýlet 9. třída 4

15 Škola v přírodě Malá Morávka, 3.třída Projekty, průřezová témata v rámci ŠVP Ve školním roce 3/4 jsme úspěšně ukončili projekt EU peníze školám, kde naše škola získala přes milion korun na vybavení výpočetní technikou. Školu jsme vybavili čtyřmi interaktivními tabulemi, notebooky pro vyučující, počítači se serverem do nové počítačové učebny, vizualizérem a multifunkčním kopírovacím strojem. Všechny tyto pomůcky obohatily výuku, ale neméně kladně hodnotíme to, že převážná většina učitelů nejenže s výpočetní technikou pracuje, ale v rámci projektu se ve zvýšené míře naučila vytvářet vlastní interaktivní výukové materiály. Žákům školy bylo umožňováno zakoupit knihy v rámci Klubu mladého čtenáře a zapojit se do akce Školní mléko a Ovoce do škol pro žáky. stupně. I nadále jsme účastníky projektu Zdravé zuby a Zdravá pětka. Ve školním roce 3/4 se naše škola stala pilotní školou celostátního programu na podporu zdraví Pohyb a výživa. Do ověřování se zapojili všichni učitelé. stupně, vedení školy a vychovatelky školní družiny. Během celého roku se seznamovali s materiály k tomuto programu, zúčastňovali se seminářů, promýšleli různé postupy a zasílali připomínky tak, aby se ověřování mohlo od září rozběhnout. V tomto školním roce jsme se rovněž stali partnerem v projektu ISŠ Sokolnice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JM kraji. V projektu jsou začleněni žáci druhého stupně ve třech oblastech pracovní činnosti, fyzika a informační technologie. Díky partnerství se naši žáci seznamují nejen s ISŠ, ale také například sami vytvářejí počítačové programy na ovládání robota. Zároveň jsme získali vybavení pro školní dílnu a fyzikální laboratoř. V rámci tohoto projektu jsme se věnovali průřezovým tématům dle ŠVP pro ZŠ Sokolnice. Žáci prvního stupně se průřezovými tématy zabývali ve škole v přírodě. Naše škola se aktivně zapojila do Olympijského víceboje, což je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Má dlouhodobý potenciál 5

16 a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí. a. stupně základních škol po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných pohybových disciplínách nejen v průběhu hodin tělesné výchovy, ale také k plnění dalších sportovních, zážitkových a edukačních úkolů mimo školní výuku, s rodiči nebo kamarády. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků. 9. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Klavír (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 4 Flétna, keyboard, kytara (ZUŠ Mokrá) individuální výuka 5 Sólový zpěv (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 5 Malá kopaná 4 Sportovní kroužek 3 5 Kroužek šití 8 Keramický 4 45 Orientální tance 36 Příprava k přijímacím zkouškám Jazykový kroužek 3 9 Informatika 9 Výtvarný kroužek 6 Deskové hry Dyslektický 8 Matematický 8 AJ s rodilým mluvčím 6 Náboženství 4 3 Celkem

17 ČÁST VII. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR Hlavní úkoly školního roku 3/4 byly splněny: vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro Základní školu Sokolnice probíhalo v. až 9. ročníku, úprava ŠVP na základě změn MŠMT a v souvislosti s účastí na projektu Pohyb a výživa, ukončení projektu EU peníze školám, testování žáků 5. a 9. ročníku v ČJ, AJ, M SCIO, využívání metod a forem práce jako projektové vyučování, činnostní učení, práce s výpočetní technikou včetně interaktivní tabule, průřezová témata v projektu, efektivní práce s integrovanými žáky a se žáky s vývojovými poruchami učení škola v přírodě pro celý první stupeň, lyžařský kurs, problémy v oblasti preventivní péče řešeny v zárodku v těsné spolupráci s rodiči dětí, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní, vyučující se vzdělávali podle plánu DVPP, pracoval žákovský parlament, zahájení výuky v nové přístavbě budovy školy. Školní rok 3/4 byl přelomový v historii naší školy, první rok jsme učili v nové škole. Po dlouholetých snahách o přístavbu školy v Sokolnicích byla v neděli. září slavnostně otevřena budova po rekonstrukci a přístavbě. Slavnostního otevření se kromě představitelů obce investora, projektanta a zástupců stavební firmy zúčastnilo ohromné množství občanů Sokolnic. Měli možnost prohlédnout si celou školu, velmi kladně hodnotili přístavbu nové části, opravenou starou budovu i vybavení všech prostor novým nábytkem. Přístavbou nové části budovy se původně z deseti tříd škola rozrostla na kmenových učeben, dvě třídy školní družiny, odbornou učebnu přírodovědných předmětů a počítačovou učebnu. Dále přibyla kuchyňka pro výuku vaření, knihovna a aula. Kapacita školy vzrostla na 3 žáků. Velký dík patří zřizovateli školy, Obci Sokolnice, že prosadil a následně školu postavil, a také velmi děkujeme všem sponzorům, ať podnikatelským subjektům či z řad rodičů, že svými dary přispěli k vybavení školy. V září také proběhly oslavy 4. výročí založení školy v Sokolnicích. I když tyto dvě velké události proběhly v odstupu pouhých dvou týdnů, zaměstnanci školy spolu se žáky připravili velmi krásný program oslav. Ty byly rozdělené do dvou dnů, v pátek probíhaly sportovní soutěže pro žáky i jejich rodiče, v sobotu opět den otevřených dveří ve škole, školní akademie, beseda s nejstaršími žáky školy a také výstava prací nejen současných žáků školy, ale také generací před nimi. V souvislosti se současnými trendy se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků tak, aby každý žák po skončení školní docházky ovládal jeden cizí jazyk a základy dalšího cizího jazyka. Pokračovalo vyučování anglického jazyka ve druhé třídě, které se osvědčilo už v uplynulých školních letech. Důraz klademe na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se snaží individualizovat výuku jak pro žáky nadané, tak pro žáky s některou z poruch učení, chování nebo děti integrované. Tuto oblast budeme i dále rozvíjet a zkvalitňovat, budeme podporovat vzdělávání učitelů v této oblasti. 7

18 Pracoval žákovský parlament, který je tvořen deseti zvolenými žáky ročníku. Členové parlamentu se pravidelně scházeli s vedením školy. Parlament se aktivně podílel na sestavování plánu akcí pro žáky školy, dával podněty k řešení problémů v chodu školy. Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Sokolnice. Je již tradicí, že se předškoláci před zápisem do základní školy účastní jednoho dopoledne v první třídě, seznamují se s prostředím školy, vyzkouší si sezení v lavicích a plní úkoly, které jim paní učitelky připravují. Na návštěvu do školy chodí však i mladší děti, většinou při příležitosti výstav, které naše škola pořádá, nebo s přáním k Vánocům či Velikonocům. Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Během celého roku jsme do vyučovacího procesu začleňovali Etické dílny, kdy k nám dojížděla pracovnice společnosti Tim. Přivážela dvouhodinové bloky pro jednotlivé třídy, které se týkaly soužití ve třídě, mezilidských vztahů. Žáci se zapojili i do akcí na pomoc druhým. Přispěli zakoupením obrázkových magnetek, záložek nebo pohlednic občanskému sdružení Píšťalka, fondu Sidus, občanskému sdružení Život dětem a centru pro přípravu koní pro hipoterapii Chrpa. Žáci i nadále ochotně docházejí do Domova pro seniory Sokolnice, kde pomáhají při organizaci akcí pro starší spoluobčany, účinkují při různých příležitostech se svým programem, nebo se společně se seniory zúčastňují úklidu zámeckého parku, kde je DPS umístěn. Děti jsou rovněž zapojeny do ekologických aktivit. Velkým úspěchem bylo vítězství v oblastním kole ekoolympiády. Na chodby ve dvou podlažích, kde jsou učebny, jsme umístili po čtyřech odpadkových koších na tříděný odpad. Žáci se velmi aktivně účastní sběru starého papíru, který organizuje škola. Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly stanoveny v MPP. Žáci se zapojili do zájmových kroužků, kde se učili využívat a vhodně trávit volný čas, dále řešit vztahy a problémy ve skupině a ve třídě. Ve škole pracuje dětský školní parlament, který se schází zhruba jednou za 6 týdnů. Dětský školní parlament vede školní metodička prevence R. Bednárová a J. Hrdličková. Žáci mají možnost prostřednictvím svých zástupců vyjádřit své připomínky a návrhy k problémům ve škole a ve třídě. Své připomínky mohou též vhazovat do schránky důvěry. Letos členové se svými spolužáky pomáhali při různých akcích, např. Velikonoční dílny, Vánoční dílny, Školní koláč, Dýňohrátky, 4. výročí školy, školní ples. Žáci druhého stupně se zúčastnili lyžařského kurzu. Žáci páté třídy jeli na začátku roku na adaptační kurz. Na obou akcích se rozvíjely a upevňovaly vztahy mezi žáky. U dívek jsme se soustředili na výživu a zdravou stravu a proběhla sezení na téma mentální anorexie a bulimie. Proběhl květnový adaptační pochod na Mohylu míru. Starší žáci měli na starost mladší a poznávali se na jiném poli než na školní půdě. V květnu jsme do školy pozvali divadelní soubor, který nám odvyprávěl Memento od Radka Johna. V dětech to zanechalo hluboký dojem. I v tomto školním roce pokračovala spolupráce se dvěma základními uměleckými školami ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Radka Meluzína z Mokré. Židlochovická škola u nás vyučuje hře na klavír a sólovému zpěvu a to, jak je úspěšná, můžeme hodnotit dvakrát ročně při koncertech pořádaných u nás ve škole, ale také při všech akcích naší školy, kde tito umělci z řad našich žáků vystupují. Zájem dětí o výuku obou oborů je tak veliký, že jej ZUŠ Židlochovice bohužel nemůže uspokojit. ZUŠ Radka Meluzína vyučuje hře na flétnu, kytaru a keyboard a také má každý rok více zájemců. 8

19 Poslední akcí školního roku byla obnovená Prázdninová škola. Již v průběhu dubna jsme rodičům žáků. 5. třídy nabídli možnost pobytu dětí ve škole během prvních dvou týdnů v červenci. Pracovníci školy připravili dětem zajímavý program, bohužel zájem ze strany rodičů byl nakonec malý. První týden se zúčastnilo 8 dětí, druhý pouze 6. Bohužel jsme nuceni konstatovat, že při tak malém počtu zájemců není možné tuto akci opakovat, neboť by se musely velmi zvýšit finanční náklady pro rodiče. I když je naše škola od loňska v novém kabátě, přece jsou nutné další opravy. Během prázdnin jsme vymalovali chodby ve všech podlažích a třídy ve třetím podlaží ve staré budově. V jedné třídě, která byla až do loňska přepažena kvůli potřebě kabinetu, jsme nechali vyměnit podlahu a staré zářivky nahradit novými, lépe vyhovujícími. Všechna zbývající okna dostala žaluzie. Závěrem je možné říci, že všichni pracovníci naší školy a to jak pedagogičtí, ale i nepedagogové pracují tak, aby naši žáci obstáli v porovnání s dalšími školami. Při své celoroční práci mají na zřeteli kvalitu výuky i správnou výchovu dětí. Naším cílem je vytvořit školu konkurenceschopnou, nebýt jen malou vesnickou školou, právě naopak, využívat jejích výhod. Toto vše je možné naplňovat pouze s kolektivem pracovníků, kteří svou práci dělají s láskou a vzájemnou úctou nejen mezi dospělými, ale i dětmi, a za to jim patří veliký dík. ČÁST VIII.. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace výchovný poradce FFUJEP Brno školní metodik prevence PedF MU dosažené vzdělání VŠ, DPS Studium pro výchovné poradce VŠ b) věková struktura do 35 let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog 35 5 let 9 5 let důch. věk/z toho důchodci

20 . Individuální integrace Typ postižení vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Celkem Ročník II., V., VI., VIII., IX., IX. IV. V Sokolnicích dne Počet žáků 6 7 razítko a podpis ředitelky školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 205/206 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016 Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015 / 2016 Rozdrojovice, říjen 2016 1 Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více