Školní plán enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní plán enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty"

Transkript

1 Školní plán enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty (do roku 2015) Základní školy a Mateřské školy Jarošov nad Nežárkou Jarošov nad Nežárkou 136, Zpracovala: Mgr. Eva Vlková, koordinátorka EVVO 1

2 1. Stručná charakteristika školy, její zaměření Typ školy: trojtřídní málotřídní škola s ročníkem Počet žáků: 54 (ve školním roce 2012/13) Počet vyučujících: vychovatelky ve školní družině ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou je vesnická málotřídní škola. Její součásti jsou trojtřídní základní škola s pěti ročníky, mateřská škola se dvěma třídami, školní družina a školní jídelna s doplňkovou činností. Do školy dochází hlavně děti z naší obce, ale dojíždějí i někteří žáci z blízkého okolí. Obec se nachází asi 8 km od Jindřichova Hradce, kam odcházejí žáci z pátého ročníku do plně organizovaných škol. Jsme školou rodinného typu, všichni se navzájem dobře známe, naše filosofie se opírá o individuální přístup k žákům a úzkou spolupráci jak žáků navzájem, tak i pedagogů s rodiči. Školní areál se nachází na kraji vesnice, blízko přírodě, snadno dosažitelné jsou lesy, louky, řeka Nežárka nebo rybníky v okolí obce. U budovy základní i mateřské školy se nacházejí pěkné velké zahrady. Základní škola má zpracován svůj vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se s radostí, jehož hlavním zaměřením je vzhledem k umístění školy výchova ke zdravému životnímu stylu a ekologická výchova. Vzdělávací program mateřské školy se nazývá Učíme se o přírodě a také je zaměřen směrem k environmentální výchově. 2. Školní koordinátor environmentální výchovy Mgr. Eva Vlková, absolvent specializačního studia (ustanoven od školního roku 2012/13) 2

3 3. Školní tým a vzájemná spolupráce, předávání informací Základní škola koordinátor EVVO, ředitelka školy Mgr. Martina Plášilová, třídní uč. Mgr. Jana Dvořáková (zodpovídá např. za sběr léčivých bylin), vychovatelky ŠD Alena Petrásová a Libuše Šimonová (zodpovídají za akce EVVO ve ŠD), školnice Bohumila Frančová (pomáhá při sběru starého papíru a dohlíží na třídění odpadu) Vzhledem k tomu, že naše škola je málotřídní, tvoří školní tým EVVO všichni pedagogičtí pracovníci a školnice. Každý je pověřen svými úkoly, za které zodpovídá. Pomáhá dle svých možností a aktuálních potřeb. Aktuální informace týkající se oblasti EVVO jsou předávány nejen na poradách s vedením školy, ale téměř každodenně při běžném provozu školy. Mateřská škola o oblast EVVO se stará Mgr. Jana Kümmelová, ostatní pedagogické pracovnice se zapojují dle možností a aktuálních potřeb v MŠ. 4. Legislativní a další významné dokumenty pro realizaci výchovy k udržitelnému rozvoji (VUR) Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z r. 2008, (je přílohou tohoto plánu) Státní program EVVO a jeho součást Akční plán EVVO na období , Zákon č. 123/1998 Sb., O právu na informace o životním prostředí, Krajské koncepce EVVO ve všech krajích ČR a další dokumenty. 3

4 5. Dlouhodobý plán VUR (na 3 roky, tj. školní rok 2012/13, 2013/14, 2014/15) Naším hlavním cílem je vypěstovat v dětech kladný vztah k přírodě, naučit děti chtít přírodu chránit a správně se k ní a v ní chovat. Enviromentální výchovu nevyučujeme jako samostatný předmět, ale zapojujeme ji do hodin prvouky, vlastivědy a přírodovědy, pracovních činností, výtvarné výchovy atd. Často ji uplatňujeme při projektech. Výuka předmětů souvisejících s EVVO probíhá co nejvíce v přírodě na školní zahradě nebo v blízkém okolí školy. V rámci programu EVVO se zaměříme na: - výchovu a osvětu k EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech ve všech ročnících, realizováno jako průřezové téma - projektové vyučování zaměřené na ekologickou problematiku (různé polodenní projekty několikrát do roka, např. Den bez aut, Drakiáda, Den stromů, Vynášení smrtky, Den zdraví atd.) je uskutečňované přímo ve škole nebo jejím okolí většinou formou skupinové práce, základem je spolupráce dětí napříč všemi ročníky - pobytové akce zaměřené na EVVO jednou do roka (SEV Pod skalou Stožec r. 2012, zimní pobyt na horách 2013, 2014 opět SEV Pod skalou Stožec) tyto akce se uskuteční pouze v případě zájmu a souhlasu rodičů žáků (vzhledem k finanční náročnosti akce) - využívání nabídky ekologicky zaměřených organizací v okolí - Český nadační fond pro vydru Třeboň, Cassiopeia Č. Budějovice, O.s. Vespolek J. Hradec, O.s. Hamerský potok J. Hradec výukové programy pro žáky realizované přímo ve škole nebo jinde v terénu - využívání přednášek nebo pořadů nabízených ZOO (Ohrada Hluboká n.vlt., Jihlava) nebo návštěva ZOO, případně botanické zahrady (Tábor) s konkrétním cílem - další vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy dle aktuální nabídky vedení školy umožňuje koordinátorovi EVVO i 4

5 dalším pedagogickým pracovníkům účastnit se seminářů a školení v této oblasti - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy, vybudování přírodní učebny na školní zahradě, zapojení do akce Ukliďme svět! (ČSOP) - ekologizaci provozu školy snižování množství vyprodukovaného odpadu, třídění odpadů, upřednostňování ekologicky šetrných výrobků ve škole, opatření k úsporám vody a energií ve škole - spolupráci s dalšími subjekty, zřizovatelem, rodiči, veřejností (alespoň 1krát do roka zorganizovat 1 akci pro širší veřejnost Den Země, Turistický pochod) - zlepšit spolupráci s mateřskou školou, která je součástí našeho subjektu EVVO se budeme věnovat v průběhu celého školního roku, některé činnosti zařadíme na měsíce březen a duben, kdy probíhá akce Ukliďme svět a Den Země, kdy uklízíme obec a okolí školy od odpadků a podílíme se na zlepšování prostředí v okolí školy. Jiné akce budou probíhat celý rok třídění odpadu (ve škole jsou nádoby na tříděný odpad papír, plasty, hliník, směsný odpad), sběr druhotných surovin starého papíru. Na podzim se každoročně zaměříme na sběr lesních plodů pro zvěř a dále sběr šípku, v zimě sběr pomerančové kůry, na jaře pak budeme pokračovat v tradičním sběru léčivých bylin nejlepší sběrači budou vždy vyhodnoceni a odměněni věcnou cenou. Jednou z našich priorit bude postupná revitalizace školní zahrady a její přeměna na přírodní zahradu a přírodní učebnu. S tím bude souviset i zapojení se do projektů Živá zahrada (podzim 2012), Stromy (školní rok a ), případně dalších, které se vyskytnou. Do procesu přeměny zahrady bychom chtěli zapojit nejen žáky školy, ale i jejich rodiče a případně další zájemce z řad veřejnosti, předpokladem je dobrá spolupráce s naším zřizovatelem, OÚ Jarošov nad Nežárkou. Zahradu bychom následně chtěli využívat jako přírodní učebnu a trávit v ní co 5

6 nejvíce času. Umožnit její využití i při mimoškolních akcích. Revitalizace školní zahrady bude probíhat dle konkrétních finančních možností a projektu zpracovaného koordinátorem EVVO v r Příležitostně (hlavně na konci školního roku) zařadíme do výuky exkurzi s přírodovědnou tematikou (např. návštěva naučné stezky v dosažitelném okolí, návštěva Záchranné stanice živočichů v Třeboni, Výstava Krajina a lidé v Třeboni, ZOO nebo botanická zahrada aj.). Na exkurzích a výletech budeme poznávat naše přírodní a zároveň kulturní dědictví. Na akcích EVVO bude průběžně zapojena školní družina. 6

7 Školní plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty krátkodobý plán na školní rok 2013/2014 (dlouhodobý plán EVVO zůstává v platnosti) V tomto školním roce budeme pokračovat v revitalizaci školní zahrady a postupném budování prvků přírodní zahrady. Dokončena bude realizace grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, v jehož rámci škola získala finanční prostředky v celkové výši asi Kč. Tento projekt bychom měli ukončit v květnu Na jeho realizaci se budou podílet pedagogové a nepedagogičtí pracovníci školy, žáci, rodiče a v případě zájmu i veřejnost. Počítáme se spoluprací s naším zřizovatelem, OÚ Jarošov nad Nežárkou. V průběhu příštího kalendářního roku požádáme o udělení prestižní plakety Přírodní zahrada, případně Ukázková přírodní zahrada" a zvážíme členství v O. s. Přírodní zahrada, jehož centrum se nachází v Jindřichově Hradci. Pokračovat budeme v projektu Stromy, skřeti, dřeváci, do kterého jsme se zapojili v minulém školním roce a uskutečňuje ho Nadace pro vydru Třeboň. Tento projekt je dvouletý a budou do něj zapojeni žáci 4. a 5. ročníku (do prosince) a ve druhé fázi pak žáci druhého a třetího ročníku. Setkání probíhají pravidelně jedenkrát měsíčně a navazují na ně další následné aktivity. Po celý školní rok bude probíhat třídění odpadu ve škole, k dispozici jsou nádoby na tříděný odpad na papír a směsný odpad v každé třídě a ve školní družině, v přízemí nádoby na plasty, papír a hliník. Příležitostně třídíme sklo. Od loňského školního roku je naše škola zapojena do projektu Recyklohraní, které řeší zpětný odběr elektrobaterií a drobného elektrozařízení. Zároveň žáci plní různé úkoly v oblasti třídění a recyklace odpadu a mají příležitost takto získat zajímavé odměny. I v loňském roce jsme sbírali starý papír, ale letos nově vyhlásíme soutěž tříd ve sběru starého papíru a zapojíme se tak do akce Soutěžíme s Popelou organizované.. 7

8 Na podzim budeme tradičně sbírat lesní plody (kaštany a žaludy) pro zvěř spolupráce s Mysliveckým sdružením - a plody šípku, sušenou pomerančovou a citrónovou kůru, na jaře léčivé byliny (dodáváme firmě Léčivé byliny Mikeš). Pro veřejnost uspořádáme 2 akce na podzim turistický pochod (v případě zájmu) a na jaře Den Země na školní zahradě. Na jaře se zapojíme již poněkolikáté do akce Ukliďme svět (úklid školních i veřejných prostor dle domluvy s OÚ Jarošov n. Než., sběr odpadků), kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. I nadále budeme spolupracovat s organizacemi, které se zabývají enviromentální problematikou a nabízejí nejrůznější výukové programy pro žáky. Každý žák naší školy se zúčastní alespoň 2 výukových programů ve školním roce (Nadace pro vydru Třeboň, CEGV Cassiopeia Č. Budějovice, O.s. Hamerský potok Jindřichův Hradec, Os.Vespolek z J. Hradce.) dle výběru třídního učitele. Programy lze uskutečnit ve škole nebo v místě sídla organizace, případně jinde v terénu. Úkoly týkající se ekologizace provozu školy: navrhnout našemu zřizovateli opatřit WC ve škole dvojitým splachováním (z důvodu úspory vody), vyrobit se žáky a rozmístit cedulky upozorňující na zhasínání světel a pití pitné vody z vodovodních kouhoutků. Ve škole dávat přednost používání výrobků z recyklovaných materiálů (týká se provozu školy i vyučování např. materiál používaný při výtvarné výchově, pracovních činnostech, zaměstnáních školní družiny ). Žáci 5. ročníku se opět zapojí do internetového kursu Hravě žij zdravě, který se zaměřuje na zdravý životní styl a probíhá od září do prosince. Žáci 3. a 4. ročníku navštíví Hvězdárnu a planetárium v Č. Budějovicích. Všichni žáci se budou účastnit 1-2 dopoledních společných výprav do přírody, spojených s přírodovědnými kvízy a opékáním buřtů (podzim, příp. závěr škol. roku). Během roku proběhne v rámci vyučování několik polodenních projektů s tematikou EVVO. Zakončením všech aktivit bude závěrečný týdenní pobyt žáků ve Středisku ekologické výchovy Stožec na Šumavě. 8

9 Spolupráce školy s jinými subjekty v oblasti EVVO Český nadační fond pro vydru Třeboň CEGV Cassiopeia České Budějovice Hamerský potok, o. s., Jindřichův Hradec O. s. Vespolek Jindřichův Hradec Trvalková školka Florianus Jindřichův Hradec Středisko enviromentální výchovy Pod skálou Stožec Myslivecké sdružení Jarošov nad Nežárkou a Zdešov OÚ Jarošov nad Nežárkou Český svaz ochránců přírody Léčivé byliny Mikeš atd. 9

10 Plán aktivit v jednotlivých měsících školního roku 2013/14: ZÁŘÍ - ŘÍJEN Akce Zaměření Zodpovídá Potkávání u Nežárky Dopoledne v přírodě Bramboriáda nebo Jablkobraní nebo Dýňobraní - projekt ŠD setkání málotřídních škol z okolí - zahrada ZŠ a MŠ - téma: Staročeské hry pohyb v terénu, soutěžní přírodovědný kvíz, opékání buřtů podzimní plody a jejich využití, zdravá strava, životní styl Mgr. Plášilová, všichni pg. pracovníci Mgr. Dvořáková Mgr. Vlková E. Bc, Šimonová, A. Petrásová Mgr. Vlková E., B. Zahájení sběru kaštanů a žaludů pomoc lesním zvířátkům v zimě Frančová Zahájení sběru šípku sběr léčivých bylin Mgr. Dvořáková Projekt Stromy, skřeti, dřeváci - Nadace pro vydru Třeboň- pokračování (každý měsíc 1krát) - 5. ročník Podzimní pochod Výukový program pro žáky- každá třída 1krát ( O.s. Vespolek nebo O.s. Hamerský potok nebo CEGV Cassiopeia nebo Nadace pro vydru Třeboň) LISTOPAD - PROSINEC Drakiáda - ŠD Sběr starého papíru - vyhlášení soutěže Hravě žij zdravě - 5. ročník Projekt Stromy, skřeti, dřeváci - ukončení 1. fáze v prosinci (2krát) Nadílka pro zvířátka v lese Pokračování na projektu Školní přírodní zahrada 1. etapa život stromů, znalosti a vztah k přírodě a stromům Mgr. Vlková E., Vlková K. akce pro rodiče s dětmi a veřejnost - turistický pochod Mgr. Vlková E. poznávání přírodních zákonitostí, různá temata z Prv nebo Př Pobyt v přírodě, dětské hry šetření s přírodními zdroji, surovinami internetový kurs na téma zdravého životního stylu život stromů, znalosti a vztah k přírodě a stromům péče o lesní zvířata, vztah k přírodě, chování v lese podzimní práce dle plánu Vyučující Prv a Př - Bc. Šimonová, Mgr. Vlková E. Bc. Šimonová, A. Petrásová Mgr. Vlková E., B. Frančová Mgr. Vlková E., Vlková K. Mgr.Vlková E., Vlková K. třídní učitelky Mgr. Plášilová, Mgr. Vlková LEDEN - ÚNOR Zimní vycházka do lesa s myslivci pozorování stop, pobytových značek, chování v přírodě v zimě Mgr. Vlková E., Bc. Šimonová Zahájení projektu Stromy, skřeti, dřeváci - Nadace pro vydru Třeboň - 2. fáze (3. a Strom jako domov pro zvířata, Život stromu od semínka do smrti Mgr. Vlková E., Vlková K. 10

11 4. ročník) - 2krát Den zdraví - Střední zdravot. Škola J. Hradec výchova ke zdraví, poskytování 1. pomoci Mgr. Plášilová, Mgr. Vlková Projekt Zdravé zuby péče o zdraví vyučující Prv a Př výtvarné zpracování cedulí, "zimní" části Školní přírodní zahrada - 1. etapa projektu vyučující VV, Pč BŘEZEN - DUBEN Vynášení smrtky a vítání jara - ŠD lidové tradice Bc.Šimonová, A.Petrásová Ukliďme svět (akce ČSOP) - spolupráce s OÚ Jarošov úklid okolí školy a vybraných obecních prostranství Všichni pg. zaměstnanci Projekt Stromy, skřeti, dřeváci - 3. a 4. část Strom - nositel kultury Mgr. Vlková Den Země pro veř. na školní zahradě šetrné chování k přírodě, třídění odpadů, šetření energiemi Mgr. Plášilová, Mgr. Vlková KVĚTEN - ČERVEN Sběr léčivých bylin význam léčivých bylin, jejich poznávání, správný způsob sběru Mgr. Dvořáková 2. výukový program pro každou třídu (Vespolek, Hamerský potok, Nadace pro vydru, Cassiopeia) - dle výběru tří. učitelek ekosystémy a vztahy organismů Třídní učitelé Projekt Stromy, skřeti, dřeváci - 5. a 6. část (3. a 4. ročník) Školní přírodní zahrada - 1. etapa - praktické dokončení projektu Výprava do přírody Návštěva Hvězdárny a planetária v Č. Budějovicích (3. a 4. ročník) Týdenní pobyt ve Stožci ve SEV Školní výlet Sběr starého papíru - ukončení soutěže Strom jako psycholog, ptáci Strom jako klimatizační jednotka školní přírodnůí zahrada pochod a pobyt v přírodě, poznávání okolí obce, přírodovědný kvíz naše Země ve vesmíru, planety chráněné krajinné oblasti, NP - ochrana přírody Poznávání kulturního a přírodního dědictví regionu Jižních Čech šetření surovinami, recyklace Mgr. Vlková E. Vlková K. Mgr. Plášilová, Mgr. Vlková E. Mgr. Dvořáková Mgr. Dvořáková, Mgr. Vlková E. Mgr. Dvořáková, Mgr. Vlková E. A. Petrásová, tř. učitelky Mgr. Vlková, B. Frančová 11

12 V Jarošově nad Nežárkou dne Zpracovala: Mgr. Eva Vlková, koordinátorka EVVO Mgr. Martina Plášilová, ředitelka školy 12

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov

Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Základní škola Údlice, okres Chomutov Koncepce environmentální výchovy a přehled akcí EVVO ve školním roce 2012 / 2013 na ZŠ Údlice, okres Chomutov Údlice, 3. září 2012 Mgr. J. Chloupek koordinátor EVVO

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

Plán EVVO. Organizační směrnice č. 12/2012

Plán EVVO. Organizační směrnice č. 12/2012 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 12/2012 Plán EVVO Datum

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Roční plán EVVO pro školní rok 2014/2015 ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU

Roční plán EVVO pro školní rok 2014/2015 ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU Roční plán EVVO pro školní rok 2014/2015 ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU Priority: - zapojíme co největší počet žáků, budeme podporovat aktivity a nápady, rozvíjet pocit odpovědnosti za jednotlivá rozhodnutí - budeme

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOLERADICE, OKRES BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 691 12 BOLERADICE 57 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zprávu zpracovala: Mgr. Milena Plocková, ředitelka školy.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více