Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 OBSAH A) Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení školy 4) Žáci školy 5) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 11) Základní údaje o hospodaření školy 12) Zapojení školy do rozvojových programů 13) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14) Projekty realizované školou, financované z cizích zdrojů 15) Spolupráce B) Mateřská škola Vraclav 1) Charakteristika MŠ 2) Výchovně vzdělávací plán 3) Personální zajištění MŠ 4) Údaje o přijímacím řízení 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7) Údaje o aktivitách MŠ 8) Cíle pro další období

2 Základní škola Vraclav 1) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Vraclav 52 Telefon: Ředitelka: Mgr. Pavlína Filipi web: IČO: Součásti školy: Základní škola IZO: kap. 85 Mateřská škola IZO: kap. 35 Školní družina IZO: kap. 60 Školní jídelna IZO: Zřizovatel školy: Obec Vraclav, Vraclav 66, telefon: Chceme být dobrou školou, která je aktivní. Pečuje, rozvíjí a motivuje svoje žáky, podporuje je v jejich vzdělávání. Letošní školní rok jsme se více zaměřili na rozvoj čtenářské gramotnosti a etickou výchovu. Počet žáků: 64 Počet tříd: 4 Integrované děti: 8 Počet oddělení ŠD: 2 Školská rada: Pracovala v tomto složení: Jana Brýdlová Hedvika Zerzánová Mgr. Věra Fiřtová Rada školy se tento rok sešla dvakrát Školská rada projednala a schválila výroční zprávu školy za rok 2012/2013, řád školy a klasifikační řád. Byla seznámena s Organizačním řádem školy, Vnitřním platovým předpisem, Vnitřním řádem školní družiny a Minimálním preventivním programem na školní rok 2013/ Školská rada schválila rozpočet školy, schválila rozdělení peněz z výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu hospodaření a byla seznámena s přihlášením školy do dalšího Operačního programu Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

3 2) Přehled oborů vzdělání Výchovně vzdělávací program probíhal v ročníku podle RVP ZV č.j. MŠMT-2647/ Školní vzdělávací program Veselá školička ve znění úpravy č.j. ZSVRA 049/2013/řed. Obor vzdělání C/01 Základní škola. Škola realizuje vlastní krátkodobé i dlouhodobé projekty se zřetelem na tvořivou dramatiku s využitím prvků Projektového a Problémového učení. Koncepce a cíle školy: Naše priority ve výchově a vzdělávání - Individuální péče o každého žáka - Dobrá konverzační znalost Aj 1. ročník zájmový útvar Hrátky s angličtinou 2. zvýšená hodinová dotace Aj ve 2. ročníku. - Používání digitálních technologií, běžná práce na PC Výuka informatiky probíhá od ročníku. - Hudební a dramatická vyspělost Hra na flétnu, prvky dramatické výchovy ve výuce, divadlo. - Tělesná zdatnost Plavecký výcvik pro všechny žáky školy, výcvik bruslení, sportovní dny, sportovní kroužky, lyžařský kurz pro žáky 4. a 5. ročníku. - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Individuální vzdělávací plány, program Talent. 3) Personální zabezpečení školy Zkušený pedagogický sbor respektující osobnost každého dítěte se snahou správnou motivací aktivizovat jeho schopnosti na maximum, to je náš tým. Ředitelka Mgr. Pavlína Filipi: Absolventka pedagogické fakulty v Olomouci (studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ), absolventka speciální pedagogiky pedagogické fakulty v Hradci Králové. Odpracováno 25 let pedagogické praxe. Tento školní rok třídní učitelka 1. ročníku. Metodik projektového vyučování, vedoucí a choreograf hudebně pohybového souboru Smíšek, choreograf kulturních vystoupení, vedoucí školní knihovny. Učitelka Mgr. Věra Fiřtová: Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze (studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ). V letošním školním roce třídní učitelka 2. a 3. ročníku. Má odpracováno 26 let pedagogické praxe. Vedoucí zájmového útvaru Turistika, správce map a učebnic. Učitelka Mgr. Pavla Divišková: Absolventka pedagogické fakulty v Hradec Králové (učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika). V letošním roce třídní učitelka 5. ročníku. Vedoucí zájmového útvaru Keramika a Hrátky s angličtinou. Metodik primární prevence. Učitel Mgr. Ladislav Štancl: Absolvent pedagogické fakulty v Ostravě (učitelství pro 2. stupeň ZŠ zeměpis, občanská výchova). Třídní učitel 4. ročníku. Pedagogická praxe 5 let. Vedoucí zájmového útvaru ŠÁŠA redakce školního časopisu. Stará se o údržbu a obsluhu technického vybavení školy. Správce počítačové sítě školy. Vedoucí vychovatelka Iva Kučná: Pracuje jako vychovatelka ŠD na úvazek 0,85 a na souběžný pracovní poměr jako učitelka na úvazek 0,40. Je absolventkou SPgŠ v Litomyšli. Má odpracováno 30 let pedagogické praxe. Je správcem

4 inventáře ŠD, má na starosti estetickou výzdobu školy, výrobu kostýmů a dekorací na kulturní vystoupení školy. Vedoucí zájmového útvaru Hra na flétnu. Vychovatelka Eva Hermannová: Pracuje jako vychovatelka ŠD na úvazek 0,75 a na souběžný pracovní poměr jako asistent pedagoga na úvazek 0,9. Má odpracováno 17 let pedagogické praxe. Je správcem tělocvičného náčiní, má na starosti výrobu kostýmů a dekorací na kulturní vystoupení školy. Asistentka pedagoga Lenka Dostálová: Pracovala jako asistentka pedagoga ve druhé třídě u žáka Jakuba Lustiga. Provozní zaměstnanci: Dana Horníčková školnice budovy školy a uklizečka úvazek 1,30 Ludmila Pilařová školnice budovy MŠ úvazek 0,67, pomocná kuchařka úvazek 0,40 Jana Horáčková uklizečka úvazek 0,60 a pomocná kuchařka úvazek 0,40 Jana Jonášová hlavní kuchařka úvazek 1,00 Jana Říhová pomocná kuchařka úvazek 0,75 4) Žáci školy V září 2013 nastoupilo 64 žáků. V měsíci dubnu se jeden žák 5. ročníku odstěhoval. 2. a 3. třída spojené. Ostatní třídy samostatné. 1. třída počet žáků 12, třídní učitelka Mgr. Pavlína Filipi prospělo s vyznamenáním 12 žáků 2. třída počet žáků 12, třídní učitelka Mgr. Věra Fiřtová prospělo s vyznamenáním 11 žáků prospěl 1 žák 3. třída počet žáků 11, třídní učitelka Mgr. Věra Fiřtová prospělo s vyznamenáním 10 žáků prospěl 1 žák 4. třída - počet žáků 17, třídní učitel Mgr. Ladislav Štancl prospělo s vyznamenáním 11 žáků prospělo 6 žáků 5. třída - počet žáků 12, třídní učitelka Mgr. Pavla Divišková prospělo s vyznamenáním 7 žáků prospěli 4 žáci Žáci jsou hodnoceni kombinovaně. Běžnou klasifikaci doplňuje slovní hodnocení na vysvědčení v pololetí i na konci školního roku. Rodiče jsou pravidelně informováni o chodu školy a prospěchu žáků prostřednictvím žákovských knížek a třídních schůzek (3 za školní rok). Hodnocení probíhá podle klasifikačního řádu školy.

5 5) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce proběhl K zápisu přišlo 11 dětí. 8 bylo přijato ke školní docházce, tři děti na doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře dostaly odklad školní docházky. Dodatečně byl do školy přihlášen žák ze sociálně znevýhodněné rodiny David Siegl. Zapsáno bylo tedy celkem 9 dětí. 6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků Z celkového počtu 64 žáků 51 žáků prospělo s vyznamenáním a 12 prospělo. Žádný žák nebyl hodnocen známkou nedostatečnou, nikdo neopakuje ročník. V měsíci květnu 2014 se žáci 4. ročníku zúčastnili celoplošného testování žáků v předmětu Člověk a jeho svět. Průměrný percentil žáků naší školy byl vyčíslen na 70% úspěšnosti v porovnání s jinými testovanými školami. Výsledky jsou přiložené jako příloha výroční zprávy. 7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky, školním preventistou (Mgr. Pavla Divišková), třídními učiteli, ale i široká nabídka zájmových útvarů i akcí školy pro volný čas žáků. Žáci byli o problematice primární prevence informováni především zařazováním příslušných témat do hodin v předmětu Člověk a jeho svět a Přírodověda. Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teoretickou a praktickou výuku dopravní výchovy. Dne proběhl požární poplach a evakuace žáků školy. Poté následovala beseda s hasiči. Péče o zdraví žáků sportovní den na nářadí zahájen plavecký výcvik výuka bruslení zimní stadion Choceň výuka bruslení zimní stadion Choceň lyžařský výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku v Benecku v Krkonoších dopravní výuka pro 4. a 5. ročník teorie branně bezpečnostní cvičení BRABENEC v Dobříkově na hřišti cvičný poplach za účasti dobrovolných hasičů Vraclav dopravní výchova pro 4. a 5. třídu praktický výcvik na vysokomýtském autodromu Zájmové útvary školy Žáci pracovali v kroužcích pravidelně po celý školní rok. Výsledky jejich práce byly prezentovány na veřejnosti při různých vystoupeních v obci (setkání s důchodci, vánoční besídka, dětský Staročeský jarmark). Kroužky jsou vedeny tak, aby prohlubovaly v dětech možnost hodnotného využití volného času. Název zájmového útvaru počet žáků jméno vyučujícího Hrátky s angličtinou 8 Mgr. Pavla Divišková ŠÁŠA redakce školního časopisu 9 Mgr. Ladislav Štancl ZOO kroužek 36 Mgr. Ladislav Štancl SMÍŠEK folklorní soubor 16 Mgr. Pavlína Filipi Keramika 28 Mgr. Pavla Divišková Turistický kroužek 16 Mgr. Věra Fiřtová

6 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu školy. V letošním roce zaměřené především na etickou výchovu. Mgr. Pavlína Filipi Emoce a škola Motivace žáků Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Práce s odměnami a tresty ve škole Hody, hody, doprovody! Rodič a učitel spolu nebo proti sobě Mgr. Věra Fiřtová Emoce a škola Motivace žáků Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Práce s odměnami a tresty ve škole Metody práce u dětí s poruchou autistického spektra Mgr. Pavla Divišková Emoce a škola Motivace žáků Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Práce s odměnami a tresty ve škole Jak vzdělávat a vychovávat žáky s poruchami chování Rodič a učitel spolu nebo proti sobě Mgr. Ladislav Štancl Emoce a škola Motivace žáků Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Práce s odměnami a tresty ve škole Iva Kučná Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu Eva Hermannová Co děti potřebují, aby byly šťastné 9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Cílem je prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, udržování čistoty a pořádku v okolí školy, spolupráce mezi jednotlivými ročníky a spolupráce s pedagogickými zaměstnanci a dětmi z MŠ. Účastí na soutěžích mimo školu získávají žáci možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s ostatními žáky jiných škol. (sportovní klání, recitační soutěž) Doplnění výchovně vzdělávacího programu školy pohádka Ferda mravenec pohádka Tygřík Péta Hudební vánoční pořad pohádka O Palečkovi

7 beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou program Tonda obal třídění odpadů Den Země ve Vysokém Mýtě 14., program Zdravá pětka zdravé stravování beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou pohádka Sůl nad zlato hrátky s Geomagem hudebně naučný pořad Šel tudy, měl dudy naučný pořad Indonésie, po stopách lidojedů Soutěže Turnaj málotřídních škol ve fotbale a vybíjené. Bohužel jsme se umístili až na 4. místě školní kolo v dětské recitaci 12 žáků okresní kolo dětské recitace 5 žáků Interní akce školy focení žáků prvních tříd do Mladé Fronty Dnes pasování prvňáčků na opravdové školáky ZŠ Vraclav oslava svátku Halowwen ve spolupráci se spolkem TJ Sokol vraclav třídní schůzky rodičů čertování v ZŠ i MŠ vánoční besídka školy zápis do 1. tříd školní karneval pro MŠ a ZŠ třídní schůzky rodičů školní výlet do babiččina údolí výlet na Potštejn (MŠ a třída) škola v přírodě pro žáky 1. Třídy Ekopaleta Oucmanice program Kousky přírody zahradní posezení k ukončení školního roku pro žáky a rodiče školy Veřejně prospěšná činnost vystoupení souboru Smíšek na setkání důchodců v Kulturním domě na Vraclavi vánoční koncert žáků v kostele Nanebevzetí panny Marie pro rodiče i širokou veřejnost vánoční dárek rodičům pohádka To bude ale cirkus vánoční pohádka pro málotřídní školy a MŠ z Vysokého Mýta To bude ale cirkus dětský Staročeský jarmark k příležitosti oslav Dne matek Využívání školní budovy Škola je centrem vzdělanosti i sportovní činnosti v obci. Prostory školy využívá i MŠ (tělocvičnu, počítačovou učebnu, zahradu). Ve školní tělocvičně probíhala pravidelná odpolední cvičení pro veřejnost s týdenní periodicitou - maminek s dětmi - aerobic - cvičení žen V budově školy probíhaly v rámci doplňkové činnosti také kurzy pro dospělé - Kurz Anglického jazyka - Jednodenní kurzy keramiky 10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním roce neproběhla ve škole kontrolní činnosti ČŠI. Další kontroly provedena průběžná veřejnoprávní kontrola na základě pověření zřizovatele provedena kontrola nad stavem BOZP provedena průběžná veřejnoprávní kontrola na základě pověření zřizovatele

8 11) Základní údaje o hospodaření školy Rozpis dotací k

9 12) Zapojení školy do rozvojových programů 1) Naše škola byla od zapojená do projektu operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Inovace ve vzdělávání na ZŠ Vraclav. Škola dostala na tento projekt částku ,- Kč. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod zkvalitnit vzdělávání na naší škole. Částka byla poskytnuta na: - modernizaci počítačové učebny - nákup nových počítačů a serveru pro školu - zakoupení dvou interaktivních tabulí - zakoupení dvou data projektorů pro digitální vyučování - vytvoření 240 výukových sad - proškolení pedagogů v oblasti ICT, čtenářské gramotnosti a anglického jazyka Projekt byl úspěšně ukončen ) Dalším rozvojovým programem, do kterého se naše škola zapojila v letošním školním roce, byl Rozvojový program Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 s názvem Čtyřlístek vede ke štěstí. Cílem tohoto programu bylo proškolení učitelů školy v oblasti etické výchovy a uspořádání čtyř projektových dnů, které byly zaměřeny na zlepšování mezilidských vztahů třídních kolektivů i budování pozitivních vztahů rodiny a školy. Na tento program získala škola dotaci ,- Kč. Cíle projektu byly naplněny a díky projektovým dnům se zlepšilo klima školy jak mezi žáky, tak i mezi rodiči a učiteli. 13) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotní učení Škola nebyla v tomto roce zapojena do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14) Projekty realizované školou, financované z cizích zdrojů Škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů. 15) Spolupráce Spolupráce s OÚ Vraclav: Výborná Obec nám zdarma pronajímá Kulturní dům na všechny školní akce jakou jsou sportovní den na nářadí, vánoční pohádka pro rodiče, dětský karneval, v letošním školním roce i Dětský Staročeský jarmar. Spolupráce s rodiči: Velmi dobrá Rodiče nám pravidelně pomáhají při brigádách na školní i školkové zahradě. Někteří rodiče nakupují dětem odměny i sportovní náčiní. Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu: ZUŠ Vysoké Mýto navštěvujeme jejich hudebně taneční vystoupení a zveme je k nám do školy s ukázkami hudebních nástrojů Okresní muzeum Vysoké Mýto pravidelně každý rok navštěvujeme naučný program Městská knihovna Vysoké Mýto organizuje besedy o knihách se spisovateli, kterých se účastníme Policie ČR pomáhá při organizaci dopravní výchovy

10 Spolupráce s málotřídními školami v okolí: Před Vánocemi jsme okolním málotřídním školám a školkám zahráli pohádku To bude ale cirkus, na které se podíleli všichni žáci naší školy. Setkáváme se také při společných akcích, letos například při sportovním klání málotřídních škol ve fotbale a vybíjené v základní škole na Knířově a také na branně bezpečnostním cvičení BRABENEC v Dobříkově. Všechny málotřídní školy navzájem spolupracujeme a organizujeme společná setkávání. Cíle pro další období - Zaměřit se na zkvalitnění výuky a dosahovaných znalostí u žáků, zejména v oblasti čtenářské gramotnosti a matematických dovedností. - Nadále pravidelně aktualizovat naše webové stránky: přispívat aktuálními informacemi o škole i na webové stránky obce. - Nadále dbát na zdravý pohyb a zdravou stravu žáků. - Modernizovat výuky prostřednictvím moderních výukových metod. - Využívat a zlepšovat spolupráci s rodiči žáků.

11 1) Charakteristika MŠ MATEŘSKÁ ŠKOLA VRACLAV Za MŠ zpracovala: Mgr. Pavlína Filipi Název zařízení: Mateřská škola Vraclav Rybička Objekt školy: MŠ je součást právního subjektu ZŠ. Budova MŠ je majetkem katolické církve. Budova byla propojena s budovou školy spojovacím krčkem a děti docházejí na svačinky a obědy do jídelny v budově školy. V letošním roce došlo k rozšíření třídy v horním patře kvůli bezpečnosti dětí. Třída byla také vybavena novým nábytkem. Počet tříd: 2 třída mladších žáků Žabičky, třída starších žáků Námořníci V MŠ je zapsáno 35 dětí, z toho 20 ve starší třídě (Námořníci) a 15 v mladší třídě (Žabičky). Ve třídě Námořníků bylo 10 dívek a 10 chlapců. Ve třídě Žabiček bylo 8 dívek a 7 chlapců. Odešli 3 děti, které byly umístěny ve školkách v místě svého bydliště. Tento rok bylo 6 předškoláků, z toho 4 dívky a 2 chlapci - žádný odklad ŠD. Úroveň rozumových schopností byla u dětí v průměru, nikdo nevynikal. Úroveň hudebních schopností je dle věkových a individuálních možností. Úroveň výtvarných schopností kolektiv celkově pracoval s chutí, jedna 6-letá dívka vynikala svou šikovností, jeden chlapec nemá zájem o výtvarné činnosti. Celkově se objevoval problém s přítlakem a držením tužky. Sebeobslužné činnosti jsou v kolektivu dobře zvládnuty, problém s oblékáním mají zatím jen mladší děti. Jeden 5-letý chlapec vyžaduje individuální přístup, podezření na hyperaktivitu. Velmi špatně komunikuje s dětmi. Celkově je kolektiv spíše pasivní, je potřeba individuálního přístupu. V MŠ je vedena logopedická prevence. Na anglický jazyk dochází externě paní lektorka. Hra na flétnu je vedena pod odborným dohledem paní učitelky ze základní školy. Zdravotní stav dětí je dobrý, jeden 5-letý chlapec má tělesné omezení. Plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě se zúčastnilo 16 dětí. 2) Výchovně vzdělávací plán Péče o děti probíhá v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání Pět rybiček na moři. ŠVP je rozpracován do čtyř tématických bloků, které korespondují s přeměnou roku do čtyř ročních období: I. JARO II. LÉTO III. IV. PODZIM ZIMA Bloky jsou tvořeny z témat, která jsou podrobně rozpracována do podtémat, zahrnujících v sobě místní tradice, události občanského a liturgického roku. Koncepce bloků je stavěná na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace. Učitelé dětem připravují individualizovaný program činností, které děti přijmou za své z vlastního zájmu. Děti jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, výhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami se rozvíjí jejich paměť, myšlení, řeč, početní představy pozornost, fantazii, a vůli. Témata jsou rozpracována do podtémat podle daných činností. Každé podtéma je doplněno metodickými listy, které vedou děti k samostatnému logickému myšlení a grafomotorickými cviky pro uvolnění ruky. Tento rok jsme se zaměřili na environmentální výchovu.

12 3) Personální zajištění MŠ Ředitelem právního subjektu je Mgr. Pavlína Filipi. Učitelka Jana Winklerová DiS. třídní učitelka mladšího oddělení, absolventka semináře logopedická prevence. Má odpracováno 6 let pedagogické praxe. Správce inventáře MŠ, výzdoba školky. Učitel Tomáš Fritsche třídní učitel staršího oddělení, absolvent pedagogické školy v Litomyšli. Má odpracovány 4 roky pedagogické praxe. Učitelka Lenka Dostálová paní učitelka, která pracuje na úvazek 0,62. V ranních hodinách má hudební a výtvarné činnosti a dohlídává v odpoledních hodinách. 4) Údaje o přijímacím řízení V přijímacím řízení bylo přijato 12 přihlášek. Na počet volných míst bylo přijato 9 dětí. Do MŠ nebyly přijaty 3 děti, všechny tři netříleté. 5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky a také akcí školky pro volný čas dětí. Děti se seznamují s dopravní výchovou. Mají sportovní dny v tělocvičně i na hřišti. Organizujeme výuku plavání v plavecké škole Atlantik ve Vysokém Mýtě. Dne proběhl požární poplach a evakuace žáků školy. Poté následovala beseda s hasiči. Péče o zdraví žáků sportovní den zahájen plavecký výcvik Program k zdravému stravování Zdravá pětka cvičný poplach za účasti dobrovolných hasičů Vraclav 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Jana Winklerová DiS Hody, hody, doprovody Jaro s pastely Tomáš Fritsche Problémové situace ve třídě MŠ Lenka Dostálová únor červen Studium pro asistenta pedagoga 7) Údaje o aktivitách školky Akce MŠ: pohádka Ferda mravenec pohádka Rákosníček a jeho rybník výlet vlakem do Chocně, procházka po parku, hry vystoupení pro seniory hudební kabaret čertovský rej návštěva muzea ve Vysokém Mýtě - Vánoce

13 vánoční besídka návštěva loutkového divadla Srdíčka Vánoční sen návštěva první třídy s předškoláčky divadlo Štafličky Straka Pepina zahájení plavání maškarní karneval pohádka O Palečkovi hudební pořad Poznáváme hudební nástroje divadlo Trubadúr Kouzelná píštalka vynášení Moreny vítání jara pohádka Jak bodlináček zařídil, aby přišlo jaro návštěva tanečního vystoupení ve Vysokém Mýtě pohádka Malenka, krásná panenka pohádka Hurá, jaro je tady návštěva kina Cinestar v Hradci Králové Lego příběh hrátky s geomagem slet Čarodějnic v MŠ Staročeský jarmark výchovný program Zdravá pětka pohádka Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla pohádka O mašinkách Vysoké Mýto pohádka Sůl nad zlato pěší výlet do Stradouně vystoupení ZUŠ, hudební pohádka Sněhové léto hudební pořad Šel tudy, měl dudy výlet na Potštejn loučení s předškoláky Zájmové útvary MŠ Pískání pro zdraví - zdravé pískání a rozvíjení základních hudebních dovedností, vede Iva Kučná. Angličtina pro nejmenší kroužek anglického jazyka, který hravou formou pomůže seznámit děti se slovní zásobou, vede Šárka Vlčková. Spolupráce s rodiči: Spolupráce s rodiči je dobrá. Rodiče mohou školku navštívit kdykoli, po vzájemné dohodě s vyučujícím. Rodiče jsou o činnosti školky informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek. Během roku je plánováno několik společných akcí děti a rodiče, společné hraní s rodiči každé první pondělí v měsíci. Spolupráce se základní školou: Spolupráce se základní školou je úzce provázána. Děti využívají společně zařízení a prostory zahrady, vybavení školy, třídu s počítači a tělocvičnu. Děti se aktivně prezentují při společenských kulturních akcích vystoupení pro seniory a dětský Staročeský jarmark. Děti ze ZŠ pro mateřskou školu připravují karneval, vánoční pohádku, čertovské dopoledne a pásma soutěží. Navštěvujeme společně divadelní vystoupení. Organizujeme společné výlety, letos to byl výlet na zámek Potštejn. Pátá třída zve předškoláky na jejich poslední loučení se školou. Pořádáme společně ukončení školního roku aj. Materiální vybavení MŠ: Materiální vybavení MŠ je nové. Pro lepší bezpečnost dětí jsme nechali instalovat otevírací zabezpečení a vybourali zdi mezi hernou a spací místností, z důvodu větší přehlednosti o činnosti dětí. Je zde nové obložení i nový nábytek. Postupně se natírají okna a budou se také rekonstruovat staré vchodové dveře.

14 8) Cíle pro další období - Zaměřit se na zdraví způsob života dětí, pohyb. - Stále děti vést v duchu environmentální výchovy. - Důraz na logopedii spolupráce s rodiči. - Nadále děti vést k přátelství a vzájemné pomoci. - Důraz na uvolňování ruky při grafomotorice. - Pokračovat v angličtině a hře na flétnu (starší děti). - Využít keramické dílny v ZŠ (starší děti). - Zlepšovat spolupráci s rodiči. - Vylepšovat zařízení na zahradě MŠ.

15 Se závěrečnou zprávou byli seznámeni pedagogičtí i provozní zaměstnanci základní školy na pedagogické radě dne Výroční zpráva byla schválena Radou školy Výroční zpráva byla předána zřizovateli 3. července 2014 Mgr. Pavlína Filipi ředitelka školy

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah Obsah Základní údaje o škole 3 Přehled oborů vzdělání 5 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 8 Výsledky vzdělávání žáků 9 Prevence

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více