ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE OKRES BRNO-VENKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 3/4

2 ČÁST I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Masarykova Sokolnice Zřizovatel školy: Obec Sokolnice Ředitelka školy: Mgr. Zita Butalová Úplná základní škola, školní družina Telefon: www:

3 Školní rok /3. stupeň. stupeň Celkem Počet tříd 6 Počet ročníků 5 Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 3 7,6 Celkový počet žáků v. ročníku: 3 (v průběhu roku žák přibyl) Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 4,8 Školská rada byla zřízena ke dni Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 67 a 68 zákona č. 56/4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu ŠVP pro ZŠ Sokolnice Číslo jednací V ročníku 33/7. 9. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem. oddělení. oddělení 3. oddělení počet oddělení ŠD 3 počet dětí v ŠD 85 Počet vychovatelů ŠD fyz. 3 / přepoč.,5 vedoucí vychovatelka Dana Benešová vychovatelka Markéta Kupská vychovatelka Mgr. Monika Mariánková Ve školním roce 3/4 pokračovala v činnosti tři oddělení školní družiny. Díky přístavbě školní budovy bylo možné umístit dvě oddělení ŠD ve vlastních místnostech v prvním podlaží, jedno oddělení zůstalo v kmenové učebně 4. A třídy v nové části budovy ve druhém podlaží. Obě nové třídy jsou vybaveny novým barevným nábytkem, který přispívá k pohodě dětí při odpoledních činnostech. Všechna oddělení pracují podle Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Program nabízí dětem sportovní, výtvarné i hudební aktivity. Paní vychovatelky se v první řadě snaží o dobré vztahy v kolektivech dětí ve školní družině. Žáci se zde mohou připravovat na vyučování, jak psaním domácích úkolů, tak i formou různých vědomostních soutěží a her. Důraz je kladen na častý pobyt dětí venku, družiny využívají školního dvora, hřiště, zahrady, házenkářského hřiště, ale podnikají i kratší výlety do okolí obce. 3

4 Z činnosti školní družiny vybíráme tyto zdařilé akce: sběr kaštanů, Koloběžkiáda, Drakiáda, mikulášská besídka, pečení perníků na Vánoce i Velikonoce, turnaj ve stolních hrách, maškarní ples, letní olympiáda. ČÁST II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY přepočtený počet / fyzický počet. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/4 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 6,5/7 Z toho odborně kvalifikovaných 6,5/5,5 dle z.č. 563/4 Sb. % 94%. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 nastoupili na školu: 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 nastoupili na školu: 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 3/4 odešli ze školy: 5. Nepedagogičtí pracovníci počet: 3/3 6. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži 4 do 35 let 35-5 let nad 5 let Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Rodičovská dovolená 4 Ženy 4 4

5 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s Plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok 3/4. Počet zúčastněných pracovníků Typ kurzu Podivná voda 49 fyzikálních experimentů Prvouka činnostně Násobení a dělení v oboru násobilek Finanční gramotnost v matematice Dobré nápady pro výuku informatiky na.st. Aktivizační metody při výuce AJ Svět a krajina pohledem z výšky Stížnosti šetřené v rámci ČŠI Škola hrou Moderní technologie a interaktivní prvky v dějepise Erasmus+ pro ředitele škol Erasmus+ Konference ČŠI - NIQES kulatý stůl OSPOD E-Twinning Celkem Brána jazyků otevřená Poskytování první pomoci 8. Romský asistent: BOZP a PO NE 9. Jiný asistent (pedagogický, osobní): ANO 5

6 ČÁST III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků. 4.A 8. B A B 5 5. Celkem za I. stupeň 38 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují bez (*) bez (*) Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 3. září 3.. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování 3 Počet % z počtu všech žáků školy,5 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 3/4:, průměr na jednoho žáka: 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/5 Sb., 4) Ve školním roce 3/4 nebyl veden žádný žák jako mimořádně nadaný. 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 3/4 Gymnázia 4 leté 6 leté 8 leté studium studium studium Počty přijatých žáků 8 6. Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník nižší ročník Celkem Počet žáků SOŠ SOU Konzervatoř 4

7 ČÁST IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V roce 3/4 v naší škole inspekce neproběhla. ČÁST V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Rozhodnutí ředitele O odkladu povinné školní docházky podle 37 O dodatečném odložení povinné školní docházky 37 Další dle 65, odst. a, e, h, i, 5 l Počet 8 7 Počet odvolání Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok /3: 37 Počet žáků přihlášených do. ročníku pro rok 3/4: 3 ČÁST VI. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na začátku školního roku 3/4 se celkový počet žáků školy (6) nezměnil, v průběhu roku se zvýšil na 7. Všichni žáci prospěli, 48 s vyznamenáním, udělili jsme 57 pochval, bohužel také jednu důtku ředitele školy a jednu dvojku z chování. Během celého školního roku měli žáci možnost účastnit se mimoškolních aktivit pořádaných naší školou, zapojovali do různých olympiád a soutěží. Zúčastnili se Vranovské empiády, kde jedno družstvo skončilo na druhém místě,. místo získali mladší žáci v Ekoolympiádě. Rovněž v okresním kole Pythagoriády se na. místě umístil Marek Kučera ze 6. třídy. Páté místo v zeměpisné olympiádě patřilo Petru Vymazalovi ze 7. třídy a v anglické soutěži Dominice Miklišové z 9. třídy. V turnaji 4 škol v házené nazvaném Bagrova školní liga byli žáci nižšího stupně na. místě v obou kategoriích. V tomto roce jsme navázali na pěknou tradici vánočních a velikonočních dílen s následnými prodejními výstavami v nové školní aule. V sousedící kuchyňce jsme připravili posezení s pohoštěním pro rodiče a další návštěvníky výstavy. Aula byla využívána i k setkávání všech žáků i vyučujících při příležitosti státních svátků nebo předvánočního zpívání koled. Již tradičně velmi vydařené byly celoškolní akce Dýňohrátky a Školní koláč, do nichž se zapojili takřka všichni žáci. Organizovali jsme školní ples opět za vydatné podpory některých z rodičů. Několikrát do roka sbíráme starý papír, s touto akcí pomáhají i občané Sokolnic. Výdělek slouží na nákup výtvarných potřeb ve třídách. Celý první stupeň vyjel v květnu a červnu na školu v přírodě. Kurs plavání pro. a 3. třídu neproběhl, po třech lekcích byl ukončen z důvodu oprav plaveckého bazénu. Zároveň nám plavecká škola nabídla možnost opakování tohoto kursu během prvního pololetí školního roku 4/5, což většina žáků a jejich rodičů přivítala. Uskutečnil se lyžařský kurs pro žáky ročníku. 7

8 Z 9. třídy odešlo 4 žáků - 8 žáků na gymnázia, na střední odborné školy se čtyřletým maturitním oborem a 4 na střední odborná učiliště s tříletým oborem. V rámci evaluace školy jsme si nechali zpracovat výsledky šetření školního klimatu. Vyplňování dotazníků se zúčastnili žáci třídy a mohli jsme konstatovat, že výsledky odpovídají našim dlouhodobým snahám o zlepšování atmosféry ve škole. Zpracovali jsme také další SWOT analýzu, kde vyučující nejčastěji jako silnou stránku uváděli nové prostory ve škole a jejich vybavení, ale také pozitivní klima. Naopak nejčastěji zmiňovanou slabou stránkou byla absence jídelny ve škole a přímo ohrožení cítí v dopravní situaci před školou, což se týká hlavně odchodů žáků do jídelny v MŠ. Mezi žáky proběhla anketa o stravování ve školní jídelně, kde jsme sledovali četnost oblíbených a neoblíbených jídel, chování žáků v jídelně, jejich požadavky na změny jídelníčku a další. Nejčastěji zmiňovaným záporem bylo to, že jsou neustále nuceni ke spěchu při obědech z důvodu malého počtu míst v jídelně. Pravidelné a aktuální informace o dění ve škole je možné sledovat na stránkách Zde je také školní řád včetně klasifikačního řádu a pravidel pro uvolňování žáků a Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice. Tyto dokumenty jsou v papírové podobě umístěny v přízemí budovy školy, i tam je možné do nich nahlédnout. Ve školním roce 3/4 byly pořádány tyto celoškolní a třídní akce: Moštování 9. třída Adaptační kurs 5. třída Dvoudenní školní výlet 6. a 7. třídy Koryčany Exkurze do Osvětimi 8

9 Beseda s pamětníkem. světové války Vladimír Janko Škola v přírodě 4. třída Varvažov Školní výlet 8. třída Varvažov 9

10 Škola v přírodě. a. třída Koryčany Adaptační pochod na Mohylu míru Divadelní představení Memento Ekoolympiáda. místo

11 Bagrova školní liga (házená). místo v obou kategoriích Mexiko- záhada starých Mayů Turnaj ve vybíjené Vánoční dílny Velikonoční dílny Matematický klokan Přírodovědný klokan Den otevřených dveří Divadélko Hradec Králové Planeta Země Madagaskar Etické dílny Bruslení na stadionu v Brně

12 Vánoční koledy Lyžařský výcvikový kurs Fyzika hrou Divadelní představení v Žatčanech Akce techniky

13 Školní a okresní kolo recitační soutěže Hasík školení hasičů pro žáky. a 6. třídy Dopravní kurs 4. třída Holocaust beseda pro druhý stupeň Naše cesta Chodící lidé - BVV 3. třída 3

14 Cyklovýlet 5. třída Cyklovýlet 9. třída 4

15 Škola v přírodě Malá Morávka, 3.třída Projekty, průřezová témata v rámci ŠVP Ve školním roce 3/4 jsme úspěšně ukončili projekt EU peníze školám, kde naše škola získala přes milion korun na vybavení výpočetní technikou. Školu jsme vybavili čtyřmi interaktivními tabulemi, notebooky pro vyučující, počítači se serverem do nové počítačové učebny, vizualizérem a multifunkčním kopírovacím strojem. Všechny tyto pomůcky obohatily výuku, ale neméně kladně hodnotíme to, že převážná většina učitelů nejenže s výpočetní technikou pracuje, ale v rámci projektu se ve zvýšené míře naučila vytvářet vlastní interaktivní výukové materiály. Žákům školy bylo umožňováno zakoupit knihy v rámci Klubu mladého čtenáře a zapojit se do akce Školní mléko a Ovoce do škol pro žáky. stupně. I nadále jsme účastníky projektu Zdravé zuby a Zdravá pětka. Ve školním roce 3/4 se naše škola stala pilotní školou celostátního programu na podporu zdraví Pohyb a výživa. Do ověřování se zapojili všichni učitelé. stupně, vedení školy a vychovatelky školní družiny. Během celého roku se seznamovali s materiály k tomuto programu, zúčastňovali se seminářů, promýšleli různé postupy a zasílali připomínky tak, aby se ověřování mohlo od září rozběhnout. V tomto školním roce jsme se rovněž stali partnerem v projektu ISŠ Sokolnice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JM kraji. V projektu jsou začleněni žáci druhého stupně ve třech oblastech pracovní činnosti, fyzika a informační technologie. Díky partnerství se naši žáci seznamují nejen s ISŠ, ale také například sami vytvářejí počítačové programy na ovládání robota. Zároveň jsme získali vybavení pro školní dílnu a fyzikální laboratoř. V rámci tohoto projektu jsme se věnovali průřezovým tématům dle ŠVP pro ZŠ Sokolnice. Žáci prvního stupně se průřezovými tématy zabývali ve škole v přírodě. Naše škola se aktivně zapojila do Olympijského víceboje, což je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Má dlouhodobý potenciál 5

16 a svým charakterem se zaměřuje především na rozpohybování dětí. a. stupně základních škol po celé republice. Žáci jsou motivováni k účasti ve vypsaných pohybových disciplínách nejen v průběhu hodin tělesné výchovy, ale také k plnění dalších sportovních, zážitkových a edukačních úkolů mimo školní výuku, s rodiči nebo kamarády. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků. 9. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín. Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Klavír (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 4 Flétna, keyboard, kytara (ZUŠ Mokrá) individuální výuka 5 Sólový zpěv (ZUŠ Židlochovice) individuální výuka 5 Malá kopaná 4 Sportovní kroužek 3 5 Kroužek šití 8 Keramický 4 45 Orientální tance 36 Příprava k přijímacím zkouškám Jazykový kroužek 3 9 Informatika 9 Výtvarný kroužek 6 Deskové hry Dyslektický 8 Matematický 8 AJ s rodilým mluvčím 6 Náboženství 4 3 Celkem

17 ČÁST VII. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR Hlavní úkoly školního roku 3/4 byly splněny: vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro Základní školu Sokolnice probíhalo v. až 9. ročníku, úprava ŠVP na základě změn MŠMT a v souvislosti s účastí na projektu Pohyb a výživa, ukončení projektu EU peníze školám, testování žáků 5. a 9. ročníku v ČJ, AJ, M SCIO, využívání metod a forem práce jako projektové vyučování, činnostní učení, práce s výpočetní technikou včetně interaktivní tabule, průřezová témata v projektu, efektivní práce s integrovanými žáky a se žáky s vývojovými poruchami učení škola v přírodě pro celý první stupeň, lyžařský kurs, problémy v oblasti preventivní péče řešeny v zárodku v těsné spolupráci s rodiči dětí, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní, vyučující se vzdělávali podle plánu DVPP, pracoval žákovský parlament, zahájení výuky v nové přístavbě budovy školy. Školní rok 3/4 byl přelomový v historii naší školy, první rok jsme učili v nové škole. Po dlouholetých snahách o přístavbu školy v Sokolnicích byla v neděli. září slavnostně otevřena budova po rekonstrukci a přístavbě. Slavnostního otevření se kromě představitelů obce investora, projektanta a zástupců stavební firmy zúčastnilo ohromné množství občanů Sokolnic. Měli možnost prohlédnout si celou školu, velmi kladně hodnotili přístavbu nové části, opravenou starou budovu i vybavení všech prostor novým nábytkem. Přístavbou nové části budovy se původně z deseti tříd škola rozrostla na kmenových učeben, dvě třídy školní družiny, odbornou učebnu přírodovědných předmětů a počítačovou učebnu. Dále přibyla kuchyňka pro výuku vaření, knihovna a aula. Kapacita školy vzrostla na 3 žáků. Velký dík patří zřizovateli školy, Obci Sokolnice, že prosadil a následně školu postavil, a také velmi děkujeme všem sponzorům, ať podnikatelským subjektům či z řad rodičů, že svými dary přispěli k vybavení školy. V září také proběhly oslavy 4. výročí založení školy v Sokolnicích. I když tyto dvě velké události proběhly v odstupu pouhých dvou týdnů, zaměstnanci školy spolu se žáky připravili velmi krásný program oslav. Ty byly rozdělené do dvou dnů, v pátek probíhaly sportovní soutěže pro žáky i jejich rodiče, v sobotu opět den otevřených dveří ve škole, školní akademie, beseda s nejstaršími žáky školy a také výstava prací nejen současných žáků školy, ale také generací před nimi. V souvislosti se současnými trendy se škola zaměřuje na výuku cizích jazyků tak, aby každý žák po skončení školní docházky ovládal jeden cizí jazyk a základy dalšího cizího jazyka. Pokračovalo vyučování anglického jazyka ve druhé třídě, které se osvědčilo už v uplynulých školních letech. Důraz klademe na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se snaží individualizovat výuku jak pro žáky nadané, tak pro žáky s některou z poruch učení, chování nebo děti integrované. Tuto oblast budeme i dále rozvíjet a zkvalitňovat, budeme podporovat vzdělávání učitelů v této oblasti. 7

18 Pracoval žákovský parlament, který je tvořen deseti zvolenými žáky ročníku. Členové parlamentu se pravidelně scházeli s vedením školy. Parlament se aktivně podílel na sestavování plánu akcí pro žáky školy, dával podněty k řešení problémů v chodu školy. Pokračovala spolupráce s Mateřskou školou Sokolnice. Je již tradicí, že se předškoláci před zápisem do základní školy účastní jednoho dopoledne v první třídě, seznamují se s prostředím školy, vyzkouší si sezení v lavicích a plní úkoly, které jim paní učitelky připravují. Na návštěvu do školy chodí však i mladší děti, většinou při příležitosti výstav, které naše škola pořádá, nebo s přáním k Vánocům či Velikonocům. Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Během celého roku jsme do vyučovacího procesu začleňovali Etické dílny, kdy k nám dojížděla pracovnice společnosti Tim. Přivážela dvouhodinové bloky pro jednotlivé třídy, které se týkaly soužití ve třídě, mezilidských vztahů. Žáci se zapojili i do akcí na pomoc druhým. Přispěli zakoupením obrázkových magnetek, záložek nebo pohlednic občanskému sdružení Píšťalka, fondu Sidus, občanskému sdružení Život dětem a centru pro přípravu koní pro hipoterapii Chrpa. Žáci i nadále ochotně docházejí do Domova pro seniory Sokolnice, kde pomáhají při organizaci akcí pro starší spoluobčany, účinkují při různých příležitostech se svým programem, nebo se společně se seniory zúčastňují úklidu zámeckého parku, kde je DPS umístěn. Děti jsou rovněž zapojeny do ekologických aktivit. Velkým úspěchem bylo vítězství v oblastním kole ekoolympiády. Na chodby ve dvou podlažích, kde jsou učebny, jsme umístili po čtyřech odpadkových koších na tříděný odpad. Žáci se velmi aktivně účastní sběru starého papíru, který organizuje škola. Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly stanoveny v MPP. Žáci se zapojili do zájmových kroužků, kde se učili využívat a vhodně trávit volný čas, dále řešit vztahy a problémy ve skupině a ve třídě. Ve škole pracuje dětský školní parlament, který se schází zhruba jednou za 6 týdnů. Dětský školní parlament vede školní metodička prevence R. Bednárová a J. Hrdličková. Žáci mají možnost prostřednictvím svých zástupců vyjádřit své připomínky a návrhy k problémům ve škole a ve třídě. Své připomínky mohou též vhazovat do schránky důvěry. Letos členové se svými spolužáky pomáhali při různých akcích, např. Velikonoční dílny, Vánoční dílny, Školní koláč, Dýňohrátky, 4. výročí školy, školní ples. Žáci druhého stupně se zúčastnili lyžařského kurzu. Žáci páté třídy jeli na začátku roku na adaptační kurz. Na obou akcích se rozvíjely a upevňovaly vztahy mezi žáky. U dívek jsme se soustředili na výživu a zdravou stravu a proběhla sezení na téma mentální anorexie a bulimie. Proběhl květnový adaptační pochod na Mohylu míru. Starší žáci měli na starost mladší a poznávali se na jiném poli než na školní půdě. V květnu jsme do školy pozvali divadelní soubor, který nám odvyprávěl Memento od Radka Johna. V dětech to zanechalo hluboký dojem. I v tomto školním roce pokračovala spolupráce se dvěma základními uměleckými školami ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Radka Meluzína z Mokré. Židlochovická škola u nás vyučuje hře na klavír a sólovému zpěvu a to, jak je úspěšná, můžeme hodnotit dvakrát ročně při koncertech pořádaných u nás ve škole, ale také při všech akcích naší školy, kde tito umělci z řad našich žáků vystupují. Zájem dětí o výuku obou oborů je tak veliký, že jej ZUŠ Židlochovice bohužel nemůže uspokojit. ZUŠ Radka Meluzína vyučuje hře na flétnu, kytaru a keyboard a také má každý rok více zájemců. 8

19 Poslední akcí školního roku byla obnovená Prázdninová škola. Již v průběhu dubna jsme rodičům žáků. 5. třídy nabídli možnost pobytu dětí ve škole během prvních dvou týdnů v červenci. Pracovníci školy připravili dětem zajímavý program, bohužel zájem ze strany rodičů byl nakonec malý. První týden se zúčastnilo 8 dětí, druhý pouze 6. Bohužel jsme nuceni konstatovat, že při tak malém počtu zájemců není možné tuto akci opakovat, neboť by se musely velmi zvýšit finanční náklady pro rodiče. I když je naše škola od loňska v novém kabátě, přece jsou nutné další opravy. Během prázdnin jsme vymalovali chodby ve všech podlažích a třídy ve třetím podlaží ve staré budově. V jedné třídě, která byla až do loňska přepažena kvůli potřebě kabinetu, jsme nechali vyměnit podlahu a staré zářivky nahradit novými, lépe vyhovujícími. Všechna zbývající okna dostala žaluzie. Závěrem je možné říci, že všichni pracovníci naší školy a to jak pedagogičtí, ale i nepedagogové pracují tak, aby naši žáci obstáli v porovnání s dalšími školami. Při své celoroční práci mají na zřeteli kvalitu výuky i správnou výchovu dětí. Naším cílem je vytvořit školu konkurenceschopnou, nebýt jen malou vesnickou školou, právě naopak, využívat jejích výhod. Toto vše je možné naplňovat pouze s kolektivem pracovníků, kteří svou práci dělají s láskou a vzájemnou úctou nejen mezi dospělými, ale i dětmi, a za to jim patří veliký dík. ČÁST VIII.. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace výchovný poradce FFUJEP Brno školní metodik prevence PedF MU dosažené vzdělání VŠ, DPS Studium pro výchovné poradce VŠ b) věková struktura do 35 let výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog školní speciální pedagog 35 5 let 9 5 let důch. věk/z toho důchodci

20 . Individuální integrace Typ postižení vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Celkem Ročník II., V., VI., VIII., IX., IX. IV. V Sokolnicích dne Počet žáků 6 7 razítko a podpis ředitelky školy

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více