Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE, SADY PIONÝRŮ 355/2 Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Mgr. Jitka Puravcová

2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2, Lovosice Mgr. Jarmila Višňovcová Telefon na ředitele , na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Jitka Puravcová metodika prevence (ŠMP) Telefon Jméno a příjmení Mgr. Miloslava Beránková výchovného poradce (VP) Telefon Jméno a příjmení Mgr. Andrea Červenková výchovného poradce pro specifické poruchy učení Telefon MPP vypracoval (a): Mgr. Jitka Puravcová Datum, podpis Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Datum Podpis ředitele/ředitelky školy 2

3 Obsah A. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP B. Cíle vyplývající ze zmapování situace C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace MPP I. Práce pedagogického sboru a vedení školy II. Spolupráce školy s rodiči III. Program preventivních aktivit pro žáky školy IV. Spolupráce s okolím školy V. Rámcový časový harmonogram realizace programu VI. Postup školy při výskytu a zneužívání návykových látek, VII. Program proti šikanování, krizový plán VIII. Evidence a způsob vyhodnocení MPP IX. Přílohy Použité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování TU třídní učitel NL návykové látky TH třídnická hodina AD azylový dům 3

4 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Škola leží v centu Lovosic, není tedy typicky školou sídlištního typu. Sestává z jedné větší třípatrové budovy. Navštěvuje ji nyní celkem 499 žáků. Každou třídu navštěvuje v průměru žáků. Celkem je ve škole 22 tříd. Určité riziko představuje městský park nacházející se před budovou školy, kde se žáci mohou setkat s lehčími drogami (zejména tabákovými výrobky). Z oblasti rizikového chování pedagogové na naší škole poukazují na nárůst záškoláctví, kouření, vandalismus a špatné klima tříd. Problémy s tvrdšími typy drog se ve škole neobjevily. 2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska rodičů žáků Z diskusí na třídních schůzkách největší starosti rodičům dělá záškoláctví, zneužívání lehkých drog (tabákových výrobků) na 2. st. a vztahy ve třídách. Škola by se podle rodičů měla zaměřit na rozvíjení vzájemných vztahů a spolupráce. Rodiče i žáci by uvítali zajímavější nabídku volnočasových aktivit a volitelných předmětů. 3. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska žáků Žákům ročníků byl nabídnut dotazník týkající se prostředí naší školy. Otázky směřovaly k zhodnocení prostředí školy, třídy, vztahů, učitelů, akcí školy, vybavení učeben a předmětů. V poslední otázce žáci označovali místo, kde se necítí dobře, nebo které vnímají jako nebezpečné. Z dotazníkového šetření vyplývá, že jsou žáci s klima školy vcelku spokojeni, ale se vztahy ve třídě spíše ne. Je potřeba se zaměřit na problematická místa, co se bezpečnosti týče - toalety, zadní brána, před školou - někteří žáci tam kouří, šatna. 4. Hodnocení MPP minulého školního roku Prevence se stala samozřejmou součástí tematických plánů jednotlivých předmětů a stejně tak se dotýká i mimoškolních aktivit žáků. V uplynulém roce se jako největší problém ukázalo záškoláctví, vandalismus, kouření, šikana, kyberšikana. Ve školním roce 2014/2015 se chceme zaměřit zejména na třídnické hodiny a rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy a vzájemnou spolupráci 4

5 B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 1. Dlouhodobé cíle MPP odpovídají Školní strategii primární prevence rizikových projevů chování ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2 na období Krátkodobé cíle MPP jsou zformulovány na období jednoho roku a diferencovány podle vymezení níže uvedených cílových skupin. 3. Vymezení cílových skupin Žáci školy žáci 1. stupně žáci 2. stupně Pedagogičtí pracovníci a ŠMP Rodiče dětí a veřejnost Ostatní subjekty orgány státní správy a samosprávy neziskové organizace 4. Rozdělení cílů podle cílových skupin Minimální preventivní program jako součást Školního vzdělávacího programu si klade za cíl vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací. Žáci školy žáci 1. stupně zapojit žáky do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem 5

6 rozvíjet sociální dovednosti žáků (navazování zdravých vztahů s ostatními, respektování osobnosti jiných žáků, umění týmové práce, konstruktivní řešení konfliktu, otevřená komunikace, schopnost pomoci) zlepšit klima ve třídách aktivně vyplňovat volný čas žáků žáci 2. stupně zapojit žáky do spoluvytváření pravidel vzájemného soužití ve škole vedení žáka k přijetí osobní zodpovědnosti k daným právům a povinnostem vytváření a podpora zdravých vztahů při přechodu na 2. stupeň zlepšit klima ve třídách omezit záškoláctví a vandalismus aktivně vyplňovat volný čas žáků Pedagogičtí pracovníci a ŠMP spolupracovat se školním parlamentem spolupracovat s třídními učiteli při zachycování varovných signálů s možností rozvoje rizikového chování u žáků a tříd zajišťovat metodické vedení učitelů v oblasti rizikového chování žáků a zvyšovat informovanost pedagogů v oblasti prevence sebevzdělávání účast na DVPP dle nabídky vzdělávání pedagogů dle nabídky DVPP Rodiče dětí a veřejnost nabízet individuální konzultace komunikace s rodiči o problematice šikany, záškoláctví a vztahů mezi dětmi třídní schůzky Ostatní subjekty spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy (PPP. SPP, Policie ČR, OSPOD, AD apod.) pokračovat v započaté spolupráci s rodinným a mateřským centrem Mozaika 6

7 C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. Oblasti přímé práce pedagogů Vedení školy je v úzkém kontaktu s pedagogickým sborem školy, dále sleduje efektivitu prevence rizikového chování. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Zároveň se snaží společnými aktivitami podporovat a prohlubovat vzájemné vztahy v kolektivu pedagogického sboru. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy. Cílem takových setkání je stanovení nápravných opatření s důrazem na odpovědnost žáka, školy i zákonných zástupců. realizovat adaptační a kohezní pobyt pro žáky 6. ročníku realizovat kohezní pobyty pro žáky 1. stupně spolupracovat se žákovským parlamentem diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů (dotazníkové šetření B-3, B-4) poskytovat pravidelné třídnické hodiny (min. 1x měsíčně) ve ročníku a zajišťovat metodické vedení učitelů spolupracovat s orgány státní správy nabízet individuální schůzky rodičům komunikace s rodiči o problematice šikany, záškoláctví a vztahů mezi dětmi třídní schůzky nabídka volnočasových aktivit pro žáky 1. a 2. stupně zapojit rodiče do sociálního dění ve škole (Vánoční jarmark) realizace programů primární prevence dle nabídky PPP Litoměřice 7

8 2. Plán vzdělávání ŠMP a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování Název a odborné zaměření vzdělávání Seminář pro žadatele dotace Dítě, pedagog a trestní právo Hry s psychologický m obsahem Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet (ev. Jména či zařazení) školených pedagogů 2h MŠMT Mgr. Jitka Puravcová 5 h PPP ÚL Mgr. Jitka Puravcová Mgr. Bc. Jan Müller 6h 2014/2015 Audendo, Mgr. Jitka Puravcová PhDr. Richard Braun, Ph.D. Dynamika vztahů, management šk. třídy 2014/2015 PhDr. Richard Braun, Ph.D. Pedagogický sbor 3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy ŠMP spolupracuje s celým pedagogickým sborem a zajišťuje metodické vedení činnosti učitelů v oblasti prevence rizikového chování. Vzájemné předávání informací probíhá na pravidelných poradách, které se konají první pondělí v měsíci. Osobní konzultace je možná kdykoli po dohodě. Preventivní tým školní metodik prevence: Mgr. Jitka Puravcová školní psycholog: Mgr. Hana Kracíková výchovná poradkyně: Mgr. Miloslava Beránková speciální pedagog: Mgr. Andrea Červenková vedení školního parlamentu: Mgr. Veronika Joujová 8

9 ŠMP - zpracovává MPP - vyhledává a mapuje problémy v jednotlivých kolektivech - koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci RCH - kontaktování odborného pracoviště v případě výskytu RCH - poskytování poradenských služeb žákům a rodičům ŠP - vyhledává a mapuje problémy v jednotlivých kolektivech a provádí intervenci - poskytování poradenských služeb žákům a rodičům VP - poskytování poradenských služeb žákům a rodičům - volba povolání SP - pedagogicko-psychologické poradenství pro žáky se SPU - tvorba IVP - spolupráce s PPP a SPC II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce, seznámení s MPP, další aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení problémů mají rodiče možnost využít konzultačních hodin metodika prevence a výchovných poradců, samozřejmě mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. V neposlední řadě mají rodiče přístup od uplynulého školního roku do elektronické žákovské knížky, kde jsou bezprostředně informováni o chování a prospěchu dítěte. Od letošního roku mohou využívat elektronickou třídní knihou, kde mají přístup k docházce dítěte a obsahu probíraného učiva. Všechny výchovné problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem, výchovnou poradkyní, metodikem prevence a s vedením školy. O pohovoru je učiněn zápis, jenž je vložen jako příloha do katalogového listu. V případě potřeby zasedá výchovná komise za přítomnosti kurátorky z MÚ Lovosice. Ve školním roce proběhnou také akce, kterých se mohou zúčastnit i rodiče, budou to zejména Dny otevřených dveří a Vánoční jarmark. 9

10 Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející Schůzka rodičů tř.uč. Konzultace pro rodiče tř.uč. + ped.prac. Konzultace pro rodiče tř.uč. + ped.prac. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP ŠMP se osobně představí v jednotlivých třídách a seznámí žáky s konzultačními hodinami. Žáci ŠMP mohou vyhledat osobně nebo jej oslovit přes schránku důvěry. Na anonymně vhozený dotaz bude odpověď umístěna na nástěnku Školního parlamentu v prvním patře, jinak bude dotaz řešen osobně. Žáci se na ŠMP mohou obracet v záležitostech např. šikana, kyberšikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti Kdy: úterý Kde: kabinet 1. stupně 2. Specifická všeobecná prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku: 10

11 ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Prvouka Běžná rizika - doma, venku, roční období (Záchranný kruh - TU interaktivní učebnice, plavecký výcvik 3. ročník) Prvouka Dopravní výchova (Záchranný kruh -interaktivní učebnice) TU Prvouka Osobní bezpečí - doma, venku (Záchranný kruh -interaktivní TU učebnice) Prvouka Mimořádné události I. (Záchranný kruh -interaktivní učebnice, TU ukázka práce záchranného hasičského sboru) Prvouka, Zásady vzájemné komunikace (komunitní kruh, hraní rolí) TU TH Prvouka První pomoc (Záchranný kruh -interaktivní učebnice) TU A 3. r. Zdravý životní styl - projekt Mgr. Vág ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Přírodověda Běžná rizika - doma, venku, roční období (Záchranný kruh - TU interaktivní učebnice, plavecký výcvik 4. ročník) Přírodověda Dopravní výchova (Záchranný kruh -interaktivní učebnice, TU návštěva dopravního hřiště) Přírodověda Osobní bezpečí - doma, venku (Záchranný kruh -interaktivní uč.) TU Přírodověda Mimořádné události I. (Záchranný kruh -interaktivní učebnice, TU ukázka práce záchranného hasičského sboru) Přírodověda Zásady vzájemné komunikace (komunitní kruh, hraní rolí) TU TH Přírodověda První pomoc (Záchranný kruh -interaktivní učebnice) TU Přírodověda Hravě žij zdravě (7. ročník výukového kurzu zdravého životního TU 5. ročník stylu - interaktivně) ICT Počítačové desatero (předávání informací) Bezpečně na internetu (ochrana osobních údajů) Mgr. Chlup., Jar., Zuk. A Zdravý životní styl - projekt Mgr. Vág. TH třídnická hodina TU třídní učitel 11

12 6. ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) A Zdravá strava - projekt Mgr. Voch., Špr., Vág. VOZ Zásady vzájemné komunikace (prožitková beseda) Škola společná pravidla a normy chování (diskuse, hry) Mgr. Haš., Kos. Obec chování na veřejnosti, vyhlášky MěÚ, instituce spolupracující v obl. prevence ICT Počítačové desatero (předávání informací) Bezpečně na internetu (ochrana osobních údajů) Mgr. Zuk., Geb., Mat. Projekt Mimořádné události II. TU První pomoc Třídnická Rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy a TU hodina vzájemnou spolupráci (komunitní kruh, aktivity) 7. ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) A Finanční gramotnost, gambling listening comprehension Mgr. Voch., Špr., Vág. VOZ Zásady vzájemné komunikace způsoby, předsudky (diskuse) Mgr. Haš. Zásady společenského chování (modelové situace) Člověk a dospívání rizika - prevence (beseda) ČSP Zásady zdravé výživy a zdravý životní styl (příprava pokrmů) Zák., Ing. Kies. PŘ Zdraví, nemoc, prevence. Léčivé rostliny Mgr. Beldová Ing. Kies Vv Protipožární ochrana (figurální práce hasičů) Mgr. Zuziaková ICT Počítačové desatero (předávání informací) Bezpečně na internetu (ochrana osobních údajů) Mgr. Zuk., Geb.,Mat. Projekt Mimořádné události II. První pomoc TU Třídnická hodina Rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy a vzájemnou spolupráci (komunitní kruh, aktivity) TU 12

13 8. ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) A Závislost PC hry, sociální sítě - reading comprehension Mgr. Voch., Špr. A Přivolání pomoci, popis nehody/zranění - dialog Mgr. Špr. konverzace VOZ Zásady společenského chování (beseda, diskuse, prožitkové hry) Konfliktní situace v rodině způsoby řešení (modelové situace - Mgr. Haš., Sk., Kies. hry, předávání inf.) Stresové situace způsoby řešení (dialog, modelové hry) Sexuální výchova Láska ANO, děti ještě NE přehled antikoncepce ICT Počítačové desatero (předávání informací) Seznam se bezpečně (film MŠMT) Mgr. Zuk., Geb., Mat. ČOPZ První pomoc Zdravá výživa, Zdravý životní styl (skupinová práce, diskuse) Mgr. Bel. Ing.. Kies. Protidrogová prevence a jiné návykové látky. Sexuální výchova Láska ANO, děti ještě NE přehled antikoncepce Vv Písmo jinak, dekorativní plocha, barevné tuše, úsměv, tolerance, rovnoprávnost, rovné příležitosti Mgr. Zuziaková Projekt Mimořádné události II. TU První pomoc Třídnická hodina Rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy a vzájemnou spolupráci (komunitní kruh, aktivity) TU 9. ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Č Úvaha drogy, moderní komunikace a mobilní telefony Mgr. Jou., Hon. A Dodržování pravidel, šikana group work, projects Mgr. Voch., Špr. 13

14 A Problémy mladé generace závislost, bulimie, šikana (projekt) Mgr. Špr. konverzace VOZ Zdravá výživa - potraviny Zdravý životní styl náhražkové formy života - alkohol, tabák, Mgr. Haš., Sk., Jou. sexuální výchova (prožitková beseda, aktivity Ch Chemie a drogy, chemická podstata (referáty, výklad) Zák., Ing. Kies. Vv Potírání extremismu (ilustrace poezie) Mgr. Zuziaková ICT Počítačové desatero (předávání informací) Seznam se bezpečně (film MŠMT) Mgr. Zuk., Geb., Mat. Třídnická Rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy a TU hodina vzájemnou spolupráci (komunitní kruh, aktivity) Projekt Mimořádné události II. První pomoc TU 14

15 Preventivní aktivity poskytované externím realizátorem Preventivní aktivita a její zaměření, způsob Ročník Realizátor Zodpovídá jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Primárně preventivní program pro nejmenší Kamarádství a vztahy ve třídě (interaktivní 1. ročník PPP Litoměřice Mgr. Pur. (ŠMP) hry) Adaptační kurz 6. ročník ZŠ Lovosice ŠMP+ TU Jak se nestát závislákem (interaktivní hry) 7. ročník PPP Litoměřice ŠMP Návykové látky I. prevence užívání legálních návykových látek 5. ročník PPP Litoměřice Mgr. Pur. (ŠMP) Návykové látky II. prevence užívání nelegálních návykových látek 9. ročník PPP Litoměřice Mgr. Pur. (ŠMP) Program primární prevence HIV/AIDS problematika rizikového sexuálního chování 8. ročník PPP Litoměřice Mgr. Pur. (ŠMP) Bezpečně na internetu (interaktivní beseda) ročník PPP Litoměřice ŠMP Zdravá 5 (interaktivní hry) 1. stupeň 8.ročník Nadační fond Albert Mgr. Pur. (ŠMP) ŘŠ ředitelka školy TU třídní učitel ŠMP školní metodik prevence Jednorázové aktivity pro žáky Jednorázové aktivity budou realizovány a zařazeny podle aktuální nabídky. Název aktivity, akce Realizátor Zodpovídá Dospívání dívky (6. ročníky) MP Mgr. Viš. Dospíváš v muže - chlapci Education, s.r.o. Z housenky motýlem zdravý životní styl MP Education, Mgr. Pur. (ŠMP) s.r.o. Barbína je jen hračka zdravý životní styl, poruchy příjmu potravy MP Education, s.r.o. Mgr. Pur. (ŠMP) 15

16 3. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě (Aktivity, které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP např. pomocí dotazníku, diskuse atd. - viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétního RCH- násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance, na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) RCH, které bude řešeno: Jak byla situace zjištěna: Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: V případě konkrétních žáků, u kterých je třeba indikované prevence, lze uvést konkrétní způsoby práce s nimi. 16

17 4. Nespecifická prevence projektové dny, volnočasové aktivity pro žáky atd. Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence Vedoucí programu konání Volnočasové aktivity Taneční středa Výtvarné bloky čtvrtek 5x ročně Zdravotnický pondělí Dramatický úterý Keramika úterý Koťátka středa Lezení na umělé stěně pondělí Turistický soboty i neděle 10x ročně Akce, projektové dny Cílová skupina Lyžařský výcvik ročníky ročníky Mgr. Červenková Mgr. Haklová Mgr. Chlupsová Mgr. Záklasníková Mgr. Hellerová J. Mgr. Puravcová Mgr. Chlupsová Mgr. Kočišová Mgr. Vytisková Mgr. Kracíková Králíčková Mgr. Kočišová Mgr. Koskuba Kohezní pobyty 1. stupeň TU Dopravní výchova 4. ročník Mgr. Puravcová Mgr. Havlíková Vánoční jarmark 1. i 2. stupeň Mgr. Zuziaková Indiánský den dětský den 1. stupeň Noc s Andersenem 1. stupeň Mgr. Červenková Děti učí děti 1. stupeň + 9. ročník Mgr. Joujová 17

18 Cyklisticko-turistický kurz ročník Mgr. Koskuba Sportovní den 1. i 2. stupeň Mgr. Hellerová M. Mgr. Skokan projekty Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. i 2. stupeň Mgr. Puravcová Mgr. Skokan Den bezpečnosti silničního provozu 1. stupeň TU Den Země 1. i 2. stupeň TU, Mgr. Beldová Den Evropy 2. stupeň Mgr. Zukersteinová Holocaust 9. ročník Mgr. Honzíková IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY. Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP Litoměřice Mgr. K. Davídková Tel PPP Litoměřice Mgr. Erika Drašnarová Tel OSPOD Kateřina Tichá, Dis OSPOD OSPOD Policie ČR Obvod Lovosice manažer prevence kriminality Bc. Vladimíra Fuxová, DiS. sociálně - právní ochrana dětí Bc. Lenka Svašková sociálně - právní ochrana dětí npor. Mgr. Bc. Viktor Hroch npor. Bc. Antonín Petržilka Tel Tel Tel Tel

19 V. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU Termín Aktivita Cílová skupina Zodpovídá Poznámka Primárně preventivní program pro nejmenší Z housenky motýlem Barbína je jen hračka Dospíváš v dívku, chlapce 1. ročníky Mgr. Puravcová 4. ročník Mgr. Puravcová 5. ročník Mgr. Puravcová 6. ročníky Mgr. Višňovcová VI. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU A ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. Školním řádem škola stanovila zákaz užívání návykových látek (dále jen NL), jejich distribuci, přechovávání a další formy nakládání. Současně platí zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem jsou rovněž stanoveny sankce za porušení zákazu. Při používání sankcí je nutný individuální přístup podle vážnosti jednotlivých případů. Konzumace NL ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci NL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat za přítomnosti další osoby a s použitím ochranných pomůcek a zajistit ji, aby žák nemohl v konzumaci pokračovat. 19

20 O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, včetně toho, zda byly provedeny orientační testy na NL, případně další vyšetření, a s jakým výsledkem, viz níže. Tento záznam založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. V případě, kdy je žák pod vlivem NL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci a Policii ČR, pokud ji nevolala již dříve. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta, a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. Vyrozumění škola učiní i v případě, kdy žák způsobilý k pobytu ve škole je. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že nezletilý žák konzumoval NL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). Zákonný zástupce má právo se písemně vyjádřit k této skutečnosti a postupu školy. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. Z konzumace NL ve škole je třeba vyvodit opatření stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je rizikový pouze sobě, distributor může ohrozit okolí. Distribuce je trestným činem, užívání NL je porušením školního řádu. Prokázané navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za rizikové a protiprávní jednání. V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může v určitých případech pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin, z potu), ze zákona 16 20

21 z.č. 379/2005 Sb. Jedná se o situace, v nichž je pedagogický pracovník ve vztahu k dítěti, žákovi nebo studentovi, avšak jen ve formách výuky, které představují odůvodněné riziko ohrožení života nebo zdraví dětí, žáků nebo studentů nebo jiných osob nebo odůvodněné riziko poškození majetku. V ostatních případech důvodného podezření může pedagogický pracovník orientační test provést pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost NL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka (více viz níže Příloha). Test s pozitivním výsledkem plně hradí rodič nebo zákonný zástupce pokud s tím souhlasil v písemném souhlasu s testováním (více viz níže Příloha). Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem NL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Distribuce NL ve škole Distribuce NL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. Přechovávání NL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin. (1) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci NL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. (2) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. (3) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. 21

22 Nález NL ve škole A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy spolu s písemným záznamem (3) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. (4) V případě časové překážky na straně Policie se z praktických důvodů doporučuje za přítomnosti dalšího pracovníka školy s použitím gumových/latexových rukavic vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a svým podpisem a uschovat do školního trezoru. Zajištěnou látku následně předat Policii ČR. B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: (1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. (2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. (3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. (4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. (5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři, který se dostaví v případě, že to vyžaduje zdravotní stav žáka. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady NL jsou známy protilátky, které odstraní nebo zmírní akutní účinek NL. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. C. V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má NL u sebe, postupují takto: (1) Jedná se o důvodné podezření ze spáchání trestného činu, resp. provinění v případě nezletilých osob, nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR. 22

23 (2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce nezletilého žáka. (3) Žáka je nutné mít do příjezdu Policie ČR izolovaného od ostatních žáků, ale zásadně pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. ALKOHOL Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. Podávání alkoholu dětem do 18 let může být přestupkem dle 30 odst 1, písm a), e) zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. Nebo může být i trestným činem Podání alkoholu dítěti 204 trestního zákoníku (zák. č Sb.) (1) Školním řádem škola stanovila zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. Konzumace alkoholu ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. (2) Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. (3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. (4) V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. Měla by tuto skutečnost zároveň oznámit na Policii ČR, neboť je důvodné podezření ze spáchání trestného činu Podání alkoholu dítěti podle ustanovení 204 trestního zákoníku. (5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (např. okolnosti konzumace alkoholu, zda byly realizovány orientační testy na alkohol a s jakým výsledkem, viz níže bod 12), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. (6) V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce nezletilého žáka, popř. rodiče nebo jinou blízkou osobu zletilého studenta a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 23

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny. Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail zs.krenovice@volny.cz Příloha ke školnímu řádu POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ

Více

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.

Minimální program primární prevence návykových látek a jiných závislostí, prevence sociálně patologických jevů na SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Minimální program primární

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŠTĚNICE, okres Mladá Boleslav Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice, tel. 326 357 151 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha 2: POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 1. Konzumace tabákových

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Směrnice č.j. ISŠ/1258/2015 SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Vypracoval: Schválil: Mgr. Vendula Konečná výchovný poradce Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 Š K O L N Í Ř Á D doplněk podle Metodického pokynu č.j. 20 006 / 2007-51 (k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve školách a školských

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ

STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ STRATEGIE ŘEŠENÍ SPJ ZŠ PUSTIMĚŘ 1 Realizace Strategie řešení SPJ vychází z těchto dokumentů: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č.

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace, 330 23 Nýřany, Školní ul. 901 Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Vypracoval : Mgr.Jiří Loritz Pedagogická

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 - zásady bezpečné internetové komunikace Příloha č. 2 - postup školy při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek v prostředí Příloha č. 3 - postup školy při řešení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Strategie prevence rizikového chování a protidrogové prevence na léta 2013-2017 Vypracovala: Ing. Jitka Vaňková

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Příloha č. 3 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr.

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace KRIZOVÝ PLÁN - příloha MPP Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Důležitá telefonní čísla: POLICIE 158 HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ

SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ Č.j.: 114/2009 Vypracoval: Pedagogická

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY

KRIZOVÝ PLÁN KONZUMACE ČI NÁLEZ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE NEBO KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE NEBO PŘI AKCÍCH ŠKOLY PŘI AKCÍCH ŠKOLY KRIZOVÝ PLÁN ZŠ A ZUŠ BLATENSKÁ 540 HORAŽĎOVICE KRIZOVÝ PLÁN PRO ŘEŠENÍ VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ BYL VYPRACOVÁN DLE METODICKÉHO POKYNU MŠMT Č.J. 14514/2000-51, VĚSTNÍKU MŠMT Č. J. 2O OO6/2OO7-51 A METODICKÉHO

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY školní rok 2014/2015 OBSAH I. ŘEŠENÍ

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování

Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace. Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Základní škola Dřevohostice, okres Přerov příspěvková organizace Organizační řád školy Směrnice č. D 9 Prevence rizikového chování Vypracoval: PaedDr. Nataša Kučerová, ředitelka školy Schválil: PaedDr.

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Směrnice k prevenci rizikového chování

Směrnice k prevenci rizikového chování Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná 33 120 00 Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 k primární prevenci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR V Praze dne 16. října 2007 Č. j.: 20 006/2007-51 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více